Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl)"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1p Pozycja planu: B9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów pierwszy 8 pecjalność Informatyka w Biznesie i Administracji Rachunkowość i karbowość Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Turystyka i Hotelarstwo Inwestycje i Nieruchomości Jednostka prowadząca 9 kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECT 3 doc. dr inż. Jan Polcyn 11 wykład Imię i nazwisko nauczyciela (li), dr Eugeniusz Wszołkowski stopień lub tytuł naukowy, ćwiczenia laboratoryjne adres mgr inż. Jacek Demczar ćwiczenia laboratoryjne 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: C1 Przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. C2 Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami ochrony własności intelektualnej oraz etycznymi i prawnymi aspektami funkcjonowania działów informatyki w firmie. Ukształtowanie umiejętności stosowania podstawowych metod i technik badawczych C3 bazujących na narzędziach informatycznych do opisu i interpretacji zjawisk ekonomicznych. C4 Ukształtowanie umiejętności krytycznego doboru źródeł danych oraz literatury, zwłaszcza źródeł i danych występujących w Internecie. C5 Ukształtowanie umiejętności samodoskonalenia, zdobywania wiedzy w formie samodzielnych studiów oraz krytycznego spojrzenia na własny poziom wiedzy. C6 Przygotowanie studentów do funkcjonowania w życiu zawodowym poprzez ukształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T)

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP2 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: być w stanie dobierać do objaśniania postawionych problemów dane pochodzące z lokalnych i światowych banków danych. Wskazywać narzędzia informatyczne pozwalające na analizę zebranych danych oraz ich graficzną prezentację. być w stanie wytłumaczyć problemy związane z prawem autorskim i prawami pokrewnymi mające odniesienie do funkcjonowania działów informatyki firmy. celów Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W04 1A_W06 C2 K_W09 1A_W10 EP3 umieć analizować dane obrazujące proste zjawiska ekonomiczne z życia codziennego z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Przy pomocy narzędzi informatycznych potrafi sporządzać raporty z zastosowaniem podstawowych metod i technik badawczych. C3 K_U08 1A_U04 1A_U09 1A_U10 EP4 umieć kontrolować naruszenie cudzych dóbr intelektualnych oraz interpretować przepisy prawne w tym zakresie. C4 K_U17 1A_U05 EP5 Potrafi sporządzać pisemne i wygłaszać ustne sprawozdania z prowadzonych prac analitycznych z zastosowaniem krytycznej oceny źródeł i literatury. C3 C4 K_U18 1A_U07 1A_U09 1A-U10 EP6 Posiada świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę. C5 K_K01 1A_K01 1A_K06 EP7 Posiada niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej do pracy w podmiotach gospodarczych C6 K_K04 1A_K02 1A_K07 47

3 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin Forma: wykład T1W Wybrane problemy ekonomiczne możliwe do rozwiązania z zastosowaniem narzędzi informatycznych 2 EP1 T2W Wybrane problemy ekonomiczne możliwe do rozwiązania z zastosowaniem narzędzi informatycznych metody Data Mining 2 EP1 T3W Prawo autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu do sfery informatycznej 2 EP2 T4W Analiza wybranych problemów ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2 EP4 T5W Charakterystyka wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do analiz ekonomicznych T6W Prezentacja możliwości pakietu tatistica T7W Programy do prezentacji danych w ujęciu geograficznym np. program Qgis T8W Prezentacja możliwości programu Gretl T9W Zasady krytycznej oceny źródeł internetowych 2 EP5 T10W Modele kariery informatycznej 2 EP6 T11W Analiza rynku pracy w aspekcie specjalistów biznesowego zastosowania narzędzi informatycznych 2 EP6 T12W Charakterystyka obowiązków działów informatycznych firm 2 EP7 T13W Charakterystyka oczekiwań pracodawców od kandydatów do pracy w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi 2 EP7 T14W Charakterystyka najczęściej występujących na rynku specjalności informatycznych związanych z działalnością ekonomiczną firm 2 EP7 T15W Jak planować swoją karierę zawodową z uwzględnieniem umiejętności ekonomicznych i informatycznych? 2 EP7 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C Analiza wybranych ofert bankowych zastosowanie programu Excel 2 EP1 T2C Analiza wybranych ofert bankowych zastosowanie programu Power Point 2 EP1 T3C Opracowanie regulaminu Przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych w firmie edytor tekstu 2 EP2 T4C Analiza spektakularnych przypadków naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych przeszukiwanie zasobów Internetu. Przygotowanie 2 EP4 prezentacji (Power Point) lub raportu (Word) T5C Analiza prostych problemów ekonomicznych na przykładzie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu tatystycznego T6C Analiza prostych problemów ekonomicznych na przykładzie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu tatystycznego T7C Analiza prostych problemów ekonomicznych na przykładzie danych ystemu Eurostat T8C Analiza prostych problemów ekonomicznych na przykładzie danych ystemu Eurostat T9C Opracowanie własnej metodyki oceny źródeł internetowych (edytor tekstu). Prezentacja zastosowania opracowanej metodyki na wybranych przykładach 2 EP5 T10C Analiza ofert pracy dla ekonomistów z umiejętnością analiz opartych o narzędzia informatyczne 2 EP6 T11C Analiza ofert pracy dla ekonomistów z umiejętnością analiz opartych o narzędzia informatyczne 2 EP6 T12C Przygotowanie oferty przetargowej edytor tekstu Word 2 EP7 T13C Przygotowanie faktury z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego 2 EP7 T14C Przygotowanie listy płac z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego 2 EP7 T15C Analiza potrzeb informatycznych wybranej firmy 2 EP7 EP 48

4 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Demczar, J., Wszołkowski, E., 2013, Technologia informacyjna skrypt dla studentów, Państwowa Wyższa zkoła Zawodowa im. tanisława taszica w Pile. zewczyk, A. (red.), 2002, Informatyk na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego, zczecin. zewczyk, A., 2005, Informacja w walce z bezrobociem, PWN, Warszawa. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U., nr 24, poz. 83 (tekst jednolity z 2006 r.) METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz pokaz, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, symulacja METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP1 x x EP2 x x EP3 x x EP4 x x EP5 x x EP6 x x EP7 x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 49

5 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent pomimo uzyskanych wskazówek w zakresie doboru danych oraz narzędzi informatycznych nie potrafi nawet w ograniczonym zakresie rozwiązać postawionego problemu. tudent nie potrafi rozpoznać problemu związanego z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Nie posiada umiejętności podania podstawy prawnej. tudent nie potrafi przygotować raportów analitycznych zawierających dane przedstawione w formie zestawień (wykresy, tabele), posiada umiejętności stosowania zastosowane wzorów obliczeniowych. Nie potrafi analizować prostych danych wskazanych przez prowadzących zajęcia. tudent nie potrafi wskazywać nawet prostych problemów związanych z naruszaniem praw autorskich. Nie potrafi dokonać wyboru źródeł do analizy, oraz krytycznego odniesieniu się do nich. Nie potrafi też opracować kryteriów właściwego doboru źródeł do rozwiązania postawionego problemu Nie potrafi wskazać głównych specjalności w zawodzie ekonomisty wymagających szczególnej wiedzy informatycznej. Ma znaczne problemy w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi, nie dokonuje właściwego doboru narzędzi do rozwiązywania napotkanych problemów. tudent potrzebuje wskazówek zarówno w zakresie dobru źródeł danych do postawionego problemu jak i w zakresie doboru narzędzi informatycznych. Po uzyskaniu jednak wskazówek potrafi w znacznym stopniu rozwiązać postawiony problem. tudent potrafi w ograniczonym stopniu rozpoznać problem związany z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych (nie wszystkie problemy). Jednak posiada znaczne problemy z podaniem podstawy prawnej przyjętego rozwiązania. Raporty analityczne zawierają dane przedstawione w formie zestawień (wykresy, tabele) jednak posiadają błędnie zastosowane wzory obliczeniowe. Dane do analiz wskazuje prowadzący zajęcia. tudent potrafi w ograniczonym wskazywać problemy związane z naruszaniem praw autorskich. Nie potrafi zaproponować korzystnego z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązane tych problemów w firmie Posiada problemy z umotywowaniem wyboru źródeł zastosowanych do analizy, krytycznym odniesieniu się do nich. Nie potrafi też opracować kryteriów właściwego doboru źródeł do rozwiązania postawionego problemu Potrafi jedynie wskazać główne specjalności w zawodzie ekonomisty wymagające szczególnej wiedzy informatycznej. Posługuje się narzędziami informatycznymi, nie dokonuje jednak właściwego doboru narzędzi do rozwiązywania napotkanych problemów. Nie też zaawansowanych technik opracowania danych. tudent wymaga pomocy w zakresie typowania danych do postawionych problemów. Potrafi jednak dobierać narzędzia informatyczne do analiz. tudent potrafi rozpoznać problem związany z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Jednak posiada problemy z podaniem podstawy prawnej przyjętego rozwiązania. Przygotowuje raporty analityczne jednak błędnie stosuje funkcje statystyczne. Posiada problemy z samodzielnym doborem danych do analizowanego problemu. tudent potrafi wskazywać problemy związane z naruszaniem praw autorskich. W ograniczonym zakresie potrafi zaproponować korzystne z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązane tych problemów w firmie Potrafi umotywować wybór źródeł zastosowanych do analizy, odnieść się do nich krytycznie. Nie potrafi jednak opracować kryteriów właściwego doboru źródeł do rozwiązania postawionego problemu Potrafi zaplanować swój model kariery zawodowej z uwzględnieniem zaproponowanej przez prowadzącego ścieżki awansu zawodowego, uwzględniając w tym swój rozwój ekonomicznoinformatyczny. Posługuje się narzędziami informatycznymi, dokonuje właściwego doboru narzędzi do rozwiązywania napotkanych problemów. Nie stosuje jednak zaawansowane technik opracowania danych. tudent potrafi bezbłędnie dobierać narzędzia informatyczne do samodzielnie wytypowanych danych umożliwiających trafne rozwiązanie postawionego problemu. tudent potrafi bezbłędnie rozpoznać problem związany z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. Rozwiązanie potrafi umotywować podając bezbłędnie podstawę prawną przyjętego rozwiązania. W sposób wzorcowy przygotowuje raporty analityczne, stosując proste funkcje statystyczne. amodzielnie dobiera dane do analiz. tudent potrafi bezbłędnie wskazywać problemy związane z naruszaniem praw autorskich. Potrafi zaproponować korzystne z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązane tych problemów w firmie Potrafi umotywować wybór źródeł zastosowanych do analizy, odnieść się do nich krytycznie oraz opracować kryteria właściwego doboru źródeł do rozwiązania postawionego problemu Potrafi samodzielnie zaplanować swój model kariery zawodowej z uwzględnieniem samodzielnie opracowanej ścieżki awansu zawodowego, uwzględniając w tym swój rozwój ekonomicznoinformatyczny. Bezbłędnie posługuje się narzędziami informatycznymi, dokonuje właściwego doboru narzędzi do rozwiązywania napotkanych problemów. tosuje zaawansowane techniki opracowania danych. 50

6 POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów. Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie bieżące. Ocena podsumowująca na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych za każde ćwiczenie laboratoryjne. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Egzamin z wykładu 50% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% RAZEM 100 % NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 60 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 30 * 0,5 = 15 godz. 30 Ćwiczenia laboratoryjne: 30 * 0,5 = 15 godz. 7 Łączny nakład pracy studenta 90 8 Punkty ECT za przedmiot 3ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 45 1 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 60 nauczycieli akademickich 2 ECT ZATWIERDZENIE YLABUA: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził doc. dr inż. Jan Polcyn Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 51

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo