mgr Jacek Kaszyński Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia 4 Poziom studiów I stop. (lic.) 5 Forma studiów tudia niestacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów II 8 pecjalność Rachunkowość i karbowość 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut konomiczny 10 Liczba punktów CT 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 1 Język wykładowy polski mgr Jacek Kaszyński 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawa i omówienie uwarunkowań prawnych zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów prawnych w sferze przedsiębiorstw Uświadomienie potrzeby ciągłego samokształcenia, m.in. w sferze prawa, rozwinięcie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w obszarze tego prawa B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) III Zajęcia terenowe

2 PRZDMIOTOW FKTY KZTAŁCNIA (wg KRK) fekt P1 P P3 P5 P6 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Potrafi definiować podstawowe pojęcia ekonomiczne w szczególności dotyczące prawa Ma wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, Potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów w sferze przedsiębiorstw w tym Posiada umiejętność prognozowania praktycznych skutków określonych zjawisk i działań w sferze finansowej, w tym w Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarze prawa Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, także w sferze prawa Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1 efektów kształcenia dla kierunku K_W39 obszaru 1A_W01 1A_W0 C1 K_W43 1A_W11 C C K_U43 K_U44 1A_U0 1A_U03 1A_U04 1A_U05 1A_U06 1A_U07 1A_U04 1A_U07 C3 K_K8 1A_K01 C3 K_K34 1A_K07 TRŚCI PROGRAMOW ODNIION DO FKTÓW KZTAŁCNIA T Treści programowe liczba godzin P Forma: wykład T1W Przedmiot prawa, źródła prawa 1 P1, P5 TW Przedmiot i zasady działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, firma, prokura, P1, P, 1 Krajowy Rejestr ądowy P5, P6 T3W Pojęcie spółki, klasyfikacja spółek, spółka cywilna P, P3 T4W półka jawna, spółka partnerska, 1 P, P6 T5W półka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna 1 P, P6 T6W półka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 P, P6 T7W półka akcyjna 1 P, P6 T8W Przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia 1 P, P6 T9W Banki, stowarzyszenia, fundacje P, P3, T10W Upadłość i postępowanie naprawcze P, P3, T11W Umowa sprzedaży, gwarancja, rękojmia 1 P3, P6 T1W Umowy dostawy, kontraktacji komisu, przechowania, składu, umowa agencyjna 1 P3, P6 T13W Umowy, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia 1 P3, P6 T14W Umowa spedycji, umowa przewozu 1 P3, P6 T15W Umowy ubezpieczenia, franchisingu, factoringu 1 P3, P6 LITRATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca J. Lewandowski, Prawo handlowe, Warszawa 008 F. Grzegorczyk i inni, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wyd. Wolters Kluwer Polska 005 J. Ciszewski i inni, Polskie prawo handlowe, Wyd. Lexis Nexis 011 C. Banasiński i inni, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wyd. Lexis Nexis 011 MTODY DYDAKTYCZN Forma kształcenia wykład Metody dydaktyczne Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

3 MTODY WRYFIKACJI PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA Przedmiotowy efekt kształcenia P x U T K W U Forma oceny P R O D P1 P x P3 x x x P5 x x P6 x x P K I P egzamin pisemny U egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne

4 KRYTRIA OCNY OIĄGNIĘCIA PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA fekt kształcenia P1 P P3 P5 P6 tudent nie potrafi definiować podstawowych pojęć ekonomicznych dotyczących prawa tudent nie ma wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, rachunkowości i Kryteria oceny 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów w sferze przedsiębiorstw w tym tudent nie posiada umiejętności prognozowania praktycznych skutków określonych procesów, zjawisk i działań w sferze finansowej w tym w tudent nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarze prawa tudent nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, także w sferze prawa tudent potrafi definiować najważniejsze podstawowe pojęcia dotyczące prawa tudent ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, tudent potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać umiejętności i wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów w sferze przedsiębiorstw w tym tudent potrafi w dostatecznym stopniu prognozować praktyczne skutki określonych procesów, zjawisk i działań w sferze finansowej w tym w tudent w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarze prawa tudent w podstawowym stopniu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, także w obszarze prawa tudent definiuje podstawowe pojęcia dotyczące prawa tudent ma wyczerpującą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, rachunkowości i tudent potrafi dobrym stopniu wykorzystać umiejętności i wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów w sferze przedsiębiorstw w tym rachunkowości i tudent potrafi wyczerpująco prognozować praktyczne skutki określonych procesów, zjawisk i działań w sferze finansowej w tym w tudent dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarze prawa tudent potrafi dobrze myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy także obszarze prawa tudent bezbłędnie definiuje wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące prawa tudent ma bezbłędną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, wspartą praktycznymi przykładami tudent bezbłędnie potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów w sferze przedsiębiorstw w tym tudent bezbłędnie i wyczerpująco prognozuje praktyczne skutki określonych procesów, zjawisk i działań w sferze finansowej w tym w tudent doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarze prawa tudent bezbłędnie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy także w obszarze prawa odnosząc swoje myślenie i działanie do praktycznych przykładów POOBY OCNIANIA I WARUNKI ZALICZNIA W POZCZGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCNIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie egzaminu pisemnego po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów P1, P, P3 Ćwiczenia laboratoryjne. OCNA KOŃCOWA PRZDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 100% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych RAZM 100 %

5 Lp. NAKŁAD PRACY TUDNTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW CT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 18 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 58 8 Punkty CT za przedmiot CT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 1 CT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIRDZNI YLABUA: 30 1 CT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr Jacek Kaszyński Kierownik Zakładu Rachunkowości i karbowości Dyrektor Instytutu konomicznego Podpis

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo