INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom studiów Ekonomia 4 Forma studiów Studia stacjonarne 5 Profil studiów ogólnoakademicki 6 Rok studiów drugi 7 Specjalność Informatyka w Biznesie i Administracji 8 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 9 Liczba punktów ECTS 4 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 11 Język wykładowy polski 12 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 13 Wymagania wstępne Nie dotyczy 14 Cele przedmiotu: C1 C2 C3 Poznanie istoty funkcjonowania systemów operacyjnych doc. dr inż. Jan Polcyn - wykład Nabycie umiejętności zarządzania systemami operacyjnymi w podmiotach gospodarczych Poznanie najważniejszych aspektów bezpieczeństwa związanych z funkcjonowaniem systemów operacyjnych B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T)

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru EP1 Zna filozofię funkcjonowania Active Directory C1 EP2 EP3 EP4 Potrafi projektować strukturę Active Directory zgodnie z oczekiwaniami firmy Potrafi projektować strukturę jednostek organizacyjnych i grup oraz delegować kontrolę Potrafi rozpoznawać problemy związane z bezpieczeństwem na poziomie systemu operacyjnego EP5 Potrafi stosować zasady i narzędzia zasad bezpieczeństwa C3 EP6 Potrafi przygotowywać dokumentację systemu operacyjnego dla potrzeb zarządzania C2 C3 C3 C2 K_W23 K_K12 K_W24 K_K16 K_W26 K_W27 K_K13 K_U26 K_U27 K_K15 K_U29 K_U30 K_U29 K_U30 S1A_W06 S1A_K01 S1A_W06 S1A_W07 SIA_K05 S1A_W11 S1A_W04 S1A_W05 S1A_K02 S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 S1A_K04 S1A_U09 S1A_U11 S1A_U10 S1A_U09 S1A_U11 S1A_U10 26

3 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Wprowadzenie do Active Directory 2 EP1 T2W Projektowanie Windows Server 2008 Active Directory 2 EP2 T3W Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych i grup 2 EP3 T4W Bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego 2 EP4 T5W Zasady i narzędzia zasad bezpieczeństwa 2 EP5 T6W Zasady i narzędzia zasad bezpieczeństwa 2 EP5 T7W Tworzenie dokumentacji środowiska systemu operacyjnego 2 EP6 T8W Tworzenie dokumentacji środowiska systemu operacyjnego 1 EP6 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C Przygotowanie struktury Active Directory dla wybranej firmy 2 EP1 T2C Przygotowanie struktury Active Directory dla wybranej firmy 2 EP1 T3C Przygotowanie projektu struktury Active Directory dla Windows 2 EP2 T4C Przygotowanie projektu struktury Active Directory dla Windows 2 EP2 T5C Przygotowanie projektu struktury jednostek organizacyjnych i grup 2 EP3 T6C Przygotowanie projektu struktury jednostek organizacyjnych i grup 2 EP3 T7C Testowanie poziomu operacyjnego 2 EP4 T8C Testowanie poziomu operacyjnego 2 EP4 T9C Przygotowanie projektu poprawy operacyjnego 2 EP4 T10C Przygotowanie projektu poprawy operacyjnego 2 EP4 T11C Testowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa 2 EP5 T12C Testowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa 2 EP5 T13C Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji środowiska systemu operacyjnego 2 EP6 T14C Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji środowiska systemu operacyjnego 2 EP6 T15C Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji środowiska systemu operacyjnego 2 EP6 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Stanek W., 2008.Microsoft Windows Server Microsoft Press Dye M., McDonald R., Akademia sieci CISCO. CCNA Exploration. Semestr 1. Podstawy sieci. Mikom. Graziani R., Johnson A.,2008. Akademia sieci CISCO. CCNA Exploration. Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu. Mikom. Lewis W., Akademia sieci CISCO. CCNA Exploration. Semestr 3. Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe. Mikom. Graziani R., Vachon B., Akademia sieci CISCO. CCNA Exploration. Semestr 4. Sieci WAN zasady dostępu. Mikom. METODY DYDAKTYCZNE wykład Forma kształcenia ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz pokaz, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, symulacja 27

4 METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E PS KI EP1 x x EP2 x x EP3 x x EP4 x x EP5 x x EP6 x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 28

5 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie zna filozofii funkcjonowania Active Directory Nie potrafi przygotować struktury Active Directory według zadanych kryteriów Nie potrafi projektować struktury jednostek organizacyjnych i grup. Nie potrafi wskazać problemów związanych z bezpieczeństwem systemu operacyjnego Nie potrafi nawet częściowo dostosować oczekiwań wobec operacyjnego poprzez stosowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa Nie potrafi przygotować dokumentacji systemu operacyjnego Potrafi przedstawić ogólną filozofię funkcjonowania Active Directory. strukturę Active Directory według zadanych kryteriów, jednak proponowane rozwiązanie zawiera błędy. Potrafi projektować strukturę jednostek organizacyjnych i grup, po precyzyjnym określeniu oczekiwań ze strony wykładowcy. Potrafi wskazać wybrane problemy wiązane z bezpieczeństwem systemu operacyjnego Częściowo potrafi dostosować oczekiwania wobec bezpieczeństwa systemu operacyjnego poprzez stosowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa dokumentację systemu operacyjnego, uwzględniającą niektóre aspekty zarządzania. Ponadto dokumentacja zawiera nieznaczną ilość błędów. Potrafi przedstawić zaawansowane problemy związane z filozofią Active Directory. Ma jednak problemy z interpretacją integracji różnych sieciowych systemów operacyjnych strukturę Active Directory według zadanych kryteriów. Posiada trudności ze wskazaniem funkcji wymagających delegowania kontroli. Potrafi projektować strukturę jednostek organizacyjnych i grup, jednak projekt zawiera błędy wskazujące na niedokładność. W ograniczonym zakresie deleguje kontrolę do jednostek organizacyjnych. Potrafi wskazać główne problemy wiązane z bezpieczeństwem systemu operacyjnego oraz wskazać wybrane działania umożliwiające poprawienie poziomu bezpieczeństwa. Potrafi dostosować oczekiwania wobec operacyjnego poprzez stosowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa, jednak proponowane rozwiązania zawierają drobne błędy dokumentację systemu operacyjnego, uwzględniającą wszystkie aspekty zarządzania. Potrafi omówić najbardziej zaawansowane problemy związane z filozofią Active Directory. W szczególności potrafi zinterpretować problemy związane z integracją różnych sieciowych systemów operacyjnych. Potrafi analizować strukturę organizacyjną firmy i dostosować do niej strukturę Active Directory, dodatkowo potrafi wskazać funkcje wymagające delegowania kontroli Potrafi projektować strukturę jednostek organizacyjnych i grup oraz umiejętnie delegować kontrolę do jednostek organizacyjnych a także wyznaczać osobę zarządzającą określonymi fragmentami sieci. Potrafi wskazać zaawansowane problemy wiązane z bezpieczeństwem systemu operacyjnego oraz wskazać działania umożliwiające poprawienie poziomu bezpieczeństwa. Potrafi dostosować oczekiwania wobec operacyjnego poprzez stosowanie zasad i narzędzi zasad bezpieczeństwa. Potrafi też stosując te narzędzia monitorować poziom operacyjnego. dokumentację systemu operacyjnego, uwzględniającą wszystkie aspekty zarządzania. Ponadto samodzielnie proponuje koncepcję rozbudowy usprawnień systemu operacyjnego wraz z rozwojem funkcjonalnym przedsiębiorstwa 29

6 SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie bieżące. Ocena podsumowująca na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych za każde ćwiczenie laboratoryjne. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Egzamin z wykładu 50% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% RAZEM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 60 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 30 * 1 = 30 godz. Ćwiczenia laboratoryjne: 30 * 1 = 30 godz. 7 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECTS 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 2 ECTS 60 ZATWIERDZENIE SYLABUSA: Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował Sprawdził pod względem formalnym doc. dr inż. Jan Polcyn Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji Zatwierdził Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 30

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Kod przedmiotu: SSO5 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo