mgr Jacek Kaszyński B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stop. (lic.) 5 Forma studiów Studia niestacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów II 8 Specjalność Rachunkowość i Skarbowość 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 0 Liczba punktów ECTS Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres Język wykładowy polski mgr Jacek Kaszyński 3 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 4 Wymagania wstępne Nie dotyczy 5 Cele przedmiotu: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu prawa Rozwinięcie umiejętności interpretacji zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do sfery prawa Uświadomienie konieczności ciągłego samokształcenia i doskonalenia zawodowego m.in. w sferze prawa B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP EP Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru Potrafi definiować podstawowe pojęcia ekonomiczne w szczególności SA_W0 C K_W39 dotyczące prawa SA_W0 Posiada podstawową wiedzę mikro i makroekonomiczną i potrafi ją SA_W0 wykorzystać w celu wyjaśniania praktycznych zmian w globalnej SA_W03 gospodarce rynkowe, w C K_W33 SA_W07 SA_W08 SA_W09 Potrafi społecznych, SA_W06 ekonomicznych, w strukturach C K_W4 SA_W07 prywatnych i publicznych Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, w szczególności w odniesieniu do sfery finansowej Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie m.in. w obszarze prawa Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, także w sferze prawa C K_U4 SA_U0 C3 K_K8 SA_K0 C K_K34 SA_K07 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Forma: wykład Treści programowe liczba godzin TW Ogólne wiadomości o prawie cywilnym, rola prawa, źródła prawa, klauzule generalne prawa EP, EP,,,, TW Stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne EP, T3W Osoby prawne, Skarb Państwa EP,EP,, T4W T5W T6W T7W T8W T9W T0W TW Czynności prawne, wady oświadczenia woli, tryby zawarcia umowy, forma czynności prawnych Wykładnia oświadczenia woli, przedawnienie roszczeń, przedstawicielstwo Własność, współwłasność, pojęcie rzeczy, nabycie i utrata własności, ochrona własności użytkowanie wieczyste Ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie, ochrona posiadania Zobowiązania, źródła zobowiązań, odpowiedzialność cywilna Siła wyższa, szkoda, odpowiedzialność za szkodę Powstanie zobowiązań z umów, umowa przedwstępna, dodatkowe zastrzeżenia umowne, czyny niedozwolone,odpowiedzialność, za własne czyny, odpowiedzialność za cudze czyny Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych, odpowiedzialność przedsiębiorstw stosujących siły przyrody, odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych środków komunikacji EP, EP,,,, EP,,,, EP,, EP,,, EP,, EP,,, EP, EP,,, TW Wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań EP T3W Umowy sprzedaży, o dzieło, najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, zlecenia, EP przechowania T4W Umowy poręczenia, darowizny, hotelowa, papiery wartościowe EP T5W Prawo spadkowe EP, EP

3 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd., Poznań 009 A. Brzozowski i inni, Prawo cywilne. Część ogólna, Wyd. LeisNeis 0 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Wyd. LeisNeis, 009 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, Wyd. C.H. Beck 00 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania. Część szczegółowa, Wyd. C.H. Beck 00 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma oceny Przedmiotowy E E S S S efekt kształcenia T K P R O D P U W U E EP EP P S K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne

4 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP EP Kryteria oceny 3-3,5 4 4,5 5 definiować podstawowych pojęć ekonomicznych, w szczególności dotyczących prawa Student nie posiada podstawowej wiedzy mikro i makroekonomicznej i w związku z tym nie może jej wykorzystać w celu wyjaśniania praktycznych zmian w globalnej gospodarce rynkowej, w zidentyfikować miejsca społecznych, ekonomicznych, zinterpretować zjawisk ekonomicznych, w szczególności w odniesieniu do sfery finansowej ( prawo cywilne ) Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie m.in. w obszarze prawa myśleć i działać w sposób Student potrafi definiować najważniejsze podstawowe pojęcia ekonomiczne, w szczególności dotyczące prawa Student posiada podstawową wiedzę mikro i makroekonomiczną i potrafi ją z trudnościami wykorzystać ją w celu wyjaśniania praktycznych zmian w globalnej gospodarce rynkowej, w szczególności w sferze prawa Student potrafi zadowalająco społecznych, ekonomicznych, Student potrafi zadowalająco ekonomiczne, w szczególności w odniesieniu do sfery finansowej (prawo cywilne ) Student w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie m.in. w obszarze prawa Student potrafi w zadowalającym stopniu myśleć i działać w sposób szczególności w sferze praw Student potrafi definiować najważniejsze podstawowe pojęcia ekonomiczne, w szczególności dotyczące prawa Student posiada podstawową wiedzę mikro i makroekonomiczną i potrafi dobrze ją wykorzystać w celu wyjaśniania praktycznych zmian w gospodarce rynkowej, w szczególności w sferze prawa społecznych, ekonomicznych, ekonomiczne, w szczególności w odniesieniu do sfery finansowej ( prawo cywilne ) Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie m.in. w obszarze prawa myśleć i działać w sposób szczególności w sferze prawa Student bezbłędnie potrafi definiować najważniejsze podstawowe pojęcia ekonomiczne, w szczególności dotyczące prawa Student posiada podstawową wiedzę mikro i makroekonomiczną i potrafi bezbłędnie wykorzystać w celu wyjaśniania praktycznych zmian w gospodarce rynkowej, w Student potrafi bezbłędnie społecznych, ekonomicznych, krajowych jak i Student potrafi bezbłędnie ekonomiczne, w szczególności w odniesieniu do sfery finansowej (prawo cywilne ) Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie m.in. w obszarze prawa i potrafi bezbłędnie uzupełniać i pogłębiać zdobytą wiedzę i operatywnie myśleć i działać w sposób SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów, weryfikujące osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów, EP, EP,, Ćwiczenia laboratoryjne. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 00% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych RAZEM 00 %

5 Lp. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych 8 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 58 8 Punkty ECTS za przedmiot ECTS 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym ECTS 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE SYLABUSA: 40 ECTS Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr Jacek Kaszyński Kierownik Zakładu Rachunkowości i Skarbowości Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo