Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia 4 Forma studiów tudia stacjonarne 5 Profil studiów praktyczny 6 Rok studiów Pierwszy 7 pecjalność Jednostka prowadząca Instytut Ochrony Zdrowia, 8 kierunek studiów Zakład Fizjoterapii 9 Liczba punktów ECT 1 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), mgr specjalista ratownictwa medycznego Damian Garlicki stopień lub tytuł naukowy, adres 11 Język wykładowy polski 12 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 13 Wymagania wstępne Nie dotyczy 14 Cele przedmiotu: C1 Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. C2 Uświadomienie funkcjonowania systemu ratownictwa w Polsce i na Świecie. Poznanie podstawowych zagadnień prawnych dotyczących udzielania pomocy poszkodowanym. C3 Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Nabycie i doskonalenie umiejętności dotyczącej oceny stanu pacjenta oraz wdrożenie odpowiedniego algorytmu postępowania ratowniczego. Nabycie podstawowych umiejętności manualnych przydatnych w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej C5 pomocy. Zdobycie umiejętności podstawowego badania, zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała C6 uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych. C7 Umiejętność współpracy i komunikowania się z członkami zespołu oraz przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, jego rodziną/opiekunem, świadkiem zdarzenia. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) I PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla

2 kierunku obszaru EP1 EP2 objaśnia: podstawowe metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Rozumie i wyjaśnia sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta. tosuje odpowiednie organizowanie i podejmowanie czynności ratunkowych w miejscu zdarzenia dbając o bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanych. C1,C4 C5 C3,C4 C1,C2, C6 K_W06 K_W15 K_W33 K_U20 M1_W03 M1_W05 M1_W09 M1_U01 M1_U04 M1_U05 M1_W02 EP4 EP5 Potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne w sytuacjach typowych i szczególnych u dorosłych i dzieci z użyciem defibrylatora AED Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. Wykonuje i zna różne techniki stabilizacji kręgosłupa i kończyn dotkniętych urazem C3 C1, C4 C5 K_W15 K_U20 K_W15 K_U20 M1_W03 M1_W05 M1_W09 M1_U01 M1_U04 M1_U05 M1_W03 M1_W05 M1_W09 M1_U01 M1_U04 M1_U05 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP T1W T2W Forma: wykład (TW) Prawne i etyczne aspekty udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie. 1 EP1, 1 EP1, T3W Ocena zagrożenia życia na podstawie prostych parametrów życiowych u osób dorosłych i dzieci. Zbieranie wywiadu schematem AMPLE, skala AVPU, podstawowa terminologia używana w ratownictwie medycznym (łańcuch przeżycia zasada złotej godziny, CPR, i inne) 2 EP1, EP2,, EP4 T4W T5W Algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych i EP2, EP4, 2 dzieci. ytuacje szczególne w nagłym zatrzymaniu krążenia. EP5 Organizacja działań ratunkowych w miejscu wypadku i nagłego zachorowania. Ocena zagrożenia miejsca zdarzenia. 1 EP1, T6W Ogólne postępowanie z pacjentem urazowym, mechanizm urazu. EP1, EP2, 2, EP4, EP5, T7W egregacja medyczna pacjentów 1 EP5, Forma: Ćwiczenia (Ć) T1L Chory nieprzytomny rozpoznanie, przyczyny, postępowanie. 2 EP1 T2L Resuscytacja: uwagi ogólne, życie, umieranie, śmierć. 3 EP1 T3L Niedrożność górnych dróg oddechowych rozpoznanie, przyczyny, rodzaje. Metody udrażniania górnych dróg oddechowych (z zastosowaniem 2 EP1

3 podstawowych metod przyrządowych i bezprzyrządowych). T4P Tlenoterapia i wspomaganie oddechu. 1 EP1 T5P Algorytm BL AED u dorosłych i dzieci. Postępowanie w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci. 2 EP5, EP1 T6P Obrażenia spowodowane czynnikami fizycznymi: tonięcie, przegrzanie, EP1, EP2, wychłodzenie, oparzenie, odmrożenie, porażenie prądem elektrycznym i 2 piorunem, ukąszenie, użądlenie, pogryzienie. T7P Ostre stany internistyczne, stany zagrożenia życia u kobiet ciężarnych, osób starszych. 2 EP2, T8P Zaopatrywanie ran i krwotoków, stabilizacja złamań. 2 EP2, T9P zybkie badanie urazowe zgodnie z zaleceniami KPP. 2 EP2, T10P Postępowanie na miejscu wypadku drogowego. Postępowanie z pacjentem urazowym, Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu, postępowanie z urazowym motocyklistą. 2 EP2, 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca - 1. Buchfelder A., Buchfelder M.,. Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL Warszawa, Matecka V., Panufnik K., Wojtasz., Warszawa Pierwsza pomoc Obowiązkowe instrukcje postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych. Warszawa tyka L. (red) Ewakuacja i transport poszkodowanego., Wydawnictwo Medyczne Górnicki Wrocław Polska Rada Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji Rozdział 2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). 5. Campbella E. (red.), International Trauma Life upport (ITL). Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Kraków METODY DYDAKTYCZNE Forma Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz. Ćwiczenia laboratoryjne Pokaz, ćwiczenia symulacyjne 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP1 x EP2 x x EP4 x x

4 EP5 x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP4 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi prowadzić podstawowych czynności sytuacjach typowych i szczególnych u dorosłych i dzieci z użyciem defibrylatora AED tudent potrafi prowadzić podstawowych czynności sytuacjach typowych i szczególnych u dorosłych i dzieci z użyciem defibrylatora AED ale ma problemy z samodzielnym podejmowaniem decyzji tudent potrafi tudent potrafi tudent potrafi prowadzić podstawowych czynności sytuacjach typowych i szczególnych u dorosłych i dzieci z użyciem defibrylatora AED i nie ma problemów z samodzielnym podejmowaniem decyzji tudent potrafi prowadzić podstawowych czynności sytuacjach typowych i szczególnych u dorosłych i dzieci z użyciem defibrylatora AED stosując wszystkie znane procedury KPP zalecane w danej sytuacji EP5 Nie posiada umiejętności układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. Nie Wykonuje i nie zna różnych techniki stabilizacji kręgosłupa i kończyn dotkniętych urazem Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała ale potrzebuje nakierowania w działaniu oraz wsparcia Wykonuje i nie zna różnych techniki stabilizacji kręgosłupa i kończyn dotkniętych urazem ale ma problemy z prawidłową interpretacją Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. Wykonuje i nie zna różnych techniki stabilizacji kręgosłupa i kończyn dotkniętych urazem i nie ma problemów z prawidłową interpretacją Posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. potrafi zapanować nad grupą, jest liderem grupy Wykonuje i nie zna różnych techniki stabilizacji kręgosłupa i kończyn dotkniętych urazem ale także potrafi prawidłowo zareagować wykonując odpowiednie czynności z zakresu KPP

5 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów EP1, EP2,, EP4, EP5 oraz dodatkowo 80% obecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 100% obecność na zajęciach oraz wykonanie prawidłowo wybranych w drodze losowania procedur ratowniczych (scenki symulacyjne) przewidzianych na ćwiczeń. tudent nieobecny na ćwiczeniach odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych prowadzących ćwiczenia w terminie do 14 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z dwóch form kształcenia. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 50% Zaliczenie ćwiczeń 50 % RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (w - 10godz., Ćw 20 godz.) 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury i norm): Ćwiczenia: 3h 3 3 Inne (przygotowanie do kolokwium) 2 4 Łączny nakład pracy studenta 35 5 Punkty ECT za przedmiot 1 ECT 6 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 20 7 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECT 30 ECT ZATWIERDZENIE YLABUU tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował mgr spec. ratownictwa medycznego Damian Garlicki

6 prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr Piotr Wilkosz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo