Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Filologia angielska 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Humanistyczny 10 Liczba punktów ECT 3 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, prof. nadzw. dr Jerzy Gałęski adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Pedagogika ogólna, psychologia ogólna, filozofia. 14 Wymagania wstępne Wiedza podstawowa i ogólna z poszczególnych stadiów rozwoju i wychowania człowieka, umiejętność wykorzystania i samodzielnego posługiwania się wiedzą i własnym zawodowym, kompetencje w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych postaw, motywacji i wartości na postępy edukacyjne i rozwój osobowości wychowanków. 15 Cele przedmiotu: Zdobycie elementarnego zasobu wiedzy na temat podmiotów działalności pedagogicznej i C1 psychologicznej i partnerów szkolnej edukacji oraz o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne, głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, Nabycie umiejętności w zakresie zdobywania wiedzy posługiwania się oraz rozwijania swoich C2 profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawcza, opiekuńczą, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii, C3 Nabycie kompetencji w zakresie wykonywania zawodu wychowawcy, opiekuna i nauczyciela. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) III

2 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej i psychologicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji. Zna normy i reguły organizujące struktury i instytucje społeczne, główne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące Ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie zdolnych, Potrafi wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, analizowania i interpretowania pedagogicznych. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością dydaktyczną, wychowawcza, opiekuńczą oraz zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym oraz o ich wpływie na wiedzę i ogólny rozwój swoich uczniów. Ma świadomość istnienia oceniania uczniów zapewniając uczniom poczucie sprawiedliwości w ocenianiu ich zachowań oraz postępów edukacyjnych 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W24 I_W05 K_W25 HIA_W04, 1d,1h IA_W07 HIA_W03 HIA_W04, C1 C2 C2 C3 K_W26 K_W28 K_U20 K_U21 K_U22 K_U33 K_K21 K_K24 liczba godzin 1e, 1j IA_W08, 1g, 1i, 1l HIA_W05, IA_U01 IA_U02 IA_U03 2b, 3c IA_U01 IA_U02 IA_U04 IA_U06 IA_U01 IA_U02 2d, 2o IA_U05 IA_U06 IA_U07 IA_U08 IA_U09 1A_K07 H1A_K02 3b, 3e 1A_K04 H1A_K04 Forma: ćwiczenia audytoryjne (TC) T1C Podstawowe pojęcia 2 EP1 środowisko, kultura T2C Metody i techniki badań, narzędzia badawcze 4 EP5 T3C Pedagogika rozwoju i nauki z współdziałające 2 EP2 T4C Rozwój psychiczny i fizyczny 2 EP1 T5C Poznanie i spostrzeganie społeczne 2 EP3 T6C Wychowanie a rozwój 2 EP4 T7C zkoła jako instytucja wychowawcza 4 EP1 T8C Zawód nauczyciela 2 EP4 T9C Poznawanie uczniów. Trudności i niepowodzenia szkolne 2 EP3 T10C Pojęcie normy i patologii 2 EP2 EP

3 T11C Profilaktyka w szkole 2 EP3 T12W Etapy edukacji szkolnej i 4 EP4 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Bruner Jerome: Poza dostarczone informacje. Warszawa Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław: Pedagogika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, t , t Kruszewski Krzysztof: ztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Wyd. PWN, Warszawa, Kruszewski Krzysztof, Konarzewski Krzysztof : ztuka nauczania. Czynności nauczyciela. O szkole.wyd. PWN, Warszawa, Kupisiewicz Czesław: Podstawy dydaktyki ogólnej. Wyd. WiP, Warszawa, Półturzycki Józef: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń trelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1,2,3. Gdańsk Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. "Żak", Warszawa, 1987, 1995,1998, Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa Piaget J. ociological tudies. London: Routledge Meighan Roland: ocjologia edukacji. Toruń Nowak Marian: Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictwo KUL, Lublin, Rutkowiak Joanna: Odmiany myślenia o edukacji. Kraków Tchorzewski Andrzej /red./: ens życia - sens wychowania. Wyd. Wers, Bydgoszcz, Tchorzewski Andrzej /red./: Wychowanie w kontekście teoretycznym. Wyd. Uczeln. Akad. Bydg., Bydgoszcz, Żegnałek Kazimierz: Dydaktyka ogólna. TWP, Warszawa METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Metody podające (prelekcja, odczyt), Metody problemowe (wykład konwersatoryjny), Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja ćwiczenia audytoryjne dydaktyczna), Metody eksponujące (film, prezentacja, pokaz) 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP1 x x EP2 x EP3 x EP4 x x EP5 x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne

4 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcen ia EP1 EP2 EP3 EP4 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie zna podstawowych pojęć środowisko, kultura. Nie potrafi dokonać Nie potrafi dokonać pedagogika rozwoju współdziałającymi. Nie zna pojęcia normy i patologii. Nie potrafi wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, analizowania i interpretowania pedagogicznych. Nie potrafi uzasadnić związków zachodzących człowieka. Nie wymienia podstawowych cech zawodowych nauczyciela. Nie zna Zna podstawowe pojęcia pedagogiki rozwoju: środowisko, kultura ale nie potrafi dokonać Potrafi dokonać współdziałającymi ale nie zna pojęcia normy i patologii. Potrafi wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, analizowania pedagogicznych ale nie potrafi ich właściwie zinterpretować Potrafi uzasadnić związki zachodzące człowieka. Popełnia błędy przy określaniu podstawowych cech zawodowych nauczyciela. Nie zna Zna podstawowe pojęcia pedagogiki rozwoju: środowisko, kultura ale popełnia nieliczne błędy podczas Potrafi dokonać współdziałającymi ale popełnia nieliczne błędy w zakresie definiowania pojęć normy i patologii. Potrafi wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, analizowania pedagogicznych ale popełnia nieliczne błędy w zakresie właściwej ich interpretacji Potrafi uzasadnić związki zachodzące człowieka. Popełnia błędy przy określaniu podstawowych cech zawodowych nauczyciela Zna Dobrze zna podstawowe pojęcia : środowisko, kultura, prawidłowo dokonuje Bardzo dobrze dokonuje współdziałającymi oraz definiuje pojęcia normy i patologii. Potrafi bardzo dobrze wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, analizowania pedagogicznych oraz właściwej ich interpretacji Potrafi uzasadnić związki zachodzące człowieka. Bardzo dobrze określa podstawowe cechy zawodowe nauczyciela. Zna w stopniu bardzo

5 EP5 etapów edukacji szkolnej i Nie zna metod, technik badań oraz narzędzi badawczych stosowanych w diagnozie procesów pedagogicznych. Nie ma świadomości etapów edukacji szkolnej i Zna metody ale nie zna technik badań oraz narzędzi badawczych stosowanych w diagnozie procesów pedagogicznych. Nie ma pełnej świadomości etapy edukacji szkolnej i Zna metody, techniki badań oraz narzędzia badawcze stosowane w diagnozie procesów pedagogicznych. Ma świadomość dobrym etapy edukacji szkolnej i Zna metody, techniki badań oraz narzędzia badawczych stosowanych w diagnozie procesów pedagogicznych. Ma pełną świadomość Uzasadnia zasadę sprawiedliwości i obiektywizmu w oceniania. 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Ćwiczenia audytoryjne: studenci oceniani są na podstawie przygotowanego referatu lub prezentacji, pracy samokształceniowej, umiejętności praktycznych oraz aktywności na zajęciach. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z referatu lub prezentacji 60% Ocena pracy samokształceniowej 20% Ocena z dyskusji podczas ćwiczeń 10% Ocena z czynności praktycznych 10% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, przygotowanie do wykonywania prac samokształceniowych, praca przy katalogach bibliotecznych lub 20 archiwalnych, praca przy katalogach internetowych), nauka własna 3 Udział w konsultacjach indywidualnych 5 4 Wykonanie pracy w formie referatu lub prezentacji 5 5 Łączny nakład pracy studenta 60 6 Punkty ECT za przedmiot 3 ECT 7 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 2 ECT 8 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 1 ECT

6 ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prof. nadzw. dr Jerzy Gałęski prawdził pod względem formalnym Zatwierdził p.o. Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej doc. dr Hadrian Lankiewicz p.o. Dyrektora Instytutu Humanistycznego prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s9-2013 ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo