Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Turystyka i Hotelarstwo 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECT 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 1 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: mgr inż. Piotr osnowski, Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu podstaw logistyki i Określenie norm prawnych i ekonomicznych w przeprowadzeniu analiz z zakresu logistyki i Rozwinięcie i doskonalenie systemu logistycznego w ujęciu zarządzania strategicznego Uświadomienie stworzenia produktu i realizacja logistyczno turystyczna na rynku Zapoznanie z polityką jakości w turystyce Analiza porównawcza w Polsce na tle Unii Rozwinięcie innowacyjności logistyki i Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia i podnoszenie kwalifikacji na płaszczyźnie mikro i makro regionu logistyki i. Określenie determinantów popytu i podaży oraz marketingu logistyki w turystyce B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) III

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Rozumie i wyjaśnia definicje z zakresu logistyki i porównuje czynniki państwa polskiego na tle Unii ) C1 K_W16 Zna i porównuje metody prawne i ekonomiczne w przeprowadzeniu analiz z zakresu logistyki i tosuje metody planowania strategicznego, określa zakres i charakterystykę przyszłości przedsiębiorstwa w aspekcie i turystycznym Analizuje, wykonuje, porównanie przedsiębiorstwo turystyczne w aspekcie Kreuje i dobiera odpowiednią politykę jakości świadczonych usług na rynku turystycznym i Obiektywnie analizuje, porównuje turystykę w Polsce na tle Unii Potrafi określić czynniki innowacyjne logistyki i, ocenia rozwój regionu z uwzględnieniem walorów turystycznych Rozumie działalność i rolę logistyki w turystyce, świadomie określa własne kwalifikacje, precyzuje i udoskonala własną wiedzę Określa popyt i podaż logistyki i, określa znaczenie marketingowe w perspektywie ciągłego rozwoju. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Forma: wykład Treści programowe Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla celów kierunku obszaru 1A_W02 1A_W0 1A_W08 C2 K_W18 1A_W06 C3 K_W21 1A_W07 C C5 C6 C7 K_U19 K_U21 K_U20 K_K08 1A_U01 1A_U03 1A_U08 1A_U01 1A_U05 1A_U07 1A_U02 1A_U07 1A_K01 1A_K06 C8 K_K10 1A_K03 C9 K_K08 liczba godzin T1W Wprowadzenie do podstaw logistyki i, definicje i znaczenia 2 T2W Analiza WOT logistyki w turystyce, formy prawne i ekonomiczne w prowadzeniu przedsiębiorstwa turystycznego, stosowanie analizy porównawczej T3W Analiza strategiczna ( misja, wizja, cele), planowanie krótko i długoterminowe TW Analiza porównawcza i wskaźnikowa logistyki ( historia, ewolucja, innowacyjność, EP gospodarność, rozwój ) T5W Normy Total Quality Management (kompleksowe zarządzanie jakością), normy zarządzania jakością IO, T6W Polityka Polski na tle Unii i krajów najczęściej uczęszczanych przez turystów T7W Innowacyjność logistyki i, regionalność i jej znaczenie dla rynku lokalnym znaczenie walorów turystycznych i ich wykorzystanie T8W Role logistyki w turystyce, autoprezentacja własnych kwalifikacji 2 T9W Popyt i podaż w logistyce i turystyce, cele marketingu, dystrybucja 2 1A_K01 1A_K06 EP LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Turystyka w Gminie i Powiecie (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Gordona) POT-Warszawa 2003 r. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji Grzegorz Gołembski Akademia Ekonomiczna Poznań 2008 r. Finansowanie rozwoju ze środków UE, Leszek Butowski, Magdalena Wątorska, Marek Eukowski PART Warszawa 2002r. Kierunki rozwoju w województwie lubelskim, red Józef Wergier, Marian telmach PWZ Biała Podlaska 2007 Popyt turystyczny, uwarunkowanie i perspektywy rozwoju, Agnieszka Niezgoda, Piotr Zmyślony wyd. Akademia Ekonomiczna Poznań 2003r. Turystyka, Krystyna Naumowicz, WB w Pile 1998 r. Marketing w turystyce, Krystyna Naumowicz WB w Pile 1998r 32

3 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład Metody dydaktyczne Wykład multimedialny, metoda przypadków METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia EP Forma oceny E E T P U x K W U P R O D x E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 33

4 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP Kryteria oceny 2 3-3,5,5 5 tudent nie zna podstawowych definicji z zakresu logistyki i tudent nie zna podstaw norm prawnych i ekonomicznych z zakresu logistyki i tudent nie zna zastosowania metod planowania strategicznego tudent nie potrafi wykonać analizy przedsiębiorstwa tudent nie potrafi określić polityki jakości świadczonych usług na rynku turystycznym i tudent nie potrafi porównać w Polsce na tle Unii tudent nie zna czynników innowacyjnych logistyki i tudent nie potrafi określić znaczenia logistyki w turystyce tudent nie potrafi określić popytu i podaży logistyki i tudent zna definicje, określa znaczenie, oraz dokładnie precyzuje na konkretnych przykładach pojęcia logistyki i tudent zna i porównuje metody prawne i ekonomiczne w przeprowadzeniu analiz z zakresu logistyki i tudent zna i stosuje metody planowania strategicznego, określa zakres i charakterystykę przyszłości przedsiębiorstwa w aspekcie i turystycznym tudent analizuje, wykonuje, porównanie przedsiębiorstwo turystyczne w aspekcie tudent zna i kreuje odpowiednią politykę jakości świadczonych usług na rynku turystycznym i tudent obiektywnie analizuje, porównuje turystykę w Polsce na tle Unii tudent zna i potrafi określić czynniki innowacyjne logistyki i, ocenia stan regionu poziom inwestycji w logistykę i turystykę tudent rozumie działalność i rolę logistyki w turystyce, świadomie określa własne kwalifikacje tudent określa popyt i podaż logistyki i, zna znaczenie marketingowe tudent potrafi dokonać poprawnego zastosowania definicji logistyki i podając konkretne przykłady, zna, porównuje standardy panujące w Europie tudent objaśnia na konkretnych przykładach zastosowanie norm prawnych i ekonomicznych, analizuje, tudent objaśnia planowanie strategiczne stosuje metody zarządzania, określa ich charakterystykę, przeprowadza analizę, tudent objaśnia znaczenie analizy podaje konkretne przykłady zna rodzaje analiz, diagnozuje i weryfikuje stan przedsiębiorstwa tudent kreuje i dobiera odpowiednią politykę jakości świadczonych usług na rynku turystycznym i tudent objaśnia i obiektywnie analizuje, porównuje turystykę w Polsce na tle Unii tudent potrafi określić czynniki innowacyjne logistyki i, ocenia rozwój regionu z uwzględnieniem walorów turystycznych tudent rozumie działalność i rolę logistyki w turystyce, świadomie określa własne kwalifikacje, precyzuje i udoskonala własną wiedzę tudent określa popyt i podaż logistyki i, określa znaczenie marketingowe w perspektywie ciągłego rozwoju i innowacyjności POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład Ocenianie podsumowujące w formie egzaminu pisemnego po zakończeniu wykładów, weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. Ćwiczenia laboratoryjne. tudent bezbłędnie określa definicje z zakresu logistyki i, porównuje i wyciąga wnioski określa czynniki wpływające na wykorzystanie potencjału w Polsce i Europie tudent wyczerpująco precyzuje tematykę norm prawnych i ekonomicznych na konkretnych przykładach, określa stopień możliwości wykorzystania norm, analizuje tudent wyczerpująco objaśnia planowanie strategiczne stosuje metody zarządzania, określa ich charakterystykę, przeprowadza analizę,, podaje konkretne przykłady tudent wyczerpująco objaśnia znaczenie analizy podaje konkretne przykłady zna rodzaje analiz, diagnozuje i weryfikuje stan przedsiębiorstwa tudent bezbłędnie określa i dobiera odpowiednią politykę jakości świadczonych usług na rynku turystycznym i, podaje konkretne przykłady, ocenia i wyciąga wnioski tudent bezbłędnie i obiektywnie analizuje, porównuje turystykę w Polsce na tle Unii, podaje konkretne przykłady, tudent bezbłędnie potrafi określić czynniki innowacyjne logistyki i, ocenia rozwój regionu z uwzględnieniem walorów turystycznych, podaje konkretne przykłady, wyciąga wnioski tudent doskonale rozumie działalność i rolę logistyki w turystyce, świadomie określa własne kwalifikacje, precyzuje i udoskonala własną wiedzę, podaje konkretne przykłady, bezproblemowo porównuje tudent bezbłędnie określa popyt i podaż logistyki i, określa znaczenie marketingowe w perspektywie ciągłego rozwoju, przeprowadza charakterystykę oraz studium przypadku, potrafi graficznie przedstawić wyniki 3

5 OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 100% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - RAZEM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład 20 3 Wykonanie analizy rynku niezbędnej do wykładów 15 Udział w konsultacjach 10 5 Przygotowanie do egzaminu 10 6 Wykonanie zadań w ramach tematyki wykładowej 20 7 Łączny nakład pracy studenta 105 Obciążenie studenta Liczba godzin 8 Punkty ECT za przedmiot ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 65 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 0 ECT ZATWIERDZENIE YLABUA: Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr inż. Piotr osnowski Kierownik Zakładu Turystyki i Hotelarstwa Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis 35

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo