Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia niestacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów trzeci 8 pecjalność Informatyka w Biznesie i Administracji Jednostka prowadząca Instytut Ekonomiczny 9 kierunek studiów Zakład Informatyki w Biznesie i Administracji 0 Liczba punktów ECT 3 Imię i nazwisko nauczyciela (li), mgr inż. Jacek Demczar wykład stopień lub tytuł naukowy, mgr inż. Jacek Demczar ćwiczenia laboratoryjne adres 2 Język wykładowy polski 3 Cele przedmiotu: C C2 C3 C4 C5 C6 Opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności związanych z tworzeniem stron i aplikacji internetowych w podmiotach gospodarczych i innych instytucjach w obszarze biznesu i administracji. Umiejętność oceny profilu y informatycznej z branży IT. Umiejętność projektowania i implementacji stron i aplikacji internetowych wspomagających istnienie firm i instytucji Nabycie umiejętności interpretowania zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem mechanizmów budowania stron i aplikacji internetowych. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku poszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł oraz racjonalnego i etycznego ich wykorzystania w pracy zawodowej Doskonalenie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Wykłady Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe eminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) () (T) Liczba punktów ECT V

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP EP2 EP4 EP5 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma wiedzę dotyczącą tworzenia stron i aplikacji internetowych, zna podstawowe narzędzia do ich tworzenia, potrafi określić profil działalności dowolnego podmiotu gospodarczego działającego na rynku i potrafi zaproponować właściwe narzędzie do stworzenia witryny internetowej. Posiada wiedzę na temat informatycznych działających w branży IT, potrafi określić profil działalności takiej firmy. Potrafi tworzyć witryny internetowe dowolnego podmiotu gospodarczego lub instytucji w obszarze biznesu i administracji. Potrafi budować aplikacje internetowe zachodzące w biznesie i administracji w oparciu o problemy Prawidłowe dostrzega i interpretuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu informatyka, zna zasady etyki i wszelkich norm dotyczących tworzenia witryn i aplikacji internetowych celów Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku obszaru C K_W23 A_W06 C2 C3 C4 K_W26 K_U27 K_U26 K_U27 A_W04 A_W05 A_U02 A_U03 A_U04 A_U05 A_U06!A_U07 A_U0 A_U02 A_U03 A_U04 A_U05 A_U06!A_U07 C5 K_K5 A_K04 Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań projektowych, odczuwa potrzebę samokształcenia i rozwoju. C5, C6 K_K2, K_K3,K_K6 A_K0 A_K02 A_K05 43

3 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe Forma: wykład liczba godzin TW Przegląd technologii tworzenia stron internetowych. Cechy witryn internetowych podmiotów gospodarczych i instytucji działających w obszarze biznesu i EP administracji T2W Zasady tworzenia strony w edytorze graficznym na przykładzie witryny dowolnego podmiotu gospodarczego działającego w obszarze biznesu i administracji EP T3W Tworzenie stron z wykorzystaniem języka HTML, Java cript, arkuszy stylów na przykładzie witryny dowolnego podmiotu gospodarczego działającego w obszarze 2 biznesu i administracji T4W Język PHP jako podstawa tworzenia aplikacji internetowych wspierających 2 podmioty działające w obszarze biznesu i administracji T5W Przegląd systemów CM wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych EP przedsiębiorstw i instytucji T6W Integracja własnych aplikacji internetowych z systemami CM i bazami danych. 2 T7W Projekt przykładowego systemu internetowego wspierającego działalność podmiotów gospodarczych i innych instytucji w obszarze biznesu i administracji Forma: ćwiczenia laboratoryjne TC Tworzenie witryny internetowej dowolnego podmiotu z wykorzystaniem graficznych narzędzi do tworzenia stron internetowych (technologia ramek), EP4, T2C Tworzenie witryny internetowej dowolnego podmiotu z wykorzystaniem graficznych narzędzi do tworzenia stron internetowych (oddzielnych plików i odnośników) T3C Tworzenie witryny internetowej przy pomocy języka HTML i Java cript T4C Wykorzystanie arkuszy stylów do zmiany wyglądu witryny T5C Tworzenie aplikacji internetowej wspomagającej działalność podmiotu w obszarze biznesu i administracji z wykorzystaniem języka PHP T6C Integracja witryny internetowej z bazą danych T7C Instalacja systemu CM do zarządzania treścią na przykładzie dowolnego podmiotu. T8C Konfiguracja systemu CM przystosowanie aplikacji do profilu y lub instytucji. 2 T9C Tworzenie aplikacji internetowych wykorzystujących algorytmy stosowane w 2 ekonomii T0C Projekt witryny internetowej (aplikacji) dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji, EP4, specyfikacja wymagań EP5, TC Projekt witryny internetowej (aplikacji) dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji, EP5, 2 tworzenie bazy danych T2C Projekt witryny internetowej (aplikacji) dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji, EP5, tworzenie funkcji operujących na bazie danych T3C Projekt witryny internetowej (aplikacji) dowolnego przedsiębiorstwa lub instytucji integracja z systemem CM T4C Testowanie witryny internetowej i tworzenie dokumentacji T5C Prezentacja wykonanego projektu EP EP, EP5, LITERATURA Literatura podstawowa 8. D.A.Crowder, A.Bailey, 2005, Tworzenie stron Helion 9. L.Argerich, 2002, Zaawnasowane programowanie PHP4, Helion 0. Marcin Lis, 2007, 0 praktycznych skryptów PHP, Helion METODY DYDAKTYCZNE wykład Forma kształcenia ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz pokaz, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, symulacja 44

4 METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP EP2 EP4 EP5 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 45

5 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP EP2 EP4 EP5 Kryteria oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej tworzenia stron i aplikacji internetowych, nie zna podstawowych narzędzi do tworzenia stron, nie potrafi określić profilu działalności firmy w celu zaproponowania technologii tworzenia stron Nie posiada wiedzy na temat informatycznych działających w branży IT, nie potrafi określić profilu działalności takiej firmy. Nie potrafi tworzyć witryn internetowe dowolnego podmiotu gospodarczego lub instytucji. Nie potrafi budować aplikacje internetowe w oparciu o problemy zachodzące w biznesie i administracji Nie dostrzega dylematów związanych z zawodem informatyka, nie zna zasad i norm dotyczących tworzenia stron i witryn. tudent nie potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie ani wkładu innych studentów grupy, rozwiązującej wspólnie zadanie projektowe Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia stron i aplikacji internetowych Posiada wiedzę na temat informatycznych działających w branży IT, Potrafi tworzyć jedynie witryny prostymi programami graficznymi Potrafi budować jedynie proste aplikacje internetowe, nie potrafi ich oprzeć o problemy zachodzące w biznesie i administracji Dostrzega dylematy związanych zawodem informatyka, nie zna zasad i norm dotyczących tworzenia stron i witryn tudent w sposób zadowalający potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, rozwiązującej wspólnie zadanie projektowe Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia stron i aplikacji internetowych, potrafi określić profil działalności firmy, nie potrafi zaproponować narzędzi do tworzenia stron Posiada wiedzę na temat informatycznych działających w branży IT, nie potrafi w sposób kompleksowy określić profilu działalności takiej firmy Potrafi tworzyć witryny, nie potrafi wykorzystać baz danych do ich tworzenia Potrafi budować aplikacje internetowe, potrafi je oprzeć o problemy zachodzące w biznesie i administracji w sposób nie do końca kompleskowy Dostrzega dylematy związane z zawodem informatyka, zna zasady i normy dotyczące tworzenia stron i witryn, nie stosuje ich w praktyce tudent w sposób wyczerpujący potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, rozwiązującej wspólnie zadanie projektowe Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia stron i aplikacji internetowych, zna podstawowych narzędzia do tworzenia stron, potrafi określić profilu y w celu zaproponowania technologii tworzenia stron. Posiada wiedzę na temat informatycznych działających w branży IT, potrafi określić profil działalności takiej firmy. Potrafi tworzyć witryny internetowe dowolnego podmiotu gospodarczego lub instytucji w obszarze biznesu i administracji. Potrafi budować aplikacje internetowe w oparciu o problemy zachodzące w biznesie i administracji Dostrzega dylematy związane z zawodem informatyka, zna zasady i normy dotyczące tworzenia stron i witryn, stosuje je w praktyce. tudent bezbłędnie dokonuje pogłębionej autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, rozwiązującej wspólnie zadanie projektowe POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie bieżące. Ocena na podstawie wykonanego projektu.. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. tudent nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych prowadzących ćwiczenia w terminie do4 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu, ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu. 46

6 OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 40% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 60% RAZEM 00 % NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych (w 30 godz., l 5 godz.) 28 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): 2 Wykład: 7 2 godz. = 4 godz. 44 Ćwiczenia laboratoryjne: 5 2 godz. = 30 godz. 3 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z wykładu: 3 godz. 3 4 Udział w konsultacjach (5 godz.) 5 5 Łączny nakład pracy studenta 90 6 Punkty ECT za przedmiot 3 ECT 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 8 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 72 2 ECT 28 ECT ZATWIERDZENIE YLABUA: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził mgr inż. Jacek Demczar Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji dr Paweł Błaszczyk Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn 47

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo