Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów Studia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów III 8 Specjalność Turystyka i Hotelarstwo 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny 10 Liczba punktów ECTS 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 1 Język wykładowy polski mgr Jacek Kaszyński 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu prawa w turystyce i rekreacji Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych jakie mogą wystąpić w praktyce w turystyce, hotelarstwie i rekreacji Nabycie umiejętności pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej i innymi ludźmi B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP EP3 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Zna zasady tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw uwzględnieniem uwarunkowań prawnych Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach związanych z Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje proste problemy związane z funkcjonowaniem podmiotu w sferze turystyki Kreuje i rozwiązuje problemy związane z prawem na rynku turystycznym. Interpretuje wybrane przepisy prawne, potrafi tworzyć prostą dokumentację urzędową Posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej oraz świadomość Pracuje i współpracuje z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku C1, C K_W17 C1, C, K_W1 C1, C K_U0 C1, C K_U1 K_K11 obszaru S1A_W07 S1A_W011 S1A_W07 S1A_U0 S1A_07 S1A_U0 S1A_U05 S1A_U07 S1A_K0 S1A_K05 S1A_K06 S1A_K07 K_K07 S1A_K0 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe Forma: wykład T1W Biura podróży, podstawy prawne działalności biur podróży, prawo właściwe i jurysdykcja, umowy biur podróży z podwykonawcami TW Umowy zawierane przez biura podróży z klientami, umowa o podróż T3W T4W T5W T6W T7W T8W Odpowiedzialność biur podróży z tytułu umowy o podróż, odstąpienie od umowy, zmiana programu, ceny, terminu Odpowiedzialność biur podróży za szkodę na osobie, utratę bagażu, zadośćuczynienie pieniężne za zmarnowany urlop, postępowanie reklamacyjne Zakłady hotelarskie i ich odpowiedzialność Timesharing, kempingi i pola biwakowe, przechowanie rzeczy, parkingi samochodowe Przewóz osób i bagażu, ubezpieczenia turystyczne Uprawianie turystyki, informacja i reklama w turystyce Forma: ćwiczenia audytoryjne T1C Ubezpieczenia biur podróży, limity przewozu rzeczy przez granicę, zwrot VAT TC T3C T4C T5C T6C T7C T8C Paszporty, wizy odszkodowania za bilety lotnicze i kolejowe, gwiazdki hoteli ustawa o sporcie Kazusy dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji Kazusy dotyczące świadczenia usług turystycznych i hotelarskich oraz rekreacyjnych Kazusy dotyczące bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji Kazusy dotyczące obowiązków i ograniczeń administracyjnych i finansowych związanych z turystyką i rekreacją Kazusy dotyczące umów zawieranych w turystyce i rekreacji Kazusy dotyczące odpowiedzialności cywilnej w turystyce i rekreacji 1 liczba godzin 1 EP EP1, EP, EP, EP3,, EP, EP3,, EP, EP3,, EP, EP3, EP, EP3, EP, EP3, EP, EP3,,, EP1,EP, EP3,, EP1, EP, EP3, EP1,, EP1, EP, EP3,, EP, EP3, EP1, EP, EP3,, EP, EP3, EP1, EP, EP3,, 76

3 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wyd. Wolters Kluwer Polska, wyd. 4, Warszawa 01 J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, wyd. 1, Warszawa 008 J. Gospodarek, Prawo w turystce i rekreacji, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 007 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład Ćwiczenia audytoryjne Metody dydaktyczne Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie kazusów, dyskusja, METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma oceny Przedmiotowy E E S S efekt kształcenia T K P R O D P U W U EP1 X x x EP X x x EP3 X x X x x x x x x S E P S K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 77

4 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP EP3 Student nie zna zasad tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw uwzględnieniem uwarunkowań prawnych Student nie ma podstawowej wiedzy o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach związanych z turystyką i Student nie umie analizować w sposób krytyczny ani formułować i rozwiązywać prostych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w sferze turystki Kryteria oceny 3-3,5 4 4,5 5 Student nie potrafi kreować i rozwiązywać problemów związanych z prawem na rynku turystycznym, nie potrafi ani interpretować wybranych przepisów prawnych ani tworzyć prostej dokumentacji urzędowej Student nie posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej oraz nie posiada świadomości Student nie potrafi pracować i współpracować z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych Student w zadowalającym stopniu zna zasady tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw uwzględnieniem uwarunkowań prawnych Student ma zadowalającą podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach związanych z turystką i Student zadowalająco analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem podmiotu w sferze turystyki Student potrafi w dostatecznym stopniu kreować i rozwiązywać problemy związane z prawem na rynku turystycznym. Zadowalająco interpretuje wybrane przepisy prawne, potrafi z pewnymi problemami tworzyć prostą dokumentację urzędową Student w dostatecznym stopniu posiada umiejętność pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej oraz świadomość Student potrafi w zadowalającym stopniu pracować i współpracować z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych Student wyczerpująco zna zasady tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw uwzględnieniem uwarunkowań prawnych Student ma wyczerpującą podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z turystką i Student wyczerpująco i dobrze analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem podmiotu w sferze turystyki Student dobrze kreuje i rozwiązuje problemy związane z prawem na rynku turystycznym. Interpretuje wybrane przepisy prawne, potrafi tworzyć prostą dokumentację urzędową Student posiada dobrą umiejętność pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej oraz pełną świadomość Student potrafi dobrze pracować i współpracować z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych Student bezbłędnie zna zasady tworzenia, rozwoju przedsiębiorstw uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, bezbłędnie rozwiązuje praktyczne przykłady Student ma doskonałą podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach związanych z turystką i bez trudu stosuje tę wiedzę w praktyce Student bezbłędnie i doskonale analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje proste problemy związane z funkcjonowaniem podmiotu w sferze turystyki Student bezbłędnie kreuje i rozwiązuje problemy związane z prawem na rynku turystycznym. Bez żadnych problemów interpretuje wybrane przepisy prawne i tworzy prostą dokumentację urzędową Student posiada doskonałą umiejętność pracy i współpracy z instytucjami branży turystycznej oraz pełną świadomość własnego rozwoju Student potrafi doskonale pracować i współpracować z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie pisemnego egzaminu po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów EP1, EP, EP3, Ćwiczenia audytoryjne.ocenianie w toku ćwiczeń w formie ocen za multimedialne prezentacje dotyczące praktycznych zagadnień, ocenianie przygotowanych przez studentów rozwiązań kazusów, ocena osób wyróżniających się w dyskusji. Ocenianie będzie uwzględniało zakładane efekty EP1, EP, EP3,,. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 50% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% RAZEM 100 % 78

5 Lp. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): 30 Wykład: 40 Ćwiczenia audytoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 8 Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym ECTS 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECTS ZATWIERDZENIE SYLABUSA: Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr Jacek Kaszyński Kierownik Zakładu Informatyki w Biznesie i Administracji Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis 79

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo