PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM- Pozycja planu: C6 1 Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania II 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn 4 Poziom studiów I stopnia (inż.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów Praktyczny 7 Rok studiów Drugi 8 pecjalność 1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Instytut Politechniczny, 9 kierunek studiów Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECT 2 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), Łucja Zielińska, mgr inż. stopień lub tytuł naukowy, - wykład + ćwiczenia laboratoryjne adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: C1 C2 C3 C4 C5 Przygotowanie studentów do realizacji zadań zawodowych w zakładach pracy. Zapoznanie studentów z projektowaniem procesów technologicznych części maszyn. Doskonalenie umiejętności projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Doskonalenie umiejętności prezentacji własnej pracy. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV

2 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP2 EP3 EP4 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: wymienia, definiuje i opisuje pojęcia związane z procesem produkcyjnym, dokumentacją techniczną wyrobu, projektowaniem procesu technologicznego. rozumie i objaśnia procesy technologiczne typowych części maszyn. zna i rozumie i projektuje proces technologiczny części maszynowej. współpracuje z członkami zespołu zadaniowego. przedstawia zadanie inżynierskie. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla celów kierunku obszaru C2, C2 K_W09 T1P_W04 T1P_W05 C2 K_U14 T1P_U13 C1, C3 C1, C3, C4 C1, C3, C5 K_U01 K_U02 K_U03 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U19 K_U20 K_U04 K_U07 K_U08 T1P_U01 T1P_U02 T1P_U05 T1P_U07 T1P_U13 T1P_U14 T1P_U15 T1P_U18 T1P_U19 T1P_K02 T1P_K03 T1P_K04 T1P_K01 T1P_K04 T1P_K05 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład (TW) T1W Proces produkcyjny i jego elementy. 2 EP1 T2W Dokumentacja techniczna wyrobu. Rysunki zabiegowe i operacyjne. 2 EP1 Zasady projektowania procesów technologicznych, obróbki i montażu. T3W Normowanie czasu pracy. Naddatek na obróbkę. Dokładność obróbki. Półfabrykaty. 3 EP1 T4W Podział części maszyn wg podobieństwa technologicznego. Proces technologiczny części typu wałek. 3 EP2, EP3 T5W Proces technologiczny części typu tuleja. 1 EP2, EP3 T6W Proces technologiczny części typu dźwignia. 2 EP2, EP3 T7W Proces technologiczny części typu koło zębate. 2 EP2, EP3 Forma: Ćwiczenia laboratoryjne (TL) T1L Projektowanie procesów technologicznych obróbki części typu wałek. 2 T2L T3L T4L Projektowanie procesów technologicznych obróbki części typu tuleja. Projektowanie procesów technologicznych obróbki części typu dźwignia. Projektowanie procesów technologicznych obróbki części typu korpus. trona 2 z

3 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile T5L Projektowanie procesów technologicznych obróbki części typu koło zębate. T6L Projektowanie procesów technologicznych montażu LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca J. ZAWORA: Podstawy technologii maszyn - WiP A. GÓRECKI, GRZEGÓRKI: Technologia - montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych - WiP A. GÓRECKI: Technologia ogólna - podstawy technologii mechanicznych WiP / WNT J. TÓ: Praca pod red. Obróbka skrawaniem w praktyce Poradnik inżyniera, konstruktora i mechanika wydawnictwo: Verlag Dashofer LEGUTKO: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń WiP 2007 Praca zbiorowa Poradnik mechanika -, wydawnictwo REA H. ŁUPIK: Obróbka skrawaniem. Podstawy teoretyczne - wydawnictwo: Politechnika Śląska K. FERENC: pawalnictwo - WNT J. PILARCZYK: Praca pod red. Poradnik inżyniera. pawalnictwo - WNT K. FERENC: Praca pod red. Technika spawalnicza w praktyce Poradnik inżyniera, konstruktora i spawacza - Wydawnictwo Verlag Dashofer wydanie aktualizowane bieżąco. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma Metody dydaktyczne Wykład informacyjny (konwencjonalny) wsparty prezentacją multimedialną, Wykład pokaz. Ćwiczenia laboratoryjne Pokaz, symulacja, ćwiczenia praktyczne w projektowaniu. 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP1 X EP2 X X X EP3 X X EP4 X X X X

4 EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP2 EP3 EP4 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie zna pojęć operacji i zabiegu, nie potrafi wymienić dokumentów w dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, nie wie, co to jest rysunek operacyjny i zabiegowy. objaśnić pojęć i symboli w procesach technologicznych. Nie umie odczytać kolejności operacji. zaprojektować procesu technologicznego części maszynowej. współpracować w zespole, nieprawidłowo ocenia własną pracę i kolegów. zaprezentować własnej pracy oraz grupy. tudent słabo zna pojęcia operacji i zabiegu, nieprecyzyjnie określa informacje jakie zawarte są w dokumentach technologicznych, niedokładnie precyzuje zastosowanie rysunków operacyjnych i zabiegowych. tudent nieprecyzyjnie określa pojęcia i symbole w procesach technologicznych. tudent z trudnościami potrafi zaplanować obróbkę. Nie zwraca uwagi na kolejność operacji i ekonomikę procesu. tudent w sposób zadowalający współpracuje w zespole, lecz niewłaściwie ocenia własną pracę. tudent potrafi zaprezentować własną pracę. Na obronę własnego zadania używa niewłaściwych argumentów. tudent dobrze zna elementy procesu produkcyjnego. Potrafi określić operacje i zabiegi w nich zawarte. Dobrze określa zastosowanie rysunków operacyjnych i zabiegowych. tudent dobrze odczytuje informacje zawarte w procesach technologicznych. tudent prawidłowo planuje wykonywanie części maszynowej. Często umyka ekonomika procesu. tudent łatwo integruje się w grupie. Właściwie ocenia własną pracę i innych osób. tudent ciekawie potrafi zaprezentować własną pracę lub grupy. Dobrze uzasadnia i argumentuje własne zdanie. tudent bardzo dobrze zna elementy procesu produkcyjnego. Potrafi określić operacje i zabiegi w nich zawarte. Bardzo dobrze określa zastosowanie rysunków operacyjnych i zabiegowych. tudent bardzo dobrze odczytuje informacje zawarte w procesach technologicznych. tudent wskazuje inne lepsze rozwiązania. tudent w sposób ekonomiczny planuje obróbkę części maszynowej zarówno dla produkcji jednostkowej i wielkoseryjnej. tudent doskonale integruje się w grupie. Właściwie ocenia własną pracę i innych. Czuje się odpowiedzialny. tudent atrakcyjnie przedstawia własną pracę lub grupy. Błyskotliwie uzasadnia i doskonale argumentuje własne zdanie. 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia: EP1, EP2. Ćwiczenia laboratoryjne ocenianie formujące (bieżące) efektów:, obejmujące: aktywność w czasie zajęć, wykonywane procesy technologiczne. Ocenianie podsumowujące na podstawie średniej arytmetyczne z oceniania formującego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. trona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile tudent nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych prowadzących ćwiczenia w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia, lecz nie dłuższym niż 30 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 60 % Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40 % RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Obciążenie studenta Liczba Lp. Aktywność studenta godzin Udział w zajęciach dydaktycznych (w 15 godz + 1 godz. zaliczenie wykładu., godz. + 1 godz. zaliczenie laboratorium) Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): 2 Wykład: 7 x 2 godz. = 14 godz. 29 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 x 1 godz. = 15 godz. 3 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z wykładu: 30 godz Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z laboratorium: 15 godz Udział w konsultacjach (7 x 1 godz.) 7 6 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECT za przedmiot 5 ECT 48 8 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECT Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECT

6 ZATWIERDZENIE YLABUU tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Wykładowca mgr inż. Łucja Zielińska Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu Doc. dr inż. Leszek urówka Dyrektor Instytutu Politechnicznego Prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki trona 6 z 6