INFORMACJA DODATKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za I kwartał 2009 r., tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 r., a take dane z okresu porównawczego za I kwartał 2008 r., tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. 1. Podstawowe zasady sporzdzania sprawozda finansowych w roku 2009 Zasady rachunkowoci Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego s zgodne z Ustaw o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.). Przy sporzdzaniu sprawozdania uwzgldniono przepisy Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz. U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259). Zapisy ksigowe prowadzone s według kosztów historycznych z wyjtkiem rodków trwałych podlegajcych okresowym aktualizacjom wyceny według zasad okrelonych przez Ministra Finansów. Dane wynikajce ze sprawozda finansowych zostały ustalone przy zachowaniu jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów. Wartoci niematerialne i prawne W pozycji tej wykazuje si nabyte przez jednostk, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni rok, przeznaczone do uywania na potrzeby jednostki. Wartoci niematerialne i prawne wycenia si według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a take odpisy z tytułu utraty wartoci. Stawki amortyzacyjne ustalane s w oparciu o tabele amortyzacyjne wynikajce z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartoci niematerialne amortyzuje si metod liniow. Wartoci niematerialne i prawne, o wartoci jednostkowej do 3.500,00 zł, odnoszone s bezporednio w koszty miesica, którego dotycz. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci niematerialnych i prawnych, o cenie jednostkowej powyej 3.500,00 zł., rozpoczyna si od nastpnego miesica po miesicu oddania wartoci niematerialnych i prawnych od uytkowania. rodki trwałe W pozycji tej ujmuje si rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe dzieli si na: a) rodki trwałe o wartoci jednostkowej powyej 3.500,00 zł. amortyzowane w czasie, b) rodki trwałe do wartoci 3.500,00 zł. rodki trwałe, o wartoci jednostkowej do 3.500,00 zł, amortyzowane s jednorazowo i odnoszone w koszty w miesicu oddania do uytkowania. Warto pocztkowa rodków trwałych podlega podwyszeniu o warto nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj). Warto pocztkowa rodków trwałych pomniejszona zostaje o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne s ustalane z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zuycie rodków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane s nastpujce stawki amortyzacji: - budynki - 2,5%, - obiekty inynierii ldowej od 4,0 do 10,0%, - kotły i maszyny energetyczne - od 7,0% do 14,0%, - maszyny, urzdzenia i aparaty ogólnego zastosowania - od 10,0% do 30,0%, - maszyny, urzdzenia i aparaty specjalne - od 10,0% do 25,0%, - urzdzenia techniczne - od 10,0% do 20,0%, - rodki transportu - od 7,0% do 20,0%, - narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie - od 10,0% do 20,0%. Rozpoczcie amortyzacji rodków trwałych, o wartoci przekraczajcej 3.500,00 zł, nastpuje w miesicu kolejnym po miesicu oddania do uytkowania. Amortyzacja rodków trwałych naliczana jest metod liniow, degresywn lub w oparciu o indywidualne stawki rodków trwałych uywanych.

2 rodki trwałe w budowie W pozycji tej wykazuje si, zaliczane do aktywów trwałych, rodki trwałe w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwałego. rodki trwałe w budowie wycenia si w wysokoci ogółu kosztów pozostajcych w bezporednim zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. Inwestycje Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych, wynikajcych z przyrostu wartoci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poytków. Na dzie bilansowy wycenia si je według wartoci rynkowej lub po cenie nabycia w zalenoci od tego, która z nich jest nisza. Zapasy Materiały wycenia si według rzeczywistych cen zakupu (nabycia), wynikajcych z faktur VAT lub rachunków. Wyroby, półprodukty i produkcja w toku, wyceniane s według rzeczywistych kosztów wytworzenia. Rozrachunki Nalenoci Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostronoci. Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobiestwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizujcego. Odpisy aktualizujce warto nalenoci zalicza si do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zalenoci od rodzaju nalenoci, której odpis dotyczy. Zobowizania Za zobowizania uznaje si wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze, o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie bilansowy, zobowizania wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty. rodki pienine Wycenia si według wartoci nominalnej. Rónice kursowe Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - kupna lub sprzeday walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta spółka - w przypadku operacji sprzeday lub kupna walut oraz operacji zapłaty nalenoci lub zobowiza, - rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, chyba, e w zgłoszeniu celnym lub w innym wicym jednostk dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. Rónice kursowe, dotyczce innych ni inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyraonych w walutach obcych, powstałe na dzie wyceny oraz przy zapłacie nalenoci i zobowiza w walutach obcych, zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach rónice kursowe zalicza si do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie lub wartoci niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy to zobowizania, których termin wymagalnoci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowizania w ciar kosztów działalnoci, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zalenie od okolicznoci, z którymi przyszłe zobowizania si wi. Zobowizania warunkowe - pozabilansowe Za zobowizania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowizek wykonania wiadcze, których powstanie jest uzalenione od zaistnienia okrelonych zdarze. Ewidencja zobowiza warunkowych odbywa si w ewidencji pozabilansowej. Rozliczenia midzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia midzyokresowe czynne obejmuj rozliczenia krótkoterminowe, które dotycz przyszłych okresów sprawozdawczych i trwaj nie dłuej ni 12 miesicy od dnia bilansowego. Za bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowizania przypadajce na biecy okres sprawozdawczy, wynikajce w szczególnoci: - ze wiadcze wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeeli kwota zobowizania jest znana lub moliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowizku wykonania, zwizanych z biec działalnoci przyszłych wiadcze, moliwych do oszacowania w sposób wiarygodny, na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Podatek odroczony Aktywa z tytułu podatku dochodowego

3 Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwizku z wystpowaniem przejciowych rónic midzy wykazywan w ksigach rachunkowych wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow oraz strat moliw do odliczenia w przyszłoci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj w przyszłoci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty moliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostronoci. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwizku z wystpowaniem dodatnich rónic przejciowych midzy wykazywan w ksigach rachunkowych wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysokoci kwoty podatku dochodowego, wymagajcej w przyszłoci zapłaty, w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj w przyszłoci zwikszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokoci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgldnia si stawki podatku dochodowego obowizujce w roku powstania obowizku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczce operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi si równie na kapitał własny. Kapitał własny Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartoci nominalnej akcji. Kapitał podstawowy jest zgodny z zapisami w Akcie Załoycielskim Spółki. Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wysokoci okrelonej w wypisie z KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwyki wartoci emisji akcji ponad warto nominaln akcji oraz z podziału zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego okrela Umowa Spółki. Kapitał rezerwowy tworzony jest na cele okrelone Uchwał WZA. Zysk netto roku obrotowego wykazano jako kwot wynikajc z rachunku zysków i strat. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat jednostka sporzdza według wariantu kalkulacyjnego. Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zwikszenia wartoci aktywów, albo zmniejszenia wartoci zobowiza, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru, w inny sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub włacicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zmniejszenia wartoci aktywów, albo zwikszenia wartoci zobowiza i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwikszenia jego niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub włacicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składaj si: - wynik działalnoci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (porednio zwizanych z działalnoci operacyjn jednostki), - wynik operacji finansowych, - wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza działalnoci operacyjn jednostki i nie zwizane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), - obowizkowe obcienia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatnoci z nim zrównanych, na podstawie odrbnych przepisów. Wpływajcy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz odroczon i biec. Cz odroczona w rachunku zysków i strat stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku w Spółce nie dokonano adnych zmian zasad ustalania wartoci aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w stosunku do zasad stosowanych w roku 2008 i przedstawionych w raporcie rocznym za 2008 rok. 2. Kursy przeliczenia wybranych danych finansowych

4 Wybrane dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r. zostały przeliczone według nastpujcych kursów wymiany złotego w stosunku do EUR: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według redniego kursu EUR obowizujcego na dzie 31 marca 2009 r., ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 4,7013 zł. i na dzie 31 marca 2008 r. 3,5258 zł. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieninych przeliczono na EUR według kursu, stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowizujcych na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica roku obrotowego: - dla okresu stycze - marzec 2009 r. 4,5994 zł. - dla okresu stycze - marzec 2008 r. 3,5574 zł. Kurs EUR do wyliczenia pozycji Bilansu: redni kurs EUR NBP z dnia r. Tabela 63/A/NBP/2009 4,7013 redni kurs EUR NBP z dnia r. Tabela 63/A/NBP/2008 3,5258 Kurs EUR do wyliczenia pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieninych: rednia arytmetyczna rednich kursów NBP dla EUR na koniec kadego miesica za okres r. Tabela Miesic Kurs EUR 63/A/NBP/2009 z dnia r. Stycze 4, /A/NBP/2009 z dnia r. Luty 4, /A/NBP/2009 z dnia r. Marzec 4,4392 redni kurs EUR 4,5994 Najwyszy kurs EUR 4,8999 Najniszy kurs EUR 3,9170 rednia arytmetyczna rednich kursów NBP dla EUR na koniec kadego miesica za okres r. Tabela Miesic Kurs EUR 22/A/NBP/2008 z dnia r. Stycze 3, /A/NBP/2008 z dnia r. Luty 3, /A/NBP/2008 z dnia r. Marzec 3,5258 redni kurs EUR 3,5574 Najwyszy kurs EUR 3,6577 Najniszy kurs EUR 3, Korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujce warto składników aktywów W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku dokonano odpisów aktualizujcych rozrachunki (nalenoci). Stan odpisów przedstawiał si nastpujco: - stan na r tys. zł. - zmniejszenie odpisów aktualizujcych rozrachunki 122 tys. zł. - zwikszenia odpisów aktualizujcych rozrachunki 613 tys. zł. - stan na r tys. zł. Stan rezerw na odroczony podatek dochodowy przedstawiał si nastpujco: - stan na r. 167 tys. zł. - rezerwy rozwizane 1 tys. zł. - rezerwy utworzone 37 tys. zł. - stan na r. 203 tys. zł. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiał si nastpujco: - stan na r tys. zł. - zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 708 tys. zł. - zwikszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 283 tys. zł. - stan na r. 632 tys. zł.

5 4. Zwizły opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w okresie, wraz ze wskazaniem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych nie wystpiły. 5. Czynniki i zdarzenia w okresie, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majce znaczcy wpływ na osignite wyniki finansowe ZPUE S.A. nie wystpiły. 6. Objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci działalnoci emitenta Sezonowo produkcji, która jest charakterystyczna dla brany w jakiej działa Spółka, powoduje i w pierwszym kwartale roku osigane wyniki s znacznie nisze anieli w pozostałych okresach roku. Sezonowo ta wynika z faktu, i popyt na wyroby w brany uzaleniony jest głównie od nakładów inwestycyjnych w energetyce. 7. Informacje dotyczce emisji, wykupu i spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych nie wystpiły. 8. Informacje dotyczce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łcznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane nie dotyczy ZPUE S.A. 9. Zdarzenia, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujte w tym sprawozdaniu, a mogce w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe emitenta nie wystpiły. 10. Zmiany zobowiza warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastpiły od czasu zakoczenia ostatniego roku obrotowego Warto zobowiza warunkowych na dzie r. była równa tys. zł. Warto t stanowiło: - Porczenie udzielone dnia 3 padziernika 2006 roku dla ZPUE Gliwice Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach, do wysokoci tys. zł. Porczenie stanowi zabezpieczenie spłaty zobowizania, wynikajcego z Umowy nr 25/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 2 padziernika 2006 r., zawartej pomidzy bankiem BPH Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne Gliwice a ZPUE Gliwice Sp. z o.o., w wysokoci tys. zł. Porczenie, które zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej ZPUE S.A., bdzie obowizywa do dnia 30 czerwca 2010 r. - W IV kwartale 2007 roku ZPUE S.A. udzielił porcze Spółce W. Investment Group Sp. z. o.o., na łczn kwot 106 tys. zł, w zwizku z zawarciem pomidzy W. Investment Group Sp. z o.o. a Starost Powiatu Włoszczowskiego umowy o refundacj kosztów wyposaenia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych. - Warto tys. zł. wynika z podpisanego przez Zarzd ZPUE S.A. w dniu 8 lipca 2008 r. owiadczenia patronackiego w zakresie spłaty zobowizania Stolbud Włoszczowa S.A., z siedzib we Włoszczowie, do wysokoci tys. zł. Zobowizanie to dotyczy zawartej z bankiem PKO BP S.A. Umowy nr 270-1/4/RB/2007 o kredyt w rachunku biecym w kwocie tys. zł. Przedmiotowe zobowizanie zostało udzielone za zgod Rady Nadzorczej wyraonej w formie Uchwały Nr 3/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. i bdzie obowizywa do dnia 8 lipca 2011 roku. - Warto tys. zł. to warto udzielonego w dniu 18 listopada 2008 roku spółce Elektromonta-1 Katowice S.A. porczenia (porczenie wekslowe) spłaty zobowizania, wynikajcego z umowy o kredyt inwestycyjny nr K z dnia 18 listopada 2008 r. na kwot tys. zł., zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we Wrocławiu. Wskazane porczenie spłaty zobowizania katowickiej spółki bdzie obowizywa do dnia 24 grudnia 2013 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych [ ]

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. 1. Podstawowe zasady sporzdzania sprawozda finansowych w roku 2010

INFORMACJA DODATKOWA. 1. Podstawowe zasady sporzdzania sprawozda finansowych w roku 2010 Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych [ ]

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Informacja dodatkowa (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Informacja dodatkowa (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2006 r.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 89 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski WSTP Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci zwanej dalej PKD jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych (5146). Właciwym sdem rejestrowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 1. Nazwa (firm) i siedzib, wskazanie właciwego sdu rejestrowego i numeru rejestru oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesicy koczcy si 30 czerwca 2005 r. 1. WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Dane o Spółce Nazwa Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WSTP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Dane o Spółce Nazwa Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna Siedziba Spółki 42-360 Poraj ul. Zielona 26 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU Wealth Bay S.A. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź www.wealthbay.pl 1 Spis treści 1. Dane Emitenta... 3 2. Struktura Akcjonariatu Emitenta... 4 3. Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzie 31.12.2005 roku 1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tysicach złotych MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4 kwartał 2005 roku okres od

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

Raport BLU PRE IPO S.A. za I kwartał 2015 r.

Raport BLU PRE IPO S.A. za I kwartał 2015 r. Ł rezygnację z BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 www.blupreipo.com.pl fax:+48 22 404 84 80 kontakt@blupreipo.com.pl Raport BLU PRE IPO S.A. za I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2005 ROKU

1.ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2005 ROKU UINFORMACJA DODTAKOWA 1.ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2005 ROKU UWartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMP za IV kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Ełk, dnia 15 maja 2015 r. Raport LUXIMA S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco:

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco: WPROWADZENIE 1. Informacje ogólne Przedmiotem działalnoci STALPROFIL S.A. (zwanej w dalszej czci sprawozdania finansowego Spółk ) oraz jej jednostki zalenej (zwanej łcznie Grup ) jest: - sprzeda wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właciwego sdu rejestrowego i numeru rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01.05 31.12.05 01.01.04 31.12.04 I. Przychody z tytułu odsetek 38 301 694 279 935 II. Koszty odsetek 39 136 780 125 032 III. Wynik z tytułu odsetek (III) 164 914 154 903

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POZNAŃ 2010-01-26 1) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE okres narastająco

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2009

Raport roczny SA-R 2009 KPPD skorygowany SA-R 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Wealth Bay S.A. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź www.wealthbay.pl 1 Spis treści 1. Dane Emitenta... 3 2. Struktura Akcjonariatu Emitenta... 4 3. Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za IV kwartał 2004 r., tj. za okres od 1 padziernika do 31 grudnia 2004 r., dane narastajco za IV kwartały 2004 r., tj. za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14321. Fitness Authority Alicja Zarębska w Gdańsku. [BMSiG-11433/2015] I. Wprowadzenie 1. Dane jednostki SPRAWOZDANIE FINANSOWE a) Nazwa: Fitness

Bardziej szczegółowo