Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia - licencjackie 5 Forma studiów Studia niestacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów trzeci 8 Specjalność Rachunkowość i Skarbowość 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECTS 4 11 C2 C C5 C6 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 1 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: doc. dr Tadesse Haile wykład Prezentacja metody ocen wiarygodności kredytowej kraju na podstawie agencji ratingowych (Standard&Poor s, Fitch, J.P.Morgan, Euromoney, Institutional Investor) Klasyfikacja oparta na ocenie ich wiarygodności kredytowej według wybranych agencji ratingowych Prezentacja metod oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie wybranych banków komercyjnych Ocena ryzyka kredytowego osób prawnych na podstawie wybranych banków Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych na podstawie praktyki bankowej Rozwinięcie analitycznych podejść do oceny wiarygodności kredytowej, podmiotów gospodarczych i B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Zajęcia terenowe

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Wie jakie czynniki o charakterze ilościowym i jakościowym determinują wiarygodność kredytową kraju i zna symbole credit ratingu Posiada wiedzę o determinantach wiarygodności kredytowej kraju i na ich podstawie potrafi klasyfikować ich poziom wiarygodności Zna metodyki ocen zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Posiada umiejętność oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw z praktyki wybranych banków komercyjnych Zna metodyki ocen zdolności kredytowej osób fizycznych Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C2 C C C efektów kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W01 K_W02 K_W0 K_W04 K_W0 K_W04 K_W05 obszaru SIA_W01 SIA_W02 SIA_W02 SIA _W0 SIA _W0 SIA_W07 SIA _W0 SIA _W07 SIA _W07 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład Ocena wiarygodności kredytowej kraju według agencji ratingowych T1W T2W TW T4W Determinanty poziomu wiarygodności kredytowej (krótkoterminowe i długoterminowe) Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw Praktyczne metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw na podstawie wybranych banków EP, EP, T5W Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych T6W Analiza przypadków oceny wiarygodności kredytowej, podmiotów gospodarczych i, EP, EP 4, EP 5

3 LITERATURA Literatura podstawowa D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, wyd. PWE, Warszawa 2010 T.Haile, Sovereign rating / wiarygodność kredytowa kraju/ według EUROMONEY i FITCH na świecie w 2005r., w: Finansowanie działalności JST, red. J.Woś, wyd. PWSZ Piła, 2006 Literatura uzupełniająca A. Matuszyk, Credit scoring, wyd. CeDeWu, Warszawa, 2004 M. Capiga, Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, wyd. Difin, Warszawa 2006 METODY DYDAKTYCZNE T. Haile, Ocena ryzyka kredytowego na podstawie polskich i zagranicznych banków, w: Finanse i Bankowość a wejście Polski do UE, część I, Bankowość, wyd. SGH Warszawa- Pułtusk, 1999 Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne Wykład informacyjny konwencjonalny Metody aktywizujące metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, zadania problemowe _ METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma oceny Przedmiotowy E E S S efekt kształcenia T K P U W U P R O D EP1 X X X X X X EP X X X X X X X X S E P S K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne

4 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP Student nie wie jakie czynniki determinują wiarygodność kredytową i nie rozróżnia symboli credit-ratingu Nie posiada wiedzy o determinantach wiarygodności kredytowej Nie zna metodyk ocen zdolności kredytowej przedsiębiorstw Nie posiada wiedzy na temat oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw Student nie zna metodyki ocen zdolności kredytowej osób fizycznych Kryteria oceny 2 -,5 4 4,5 5 Student wie wystarczająco o czynnikach determinujących poziom wiarygodności kredytowej Student posiada wiedzę o determinantach wiarygodności kredytowej oraz symbolach credit-ratingu Zna metodyki ocen zdolności kredytowej przedsiębiorstw w stopniu zadowalającym Student ma podstawową wiedzę dotyczącą oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw np. wybranych banków Student wie jakie czynniki decydują o zdolności kredytowej osób fizycznych Student potrafi zidentyfikować ilościowe i jakościowe czynniki determinujące poziom wiarygodności kredytowej Potrafi zidentyfikować czynniki determinujące wiarygodność kredytową i klasyfikować ich poziom wiarygodności Wie, że metody zdolności kredytowej przedsiębiorstw składają się z czynników ilościowych i jakościowych Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw np. wybranych banków Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą oceny zdolności kredytowej gospodarstw domowych Student potrafi zidentyfikować czynniki determinujące poziom wiarygodności kredytowej na rynku krajowym i międzynarodowym Student perfekcyjnie identyfikuje czynniki determinujące krótko i długoterminową wiarygodność Student potrafi ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstw na podstawie czynników ilościowych i jakościowych i porównać tę ocenę ze średnią z branży Student potrafi bezbłędnie analizować i ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstw Student potrafi bezbłędnie analizować ryzyko kredytowe i ocenić zdolność kredytową SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie sprawdzianu wiedzy po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów, EP,, OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena dyskusji i rozwiązania zadania podczas zajęć 40% Ocena z egzaminu pisemnego 60% RAZEM 100 %

5 Lp. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (w - 18 godz.) 18 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: (15x2godz)=0 godz. Udział w konsultacjach związanych z wykonywaniem zadań (10x1godz) 10 4 Wykonywanie samodzielnie zadań w ramach samokształcenia (10x2godz) 20 5 Przygotowanie do sprawdzianu końcowego w ramach wykładów 0 6 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 8 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECTS 9 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE SYLABUSA: 0 2 ECTS Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko doc. dr Tadesse Haile Kierownik Zakładu Rachunkowości i Skarbowości Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl)

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl) Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1p9-2012 Pozycja planu: B9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo