ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (/Dz. U j.t. ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,19zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,34zł 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego 3) Informację o stanie mienia komunalnego 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania : 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Burmistrz Miasta mgr inż Jarosław Siekierko Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

2 BURMISTRZ MIASTAWYSOKIE MAZOWIECKIE S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2013 ROK Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXVI/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Kwotę zł przeznaczono na spłatę rat: 1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej 2. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej i budowę kanalizacji w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa. 3. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętego zadłużenia. W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki zł celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł W okresie 2013 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 7 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta w tym 2 zmieniające budżet : 1.uchwała Rady Miasta Nr XXIX/147/13 z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa a także ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planów przychodów i wydatków Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

3 dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, a także limitu wydatków na zadania inwestycyjne 2.uchwała Rady Miasta Nr XXXI/153/13 z dnia 29 maja 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 3.uchwała Rady Miasta Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne a także ustalenia kwot dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta 4.uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/161/13 z dnia 30 sierpnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, a także zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 5.uchwała Rady Miasta Nr XXXV/168/13 z dnia 30 października 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 6.uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne oraz ustalenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 7.uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/183/13 z dnia 23 grudnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne Ponadto Burmistrz Miasta podjął 5 zarządzeń /w tym 2 zmieniające budżet - otrzymane dotacje celowe/ w sprawie zmian wydatków budżetowych : 1. Zarządzenie Nr 218/13 z dnia 28 marca 2013 r. 2. Zarządzenie Nr 229/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. 3. Zarządzenie Nr 269/13 z dnia 30 września 2013r 4. Zarządzenie Nr 282/13 z dnia 29 listopada 2013r 5. Zarządzenie Nr 288/13 z dnia 31 grudnia 2013r Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych W budżecie roku 2013 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlagających zwrotowi, a mianowicie: 1. Uchwałą Nr XXIX/147/13 dokonano zwiększenia dochodów budżetu za zrealizowany w 2012 roku Projekt p.n. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie zł 2. Uchwałą Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r. przyjęto do realizacji Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 2

4 w tym: środki EFS zł środki budżetu państwa środki własne 5 912zł 2 536zł 3. Uchwałą Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r. zdjęto z realizacji projekt RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w związku z przeniesieniem wykonania tego zadania przez Urząd Marszałkowski na rok następny w kwocie zł w tym: środki z budżetu UE zł środki własne zł 4. W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych w trakcie realizacji jest projekt p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie Wartość projektu zł w tym: środki z budżetu EFRR zł środki z budżetu miasta zł Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił: Dochody budżetowe zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł oraz przychody zł rozchody zł Na koniec 2013 roku nadwyżkę budżetu stanowi kwotę zł Kwotę zobowiązań w wysokości zł stanowi: 1.kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej w kwocie zł. 2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej oraz budowę kanalizacji w ulicy Rynek, Mystkowska, Długa w kwocie zł. 3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ kwota zł W 2013 roku Miasto nie otrzymało terytorialnego. dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych. Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 3

5 zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj: 1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę zł 2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę zł 3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 011zł 4. Miejska Pływalnia WODNIK na kwotę 9 343zł Przychody i rozchody budżetowe Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 roku w kwocie zł i stanowią je wolne środki Plan rozchodów w wysokości zł zrealizowany został w całości. Rozchody stanowiła spłata przypadających na okres 2013 roku rat zaciągniętych kredytów. Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1 Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr2 do niniejszego sprawozdania. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 4

6 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,19 zł,co stanowi 88,2 % wykonania planu dochody bieżące na plan zł wykonano ,08zł dochody majątkowe na plan zł wykonano ,11zł Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,65zł Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,38zł Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego. 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18zł Są to dochody z majątku miasta i stanowią je: a/ za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69zł b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,47zł c/ wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ,70zł d/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,34zł e/ odsetki od nieterminowych wpłat ,98zł 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50zł Kwotę tę stanowią wpływy : a/dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł b/różne dochody 947,50zł 5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 869zł jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 644zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta kwota 3 225zł 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,73zł kwotę tę stanowią: a/ wpływy z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską ,10zł b/ dotacja na realizację przez Gimnazjum rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej realizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny kwota ,63zł 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 5

7 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,34zł Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 97,2 % Przedstawiają się one następująco: a/ podatek od działalności gospodarczej karta podatkowa 1 848,21zł b/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej ,88zł tj.99,8% planu rocznego w tym: podatek od nieruchomości ,28zł podatek rolny 2 843zł podatek leśny 287zł podatek od środków transportowych zł podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 465,80zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 069zł c/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych ,17zł w tym: podatek od nieruchomości ,21zł podatek rolny ,76zł podatek leśny 7 460,30zł podatek od środków transportowych ,50zł podatek od spadków i darowizn zł podatek od posiadania psów zł wpływy z opłaty targowej ,50zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,50zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i różne opłaty ,40zł d/ Wpływy z opłaty skarbowej ,10zł e/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,89 zł. f/ wpływ opłaty adiacenckiej ,70zł g/ wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,78zł h/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,61zł tj.97,1 % zakładanych rocznych wpływów, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych zł, co stanowi 96,4 % podatek dochodowy od osób prawnych ,61zł, co stanowi 104,4 % planowanych rocznych wpływów 8. RÓŻNE ROZLICZENIA ,96zł Kwotę tę stanowi otrzymana w 2013 roku: a/ subwencja oświatowa zł b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych ,96zł 9. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,10zł Kwotę tę stanowią : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 6

8 a/ dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 885zł b/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota ,52zł c/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota ,64zł d/ dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,82zł e/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota ,85zł f/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,27zł g/ otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolach kwota zł 10. POMOC SPOŁECZNA ,52zł Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło: a/ na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą kwota ,25zł b/ na świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ ,63zł c/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ 2 836,80zł d/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania własne/ 6 878,34zł e/ na zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ ,19zł f/ na zasiłki stałe /zadania własne/ zł g/ na utrzymanie MOPS /zadania własne/ zł h/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania zlecone/ zł i/ za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota ,78zł j/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 6 625,73zł k/na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota zł l/ na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących kwota zł ł/ pozostałe dochody 275, POZOZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,50zł Otrzymano środki na realizację Projektu w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł w tym: zł środki EFS oraz 2 533,50zł środki budżetu państwa 12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,82zł Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną socjalną dla uczniów. 13.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,44zł Kwotę tę stanowią wpływy: a/z opłat za ochronę środowiska ,39zł b/ otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota ,05zł 14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,07zł Kwotę tę stanowi: a/ refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania: Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości ,07zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 7

9 b/ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem /budynek, ogrodzenie/ kwota zł c/ otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2013 roku realizowanego przez pływalnię Miejską WODNIK kwota zł Łączne dochody budżetowe w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości ,19zł co stanowi 88,2 % przewidywanych wpływów rocznych. Na niezrealizowane 11,8% budżetu wpływ miały: 1/ brak sprzedaży prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej zł, gdzie na ogłoszony przetarg nieograniczony 53 działek sprzedana została tylko jedna nieruchomość 2/ wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 3/ wpływy z opłaty skarbowej zł 4/ z opłat za ochronę środowiska zł 5/ wpływy z usług za pobyt dzieci w Przedszkolach kwota zł Zgodnie z Uchwałą nr XXI/108/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie do sierpnia 2013 roku opłata za każdą godzinę przekraczającą pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wynosiła 3,07 zł. Wysokość tej opłaty zmieniła się od 1 września 2013 roku na kwotę 1,00 zł (wg Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2013 poz. 827). W związku z powyższym wykonanie planu dochodów za 2013 jest znacznie mniejsze od założonego planu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 8

10 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,34zł, co stanowi 87,0 %. wydatki bieżące na plan zł wykonano ,06zł wydatki majątkowe na plan zł wykonano ,28zł Wykonanie planu przedstawia się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,99zł Na wydatki w tym dziale złożyły się: a/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 423,51zł, b/ na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w 2013 roku wydatkowano ,48zł. 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,59zł Wydatki poniesione zostały na: a/ oznakowanie ulic w mieście 3 708,71 zł b/ utrzymanie nawierzchni ulic ,20 zł c/ monitoring wskaźników dla projektu Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie zł W zakresie inwestycji drogowych wykonano : a/ budowę nawierzchni ulic /asfalty na ulicy Długiej, Przechodniej i Trakt Suraski/ ,32 zł b/ modernizację chodników ulicy Przechodniej ,29 zł c/ budowa i remont miejsc postojowych (ul. Jana Pawła II, 1-Maja, Mickiewicza) ,94 zł d korytowanie ul. Wiosennej ,13 zł e/ Wykonanie dokumentacji technicznej na ulicę Dolną zł 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,24zł Powyższą kwotę wydatkowano na: a/ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 8 611,50 zł b/ wykonanie operatów szacunkowych lokali zł c/ ogłoszenia w prasie 7 023,12 zł d/ opłaty sądowe 216 zł i akty notarialne 915,12 zł e/ opłata adiacencka rzeczoznawca 2 398,50 zł f/ wykup gruntu pod drogę publiczną /ulica Popiełuszki/ kwota zł, 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60zł Kwotę wydatków stanowią: a/ koszty związane z pracami nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: dokumentacja techniczna projektu zmian zł diety komisji urbanistycznej zł b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne: kopie map 428,07 zł, wypis z rejestru gruntów zł opracowania geodezyjne, podziały i inne ,53 zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 9

11 c/ cmentarnictwo - utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 693 zł 5. INFORMATYKA 2 082,40zł Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 zł. Kwotę tą wydatkowano na: Urzędy Wojewódzkie ,01 zł a/ na zadania zlecone realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej z otrzymanej dotacji, która nie pokrywa kosztów realizacji zadań zleconych rządowych zł Ze środków własnych na realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania) wydatkowano kwotę ,01zł b/ koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanki okolicznościowe ,79zł, c/ utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe ,52zł d) promocja miasta w ramach której: opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono gadżety promocyjne - kalendarze, kufle, puchary, nagrody w turniejach, zakup koszulek, czapek, artykuły promocyjne w prasie i portalach internetowych innych podmiotów, opłata za serwer, na którym znajduje się strona internetowa miasta oraz domenę strony internetowej, organizacja spotkań promocyjnych, transport koni biorących udział uroczystościach miejskich, transport osób po pielgrzymce z Częstochowy, wirtualny spacer po mieście, prowadzenie kroniki miasta, baner świąteczny, transport dzieci do Mejszagoły na Litwie - na kwotę ,18 zł e/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła ,67zł i stanowiła ją: prowizja od opłaty targowej ,85zł koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 5 899,82zł 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4 869zł Kwotę te przeznaczono na: a/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 644zł b/ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta 3 225zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 10

12 8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,64zł Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej. a/ dofinansowano zakup 5 komputerów przenośnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwotą zł. b/ na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę ,49 zł Kwota ta została przeznaczona na : na utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczną opłatę ubezpieczenia 2 samochodów, roczną polisę ubezpieczeniową strażaków i drużyny młodzieżowej, opłatę za energię elektryczną i gaz, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych i zakup instrumentów, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, roczna prenumerata STRAŻAKA, zakup węży i smoka do pompy szlamowej, zakup materiałów budowlano-remontowych związanych z remontem strażnicy, zakup mebli, badania okresowe członków OSP, zakup mundurów i hełmów dla członków OSP, zakup koszul, sznurów i pagonów oraz laminatora dla orkiestry, badania techniczne samochodów bojowych, przegląd gwarancyjny samochodu i zestawu hydraulicznego LUKAS, przegląd techniczny gaśnic c/ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 1 232,10zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych oraz konserwację syren alarmowych. d/ Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę ,43zł Powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową. e/ w ramach bezpieczeństwa publicznego realizowany był przez Gimnazjum rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny na kwotę ,62zł 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,16zł Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym i w Banku Gospodarstwa Krajowego 10. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,98zł a/ Szkoła Podstawowa Nr1 Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,80zł Pozostałe wydatki w kwocie ,72zł przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz korzystanie przez uczniów z pływalni. b/ Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł ,15zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 11

13 c/ Gimnazjum Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi ,92zł Pozostałe wydatki w kwocie ,92zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe,rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi. Ponadto wykonano remont II piętra w budynku Gimnazjum na wartość ,68zł d/ dowożenie uczniów do szkół wyniosło zł e/ na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 4 686zł z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 489zł i Gimnazjum 1 195zł f/ utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosło ,30zł utrzymanie stołówki szkolnej w Gimnazjum ,43zł g/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów, którzy osiągnęli kwota wydatkowana zł h/ wynagrodzenie dla członków komisji awans zawodowy nauczycieli 1 250zł i/zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów: w Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę zł w Gimnazjum zł j/ na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano ,46zł w tym: Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota ,96zł Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota ,50zł W ramach inwestycji oświatowych w 2013 roku wykonano: a/ I etap modernizacji wnętrza budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 zmodernizowano jeden pion budynku w tym 5 sal dydaktycznych i 2 hole łącznie z pracami hydraulicznymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi oraz sanitarnymi. Koszt wykonanych prac wyniósł ,72zł b/ rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją projektu w ramach RPOWP p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie na wartość 4 575,60zł 11.OCHRONA ZDROWIA ,97zł Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii. Plan na 2013 rok wynosił ,00zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii ,00zł Wykonanie wynosi zł. W tym: na przeciwdziałanie narkomanii zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych zł Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach: Zadanie nr 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 12

14 W kwocie: zł Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii-uzależnień). Zakup Testera trzeźwości na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Uzależnień w Zambrowie 3. Zakup komputera i drukarki na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie nr 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W kwocie zł, w tym zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych,. 1. Zorganizowano Wigilię w MOK dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 2. Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA i Sąd 3. Opłaty sądowe od złożonych wniosków przez komisję w celu skierowania osób nadużywających alkoholu na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego Przeciwdziałanie narkomanii: 1. Opłata kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych nad jeziorami 40 dzieci w miejscowości Augustów Zadanie nr 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. W kwocie zł, w tym zł na przeciwdziałanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych, na którą składa się: 1. Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1 2.W ramach profilaktyki uzależnień w szkołach przeprowadzono Międzyszkolny konkurs pt. I ty możesz zostać Kopernikiem 3. W ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano: prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej, prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo 4. W ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyły się imprezy: masowa impreza alternatywna w Gimnazjum i Szkole Podstawowej Cała Polska Biega ; Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej siatkówki chłopców w gimnazjum; Wigilijny Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta 5. Działalność klubu Małolat : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 13

15 Działalności Szkolnego Teatru Profilaktycznego Alternatywa ; organizacja 10 rocznicy powstania Szkolnego Klubu Małolat w Gimnazjum; zajęcia na basenie; Organizacja wycieczki turystyczno - integracyjnej członkom Klubu na Mazury, zorganizowanie Wigilii 6. W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawisk patologicznych, a w szczególności sprzyjających spożywaniu środków uzależniających (alkoholu, narkotyków, tytoniu) oraz dewastacji mienia przez młodzież: 1) Modernizacja naprawa pulpitu sterującego w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem; 2)Opłata za przesyłanie przez internet obrazu z kamer umieszczonych na dworcu PKS, Miejskim Ośrodku Kultury i terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 do Komendy Powiatowej Policji Przeciwdziałanie narkomanii dofinansowano: 1. Masowa impreza o charakterze profilaktycznym Szkolny Dzień Profilaktyki pt. Jutro zaczyna się dziś wybieraj mądrze 2. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe dzieci i młodzież Sztuk Walki; IV Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo; 3. V Mistrzostwa Gimnazjum w pływaniu - masowa impreza alternatywna; Zadanie nr 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W kwocie złotych. 1. Wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź w organizacji uroczystości z okazji XVIII rocznicy powstania klubu, usługi telefoniczne i zakup artykułów biurowych i środków czystości 2. Zakup nagród uczestnikom konkursu wiedzy na temat Przyczyny, skutki i następstwa spożywania alkoholu przeprowadzonego podczas uroczystego spotkania Koła Związku Niewidomych. Zadanie nr 5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W kwocie zł., na którą składają się koszty wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za przeprowadzone kontrole. Zadanie nr 6 Pomoc społeczna osobom uzależnionym od alkoholu a jednocześnie dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowano także próby integrowania tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowano badania mammograficzne dla kobiet z terenu miasta na kwotę 731,80zł 12. POMOC SPOŁECZNA ,28zł W 2013 roku r. z pomocy społecznej w formie zasiłków, pomocy w naturze, usług i obiadów wydatkowano: a/ w ramach wydatków na placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 100zł, którą przeznaczono na utrzymanie w domu dziecka 2 osób ze względu na stwarzające problemy Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 14

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo