INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów trzeci 8 Specjalność Informatyka w Biznesie i Administracji 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski Instytut Ekonomiczny Zakład Informatyki w Biznesie i Administracji mgr Maciej Gawrysiak wykład mgr Maciej Gawrysiak ćwiczenia laboratoryjne 13 Przedmioty wprowadzające Technologia informacyjna 14 Wymagania wstępne Znajomość podstaw obsługi komputera 15 Cele przedmiotu C1 C2 C3 C4 C5 C6 Nabycie umiejętności stworzenia projektu graficznego spełniającego zasady dobrej kompozycji. Nabycie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej na potrzeby własnej działalności, instytucji samorządowych oraz biznesu. Przekazanie wiedzy z zakresu historii grafiki, w odniesieniu do obecnie stosowanych metod prezentacji i zasad projektowania. Nabycie umiejętności tworzenia projektów w oparciu o programy komputerowe pracujące na grafice rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej oraz w technologiach internetowych. Rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł oraz racjonalnego ich wykorzystywania w wykonywanych projektach. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Seminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) Liczba punktów ECTS V

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru EP1 Ma wiedzę w zakresie metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych odpowiednich dla specjalności Informatyka w Biznesie i Administracji, dotyczącą tworzenia grafiki komputerowej. C4,C2 K_W23 S1A_W06 EP2 Potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, w szczególności oraz diagnozować problemy w tym zakresie z wykorzystaniem technik informatycznych. C2 K_U26 S1A_U01 EP3 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych i administracji, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia grafiki. C2, C6 K_U27 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 EP4 Potrafi przygotować prace pisemne w zakresie biznesu administracji, przy komputerowych C1,C3,C4 K_U29 S1A_U09 S1A_U11 EP5 Potrafi przygotować ustne wystąpienie w zakresie biznesu programów komputerowych i C3,C2 K_U30 S1A_U10 S1A_U11 EP6 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarach informatyki, biznesu i administracji C6 K_K12 S1A_K01 EP7 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych, przyjmując w niej różne role C5 K_K13 S1A_K02 EP8 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie informatyki C2,C6 K_K15 S1A_K04 EP9 Umie uczestniczyć w przygotowaniu wielowymiarowych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych C4,C5 K_K16 S1A_K05 50

3 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Ewolucja grafiki zasady kompozycji (rys historyczny, ewolucja techniczna, klasyczne zasady geometryczne, złoty podział, spirala Fibonacciego, trendy, 3 EP5, EP6 ewolucja grafiki użytkowej) T2W Kreacja projektu graficznego (podstawy opisu i rozmieszczenia na stronie, kanony w druku i konstrukcji strony, analiza ewolucji typografii, wielopłaszczyznowość 2 EP1 grafiki użytkowej) T3W Zasady w projektowaniu (metody tworzenia projektu z przykładami, intencja, filozofia i zastosowania biznesowe, konstrukcja pracy, klucz dobrego projektu, EP4, EP2, projektowanie na przestrzeni dziejów przykłady, wpływ technologii, teoria śmieci, 3 EP1 miary względne i bezwzględne, prostokąty dynamiczne, zasada trzech części, środek optyczny, proporcje, podstawowe pojęcia) T4W Siatki i obiekty na stronie (siatka asymetryczna i symetryczna, łamy, projekty uproszczone, reprezentacja funkcjonalna, narracja w projekcie, nawigacja, światło i 2 EP4 równowaga, rodzaje symetrii, relacje, wyrównanie, rozmieszczenie tekstu) T5W Elementy grafiki maszynowej i komputerowej (aspekty fizyko-techniczne, postrzeganie barwy, jasność, ton, nasycenia, grafika wektorowa, rastrowa, trójwymiarowa, metody komputerowe, system PANTONE, system RGB, CMYK, 3 EP9, EP3 HSV, algorytmy graficzne) T6W Projekty w biznesie (analiza przykładów korporacyjnych, metody zarządzania EP8, EP7, projektem, technologie internetowe w projektach biznesowych, proces tworzenia 2 EP2 projektu biznesowego, ochrona praw autorskich, normy techniczne) Forma: laboratoria T1L Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Opis standardowego interface`u. Podstawowe narzędzia. Zapis i eksport projektu. 2 EP1 T2L Praca na warstwach i ścieżkach w programie do przetwarzania grafiki rastrowej. Selekcja obiektów, import, eksport i scalanie formatów grafiki rastrowej. 4 EP3 Rysowanie. Przetwarzanie fotografii. T3L Praca w technologiach internetowych, prezentacja projektu graficznego za pomocą arkusza styli (CSS). 2 EP4,EP5 T4L Praca nad tekstem w programie do przetwarzania grafiki rastrowej 2 EP4 T5L Praca w technologiach internetowych, wykorzystanie narzędzi do tworzenia multimedialnych prezentacji, między innymi: wykresów, interaktywnych map i 3 EP1,EP2,EP7, zestawień w formach tabelarycznych. T6L Wprowadzenie do grafiki trójwymiarowej. Opis standardowego interface`u. Budowa podstawowych modeli i kształtów, 3 EP1 T7L Grafika trójwymiarowa. Skalowanie, wymiarowanie bezwzględne, praca z tekstem i światłem, rendering. 4 EP1 T8L Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Opis standardowego interface`u. Praca nad tekstem. 4 EP1, EP7,EP9 T9L Grafika wektorowa. Praca z integracją w projekcie grafiki trójwymiarowej i rastrowej. Import i eksport projektu. 3 EP1, EP7,EP9 T10L Analiza raportów biznesowych. Przygotowanie projektu do druku Prezentacja projektu. 3 EP5,EP7,EP9 51

4 LITERATURA Literatura podstawowa 1. GLITSCHKA, V.: Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Wydawnictwo Helion, 1, 248, FOLEY JAMES D., DAM ANDRIES, HUGHES JOHN, PHILIPS RICHARD: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, 1, 696, AMBROSE G., HARRIS, P.: Layout - zasady/kompozycja/zastosowanie, PWN, 1, 192., BRUCE FRASER, CHRIS MURPHY, FRED BUNTING, Profesjonalne zarządzanie barwą. Wydanie II, Helion, 2012 Literatura uzupełniająca 1. Dokumentacja oprogramowania narzędzi komputerowych wykorzystywanych na laboratoriach. METODY DYDAKTYCZNE wykład Forma kształcenia ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz pokaz, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, symulacja METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E PS KI EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 52

5 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie posiada wiedzy na temat metod i narzędzi dotyczących grafiki komputerowej w tym technik pozyskiwania danych związanych ze specjalnością. Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do i administracji, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia grafiki. Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do i administracji. Nie potrafi przygotować pracy pisemnej w zakresie komputerowych Nie potrafi przygotować ustnego wystąpienia w zakresie biznesu i programów komputerowych i Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarach informatyki, biznesu i administracji Student nie potrafi potrafi współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych, przyjmując w niej różne role Student błędnie identyfikuje i nie rozstrzyga dylematów związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie informatyki Posiada wiedzę wiedzy na temat metod i narzędzi dotyczących grafiki komputerowej. Student w sposób zadowalający potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, w szczególności w biznesie i administracji oraz diagnozować problemy w tym zakresie z wykorzystaniem technik informatycznych. wykorzystać wiedzę teoretyczną do i administracji, lecz ma problemy przy stosowaniu narzędzi do tworzenia grafiki komputerowej. przygotować prace pisemne w zakresie komputerowych, ale ma problemy przygotować ustne wystąpienie w zakresie komputerowych, ale ma problemy Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ale ma problemy z zagadnieniami. informatyki, biznesu i administracji, Student w sposób zadowalający potrafi współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych, przyjmując w niej różne role Student prawidłowo identyfikuje, ale problemy z rozstrzyganiem dylematów związane z wykonywaniem zawodu w zakresie informatyki Posiada wiedzę wiedzy na temat metod i narzędzi dotyczących grafiki komputerowej w tym technik pozyskiwania danych związanych ze specjalnością, nie potrafi pozyskiwać danych odpowiednich dla specjalności. Student w sposób wyczerpujący potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, w szczególności w biznesie i administracji oraz diagnozować problemy w tym zakresie z wykorzystaniem technik informatycznych. wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów w biznesie i administracji, i stosuje zasady i metody do tworzenia grafiki komputerowej. przygotować prace pisemne w zakresie biznesu programów komputerowych, przygotować uste wystąpienie w zakresie komputerowych, Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, m.in. w obszarach informatyki, biznesu i administracji współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych, przyjmując w niej różne role, dobrze realizuje wyznaczone cele Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie informatyki Posiada wiedzę wiedzy na temat metod i narzędzi dotyczących grafiki komputerowej w tym technik pozyskiwania danych związanych ze specjalnością. Student bezbłędnie interpretuje zjawiska ekonomiczne, w szczególności w biznesie i administracji oraz diagnozuje problemy w tym zakresie z wykorzystaniem technik informatycznych. Student doskonale wykorzystuje wiedzę teoretyczną do i administracji, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia grafiki. przygotować prace pisemne w zakresie biznesu programów komputerowych, i doskonale uwzględnienia podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. przygotować ustne wystąpienie w zakresie biznesu programów komputerowych, i doskonale uwzględnienia podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest aktywny i wykazuje inicjatywę m.in. w obszarach informatyki, biznesu i administracji współdziałać i pracować w grupie, np. w przygotowaniu projektów informatycznych, przyjmując w niej różne role, potrafi wyznaczać cele i je doskonale realizować Rostrzega dylematy związane z zawodem informatyka, zna zasady i normy dotyczące tworzenia grafiki komputerowej, stosuje je w praktyce. 53

6 Efekt kształcenia EP9 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Student nie umie uczestniczyć w przygotowaniu wielowymiarowych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Student uczestniczy w przygotowaniu wielowymiarowych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, lecz ma problemy z integracją międzyplatformową. Student uczestniczy w przygotowaniu wielowymiarowych projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i porusza się między platformami narzędzi informatycznych. Student aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wielowymiarowych projektów i doskonale stosuje w swojej realizacji narzędzia informatyczne. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie bieżące. Ocena na podstawie wykonanego projektu.. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. Student nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych prowadzących ćwiczenia w terminie do14 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu, ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 30% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 30% Projekt 40% RAZEM 100 % NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (w 15 godz., l 30 godz.) 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 6 1,5 godz. = 9 godz. Ćwiczenia laboratoryjne: 7 2 godz. = 14 godz. 3 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z wykładu: 18 godz Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z laboratorium: 12 godz Wykonanie ćwiczeń graficznych w ramach samokształcenia i projektu: 12 godz Udział w konsultacjach (10 1 godz.) 10 7 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECTS 55 2 ECTS 54

7 ZATWIERDZENIE SYLABUSA: Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził mgr Maciej Gawrysiak Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji dr Paweł Błaszczyk Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn 55

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo