ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (/Dz. U j.t. ze zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuję: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,19zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie ,34zł 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego 3) Informację o stanie mienia komunalnego 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania : 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Burmistrz Miasta mgr inż Jarosław Siekierko Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

2 BURMISTRZ MIASTAWYSOKIE MAZOWIECKIE S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2013 ROK Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXVI/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, z tego: bieżące zł majątkowe zł Kwotę zł przeznaczono na spłatę rat: 1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej 2. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej i budowę kanalizacji w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa. 3. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętego zadłużenia. W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki zł celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł W okresie 2013 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 7 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta w tym 2 zmieniające budżet : 1.uchwała Rady Miasta Nr XXIX/147/13 z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa a także ustalenia przychodów i rozchodów budżetu, ustalenia planów przychodów i wydatków Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 1

3 dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, a także limitu wydatków na zadania inwestycyjne 2.uchwała Rady Miasta Nr XXXI/153/13 z dnia 29 maja 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 3.uchwała Rady Miasta Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne a także ustalenia kwot dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta 4.uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/161/13 z dnia 30 sierpnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, a także zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 5.uchwała Rady Miasta Nr XXXV/168/13 z dnia 30 października 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w jednostce budżetowej. 6.uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne oraz ustalenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 7.uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/183/13 z dnia 23 grudnia 2013r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne Ponadto Burmistrz Miasta podjął 5 zarządzeń /w tym 2 zmieniające budżet - otrzymane dotacje celowe/ w sprawie zmian wydatków budżetowych : 1. Zarządzenie Nr 218/13 z dnia 28 marca 2013 r. 2. Zarządzenie Nr 229/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. 3. Zarządzenie Nr 269/13 z dnia 30 września 2013r 4. Zarządzenie Nr 282/13 z dnia 29 listopada 2013r 5. Zarządzenie Nr 288/13 z dnia 31 grudnia 2013r Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych W budżecie roku 2013 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlagających zwrotowi, a mianowicie: 1. Uchwałą Nr XXIX/147/13 dokonano zwiększenia dochodów budżetu za zrealizowany w 2012 roku Projekt p.n. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie zł 2. Uchwałą Nr XXXII/157/13 z dnia 26 czerwca 2013r. przyjęto do realizacji Projekt w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 2

4 w tym: środki EFS zł środki budżetu państwa środki własne 5 912zł 2 536zł 3. Uchwałą Nr XXXVI/175/13 z dnia 27 listopada 2013r. zdjęto z realizacji projekt RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w związku z przeniesieniem wykonania tego zadania przez Urząd Marszałkowski na rok następny w kwocie zł w tym: środki z budżetu UE zł środki własne zł 4. W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych w trakcie realizacji jest projekt p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie Wartość projektu zł w tym: środki z budżetu EFRR zł środki z budżetu miasta zł Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił: Dochody budżetowe zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł Wydatki budżetowe stanowiły kwotę zł, w tym: bieżące zł majątkowe zł oraz przychody zł rozchody zł Na koniec 2013 roku nadwyżkę budżetu stanowi kwotę zł Kwotę zobowiązań w wysokości zł stanowi: 1.kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej w kwocie zł. 2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej oraz budowę kanalizacji w ulicy Rynek, Mystkowska, Długa w kwocie zł. 3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ kwota zł W 2013 roku Miasto nie otrzymało terytorialnego. dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych. Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 3

5 zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj: 1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę zł 2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę zł 3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 011zł 4. Miejska Pływalnia WODNIK na kwotę 9 343zł Przychody i rozchody budżetowe Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 roku w kwocie zł i stanowią je wolne środki Plan rozchodów w wysokości zł zrealizowany został w całości. Rozchody stanowiła spłata przypadających na okres 2013 roku rat zaciągniętych kredytów. Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1 Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr2 do niniejszego sprawozdania. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 4

6 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,19 zł,co stanowi 88,2 % wykonania planu dochody bieżące na plan zł wykonano ,08zł dochody majątkowe na plan zł wykonano ,11zł Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,65zł Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,38zł Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego. 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18zł Są to dochody z majątku miasta i stanowią je: a/ za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69zł b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,47zł c/ wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ,70zł d/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,34zł e/ odsetki od nieterminowych wpłat ,98zł 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50zł Kwotę tę stanowią wpływy : a/dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł b/różne dochody 947,50zł 5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 869zł jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 644zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta kwota 3 225zł 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,73zł kwotę tę stanowią: a/ wpływy z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską ,10zł b/ dotacja na realizację przez Gimnazjum rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej realizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny kwota ,63zł 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 5

7 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,34zł Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 97,2 % Przedstawiają się one następująco: a/ podatek od działalności gospodarczej karta podatkowa 1 848,21zł b/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej ,88zł tj.99,8% planu rocznego w tym: podatek od nieruchomości ,28zł podatek rolny 2 843zł podatek leśny 287zł podatek od środków transportowych zł podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 465,80zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 069zł c/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych ,17zł w tym: podatek od nieruchomości ,21zł podatek rolny ,76zł podatek leśny 7 460,30zł podatek od środków transportowych ,50zł podatek od spadków i darowizn zł podatek od posiadania psów zł wpływy z opłaty targowej ,50zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,50zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i różne opłaty ,40zł d/ Wpływy z opłaty skarbowej ,10zł e/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,89 zł. f/ wpływ opłaty adiacenckiej ,70zł g/ wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,78zł h/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,61zł tj.97,1 % zakładanych rocznych wpływów, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych zł, co stanowi 96,4 % podatek dochodowy od osób prawnych ,61zł, co stanowi 104,4 % planowanych rocznych wpływów 8. RÓŻNE ROZLICZENIA ,96zł Kwotę tę stanowi otrzymana w 2013 roku: a/ subwencja oświatowa zł b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych ,96zł 9. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,10zł Kwotę tę stanowią : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 6

8 a/ dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 885zł b/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota ,52zł c/ wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota ,64zł d/ dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,82zł e/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota ,85zł f/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota ,27zł g/ otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolach kwota zł 10. POMOC SPOŁECZNA ,52zł Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło: a/ na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą kwota ,25zł b/ na świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ ,63zł c/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ 2 836,80zł d/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania własne/ 6 878,34zł e/ na zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ ,19zł f/ na zasiłki stałe /zadania własne/ zł g/ na utrzymanie MOPS /zadania własne/ zł h/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania zlecone/ zł i/ za realizację zadań rządowych wpłynęła kwota ,78zł j/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 6 625,73zł k/na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota zł l/ na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących kwota zł ł/ pozostałe dochody 275, POZOZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,50zł Otrzymano środki na realizację Projektu w ramach Kapitału Ludzkiego p.n. Moja przyszłość, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem na wartość zł w tym: zł środki EFS oraz 2 533,50zł środki budżetu państwa 12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,82zł Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną socjalną dla uczniów. 13.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,44zł Kwotę tę stanowią wpływy: a/z opłat za ochronę środowiska ,39zł b/ otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota ,05zł 14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,07zł Kwotę tę stanowi: a/ refundacja kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania: Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości ,07zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 7

9 b/ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem /budynek, ogrodzenie/ kwota zł c/ otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2013 roku realizowanego przez pływalnię Miejską WODNIK kwota zł Łączne dochody budżetowe w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości ,19zł co stanowi 88,2 % przewidywanych wpływów rocznych. Na niezrealizowane 11,8% budżetu wpływ miały: 1/ brak sprzedaży prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej zł, gdzie na ogłoszony przetarg nieograniczony 53 działek sprzedana została tylko jedna nieruchomość 2/ wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 3/ wpływy z opłaty skarbowej zł 4/ z opłat za ochronę środowiska zł 5/ wpływy z usług za pobyt dzieci w Przedszkolach kwota zł Zgodnie z Uchwałą nr XXI/108/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie do sierpnia 2013 roku opłata za każdą godzinę przekraczającą pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wynosiła 3,07 zł. Wysokość tej opłaty zmieniła się od 1 września 2013 roku na kwotę 1,00 zł (wg Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2013 poz. 827). W związku z powyższym wykonanie planu dochodów za 2013 jest znacznie mniejsze od założonego planu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 8

10 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości zł w 2013 roku realizacja wyniosła ,34zł, co stanowi 87,0 %. wydatki bieżące na plan zł wykonano ,06zł wydatki majątkowe na plan zł wykonano ,28zł Wykonanie planu przedstawia się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,99zł Na wydatki w tym dziale złożyły się: a/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 423,51zł, b/ na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w 2013 roku wydatkowano ,48zł. 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,59zł Wydatki poniesione zostały na: a/ oznakowanie ulic w mieście 3 708,71 zł b/ utrzymanie nawierzchni ulic ,20 zł c/ monitoring wskaźników dla projektu Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie zł W zakresie inwestycji drogowych wykonano : a/ budowę nawierzchni ulic /asfalty na ulicy Długiej, Przechodniej i Trakt Suraski/ ,32 zł b/ modernizację chodników ulicy Przechodniej ,29 zł c/ budowa i remont miejsc postojowych (ul. Jana Pawła II, 1-Maja, Mickiewicza) ,94 zł d korytowanie ul. Wiosennej ,13 zł e/ Wykonanie dokumentacji technicznej na ulicę Dolną zł 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,24zł Powyższą kwotę wydatkowano na: a/ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 8 611,50 zł b/ wykonanie operatów szacunkowych lokali zł c/ ogłoszenia w prasie 7 023,12 zł d/ opłaty sądowe 216 zł i akty notarialne 915,12 zł e/ opłata adiacencka rzeczoznawca 2 398,50 zł f/ wykup gruntu pod drogę publiczną /ulica Popiełuszki/ kwota zł, 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60zł Kwotę wydatków stanowią: a/ koszty związane z pracami nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: dokumentacja techniczna projektu zmian zł diety komisji urbanistycznej zł b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne: kopie map 428,07 zł, wypis z rejestru gruntów zł opracowania geodezyjne, podziały i inne ,53 zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 9

11 c/ cmentarnictwo - utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 693 zł 5. INFORMATYKA 2 082,40zł Kwotę tę wydatkowano na dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17 zł. Kwotę tą wydatkowano na: Urzędy Wojewódzkie ,01 zł a/ na zadania zlecone realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej z otrzymanej dotacji, która nie pokrywa kosztów realizacji zadań zleconych rządowych zł Ze środków własnych na realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania) wydatkowano kwotę ,01zł b/ koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanki okolicznościowe ,79zł, c/ utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe ,52zł d) promocja miasta w ramach której: opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono gadżety promocyjne - kalendarze, kufle, puchary, nagrody w turniejach, zakup koszulek, czapek, artykuły promocyjne w prasie i portalach internetowych innych podmiotów, opłata za serwer, na którym znajduje się strona internetowa miasta oraz domenę strony internetowej, organizacja spotkań promocyjnych, transport koni biorących udział uroczystościach miejskich, transport osób po pielgrzymce z Częstochowy, wirtualny spacer po mieście, prowadzenie kroniki miasta, baner świąteczny, transport dzieci do Mejszagoły na Litwie - na kwotę ,18 zł e/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła ,67zł i stanowiła ją: prowizja od opłaty targowej ,85zł koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 5 899,82zł 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4 869zł Kwotę te przeznaczono na: a/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 644zł b/ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta 3 225zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 10

12 8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,64zł Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej. a/ dofinansowano zakup 5 komputerów przenośnych dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwotą zł. b/ na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę ,49 zł Kwota ta została przeznaczona na : na utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczną opłatę ubezpieczenia 2 samochodów, roczną polisę ubezpieczeniową strażaków i drużyny młodzieżowej, opłatę za energię elektryczną i gaz, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych i zakup instrumentów, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, roczna prenumerata STRAŻAKA, zakup węży i smoka do pompy szlamowej, zakup materiałów budowlano-remontowych związanych z remontem strażnicy, zakup mebli, badania okresowe członków OSP, zakup mundurów i hełmów dla członków OSP, zakup koszul, sznurów i pagonów oraz laminatora dla orkiestry, badania techniczne samochodów bojowych, przegląd gwarancyjny samochodu i zestawu hydraulicznego LUKAS, przegląd techniczny gaśnic c/ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 1 232,10zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych oraz konserwację syren alarmowych. d/ Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę ,43zł Powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową. e/ w ramach bezpieczeństwa publicznego realizowany był przez Gimnazjum rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny na kwotę ,62zł 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,16zł Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym i w Banku Gospodarstwa Krajowego 10. OŚWIATAI WYCHOWANIE ,98zł a/ Szkoła Podstawowa Nr1 Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,80zł Pozostałe wydatki w kwocie ,72zł przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz korzystanie przez uczniów z pływalni. b/ Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł ,15zł Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 11

13 c/ Gimnazjum Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły ,52zł Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi ,92zł Pozostałe wydatki w kwocie ,92zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe,rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi. Ponadto wykonano remont II piętra w budynku Gimnazjum na wartość ,68zł d/ dowożenie uczniów do szkół wyniosło zł e/ na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 4 686zł z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 489zł i Gimnazjum 1 195zł f/ utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosło ,30zł utrzymanie stołówki szkolnej w Gimnazjum ,43zł g/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów, którzy osiągnęli kwota wydatkowana zł h/ wynagrodzenie dla członków komisji awans zawodowy nauczycieli 1 250zł i/zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów: w Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę zł w Gimnazjum zł j/ na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano ,46zł w tym: Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota ,96zł Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota ,50zł W ramach inwestycji oświatowych w 2013 roku wykonano: a/ I etap modernizacji wnętrza budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 zmodernizowano jeden pion budynku w tym 5 sal dydaktycznych i 2 hole łącznie z pracami hydraulicznymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi oraz sanitarnymi. Koszt wykonanych prac wyniósł ,72zł b/ rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją projektu w ramach RPOWP p.n. Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie na wartość 4 575,60zł 11.OCHRONA ZDROWIA ,97zł Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii. Plan na 2013 rok wynosił ,00zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii ,00zł Wykonanie wynosi zł. W tym: na przeciwdziałanie narkomanii zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych zł Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach: Zadanie nr 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 12

14 W kwocie: zł Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii-uzależnień). Zakup Testera trzeźwości na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Poradnia Uzależnień w Zambrowie 3. Zakup komputera i drukarki na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie nr 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W kwocie zł, w tym zł na rozwiązywanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych,. 1. Zorganizowano Wigilię w MOK dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie 2. Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA i Sąd 3. Opłaty sądowe od złożonych wniosków przez komisję w celu skierowania osób nadużywających alkoholu na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego Przeciwdziałanie narkomanii: 1. Opłata kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych nad jeziorami 40 dzieci w miejscowości Augustów Zadanie nr 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. W kwocie zł, w tym zł na przeciwdziałanie problemów alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie złotych, na którą składa się: 1. Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1 2.W ramach profilaktyki uzależnień w szkołach przeprowadzono Międzyszkolny konkurs pt. I ty możesz zostać Kopernikiem 3. W ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano: prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej, prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej, prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo 4. W ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyły się imprezy: masowa impreza alternatywna w Gimnazjum i Szkole Podstawowej Cała Polska Biega ; Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej siatkówki chłopców w gimnazjum; Wigilijny Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta 5. Działalność klubu Małolat : Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 13

15 Działalności Szkolnego Teatru Profilaktycznego Alternatywa ; organizacja 10 rocznicy powstania Szkolnego Klubu Małolat w Gimnazjum; zajęcia na basenie; Organizacja wycieczki turystyczno - integracyjnej członkom Klubu na Mazury, zorganizowanie Wigilii 6. W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawisk patologicznych, a w szczególności sprzyjających spożywaniu środków uzależniających (alkoholu, narkotyków, tytoniu) oraz dewastacji mienia przez młodzież: 1) Modernizacja naprawa pulpitu sterującego w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem; 2)Opłata za przesyłanie przez internet obrazu z kamer umieszczonych na dworcu PKS, Miejskim Ośrodku Kultury i terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 do Komendy Powiatowej Policji Przeciwdziałanie narkomanii dofinansowano: 1. Masowa impreza o charakterze profilaktycznym Szkolny Dzień Profilaktyki pt. Jutro zaczyna się dziś wybieraj mądrze 2. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe dzieci i młodzież Sztuk Walki; IV Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Judo; 3. V Mistrzostwa Gimnazjum w pływaniu - masowa impreza alternatywna; Zadanie nr 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W kwocie złotych. 1. Wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź w organizacji uroczystości z okazji XVIII rocznicy powstania klubu, usługi telefoniczne i zakup artykułów biurowych i środków czystości 2. Zakup nagród uczestnikom konkursu wiedzy na temat Przyczyny, skutki i następstwa spożywania alkoholu przeprowadzonego podczas uroczystego spotkania Koła Związku Niewidomych. Zadanie nr 5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W kwocie zł., na którą składają się koszty wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za przeprowadzone kontrole. Zadanie nr 6 Pomoc społeczna osobom uzależnionym od alkoholu a jednocześnie dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowano także próby integrowania tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowano badania mammograficzne dla kobiet z terenu miasta na kwotę 731,80zł 12. POMOC SPOŁECZNA ,28zł W 2013 roku r. z pomocy społecznej w formie zasiłków, pomocy w naturze, usług i obiadów wydatkowano: a/ w ramach wydatków na placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 100zł, którą przeznaczono na utrzymanie w domu dziecka 2 osób ze względu na stwarzające problemy Id: CC83A45C-42F0-478A-9DC AEBDC7. Podpisany Strona 14

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA GMINA KNSTANCIN-JEZIRNA 5iuro WPtN D ĘŁ 2 Nr PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA 2015 rok Listopad 2014 ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014 BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo