ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (/Dz. U j.t. ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,19zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,34zł 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego 3) Informację o stanie mienia komunalnego 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania : 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Burmistrz Miasta mgr inż Jarosław Siekierko Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

2 BURMISTRZ MIASTAWYSOKIE MAZOWIECKIE S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2013 ROK Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXVI/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Kwotę zł przeznaczono na spłatę rat: 1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej 2. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej i budowę kanalizacji w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa. 3. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętego zadłużenia. W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki zł celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł W okresie 2013 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 7 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta w tym 2 zmieniające budżet : 1.uchwała Rady Miasta Nr XXIX/147/13 z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa a także ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planów przychodów i wydatków Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

3 dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, a także limitu wydatków na zadania inwestycyjne 2.uchwała Rady Miasta Nr XXXI/153/13 z dnia 29 maja 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 3.uchwała Rady Miasta Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne a także ustalenia kwot dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta 4.uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/161/13 z dnia 30 sierpnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, a także zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 5.uchwała Rady Miasta Nr XXXV/168/13 z dnia 30 października 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 6.uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne oraz ustalenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 7.uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/183/13 z dnia 23 grudnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne Ponadto Burmistrz Miasta podjął 5 zarządzeń /w tym 2 zmieniające budżet - otrzymane dotacje celowe/ w sprawie zmian wydatków budżetowych : 1. Zarządzenie Nr 218/13 z dnia 28 marca 2013 r. 2. Zarządzenie Nr 229/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. 3. Zarządzenie Nr 269/13 z dnia 30 września 2013r 4. Zarządzenie Nr 282/13 z dnia 29 listopada 2013r 5. Zarządzenie Nr 288/13 z dnia 31 grudnia 2013r Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych W budżecie roku 2013 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlagających zwrotowi, a mianowicie: 1. Uchwałą Nr XXIX/147/13 dokonano zwiększenia dochodów budżetu za zrealizowany w 2012 roku Projekt p.n. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie zł 2. Uchwałą Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r. przyjęto do realizacji Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 2

4 w tym: środki EFS zł środki budżetu państwa środki własne 5 912zł 2 536zł 3. Uchwałą Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r. zdjęto z realizacji projekt RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w związku z przeniesieniem wykonania tego zadania przez Urząd Marszałkowski na rok następny w kwocie zł w tym: środki z budżetu UE zł środki własne zł 4. W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych w trakcie realizacji jest projekt p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie Wartość projektu zł w tym: środki z budżetu EFRR zł środki z budżetu miasta zł Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił: Dochody budżetowe zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł oraz przychody zł rozchody zł Na koniec 2013 roku nadwyżkę budżetu stanowi kwotę zł Kwotę zobowiązań w wysokości zł stanowi: 1.kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej w kwocie zł. 2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej oraz budowę kanalizacji w ulicy Rynek, Mystkowska, Długa w kwocie zł. 3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ kwota zł W 2013 roku Miasto nie otrzymało terytorialnego. dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych. Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 3

5 zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj: 1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę zł 2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę zł 3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 011zł 4. Miejska Pływalnia WODNIK na kwotę 9 343zł Przychody i rozchody budżetowe Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 roku w kwocie zł i stanowią je wolne środki Plan rozchodów w wysokości zł zrealizowany został w całości. Rozchody stanowiła spłata przypadających na okres 2013 roku rat zaciągniętych kredytów. Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1 Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr2 do niniejszego sprawozdania. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 4

6 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,19 zł,co stanowi 88,2 % wykonania planu dochody bieżące na plan zł wykonano ,08zł dochody majątkowe na plan zł wykonano ,11zł Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,65zł Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,38zł Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego. 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18zł Są to dochody z majątku miasta i stanowią je: a/ za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69zł b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,47zł c/ wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ,70zł d/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,34zł e/ odsetki od nieterminowych wpłat ,98zł 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50zł Kwotę tę stanowią wpływy : a/dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł b/różne dochody 947,50zł 5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 869zł jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 644zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta kwota 3 225zł 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,73zł kwotę tę stanowią: a/ wpływy z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską ,10zł b/ dotacja na realizację przez Gimnazjum rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej realizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny kwota ,63zł 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 5

7 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,34zł Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 97,2 % Przedstawiają się one następująco: a/ podatek od działalności gospodarczej karta podatkowa 1 848,21zł b/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej ,88zł tj.99,8% planu rocznego w tym: podatek od nieruchomości ,28zł podatek rolny 2 843zł podatek leśny 287zł podatek od środków transportowych zł podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 465,80zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 069zł c/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych ,17zł w tym: podatek od nieruchomości ,21zł podatek rolny ,76zł podatek leśny 7 460,30zł podatek od środków transportowych ,50zł podatek od spadków i darowizn zł podatek od posiadania psów zł wpływy z opłaty targowej ,50zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,50zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i różne opłaty ,40zł d/ Wpływy z opłaty skarbowej ,10zł e/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,89 zł. f/ wpływ opłaty adiacenckiej ,70zł g/ wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,78zł h/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,61zł tj.97,1 % zakładanych rocznych wpływów, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych zł, co stanowi 96,4 % podatek dochodowy od osób prawnych ,61zł, co stanowi 104,4 % planowanych rocznych wpływów 8. RÓŻNE ROZLICZENIA ,96zł Kwotę tę stanowi otrzymana w 2013 roku: a/ subwencja oświatowa zł b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych ,96zł 9. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,10zł Kwotę tę stanowią : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 6

8 a/ dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 885zł b/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota ,52zł c/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota ,64zł d/ dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,82zł e/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota ,85zł f/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,27zł g/ otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolach kwota zł 10. POMOC SPOŁECZNA ,52zł Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło: a/ na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą kwota ,25zł b/ na świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ ,63zł c/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ 2 836,80zł d/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania własne/ 6 878,34zł e/ na zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ ,19zł f/ na zasiłki stałe /zadania własne/ zł g/ na utrzymanie MOPS /zadania własne/ zł h/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania zlecone/ zł i/ za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota ,78zł j/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 6 625,73zł k/na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota zł l/ na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących kwota zł ł/ pozostałe dochody 275, POZOZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,50zł Otrzymano środki na realizację Projektu w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł w tym: zł środki EFS oraz 2 533,50zł środki budżetu państwa 12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,82zł Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną socjalną dla uczniów. 13.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,44zł Kwotę tę stanowią wpływy: a/z opłat za ochronę środowiska ,39zł b/ otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota ,05zł 14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,07zł Kwotę tę stanowi: a/ refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania: Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości ,07zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 7

9 b/ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem /budynek, ogrodzenie/ kwota zł c/ otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2013 roku realizowanego przez pływalnię Miejską WODNIK kwota zł Łączne dochody budżetowe w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości ,19zł co stanowi 88,2 % przewidywanych wpływów rocznych. Na niezrealizowane 11,8% budżetu wpływ miały: 1/ brak sprzedaży prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej zł, gdzie na ogłoszony przetarg nieograniczony 53 działek sprzedana została tylko jedna nieruchomość 2/ wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 3/ wpływy z opłaty skarbowej zł 4/ z opłat za ochronę środowiska zł 5/ wpływy z usług za pobyt dzieci w Przedszkolach kwota zł Zgodnie z Uchwałą nr XXI/108/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie do sierpnia 2013 roku opłata za każdą godzinę przekraczającą pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wynosiła 3,07 zł. Wysokość tej opłaty zmieniła się od 1 września 2013 roku na kwotę 1,00 zł (wg Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2013 poz. 827). W związku z powyższym wykonanie planu dochodów za 2013 jest znacznie mniejsze od założonego planu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 8

10 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,34zł, co stanowi 87,0 %. wydatki bieżące na plan zł wykonano ,06zł wydatki majątkowe na plan zł wykonano ,28zł Wykonanie planu przedstawia się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,99zł Na wydatki w tym dziale złożyły się: a/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 423,51zł, b/ na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w 2013 roku wydatkowano ,48zł. 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,59zł Wydatki poniesione zostały na: a/ oznakowanie ulic w mieście 3 708,71 zł b/ utrzymanie nawierzchni ulic ,20 zł c/ monitoring wskaźników dla projektu Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie zł W zakresie inwestycji drogowych wykonano : a/ budowę nawierzchni ulic /asfalty na ulicy Długiej, Przechodniej i Trakt Suraski/ ,32 zł b/ modernizację chodników ulicy Przechodniej ,29 zł c/ budowa i remont miejsc postojowych (ul. Jana Pawła II, 1-Maja, Mickiewicza) ,94 zł d korytowanie ul. Wiosennej ,13 zł e/ Wykonanie dokumentacji technicznej na ulicę Dolną zł 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,24zł Powyższą kwotę wydatkowano na: a/ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 8 611,50 zł b/ wykonanie operatów szacunkowych lokali zł c/ ogłoszenia w prasie 7 023,12 zł d/ opłaty sądowe 216 zł i akty notarialne 915,12 zł e/ opłata adiacencka rzeczoznawca 2 398,50 zł f/ wykup gruntu pod drogę publiczną /ulica Popiełuszki/ kwota zł, 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60zł Kwotę wydatków stanowią: a/ koszty związane z pracami nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: dokumentacja techniczna projektu zmian zł diety komisji urbanistycznej zł b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne: kopie map 428,07 zł, wypis z rejestru gruntów zł opracowania geodezyjne, podziały i inne ,53 zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 9

11 c/ cmentarnictwo - utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 693 zł 5. INFORMATYKA 2 082,40zł Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 zł. Kwotę tą wydatkowano na: Urzędy Wojewódzkie ,01 zł a/ na zadania zlecone realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej z otrzymanej dotacji, która nie pokrywa kosztów realizacji zadań zleconych rządowych zł Ze środków własnych na realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania) wydatkowano kwotę ,01zł b/ koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanki okolicznościowe ,79zł, c/ utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe ,52zł d) promocja miasta w ramach której: opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono gadżety promocyjne - kalendarze, kufle, puchary, nagrody w turniejach, zakup koszulek, czapek, artykuły promocyjne w prasie i portalach internetowych innych podmiotów, opłata za serwer, na którym znajduje się strona internetowa miasta oraz domenę strony internetowej, organizacja spotkań promocyjnych, transport koni biorących udział uroczystościach miejskich, transport osób po pielgrzymce z Częstochowy, wirtualny spacer po mieście, prowadzenie kroniki miasta, baner świąteczny, transport dzieci do Mejszagoły na Litwie - na kwotę ,18 zł e/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła ,67zł i stanowiła ją: prowizja od opłaty targowej ,85zł koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 5 899,82zł 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4 869zł Kwotę te przeznaczono na: a/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 644zł b/ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta 3 225zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 10

12 8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,64zł Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej. a/ dofinansowano zakup 5 komputerów przenośnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwotą zł. b/ na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę ,49 zł Kwota ta została przeznaczona na : na utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczną opłatę ubezpieczenia 2 samochodów, roczną polisę ubezpieczeniową strażaków i drużyny młodzieżowej, opłatę za energię elektryczną i gaz, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych i zakup instrumentów, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, roczna prenumerata STRAŻAKA, zakup węży i smoka do pompy szlamowej, zakup materiałów budowlano-remontowych związanych z remontem strażnicy, zakup mebli, badania okresowe członków OSP, zakup mundurów i hełmów dla członków OSP, zakup koszul, sznurów i pagonów oraz laminatora dla orkiestry, badania techniczne samochodów bojowych, przegląd gwarancyjny samochodu i zestawu hydraulicznego LUKAS, przegląd techniczny gaśnic c/ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 1 232,10zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych oraz konserwację syren alarmowych. d/ Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę ,43zł Powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową. e/ w ramach bezpieczeństwa publicznego realizowany był przez Gimnazjum rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny na kwotę ,62zł 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,16zł Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym i w Banku Gospodarstwa Krajowego 10. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,98zł a/ Szkoła Podstawowa Nr1 Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,80zł Pozostałe wydatki w kwocie ,72zł przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz korzystanie przez uczniów z pływalni. b/ Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł ,15zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 11

13 c/ Gimnazjum Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi ,92zł Pozostałe wydatki w kwocie ,92zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe,rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi. Ponadto wykonano remont II piętra w budynku Gimnazjum na wartość ,68zł d/ dowożenie uczniów do szkół wyniosło zł e/ na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 4 686zł z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 489zł i Gimnazjum 1 195zł f/ utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosło ,30zł utrzymanie stołówki szkolnej w Gimnazjum ,43zł g/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów, którzy osiągnęli kwota wydatkowana zł h/ wynagrodzenie dla członków komisji awans zawodowy nauczycieli 1 250zł i/zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów: w Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę zł w Gimnazjum zł j/ na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano ,46zł w tym: Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota ,96zł Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota ,50zł W ramach inwestycji oświatowych w 2013 roku wykonano: a/ I etap modernizacji wnętrza budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 zmodernizowano jeden pion budynku w tym 5 sal dydaktycznych i 2 hole łącznie z pracami hydraulicznymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi oraz sanitarnymi. Koszt wykonanych prac wyniósł ,72zł b/ rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją projektu w ramach RPOWP p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie na wartość 4 575,60zł 11.OCHRONA ZDROWIA ,97zł Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii. Plan na 2013 rok wynosił ,00zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii ,00zł Wykonanie wynosi zł. W tym: na przeciwdziałanie narkomanii zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych zł Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach: Zadanie nr 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 12

14 W kwocie: zł Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii-uzależnień). Zakup Testera trzeźwości na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Uzależnień w Zambrowie 3. Zakup komputera i drukarki na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie nr 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W kwocie zł, w tym zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych,. 1. Zorganizowano Wigilię w MOK dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 2. Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA i Sąd 3. Opłaty sądowe od złożonych wniosków przez komisję w celu skierowania osób nadużywających alkoholu na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego Przeciwdziałanie narkomanii: 1. Opłata kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych nad jeziorami 40 dzieci w miejscowości Augustów Zadanie nr 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. W kwocie zł, w tym zł na przeciwdziałanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych, na którą składa się: 1. Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1 2.W ramach profilaktyki uzależnień w szkołach przeprowadzono Międzyszkolny konkurs pt. I ty możesz zostać Kopernikiem 3. W ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano: prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej, prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo 4. W ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyły się imprezy: masowa impreza alternatywna w Gimnazjum i Szkole Podstawowej Cała Polska Biega ; Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej siatkówki chłopców w gimnazjum; Wigilijny Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta 5. Działalność klubu Małolat : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 13

15 Działalności Szkolnego Teatru Profilaktycznego Alternatywa ; organizacja 10 rocznicy powstania Szkolnego Klubu Małolat w Gimnazjum; zajęcia na basenie; Organizacja wycieczki turystyczno - integracyjnej członkom Klubu na Mazury, zorganizowanie Wigilii 6. W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawisk patologicznych, a w szczególności sprzyjających spożywaniu środków uzależniających (alkoholu, narkotyków, tytoniu) oraz dewastacji mienia przez młodzież: 1) Modernizacja naprawa pulpitu sterującego w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem; 2)Opłata za przesyłanie przez internet obrazu z kamer umieszczonych na dworcu PKS, Miejskim Ośrodku Kultury i terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 do Komendy Powiatowej Policji Przeciwdziałanie narkomanii dofinansowano: 1. Masowa impreza o charakterze profilaktycznym Szkolny Dzień Profilaktyki pt. Jutro zaczyna się dziś wybieraj mądrze 2. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe dzieci i młodzież Sztuk Walki; IV Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo; 3. V Mistrzostwa Gimnazjum w pływaniu - masowa impreza alternatywna; Zadanie nr 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W kwocie złotych. 1. Wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź w organizacji uroczystości z okazji XVIII rocznicy powstania klubu, usługi telefoniczne i zakup artykułów biurowych i środków czystości 2. Zakup nagród uczestnikom konkursu wiedzy na temat Przyczyny, skutki i następstwa spożywania alkoholu przeprowadzonego podczas uroczystego spotkania Koła Związku Niewidomych. Zadanie nr 5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W kwocie zł., na którą składają się koszty wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za przeprowadzone kontrole. Zadanie nr 6 Pomoc społeczna osobom uzależnionym od alkoholu a jednocześnie dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowano także próby integrowania tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowano badania mammograficzne dla kobiet z terenu miasta na kwotę 731,80zł 12. POMOC SPOŁECZNA ,28zł W 2013 roku r. z pomocy społecznej w formie zasiłków, pomocy w naturze, usług i obiadów wydatkowano: a/ w ramach wydatków na placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 100zł, którą przeznaczono na utrzymanie w domu dziecka 2 osób ze względu na stwarzające problemy Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 14

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo