XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne"

Transkrypt

1 XLI OLIPIADA FIZYCZNA EAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D Pod działaniem sil zewnęznych ciała sale ulęgają odkszałceniom. Wyznacz zależność pomienia obszau syczniści szklanej soczewki z płyka szklana od obciążenia soczewki.zaówaz,że odkszałceniu ulega zaówno soczewka jak i płyka,gdyż są one wykonane z maeiału o ej samej wadości. ożesz kozysać z nasępujących pzedmioów: PRZYRZĄDY.Plasko wypukła soczewka szklana o znanej masie m i pomieniu kzywizny R.Plykaszklana 3. Jednakowych ciężaków w kszałcie kążków o znanej masie m (ok.5g) 4.Sma do sklejania ciężaków o znanej masie ze sobą 5.Sope 6.Konomiez 7.Linijka z podziałką milimeowa 8.Papie milimeowy 9.Kedka woskowa lub flamase piszący na szkle WSKAZOWKA. Pzyjmij,że dla malej całkowiej siły nacisku wiec dla małych odkszałceń, ciśnienie w punkcie syczności jes kwadaowa funkcja odległości ego punku od osi symeii soczewki. Pzeanalizuj związek momenu siły acia pzy obocie soczewki siły nacisku, zauważając, że R. 3. Pzyjmij,że dla użyych w doświadczeniu maeiałów współczynnik acia kineycznego jes pakycznie ówny współczynnikowi acia saycznego. ROZWIĄZANIE ZADANIA D Część eoeyczna: Znalezienie kszału soczewki w zależności od całkowiej siły nacisku jes badzo skomplikowane. Analizując związek momenu siły acia pzy obocie soczewki i siły nacisku można wyznaczyć pomień obszau syczności soczewki i płyki. W waunkach zdefiniowanych w zadaniu wysaczy zauważyć, że R ς (pomień kzywizny soczewki w obszaze syczności)jes znacznie większy od pomienia obszau syczności (ys)

2 Rys.3 Kozysając ze wskazówki zakładamy, że ciśnienie p(ς) w punkcie syczności obu powiezchni odległym o ς od osi symeii soczewki ( ς ) A Bς p = + () Z waunku bzegowego : dla ς= p()=,gdzie jes odległością ganicy syczności od osi symeii soczewki.sąd ς ( ) B p ς = () Siła nacisku działająca na elemen E obszau syczności (ys.) o powiezchni dς ds = ς dφ wynosi cosϑ dς dn = p{ ς } ς dφ cosϑ = p( ς ) ςdςd φ cosϑ gdzie ką ϑ jes kąem jaki wozy nomalna do odkszałconej powiezchni z pionem. Całkowia siła nacisku: N = π dφ dςςp ( ς ) = π dςςp ( ς ) Podsawiając wyażenie () ozymujemy: ς 3 ςd ς = π B ςdς ς d N = π B ς

3 N 4 πb = (3) 4 Rys.4 Siła acia działająca na elemen E pzy obocie soczewki jes popocjonalna do składowej siły nacisku nomalnej do powiezchni wynosi µ dn d = cosϑ omen siły acia działający na elemen E pzy obocie soczewki wokół osi symeii wynosi ( ς ) ς dςdφ d = ςd = µ p omen siły acia pzy obocie soczewki wokół osi symeii wynosi: = π dφ dςς p( ς ) = πµ dςς p( ς ) 5 4πµB =.. (4) 5 ożemy wyeliminować sałą B dzieląc ównanie (4) i(3) sonami

4 8µ =.. (5) N 5 Sąd: 5 = (6) 8µ N Całkowiy momen siły acia można wyznaczyć badając uch oboowy soczewki względem jej osi symeii. Równanie uchu soczewki ma posać: I ε = -, Gdzie I oznacza całkowiy momen bezwładności względem osi symeii soczewki, dω ε- pzyspieszenie kąowe, ε =, ω -pędkość kąowa.sąd ω ( ) = ω d, a ką I obazu: α ( ) = ω I W momencie zazymania się soczewki po czasie zn. skuek hamującego działania siły acia pędkość kąowa ω() =, a więc pędkość począkowa ω = i ką I wykonanego obou α = (7) I Sąd α = Nadając soczewce óżne począkowe pędkości kąowe ω i mieząc I odpowiadające im α i w chwili zazymania się soczewki możemy wyznaczyć Iα całkowiy momen siły acia = Jeżeli wykonamy akie pomiay pzy óżnych obciążeniach soczewki kładąc na niej od do n ciężaków o będziemy mogli wyznaczyć (n) lub ( ) ( n) ( n) ξ n = α [ ( n) ] = I( n) Całkowiy momen bezwładności I(n) jes sumą momenów bezwładności soczewki I i ciężaków zwiększających siłę nacisku soczewki na płykę. Dla n ciężaków nma I ( n) = I +, gdzie a oznacza pomień ciężaka m jego masę. Siła nacisku ( n) = ( m nm ) g. asa soczewki m jes znana a jej momen bezwładności N + 3 b 5b + 3b obliczamy według. Wzou I = mr, gdzie R oznacza pomień ( 3 b) D kzywizny soczewki, b =, D- gubość soczewki. R

5 Osaecznie : ( n) = 5ξ ( n) [( m + nm ) g 4µ ] I + nm a (8) Zgodnie z założeniem pzyjęym w eści zadania współczynnik acia kineycznego μ można pzyjąć za ówny współczynnikowi acia saycznego, kóe możemy ławo wyznaczyć doświadczalnie. Część doświadczalna: W doświadczeniu użyo soczewki o pomieniu kzywizny R=65mm i masie m=3g. Jako ciężaki sosuje salowe kążki o śednicy a=33mm masie m=5g każdy. Obciążając soczewkę kilkoma ciężakami sklejono je odobiną smau. Dla uławienia pomiau kaa obou na kace papieu milimeowego naysowano używając kąomieza i linijki układ współzędnych x, y i siakę pomieni wychodzących ze śodka układu, pzy czym ka pomiędzy kolejnymi pomieniami wynosił. aka kakę podłożono pod płykę szklana.na płaskiej sonie soczewki naysowano pomienie pzecinające się pod kaem posym w punkcie pzejścia pzez soczewka osi symeii oaz oznakowano jedno z amion kzyża. Pozwoliło o usawić soczewkę ak, aby jej oś obou pokywała się ze śodkiem układu współzędnych, a dodanie amie kzyża pokywało się np. z dodanim kieunkiem osi x. Soczewkę wpawiono w uch palcami i w momencie puszczenia jej dugą ęką włączono sope, kóym miezono czas wania uchu do momenu samozunego zazymania się soczewki.pomia czasu wania uchu oboowego do momenu zazymania się soczewki pzepowadzono wielokonie dla samej soczewki (ilość ciężaków n=)oaz dla soczewki obciążonej n ciężakami nadając soczewce óżne począkowe pędkości obou. Ciężaki należy usawić na soczewce ak, by ich oś symeii pokywała się z osią symeii soczewki. Ozymane pay waości (α, )dla każdego n odłożono na papieze milimeowym.punky e dla danego n powinny układać się na lini posej pzechodzącej pzez punk ( α=, =).Dla każdego n pzepowadzono pzez punk doświadczalne linie pose i z ich nachylenia wyznaczono wielkość ξ(n) =α/. Wynik pomiau pzedsawiono w abeli. abela. n N( n) n mm [ g ] ξ ( n) g s 3,68 ±,8,9 ±,98 8,4 ±,3,43 ±,89 4 3,4 ±,,5 ±,8 8 3, ±,53,7 ±,9 8,3 ±,95,83 ±,34 ad ( ) [ ]

6 Nasępnie wyznaczono współczynnik acia saycznego maeiału soczewki o płykę szklaną, szukając najmniejszego kąa β, dla kóego soczewka zaczyna się zsuwać z ówni pochyłej uwozoną pzez nachyloną pod kąem β płykę szklaną. Ozymano µ = g β =,5 ±,. Kozysając ze wzou (8) dla każdego n obliczono (n). Waości (n) waz z błędami odłożono na papieze milimeowym w funkcji N n. obciążenia ( ) g OCENA BŁĘDÓW Wielkości miezone α i obaczone są błędem pomiaowym związanym z dokładnością użyych do pomiau pzyządów, Δα=,6 ad, Δ=,s. ogą wysąpić błędy sysemayczne związane z opóźnieniem lub pzyspieszeniem włączenia lub zazymania na począku i na końcu uchu soczewki. oże wysąpić eż nieosiowe umieszczenie cięzaków na soczewce oaz nadanie jej dodakowo innego uchu poza uchem oboowym. PUNKACJA: Część eoeyczna punków i doświadczalna punków Źódło: Zadanie pochodzi z Duk OF Komie Okęgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

Siła. Zasady dynamiki

Siła. Zasady dynamiki Siła. Zasady dynaiki Siła jest wielkością wektoową. Posiada okeśloną watość, kieunek i zwot. Jednostką siły jest niuton (N). 1N=1 k s 2 Pzedstawienie aficzne A Siła pzyłożona jest do ciała w punkcie A,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE KOMISJA NAUK EKONOM ICZNYCH I SAYSYKI KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA M O D RZEW SKIEG O FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA Vol. LII WYDAWNICWO ODDZIAŁU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Robot jako system komputerowy

Robot jako system komputerowy Robot jako system komputeoy Mateiał ykładoy opacoany pzez d. hab. inż. Maka Gaysiaka pofesoa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Rozdział Kiedy maszyna staje się obotem? Robot pojęcie niejasne

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

PF11- Dynamika bryły sztywnej.

PF11- Dynamika bryły sztywnej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalych

Bardziej szczegółowo

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście. Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

Anna Bechler PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI SIECI NEURONOWYCH I MODELI EKONOMETRYCZNYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI KREDYTOWYCH

Anna Bechler PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI SIECI NEURONOWYCH I MODELI EKONOMETRYCZNYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI KREDYTOWYCH PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI SIECI NEURONOWYCH I MODELI EKONOMETRYCZNYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI KREDYTOWYCH Anna Bechler Kaedra Badań Operacyjnych, Uniwersye Łódzki, Łódź WPROWADZENIE W świele obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej -3-9 Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/nt Wojciech.Wasilewski@fuw.edu.pl Wstęp do Optyki i Fizyki Mateii Skondensowanej Poponowane

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo