3.1 Charakter obciążenia konstrukcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.1 Charakter obciążenia konstrukcji"

Transkrypt

1 .0. oawowy waune wyzymałośowy.0. oawowy waune wyzymałośowy oawowy waune wyzymałośowy (WW) łuży o oeślana opna wyężena maeału w funj obążeń ayznyh lub zmęzenowyh wymaów pzeoju. W ehne ouje ę we poawowe meoy o opu poawoweo waunu wyzymałośoweo óżnąe ę poobem oeślana napężeń opuzzalnyh.. Meoę napężeń opuzzalnyh oowaną w oólnej buowe mazyn w pzypau obążeń ayznyh zmęzenowyh... Meoę anów anznyh wyężena maeału pzeawoną w nome [4] łużąą o oblzeń onuj mealowyh (paz y..). Do wymaowana uojów nośnyh źwn ouje ę nomę N-M-0655:979 opaą aże na ej meoze.. Chaae obążena onuj Wybó poa WW, o le ne je oblaoyjne oeślany pejalnym pzepam np. Uzęu Dozou Tehnzneo, oleo Rejeu Saów p., oonuje ę na poawe haaeyy zaowyh obążena załająeo na oblzaną lub pawzaną onuję. Na yunu. pzeawono pzyłaowe haaeyy obążeń ayznyh zmęzenowyh. Obążene q z Cza Ry... zypa obążena onuj w funj zau, - ayzne, q - quaayzne, z - zmęzenowe.. Meoa napężeń opuzzalnyh oawowy waune wyzymałośowy w poa oólnej opywany je wzoem: zu,ma M W,ma zu zv,ma M W,ma 0 zv (.) ze: - napężena nomalne (poopałe) w oblzanym pzeoju, - napężena yzne w oblzanym pzeoju, - napężena opuzzalne (paz p......), welość pola pzeoju, W welość waźna wyzymałoś pzeoju,,, M, M obążene opoweno: łą oząająą lub śająą, ła nąą, momenem nąym momenem ęająym.

2 oawy Konuj Mazyn - pojeowane ney: z - oeśla pzypae obążeń zmęzenowyh, w pzypau obążeń ayznyh, pomjany; u - oeśla ozaj omnująyh, w oblzanym pzeoju, napężeń nomalnyh, pzyjmuje naępująe oznazena: - oząane, -śane, - znane, - na powezhnowy, H - na onaowy w Heza; v - oeśla ozaj omnująyh, w oblzanym pzeoju, napężeń yznyh, pzyjmuje naępująe oznazena: - śnane, - ęane; w - oeśla ozaj waźna: - la znana (oznazene o), o - la ęana; ma waość maymalna obążena (pzy obążenah zmęzenowyh. W pzypau ównozeneo załana złożoneo anu napężeń nomalnyh lub yznyh, waune en pzyjmuje poać (np. la obążeń ayznyh):,, (.) W pzypau ównozeneo załana napężeń nomalnyh yznyh w oblzanym pzeoju poawowy waune wyzymałośowy pzyjme poać (ney ja pzy.): - y omnująym ą napężena nomalne ( u > v ): z u zu v zu zv, zv u, zu - obążena ayzne; - ob. zmęzenowe. (.) - y omnująym ą napężena yzne ( u < v ): z u v zv zu zu, v zv,... Momeny bezwłanoś waźn wyzymałoś pzeojów zv (.4) Oblzene weloś pól pzeojów je ounowo poe. W ym elu wyozyuje ę la ypowyh załów oowe wzoy lub eż, y pole oanzone je zywym opanym znanym funjam za pomoą óżny ałe pojeynzyh lub ał powójnej. owzehne ouje ę pozał oblzaneo pola (lub momenu bezwłanoś pzeoju) na fuy poe o znanyh ozwązanah wówza pole ałowe je umą pól yh fu. W elu oblzena waźnów wyzymałoś pzeoju na znane (ooweo) na ęane (beunoweo) należy wyonać olejno o zone z pzeawonym aloymem. - obążena ayzne; - ob. zmęzenowe. 4

3 .0. oawowy waune wyzymałośowy Ry... Sz o wyznazana waźnów wyzymałoś pzeojów na pzyłaze fuy pooąnej załe peśena. ozelć oblzany pzeój na fuy poe o znanyh wzoah na pole momeny bezwłanoś pzeojów we wzajemne poopałyh oah:,. Ozymuje ę zbó -yh waoś F, J, J, ze: lzba fu, F pole pzeoju -ej fuy, J, J momeny bezwłanoś -ej fuy lzone wzlęem jej śoa ężoś O.. Wybać owolne pun o wpółzęnyh:, w.. Dla ażej fuy oblzyć momeny bezwłanoś wzlęem punu O uwzlęnają obó o, o ą α, o wpółzęnyh: u, v. Wpółzęne: u, w ą ównolełe o wpółzęnyh: w,. J u o 0,5( J J ) ( J J )oα J v 0,5( J J ) ( J J ) α (.5) 4. Oblzyć olełoś: w 0, 0 punów O o punu w eunah ównolełyh o o: w,. 5. Oblzyć umayzne momeny bezwłanoś pzeoju wzlęem punu J w ( J u u F ) J ( J v v0f ) 0 (.6) 6. Oblzyć wpółzęne śoa ężoś: 0, y 0 ałeo pzeoju O o punu. 0 y0 (.7) F F 7. Oblzyć umayzne momeny bezwłanoś pzeoju wzlęem punu O. J J w F w 0 F 0 8. Oblzyć waźn wyzymałoś pzeoju pzy znanu. 0 F J y J y0 F (.8) W y Wy yma ma J J (.9) 5

4 oawy Konuj Mazyn - pojeowane ze: y ma maymalna olełość wzłuż o y o o o ajneo punu pzeoju, ma maymalna olełość wzłuż o o o y o ajneo punu pzeoju, 9. Oblzyć waźn wyzymałoś pzeoju pzy ęanu. W 0 J J y (.0) ze: mn najmnejza olełość o śoa ężoś o ajneo punu pzeoju. mn... Napężena opuzzalne la obążeń ayznyh Napężena opuzzalne la obążeń ayznyh qua ayznyh oeśla ę ze wzou: R R eu ev mu mv u v u v (.) e m ze: R eu, R ev ana playznoś lub umowna ana playznoś (ab..) la oeśloneo anu napężeń (ney ja we wzoze.), R mu, R mv wyzymałość oaźna la oeśloneo anu napężeń, używana la maeałów uhyh lub bez wyaźnej any playznoś, e, m wpółzynn bezpezeńwa lzone opoweno wzlęem any playznoś lub wyzymałoś oaźnej (ab..). Tab... Typowe waoś oólnyh wpółzynnów bezpezeńwa oowanyh w oblzenah wępnyh w buowe mazyn Maeały e m z Sale, alwa, żelwa ąlwe, -,5 4 Żelwa zae -,5 Moąze - 5 Bązy,5-4,5 Spże,6-5 Bązale,6-5,5 Sopy lnu manezu,9-6 e lzony wzlęem any playznoś, m lzony wzlęem wyzymałoś oaźnej, z pzy obążenah zmęzenowyh.... Napężena opuzzalne la obążeń zmęzenowyh Dla obążeń zmęzenowyh, napężena opuzzalne oblza ę ze wzou: u v Nu Nv zu zv (.) z z 6

5 .0. oawowy waune wyzymałośowy ze: u, v łuowała (nezależna o loś yl zman zmęzenowyh) ana wyzymałoś zmęzenowej (ab.. lub wz..0) la oeśloneo ozaju napężeń (y..), Nu, Nv óowała (zależna o założonej loś yl zmęzenowyh) ana wyzymałoś zmęzenowej la oeśloneo ozaju napężeń (wz..), z - oólny zmęzenowy wpółzynn bezpezeńwa (ab..). uwa na znaząe ozaływane abu, anu powezhn weloś pzeoju, w pzypau elemenów obążonyh zmęzenowo wpółzynn en pawzany je, w wybanyh mejah onuj, ja pzeawono w ably.: Tab... Wyznazane zezywej waoś zmęzenoweo wpółzynna bezpezeńwa Rzezywy wpółzynn bezpezeńwa Wpółzynn ołabena z β δ ε Oólny β β β Nomalny o pzeoju β β β p β β β p β f α, η f Rm, ρ Syzny o pzeoju Wpółzynn załana abu β ( η ) Wpółzynn ważlwoś ( ) β p - wpółzynn anu powezhn, α wpółzynn zału abu, R m wyzymałość oaźna maeału pzy oząanu, ρ - pomeń zaoąlena abu, δ - poawowy wpółzynn bezpezeńwa (ab..4 lub ab..5), ε - wpółzynn weloś pzeoju.. Tab... Waoś poawoweo zmęzenoweo wpółzynna bezpezeńwa oowane w buowe mazyn δ,,5,5,7,7,,0,5 Waun zaoowana nany ozła napężeń haaeyy zmęzenowyh oeślonyh w waunah obążeń eploaayjnyh, wyoa ehnoloa wyonana, maeał onolowany efeoopowo w oeślonyh oeah użyowana. wyła ołaność oblzeń możlwość oeślena obążeń napężeń, oba ehnoloa wyonana zynnoś onolnyh. Elemeny o węzyh wymaah la óyh ne yponuje ę możlwośam baań zmęzenowyh, elemeny pawane z możlwym waam pawalnzym, śena ehnoloa wyonana. zy oenayjnym oeślanu obążeń napężeń, la mało ołane znanyh pejalne ężh waunów pay, la elemenów olewanyh. obążena: Chaae zmennoś obążeń oeślany je wpółzynnem ałoś (zmennoś) 7

6 oawy Konuj Mazyn - pojeowane χ χ m m a a ma ma ma ma mn mn mn mn χ m M χ M a m a ma ma M M ma ma mn mn M M mn mn (.) ze:,, - waoś napężeń nomalnyh yznyh,, M waoś ły momenu obążająeo elemen, ney: m waość śena, a amplua zman waoś. Dłuowałą anę wyzymałoś zmęzenowej wyznaza ę z naępująyh wzoów: u v u v ( χ ) χ R eu ev uo vo uo vo uj vj χ χ χ > χ R eu ev uo vo uo vo u( v) o R eu ev (.4) uj vj ze: uo, vo - łuowała ana wyzymałoś zmęzenowej la obążeń napzemennyh (χ 0, y.., ab..) (ney ja we wzoze.), uj, vj - jw. la obążeń ozeowo-ęnąyh (χ, y.., ab..5), a),,, M a l ma ma b) lr e χ on l N m l l N mn l N l N ) χ ) χ 0 ma j ma o a o a / j m / j m 0 m a a mn 0 mn - o Ry... zyła zmęzenoweo anu napężeń, a) napężena lub obążene w funj zau, b) wye Wőhlea, ) napężena ozeowo-ęnąe, ) napężena napzemenne. 8

7 .0. oawowy waune wyzymałośowy Tab..4. Dłuowałe ane wyzymałoś ayznej zmęzenowej w zależnoś o wynów póby ozywana. Lp. Maeały Roząane Śane nane Śnane ęane R e j o R e j R e j o R e j o Sale węlowe R e 0,56 R m 0, R m R e 0,56 R m,9 R e 0,76 R m 0,4 R m 0,6 R e 0,56 R m 0,5 R m Sale opowe R e 0,5 R m 0, R m R e 0,5 R m,0 R e 0,66 R m 0,4 R m 0,60 R e 0,46 R m 0,5 R m Salwa węl. R e 0,50 R m 0,0 R m,5 R e 0,68 R m,5 R e 0,60 R m 0,4 R m 0,60 R e 0,40 R m 0,4 R m 4 Żelwa zae 0,6 R m ) 0,44 R m 0,0 R m,8 R m ),0 R m, R m ) 0,80 R m 0,50 R m 0,6 R m ) 0,46 R m 0,5 R m 5 Żelwa ąl. R e 0,50 R m 0,0 R m,0 R e 0,64 R m,0 R e 0,56 R m 0, R m 0,70 R m 0,6 R m 0, R m 6 Moąze 0,6 R m 0,50 R m 0, R m 0,6 R m 0,50 R m 0,65 R m 0,6 R m 0,6 R m 0,40 R m 0,6 R m 0, R m 7 Bązy, pże 0,6 R m 0,44 R m 0,6 R m 0,6 R m 0,44 R m 0,50 R m 0,54 R m 0, R m 0,4 R m 0,0 R m 0,7 R m 8 Bązale 0,6 R m 0,5 R m 0, R m 0,6 R m 0,5 R m 0,58 R m 0,64 R m 0,8 R m 0,4 R m 0,8 R m 0, R m 9 Sopy lnu 0,6 R m 0,48 R m 0,9 R m 0,6 R m 0,48 R m 0,64 R m 0,60 R m 0,4 R m 0,40 R m 0,6 R m 0,0 R m 0 Sopy manezu 0,6 R m 0,5 R m 0,0 R m 0,6 R m 0,5 R m 0,68 R m 0,64 R m 0,8 R m 0,4 R m 0,8 R m 0, R m ) Umowna ana playznoś R e0,. 9

8 oawy Konuj Mazyn - pojeowane Tab..5. Wyznazane waoś poawoweo wpółzynna bezpezeńwa Nazwa wpółzynna δ pewnoś założeń δ ważnoś pzemou δ jenoonoś maeału Welość aoowane zyłay zaoowana,,,4 zepowazono baana wyzymałośowe maeału zaoow. śłą meoę oblzeń nany aune maeału, zwyłe meoy oblzeń,5,0 Obążene uaowe,0,,, Gy znzzene elemenu: - powouje zazymane mazyny, - powouje uzozene mazyny,,,5 - może powoować wypae.,0,05,,,,4,7 Defeoopowa onola jenoonoś. Maeały ue, walowane, ąnone. Olewy śnenowe, ośoowe. Olewy olowe, aanne połązena pawane z onolą enenową. Olewy paowe, elem. haowane, pawłowe połązena pawane Baane pejalnyh nalewów, naaów lub onów aneo maeału., bazo poy uła obążeń,,4 a. maeału oeślony poównawzo lub omplowany uła obążeń.,5 uezena łaone z eoowanem,,6 obążena ynamzne bez pęoś poząowej,,0 uezena bez eoowana., ława, ana napawa., poważne uzozene welu elemenów,,4 znzzene uzązena,,5 wypae (zaożene la luz).,0 elemeny o małej uboś.,4 małe olewy,poł. pawane ze al o pawzonej pawalnoś np. SS,,7 uże olewy, poł. pawane z maeałów nealowyh. 40

9 .0. oawowy waune wyzymałośowy δ 4 zahowana wymaów oawowy wpółz. bezpezeńwa.,0,05,05,,,5, Śła onola wym. ażeo elemenu. Konola wyywowa po ob. awanem. ęy, pofle walowane, blahy, ołane olewy, elemeny łozone. Kon. pawane, olewy, oów. δ δ δ δ δ 4,0 y eomea pzemou je poa, omplowane zały, pęy ąnone, óe pofle, olewy olowe bez zen,,5 uunony poma (np. blahy w śou), uże pofle walowe. Kóowałą anę wyzymałoś zmęzenowej la N < N yl zmęzenowyh wyznaza ę ze wzou: N 0 N 60 n L h N 600 f L R N e l l N l N h (.5) ze: N planowana lzba yl zmęzenowyh, N anzna lość yl (la al ~ 0 7, la opów mez ~ 0 8 ), n pęość oboowa np. wału [ob/mn], L h planowana wałość elemenu (w oznah pay), f zęolwość [Hz]. R j e o ma m mn Gy w pawzanej onuj zahoz: ma (y..4.) wówza neje zapa wyzymałośowy ampluy /lub waoś śenej napężena óe oblzyć można ze wzoów z ab..6. χ on 45 ω m m a 0,5 j a ω a on on m χ χ χ m Ry..4. Wye Smha z oznazonym zapaam wyzymałoś zmęzenowej pzy założenu ałej waoś śenej lub ałej waoś wpółzynna ałoś onążena 4

10 oawy Konuj Mazyn - pojeowane Tab..6. Wzoy o wyznazana zapau ampluy waoś śenej napężena m on χ on apa ampluy a o ma j apa wa. śenej m 0 χ ma ( ma ) χ.4. Oblzena.4.. aana onuyjne oawowy waune wyzymałośowy wyozyuje ę na wa pooby.. Wyznazene weloś pzeoju yyzneo elemenu onuyjneo. azwyzaj załaa ę zał pzeoju na poawe ypowyh załów oblzaneo elemenu np. wały oe poaają pzeoje ołowe peśenowe, bel pouwnowe o pzeoje wueowe lub zynowe (pzeój uy pooąnej), łupy o pzeoje peśenowe lub ozymane z hunzyh pofl walowanyh p. Należy pamęać, że zał pzeoju eyuje o mae elemenu, o pzeawono na pzyłaze w ably.7. Welość pzeoju oeśla ę pzez oblzene pola powezhn lub waźna wyzymałoś: M W (.6) ze: ła oząająa, śająa lub nąa, M momen nąy lub ęająy, opowene napężena opuzzalne. azwyzaj aża z yh weloś opana bywa loma paameam eomeyznym, óyh wyznazene zmuza o wyonywana oblzeń w olejnyh pzyblżenah. Ma o meje zzeólne wey, y welość pzeoju wyznazana je z napężeń zeuowanyh. W pzypau pzeojów opanyh jenym paameem można ozyać z wzoów pzeawonyh w p Spawzene waoś napężeń w pzeoju yyznym. nają zał welość pzeoju yyzneo elemenu onuyjneo należy wyznazyć napężena powająe na ue załana obążeń poównać h waość z napężenam opuzzalnym. Czyl należy pawzć poawowy waune wyzyma- 4

11 .0. oawowy waune wyzymałośowy łośowy. Tab..7. oównane wyzymałoś zywnoś la pofl bele o ej amej powezhn pzeoju popzezneo 9 m (maa /m). Lp. zeój popzezny Najwęzy opuzzalny momen nąy ze wzlęu na: Najwęzy opuzzalny momen ęająy ze wzlęu na: Napężena Uęe Napężena Ką ęena Nm Soune Soune Nm Soune Nm Soune ,,0,0,0 66Gϕ,0 0 58,,,5 6 5,0 590Gϕ 8, ,,4,5 05 4,5 44Gϕ 6, ,8,9 0,5 Gϕ 0,8, napężena opuzzalne na znane ęane w Ma, G wpółzynn pężyoś poaowej w Ma, ϕ - wzlęny opuzzalny ą ęena w /mm.4.. zeoje jenopaameyzne W elu wyznazena paameu pzeoju należy z wzoów pzeawonyh w ably.8 wyznazyć pola powezhn lub waźn wyzymałoś la wybanyh załów. Wpółzynn α zefnowany w ably.9. jao oune napężeń opuzzalnyh można, pzy założenu jenaowyh waoś wpółzynnów bezpezeńwa, pzeawć jao oune an playznoś la obążeń ayznyh (z ably.4.) lub an wyzymałoś zmęzenowyh la obążeń zmęzenowyh. 4

12 oawy Konuj Mazyn - pojeowane Tab..8. ola pzeojów lub waźn wyzymałoś o wzoów pzeawonyh w ab..9. Oblzenowe: waźn w mm pola pzeoju w mm Kzał pzeoju Roząane nane Śnane Sęane 0,7 0,86M 0,7 5,09M,55,000,55,000M y 7,7M 6,000M η 8,485M 8,M y 9,597M ła oząająa w N, M momen znająy w Nmm, ła śnająa w N, M momen ęająy w Nmm,, y, η - oznazena o znana.,55,000,55 0,000M 4,808M 5,9M W pzypau wyępowana ównoześne wóh ozajów napężeń paame pzeoju wyznaza ę z wzoów pzeawonyh w ably.9. Naoma, y w pzeoju wyępują ównoześne zy lub zey ozaje napężeń należałoby wyznazyć pewa 6 ównana 6-o opna: a b 0 (.7) ze: la omnująyh napężeń nomalnyh: a a α ; b ( α ) la omnująyh napężeń yznyh: y y y y α ; b ( α ) ; ; α α ; ; α α (.7a) (.7b) ze:,,, ja w ably.9, α - oune węzyh z napężeń opuzzalnyh nomalnyh o napężeń yznyh. e wzlęu na neznajomość ozwązana analyzneo aeo ównana, uzyano ozwązane pzyblżone. 6 * 6 0 (.8) ze: ja we wzoah (.7a) (.7b), * - pewze pzyblżene paameu pzeoju. Rozwązane można uśślć oują pojeynzy o eayjny w meoy Newona- Raphona: η η 44

13 .0. oawowy waune wyzymałośowy 45 Tab..9. Wzoy o oblzena paameu pzeoju w pzypau napężeń złożonyh Nap. omnująe łożene napężeń aame pzeoju α ozą. znane, ; ± B B, - śnane ęane, ; ± B B -, śnane α ozą. ęane 6 4 7, ; α ± α B B, śnane 6 4 4, ; α ± B B nomalne znane ęane α, śnane α ozą. ęane 6 4 4, ; α ± B B śnane 6 4 7, ; α ± α B B yzne znane ęane α,,,, oblzenowe pola powezhn lub waźn wyzymałoś pzeoju obążoneo opoweno: oząanem, znanem, śnanem lub ęanem (ab..),,,, napężena opuzzalne la ayzneo lub zmęzenoweo, opoweno: oząana, zna-na, śnana ęana ( ) ( ) ( ) b a 6 b a * 5 * * * 6 * * ** (.9). Meoa anów anznyh... oawowy waune wyzymałośowy oawowy waune wyzymałośowy je opany naępująą neównośą:

14 oawy Konuj Mazyn - pojeowane M f (.0) W ze: - napężena nomalne (poopałe) w oblzanym pzeoju, - napężena yzne w oblzanym pzeoju, ła obążająa (oząająa, śająa lub śnająa), M momen obążająy (nąy lub ęająy), powezhna ozpaywaneo pzeoju, W waźn wyzymałoś pzeoju (na znane na ęane), f napężena oblzenowe (abl..7), ney: w oeśla ozaj waźna pzeoju: na znane, o na ęane; oeśla ozaj napężeń oblzenowyh: bez neu la napężeń nomalnyh (oząane, śane znane), v la napężeń yznyh (śnane ęane), b la nau powezhnoweo, bh la nau onaoweo. Napężena oblzenowe la maeałów ne ujęyh w ably.7 można oblzyć ze wzoów: f γ γ γ R γ e mn,5 R 0,58 f,0 60 < R,5 470 < R f v e mn f w,5 f 60 Ma (.) e mn e mn b 470 Ma < 600 Ma f bh,6 f... Właśwoś wyzymałośowe maeałów W ably.9. pzeawono waoś właśwoś mehanzne ypowyh maeałów na onuje alowe oaz h wyzymałość oblzenową o oblzeń meoą oeślana anów anznyh wyężena. Tab..0. Mnmalne właśwoś wyzymałośowe al onuyjnyh[4]. Rozaj al Sal węlowa onuyjna N-88/H-8400 Sal noopowa N-86/H-8408 Symbol al S0S SSX, SSY, SS, SV, Rozaj wyobu, uboś ) Właśwoś mehanzne ) [Ma] [mm] R e mn R m mn f Blahy, SW 40 < 00 5 S4VX, S4VY, 6 < < S4V,S4W 6 < G, 8G 8GV załown, pęy, uy < <

15 .0. oawowy waune wyzymałośowy Sal uno- zewejąa N-8/H H 0H, 0H 0HV,0HV, 0HN ) 0HV, 0HV 6 < < walowane na zmno walowane na oąo walowane na zmno walowane na oąo Sal o pouj u 4) Ruy walowane lub R Ne oeśla ę 65 R ąnone, N-89/H- R uy zzewane X Salwo N-85/H-85 L L450 Olewy alwne upy II L500 ) Dla załownów walowanyh maoajna je śena ubość pół (op). ) oane w ably waoś oyzą aeo wyzymałośowej E440. ) Sal 0HN je walowana na oąo ) Ruy wal. lub ąn. ą pouowane aże ze al 8G, a zzewane ze al SS 8G..4. Saezność onuj pzy śanu Wybozene uaa aeznoś (poolnowoś zolnoś o pzenozena obążeń) elemenu śaneo łą węzą o yyznej. Waość ły yyznej lub napężeń anznyh wybozena R (y..4) zależy o mułoś elemenu (pęa) oeślonej wzoem: µ l mn (.) ze: µ - wpółzynn oeślająy poób moowana ońów pęa, y..4, l łuość eomeyzna pęa poleająa ozałenom, mn najmnejzy pomeń bezwłanoś pzeoju pęa, ze wzou: I mn mn I mn (.) - najmnejzy momen bezwłanoś pzeoju pęa, pole pzeoju. 47

16 oawy Konuj Mazyn - pojeowane R R e Ba wybozena Wybozene neal.-pezye Wybozene pezye 5 0 wzo: Temajea-Janeo wzo: Eulea Ry..5. ależność napężeń anznyh pzy wybozenu o mułoś pęa. µ (,) µ () µ (,) µ () µ0,7 (0,8) µ0,5 (0,65) l Ry..6. Waoś wpółzynna zamoowana ońów pęa w nawaah waoś eomenowane. - ba wybozena ( 0 5): R R e (obowązuje poawowy waune wyzymałośowy na ayzne śane) - wybozene neałowe pężye ( 0 ): R TJ a b wzó Temajea - Jańeo (.4) R JO B wzó Johnona - Oenfela ze: a, b,,, B wpółzynn zależne o maeału pęa, z ably. lub oblzane ze wzoów: a Re R R R (.4a) b e H H π E R H - ana popojonalnoś (ana Hooe a), E - mouł pężyoś połużnej (mouł Youna la al o.,0 5 Ma), - mułość anzna: E π (.4b) R H 48

17 .0. oawowy waune wyzymałośowy 0 5- mułość zeowa (ponżej óej ne zahoz oźba wybozena). π E - wybozene pężye ( > ): R E wzó Eulea (.5) Tabl... Waoś wpółzynnów maeałowyh o wzou T-J (.8) la wybanyh maeałów. Maeał R m, Ma R e, Ma 5 % a, Ma b, Ma, Ma S ,9 0 S ,6 0 Sal S , , ,6 0 Żelwo ,00 0,54 Sal o 5% N ,0 0 śmennwo [] Deyh M. nn: oawy onuj mazyn,., WN, Wazawa 986. [] N-90/B-0000: Konuje alowe, oblzena ayzne pojeowane, KNMJ. [] N-90/B-000: Konuje alowe, oblzena ayzne pojeowane, KNMJ. [4] N-90/B-000: Konuje alowe, oblzena ayzne pojeowane, KNMJ 49

18 oawy Konuj Mazyn - pojeowane. STRT µ (y..) Ualene poobu moowana ońów ( µ l ) I mn π E w, l, w, E (maeał) I z I mn Dobó pzeoju (wz..) Smułość zezywa < 0 0 < < > e mn ( a b ) w KONIEC R e a, b (ab..8) e, R e KONIEC w < < w < 6 w > 6 n > n- KONIEC n < n- mana powezhn pzeoju (wz..) Ry..6. loym obou pzeoju pęa wybazaneo. 50

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Inżynieia Rolnicza 5(103)/008 OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Aleande Liowi Kaeda Mazyn Rolniczych i Leśnych, Szoła

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.2004.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.2006.83.355 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena 2004. w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA 1/ 2, 20 (1982) METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A CZYNNIKA KRZYSZTOF GRYSA (POZNAŃ) Instytut Mechaniki Technicznej Politechniki Poznań skiej

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o w i c z PRACE OSW

M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o w i c z PRACE OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA CENTRE FOR EASTERN STUDIES JEDEN KRAJ, DWA SPOŁECZE STWA? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI

REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI / t i yuj&vrtu' INSTYTUT GEOGRAFII P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K PRACE GEOGRAFICZNE NR 43 MARIA IRENA MILESKA REGIONY TURYSTYCZNE POLSKI STAN OBECNY I POTENCJALNE WARUNKI ROZWOJU PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury z wymiennymi wkładami pomiarowymi TOPP-11, TTJP-11, TTKP-11

Czujniki temperatury z wymiennymi wkładami pomiarowymi TOPP-11, TTJP-11, TTKP-11 Czujniki temperatury z wymiennymi wkłaami pomiarowymi TOPP11, TTJP11, TTKP11 Czujnik przeznaczony jest o pomiaru temperatury meiów ciekłych i gazowych. Dzięki swojej buowie (wymienny wkła pomiarowy) znajuje

Bardziej szczegółowo

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo