LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO"

Transkrypt

1 oitechnia Białostoca Wydział Eetyczny Kateda Eetotechnii Teoetycznej i Metoogii nstucja do zajęć aboatoyjnych Tytuł ćwiczenia LNA RZEYŁOWA RĄD TAŁEGO Nume ćwiczenia E Auto: mg inŝ. Łuasz Zaniewsi Białysto

2 pis teści. Wpowadzenie Linia pzesyłowa pądu stałego z jednym odbioniiem Linia pzesyłowa pądu stałego obciąŝona w wieu puntach omiay Opacowanie wyniów pomiaów zyładowe pytania ontone Liteatua Dodate inia jedno- i dwuodbioniowa Wymagania BH... 7 Mateiały dydatyczne pzeznaczone da studentów Wydziału Eetycznego B. Wydział Eetyczny, oitechnia Białostoca, 9 Wszeie pawa zastzeŝone. śadna część tej pubiacji nie moŝe być opiowana i odtwazana w jaiejowie fomie i pzy uŝyciu jaichowie śodów bez zgody posiadacza paw autosich.

3 3 Ce ćwiczenia: wyznaczanie spadów napięcia, stat mocy i ozładu potencjału w inii pzesyłowej pądu stałego.. Wpowadzenie nstaacje pądu stałego znajdują zastosowanie w omuniacji i pzemyśe. ąd stały stosowany jest pzede wszystim w gawanotechnice, hutnictwie metai ooowych (zjawiso eetoizy), spawanictwie i do ładowania aumuatoów. W ceu pzesyłu mocy pądem stałym buduje się inie wysoiego napięcia (HVDC) o znacznych długościach (np. zwecja-osa) zewody zasiające (inia pzesyłowa) łączące źódło napięcia z odbioniami odznaczają się pewna ezystancją. ąd, płynąc pzez te pzewody wywołuje na nich spade napięcia, wsute czego napięcie na początu inii i napięcie na odbioniu óŝnią się... Linia pzesyłowa pądu stałego z jednym odbioniiem Rysune. Linia pądu stałego obciąŝona na ońcu odbioniiem ub gupą odbioniów o łącznym poboze mocy.

4 4 Rysune. chemat zastępczy inii pądu stałego obciąŝona na ońcu odbioniiem ub gupą odbioniów o łącznym poboze mocy (poszczegóne pzewody inii zastąpiono eementami ezystancyjnymi). Na ysunu pzedstawiona jest inia pądu stałego obciąŝona na ońcu odbioniiem ub gupą odbioniów o łącznym poboze mocy, a na ysunu jej schemat zastępczy, w tóym poszczegóne pzewody inii zastąpiono eementami ezystancyjnymi. JeŜei oba pzewody są jednaowe, a długość inii wynosi, to ezystancja inii: R ρ () gdzie: - łączna długość obu pzewodów inii, ρ - ezystywność mateiału pzewodów, - ondutywność mateiału pzewodów, - poe pzeoju popzecznego pzewodów. pade napięcia w inii jest ówny óŝnicy napięć na początu i na ońcu inii. R () pade napięcia wyaŝa się często w pocentach napięcia znamionowego, tóe pzyjmuje się jao napięcie na ońcu inii % (3)

5 Z pzepływem pądu pzez inię wiąŝe się stata mocy 5 R (4).. Linia pzesyłowa pądu stałego obciąŝona w wieu puntach Rysune 3. chemat inii dwupzewodowej o długości zasiającej n odbioniów O, O... O n.

6 6 Na ysunu 3 pzedstawiony jest schemat inii dwupzewodowej o długości zasiającej n odbioniów O, O... O n. KaŜdy odcine inii pomiędzy oejnymi odbioniami chaateyzuje się ezystancją zaeŝną od długości odcina oaz od pzeoju i mateiału pzewodu. Rezystancja dowonego odcina eŝącego pomiędzy odbioniami O (-) O wynosi R gdzie: - długość odcina pomiędzy puntami - i. (5) ObciąŜenie nie jest jednaowe na całej długości inii. ąd płynący w odcinu (n-) n wynosi a pąd w odcinu ( n ) n n n (6) n L 3 3 n (7) zy stałej watości napięcia na początu inii, napięcie na odbioniu w dowonym miejscu inii odegłym od początu inii o wynosi: (8) gdzie: - spade napięcia na odcinu. oniewaŝ spade napięcia na dowonym odcinu (-), pzez tóy płynie pąd wynosi: R (9) więc spade napięcia na odcinu moŝna pzedstawić za pomocą wzoów:

7 7 () ) ( () w tóych: - spade napięcia pomiędzy puntami i, - długość odcina, () - pąd płynący pzez inię na odcinu. odstawiając wzó () do wzou (8) otzymamy wyaŝenie na napięcie na odbioniu dowonej odegłości od początu inii: ) ( () Watość napięcia na ońcu inii obiczamy ze wzou: n n (3) tata mocy w dowonym odcinu (-) spowodowana pzepływem pądu wynosi: R (4) tata mocy w pzewodach inii na długości : (5) ) ( (6)

8 8 a stata mocy wzdłuŝ całej inii o długości : n n (7) Rozpływ pądów, ozład napięcia, spadi napięć i staty mocy w inii obciąŝonej w czteech puntach pzedstawia ysune 4. zedstawiona na nim inia pzesyłowa (to eetoenegetyczny) jest schematem uposzczonym jednoiniowym. Da inii pzesyłowej (ysune 3) moŝna ównieŝ spoządzić wyes ozładu potencjału na całej długości inii. Załadamy potencjał V puntu ówny zeo. otencjał puntu wynosi wówczas: V (8) otencjał dowonego puntu inii: V V V ) ( (9) Wyes spoządzony na podstawie wzou (9) pzedstawiony jest na ysunu 5.

9 Rysune 4. Rozpływ pądów, ozład napięcia, spadi napięć i staty mocy w inii obciąŝonej w czteech puntach.

10 V V V V V3 V4 V 4 V 3 V V V Rysune 5. Wyes spoządzony na podstawie wzou (9) - potencjał dowonego puntu inii.

11 . omiay Rysune 6. ład pomiaowy. Oznaczenia: Z zasiacz stabiizowany, R, R oponii suwaowe 98Ω, A, A,A ampeomieze magnetoeetyczne 75/5/3 ma, V, V wotomieze magnetoeetyczne LM-3 5V, W, W wyłącznii jednobiegunowe. W badanej inii pzesyłowej obciąŝonej dwoma odbioniami doonujemy pomiaów napięcia wzdłuŝ inii, pzy stałym napięciu na początu inii V. Chaateystyi f( ) zdejmujemy da następujących pzypadów:.. ; 3. ; Watości pądów i (pądy płynące pzez odbioni R i R ) zostaną podane pzez powadzącego ćwiczenie (np. ma dotyczy p.3). Wynii pomiaów notujemy w tabeach.

12 Tabea pomiaowa V,... A,... A m,3,6,9,,5,8,,4,7 3, V 3. Opacowanie wyniów pomiaów. Na podstawie wyniów pomiaów naeŝy wyznaczyć: ) chaateystyi f( ); zaeŝności gaficzne da tzech badanych pzypadów pzedstawić na wspónym wyesie, ) chaateystyi f( ); zaeŝności gaficzne da tzech badanych pzypadów pzedstawić na wspónym wyesie, 3) zaeŝność ezystancji inii od jej długości R f( ); wyonać odpowiednie wyesy, 4) spoządzić wyesy ozładu potencjału wzdłuŝ inii zasiającej da tzech badanych pzypadów, 5) obiczyć ondutywność mateiału z tóego wyonane są pzewody, wiedząc Ŝe śednica pzewodu d,6 mm. Wynii obiczeń dotyczące puntów 4 pzedstawić w tabei wyniów. NaeŜy wyozystać wzoy podane w dodatu.

13 Tabea wyniów 3 V,... A,... A R V m V W Ω V,3,6,9,,5,8,,4,7 3, waga: W tabei wyniów w ubyce V naeŝy wpisać watość potencjału da obu pzewodów inii. 4. zyładowe pytania ontone. Zastosowanie instaacji i inii pądu stałego.. chemat zastępczy inii pądu stałego. 3. Metody obiczania spadów napięcia i stat mocy w wieoodbioniowych iniach pądu stałego. 4. Wyeśne pzedstawienie spadów napięć i stat mocy w funcji długości inii. 5. Napięcie na odbioniu połoŝonym w odegłości od początu inii wieoodbioniowej. 6. Anaityczne i wyeśne metody wyznaczania ozładu potencjału w obwodach eetycznych nieozgałęzionych i ozgałęzionych.

14 4 5. Liteatua. Niebzydowsi J.: ieci eetoenegetyczne. oitechnia Białostoca,.. Lubesi K.: Eetotechnia teoetyczna: obwody eetyczne pądu stałego. Wydaw. oitechnii Częstochowsiej, Choewici T.: Eetotechnia teoetyczna. WNT, Dodate inia jedno- i dwuodbioniowa Oznaczenia: napięcie zasiania; ( ) spade napięcia na obu pzewodach inii w funcji odegłości od początu inii; ( ) staty mocy w obu pzewodach inii w funcji odegłości od początu inii; R( ) ezystancja inii (obu pzewodów) w funcji odegłości od początu inii; V( ) potencjał puntu gónego pzewodu inii w funcji odegłości od początu inii pzy uziemieniu donego pzewodu.. KONDKTYWNOŚĆ Dane poducenta dutu anthaowego o śednicy d,6 mm: cm odpowiada RΩ R R d R π 4 R π d. REZYTANCJA R( ) [ Ω] 3. BRAK OBCĄśENA (bieg jałowy) ( ) ( ) V( ) const. Ω m

15 5 4. JEDEN ODBORNK (na ońcu inii), da ( ) ( ) ( ) ( ) V 5. DWA ODBORNK (w śodu i na ońcu inii), gdy:, a) ( ) b) ( ) c) ( ) V gdy:, a) ( ) ( ) [ ] b) ( ) ( ) [ ] c) ( ) ( ) ( ) V spade napięcia na ońcu inii

16 6 a) b) c) spade napięcia na ońcu inii

17 7 7. Wymagania BH Wauniem pzystąpienia do patycznej eaizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instucją BH i instucją pzeciwpoŝaową oaz pzestzeganie zasad w nich zawatych. Wybane uządzenia dostępne na stanowisu aboatoyjnym mogą posiadać instucje stanowisowe. zed ozpoczęciem pacy naeŝy zapoznać się z instucjami stanowisowymi wsazanymi pzez powadzącego. W tacie zajęć aboatoyjnych naeŝy pzestzegać następujących zasad. pawdzić, czy uządzenia dostępne na stanowisu aboatoyjnym są w stanie ompetnym, nie wsazującym na fizyczne uszodzenie. pawdzić pawidłowość połączeń uządzeń. Załączenie napięcia do uładu pomiaowego moŝe się odbywać po wyaŝeniu zgody pzez powadzącego. zyządy pomiaowe naeŝy ustawić w sposób zapewniający stałą obsewację, bez onieczności nachyania się nad innymi eementami uładu znajdującymi się pod napięciem. Zabonione jest doonywanie jaichowie pzełączeń oaz wymiana eementów sładowych stanowisa pod napięciem. Zmiana onfiguacji stanowisa i połączeń w badanym uładzie moŝe się odbywać wyłącznie w poozumieniu z powadzącym zajęcia. W pzypadu zaniu napięcia zasiającego naeŝy niezwłocznie wyłączyć wszystie uządzenia. twiedzone wszeie bai w wyposaŝeniu stanowisa oaz niepawidłowości w funcjonowaniu spzętu naeŝy pzeazywać powadzącemu zajęcia. Zabania się samodzienego włączania, manipuowania i ozystania z uządzeń nie naeŝących do danego ćwiczenia. W pzypadu wystąpienia poaŝenia pądem eetycznym naeŝy niezwłocznie wyłączyć zasianie stanowis aboatoyjnych za pomocą wyłącznia bezpieczeństwa, dostępnego na aŝdej tabicy ozdzieczej w aboatoium. zed odłączeniem napięcia nie dotyać poaŝonego.

LABORATORIUM. Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego

LABORATORIUM. Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego PRz, 1, Żabińi Tomaz LABORATORIUM Steowanie zeczywitym ewomechanizmem z modułem zemiezczenia liniowego 1. Na odtawie ztałtu odowiedzi oowych uładu, oeśl ty teowania (ądowy, naięciowy) ewomechanizmu oaz

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD Tadeusz PAWŁOWSKI Pzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Staołęca 31, 60-963 Poznań e-mail: office@pim.poznan.pl IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIHTWEIHT SEMITRAILER N000 BY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 73 Boniław Dak, Piot Zientek, Roman Nietój, Andzej Boboń Politechnika Śląka, Gliwice Józef Kwak, Zabzańkie Zakłady Mechaniczne, Zabze Jan Maek Lipińki, Zakład

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań KAEDRA FIZYKI SOSOWANEJ PRACOWNIA 5 FIZYKI Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na ores drgań Wprowadzenie Ruch drgający naeży do najbardziej rozpowszechnionych ruchów w przyrodzie.

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45)

STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45) STUDIA INFORMATICA 2001 Voume 22 Numbe 3 (45) Pzemysław KOWALSKI, Kzysztof SKABEK Instytut Infomatyki Teoetycznej i Stosowanej PAN PRZETWARZANIE INFORMACJI WIZYJNEJ W KOMPUTEROWYM SYSTEMIE Z MOBILNĄ GŁOWICĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu TS1C 200 008 Kod AK Ćwiczenie pt.

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych meteorologicznych

Przetwarzanie danych meteorologicznych Sps teśc I Rozważaa ogóle 5 Pzetwazae daych meteoologczych Notat z wyładu pokhamaa Wyoała: Alesada Kadaś I Iomacja odowae 5 I Poces pzetwazaa daych 5 I Aalza 6 I Syteza 7 I3 Edycja wzualzacja 7 I3 Dae

Bardziej szczegółowo

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści KODOWANIE DANYCH I METODY WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI KODOWANIA PI04. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia KODOWANIE DANYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia: Ćwiczenie: U Pierścienie Newtona Ce ćwiczenia:. Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem interferencji światła.. Zapoznanie się z powstawaniem pierścieni Newtona w świete przechodzącym i odbitym. 3. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS

Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS mgr inŝ. Grzegorz LOSKA KWK Śląsk mgr inŝ. Henryk KLEIN OPA LABOR Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy Streszczenie: Referat jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 PROJEKTOWAIE PLAU PRZEPŁYWU ŁADUKÓW W SYSTEIE AGV Alesander IEOCZY Streszczenie Artyuł zawiera opis podstawowych problemów projetowania systemu AGV oraz stosowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Układów Logicznych

Projekt Układów Logicznych Opole, dn. 1 maja 005 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Projekt Układów Logicznych Temat: Sterownik suszarki Autor: Prowadzący: Dawid Najgiebauer Piotr Nitner

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych (MES) do numerycznych obliczeń inŝynierskich Większość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru

Krótki wstęp do zastosowania Metody Elementów Skończonych (MES) do numerycznych obliczeń inŝynierskich Większość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru Króti wstęp do zastosowania Metody lementów Sończonych (MS) do numerycznych obliczeń inŝyniersich Więszość inŝynierów, mając moŝliwość wyboru pomiędzy rozwiązaniem jednego złoŝonego problemu lub iludziesięciu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki

Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA I EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1A610 212 Ćwiczenie nr: 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW KOTROLA STAU ISTALACJI ELEKTRYCZYCH ISKIEGO APIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW Stanisław CZAPP Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo