mgr inż. Paweł Łosoś B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.) 4 Forma studiów tudia stacjonarne 5 Profil studiów Ogólnoakademicki 6 Rok studiów trzeci 7 pecjalność Informatyka w Biznesie i Administracji 8 Jednostka prowadząca kierunek studiów 9 Liczba punktów CT 3 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 11 Język wykładowy polski 12 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 13 Wymagania wstępne Nie dotyczy 14 Cele przedmiotu: C1 C2 C3 Instytut konomiczny Zakład Informatyki w Biznesie i Administracji mgr inż. Paweł Łosoś Opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności związanych z logiką działania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą oraz gromadzenie i przetwarzanie danych. Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zintegrowanych systemów informatycznych w działalności firmy. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku poszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł oraz racjonalnego i etycznego ich wykorzystania w pracy zawodowej. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) V

2 PRZDMIOTOW FKTY KZTAŁCNIA (wg KRK) fekt P1 P2 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma wiedzę w zakresie metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania i przetwarzania danych odpowiednich dla specjalności Informatyka w Biznesie i Administracji, dotyczących systemów wspomagających zarządzanie Ma wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie informatyki w biznesie i administracji. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W23 1A_W06 C1 K_W26 1A_W11 Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, w szczególności w biznesie i administracji oraz diagnozować problemy w tym zakresie z wykorzystaniem technik informatycznych, w oparciu o struktury danych, systemy i badania operacyjne oraz zintegrowane systemy informatyczne. C2 K_U26 1A_U021 P4 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów w biznesie i administracji, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. C2 K_U27 1A_U02 1A_U03 1A_U04 1A_U05 1A_U06 1A_U07 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarach informatyki, biznesu i administracji. C3 K_K12 1A_K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa, przyjmując w niej różne role. C3 K_K13 1A_K02 73

3 TRŚCI PROGRAMOW ODNIION DO FKTÓW KZTAŁCNIA T Treści programowe liczba godzin P T1W Forma: wykład Zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania 2 P1 T2W ystemy RP - rys historyczny, wizje przyszłości 2 P1 T3W ystemy RP - co wybrać i jak wdrożyć? 4 P4 T4W RP przegląd dostawcy i ich systemy 4 P4 T5W ervice Oriented Architecture 2 P4 T6W Weryfikacja osiągnięcia celów kształcenia. 1 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C P1,P2, Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. 2 T2C P1, P2, Dane w ZI. Przepływ danych przez ZI. 2 T3C ZI w przedsiębiorstwie wertykalnym. 2, T4C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 1: Praca z pojedynczymi zamówieniami sprzedaży. 2, T5C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 2 Produkcja na magazyn. 2, T6C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 3: Praca z wieloma zamówieniami sprzedaży. Produkcja na magazyn. 2, T7C Indywidualna praca studentów zarządzanie własną firmą. 2 P4 T8C Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. Wady i zalety z uwzględnieniem ZI. 2, T9C Modele kosztowe, struktura materiałowa BOM tworzenie nowych produktów. 2 T10C Marszruty konfiguracja różnych rozwiązań technologicznych. 2 T11C Marszruty i struktury materiałowe. 2 T12C Cykle wytwarzania: Lead time (LT), Cumulative lead time (CLT), Manufacturing 2 lead time (MLT). T13C Gra w MRP wygrywa ten kto wyprodukuje jak najszybciej i najtaniej. 2, T14C MRP II, struktura planów. 2 P4 T15C Weryfikacja założonych efektów kształcenia. 1 LITRATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN J. urma, Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN MTODY DYDAKTYCZN Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład konwencjonalny wsparty prezentacją multimedialną, konwersacja. ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem icala, dyskusja, gry dydaktyczne. 74

4 MTODY WRYFIKACJI PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA Przedmiotowy efekt kształcenia P U T K W U Forma oceny P R O D P KI P1 x x x P2 x x x x x x P4 x x x x P egzamin pisemny U egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne KRYTRIA OCNY OIĄGNIĘCIA PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA fekt kształcenia P1 P2 P4 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie posiada wiedzy dotyczącej metod i narzędzi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Nie potrafi zakładać i prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o zintegrowane systemy informacyjne. Nie potrafi interpretować zjawisk ekonomicznych i diagnozować problemów w tym zakresie. Nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów w zarządzaniu Nie dostrzega potrzeb samodoskonalenia i rozwoju, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Nie potrafi współdziałać i pracować w grupie przy rozwiązywaniu zadań projektowych. Zna metody gromadzenia danych. Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach informacyjnych, nie potrafi założyć firmy w systemie informacyjnym.. Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne. tudent dostrzega problemy w zarządzaniu samokształcenia, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. tudent w sposób zadowalający współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu zadań projektowych. Zna metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, nie stosuje ich w praktyce. Zna różne systemy informacyjne. Nie potrafi precyzyjnie zarządzać Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne. Próbuje diagnozować problem. Zna różne systemy zarządzania, nie potrafi precyzyjnie rozwiązać postawionego problemu. samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. Nie stosuje ich w praktyce. Potrafi współdziałać ale tylko w określonej roli. Posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych przedsiębiorstw. Umiejętnie wykorzystuje zintegrowane systemy informacyjne do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna różne rozwiązania praktyczne. Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i prawidłowo diagnozuje problemy w tym zakresie. tudent bezbłędnie rozwiązuje problemy praktyczne w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną. Zna różne rozwiązania praktyczne. samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy rozwiązywaniu zadań projektowych niezależnie od przydzielonej roli. 75

5 POOBY OCNIANIA I WARUNKI ZALICZNIA W POZCZGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCNIA Wykład egzamin ustny, dyskusja, Ćwiczenia laboratoryjne obserwacja pracy w czasie zajęć, Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. tudent nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych w terminie do 14 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu kończącego wykłady. OCNA KOŃCOWA PRZDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 40 Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 60 RAZM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDNTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW CT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 65 8 Punkty CT za przedmiot 2 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0,5 CT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 1,5 CT 20 ZATWIRDZNI YLABUA: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził mgr inż. Paweł Łosoś Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji dr Paweł Błaszczyk Dyrektor Instytutu konomicznego 76

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo