Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IINS Pozycja planu: D1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IINS Pozycja planu: D1"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IIN Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputerowe programy użytkowe 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów pierwszy 8 pecjalność Inwestycje i Nieruchomości 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECT 5 Imię i nazwisko nauczyciela (li), mgr inż. Cezary Burda wykład 11 stopień lub tytuł naukowy, mgr inż. Cezary Burda ćwiczenia laboratoryjne adres 12 Język wykładowy polski C1 C2 C C5 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 1 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem i obsługą oprogramowania użytkowego. Poznanie form i zasad licencjonowania oprogramowania. Zdobycie umiejętności właściwego doboru i wykorzystania odpowiednich programów użytkowych do realizacji określonych zadań oraz ich zastosowania w działalności podmiotów rynku nieruchomości. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł oraz racjonalnego ich wykorzystywania w posługiwaniu się komputerowymi programami użytkowymi. Rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T)

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie posługiwania się komputerowymi programami użytkowymi, także w odniesieniu do zadań realizowanych przez podmioty rynku nieruchomości. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1 efektów kształcenia dla kierunku K_W3 K_U0 EP2 Zna zasady licencjonowania oprogramowania. C2 K_U38 Zna przykłady i praktyczne zastosowania użytkowych. K_W3 K_U0 EP Potrafi zbudować własną aplikację bazodanową. K_U0 Rozumie problematykę informatycznych oraz zna narzędzia zapewniające ich ochronę. Wyszukuje informacje pochodzące z właściwie dobranych źródeł. C Obiektywnie ocenia wkład pracy własnej i innych studentów w pracy zespołowej w ramach wspólnie wykonywanych zadań. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe Forma: wykład C5 K_U0 K_K25 K_K27 K_K25 K_K27 liczba godzin obszaru 1A_W0 1A_U02 1A_U05 1A_U07 1A_W0 1P_K02 1P_K0 1P_K05 1P_K0 1P_K07 1P_K02 1P_K0 1P_K05 1P_K0 1P_K07 T1W Definicja, charakterystyka, podział, zastosowanie i przykłady oprogramowania użytkowego. 2 EP1 T2W Licencjonowanie oprogramowania formy i przykłady. 2 EP2 T3W Terminologia, zasady działania oraz praktyczne zastosowania baz danych. 2 TW Zasady oraz przykłady tworzenia baz danych i aplikacji bazodanowych w programie, Microsoft Access. EP T5W Wykorzystanie programów użytkowych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych (maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów). TW Zastosowanie narzędzia olver (dodatku do programu Microsoft Ecel) do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, interpretacja raportów. T7W Zagrożenia systemów informatycznych. 2 T8W Przykłady wykorzystania oprogramowania użytkowego w celu ochrony systemów, informatycznych przed zagrożeniami. T9W ystemy zarządzania treścią CM jako narzędzie do tworzenia stron oraz aplikacji 2 internetowych. Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C Tworzenie zestawień danych w programie Microsoft Ecel. 2 EP1,, T2C Tworzenie struktur baz danych w programie Microsoft Access. EP1, T3C Import danych z arkusza kalkulacyjnego do tabel bazy danych. 2 EP1, TC Tworzenie kwerend, raportów oraz formularzy w programie Microsoft Access. 2 EP1, T5C Tworzenie w grupach aplikacji bazodanowych w programie Microsoft Access EP1, EP, zawierających informacje o nieruchomościach. TC Rozwiązywanie różnorodnych problemów optymalizacyjnych w programie Microsoft Ecel z wykorzystaniem dodatku olver. EP1, T7C Wyszukiwanie informacji o najnowszych zagrożeniach, tworzenie zestawień EP1,, porównawczych oprogramowania zapewniającego ochronę systemów informatycznych przed zagrożeniami. T8C Tworzenie diagramów, schematów organizacyjnych w programie Microsoft Visio. EP1, EP

3 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Paul McFedries, 2008, Microsoft Ecel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie, Helion. Danuta Mendrala, Marcin zeliga, 2010, Access 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion. Maciej zmit, Mariusz Tomaszewski, Dominika Lisiak, Izabela Politowska, 2008, 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion. Derr M., ymes T., 2009, Joomla. Tworzenie stron WWW. zybki start, Helion. Krzysztof Masłowski, 2011, Ecel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane, Helion. Andrew. Tanenbaum, David J. Wetherall, 2012, ieci komputerowe. Wydanie V, Helion. Marcin Lis, 2011, Joomla! 1.. Prosty przepis na własną stronę WWW, Helion. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz pokaz, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, symulacja METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E E T K P U W EP1 EP2 EP U Forma oceny P R O D E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 5

4 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP Kryteria oceny 2 3-3,5,5 5 tudent nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerowymi programami użytkowymi. tudent nie zna zasad, ani form licencjonowania oprogramowania tudent nie zna przykładów ani praktycznych zastosowań użytkowych tudent nie poosiada podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy aplikacji bazodanowej. tudent nie rozumie problematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych i nie zna narzędzi zapewniających ich ochronę. tudent potrafi wyszukać z różnych źródeł, lecz nie potrafi poprawnie filtrować i przetwarzać uzyskanych informacji. tudent nie potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie ani wkładu innych studentów grupy, tudent posiada podstawową wiedzę na temat użytkowych. tudent posiada podstawową wiedzę na temat zasad licencjonowania oprogramowania. tudent zna przykłady użytkowych, ale nie potrafi wskazać żadnych praktycznych zastosowań. tudent posiada podstawową wiedzę na temat zasad budowy aplikacji bazodanowej. tudent rozumie problematykę informatycznych, ale nie zna narzędzi zapewniających ich ochronę. tudent potrafi wyszukać informacje z różnych źródeł oraz dokonać poprawnej selekcji tych informacji. tudent w sposób zadowalający potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, tudent posiada wiedzę na temat komputerowych programów użytkowych, ale niezbyt dobrze radzi sobie w zakresie ich obsługi. tudent zna zasady i formy licencjonowania oprogramowania, ale ma problemy ze wskazaniem właściwych przykładów. tudent zna przykłady komputerowych programów użytkowych, ale ma kłopoty ze wskazaniem ich praktycznych zastosowań. tudent posiada wiedzę na temat zasad budowy aplikacji bazodanowej, ale ma problemy z jej praktycznym wykorzystaniem. tudent rozumie problematykę informatycznych i potrafi jedynie wskazać narzędzia zapewniające ich ochronę. tudent potrafi wyszukać informacje z różnych źródeł, dokonać rzetelnej selekcji tych informacji i wyciągać właściwe wnioski. tudent w sposób wyczerpujący potrafi dokonać autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, tudent posiada wiedzę na temat użytkowych i bardzo dobrze radzi sobie z ich obsługą. tudent zna zasady i formy licencjonowania oprogramowania i potrafi bezbłędnie poprzeć je przykładami. tudent zna przykłady użytkowych i potrafi wskazać ich praktyczne zastosowania. tudent poosiada wiedzę i umiejętności w zakresie budowy aplikacji bazodanowej, potrafi stworzyć własną aplikację. tudent rozumie problematykę informatycznych, zna narzędzia zapewniające ich ochronę i potrafi je scharakteryzować. tudent bezbłędnie wyszukuje informacje z różnych źródeł drukowanych i elektronicznych, bezproblemowo przetwarza te informacje i wyciąga właściwe wnioski, które wyczerpująco uzasadnia. tudent bezbłędnie dokonuje pogłębionej autooceny własnej pracy w grupie oraz wkład innych studentów grupy, rozwiązującej wspólnie POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie egzaminu ustnego po zakończeniu wykładów Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie bieżące. Ocena podsumowująca na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych za każde ćwiczenie laboratoryjne. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z form kształcenia. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 50 % Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50 % RAZEM 100 %

5 Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (W 30 godz., L 30 godz.) 0 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 30 * 1 godz. = 30 godz. Ćwiczenia laboratoryjne: 30 * 1 godz. = 30 godz. 3 Inne (przygotowanie do egzaminu) 5 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECT za przedmiot 5 ECT Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 7 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: ECT 50 2 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr inż. Cezary Burda Kierownik Zakładu Inwestycji i Nieruchomości prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn Podpis 7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl)

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl) Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1p9-2012 Pozycja planu: B9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo