Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp S Pozycja planu: B11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014S Pozycja planu: B11"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma studiów tacjonarne 5 Profil studiów Praktyczny 6 Rok studiów I rok, II semestr 7 pecjalność - Jednostka prowadząca 8 kierunek studiów Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa 9 Liczba punktów ECT 2 ECT 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr n. przyr.lucyna Wilczewska adres 11 Język wykładowy Język polski 12 Przedmioty wprowadzające Brak 13 Wymagania wstępne Brak wymagań 14 Cele przedmiotu C1 C3 Poznanie podstawowych pojęć związanych z filozofią i etyką zawodu pielęgniarki. Poznanie czynników warunkujących rozwój zawodu pielęgniarskiego. Przygotowanie do rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki. Poznanie, jaki jest wpływ autorytetów moralnych na rozwój etyczny pielęgniarki. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Wykłady Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia amokształcenie audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) (- K) (T) II 30h 30h h - 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Definiuje podstawowe pojęcia związane z filozofią i etyką pielęgniarstwa. Zna koncepcje filozoficzno-etyczne przydatne w pielęgniarstwie. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1 C1 efektów kształcenia dla kierunku K_B.W31 K_B.W34 K_B.W41 K_B.W44 K_B.W42 obszaru M1_W08 M1_W09 M1_W10 Zna kodeks etyki zawodowej pielęgniarki. C3 K_B.W45 M1_W10

2 0 Rozumie istotę podejmowania decyzji etycznych. Potrafi zaplanować własny rozwój zawodowy i moralny. zanuje prawa drugiego człowieka. C3 C3 K_B.W43 K_B.U26 K_B.U27 K_B.U30 K_B.U28 M1_W10 M1_U03 M1_U07 M1_U03 M1_U04 Wie, jak rozwiązywać dylematy moralne. C3 K_B.U29 M1_U04 Przejawia własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Przestrzega tajemnicy zawodowej i wszelkich praw pacjenta oraz przejawia empatię w pracy z chorym i jego rodziną. Potrafi współpracować z terapeutycznym K_B.K02 K_B.K04 K_B.K06 K_B.K09 K_B.K01 K_B.K05 K_B.K07 K_B.K10 K_B.K08 M1_K01 M1_K05 M1_K03 M1_K07 M1_K03 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin Forma: wykład 30h T1W Filozofia w strukturze formalnej pielęgniarstwa. 3h T2W Historyczne uwarunkowania rozwoju filozofii pielęgniarstwa. T3W Filozofia, filozofia pielęgniarstwa, filozofia pielęgnowania. T4W Filozofia pielęgniarstwa i jego istota. T5W Rola zawodowa j funkcje pielęgniarstwa współczesnego. T6W Pielęgniarstwo: praktyka, nauka, teoria, wiedza. T7W Kształtowanie wartości i konflikty wartości. 3h 0 T8W Etyka jako nauka filozoficzna. T9W Etyka pielęgniarstwa. T10W Koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej. T11W Kodeks etyki zawodowej. T12W Odpowiedzialność zawodowa. T13W Karta Praw Pacjenta. T14W Dylematy moralne. EP

3 T15W Autorytety moralne. 0 Forma: ćwiczenia 30h T1Ć Twoja filozofia życia i jej wpływ na twoją filozofię pielęgnowania. 3h T2Ć Istota podmiotowego traktowania pacjenta w relacji pielęgniarka pacjent. T3Ć Wpływ nauk psychologicznych na rozwój pielęgniarstwa. T4Ć Wpływ nauk socjologicznych na rozwój pielęgniarstwa. T5Ć Wpływ pedagogiki na rozwój pielęgniarstwa. T6Ć Wpływ amerykańskich pielęgniarek z Czerwonego Krzyża na rozwój i filozofię pielęgniarstwa w Polsce w okresie międzywojennym. T7Ć Polskie pielęgniarki laureatki Medalu F. Nightingale. T8Ć ymbole pielęgniarstwa. T9Ć Zastosowanie etyki w praktyce pielęgniarskiej. T10Ć Transplantologia. T11Ć Eutanazja. T12Ć Granice interwencji medycznej. T13Ć Aborcja. T14Ć Narkomania i alkoholizm w służbie zdrowia. T15Ć Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki. T16Ć Transkulturowy aspekt troski. 0 Forma: samokształcenie 30h T1K Życie i działalność zawodowa Teresy Kulczyńskiej. T2K Życie i działalność zawodowa Hanny Chrzanowskiej. T3K Życie i działalność zawodowa Racheli Hutner. T4K Maria Epstein i Anna Rydlówna ich wpływ na rozwój pielęgniarstwa na ziemiach polskich.

4 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1.Górajek Jóźwik J.(red): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin Wrońska I., Mariański J. (red): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin Fry.T., Johnstone M-J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Wyd. Makmed, Lublin 2009T. 1.Krzyżanowska Łagowska U.: Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim. Wyd. ad vocem, Kraków Kotarbiński T.: Medytacje o życiu godziwym. Wiedza Powszechna, Warszawa Matoga F.: W kręgu opiekuńczego czepka. Kraków 1999 r. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Wykład Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, film Ćwiczenia amokształcenie Prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, film. Metoda przypadków, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna. 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D 0 E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne

5 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształc e-nia Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie zna podstawowych pojęć związanych z filozofią i etyką pielęgniarstwa. tudent nie zna koncepcji filozoficznoetycznych przydatnych w pielęgniarstwie. tudent nie zna kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki. tudent nie rozumie istoty podejmowania decyzji etycznych. tudent nie potrafi zaplanować własnego rozwoju zawodowego i moralnego. tudent nie zna i nie szanuje praw drugiego człowieka. tudent nie potrafi rozwiązywać dylematów etycznych. tudent nie wie co to własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. tudent zna podstawowe pojęcia związane z filozofią i etyką pielęgniarstwa ale nie rozumie ich zastosowania. tudent zna koncepcje filozoficzno-etyczne przydatne w pielęgniarstwie ale nie rozumie ich zastosowania. tudent zna kodeks etyki zawodowej pielęgniarki ale ma trudności z interpretacją. tudent zna reguły podejmowania decyzji etycznych ale nie potrafi ich zastosować. tudent planuje własny rozwój zawodowy i moralny ale ma trudności w konstruowaniu tego planu.. tudent zna prawa drugiego człowieka ale ma trudności z interpretacją.. tudent próbuje z pomocą rozwiązywać dylematy etyczne lecz ma trudności w znalezieniu konstruktywnych metod działania. tudent wie, co to własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności ale ma trudności z uzasadnieniem. tudent zna podstawowe pojęcia związane z filozofią i etyką pielęgniarstwa i rozumie ich zastosowanie. tudent zna koncepcje filozoficzno-etyczne przydatne w pielęgniarstwie i rozumie ich zastosowanie. tudent zna kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i prawidłowo go interpretuje. tudent zna reguły podejmowania decyzji etycznych potrafi je zastosować. tudent planuje własny rozwój zawodowy i moralny ale ma nieduże trudności w konstruowaniu tego planu.. tudent zna prawa drugiego człowieka i prawidłowo je interpretuje. tudent próbuje samodzielnie rozwiązywać dylematy etyczne. tudent wie, co to własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. tudent zna podstawowe pojęcia związane z filozofią i etyką pielęgniarstwa i potrafi je zastosować w praktyce. tudent zna koncepcje filozoficzno-etyczne przydatne w pielęgniarstwie i potrafi je zastosować w praktyce tudent zna kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i prawidłowo go interpretuje i stosuje w praktyce. tudent zna reguły podejmowania decyzji etycznych potrafi je zastosować praktycznie tudent świadomie planuje własny rozwój zawodowy i moralny. tudent zna i szanuje prawa drugiego człowieka. tudent samodzielnie rozwiązuje dylematy etyczne. tudent wie, co to własną pracę, poziom wiedzy i umiejętności. Podejmuje działania, dzięki którym sprosta stawianym oczekiwaniom. tudent nie zna pojęcia tajemnicy zawodowej i empatii. tudent zna pojęcia tajemnicy zawodowej empatii ale ma trudności interpretacją tudent zna pojęcia tajemnicy zawodowej empatii i prawidłowo interpretuje te pojęcia. tudent przestrzega tajemnicy zawodowej i przejawia empatię w pracy z chorym i jego

6 tych pojęć.. bliskimi. 0 tudent nie zna zasad współpracy z terapeutycznym. tudent zna zasady współpracy z terapeutycznym lecz nie potrafi ich zastosować w praktyce. tudent zna zasady współpracy z terapeutycznym i prawidłowo je interpretuje. tudent potrafi współpracować z terapeutycznym. 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykłady: po II semestrze zaliczenie pisemne (5 pytań) z oceną. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń i samokształcenia. Ćwiczenia: zaliczenie z oceną w oparciu o: przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacji, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa. tudent, który opuści ćwiczenia jest zobowiązany je odrobić w terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia. amokształcenie: student przygotowuje pisemną pracę na wybrany temat. Pracę semestralną należy oddać wykładowcy do 15 kwietnia. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z ćwiczeń 40 Ocena z pracy z samokształcenia 10 Ocena z zaliczenia/wykłady 50 RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Obciążenie Lp. Aktywność studenta studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 60h Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 2 10h Ćwiczenia 3 amokształcenie, w tym przygotowanie pracy semestralnej 15h 4 Przygotowanie do zaliczenia 10h 5 Łączny nakład pracy studenta 95 8 Punkty ECT za przedmiot 2 ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECT Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 60 godz. 10 nauczycieli akademickich 2 ECT

7 ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu: mgr Zdzisława Filipska Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612 菩 提 道 次 第 一 三 九 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2009/03/01 我 們 聞 思 大 乘 法, 主 要 為 生 起 菩 提 心 學 習 菩 薩 行 故, 因 此 特 別 聞 思 至 尊 仁 波 切 ( 宗 喀 巴 大 師 ) 撰 著 的 道 次 第 論, 所 聞 之 法 是 大 乘 法, 主 要 目 的 是 發 起 菩 提 心 及 學 習 菩 薩 行 所 以,

Bardziej szczegółowo

股票代码:600401 股票简称: 海润光伏

股票代码:600401            股票简称: 海润光伏 股 票 代 码 :600401 股 票 简 称 : 海 润 光 伏 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 四 年 二 月 十 日 目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014

Bardziej szczegółowo

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Bardziej szczegółowo

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Bardziej szczegółowo

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Bardziej szczegółowo

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Bardziej szczegółowo

46800 40000 6800 8 [450 1000 50 330 2000 180000 750 450 750 800 50000 ( 2200 200) 2 9600 5 2 2 2 50 000 50 000 12 000 5 5 4 50 000 20 000 120007 200 2000 2 4400 4 2 50 000 2 000 12800 15 2 4 50000

Bardziej szczegółowo

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确 联 众 房 地 产 一 周 简 报 苏 州 市 联 众 投 资 顾 问 有 9 月 第 5 期 ( 日 期 :215 年 9 月 28 日 ~215 年 1 月 4 日 ) 联 众 房 地 产 一 周 简 报 1 一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了

Bardziej szczegółowo

经 验 交 流 下 好 先 手 棋 打 好 组 合 拳 全 力 做 好 企 业 经 营 困 难 时 期 职 工 思 想 稳 定 工 作 开 滦 集 团 公 司 工 会 深 化 职 工 素 质 工 程 助 推 企 业 持 续 发 展 中 国 国 电 集 团 公 司 工 委 探 索 新 模 式 激 发

经 验 交 流 下 好 先 手 棋 打 好 组 合 拳 全 力 做 好 企 业 经 营 困 难 时 期 职 工 思 想 稳 定 工 作 开 滦 集 团 公 司 工 会 深 化 职 工 素 质 工 程 助 推 企 业 持 续 发 展 中 国 国 电 集 团 公 司 工 委 探 索 新 模 式 激 发 能 源 化 学 工 会 工 作 二 〇 一 六 年 第 1 2 期 合 刊 ( 总 第 148 期 ) 中 国 能 源 化 学 工 会 全 国 委 员 会 主 办 中 国 能 源 化 学 工 会 第 三 届 全 国 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 专 刊 会 议 报 道 目 录 中 国 能 源 化 学 工 会 召 开 三 届 六 次 全 委 会 议 领 导 讲 话 阎 京 华 同 志 在 中

Bardziej szczegółowo

10 国 投 新 集 门 禁 带 摄 像 机 抓 拍 11 华 光 地 产 - 银 河 湾 一 进 一 出 门 禁 版 12 江 苏 南 京 邮 电 大 学 2 进 2 出 远 距 离 门 禁 型 13 格 林 威 治 庄 园 一 进 一 出 栅 栏 杆 标 准 版 14 福 建 泉 州 泉 港 海

10 国 投 新 集 门 禁 带 摄 像 机 抓 拍 11 华 光 地 产 - 银 河 湾 一 进 一 出 门 禁 版 12 江 苏 南 京 邮 电 大 学 2 进 2 出 远 距 离 门 禁 型 13 格 林 威 治 庄 园 一 进 一 出 栅 栏 杆 标 准 版 14 福 建 泉 州 泉 港 海 北 京 蓝 卡 软 件 技 术 有 限 公 司 停 车 场 客 户 名 录 序 号 项 目 名 称 使 用 特 征 停 车 卡 图 片 现 场 图 片 1 嘉 峪 关 酒 泉 - 酒 钢 小 区 一 进 一 出 标 准 版 2 南 京 航 行 - 龙 港 新 加 坡 花 园 城 一 进 一 出 门 禁 抓 拍 版 + 红 外 对 射 3 五 台 山 景 区 游 客 中 心 五 个 道 闸, 五 个

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明 证 券 代 码 :601268 证 券 简 称 : *ST 二 重 公 告 编 号 : 临 2014-053 二 重 集 团 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 报 事 后 审 核 意 见 函 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

Bardziej szczegółowo

第八章 社会事业发展与边疆和谐稳定

第八章 社会事业发展与边疆和谐稳定 附 件 黑 龙 江 和 内 蒙 古 东 北 部 地 区 沿 边 开 发 开 放 规 划 2013 年 8 月 目 录 前 言.1 第 一 章 开 放 基 础 与 发 展 背 景...2 第 一 节 开 放 合 作 条 件... 2 第 二 节 机 遇 与 挑 战... 3 第 三 节 战 略 意 义... 4 第 二 章 战 略 定 位 与 发 展 目 标...4 第 一 节 指 导 思 想...

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

标题

标题 共 青 团 中 央 办 公 厅 国 家 安 全 监 管 总 局 办 公 厅 中 青 办 联 发 也 2015 页 4 号 共 青 团 中 央 办 公 厅 摇 国 家 安 全 监 管 总 局 办 公 厅 关 于 开 展 2015 年 度 全 国 青 年 安 全 生 产 示 范 岗 创 建 活 动 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 团 委 安 全 监 管 局, 全 国 铁 道 团 委, 全 国

Bardziej szczegółowo

SCC11課文

SCC11課文 SCC11 1 2004 2 SCC12 3 2004 4 SCC13 2004 5 2004 6 SCC14 7 2004 8 SCC 15 9 10 SCC16 TW 831.33 11 2004 12 SCC18 13 2004 14 SCC19 15 2004 16 SCC20 17 18 SCC21 19 2004! 20 SCC22 2004 21 2004 9876543. 22 SCC23

Bardziej szczegółowo

2015npdonate

2015npdonate NP600001 20150702 林 東 隆 10000 NP600002 20150702 林 峰 毅 / 林 庚 毅 / 林 昀 毅 6000 NP600003 20150702 林 宗 騫 1000 NP600004 20150704 林 小 涵 5000 NP600005 20150706 李 元 瑞 5000 NP600006 20150706 無 名 氏 1000 NP600007 20150714

Bardziej szczegółowo

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Bardziej szczegółowo

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 102年11期封面.doc

Microsoft Word - 102年11期封面.doc 國 內 郵 資 已 付 台 北 郵 局 許 可 證 第 521 號 臺 北 市 政 府 公 報 第 11 期 法 規 類 目 錄 主 計 修 正 臺 北 市 各 機 關 單 位 預 算 執 行 要 點 3 修 正 臺 北 市 政 府 附 屬 單 位 預 算 執 行 要 點 58 政 令 類 文 化 更 正 臺 北 市 政 府 文 化 局 公 告 修 正 臺 北 市 市 定 古 蹟 白 榕 蔭 堂 墓

Bardziej szczegółowo

哈尔滨电力职业技术学院2011年教学质量报告

哈尔滨电力职业技术学院2011年教学质量报告 哈 尔 滨 电 力 职 业 技 术 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 2014 年 学 院 深 入 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 快 发 展 现 代 职 业 教 育 的 决 定 教 育 部 教 育 部 关 于 全 面 提 高 高 等 教 育 质 量 的 若 干 意 见 等 文 件 精 神, 适 应 职 业 教 育 加 强 内 涵 建 设 提 高 办 学

Bardziej szczegółowo

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Bardziej szczegółowo

关于2011年度水力发电科学技术奖励的通知

关于2011年度水力发电科学技术奖励的通知 水 力 发 电 科 学 技 术 奖 奖 励 通 报 (2014 年 度 ) 中 国 水 力 发 电 工 程 学 会 水 力 发 电 科 学 技 术 奖 励 委 员 会 2014 年 12 月 29 日 奖 励 2014 年 度 水 力 发 电 科 学 技 术 奖 获 奖 项 目 经 水 力 发 电 科 学 技 术 奖 励 委 员 会 的 审 核 批 准, 决 定 对 2014 年 度 水 力 发 电

Bardziej szczegółowo

润 滑 油 系 统 是 一 个 封 闭 的 体 系, 其 中 射 油 器 将 油 箱 内 的 润 滑 油 提 供 给 各 个 轴 承, 主 油 泵 为 射 油 器 提 供 动 力 油, 冷 油 器 负 责 对 高 温 回 油 进 行 冷 却, 管 道 及 阀 门 负 责 连 接 各 个 系 统 设

润 滑 油 系 统 是 一 个 封 闭 的 体 系, 其 中 射 油 器 将 油 箱 内 的 润 滑 油 提 供 给 各 个 轴 承, 主 油 泵 为 射 油 器 提 供 动 力 油, 冷 油 器 负 责 对 高 温 回 油 进 行 冷 却, 管 道 及 阀 门 负 责 连 接 各 个 系 统 设 经 典 收 藏 润 滑 油 系 统 常 见 故 障 分 类 大 全 润 滑 油 系 统 在 汽 轮 机 中 担 任 着 润 滑 冷 却 和 密 封 的 作 用, 其 正 常 工 作 是 保 证 汽 轮 机 安 全 运 行 的 必 要 条 件 在 此 收 集 部 分 汽 轮 机 润 滑 油 系 统 的 故 障 实 例, 分 类 研 究 现 今 国 内 汽 轮 机 润 滑 油 系 统 发 生 的 系 统

Bardziej szczegółowo

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016 年 2 月 5 日 出 具 的 153825 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 的 要 求, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 河 南 平 高 电 气 股 份

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016 年 2 月 5 日 出 具 的 153825 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 的 要 求, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 河 南 平 高 电 气 股 份 关 于 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 补 充 反 馈 意 见 的 回 复 报 告 发 行 人 : 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 5-4-1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016

Bardziej szczegółowo

科 技 动 态.doc

科 技 动 态.doc 科 技 动 态 第 8 期 ( 总 第 151 期 ) 扬 中 市 科 学 技 术 局 扬 中 市 知 识 产 权 局 二 一 五 年 八 月 三 十 日 产 学 研 合 作 对 接 一 带 一 路 推 进 协 同 创 新 创 新 督 查 镇 江 市 创 新 驱 动 大 会 政 策 落 实 督 查 作 风 建 设 组 织 观 看 警 示 教 育 片 失 守 的 防 线 专 题 调 研 关 于 高 新

Bardziej szczegółowo

1

1 第 1 頁, 共 4 頁 台 灣 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 二 歷 史 科 期 末 考 試 題 卷 自 然 組 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 請 特 別 注 意 : 答 案 卡 上 的 基 本 資 料 請 勿 劃 記 錯 誤, 否 則 酌 扣 總 分 10 分 以 資 警 惕! * 單 選 題 ( 每 題 2.5 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 一 位 學 者

Bardziej szczegółowo

2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 项 目 2016 年 预 算 数 单 位 : 亿 元 2015 年 快 报 数 预 算 数 增 减 % 一 税 收 收 入 1938.55 2078.79 7.2 增 值 税 ( 含 改 征 增 值 税 ) 271.74 29

2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 项 目 2016 年 预 算 数 单 位 : 亿 元 2015 年 快 报 数 预 算 数 增 减 % 一 税 收 收 入 1938.55 2078.79 7.2 增 值 税 ( 含 改 征 增 值 税 ) 271.74 29 附 件 福 建 省 2016 年 预 算 收 支 表 1 2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 2 2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ( 代 编 ) 3 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表 4 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 表 5 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 经 济 分

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2012 May - Jun Activity newsletter.doc

Microsoft Word - 2012 May - Jun Activity newsletter.doc 2012 年 5-6 月 號 活 動 快 訊 共 同 父 母 責 任, 知 易 行 難? 1 倪 志 達 ( 倡 議 及 訓 練 幹 事 ) 勞 工 及 福 利 局 於 2011 年 12 月 發 佈 了 子 女 管 養 及 探 視 權 : 應 否 以 立 法 形 式 推 行 共 同 父 母 責 任 模 式 諮 詢 文 件, 建 議 推 行 共 同 父 母 責 任 模 式, 以 一 系 列 的 新

Bardziej szczegółowo

: 37.7 : :50: () /

: 37.7 : :50: () / 2010 15 2010 2010 21 2010 ( ) 2010 () 1995 2050 14.1 3.6 2.3 1992 1980 1994 1980 1995 1980 1995 147.5 1990 1.8 83.8 600 1990 1.6 1995 2300 28.9 1995 503.5 6.3 1995 4319.9 1990 1114.5 305.3 1990 111.1 257.9

Bardziej szczegółowo

是 喔, 就 是 那 個 在 BBS 醫 療 版 跟 你 嗆 聲, 自 稱 有 三 十 多 年 推 拿 經 驗 的 大 叔 嗎? 一 個 看 來 頗 為 清 秀 的 女 生 問 道, 她 語 氣 中 略 感 訝 異 是 啊, 什 麼 推 拿 按 摩 有 多 好, 還 要 人 生 病 盡 量 不 要

是 喔, 就 是 那 個 在 BBS 醫 療 版 跟 你 嗆 聲, 自 稱 有 三 十 多 年 推 拿 經 驗 的 大 叔 嗎? 一 個 看 來 頗 為 清 秀 的 女 生 問 道, 她 語 氣 中 略 感 訝 異 是 啊, 什 麼 推 拿 按 摩 有 多 好, 還 要 人 生 病 盡 量 不 要 [tw] 天 醫 傳 奇 回 憶 篇 [/tw][cn] 天 医 传 奇 回 忆 篇 [/cn] 少 年 的 時 光 是 容 易 凋 謝 的 玫 瑰, 又 像 是 不 停 等 的 河 流, 總 會 在 某 一 個 渡 口 駐 岸 時, 才 發 現, 滾 滾 河 水 夾 帶 著 輕 舟, 在 不 經 意 間, 已 經 漂 流 過 萬 重 山 A.D.1999.12.31 傍 晚 新 竹 綠 莎 庭 園

Bardziej szczegółowo

证券代码 600292 证券简称 中电远达 编号 临2014*010号

证券代码 600292		  证券简称	 中电远达     编号 临2014*010号 证 券 代 码 600292 证 券 简 称 远 达 环 保 编 号 临 2015-025 号 国 家 电 投 集 团 远 达 环 保 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 内

Bardziej szczegółowo

中 国 核 工 业 集 团 公 司 核 工 业 航 测 遥 感 中 心 物 化 探 勘 查 院 团 支 部 等 245 个 团 ( 总 ) 支 部 中 央 企 业 五 四 红 旗 团 支 部 荣 誉 称 号 ; 授 予 汪 量 子 等 372 人 中 央 企 业 优 秀 共 青 团 员 荣 誉 称

中 国 核 工 业 集 团 公 司 核 工 业 航 测 遥 感 中 心 物 化 探 勘 查 院 团 支 部 等 245 个 团 ( 总 ) 支 部 中 央 企 业 五 四 红 旗 团 支 部 荣 誉 称 号 ; 授 予 汪 量 子 等 372 人 中 央 企 业 优 秀 共 青 团 员 荣 誉 称 中 企 团 发 2015 7 号 关 于 表 彰 2014 年 度 中 央 企 业 五 四 红 旗 团 委 五 四 红 旗 团 支 部 优 秀 共 青 团 员 优 秀 共 青 团 干 部 的 决 定 各 中 央 企 业 团 委 : 2014 年 以 来, 中 央 企 业 各 级 团 组 织 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 深 入 学 习 贯 彻

Bardziej szczegółowo

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Bardziej szczegółowo

西夏学第五辑16.doc

西夏学第五辑16.doc 西 夏 学 第 8 辑 2011 年 10 月 XixiaStudies, Oct. 2011, Vol.8 俄 藏 黑 水 城 文 献 辽 代 高 僧 海 山 思 孝 著 作 考 冯 国 栋 李 辉 摘 要 : 本 文 考 察 了 俄 藏 黑 水 城 文 献 中 辽 代 高 僧 思 孝 的 作 品, 认 为 TK323 中 的 往 生 净 土 偈 及 TK132 慈 觉 禅 师 劝 化 集 中 所

Bardziej szczegółowo

关于印发《工程监理企业资质标准》的通知

关于印发《工程监理企业资质标准》的通知 关 于 印 发 监 理 企 业 资 质 标 准 的 通 知 建 市 [2007]131 号 各 省 自 治 区 建 设 厅, 直 辖 市 建 委, 江 苏 山 东 省 建 管 局, 新 疆 生 产 建 设 兵 团 建 设 局, 国 务 院 有 关 部 门, 总 后 基 建 营 房 部, 国 资 委 管 理 的 有 关 企 业, 有 关 行 业 协 会 : 为 了 加 强 监 理 企 业 资 质 管

Bardziej szczegółowo

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單 經 濟 部 工 業 局 食 品 GMP 乳 品 符 合 規 定 產 品 清 單 序 號 認 證 工 廠 名 稱 產 品 名 稱 1 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 瑞 穗 高 優 質 鮮 乳 2 新 市 廠 健 康 食 品 課 ( 乳 品 生 產 線 ) 瑞 穗 高 優 質 低 脂 鮮 乳 3 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 原 味 4 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 草 莓 口 味

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 女巫群.doc

Microsoft Word - 女巫群.doc S 新 的 一 年 请 她 们 说 两 句 吧 飞 狐 青 风 玉 女 喜 上 天 摇 头 白 首 梦 回 时 然 后 就 是 2009 女 巫 年 S 谁 说 的 飞 狐 说 是 大 日 可 是 显 相 是 心 月 狐 S 一 样 九 宫 大 日 说 的 十 二 宫 大 日 说 的 一 样 2009-1-1 青 风 玉 女 喜 上 天 遥 头 白 首 梦 回 时 2009 女 巫 年 **//年

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1F0C8C3D2BDC9FAC9B1C1CBC4E3A3A831312D3230A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1F0C8C3D2BDC9FAC9B1C1CBC4E3A3A831312D3230A3A92E646F63> 中 医 百 花 园 别 让 医 生 杀 了 你 VERNON COLEMAN - 27 - 别 让 医 生 杀 了 你 作 者 :VERNON COLEMAN 第 十 一 章 西 药 的 副 作 用 任 何 时 候 只 要 你 的 医 生 给 你 服 药, 你 就 得 留 神 副 作 用 平 均 每 10 个 服 药 的 患 者 中 就 有 4 人 发 生 各 种 副 作 用 程 度 可 以 从 轻

Bardziej szczegółowo

a. = b. = ( ) ( ) A B C N M N=C-M E E=A-B-C D F F=D C 90% ( ) = X ( 1 %) Y a

Bardziej szczegółowo

附件2.平安目录外自费补充住院团体医疗保险条款.doc

附件2.平安目录外自费补充住院团体医疗保险条款.doc 提 示 : 条 款 正 文 中 背 景 突 出 显 示 的 文 字 内 容 为 免 除 本 公 司 保 险 责 任 的 条 款, 请 注 意 仔 细 阅 读 平 安 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 平 安 目 录 外 自 费 补 充 住 院 团 体 医 疗 保 险 条 款 ( 平 保 健 发 [2009]32 号,2009 年 9 月 呈 报 中 国 保 监 会 备 案 ) 第 一 条 保

Bardziej szczegółowo

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

Bardziej szczegółowo 目 录 新 闻 综 述... 2 千 石 资 本 资 管 计 划 到 期 终 止 三 个 板 " 贱 卖 " 大 杨 创 世... 2 天 津 自 贸 试 验 区 酝 酿 扩 围 欲 让 曹 妃 甸 成 为 延 伸 区... 2 图 文 资 讯... 3 中 国 国 际 云 计 算 与 物 联 网 博 览 会.... 3 4 月 15 日 全 民 看 科 比 退 役... 3 产 品 速 递...

Bardziej szczegółowo

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Bardziej szczegółowo

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2011-04-30_Activity Express May to Jun.doc

Microsoft Word - 2011-04-30_Activity Express May to Jun.doc 2011 年 5-6 月 號 活 動 快 訊 派 錢, 是 對 是 錯? 廖 珮 珊 總 幹 事 日 前, 與 一 群 在 深 水 埗 區 設 下 街 站, 向 區 內 居 民 收 集 簽 名, 要 求 政 府 設 立 全 民 退 休 保 障 制 度, 解 決 人 口 老 化 所 帶 來 的 社 會 負 擔 雖 然 街 站 的 主 題 是 退 休 保 障, 但 與 接 觸 到 的 街 坊 談 論 最

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A556B752A4DFAEC8A6E6BBA1A9FAB77CB8EAAEC6A5FE313131322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A556B752A4DFAEC8A6E6BBA1A9FAB77CB8EAAEC6A5FE313131322E646F63> 2015 冬 毛 克 利 愛 心 旅 行 說 明 會 資 訊 各 位 夥 伴 大 家 好, 感 謝 您 前 來 參 加 我 們 今 天 所 舉 辦 的 毛 克 利 愛 心 旅 行 說 明 會, 以 下 為 今 日 活 動 流 程, 為 協 助 您 了 解 所 有 活 動 流 程, 請 詳 細 閱 讀 以 下 相 關 資 訊 : 時 間 活 動 內 容 13 : 00 ~ 13 : 20 說 明 會

Bardziej szczegółowo

ü

ü ü é F. 511961 194 210 ü ü 71919 322 38 325 1955 1963 105 118 1649 1673 1605 1672 1681 1693 1712 1736 1765 M.T. 1932 711928 261 71 1963 38 42 é é è é è 501960 1 21 é 10 19 1800 211 2435 48 A.F. é ü ü

Bardziej szczegółowo

第五章

第五章 湯 顯 祖 牡 丹 亭 及 晚 明 時 期 改 作 與 仿 作 之 研 究 - 185 - 第 五 章 牡 丹 亭 於 晚 明 時 期 之 仿 作 牡 丹 亭 自 萬 曆 二 十 六 年 (1598A.D.) 完 成 之 後, 所 引 起 的 迴 響 不 僅 是 晚 明 文 人 為 了 演 出 需 求 之 改 編, 圍 繞 著 湯 顯 祖 及 其 劇 作 所 展 開 的, 還 有 後 世 學 者 爭

Bardziej szczegółowo

附 件 : 全 国 在 运 行 垃 圾 焚 烧 检 测 数 据 申 请 统 计 表 本 信 息 申 请 内 容 : 焚 烧 在 2010 2011 年 度 运 行 过 程 中 环 保 局 对 其 气 体 排 放 飞 灰 炉 渣 垃 圾 渗 滤 液 的 监 测 数 据 和 处 理 报 告 本 表 格

附 件 : 全 国 在 运 行 垃 圾 焚 烧 检 测 数 据 申 请 统 计 表 本 信 息 申 请 内 容 : 焚 烧 在 2010 2011 年 度 运 行 过 程 中 环 保 局 对 其 气 体 排 放 飞 灰 炉 渣 垃 圾 渗 滤 液 的 监 测 数 据 和 处 理 报 告 本 表 格 追 踪 全 国 垃 圾 焚 烧 信 息 公 开 在 运 行 焚 烧 污 染 排 放 检 测 数 据 2013 年 1 月 第 5 期 2013 年 1 月 民 间 - 垃 圾 焚 烧 小 组 在 12 月 向 全 国 23 省 / 直 辖 市 ( 港 澳 台 除 外 ) 的 76 个 市 / 区 级 环 保 局 申 请 122 在 运 行 垃 圾 焚 烧 在 2010 2011 年 度 运 行 过

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 聯 來 金 理 年 錄 零 參 聯 聯 陸 論 行 年 立 年 度 令 行 立 年 立 聯 聯 年 列 聯 理 練 理 練 行 立 狀 立 聯 立 年 勞 立 年 理 理 立 理 理 理 行 立 理 理 流 理 理 立 立 連 理 立 年 類 行 理 行 年 列 北 立 聯 度 漏 北 量 參 聯 80 年 聯 85 年 行 聯 91 年 行 北 僚 立 理 料 年 北 立 林 立 北 北 北 聯

Bardziej szczegółowo

2007 2

2007 2 2007 000657 2007 2 4 5 6 10 14 19 20 28 29 33 111 3 CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD CHINA TUNGSTEN HIGHTECH 17 19 0731 4650990 0731 4650800 jinhaizq@public.hk.hi.cn 2 18 17 19 410100 jinhaizq@public.hk.hi.cn

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 中 醫 學 源 流 義 大 醫 院 中 醫 部 倪 健 航 醫 師 + 世 界 三 大 傳 統 醫 療 體 系 ( 一 ) 中 國 醫 學 體 系 ( 陰 陽 五 行 ) ( 二 ) 印 度 醫 學 體 系 ( 長 壽 治 病 身 心 靈 ) ( 三 ) 整 脊 醫 學 體 系 ( 徒 手 操 作 ) 1 + 研 究 人 體 生 理 病 理, 以 及 疾 病 的 診 斷 和 防 治 等 的 一 門

Bardziej szczegółowo

45 08106000 鲜 榴 莲 仅 限 网 购 保 46 08109050 鲜 蕃 荔 枝 仅 限 网 购 保 47 08109090 其 他 鲜 果 仅 限 网 购 保 48 09061900 其 他 未 磨 的 肉 桂 及 肉 桂 花 49 09062000 已 磨 肉 桂 及 肉 桂 花

45 08106000 鲜 榴 莲 仅 限 网 购 保 46 08109050 鲜 蕃 荔 枝 仅 限 网 购 保 47 08109090 其 他 鲜 果 仅 限 网 购 保 48 09061900 其 他 未 磨 的 肉 桂 及 肉 桂 花 49 09062000 已 磨 肉 桂 及 肉 桂 花 附 件 : 跨 境 电 子 商 务 零 售 进 口 商 品 清 单 ( 第 二 批 ) 序 号 税 则 号 列 货 品 名 称 备 注 1 02101900 干 熏 盐 制 的 其 他 猪 肉 仅 限 网 购 保 2 02102000 干 熏 盐 制 的 牛 肉 仅 限 网 购 保 3 03061200 鳌 龙 虾 ( 鳌 龙 虾 属 ) 仅 限 网 购 保 4 03061490 其 他 冻 蟹 仅

Bardziej szczegółowo

The Historical Album of the Armed Forces Stadium: The first on-site for the Craze of Basketball in Taiwan NSC H

The Historical Album of the Armed Forces Stadium: The first on-site for the Craze of Basketball in Taiwan NSC H 行 歷 精 類 行 年 年 行 立 參 理 金 理 年 The Historical Album of the Armed Forces Stadium: The first on-site for the Craze of Basketball in Taiwan NSC-95-2413-H-179-001 95 8 1 96 7 31 1 NSC-95-2413-H-179-001 2 1 2

Bardziej szczegółowo

国电长源电力股份有限公司

国电长源电力股份有限公司 2004... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 5... 5... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 11... 12... 13... 14... 15... 15. 15... 15... 16... 16... 16... 16... 16... 18... 18... 18... 18...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - Phono_14.doc

Microsoft Word - Phono_14.doc Phonograph 邓 小 宁 (GD) OH-TECH 工 作 室 制 作 人 : 邓 刘 朝 晖 : 刘 马 龙 辉 : 马 石 振 宇 : 石 姚 吉 : 姚 邓 : 这 是 OH-TECH 工 作 室 欧 博 音 响 联 合 制 作 的, 实 际 上 就 是 一 个 HI-FI 音 响 的 沙 龙 聊 天 的 节 目 如 果 网 友 对 这 个 感 兴 趣, 可 以 到 www.oh-tech..com.cn

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDDAC4DCBBB7B1A3B9A4D7F7BCF2B1A82D2D32303133C4EAB5DA34C6DA202E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDDAC4DCBBB7B1A3B9A4D7F7BCF2B1A82D2D32303133C4EAB5DA34C6DA202E646F6378> 内 部 资 料 注 意 保 管 节 能 环 保 工 作 简 报 2013 年 第 4 期 ( 总 第 6 期 ) 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 安 全 质 量 环 保 部 2013 年 10 月 25 日 行 业 动 态 及 上 级 要 求 目 录 国 务 院 印 发 关 于 加 快 发 展 节 能 环 保 产 业 的 意 见... 1 国 务 院 发 布 大 气 污 染 防 治

Bardziej szczegółowo

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Bardziej szczegółowo

A1 A2 A1 B1 B2 B1 b 1 a b b 3 a b 2 a L2/4 L2/2 L2/4 L2 L1/4 L1/2 L1/4 L1 l1 150mm l2/3 3000m m 150mm l2 l1/3 3000m m la1 la1 bb/2 0. 4la E la E la E la E la E 0. 4la E tf b b hw tw

Bardziej szczegółowo

「高鐵局97年年報」綱要(草案)

「高鐵局97年年報」綱要(草案) 壹 高 速 鐵 路 建 設 一 前 言 高 速 鐵 路 計 畫 係 採 民 間 投 資 興 建 方 式 辦 理, 一 方 面 係 為 減 輕 政 府 財 務 負 擔, 使 政 府 預 算 可 以 做 更 廣 泛 的 運 用, 另 一 方 面 則 是 為 引 進 企 業 效 率 及 創 意, 創 造 更 優 質 的 公 共 基 礎 建 設 交 通 部 與 台 灣 高 速 鐵 路 股 份 有 限 公 司

Bardziej szczegółowo

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在 采 精 环 节 精 液 污 染 控 制 单 庆 宁 ( 宁 夏 灵 农 畜 牧 发 展 有 限 公 司 万 头 猪 场, 宁 夏 750402) 摘 要 : 本 文 概 述 了 精 液 污 染 及 其 分 类 着 重 论 述 了 培 育 抗 病 能 力 强 的 猪 体 才 是 预 防 和 控 制 病 原 微 生 物 的 根 本 途 径, 也 是 防 控 精 液 内 源 性 污 染 的 根 本 措 施

Bardziej szczegółowo

2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 月 三 十 日 引 言 引 言 天 津 理 工 大 学 是 一 所 以 工 为 主, 工 理 结 合, 工 理 管 文 艺 等 学 科 协 调 发 展 的 多 科 性 大 学, 属 天 津 市 地 方 管 理 学 校 前 身 为 天 津 理 工 学 院, 始 建 于 1979 年 1996 年, 与 原 天 津 大 学 分

Bardziej szczegółowo

中 華 民 國 一 二 年 二 月 一 日 星 期 五 2 政 策 版 教 育 部 教 育 服 務 役 專 業 訓 練 班 第 116 梯 次 暨 管 理 幹 部 訓 練 班 第 99 期 開 訓 典 禮 教 育 部 於 102 年 1 月 28 日, 假 高 雄 澄 清 湖 青 年 活 動 中 心

中 華 民 國 一 二 年 二 月 一 日 星 期 五 2 政 策 版 教 育 部 教 育 服 務 役 專 業 訓 練 班 第 116 梯 次 暨 管 理 幹 部 訓 練 班 第 99 期 開 訓 典 禮 教 育 部 於 102 年 1 月 28 日, 假 高 雄 澄 清 湖 青 年 活 動 中 心 1 第 要聞版 876 期 本期內文摘要 發行人 劉仲成主編 教育部學事務及特殊教育司每月一日 十六日出刊 地址 臺 北 市 忠 孝 東 路 1 段 1 7 2 號 5 樓 電話 0 2 7 7 3 6-7 9 3 2 網址 h t t p : / / 1 4 0. 1 1 1. 1. 1 6 9 / m i l d a t a / a r t i c l e s y s / 行 政 院 新 聞 局

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 〈出師表〉補充講義-1214.doc

Microsoft Word - 〈出師表〉補充講義-1214.doc 出 師 表 補 充 講 義 更 新 版 出 師 表 補 充 講 義 一 關 於 作 者 ---- 孔 明 (AD181~AD234): ( 一 ) 字 號 : 字 孔 明 ( 二 ) 籍 貫 : 瑯 琊 郡 陽 都 縣 ( 山 東 沂 南 市 ) ( 三 ) 諸 葛 家 世 簡 圖 諸 葛 珪 諸 葛 謹 ( 仕 吳 ) 恪 喬 ( 亮 之 養 子 ) 諸 葛 玄 融 諸 葛 亮 ( 仕 蜀 ) 喬

Bardziej szczegółowo

一、项目总体进展

一、项目总体进展 中 共 湖 南 省 长 株 潭 两 型 社 会 建 设 综 合 配 套 改 革 试 验 区 工 作 委 员 会 文 件 湘 两 型 工 委 2012 1 号 各 市 州 党 委 政 府, 省 直 有 关 部 门, 各 有 关 单 位 : 为 深 入 推 进 四 化 两 型 战 略, 着 力 形 成 两 型 生 产 生 活 消 费 方 式, 加 快 长 株 潭 两 型 社 会 试 验 区 改 革 建

Bardziej szczegółowo

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8 ( ) () 2009 7 ~2010 8 12 ( ) 3000 [1] 12 5.5 A B A 7 3 41 2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B

Bardziej szczegółowo

·Î°©

·Î°© 疾 病 名 肺 癌 英 文 名 lung cancer 缩 写 别 名 肺 部 恶 性 肿 瘤 ICD 号 C34 概 述 肺 癌 发 生 于 支 气 管 黏 膜 上 皮, 近 50 年 来 肺 癌 的 发 病 率 显 著 增 高, 在 欧 美 工 业 发 达 国 家 和 我 国 的 一 些 工 业 大 城 市 中, 肺 癌 发 病 率 在 男 性 恶 性 肿 瘤 中 已 居 首 位, 在 女 性

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

Talent Cluster China Whitepaper_CH 跨页完稿

Talent Cluster China Whitepaper_CH 跨页完稿 LOIS FREEKE 3 4 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 42 43 44 45 46 47 5 6 2005 2010 2016 7 8 9 10 2011 2012 11 12 13

Bardziej szczegółowo

2011 *ST

2011 *ST 2011 *ST 000892 2011 2011 2 3 4 6 6 9 12 37 1 2011, 2011 2 2011 STELLAR MEGAUNION CORPORATION STM 1 B 6 023 67882859 023 67882868 stellarmegaunion@ yahoo.com.cn 50 1 B 6 401121 stellarmegaunion@yahoo.cn

Bardziej szczegółowo

1

1 2005 GCT 1? () () () () A C B 2 A B C D 3 A B C D B 4 10 9 13 7 A B C D C 13 7 9-1 - 10 9 5 A B C D B B 6 A B C D. C B C - 2 - 8 A B C D D 9 () () () () C - 3 - 11 A B C D 12 90, 90 () () 7 2 30 () ()

Bardziej szczegółowo

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1)

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1) 风 帆 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 的 回 复 报 告 ( 修 订 稿 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 贵 会 于 2016 年 1 月 26 日 对 风 帆 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word \304\352\261\250\243\250\266\250\270\ \243\251.doc)

(Microsoft Word \304\352\261\250\243\250\266\250\270\ \243\251.doc) ...- 1 -...- 3 -...- 5 -...- 9 -...- 14 -...- 25 -...- 27 -... 47... 58... 147 Milord Real Estate Development Group CO.,LTD 10 5 18 14 027-87838669 010-87581498 027-87836606 010-87581534 430071 100068

Bardziej szczegółowo

第五章.doc

第五章.doc 89 1947 19521970 1953 1963 1964 1972 1975 1981 1960 1991 64 201 1994 1.1364 3.2080 2003 2 90 91 92 93 1,091 14,886 2,635 3,746 94 95 96 1990 97 A B C D A/D% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Bardziej szczegółowo

3

3 2015 年 6 月 12 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 40 深 证 指 数 60 医 疗 器 械 : 医 疗 十 三 五 规 划 重 点 发 展 医 疗 器 械 日 信 板 块 新 能 源 汽 车 : 电 动 车 扶 持 政 策 望 加 码 国 企 改 革 : 地 方 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 5121.59

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 公 司 简 介 北 京 科 技 有 限 公 司 EULIKIND CO., LTD 目 录 01 公 司 简 介 02 公 司 实 力 公 司 简 介 公 司 现 况 公 司 成 立 :2003 年 注 册 资 本 :2100 万 员 工 总 数 :600 人 技 术 人 员 总 数 :70 人 服 务 现 场 工 程 师 :300 人 服 务 风 机 台 数 >7000 台 公 司 简 介 公 司

Bardziej szczegółowo

學校將於九九年一月十三日起開始擴建校工程,為期十四個月

學校將於九九年一月十三日起開始擴建校工程,為期十四個月 敬 啟 者 : 通 告 編 號 :11/2015-2016 以 下 共 有 八 則 學 校 通 告 事 項, 敬 請 各 家 長 垂 注 ( 一 ) 聖 誕 新 年 假 期 注 意 事 項 1. 二 零 一 五 年 十 二 月 十 七 日 ( 星 期 四 ) 本 校 舉 行 聖 誕 節 感 恩 崇 拜 暨 學 生 會 就 職 典 禮 及 社 際 音 樂 比 賽, 當 天 之 放 學 時 間 約 為

Bardziej szczegółowo

17 省 物 价 局 财 政 厅 关 于 转 发 国 家 计 委 收 费 管 理 司 财 政 部 综 合 与 改 革 司 关 于 大 中 专 毕 业 生 改 派 费 问 题 的 复 函 甘 价 费 1996 121 号 1996 年 6 月 3 日 省 物 价 局 省 财 政 厅 18 省 物 价

17 省 物 价 局 财 政 厅 关 于 转 发 国 家 计 委 收 费 管 理 司 财 政 部 综 合 与 改 革 司 关 于 大 中 专 毕 业 生 改 派 费 问 题 的 复 函 甘 价 费 1996 121 号 1996 年 6 月 3 日 省 物 价 局 省 财 政 厅 18 省 物 价 附 件 1: 序 号 文 件 名 称 文 号 发 布 日 期 发 布 部 门 1 2 3 4 5 6 7 省 物 价 委 员 会 财 政 厅 转 发 国 家 物 价 局 财 政 部 关 于 发 布 < 工 业 产 品 生 产 许 可 证 收 费 管 理 暂 行 规 定 > 的 通 的 通 省 物 价 委 员 会 省 财 政 厅 关 于 公 安 系 统 举 办 公 安 管 理 等 专 业 自 学 考

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc [ 本 期 热 点 ] 市 委 书 记 刘 淇 市 长 郭 金 龙 为 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 成 立 揭 牌 2009 年 6 月 12 日 下 午, 代 表 着 新 能 源 产 业 技 术 整 体 水 平 的 六 大 产 业 技 术 联 盟 齐 聚 一 堂, 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 宣 告 成 立 联 盟 的 成 立, 标 志 着 首 都 新 能 源 产

Bardziej szczegółowo

UDC

UDC E 145:2002 pecification for structural design of buride rectangular Pipeline of wter supply and ewerage engineering 2003 1 pecification for structural design of buride rectangular Pipeline of wter supply

Bardziej szczegółowo

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 7103.doc

Microsoft Word - 7103.doc 102 年 第 二 次 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 醫 師 中 醫 師 考 試 分 試 考 試 中 醫 師 營 養 師 心 理 師 護 理 師 社 會 工 作 師 考 試 特 種 考 試 聽 力 師 牙 體 技 術 人 員 考 試 102 年 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 法 醫 師 語 言 治 療 師 聽 力 師 牙 體 技 術 師 考 試 試 題 代

Bardziej szczegółowo

1 1 (a) (b) (c) (d) (e) 9 3 4 5 7 1 7 4 2 0 10 4 1 0 6 2 2 7 3 5 4 0 11 4 1 6 7 3 4 2 6 1 12 3 2 6 4 4 7 7 4 0 13 0 3 2 7 5 2 5 7 0 14 2 4 6 0 6 7 2 0 0 15 3 6 5 1 0 7 6 2 5 1 16 4 4 6 0 8 1 2 4 6 17 4

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Bardziej szczegółowo

HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2001 2001 1 HUBEI CHANGYUAN ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2 45 430077 zfhbcydl@public.wh.hb.cn 3 4 45 027-86778352 86778357 027-86786970 zhaohu310@163.net dd312@sina.com 5 www.cninfo.com.cn 45 6 0966

Bardziej szczegółowo

2012 *ST 000892 2012 2012 2 3 4 6 7 12 14 46 1 2012, 2012 2 2012 STELLAR MEGAUNION CORPORATION STM 15 2 1402 023 88639066 023 88639061 stellarmegaunion@yahoo.cn 50 15 2 1402 400020 stellarmegaunion@yahoo.cn

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABD0C2C9E3D3B0CAD6B2E12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABD0C2C9E3D3B0CAD6B2E12E646F63> 英 国 摄 影 大 师 约 翰 海 吉 科 整 理 正 在 向 摄 影 大 师 发 展 的 Jeff Li 1-182 目 录 第 一 部 分...6 第 1 节 善 于 选 择 的 眼 力...6 第 2 节 构 图 : 减 少 前 景...7 第 3 节 构 图 : 均 衡 处 理...8 第 4 节 构 图 : 鸟 瞰 图...9 第 5 节 构 图 : 远 距 离 照 片...10 第 6

Bardziej szczegółowo

上海新世界股份有限公司2007年年度报告

上海新世界股份有限公司2007年年度报告 600628 2007 P2 P3 P4 P5 P9 P12 P15 P15 P24 P24 P27 P68 P69 1 ,,, 2 () SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D. (SNW) (021)63588888*3322 (021)63583331 nwuser@public2.sta.net.cn 288 288 200003 http://www.newworld-china.com

Bardziej szczegółowo

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Bardziej szczegółowo