1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne"

Transkrypt

1 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e dw zbiory X, Y s równolizne, je±li istnieje bijekj α zbioru X n zbiór Y. rzykª. w zbiory sko«zone s równolizne wtedy i tylko wtedy, gdy mj t sm ilo± elementów. ef. Zbiór X nzywmy przelizlnym, je±li jest równolizny ze zbiorem lizb nturlnyh N. Obrzowo mówimy,»e X jest przelizlny, je±li wszystkie jego elementy mo»n ustwi w i g, lbo te», je±li wszystkie jego elementy mo»n ponumerow lizbmi nturlnymi. rzykª. Zbiór X = N {0} jest przelizlny. Štwo bowiem skonstruow bijekj α zbioru X n N: α(0) = 1, α(1) = 2, α(2) = 3,..., α(k) = k + 1,... RYS. Mo»n powy»sz bijekj zpis symboliznie jko 1 + = rzykª. Zbiór lizb przystyh N p = {2, 4, 6, 8,... } jest przelizlny. Bijekj α : N p N mo»n skonstruow tk: α(2) = 1, α(4) = 2; α(6) = 3;..., α(2k) = k,... RYS. Brdzo podobnie pokzuje si,»e zbiór lizb nieprzystyh te» jest przelizlny. Sytuj t mo»n zobrzow pisz + = rzykª. Zbiór lizb ªkowityh jest przelizlny. Bijekj α : Z N: α(0) = 1; α(1) = 2; α( 1) = 3; α(2) = 4; α( 2) = 5;..., α(k) = 2k, α( k) = 2k+1,... rzykª. Zbiór N 2 = N N jest przelizlny. Ustwmy bowiem jego elementy w i g: {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), (2, 3),... } RYS. Aby d upust pedntyzno±i, zpiszmy t bijekj wzorkiem (-mi): rze (, b) przyporz dkowujemy numer 1 2 [(+b)2 3b]+1. Troh jest gimnstyki przy sprwdzniu, le sprwdz si,»e odwzorownie N 2 N: (, b) 1 2 [( + b)2 3b] + 1 jest bijekj. Znów to symboliznie podsumowujemy pisz =. rzykª. Z powy»szego przykªdu ªtwo wynik,»e zbiór lizb wymiernyh (n rzie, powiedzmy, dodtnih) jest przelizlny. Bowiem k»d lizb wymiern p mo»n zkodow q 1

2 jko pr lizb nturlnyh (p, q), gdzie p i q s nieskrlne; zbiór tkih pr stnowi podzbiór N N. rzykª. Zbiór lizb rzezywistyh n odinku [0, 1] NIE jest przelizlny. W elu udowodnieni tego stwierdzeni posªu»my si ukªdem dwójkowym zpisu lizby, i zuw»my,»e k»d lizb rzezywist z przedziªu [0, 1] mo»n zpis jko pewien i g zer i jedynek (yfr po przeinku rozwini i dwójkowego lizby). rzypu± my, ze lizby rzezywiste z przedziªu [0, 1] s przelizlne, tzn. ddz si ustwi w pewien i g { 1, 2,... }. ok»emy,»e istnieje lizb rzezywist x, któr nie jest elementem powy»szego i gu. W tym elu zpiszmy rozwini i dziesi tne wszystkih lizb: 1 = ( 1 1, 1 2, 1 3,... ) 2 = ( 2 1, 2 2, 2 3,... ). k = ( k 1, k 2, k 3,... ). (tu i j jest j t yfr rozwini i dwójkowego lizby i ). Lizb x konstruujemy nst puj o: Je±li n pierwszym miejsu rozwini i dziesi tnego lizby 1 jest 0, to jko pierwsz yfr rozwini i dziesi tnego x bierzemy 1; i n odwrót. (tzn. je±li 1 1 = 0, to x 1 1 = 1; orz je±li 1 1 = 1, to x 1 1 = 0). Lizb x ztem nie jest równ 1. je±li 2 2 = 0, to x 2 2 = 1; orz je±li 2 2 = 1, to x 2 2 = 0). Lizb x ztem nie jest równ 1 ni 2. Itd.; ogólnie: je±li k k = 0, to x k k = 1; orz je±li k k = 1, to x k k = 0). Lizb x ztem nie jest równ 1, 2,... k. W ten sposób znle¹li±my lizb x, któr nie jest równ»dnemu wyrzowi i gu { 1, 2,... }, o ±widzy,»e i g ten nie zwier wszystkih lizb rzezywistyh z przedziªu [0, 1]. A ztem zbiór tyh lizb nie jest przelizlny. CBO 2 Cªk podwójn w prostok ie 2.1 rostok ty, ih podziªy, obj to± dwuwymirow Nieh f(x, y) b dzie ogrnizon funkj okre±lon n prostok ie domkni tym, gdzie jest dny nierówno±imi x b, y d. ef. Obj to±i (dwuwymirow ) prostok t nzywmy ilozyn jego boków: = (b )(d ) ef. Wn trzem prostok t nzywmy zbiór okre±lony nierówno±imi ostrymi: Int = {(x, y) : < x < b, < y < d} odzielmy prostok t n n dowolnyh prostok tów domkni tyh p 1, p 2,..., p n. Tzn. mmy: = n i=1p i, Int p i Int p j = dl i j. 2

3 ef. owy»sze rozbiie prostok t n mniejsze nzywmy podziªem π, tzn.. Zhodzi: π = {p 1, p 2,..., p n } (1) = p 1 + p p n. Nieh π podziª orz π 1 = {q 1,..., q k } inny podziª. Mówimy,»e π 1 jest drobniejszy ni» π, je»eli p i = q i1 q i2... q im, i = 1, 2,..., n. Nieh prostok t p i m boki i, b i. eniujemy ±redni podziªu π (1 jko 2.2 Zbiory o zerowej obj to±i δ π = mx 1 i n { i, b i }. ef. Nieh X R 2. Mówimy,»e X m mir Lebesgue' równ zeru (lub,»e X jest miry zero), je»eli dl k»dego ɛ > 0 istnieje tki i g prostok tów 1, 2,..., n,...,»e rzykª. X i i orz 1. unkt x R 2 jest zbiorem miry zero. i < ɛ i 2. Sko«zony zbiór punktów w R 2 jest zbiorem miry zero. 3. Odinek o sko«zonej dªugo±i α jest zbiorem miry 0. (mo»n go zwrze w prostok ie o dªugo±i α i dowolnie mªej wysoko±i). 4. K»dy przelizlny zbiór punktów R 2 jest zbiorem miry zero. dow. onumerujmy elementy : = d 1 d 2..., nst pnie pokryjmy k»dy element d k kwdrikiem o bokh ɛ k ; sum pól powierzhni tyh kwdrików jest dn szeregiem geometryznym k ɛ 2k = ɛ2, jest wi sko«zon i mo»n j uzyni 1 ɛ 2 dowolnie mª. 5. We¹my R 1 ; zbiór lizb wymiernyh jest miry zero (jko»e jest przelizlny). 2.3 enij ªki Nieh M i m b d kresmi górnymi i dolnymi odpowiednio funkji f w prostok ie, z± M i orz m i kresmi górnymi i dolnymi funkji f w prostok ie p i. Nieh ξ 1 i, ξ 2 i b dzie dowolnym punktem prostok t p i. Zbiór wszystkih punktów {ξ 1 i, ξ 2 i }, i = 1,..., n nzwijmy wypunktowniem podziªu π i nzwijmy ξ. Utwórzmy nlogiznie jk w przypdku funkji jednej zmiennej trzy sumy: S(f, π) = m 1 p 1 + m 2 p m n p n = n i=1 m i p i ; (2) 3

4 (sum doln), (sum wypunktown), orz σ(f, π, ξ) = n i=1 f(ξ 1 i, ξ 2 i ) (3) S(f, π) = M 1 p 1 + M 2 p M n p n = n i=1 M i p i (4) (sum górn). Anlogiznie jk w przypdku funkji jednej zmiennej, speªnij one nierówno±i m S(f, π) σ(f, π, ξ) S(f, π) M. (5) Równie» nlogiznie, jk w przypdku funkji jednej zmiennej, deniujemy ªk górn orz doln : ef. Cªk górn z funkji f nzywmy inmum z S(f, π) po wszystkih mo»liwyh podziªh: f = inf π i nlogiznie ªk doln z funkji f nzywmy f = sup π S(f, π) S(f, π) i tko» podobnie, jk dl funkji jednej zmiennej, deniujemy funkje ªkowlne: ef. Mówimy,»e funkj f jest ªkowln w sensie Riemnn, je»eli ªki: górn i doln s równe: f = f. W tkim przypdku t wspóln grni oznzmy jko Mj miejse nst puj e twierdzeni (dowodzi si ih nlogiznie jk dl funkji jednej zmiennej): Tw. Nieh f funkj ogrnizon n prostok ie. Je»eli f jest ªkowln n w sensie Riemnn, to dl dowolnego i gu {π k } podziªów tkiego,»e δ k πk 0, i g wypunktownyh sum Riemnn jest zbie»ny do f. f niezle»nie od sposobu wypunktowni. Zhodzi te» twierdzenie (prwie) odwrotne: Tw. Nieh f funkj rzezywist n prostok ie. (Uwg. Nie zkªdmy,»e f musi by ogrnizon). Je»eli dl dowolnego i gu {π k } podziªów tkiego,»e δ k πk 0 i g wypunktownyh sum Riemnn jest zbie»ny do grniy niezle»nej od sposobu wypunktowni, to f jest ogrnizon i ªkowln w sensie Riemnn. Ozywiste jest 4

5 Tw. Je±li jest sum (mnogo±iow ) dwu prostok tów 1, 2 o rozª znyh wn trzh, f jest funkj ªkowln n, to f = f + f 1 2 odobnie jk w przypdku funkji jednej zmiennej, dowodzi si Tw. Nieh f, g funkje ªkowlne n orz λ R. Wtedy ªkowlne n s te» funkje f + g orz λf, przy zym zhodz równo±i (f + g) = f + g, (6) Zpytjmy terz: λf = λ 2.4 Jkie funkje n pewno s ªkowlne? f. (7) Anlogiznie jk w przypdku funkji jednej zmiennej, dowodzimy,»e s ªkowlne funkje i gªe: Tw. Je»eli f jest i gª n prostok ie, to jest ªkowln (tzn. istnieje f). Równie» niektóre niei gªe funkje s ªkowlne. okªdniej, m miejse Tw. Je»eli funkj f n prostok ie jest ogrnizon i posid zbiór punktów niei gªo±i miry 0, to jest ªkowln. ow. Nieh N b dzie zbiorem punktów niei gªo±i funkji f. We¹my i g rodzin {Π k } prostok tów pokrywj yh N. Zkªdmy,»e k»dy element rodziny (tzn. zbiór prostok tów) jest sko«zony. Oznzmy przez Π k,j j ty prostok t k tej rodziny orz przez ɛ k pole powierzhni zbioru prostok tów Π k, tzn. ɛ k = j Π k,j. Zkªdmy,»e lim ɛ k = 0, poniew» z zªo»eni N jest zbiorem miry zero. K»dy zbiór Π k uzupeªnimy k do podziªu π k prostok t tk, by byª speªniony wrunek lim δ πk = 0. k Nieh M = sup f, m = inf f. Zdeniujmy funkje f +, f f + : Je±li x Π k, to f + (x) = M, je±li x Π k, to f + (x) = f(x). Anlogiznie dl f : Je±li x Π k, to f (x) = M, je±li x Π k, to f (x) = f(x). Zuw»my,»e f + i f s ªkowlne. We¹my jkie± wypunktownie ξ k podziªu π k. Mmy: S(f, π k, ξ k ) S(f, π k, ξ k ) S(f +, π k, ξ k ); ró»ni pomi dzy dwom skrjnymi wyrzmi jest równ ɛ k (M m) i d»y do zer, gdy k, bo wtedy ɛ k 0. Ztem ob skrjne wyrzy d» do wspólnej wrto±i niezle»nej od podziªu ξ k. Tk wi grni wyrzu ±rodkowego istnieje i jest niezle»n od wypunktowni, zyli f jest ªkowln. 2.5 Interpretj geometryzn ªki CBO Wiele ªek posid wyrzisty sens geometryzny lub zyzny 1. Aby brdziej to spreyzow, wprowdzimy poj ie miry Jordn podzbiorów R n ; zznijmy od R 2. 1 Ni dziwnego, bo poj ie ªki byªo odpowiedzi n zpotrzebowni ze strony zyki b d¹ mtemtyki, w szzególno±i geometrii... 5

6 Nieh b dzie obszrem lub dowolnym zbiorem pªskim ogrnizonym. Zwrzyjmy go w pewnym kwdrie Q. We¹my jki± podziª π = {p 1, p 2,..., p n } prostok t Q. Oznzmy: 1. Nieh S π b dzie sum pól tyh prostok tów, które zwierj jki± punkt zbioru ; 2. Nieh s π b dzie sum pól tyh prostok tów, które s zwrte w zbiorze. Je±li tkih prostok tów nle» yh do podziªu nie m, to przyjmujemy s π = 0. RYS. Mmy ozywiste nierówno±i: 0 s π S π Q. Zbiór wszystkih sum S π, odpowidj yh ró»nym podziªom kwdrtu Q, m kres dolny (jko zb. ogrnizony z doªu). Ten kres dolny oznzmy S i nzywmy mir zewn trzn zbioru : S = sup S π π Anlogiznie zbiór wszystkih sum s π m kres dolny (jko zb. ogrnizony z góry), który oznzmy s i nzywmy mir wewn trzn zbioru : s = inf π Ozywi±ie zhodzi: s S. Je»eli zhodzi równo± : s π s = S, to zbiór nzywmy mierzlnym powierzhniowo w sensie Jordn, wspóln wrto± obu mir nzywmy mir pªsk Jordn (lub po prostu polem powierzhni) zbioru. Anlogiznie deniuje si mir Jordn w innyh wymirh (w jednym wymirze wpisuje si w zbiór i opisuje n nim odinki; w trzeh wymirh prostopdªo±iny itd.) Mir Jordn jest brdzo intuiyjnym poj iem, le m t wd,»e mo»e nie istnie ju» w przypdku nieo 'udziwnionyh' zbiorów; i tk np. nie istnieje mir Jordn zbioru lizb wymiernyh n odinku [0, 1] (mir wewn trzn jest tu 0, zewn trzn 1). Ale do elów ªkowni funkji, z którymi b dziemy mie do zynieni, poj ie miry Jordn nm wystrzy 2. B d uzbrojeni w poj ie miry Jordn, ªtwo zobzymy interpretj geometryzn ªki: Nieh f = equivf(x, y) b dzie funkj ªkowln i dodtni w prostok ie. Wówzs zbiór V R 3, okre±lony nierówno±imi: x b; y d; 0 z f(x, y) 2 o mierzeni tkih 'dziwniejszyh' zbiorów wprowdz si mir Lebesgue'. Jest on skutezniejsz ni» mir Jordn: Gdy zbiór jest mierzlny w sensie Jordn, to jest te» mierzlny wg Lebesgue' (np. mir Lebesgue' zb. lizb wymiernyh n [0, 1] jest 0). Mir Lebesgue' obejmuje znkomit wi kszo± przypdków, z którymi przyhodzi zetkn si w zye (zkolwiek s zbiory niemierzlne równie» w sensie Lebesgue'!) le wymg nieo zhrtowni w bstrkji. enije mo»n znle¹ np. w ksi»e F. Lei, 'Rhunek ró»nizkowy i ªkowy'. 6

7 m dobrze okre±lon obj to±, bo ªk górn równ jest mierze zewn trznej zbioru V, z± ªk doln mierze wewn trznej, poniew» f jest ªkowln, to miry te s równe. Oznzj obj to± (trójwymirow mir Jordn) zbioru V jko V, mmy wi V = f. (8) 2.6 Cªki iterowne Nieh f f(x, y) t dzie funkj okre±lon i ogrnizon w prostok ie, gdzie x b, y d. Nieh przy k»dym ustlonym x istnieje ªk pojedynz φ(x) d f(x, y)dy. (9) Cªk t jest funkj zmiennej x i jest okre±lon w przedzile x b; oznzmy j jko φ(x). Je»eli φ(x) jest ªkowln n [, b], to ªk b [ b ] d b d inne ozn. φ(x)dx f(x, y)dy dx = dx dy f(x, y) (10) nzywmy ªk iterown funkji f(x, y) (lizon w kolejno±i: njpierw po y potem po x). Anlogiznie okre±lmy ªk iterown, lizon w drugiej mo»liwej kolejno±i (njpierw po x potem po y): Okre±lmy funkj ψ(y) przez ψ(y) = b f(x, y)dx przy zªo»eniu,»e przy k»dym y [, d] t ªk istnieje, nst pnie d [ d ] b d b inne ozn. ψ(y)dy f(x, y)dx dy = dy dx f(x, y) (11) rzykª. 2.7 Zmin ªki podwójnej n iterown (tw. Fubiniego) Opróz oznzeni f n ªk z funkji f po prostok ie, z sto zhodzi potrzeb jwnego wypisni rgumentów funkji, i wtedy posªugujemy si równow»nym oznzeniem: f = f(x, y)dxdy. W poprzednim przykªdzie obie ªki iterowne okzªy si by równe. Ten fkt jest nieprzypdkowy. M bowiem miejse Tw. Je±li funkj f(x, y) jest i gª w prostok ie, to obie ªki iterowne (10) i (11) istniej i s równe ªe podwójnej: b d dx dy f(x, y) = f(x, y)dxdy = 7 d b dy dx f(x, y) (12)

8 ow. odzielmy prostok t n m n prostok tów, dziel przedziª [, b] (m + 1) punktmi = x 0 < x 1 < < x m = b n m przedziªów p x i = [x i 1, x i ] i nlogiznie, przedziª [, d] dzielimy (n + 1) punktmi = y 0 < y 1 < < y n = d n n przedziªów p y j = [x j 1, x j ], i rysuj odinki równolegªe do osi x, y przehodz e przez punkty podziªu. RYS.. rzez x i oznzmy dªugo± przedziªu p x i orz przez y k dªugo± przedziªu p y k. Zkªdmy przy tym,»e lim m (sup 1 i m x i ) 0 i nlogiznie lim n (sup 1 k n y k ) 0. l prostok t ik = [x i 1, x i ] [y k 1, y k ], nieh m ik (odpowiednio M ik ) oznzj kres dolny ( odp. górny) funkji f n ik. Nieh ξ i oznz dowolny punkt przedziªu x i, orz nieh φ(x) b dzie zdeniown przez (9). Nówzs mmy: φ(ξ i ) = d f(ξ i, y)dy = y1 f(ξ i, y)dy + y2 y 1 f(ξ i, y)dy + + d y n 1 f(ξ i, y)dy Mmy te»: m ik f(ξ i, y) M ik dl y [y k 1, y k ], o prowdzi do i gu nierówno±i: m i1 y 1 y1 y2 f(ξ i, y)dy M i1 y 1, m i2 y 2 f(ξ i, y)dy M i2 y 2, y 1... m in y n d y n 1 f(ξ i, y)dy M in y n. odj te nierówno±i stronmi, nst pnie mno» przez x i i sumuj po i, otrzymmy m n m m n m ik y k x i φ(ξ i ) x i i=1 k=1 i=1 i=1 k=1 M ik y k x i. (13) ierwsz (lew) z tyh sum jest sum doln, osttni (prw) sum górn dl funkji f w prostok ie ; ±rodkow z± jest sum wypunktown funkji φ(x) w przedzile [, b]. We¹my terz grni m, n ; wtedy njdªu»szy z odinków x i, y k d»y do zer, sumy skrjne z nierówno±i (13) d» do wspólnej grniy ªki podwójnej z funkji f. Sum ±rodkow d»y wi do tej smej grniy, przy zym t grni jest ªk iterown (10). W ten sposób pokzli±my pierwsz z równo±i (12). owód drugiej równo±i jest nlogizny. Uwgi. 1. W powy»szym dowodzie korzystli±my jedynie z zªo»e«,»e Istnieje ªk podwójn f(x, y)dxdy, orz istnieje ªk pojedynz φ(x) = d f(x, y)dy dl k»dego x [, b]; CBO dltego te» tez twierdzeni pozostje sªuszn równie» przy tyh sªbszyh zªo»enih je±li s one speªnione, to np. f nie musi by i gª. 8

9 2. Gdy f jest i gª, to powy»sze tw. mówi,»e wszystkie trzy ªki (podwójn i obie iterowne) s równe. Gdy f nie jest i gª, to mog si zdrzy ró»ne sytuje; np. jedn z ªek istnieje, inne nie; lbo gdy istniej, to nie s równe. rzykªdy s w III tomie Fihtenholz. Twierdzenie Fubiniego odgryw w»n rol przy efektywnym wylizniu ªek (nie tylko zreszt tm), poniew» sprowdz obliznie ªki podwójnej do oblizeni dwóh ªek pojedynzyh. rzypdek szzególny: Gdy f(x, y) jest ilozynem dwu funkji, z któryh k»d zle»y od jednej zmiennej: f(x, y) = u(x)v(y), to mmy ( ) ( b ) d f(x, y)dxdy = u(x) dx v(x) dy, (14) bo: [ b ] d [ b ] d f(x, y) dxdy = dx dy u(x)v(y) = dx u(x) dy v(y) to jest ilozyn ªek wyst puj y po prwej stronie równo±i (14). 2.8 Cªk podwójn w zbiorze dowolnym Nieh f b dzie funkj okre±lon i ogrnizon w pewnym zbiorze ogrnizonym R 2 (RYS.) Zwrzyjmy w pewnym prostok ie i funkj f, okre±lon n, rozszerzmy do funkji f 0 okre±lonej n ªym prostok ie w ten sposób,»e f 0 (x, y) = f(x, y) dl (x, y) ; f 0 (x, y) = 0 dl (x, y). (15) ef. Mówimy,»e f jest ªkowln n zbiorze, je±li istnieje ªk f 0 (x, y) dxdy. W tkim przypdku, ªk z funkji f n zbiorze oznzmy f(x, y) dxdy (16) i, zgodnie z powy»sz denij, mmy f(x, y) dxdy = f 0 (x, y) dxdy. (17) Štwo zobzy,»e okre±lenie to nie zle»y od wyboru prostok t. Nieh f(x, y) b dzie funkj nieujemn n zbiorze. Oznzmy przez V zbiór punktów (x, y, z) R 3 okre±lony nierówno±imi 0 z f(x, y) dl (x, y). (18) Sum górn dl ªki (17) jest sum obj to±i prostopdªo±inów zwierj yh zbiór V, z± sum doln sum obj to±i prostopdªo±inów zwrtyh w V. Je±li wi ªk (20) istnieje, to zbiór V jest mierzlny obj to±iowo i jego obj to± wyr» si ªk V = f(x, y) dxdy (19) 9

10 rzypdek szzególny: Zuw»my,»e obj to± prostopdªo±inu o wysoko±i 1 równ jest polu podstwy. Bior terz f(x, y) 1 w ªym zbiorze, widzimy,»e sum górn dl ªki (20) jest sum pól prostok tów zwierj yh zbiór, sum doln sumie pól prostok tów zwrtyh w. St d otrzymujemy Stw. Je±li f(x, y) 1, to ªk (20) istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór pªski jest mierzlny powierzhniowo. ole obszru wyr» si wówzs ªk dxdy. (20) Wiemy,»e s zbiory niemierzlne; i w zwi zku z tym n pewno nie po k»dym obszrze b dziemy mogli ªkow. Nsuw si wobe tego pytnie, ªk po jkih obszrh b dzie istniª? Znkomit wi kszo± obszrów, z którymi mmy do zynieni w zye, s to obszry ogrnizone przez krzywe i gªe. B dziemy si zjmow krzywymi, które mo»n zd równniem y = f(x), gdzie f jest funkj i gª. Njsmpierw pok»my: Stw. Krzyw o równniu y = f(x), gdzie f i gª orz x [, b], m dwuwymirow mir Jordn równ zeru. ow. Wiemy,»e funkj f(x) n odinku domkni tym jest tm jednostjnie i gª. Skoro tk, to przedziª mo»n podzieli n sko«zon ilo± odinków tkih,»e n k»- dym z nih whnie funkji (tzn. ró»ni mi dzy wrto±i njmniejsz i njwi ksz ) jest ɛ dowolnie mª; we¹my np., gdzie ɛ jest zdn dowolnie mª nieujemn lizb. Cª b krzyw n przedzile [, b] mo»n wi pokry prostok tmi o ª znej podstwie b i wysoko±i, wi o ª znym polu ɛ dowolnie mªym. RYS. CBO ɛ b Zdeniujmy jeszze: ef. Obszr regulrny to tki, który jest ogrnizony sko«zon ilo±i krzywyh o równniu y = f(x) lub x = g(y), gdzie f, g i gªe. Ze Stw. pokznego wy»ej wyi gmy wniosek: Wniosek Obszr regulrny jest mierzlny. ow. Je±li S n jest sum pól prostok tów pokrywj yh obszr, s n sum pól prostok - tów zwrtyh w, to S n s n jest sum pól prostok tów pokrywj yh brzeg obszru, tzn. krzyw ogrnizj obszr. Z dowodu poprzedniego stw. widzimy, z t ró»ni jest dowolnie mª tk wi obszr jest mierzlny. 2.9 Cªk podwójn w obszrze regulrnym CBO Z fktów pokznyh wy»ej ªtwo wynik Stw. Funkj f(x, y) ogrnizon i i gª w obszrze regulrnym jest ªkowln. ow. Zwrzyjmy obszr w jkim± prostok ie i rozszerzmy funkj f do funkji f 0 n w stndrdowy sposób dny przez (15). Wtedy f 0 jest niei gª o njwy»ej n brzegu obszru, tk wi w my±l tw. CO BYŠO 2 STRONY WCZESNIEJ jest ªkowln n, to znzy,»e f jest ªkowln n. CBO odzielmy obszr jk ± krzyw γ n dw obszry regulrne 1 i 2 ; mmy wi = 1 2 (RYS.). Nieh f(x, y) b dzie funkj ogrnizon i i gª n. Zwrzyjmy 10

11 w pewnym prostok ie i nieh: f 0 (x, y) = f(x, y) n, f 0 (x, y) = 0 n \ ; f 1 (x, y) = f(x, y) n 1, f 1 (x, y) = 0 n \ 1 ; f 2 (x, y) = f(x, y) n 2 \ γ, f 0 (x, y) = 0 n ( \ 2 ) γ. Wtedy: f 0 = f 1 +f 2 w ªym prostok ie, ztem z wzoru (6) dl obszrów prostok tnyh mmy f 0 = f 1 + o jest równow»ne bior pod uwg denije funkji f 1 i f 2 równo±i f = f + f. (21) Obszr normlny i ªki iterowne tm»e ef. Obszr regulrny okre±lony nierówno±imi f 2 x b, φ(x) y ψ(x) (22) gdzie φ(x) i ψ(x) s funkjmi i gªymi w przedzile [, b] orz zhodzi: φ(x) < ψ(x) dl k»dego x [, b], nzywmy obszrem normlnym wzgl dem osi x. RYS. Ok»e si zrz,»e m miejse Stw. Cªk z funkji f(x, y) ogrnizonej i i gªej w obszrze normlnym (22) mo»n zmieni n ªk iterown wedªug wzoru b ψ(x) f(x, y)dxdy = f(x, y)dy (23) ow. Zwrzyjmy obszr w prostok ie, gdzie x b, y d. Rozszerzmy funkj f n do funkji (te» nzwijmy j f) n, kªd f(x, y) = 0 w punkth prostok t nie nle» yh do obszru. Cªk po lewej stronie wzoru (23) jest równ f(x, y)dxdy. o tej ªki mo»n stosow tw. Fubiniego dl obszrów prostok tnyh; mmy wi : f(x, y)dxdy = b φ(x) d dx dyf(x, y). (24) Cªk wewn trzn rozªó»my terz, przy jkim± ustlonym x, n trzy ªki: d f(x, y)dy = φ(x) f(x, y)dy + ψ(x) φ(x) f(x, y)dy + d ψ(x) f(x, y)dy ierwsz i trzei z powy»szyh ªek s równe zeru, bo dl y w przedziªh y [, φ(x)] orz y [ψ(x), d] funkj podªkow jest równ zeru. Uwzgl dnij to we wzorze (24), otrzymujemy to o mieli±my pokz, zyli wzór (23). CBO rzykª. Uwg. Je»eli obszr regulrny dje si podzieli n sko«zon ilo± obszrów normlnyh 1, 2,..., n, to ªk w obszrze równ si sumie ªek po poszzególnyh obszrh i (n moy wzoru (21). 11

12 2.11 Odwzorowni R 2 R 2 i przeksztªeni osiowe odrozdziª ten w istotny sposób korzyst z deniji i twierdze«dotyz yh odwzorow«, wi dl Czytelnik wygodne b dzie przypomnienie sobie tre±i rozdziªu temu po±wi onego. Tu w wolnej hwili zostn przytozone twierdzeni, z któryh b dzie korzystne.??? Gdzie± tu: ef. obszru n wym. jko domkni i zbioru otwrtego; i brzeg skªd si ze sko«zonej sumy wykresów funkji n 1 zm.; mo»e to gdzie± przy ªkowniu po obszrh nieprostok tnyh??? ef. Odwzorownie Φ : R 2 (u, v) (x, y) R 2, okre±lone wzorem: { x = φ(u, v) y = v (25) gdzie φ jest ró»nizkowln w sposób i gªy, nzywmy przeksztªeniem osiowym. Uwg. Z bezpo±redniego rhunku wynik,»e pohodn (mierz Jobiego) odwzorowni Φ jest: [ ] φu φ Φ = v 0 1 jkobin, zyli wyznznik tej»e mierzy, jest Φ = φ u (26) l tyh, o znj denij permutji: ef. Ogólniej, przeksztªeniem osiowym obszru n wymirowego nzywmy dwzorownie Φ : R n (u 1, u 2,..., u n ) (x 1, x 2,..., x n ) R n, nzywmy odwzorownie okre±lone tk: x i = φ(u 1, u 2,..., u n ) dl pewnego i {1, 2,..., n} (tu φ(u 1,..., u n ) jest funkj n zmiennyh klsy C 1 ), dl pozostªyh zmiennyh x 1,..., x n (opróz x i ) odwzorownie jest okre±lone przez: x j = u π(j), π pewn permutj zbioru (n 1) elementowego, z± j = 1, 2,..., n (opróz jednej lizby k {1, 2,..., n}). A i, o nie znj def. permutji, nieh poznj, je±li nie, to nieh si zdowol poni»szym przykªdem. rzykª. Odwzorowni Φ, Γ : R 3 (u, v, w) (x, y, z) R 3, okre±lone równnimi x = φ(u, v, w) Φ : y = v z = w x = w zy też : Γ : y = ψ(u, v, w) z = u (gdzie φ, ψ s funkjmi klsy C 1 ) s przeksztªenimi osiowymi. Wyk»emy terz Stw. Odwzorownie F : R 2 (u, v) (x, y) R 2, okre±lone jko: { x = φ(u, v) y = ψ(u, v) dje si w otozeniu k»dego punktu (u 0, v 0 ), gdzie F (u 0, v 0 ) 0, przedstwi jko zªo»enie dwu przeksztªe«osiowyh. ow. ohodn (tzn. mierz Jobiego) odwzorowni F jest równ [ ] φu φ F = v ψ u ψ v 12

13 wi by wyznznik F byª ró»ny od zer, musi by φ u 0 lub φ v 0. Zªó»my,»e wi φ u (u 0, v 0 ) 0. Skoro tk, to (z tw. o funkji uwikªnej) mo»n w otozeniu punktu (u 0, v 0 ) jednoznznie rozwi z równnie x = φ(u, v) wzgl dem u, tzn. wyrzi u jko funkj od x, v: u = g(x, v). Funkj g(x, v) speªni: g(φ(u, v), v) = u (27) Nieh terz odwzorowni T : (u, v) (ξ, η) orz S : (ξ, η) (x, y) (ob wi R 2 R 2 ) b d okre±lone nst puj o: T : { ξ = φ(u, v) η = v S : { x = ξ y = ψ(g(ξ, η), η) Ψ(ξ, η) (28) gdzie w odwzorowniu S funkj g jest okre±lon przez (27). Ob odwzorowni S i T s odwzorownimi osiowymi. Zhodzi te»: bowiem z bezpo±redniego rhunku wynik,»e: F = S T (29) x = ξ = φ(u, v); y = ψ(g(ξ, η), η) = ψ(g(φ(u, v), v), v) = ψ(u, v) (w osttniej równo±i skorzystli±my z wªsno±i (27) funkji g). Znle¹li±my wi szukne przedstwienie odwzorowni F jko zªo»eni dwu przeksztªe«osiowyh. CBO Uwg. Anlogizn sytuj m miejse w wy»szyh wymirh: Odwzorownie R n R n w otozeniu punktu, gdzie jego mierz Jobiego jest nieosobliw, dje si przedstwi jko zªo»enie n przeksztªe«osiowyh. Nszkiujemy sposób post powni dl n = 3. Zpiszmy G : R 3 R 3 w skªdowyh jko: x = φ(u, v, w) y = ψ(u, v, w) (30) z = χ(u, v, w) Zkªdmy,»e w punkie (u 0, v 0, w 0 ) mierz Jobiego G(u 0, v 0, w 0 ) jest nieosobliw. Skoro tk, to przynjmniej jedn z pohodnyh z stkowyh skªdowej φ jest ró»n od zer; przyjmijmy,»e φ u 0. Wobe tego mo»emy równnie x = φ(u, v, w) rozwi z wzgl dem u; oznzmy: u = g(x, v, w). Odwzorownie G mo»n wtedy zpis w posti zªo»eni dwóh przeksztªe«: ξ = φ(u, v, w) η = v ζ = w orz x = ξ y = ψ(g(ξ, η, ζ), η, ζ) z = χ(g(ξ, η, ζ), η, ζ) ierwsze z nih jest przeksztªeniem osiowym, drugie dje si znowu rozªo»y n ilozyn dwóh przeksztªe«osiowyh. Rozkªd dowolnego odwzorowni n ilozyn przeksztªe«osiowyh jest w»ne, bo tego rozkªdu u»yw si w dowodzie wzoru n zmin zmiennyh w ªkh wielokrotnyh. 13

14 2.12 Tw. o zminie zmiennyh w ªkh podwójnyh Nieh F : R 2 (u, v) (x, y) R 2 b dzie okre±lone wzorem: { x = φ(u, v) y = ψ(u, v) (31) gdzie orz s obszrmi regulrnymi. Nieh w obszrze b dzie okre±lon funkj f(x, y), ogrnizon i i gª. Zhodzi: Tw. Je»eli: 1. Odwzorownie F jest klsy C 1 w obszrze zwierj ym obszr i jego brzeg Γ; 2. F odwzorowuje n bijektywnie; 3. jkobin F wewn trz obszru jest ró»ny od zer, to zhodzi wzór f(x, y)dxdy = f(φ(u, v), η(u, v)) F dudv (32) gdzie (by wszystko mie pod r k ) F = [ φu φ v ψ u ψ v ] (x, y) (u, v) Uwg. Wzór ten jest odpowiednikiem wzoru n zmin zmiennyh w ªkh z funkji jednej zmiennej, które te» tu dl wygody przypomnimy: Nieh funkj ϕ klsy C 1 b dzie bijekj odink [, d] n [, b]; nieh x = ϕ(t), orz ϕ() = i ϕ(d) = b. Wtedy dl dowolnej funkji f i gªej n [, b] zhodzi: b d dϕ f(x) dx = f(ϕ(t)) dt dt (33) Wzór ten zrz b dziemy wykorzystyw, bo dowód wzoru (32) sprowdzimy, z pomo przeksztªe«osiowyh, do dwukrotnego u»yi wzoru (33). ow. Z tw. udowodnionego w poprzednim podrozdzile, odwzorownie F okre±lone przez (31) dje si rozªo»y n ilozyn dwu odwzorow«osiowyh; zªó»my, i» relizujemy to z pomo wzorów (28) i (29). Nieh T : G, z± S : G RYS.. Z tw. o wyznzniku ilozynu mierzy, orz z wzoru (26) n jkobin przeksztªeni osiowego, mmy wyr»enie n jkobin odwzorowni F : F = φ u Ψ η. Nieh 1, 2,..., n b d prostok tmi zwrtymi w, przeinj ymi si o njwy»ej n brzegh. Zªó»my,»e ró»ni pól n i=1 i jest mniejsz ni» ɛ dowolnie zdn lizb. Nieh prostok t i b dzie okre±lony nierówno±imi x b, y d. Oznzmy: b d f(x, y)dxdy, I i = dx dy f(x, y); mmy: I n i=1 I i < Mɛ, gdzie M = sup f(x, y). (x,y) 14

15 Zuw»my,»e przeksztªenie S odwzorowuje n prostok t i pewien obszr G i, ogrnizony prostymi ξ =, ξ = b orz krzywymi η = γ(ξ), η = δ(ξ), RYS. gdzie γ(ξ) i δ(ξ) s rozwi znimi równni Ψ(ξ, η) = orz Ψ(ξ, η) = d wzgl dem η dl ξ b. rzy tym zhodzi: γ(ξ) < δ(ξ), gdy Ψ η > 0, orz γ(ξ) > δ(ξ), gdy Ψ η < 0. Zstosujmy terz do ªki I i zmin zmiennyh okre±lon przez odwzorownie S. oniew», b d osiowym, jest ono identyzno±iowe w zmiennej x, otrzymujemy, u»ywj wzoru (33) n zmin zmiennyh w ªe z funkji jednej zmiennej: I i = b dξ δ(ξ) γ(ξ) f(ξ, Ψ)Ψ η dη = f(ξ, Ψ)Ψ η dξdη. Gdy m miejse sytuj Ψ η < 0, to przed osttni ªk nle»y dopis minus. Obie sytuje mo»n obj jednym wzorem: G i G i I i = f(ξ, Ψ) Ψ η dξdη. Gdy terz we¹miemy i g wypeªnie«prostok tmi obszru tk,»e n i=1 i, to zhodzi: n i=1 G i G orz n i=1 I i I; otrzymujemy st d: I = f(ξ, Ψ) Ψ η dξdη. (34) G A terz! o otrzymnej powy»ej ªki zstosujmy pierwsze przeksztªenie, tzn. T, przeksztªj e obszr n obszr G. ost pujemy w sposób nlogizny jk wy»ej, bo T te» jest przeksztªeniem osiowym; otrzymujemy: I = f(φ(u, v), ψ(u, v)) Ψ η φ u dudv. A poniew» Ψ η φ u jest ilozynem jkobinów obu przeksztªe«s i T, to mmy Ψ η φ u = F. Otrzymli±my wi wzór (32). CBO Uwg. W trzeh (i wi ej) wymirh post pujemy nlogiznie: Korzystmy z rozkªdu odwzorowni n ilozyn trzeh (n) przeksztªe«osiowyh, i post pujemy jk wy»ej tylko nie dw, trzy (n) rzy. rzykª. rzykª. dx. e x

16 3 Cªki zdni 3.1 Cªki po obszrh prostok tnyh 1. Oblizy ªk z funkji f po prostok ie : () f(x, y) = 1 (x+y) 2, = [3, 4] [1, 2]. Odp. ln (b) f(x, y) = 5x 2 y 2y 3, = [2, 5] [1, 3]. Odp () f(x, y) = x2, = [0, 1] [0, 1]. Odp. π. 1+y 2 12 y (d) f(x, y) =, = [0, 1] [0, 1]. Wsk. W jkiej kolejno±i wygodniej (1+x 2 +y 2 ) 3/2 ªkow? Odp. ln (e) f(x, y) = e x+y, = [0, 1] [0, 1]. Odp. (f) f(x, y) = x sin(x + y), = [0, π] [0, π ]. Odp. 2 (g) f(x, y) = x 2 y e xy, = [0, 1] [0, 2]. Odp. 2. () Znle¹ obj to± bryªy ogrnizonej z doªu pªszzyzn xy, z boków pªszzyznmi x = 0, x =, y = 0, y = b, od góry prboloid eliptyzn : z = x2 2p + y2 2q (wszystkie prmetry, b,, d s dodtnie). Odp. b 6 ( 2 + ) b2 p q. (b) To smo dl bryªy ogrnizonej pªszzyzn xy, powierzhni x 2 + z 2 = R 2 dl z > 0 i pªszzyznmi y = 0 i y = H. Wsk. Brdziej nturlne jest lizenie w ukª. wsp. biegunowyh, le 'nie uprzedzjmy wypdków' i lizmy we wsp. krtezj«skih. Odp. (k»dy powinien wiedzie,»e) 1 2 πr2 H. () To smo dl bryªy ogrnizonej pªszzyznmi z = 0, x =, x = b, y =, y = d (b > > 0, d > > 0) i prboloid hiperbolizn Odp. V = (d2 2 )(b 2 2 ) 4m. 3. * okz,»e z = xy m (m > 0). 1 (xy) xy dxdy = x x dx. 0 Uwg. Funkj podªkow wprwdzie nie jest okre±lon w punkie (0, 0), le mo»- n j tm dookre±li deniuj f(0, 0) = okz nierówno± Cuhy'ego Bunikowskiego Shwrz: l dowolnyh i - gªyh n [, b] funkji f, g zhodzi nierówno± ( b 2 b b f(x)g(x)dx) f 2 (x)dx g 2 (x)dx Wsk. Sªkow funkj (f(x)g(y) g(x)f(y)) 2 po kwdrie [, b] [, b]. 16

17 5. Udowodni nierówno± b f(x)dx b dx f(x) (b )2. dl f i gªej n [, b]. Wsk. Skorzyst z nierówno±i C-B-Shwrz, b d ej tre±i poprzedniego zdni. 3.2 Cªki po obszrh niekonieznie prostok tnyh 1. Zmieni kolejno± ªkowni w ªkh: () (b) dy dx y dx f(x, y) y 1 x 2 0 dy f(x, y) () (d) (e) r dx 2x dx 2rx x 2 x x dy f(x, y) dy f(x, y) 6 x dx dy f(x, y) 2x 2. Rozstwi grnie ªkowni, tzn. znle¹ grnie ªkowni, zpisuj ªk po k»dym z poni»szyh obszrów w posti ªki iterownej: () trójk t ogrnizony prostymi x = 0, y = 0, x + 2y = 4. (b) obszr dny nierówno±imi: x 2 + y 2 4, x 0, y 0. () obszr dny nierówno±imi: x + y 2, x y 2, x 0. (d) obszr dny nierówno±imi:y x 2, y 9 x 2. (e) obszr dny nierówno±i : (x 3) 2 + (y 2) 2 9. (f) obszr ogrnizony krzywymi: y = x 3 i y = x. (g) obszr dny nierówno±imi: y 2 8x, y 2x, y + 4x 24 0 (h) obszr ogrnizony krzywymi y 2 x 2 = 1 i x 2 +y 2 = 9 i zwierj y punkt (0, 0). (i) zworok t o wierzhoªkh: (1, 1), (2, 3), (4, 3), (6, 1). 3. Oblizy ªki: () T r 2 y2 dxdy, gdzie T jest trójk tem o bokh y = 0, y = rx, x = 1, x2 17

18 (b) () T (6 x y)dxdy, gdzie T jest trójk tem o wierzhoªkh (0, 0), (2, 2), (1, 3) x dxdy, gdzie jest obszrem zdeniownym przez nierówno±i: 2 x y 4, 1 y x 2. x 2 (d) I = dxdy, gdzie jest obszrem ogrnizonym przez krzywe: x = y2 2, y = x, xy = 1. Odp. I = 9. Wsk. Któr kolejno± ªkowni b dzie 4 wygodniejsz? (e) I = (x+5y)dxdy, gdzie jest trójk tem ogrnizonym przez proste: y = x, y = 3x, x = 1. Odp. I = (f) I = 2x 2 y 2 dxdy, gdzie jest trójk tem ogrnizonym przez proste: y = 0, x = 1, y = x. Odp. I = Cªki potrójne 1. Oblizy ªki: () (b) C V ( π (1 + x + y + z) 3 dxdydz, gdzie C jest sze±inem [0, 1]3 ; ). z dxdydz, gdzie V jest ostrosªupem ogrnizonym pªszzyzn x+y+z = 2 i pªszzyznmi wspóªrz dnyh; 18

19 4 Zmin zm. w ªe podwójnej 1. Oblizy ªk z funkji f(x, y) = y 2 R 2 x 2 po kole o promieniu R i ±rodku w poz tku ukªdu wspóªrz dnyh. Odp R5. 2. Oblizy obj to± bryªy ogrnizonej pªszzyznmi x = 0, y = 0, z = 0, wlem x 2 + y 2 = R 2 i prboloid hiperbolizn z = xy; hodzi o bryª le» w pierwszej wirte. Odp. 1 8 R4. 3. Oblizy obj to± bryªy Viviniego, tzn. bryªy wyi tej wlem x 2 + y 2 = Rx z kuli x 2 + y 2 + z 2 = R 2. Odp. 6π 8 9 R Oblizy obj to± bryªy powstªej przez przei ie pod k tem prostym dwu niesko«- zenie dªugih wlów o jednkowej ±redniy 5. Oblizy pol powierzhni gur ogrnizonyh krzywymi o podnyh ni»ej równnih. Wylizeni poprzedzi rozpoznniem kszteªtu krzywyh. Wsk. Wspóªrz dne biegunowe. () (x 2 + y 2 ) 2 = 2 2 (x 2 y 2 ) (lemniskt Bernoulliego). Odp (b) (x 2 + y 2 ) 2 = 2x 3. Odp. 5 8 π2. () (x 2 + y 2 ) 3 = 2 (x 4 + y 4 ). Odp. 3 4 π2. 6. Oblizy pol powierzhni gur ogrnizonyh krzywymi o podnyh ni»ej równnih. Wylizeni poprzedzi rozpoznniem kszteªtu krzywyh. Wsk. Uogólnione wspóªrz dne biegunowe: x = r os φ, y = br sin φ. olizy jkobin! () ( ) x y2 2 b = xy. Odp. 2 b (b) ( ) x y2 2 b = x 2 + y 2. Odp πb(2 + b 2 ). () ( ) x y2 2 b = x 2. Odp. π3 b Znle¹ pole ogrnizone p tl krzywej o poni»szyh równnih. Wsk. Wprowdzi wspóªrz dne r, θ okre±lone przez: x = r os 2 θ; y = r sin 2 θ. () (x + y) 4 = x 2 y. Odp (b) (x + y) 3 = xy. Odp () (x + y) 5 = x 2 y 2. Odp Znle¹ pole powierzhni steroidy x y 2 3 = 2 3. Wsk. Równnie prmetryzne steroidy jest: x = os 3 t, y = sin 3 t, t [0, 2π]. Wprowdzi wspóªrz dne r, t okre±lone przez: x = r os 3 t, y = r sin 3 t. Ile wynosi jkobin? Odp. 3 8 π2. 9. Oblizy ªki: C xydxdy, gdzie C jest (krzywoliniowym) 'zworok tem' ogrnizonym krzywymi: () y = x 3, y = bx 3, y 2 = px, y 2 = qx. Wsk. Wprowdzi wspóªrz dne ξ, η zdeniowne przez: y = ξx 3, y 2 = ηx. 19

20 (b) y 3 = x 2, y 3 = bx 2, y = αx, y = βx. Wsk. Wprowdzi wspóªrz dne ξ, η zdeniowne przez: y 3 = ξx 2, y 2 = ηx Oblizy ªk 11. Oblizy ªk C C zdxdydz, gdzie C jest górn poªow elipsoidy x2 2 + y2 b 2 + z zdxdydz, gdzie C jest bryª ogrnizon przez tworz sto»k z 2 = h2 (x 2 + y 2 ) i pªszzyzn z = h. R Oblizy ªk (x + y + z) 2 dxdydz, gdzie C jest wspóln z ±i prboloidy C x 2 + y 2 2z i kuli x 2 + y 2 + z Znle¹ ±rodek i»ko±i bryªy ogrnizonej powierzhnimi prboloidy x 2 + y 2 = 2z orz kuli x 2 + y 2 + z 2 = Znle¹ potenjª wl w ±rodku jego podstwy. 15. Oblizy potenjª grwityjny sto»k o jednorodnej g sto±i msy: () w wierzhoªku (b) w ±rodku podstwy. 16. Oblizy nt»enie pol grwityjnego sto»k o jednorodnej g sto±i msy: () w wierzhoªku (b) w ±rodku podstwy. Wsk. Mo»n wykorzyst poprzednie zdnie. 20

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Wykªad jest prowadzony w oparciu o podr cznik Analiza matematyczna 2. Denicje, twierdzenia, wzory M. Gewerta i Z. Skoczylasa. Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Denicja Mówimy,»e funkcja

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu. Teoria grup Jan Derezi«ski Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl 9 czerwca 2015 rok 2010/11 Spis tre±ci 1 Podstawowe wªasno±ci

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci metody prostokatów, metody trapezów oraz metody Simpsona

Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci metody prostokatów, metody trapezów oraz metody Simpsona Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej Krzysztof Grz dziel kierunek studiów: informatyka stosowana Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. Kazimierz Fiedorowicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr Jacek

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo