Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s ZMISPS Pozycja planu: D13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów trzeci 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECT 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 1 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: dr Małgorzata Czerny wykład dr Małgorzata Czerny ćwiczenia audytoryjne Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy o przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w kontekście ubezpieczenia; metodach identyfikacji i oceny ryzyka; umowie ubezpieczenia, specyfice poszczególnych rodzajów ubezpieczenia, pojęciach i rozwiązaniach kształtujących zakres ochrony, możliwości obniżenia kosztu ubezpieczenia Nabycie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy w dziedzinie analizy ryzyka w działalności gospodarcze dla oceny oferty ubezpieczenia, oceny a następnie wyboru zakładu ubezpieczeń. i uzyskania optymalnej ceny za pozyskaną ochronę ubezpieczeniową Rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) V

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP2 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Rozumie i wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi metodami manipulowania ryzykiem, pojęcia faktorów ryzyka, wypadku ubezpieczeniowego i zdarzeń losowych, zasady którym podlega instrument ubezpieczenia gospodarczego Potrafi określić rodzaj faktorów i rodzajów ryzyka zagrażających konkretnemu przedsiębiorstwu, możliwość ograniczenia ubezpieczeniowej w danym wypadku, prawdopodobną wysokość składki ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1, C2 C1, C2 efektów kształcenia dla kierunku K_W0 K_W K_U1 K_W1 K_U2 K_U obszaru IA_W06, IA_W07, IA_U01, IA_U0, IA_U08 IA_W0, IA_W07 IA_U02, IA_U07 IA_U02, IA_U05, IA_U07 EP EP4 Dobiera właściwe techniki risk management i metody handling risk tak by zapewnić pożądaną ochronę przed zdarzeniami losowymi Wyszukuje informacje odnośnie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń pod kątem zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej, wariantów oferty zakładów ubezpieczeń (pod kątem pełności ochrony) Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań (identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk, kalkulacja składki w oparciu o rozmiary ryzyka, kalkulacja wariantów możliwego do uzyskania) C2 C1, C2 C K_U2 K_K21 K_K19 K_K2 K_U5 K_K19 IA_U02, IA_U07 IA_K04, IA_K05, IA_K07 IA_K02 IA_K05, IA_K06 IA_U10, IA_U11 IA_K02 59

3 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe Forma: wykład Definicje ryzyka niebezpieczeństwo, prawdopodobieństwo nastąpienia szkody, możliwość, dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych, niepewność T1W (definicja Knighta). Niepewność niemierzalna i mierzalna; postawy wobec ryzyka. Ryzyko obiektywne i subiektywne, czyste i spekulatywne. T2W Faktory (czynniki) ryzyka i ich znaczenie dla pomiaru ryzyka. Hazard moralny i motywacyjny. Faktory fizyczne ryzyka. Hazard legislacyjny. TW Klasyfikacja ryzyka. Ryzyko w działalności gospodarczej i jego hierarchia. Definicja zdarzeń losowych i ich cechy (mierzalność, nadzwyczajność, niezależność od woli poszkodowanego, prawidłowość statystyczna). Zdefiniowanie losowości. T4W Walka ze zdarzeniami losowymi prewencja, represja, kompensacja. Definicja wypadku ubezpieczeniowego, jego cechy. Próba klasyfikacji zdarzeń losowych i wypadków ubezpieczeniowych. T5W Definicje ubezpieczeń prawne i ekonomiczne. Istota techniczna ubezpieczeń repartycja/dyspersja ryzyka na wspólnotę niebezpieczeństwa. Różnice pomiędzy samoubezpieczeniem a ubezpieczeniem. T6W Funkcje społeczne i gospodarcze ubezpieczeń. Zasady ubezpieczeń realność, powszechność, pełność ochrony ubezpieczeniowej. T7W Regulacja prawna umowy ubezpieczenia i wynikający z niej zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. T8W kładka jako cena ochrony ubezpieczeniowej. Zasady kalkulacji składek w ubezpieczeniach w zależności od ich rodzajów. Zależność pomiędzy zakresem ochrony a ceną umowy ubezpieczenia. Niebezpieczeństwa wynikające z cen dumpingowych negatywna selekcja ryzyka. Forma: ćwiczenia audytoryjne T1C Proces risk management, jego etapy (identyfikacja, ocena, selekcja i kontrola ryzyka, wdrożenie metody i ocena jej efektywności). Znaczenie risk management dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobór metod zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwo. T2C Wybrane elementy regulacji prawnej ubezpieczeń i gospodarki zakładu ubezpieczeń jako ilustracja zarazem konieczności przestrzegania zasad ubezpieczeniowych jak i możliwości odstępstw (nad - i niedoubezpieczenie, systemy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, udział własny, franszyza integralna i redukcyjna jako formy ograniczeń technicznych odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń TC Ubezpieczenie jako jedna z metod. Charakterystyka tej metody na tle alternatywnych. Przesłanki wyboru ubezpieczenia jako metody risk management identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk, które mają być objęte ubezpieczeniem T4C. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce możliwości pozyskania ochrony ubezpieczeniowej i jej opcje T5C.Optymalny program ubezpieczeniowy kryteria wyboru oferty zakładu ubezpieczeń jako konsekwencja decyzji o ubezpieczeniu. Ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń (ilościowa, jakościowa). liczba godzin EP 4, EP , EP EP2, EP 4 EP2, EP EP2, EP, EP4 EP, EP4, EP, EP4 EP4, EP, EP4, LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca J. MONKIEWICZ, B. HADYNIAK: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Podstawy, wyd. Poltext, Warszawa J. MONKIEWICZ, L. GĄIORKOWICZ: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Zastosowania, wyd. Poltext, Warszawa I. KWIECIEŃ: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej. Wyd. C.H. Beck, Warszawa W. RONKA-CHMIELOWIEC (red.): Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE Warszawa

4 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia audytoryjne Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz Pokaz, metoda przypadków, symulacja, metoda sytuacyjna METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia Forma oceny E E T P U K W U P R O D x EP2 x x EP x x x x EP4 x x x x x E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 61

5 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP2 EP EP4 Kryteria oceny 2 -,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi objaśnić pojęcia faktorów ryzyka, wypadku ubezpieczeniowego i zdarzeń losowych, zasad którym podlega instrument ubezpieczenia gospodarczego ani wskazać różnic pomiędzy poszczególnymi metodami manipulowania ryzykiem Nie potrafi określić rodzaju faktorów i rodzajów ryzyka zagrażających konkretnemu przedsiębiorstwu, wskazać na możliwość ograniczenia ubezpieczeniowej w danym wypadku, nie umie określić prawdopodobnej wysokości składki ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, Nie umie dobrać techniki risk management i metody handling risk tak by zapewnić pożądaną ochronę przed zdarzeniami losowymi Nie potrafi wyszukać informacji odnośnie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń pod kątem zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej, wariantów oferty zakładów ubezpieczeń (pod kątem pełności ochrony) tudent nie potrafi ocenić obiektywnie wkładu pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań tudent wyjaśnia pojęcia faktorów ryzyka, wypadku ubezpieczeniowego i zdarzeń losowych, zasady którym podlega instrument ubezpieczenia gospodarczego, ale ma z tym trudności, potrafi wskazać różnice pomiędzy poszczególnymi metodami manipulowania ryzykiem ale ich w pełni nie rozumie potrafi określić zadowalająco rodzaj faktorów i rodzajów ryzyka zagrażających konkretnemu przedsiębiorstwu, wskazać na możliwość ograniczenia ubezpieczeniowej w danym wypadku, nie umie jednak prawidłowo określić prawdopodobnej wysokości składki ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, Dobiera właściwe techniki risk management i metody handling risk tak by zadowalająco zapewnić pożądaną ochronę przed zdarzeniami losowymi Potrafi zadowalająco wyszukać niezbędne mu informacje odnośnie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń pod kątem zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej, wariantów oferty zakładów ubezpieczeń (pod kątem pełności ochrony) Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań jest zadowalająca tudent wyjaśnia pojęcia faktorów ryzyka, wypadku ubezpieczeniowego i zdarzeń losowych, zasady którym podlega instrument ubezpieczenia gospodarczego oraz rozumie i wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi metodami manipulowania ryzykiem potrafi wyczerpująco określić rodzaj faktorów i rodzajów ryzyka zagrażających konkretnemu przedsiębiorstwu, potrafi wskazać na możliwość ograniczenia ubezpieczeniowej w danym wypadku, umie podać z małą granicą błędu prawdopodobną wysokoścćskładki ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, Dobiera właściwe techniki risk management i metody handling risk tak by zapewnić pożądaną ochronę przed zdarzeniami losowymi nie potrafiąc ustosunkować się krytycznie do niektórych rozwiązań Potrafi prawidłowo wyszukać informacje odnośnie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń pod kątem zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej, wariantów oferty zakładów ubezpieczeń (pod kątem pełności ochrony); w niektórych przypadkach ma problem z ich selekcją Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań jest wyczerpująca tudent bezbłędnie wyjaśnia pojęcia faktorów ryzyka, wypadku ubezpieczeniowego i zdarzeń losowych, zasady którym podlega instrument ubezpieczenia gospodarczego oraz rozumie i bezbłędnie wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi metodami manipulowania ryzykiem Potrafi bezbłędnie i wyczerpująco określić rodzaj faktorów i rodzajów ryzyka zagrażających konkretnemu przedsiębiorstwu, możliwość ograniczenia ubezpieczeniowej w danym wypadku, prawdopodobną wysokość składki ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, Dobiera właściwe techniki risk management i metody handling risk tak by zapewnić pożądaną ochronę przed zdarzeniami losowymi, poprzedzając je krytyczną analizą i wskazując na ich słabości czy nieadekwatność niektórych z możliwych do zastosowania technik Wyszukuje bezbłędnie informacje odnośnie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń pod kątem zapewnienia realności ochrony ubezpieczeniowej, wariantów oferty zakładów ubezpieczeń (pod kątem pełności ochrony) Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań jest bezbłędna 62

6 POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocena podsumowująca w formie kolokwium po zakończeniu wykładów, weryfikujące osiągnięcie zakładanych podmiotowych efektów kształcenia, na podstawie reprezentatywnej próbki efektów, EP2, EP Ćwiczenia audytoryjne. bieżące ocenianie formujące, obejmujące aktywność indywidualną i zbiorową w trakcie zajęć, sprawdziany ustne wiedzy i sprawdziany praktyczne umiejętności, wykonane zadania (np. sporządzenie mapy ryzyka dla wskazanej firmy, obliczenie wysokości w oparciu o informacje o zakresie ochrony, systemie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sumie ubezpieczenia i wysokości szkody). Ocena podsumowująca następuje na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie wszystkich zleconych zadań i obecność na zajęciach (nieobecność poświadczona zwolnieniem lekarskim). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z form kształcenia. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 50% Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych 50% RAZEM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (w: 0 godz., ćw.: 15 godz.) 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia audytoryjne : 7 Łączny nakład pracy studenta 80 8 Punkty ECT za przedmiot ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: ECT 45 2 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko dr Małgorzata Czerny Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis 6

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo