Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.) 4 Forma studiów tudia stacjonarne 5 Profil studiów praktyczny 6 Rok studiów drugi 7 pecjalność Jednostka prowadząca Instytut Ochrony Zdrowia, 8 kierunek studiów Zakład Fizjoterapii 9 Liczba punktów ECT 2 10 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr Monika Grygorowicz, adres 11 Język wykładowy polski 12 Przedmioty wprowadzające nie dotyczy 13 Wymagania wstępne nie dotyczy 14 Cele przedmiotu: C1 Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku rozwoju i metodologii badań oraz podstaw statystyki na potrzeby pracy dyplomowej C2 Rozwinięcie zdolności obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji C3 Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Nabycie i doskonalenie umiejętności interpretowania wyników oraz krytycznego wykorzystania wyników badań na potrzeby praktyki zawodowej C5 Nabycie i doskonalenie umiejętności przygotowania zestawienia biograficznego i spójnego przedstawienia wyników statystycznych badań C6 Rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki przy prowadzeniu badań B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Posiada wiedzę z podstaw statystyki na potrzeby pracy dyplomowej celów EP2 Zna kierunki rozwoju badań w medycynie C1 Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W23 M1_W12 K_W20 K_W17 M1_W11 M1_W08 M1_W04 M1_W07 M1_W10

2 Posiada wiedzę na temat etapów procesu badawczego C1 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 Zna metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do badań Posługuje się komputerem w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji Formułuje cel badań, problemy badawcze, hipotezy, zaplanować realizację etapów procesu badawczego, dobrać metody, techniki, narzędzia badawcze Potrafi przygotować zestawienie biograficzne, opracować raport z badań, poprawnie wnioskować Umie wykorzystać wyniki badań w praktyce zawodowej Współpracuje z innymi osobami podczas prowadzenia badań Przestrzega zasady etyki w przeprowadzaniu badań K_W23 K_W24 M1_W12 C1 K_W24 M1_W12 C2 C3 C1 C5 C4 C6 C6 K_U25 K_U25 K_U28 K_U28 K_K12 K_K14 K_K17 K_K18 M1_U06 M1-U08 M1_U06 M1-U08 M1_U03 M1_U04 M1_U06 M1_U08 M1_K04 M1_K04 M1_K08 M1_K08 M1_K07 M1_K08 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA liczba T Treści programowe godzin EP Forma: ćwiczenia T1C Badania naukowe w medycynie podział i kierunki rozwoju oraz regulacje prawne 2 EP2 T2C Proces badawczy schemat i zasady realizacji 2 EP9 T3C Metody, techniki i narzędzia badawcze podział i przykłady 2 T4C tatystyka przedmiot, podstawowe pojęcia oraz rodzaje i organizacja badań statystycznych, 3 EP1 T5C Typy rozkładów, rodzaje zmiennych i skal pomiarowych 2 EP1 T6C Opracowanie zebranych materiałów prezentacja tabelaryczna (szeregi statystyczne) i graficzna 3 EP1 T7C Miary i testy statystyczne a skale pomiarowe 3 EP1 T8C Podstawy wnioskowania w naukach medycznych 3 EP6 T9C Zróżnicowane role komputera w służbie zdrowia 2 EP5 T10C Podstawowe medyczne bazy bibliograficzne 3 EP5 T11C pecjalistyczne medyczne bazy danych 3 EP5 T12C Rodzaje badań medycznych i hierarchia dowodów 2 EP8 T13C Wiarygodność i znaczenie danych klinicznych 2 EP8 T14C Randomizowana próba kliniczna 2 EP8 T15C Jak krytycznie czytać czasopisma medyczne? 3 EP8 T16C Zasady etyczne w prowadzeniu badań 2 EP10 T17C Wykorzystanie narzędzia Power Point do prezentacji wyników projektu naukowego 3 EP5 T18C Zasady przygotowania zestawienia bibliograficznego 3 EP7 4. LITERATURA Literatura podstawowa J.APANOWICZ: Metodologia nauk, Wydawnictwo TNOiK, Toruń J. BRZEZIŃKI: Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa R. KALINA Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i fizjoterapii. Tom I. tudia pierwszego stopnia, Wydawnictwo Uniwersytetu

3 Literatura uzupełniająca Rzeszowskiego, Rzeszów 2008 R. TADEUIEWICZ: Informatyka Medyczna, Wydawnictwo UMC, Lublin A.TANIZ: Biostatystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, PABI: Metodologia nauk empirycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, J. PARADYZ (red.) tatystyka, Wydawnictwo AE, Poznań, KOT, J. JAKUBOWKI, A. OKOŁOWKI: tatystyka - Wyd. 2 popr.., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 J.APANOWICZ: Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelpllńskiej Bernardinum, Gdynia J.APANOWICZ: Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Diecezji Pelpllńskiej Bernardinum, Gdynia METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Pokaz, ćwiczenia statystyczne w środowisku Ecel i/lub tatistica, Ćwiczenia audytoryjne symulacja, analiza przypadku, dyskusja dydaktyczna 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP1 EP2 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształceni a EP1 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie posiada wiedzy z podstaw statystyki na potrzeby pracy dyplomowej tudent posiada jedynie wiedzę z podstaw statystyki opisowej na potrzeby pracy tudent posiada wiedzę z podstaw statystyki opisowej i potrafi opisać zasady tudent posiada wiedzę z podstaw statystyki opisowej i potrafi opisać zasady stosowania

4 EP2 EP5 EP6 EP7 EP8 tudent nie zna kierunków rozwoju badań w medycynie tudent nie posiada wiedzy na temat etapów procesu badawczego tudent nie zna metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do badań tudent nie opanował obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji sformułować celu badań, problemów badawczych, hipotez badawczych oraz nie potrafi zaplanować realizacji etapów procesu badawczego, dobrać metod, technik, i narzędzia badawcze przygotować zestawienia biograficznego; nie potrafi także opracować raportu z badań, nie wie jak poprawnie wnioskować wykorzystać wyników dyplomowej tudent niepełnie zna kierunki rozwoju badań w medycynie opisać poszczególne etapy procesu badawczego podać istotę i cechy metod badawczych ale nie potrafi wymienić i scharakteryzować przykładowych metod, technik i narzędzi badawczych obsługiwać komputer w zakresie edycji tekstu oraz przygotowania prezentacji. Nie potrafi wykorzystać komputera do analizy statystycznej i wyszukiwania danych prawidłowo sformułować cel badań i problemy badawcze, ale nie potrafi postawić hipotez badawczych oraz nie potrafi zaplanować realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, ani dobrać metod, technik, i narzędzi badawczych przygotować zestawienie biograficzne obejmujące jedynie pozycje zwarte w języku polskim, potrafi częściowo opracować raport z badań, ma problemy z poprawnym wnioskowaniem interpretować wyniki stosowania parametrycznych testów statystycznych na potrzeby pracy dyplomowej tudent zna kierunki rozwoju badań w medycynie ale nie potrafi przytoczyć aktualnych rozporządzeń regulujących prowadzenie badań klinicznych w Polsce nie tylko opisać poszczególne etapy procesu badawczego ale także potrafi opisać cechy procesu badawczego podać istotę i cechy metod badawczych oraz potrafi wymienić i scharakteryzować przykładowe metody, techniki i narzędzia badawcze obsługiwać komputer w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji oraz analizy statystycznej prawidłowo sformułować cel badań i problemy badawcze, a także potrafi postawić hipotezy badawcze. zaplanować realizacji poszczególnych etapów procesu badawczego, ani dobrać metod, technik, i narzędzi badawczych przygotować zestawienie biograficzne obejmujące jedynie pozycje zwarte w języku polskim i obcym, student potrafi opracować raport z badań ale ma problemy z poprawnym wnioskowaniem interpretować wyniki parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych na potrzeby pracy dyplomowej tudent nie tylko zna kierunki rozwoju badań w medycynie ale ponadto potrafi przytoczyć aktualne rozporządzenia regulujące prowadzenie badań klinicznych w Polsce tudent nie tylko zna etapy i cechy procesu badawczego, ale także potrafi samodzielnie zaprojektować proces badawczy tudent zna istotę i cechy metod, potrafi scharakteryzować przykładowe metody i narzędzia badawcze oraz potrafi samodzielnie stworzyć przykładowe narzędzie badawcze obsługiwać komputer w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji, analizy statystycznej, oraz gromadzenia i wyszukiwania danych prawidłowo sformułować cel badań i problemy badawcze, a także potrafi postawić hipotezy badawcze. także zaplanować realizację poszczególnych etapów procesu badawczego, oraz dobrać metody, techniki, i narzędzia badawcze przygotować zestawienie biograficzne obejmujące zarówno pozycje zwarte jak i prace oryginalne w języku polskim i obcym, student potrafi opracować raport z badań, potrafi krytycznie wnioskować na podstawie wyników badań interpretować wyniki

5 EP9 EP10 badań w praktyce zawodowej współpracować z innymi osobami podczas prowadzenia badań tudent nie przestrzega zasad etyki w przeprowadzaniu badań badań ale nie potrafi uzasadnić wyboru danych wyników do zastosowania w praktyce klinicznej tudent współpracuje z innymi osobami podczas prowadzenia badań, głównie wykonując polecenia innych członków zespołu tudent stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie Fizjoterapeuty ale nie potrafi skutecznie przestrzegać tajemnicy dotyczącej danych pacjenta oraz przebiegu badania oraz wszelkich praw pacjenta badań, ale nie potrafi krytycznie wykorzystać wyników randomizowanych badań kontrolnych w praktyce zawodowej tudent współpracuje z innymi osobami podczas prowadzenia badań wykonując polecenia innych członków zespołu ale także czynnie włącza się w planowanie realizacji poszczególnych etapów badań tudent stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie Fizjoterapeuty; potrafi skutecznie przestrzegać tajemnicy dotyczącej danych pacjenta oraz przebiegu badania oraz wszelkich praw pacjenta badań i potrafi krytycznie wykorzystać wyników randomizowanych badań kontrolnych w praktyce zawodowej tudent wykazuje cechy lidera zespołu badawczego i potrafi skutecznie motywować innych członków zespołu do prowadzenia badań. Jest odpowiedzialny za planowanie realizacji poszczególnych etapów badań tudent nie tylko stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie Fizjoterapeuty oraz przestrzega tajemnicy dotyczącej danych pacjenta oraz przebiegu badania i wszelkich praw pacjenta ale także zna właściwe rozporządzenia prawne 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Ćwiczenia audytoryjne ocenianie formujące (bieżące) obejmujące: obserwację w czasie zajęć, raport z wykonywanych obliczeń w środowisku Ecel i/lub tatistica, prezentację własnego projektu badawczego, udział w dyskusji. Ocenianie podsumowujące na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych 100 % RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (ćw. 45 godz.) 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, wytycznych, rozporządzeń): Ćwiczenia audytoryjne: minut = 15 godzin 15 3 Udział w konsultacjach związanych z wykonaniem prezentacji 3 4 Inne (przygotowanie do kolokwium) 3 5 Łączny nakład pracy studenta 66 6 Punkty ECT za przedmiot 2 ECT

6 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 8 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 35 1 ECT 45 2 ECT ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował dr Monika Grygorowicz prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr Piotr Wilkosz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo