Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki Rysunek techniczny Wymagania edukacyjne dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry wie, czeg będzie się uczył na technice, rzumie znaczenie techniki we współczesnym świecie, wie, jakie bwiązują pdręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zna bwiązkwe wypsażenie w przybry i przyrządy, zna kryteria cen z techniki raz terminy i frmy ich pprawy, zna swje miejsce pracy, zna drgę ewakuacyjną z pracwni i szkły, zna rdzaje śrdków gaśniczych ptrafi dpwiedni pstępwać w razie głszenia alarmu wymagająceg ewakuacji z pracwni, szkły, ptrafi dczytywać i wykrzystać w praktyce dane zawarte w instrukcji bsługi i tabliczce znaminwej rzumie znaczenie dkumentacji technicznej ptrafi pdać kreślenie rysunku techniczneg, zna nrmy według których się g sprządza. zna pjęcie nrmalizacji Plskich Nrm i nrm wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppż. zna numer straży pżarnej i pgtwia ratunkweg, zna drgę ewakuacyjną w szkle rzpznaje i nazywa znaki ewakuacyjne zna spsób głszenia alarmu w szkle zna symble i znaczenia stswane w instrukcji bsługi i na tabliczce znaminwej rzumie znaczenie nrm w technice zna elementy rysunku techniczneg zna zasady wykreślania rysunku techniczneg ptrafi czytać prstą dkumentacją techniczną ptrafi dpwiedni pstępwać w razie skaleczenia i wypadku wymienia zagrżenia pwstające pdczas pżaru zna zasady działania urządzenia * przedstawienie zasad użytkwania i knserwacji * czytanie i analiza treści instrukcji bsługi urządzenia * dczytywanie treści symbli umieszcznych na budwie urządzenia ptrafi pisać pismem technicznym pchyłym rzumie kniecznść wymiarwania rysunku i zna zasady wymiarwania ptrafi wymiarwać prste figury płaskie zna zasady ryswania w rzutach wzrw rganizuje swje stanwisk pracy wymienia rdzaje pżarów, zna zakres stswania śrdków gaśniczych wie jak dbrać śrdek gaśniczy d rdzaju pżaru stsuje się d instrukcji bsługi urządzeń ptrafi pisać pismem technicznym pchyłym zgdnie z nrmami ptrafi wymiarwać figury płaskie z wcięciami i twrami wykreśla w rzutach prstkątnych bryły rysuje bryły w dimetrii ukśnej,

2 3 Planwanie pracy Prces technlgiczny. ISO zna rdzaje pisma zna cechy pisma techniczneg i ptrafi je scharakteryzwać zna zasady wykreślania rysunku techniczneg. Umie psługiwać się narzędziami zna zasady wyknywania brył na pdstawie rzutów prstkątnych kreślarskimi zna pjęcia: dkumentacja technlgiczna, prces i peracja technlgiczna zna rdzaje peracji technlgicznych zna etapy prcesu technlgiczneg zna pjęcie prdukcji, ergnmii zna frmy rganizacji pracy: prdukcja jednstkwa, wielseryjna, ciągła zna rdzaje płączeń materiałów zna klasyfikację płączeń rzumie zasadnść ich stswania. wie c t system EAN.UCC Ptrafi wyjaśnić kd kreskwy zna wielkści pisma stswane dla arkusza A zna i pisze wzry liter i cyfr ptrafi napisać tekst pismem technicznym rdzaju B wykazuje się starannścią i dkładnścią zna zasady pdziału arkusza rysunkweg ptrafi sprządzić i zwymiarwać nieskmplikwany rysunek techniczny, stsuje w swjej pracy różne rdzaje linii rysunkwych. ptrafi wyknać prstą bryłę na pdstawie rzutów prstkątnych i wymiarów ptrafi planwać pracę ptrafi mówić dkumentację technlgiczną zna różnice w pszczególnych rdzajach prdukcji zna zastswanie pszczególnych frm prdukcji zna rdzaje narzędzi nazwy, właściwe wykrzystanie, knserwacja zna przyrządy pmiarwe ptrafi dbrać rdzaj płączenia d materiału i funkcji zna budwę i zasada działania lutwnicy, wiertarki zna spsby wyknania płączenia prstkątnych wykreśla w rzutach prstkątnych prste bryły zna zasady wykreślania brył w dimetrii ukśnej Demetrii prstkątnej i izmetrii ptrafi wyknać przekrój zna i pdaje wielkści charakterystyczne dla pisma techniczneg pisuje rysunki techniczne pismem technicznym stsuje w praktyce pdział arkuszy, zna wymiary pszczególnych frmatów ptrafi wyknać prstą bryłę zachwując wymiary na pdstawie rzutów prstkątnych l wymiarów ptrafi wyknać dkumentację technlgiczną w zakresie planwania pracy ptrafi przedstawić zasady właściweg dbru materiału d rdzaju pracy rzumie znaczenie dpwiedniej rganizacji pracy zna budwę i zasady pmiaru suwmiarką mikrmetrem zna skale dkładnści suwmiarki i mikrmetru zna spsby znaczenia płączeń czyta i analizuje treści instrukcji bsługi urządzenia dimetrii prstkątnej i izmetrii na pdstawie trzech rzutów prstkątnych ptrafi wyknać przekrój bryły z twrami przeltwy czyta i sprządza dkumentację techniczną w parciu PN zna zadania i cele PKNMiJ. Ptrafi pdać przykłady stswania nrm. Ptrafi znaleźć w Internecie infrmacje na temat Plskich Nrm i nrm ISO ptrafi wyknać bryłę z lukami, wcięciami i twrami zachwując wymiary na pdstawie rzutów prstkątnych i wymiarów ptrafi mówić rdzaje peracji technlgicznych ptrafi mówić frm rganizacji prdukcji ich pdstawwych różnic i zastswania ptrafi dknać dczytu pmiaru z uwzględnieniem skali przedstawia zasady działania suwmiarki i mikrmetru ptrafi scharakteryzwać rdzaj płączeń materiałów ptrafi mówić zasady działania przekładni ptrafi bliczyć przełżenie przekładni

3 zna pjęcia: spina, lutwanie miękkie, twarde zna rdzaje lutwnic wiertarek zna budwę wiertła zna rdzaje przekładni zna zasady przenszenia ruchu zna spsby znaczenia przekładni symble przedstawia zasady czyszczenia i knserwacji lutwnicy, wiertarki zna pjęcie przełżenia i jeg bliczenie mawia zastswania przekładni w praktyce 4 Pdstawwe infrmacje ruchu drgwym zna histrię rzwju mtcykli zna definicję rzumie znaczenie wprwadzenia przepisów ruchu drgweg ptrafi bezpiecznie krzystać ze śrdków kmunikacji publicznej zna zasady bezpieczneg pruszania się pieszych rzumie kniecznść psiadania karty mtrwerwej rzumie pjęcie kdeks drgwy rzumie pjęcie manewr na drdze" rzumie znaczenie znaków drgwych rzumie pjęcie skrzyżwanie drgwe" rzumie pjęcie bezpieczna prędkść" ptrafi prawidłw zachwać się w miejscu wypadku rzumie kniecznść zna budwę zna pdstawwe pjęcia z kdeksu drgweg wie z jakich elementów składa się drga zna zasady bezpieczneg pruszania się rwerzystów i mtrwerzystów p drdze indywidualnie zna bwiązkwe wypsażenie rzumie pjęcia: ruch prawstrnny", szczególna strżnść", graniczenie zaufania rzróżnia pszczególne manewry na drdze zna pszczególne grupy znaków drgwych zna zasady bwiązujące na skrzyżwaniach znacznych zna czynniki wpływające na zatrzymanie pjazdu zna numery alarmwe ptrafi wymienić przyczyny pwstawania wypadków drgwych zna bwiązkwe wypsażenie ptrafi dczytać ze zrzumieniem instrukcję bsługi zna skutki nieprawidłweg zachwania się na drdze zna zasady bezpieczneg pruszania się rwerzystów i mtrwerzystów p drdze w grupie zna zasady prawidłweg pruszania się indywidualnie i w klumnie mtrwerwej zna hierarchię ważnści nrm, znaków i sygnałów raz pleceń ptrafi prawidłw mówić pszczególne manewry zna znaczenie znaków drgwych dtyczące pieszych, rwerzystów i mtrwerzystów zna zasady bwiązujące na skrzyżwaniach znacznych i nieznacznych zna czynniki mające wpływ na czas reakcji ptrafi prawidłw pwiadmić służby ratunkwe miejscu wypadku i stanie pszkdwanych zna bwiązujące prędkści rzumie zasady działania pszczególnych układów rzumie międzynardwe znaczenie znakwania dróg zna wszystkie znaki dtyczące pieszeg i rwerzysty w ruchu drgwym zna przyczyny zatrzymania dwdu rejestracyjneg zna zasady przewżenia sób i bagażu mtrwerem zna znaczenie wszystkich znaków drgwych wie jak zachwać się wbec pjazdów uprzywilejwanych ptrafi zmierzyć swój czas reakcji ptrafi udzielić pierwszej pmcy ptrafi dczytać infrmację z pakwania leków dtyczące prwadzenia pjazdów p ich zażyciu

4 przestrzegania przepisów ruchu drgweg ptrafi wyjaśnić pjęcie etykiety eklgicznej, ptrafi wymienić kilka etykiet rzumie znaczenie segregacji śmieci zna miejsca składwania śmieci w swjej miejscwści pruszania się pjazdów 5 Rzwój techniki a eklgia ptrafi kreślić źródła zanieczyszczenia śrdwiska ptrafi wymienić surwce wtórne, które mżna dzyskać w gspdarstwie dmwym rzumie sens racjnalneg krzystania z energii elektrycznej, gazu, wdy ptrafi dczytać symble recyklingu na pakwaniach zna przyczyny pwstawania dziury znwej i efektu cieplarnianeg zna dpady szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska i miejsca ich składwania wie w jaki spsób graniczyć "prdukcję" śmieci w swim gspdarstwie dmwym

5 Wymagania edukacyjne z techniki i wychwania kmunikacyjneg w gimnazjum Klasa III rk szklny 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 Temat lekcji Prgram nauczania techniki. Przedmitwy systemem ceniania. Wymagania edukacyjne dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry wie, czeg będzie się uczył na technice, rzumie znaczenie techniki we współczesnym świecie, wie, jakie bwiązują pdręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zna bwiązkwe wypsażenie w przybry i przyrządy, Regulamin i bezpieczeństw na zajęciach techniki zna kryteria cen z techniki raz terminy i frmy ich pprawy, zna swje miejsce pracy, wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppż. umie zrganizwać miejsce pracy i zna numer straży pżarnej i dpwiedni nie dbać, pgtwia ratunkweg, ptrafi dpwiedni pstępwać w razie skaleczenia i wypadku wymienia zagrżenia pwstające pdczas pżaru wzrw rganizuje swje stanwisk pracy ptrafi bsługiwać sprzęt przeciwpżarwy (gaśnica) 2 zna drgę ewakuacyjną z pracwni i szkły, ptrafi dpwiedni pstępwać w razie głszenia alarmu wymagająceg ewakuacji z pracwni, szkły, wymienia rdzaje pżarów, zna zakres stswania śrdków gaśniczych

6 3 Wytwarzanie energii elektrycznej Dmwa instalacja elektryczna wie, z czeg prdukwany jest prąd elektryczny w Plsce rzumie znaczenie prądu elektryczneg w rzwju techniki wie, w jaki spsób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrwni cieplnej ptrafi dczytać schemat dmwej instalacji elektrycznej zna inne spsby wytwarzania energii elektrycznej rzumie zagrżenia wynikające z niewłaściweg pstępwania z urządzeniami elektrycznymi zna największe Plskie elektrwnie cieplne i wdne rzumie niebezpieczeństw związane z prdukcją energii elektrycznej w elektrwniach jądrwych /Czambyl/ rzumie rlę i zasadę działania bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej 4 wie w jaki spsób dciera prąd d jeg mieszkania wie d jakich czynników uzależnina jest wyskść rachunku za prąd elektryczny ptrafi bsługiwać dmwe urządzenia elektryczne z zachwaniem zasad bhp rzumie pjęcie: natężeni", napięcie", rezystancja" i mc" prądu elektryczneg 5 Dmwa instalacja wdn kanalizacyjna wie, w jaki spsób jest pzyskiwana wda pitna w jeg miejscwści ptrafi wymienić elementy dmwej instalacji wdnkanalizacyjnej rzumie pjęcia czyszczana i uzdatniana wdy wie w jaki spsób dciera wda d naszych mieszkań ptrafi wskazać spsby szczędzania energii elektrycznej rzumie związek między zużyciem energii elektrycznej, a śrdwiskiem rzumie znaczenie syfnów w dmwej instalacji kanalizacyjnej zna zasadę działania licznika na wdę rzumie znaczenie szczędneg zużywania wdy ptrafi dczytać z tabliczki znaminwej lub z instrukcji mc daneg urządzenia rzumie znaczenie czyszczalni ścieków dla śrdwiska wie, jakich płynów nie należy wylewać d ścieków rzumie przyczyny bumierania życia w rzekach i jezirach 6 Schematy elektryczne rzumie znaczenie dkumentacji technicznej zna symble elektryczne ptrafi czytać i ryswać schematy ptrafi wskazać praktyczne spsby szczędzania wdy umie zmntwać prsty układ elektryczny na pdstawie schematu ptrafi wyróżnić elementy elektryczne w urządzeniu dmwym (np. suszarka d

7 rzumie pjęcie, schemat elektryczny elektryczne ptrafi naryswać schemat na pdstawie zmntwaneg układu włsów). naryswać schemat daneg urządzenia i zmntwać układ 7 Zadania wytwórcze ptrafi zrganizwać bezpieczne stanwisk pracy prawidłw psługuje się przybrami i narzędziami dba lad i prządek w czasie pracy dcenia wartści estetyczne wyknanej pracy ptrafi przygtwać dkumentację techniczną dba szczędne gspdarwanie materiałem dcenia znaczenie wyknania pracy (prezentu) samdzielnie rzumie prblem dpadów pprdukcyjnych 8 9 Pdział śrdków transprtu Prerientacja zawdwa ptrafi wymienić śrdki transprtu zna histrię rzwju mtcykli zna definicję rzumie znaczenie wybru zawdu dla jeg przyszłści ptrafi dknać klasyfikacji śrdków transprtu zna budwę ptrafi cenić swje zaintereswania i mżliwści wybru zawdu zna zalety i wady pszczególnych śrdków transprtu zna bwiązkwe wypsażenie ptrafi dczytać ze zrzumieniem instrukcję bsługi zna mżliwści kntynuwania nauki celem uzyskania kreślne g zawdu rzumie prblemy eklgiczne związane z transprtem rzumie zasady działania pszczególnych układów zna zasadę działania silnika dwusuwweg zna mżliwści wyknywania pracy w kreślnym zawdzie w swjej miejscwści, klicy, krajach Unii Eurpejskiej Uczeń trzymuje cenę celującą jeżeli ptrafi przumiewać się językiem technicznym spełnia kryteria na cenę bardz dbrą

8 ptrafi rzwiązywać złżne prblemy wnsi wkład pracy, zaangażwanie w pdejmwane działania bierze aktywny udział w zajęciach kła zaintereswań bierze udział w działalnści pzaszklnej, udział w knkursach np. Turniej wiedzy pżarniczej, Turniej BRD itp.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo