Badanie wpływu zmiany amunicji na skład domieszek organicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie wpływu zmiany amunicji na skład domieszek organicznych"

Transkrypt

1 W.A. MacCrehan, E.R. Patie rno, D.l. Duewer, M.R. Reardon Badanie wpływu zmiany amunicji na skład domieszek organicznych występujących w GSR Jou rn al ol Forensi c Sciences 2001, nr 46 (1), s Charakterystyka składu organicznego w pozostałościach powystrzałowych (OGSR) poprzez pomiary i i oś c i propelenta i domieszek stabilizatora to stosunkowo nowa metoda służąca do ujawnienia, czy broń palna została wykorzystana 1. Jakościowa identyfikacja różnych domieszek prochu strzelniczego dostarcza informacji, która prowadzi do powiązania pozostałości ze strzału z niewystrzelonym prochem strzelniczym oraz pomaga w ustaleniu, czy sprawca oddał strzał z konkretnej broni palnej2. Stosunkowo niedawno w celu ustalenia, czy można w idealnych warunkach powiązać pozostałości z niewystrzelonym prochem, rozpoczęto ilościowe pomiary składu nitrogliceryny (), dwufenyloaminy (DPA), N-nitrosodifenylam iny (NnDPA) i N,N'-dietylo N,n'dwufenylo mocznika (centralit etylu - ) w OGSR. W badaniach tego typu należy ocenić wiele czynników, w tym możliwość kontaminacji (zanieczyszczenia) pozostałości od wcześniej wystrzelonej amunicji, niepewność wynikającą ze zmienności składu chemicznego między cząsteczkami oraz charakterystykę składu determinowanego przez rodzaj wykorzystanej spłonki. Problem kontaminacji pozostałości był już wcześniej przedmiotem badań. Zeichner i wsp.3 przeprowadziii eksperyment z wykorzystaniem strzałów testowych oddanych z tego samego typu broni. Zastosowali proch strzelniczy zawierający różne składy metaliczne spłonk i. Analiza pozostałości metodą SEM/EDX wykazała występowanie mieszanych pozostałości o zmiennym składzie spłonki. Ponadto Wolten i Nesbitt 4 opisali, że przy strzale z używanej broni zaobserwowano dość częste występowanie niewielkiej ilości cząsteczek zawierających miedż lub antymon w GSR z nabojów, które nie zawierały tych pierwiastków. Harris 5 badał wpływ niekonwencjonalnej amunicji otowiowej na póżniejsze strzały oddane z amunicji bezołowiowej CCI Blazer. Oprócz tego, że zaobserwowano cząsteczki ołowiu, baru i antymonu w GSR, te same pierwiastki wykryto również w próbkach pobranych z wewnętrznych części komory broni. Z kolei Gunaratnarnf wykrył ołów i bar w GSR uformowanych w wyniku oddania strzału z dokładnie wyczyszczonej broni z zastosowaniem bezołowiowej amunicji Sintox. Wprawdzie dokładne mechanizmy osadzania się i uwalniania substancj i metalicznych nie są znane, stawia się jednak tezę, że zachodzą w wyniku wysokiej temperatury i ciśnienia wytwarzanych wewnątrz komory, w momencie kiedy spłonka i proch ulegają gwałtownemu odparowaniu i kondensacji? Mach i wsp.8 ujawnili dowody zanieczyszczenia OGSR od strzałów oddanych z używanej wcześniej broni. Ancrasko'', dzięki zastosowaniu korelacji wzorów składu domieszki, stwierdził brak kontaminacji od wcześniej oddanych strzałów. W poniższym opracowaniu autorzy, poprzez ilościową analizę domieszek w pozostałościach utworzonych w wyniku oddanych kolejno strzałów z wykorzystaniem znanego prochu, precyzyjnie oceniają zjawisko kontaminacji. W poprzednich badaniach składu prochu zbadano zm i e n n o ś ć między cząsteczkami siedmiu komercyjnych prochów. Podczas gdy niektóre z nich wykazały spójny - jednoczą steczkowy skład, pozostałe charakteryzowały s ię szerokim zakresem różnych stężeń domieszek10. Oblicze nie stosunku propelenta do zawartości stabilizatora dało dodatkowe informacje pomocne w powiązaniu pozostałości z niewystrzelonym prochem, nawet dia prochów charakteryzujących się niejednorodnością cząsteczek. Ponieważ cząsteczki OGSR są w dużej części wynikiem niepełnego spalenia pojedynczych drobinek, zmienność w składzie niewystrzelonego prochu znajdzie odzwierciedlenie w wystrzelonych pozostałościach. Zmienność ta jest istotnym czynnikiem do rozważenia, w sytuacji kiedy można zabezpieczyć jedynie niewielką liczbę cząsteczek OGSR. W swoich badaniach autorzy dokonali wstępnej oceny braku jednorodności OGSR. Na skład OGSR może mieć wpływ również materiał, z którego jest wykonana spłonka amun lcjll l. Badania tego typu są teraz popularne, z uwa- 78 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 257/07

2 gi na wprowadzenie na rynek s płonek charakteryzujących się nowym składem, tzn. niezawierających metali ciężkich. W odpowiedzi na zw iększone zainteresowanie zagrożeniem dla zdrowia i środow iska naturalnego związanym z wykorzystaniem konwencjonalnej amunicji ołowiowej producenci komercyjni, przy współpracy wojska USA, opracowali spłonki i pociski bezołowiowe. Dlatego też uwaga powinna być skierowana na zbadanie charakterystycznych skład ników, które są związa ne ze spłonkami oraz prochem. W nowych sp łonkach metale, takie jak cynk i stront, lub bazy organiczne niezawie rające metalu są stosowane częściej niż tradycyjne połączenia ołowiu, baru i antymonu. Po n ieważ wykrycie cynku i strontu nie jest unikalne dla GSR, na leży z b a dać inne sposoby identyfikacji pozostałości powyst rzałowyc h. Analizy z mi erza ły do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieją znaczne róż nice między stężen ia m i ujawnionych składników w spłonkac h bezołowiowych i tradycyjnych. Autorzy zbadali rów n i eż za pomocą elektroforezy kapilarnej, czy amunicja ze spłonką bezo łowi ową zawiera charakterystyczne zw iązk i organiczne. Materiały i metody Odczyn niki I wzorce Do izolacji próbek OGSR za pomocą metody USE (ultrasonie solvent extractlon) wykorzystano wysokiej jakości metanol HPLC (J.T. Baker, Phillipsburg, NJ) 12. Roztwór bufora do elektroforezy kapilarnej składa ł się z 25 mmoll l dodecylosiarczanu sodu - SOS (Pierce, Rockford, IL) oraz 10 mmolll bufora boranu sodu, ph 9,1 (granulowany kwas borowy, Mallinckrodt, P a ryż, KY oraz boran sodu w postaci krystalicznej, J.T. Baker) w wodzie HPLC. Standardowy roztwór skła daj ący s i ę z 2000 mgli, 1000 mgli DPA i 1000 mgli (AccuStandard Inc., New Haven, CT) w metanolu rozc ieńczono do 200 mgli (100 mgn - po z o s t a ł e składniki) roztworem buforowym do kalibracji. Do standardowego roztworu dodano również NnOPA (Chem Service, West Chester, PA) do uzyskania końcowego stę ż en i a 100 mgn. W metanolu przygotowano wzorzec wewnętrzny, 2 -metyi0-6 -nitroanilinę (MNA) (Fiuka - Milwaukee, WI). Badanie amun icji W badaniach wykorzystano dwa rodzaje dostępnyc h na rynku prochów: Hi-Skor 700X (dystrybutor IMR Powder Company, Waszyngton, PA) oraz Universal Clays (dystrybu tor Hodgdon - Shawnee Mission, KS). Próbki prochu zatrzymano do analizy, natomiast p o z ost ał ą część, na strzelnicy Krajowego Instytutu Wzorców i Technologii w Gaithersburgu (MO), załadowan o do nabojów z brąz u ma j ących spłonki konwencj onalne (tradycyjne) lub bezołowiowe CCI (Smali Pistol O.E.M. Primer, Blount inc., Lewiston, ID). W celu przeprowadzenia eksperymentów ze zmianą prochu każdy rodzaj prochu był ponownie ładowany do 100 nabojów Remington (.357 Magnum) z b rązu p o s i a d a j ą cy c h konwencjonalną spłonkę. Aby zaś przeprowadz ić eksperymenty ze zmianą spłonk i, przygotowano 92 strzały z każdym rodzajem prochu oraz dla obu rodzajów spłonki. Strzały oddano z rewolweru Smith and Wesson, model 19-4,.357 Magnum. Zastosowano pociski 125 kulkowe z wydrążonym wierzchołkiem. Każdy nabój był załadowany 4,5 kulki (ok. 290 mg) prochu. Zabezpieczanie pozo s tał o ś ci P o z o s t a ł o ś ci powystrzałowe zebrano do dwunastu p u dełek z tworzywa sztucznego (wymiary 41 cm x 38 cm x 17 cm) ze zdejm owan ą pokrywą. Na dnie każd ego p ud e łka przewiercono otwór o przekroju 10 cm. Otwory zosta ły przykryte kwadrata mi z teflonu o wymiarach 15 x 15 cm (Bytac, PGC Scientifics), przez które pociski wystrzelono. Na czas oddawania strzałów testowych zdejmowano pokrywę pudełka ; oddawano strzał z broni z odl egłości 2 metrów, prostopadle do tarczy o kierunku nachylenia w dół ok Strzały oddawano z tzw. wolnej ręki oraz w przestrzeni zamkniętej. Pierwszy etap eksperymentu obejmowa ł czyszczenie broni specjalnym p łynem (Klean-Bore Formula 3 gun), n astę p n ie spryskanie s u bsta ncją Generation 2000 Contact Clean, op ł ukanie freonem i pozostawienie do wysch n i ęc ia. Aby p rzy g ot ować broń, wystrzelono z niej p ię ć sztuk amunicji Hi-Skor do pudełka nr 1, n a stę pn i e oddano jeden s t rzał z amunicji na ładowanej innym prochem - Universal Clays, do p ude łka nr 2. Drugi pojedynczy strzał z Universal Clays oddano do pudeł k a nr 3. Trzeci, czwarty i p i ąty st rza ł oddano do pu dełka nr 4, natomiast kolejnych pięć - do pudełka nr 5 (przez ca ły czas Universal Clays). Po oddaniu st rzałów przykrywano pu deł ka pokrywką, by nie dopuścić do kontaminacji. Całkowity c iąg s t rz ał ów w celu zebrania wystarczaj ącej i l o ści pozostałości do analizy powtarzano czterokrotnie. Następnie odwrócono kolejność s trzałów: najpierw z Universal Clays, następnie z Hi-Skor, i zbierano pozostałości do dodatkowych pięciu pudełek. Aby ustalić wpływ bezołowiowej spłonk i na skład OGSR, do dwóch osobnych pudełek oddano 92 strzały z amunicji załadowanej albo Hi-Skor, albo Universal Clays. Izolacja i analiza S kład masy zebranych do pudełek pozostałości ustalano poprzez pobranie pięciu 2-miligramowych próbek z każdego pudełka i poddanie analizie w USE/CE. Każ dy z pięci u oddzielnych ekstraktów próbki b ył analizowany w triplikacie, aby uzyskać łączni e pi ętn a ś ci e pomiarów. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 257/07 79

3 Pięć dwumiligramowych próbek z niewystr zelonego prochu izolowano i poddano analiz ie w ten sam sposób. Skład "poszczególnych cząsteczek" usta lano przez zabezpieczenie trzech cząsteczek z każdego pudeł ka i przep rowad zen ie pojedynczych analiz. Stężen ia dom ieszek w masie pozostał ości i niewystrzelonych prochach oraz pojedynczych cząsteczek GSR, celem określenia ostatecznego stężenia w mg/i, obliczano, stosując wzorzec wewnętrzny, wykorzystując zliczen ia powierzchni pików wzorca domieszki prochu, wzorca wewnętrznego (MNA) oraz próbek. Do końcowych obliczeń włączono masę każdej próbki i wszelkie ro zcieńczenia, aby otrzymać stężenie w mg/g. Ustalono uśrednione stężenia mg/g (dla pięc iu pomiarów pozostałości lub prochu oraz trzech pomiarów dla pojedynczych cząsteczek), a także standardowe odchylenia od średniej. Analizę przeprowadzono za pom o cą elektroforezy kapilarnej (Beckman PlACE 5510, Brea, CAl z detekcją absorpcyjną o stałej długości fal 214 nrn i pozyskiwaniem danych na komputer podłączony do chromatografu. Zastosowano kapilary (Agilent Technologies, Palo Alto, CAl o wydłużonej długości ścieżki (średnica okna 200 urn), wewnętrznej średnicy 75 um i całkowitej długości 77 cm oraz nastrzyk ciśnieniowy 1 s o napięciu rozdziału 22 kv, temperaturze kolumny 30 0C i 20-minutowym czasie analizy. Podczas analizy kontrolowana temperatura łażni utrzymywała próbki w stałej temperaturze 10 oc. Wyniki i omówienie Porów nan ie skład u prochu i poz ostało ś ci W pierwszym etapie autorzy ocenili zależności między składem niewystrzelonego prochu i pozostałości z czystej broni, z której wystrzelono amunicję załadowaną prochami Hi- Tabela 1 Kon cent racja domi eszek prochu na podstawie całośc iowyc h pomiarów niewystrzelonego proch u i z pierwszych p ięciu st rzałów z wyczyszc zonej broni. Kon cent racje odpowiadają wartośc iom śred n im i jednemu standardowemu odchyleniu średniej z p ię c iu niezależ nych próbek. Proch Skład Średnia koncentracja (mg/g) Średnia koncentracja w tych badaniach (mg/~)15 Proch Hl-Skot 300 ± ± 9 10,9 ± 0.2 7,9 ± 0,3 pozosiałości ± ± 12 7,4:ł: 0,2 8,3 ± 0,4 proch Universal Clays 113 ± 6 70 ±4 12,8 ± 0,2 (0,7 ± 0,1) 7,1 ± 0,3(ND) pozostałości.38 38,6 ±1,6 40 ±2 6,4 ± 0,9 (1,9 ±0,1) 7,2 ± 0,2 (2,6 ± 0,1) -Skor i Universal Clays. Ustalone ilościowo wartości składu domieszek dwóc h niewystrzelonych pro chó w oraz masy pozostało śc i (prób ki 2 mg) z p ię c i u strzałów z przygotowanej wcześn iej broni przedsta wiono w tabeli 1. Ponieważ we wcześniejszych podobnych badaniach wykorzystano identyczne zbiorniki dwóch rodzajów prochu, w tabeli przedstawiono również wcześniej zmierzone stężen ia. Dane dla DPA i jego podstawowego produktu rozkładu - NnDPA, zostały ujęte w jednej linii ze względu na to, że całkowita zawartość stabilizatora to suma DPA i NnDPA. Stężenia i w Hi-Skor są podobne w przypadku niewystrzelonego prochu i wystrze lonych pozostałości w obu badaniach i wynik ten jest zgodny z badaniami pozostałości siedmiu prochów wystrzelonych z broni krótkiej13. Ten proch wykazał bardzo spójny skład cząsteczek. Z drugiej strony, po porównaniu stężeń i DPA + NnDPA w niewystrzelonym prochu ze stężeniami dla Universal Clays, odkryto znaczne różnice. Zaobserwowane różnice można częściowo przypisać wysokiej niejednorodności w składzie Universal Clays w fabrycznym pojemn iku. Przy ocenie dziesięciu pojedynczych cząsteczek tego prochu wariacje w składzie wyrażone jako procentowe, względne odchylenie standardowe od ś red n i ej wy n o s i ł y 35% 14 W przypadku tego zbiornika prochu zgodnoś ć pomiarowa mi ędzy s k ł ad em, ustalona poprzez ś re d n i ą wartość d z iesięc iu pojedynczych cząsteczek i masy 2 mg próbek, była równ i eż niewielka16. Być może, co często zdarza s ię w przypadku prochów bezdymnych 17, pojemnik zawierał dwie lub kilka serii wyprodukowanego prochu, które zmieszano, by uzyskać określone kryteria tempa spalania. Przy dowodowej ocenie ograniczonej liczby cząsteczek pozostałoś ci tak duża n iejednorodność prochu spowolni powiązanie określonej pozostałości z niewystrzelonym prochem jedynie w oparciu o i lościowo ustalony skład domieszek. W tego typu przypadkach byłaby wymagana ocena innych charakterystycznych czynników, np. j a ko ś c i owej identyfikacji innych domieszeklf lub analizy mortologii prochu /pozostaloścllś'. W pływ zmiany amun icj i na skład pozostałoś c i Do oceny wpływu zmiany amunicji na skład pozostałości zastosowano dwa prochy o podwójnej bazie: Universal Clays zawierał DPA jako główny stab ilizator, natomiast Hi-Skor -. W tym eksperymencie i l o ś ć zabe zpieczanych pozostałości dla jednego strzału była zupeł- BO PROBLEMY KRYMINALI STYKI 257/07

4 nie inna. Stosunkowo wydajnie spalający się Hi-Skor generował niewiele pozostałości (ok. 1.0 mg/strzał), mniej niż stosunkowo niewydajny Universal Clays (ok. 7,6 mg/strzał). Przy takiej koiejności eksperymentalnej można było wykryć zupełn ie inny stab ilizator pochodzący z poprzednich strzałów, a także z aobserwować wpływ różnych wydajnośc i spalania. W więk szości przypadków w każ dym pude ł ku wys tąpiła wysta rczająca ilość pozost ałośc i, tak że dokon ano p i ę ciu niez ale ż nych us tale ń s k ła du mierzonych w tripl ikacie. W przypadku pierwszego i drugiego s trz a ł u wydajnie s pa lając ej się amunicji Hi -Skor zeb ran o odpowiedn io trzy i dwie próbki. Dla zac howa nia jednolitej liczby pomiarów, aby uz y skać łącznie p i ętnaś ci e pom iarów z jed- Tabela 2 S k ła d i koncentracj e wszystki ch p ozo stało śc i powy strzałowy ch zabezpieczonych ze zmienianej amunicji. Koncentracje odpow i ad ają w arto ściom ś redni m I jednemu standardowemu odchyleniu ś re d n i ej z p ięc i u niezależnych próbek. Ładowa nie amuni cją Skład Pierwsze ładowanie : Hi-Skór pięć strzałów Drugie ładowanie : Universal Clays pierwszy strzał drugi strzał trzeci-piąty strzał szósty-dziesiąty strzał DPA (NnOPA) Pierwsze ładowanie: Universal Clays DPA(NnDPA) pięć strzał ów Drugie ładowanie : His-Skor pierwszy strzał drugi strzał DPA trzed-piąty strzał szósty-dziesiąty strzał nego pudełka, pobrano replikaty z wyizolowanych próbek. Pierwsze strzały oddano z używanego rewolwe ru.357 magnum, który został wcześniej wyczyszczony i przygotowany. Pozostałości Hi -Skor zebrano po oddaniu pięciu strzałów skierowanych w dół do pudełka, które póżniej zamykano. Następnie, nie czysz cząc bron i, oddawano pojedyncze s trzały z amunicji załadowa nej Universal Clays do innego zestawu pudełek odpowi adających pierwszemu, drugiemu, trzeciemu do piąte go oraz szóstemu do dziesiątego strz ałowi. Aby uzyskać wystarcz ającą i l o ść pozost ałości, czy n ność powta rzano cztero krotnie. W drugiej fazie eksperymentów, po strzale z amu nicji załadowanej Universal Clays, nastą pił st rzał z amunicji Hi-Skor. Średnia koncentracja w mgfg 259 ± 7 7,4 ± 0,2 36 ± 3,5 4,6 + 0,1 (1,4) ND' 42,4 ± 6,5 5,8±0,1 (1,6±0,1) 33 ± 1,9 6,4±0,2(2,1 ro,1) 40,8 ± 3 7,1 ± 0,2 (2,6 :i: 0,5) 38,6:t: 1,6 6,4 ± 0,9 (1,9 ±0,1) 237 ± 7 0,4 ± 0,1 6,5 ±0,1 255 ± 7 7,3 ± 0,4 272 ±;4 9,3 ± 0,2 258 ±8 6,9 ± 0,3 * Niska koncentracja (0,01 mg/g) wykryta w jednym powtórzeniu jednej z podp róbek pozo siało ści powys trzalo wych Wyniki pomiarów w masie przeprowadzonych na 2 mg prochu i próbek pozostałości zostały przedsta wione w tabeli 2. Zbadanie składu pierwszego st rzału po zmianie amunicji ujawnia jedynie ś ladową kontaminację z pozostałości po poprzednich strzałach. W pierwszy m eksperymencie, przy zmianie ze stosunkowo wydajnie spa l ającego się prochu Hi-Skor (stabilizowanego ) na Universal Clays (stabiiizowanego DPA), w pierwszym strzale oddanym z nowej amunicji ujawniono jedynie n iedający się ustalić i lo ś ci owo śl ad z Hi-Skor. W drugim i kolejnych strza łach nie wykryto żadn ej i lośc i. W drugim eksperymencie, przy zmianie ze stosunkowo mało wydajnie spa lającego si ę prochu Univeral Clays na Hi-Skor, w pierwszym strzale wykryto śladowe, ale dają ce się ustalić i lościowo ś lad y DPA, natomiast DPA nie wys tąp i ło przy drugim i n astęp nych st rzał ac h. Nawet w przypadku pierwszego strzału poziom kontam inacji z poprzednich strzałów był bardzo niski, wy nos ił bowiem p oniżej 6% wszystkich wykrytych stabilizatorów. Te warunki eksperymentalne prawdop odobn ie reprezentują najgorszy scena riusz, wedle którego, po zastoso waniu amunicji.ni ewydajne]'', stosowano amunicję.wy daj n ą ", Autorzy uznali za zasadne obliczenie stosunku propelenta (P) do zawartoś ci łą cz onych stabilizatorów (S) jako charakterystyczny identyfikator prochu 20 Stosunek P/S jest definiowany jako []/[] dla prochó w stabi lizowanych oraz [N G ]/~ [DPA] + [NnDPA] w przypadku prochów stabilizowanych DPA. Zbiorcze wyniki prz edstawiające stosunki P/S zn ajd ują się na rycinie. Pomi ary prochu w m asie/pozosta łośc i Na rycinie, w lewej górnej częśc i kwad rant u, przedstawiono wyniki składu masy P/S z pierwszego strzału po zmianie amunicji z Hi-Skor na PROBLEMY KRYMINALISTY KI 257/07 81

5 /ndividua/ Particie. Universal Ciays n:opa Ryc. Hi-Skor l Bu/k <> Measurements ---<r- -- -Ge G. ~ G Universal Clays (białe oznaczenia w formie diamentu). Sz ero kość linii poziomej przedstawia 95% przedziałów ufn o ś c i dla pomiarów. Ponieważ w strzałach od drugiego do dziesiątego nie wykryto żad nego stabilizatora pochodzącego z wcześn iej wykorzystanej amunicji, po łączo no dane dla tych strza łów. W przypadku amunicji Universal Clays pozostałości z wszystkich eksperymentów m i ały niższy P/S niż niewystrzelony proch (czarne oznaczen ia), chociaż wartości niepewności nakładają s ię na siebie. Pierwszy s trzał charakteryzował s ię nieznacznie wyższym P/S, n iż odnotowano przy kolejnych strzałach, przy czym wartości niepewności znacznie się pokrywają. Śred nia z pierwszego strzału pozostaje ponadto w bliskiej relacji z wynikami uzyskanymi z broni, która b ył a przygotowana za pomocą amunicji Universal Clays (sp łonka ołowio wa/leader primer). Należy odnotować, że te pomiary pozos tałośc i wykazują wysoką wartość n iepewnoś c i, która stanowi odzwierciedlenie niejedn oro d noś c i niewystrzelonego prochu "- 10" shot u wagę na fakt, że jedynie dane dla 13 z 15 czą steczek s ą wpisane w wykres dla Universal Clays. W przypadleaded plimer lead-free primer untired gunpowdęr PISValue~ Analiza pojedynczej cząstecz k i pozosta łośc i 1000 Wyniki pomiarów w masie, przy zmianie kolejności strzału z Universal Clays na Hi-Skor, zostały przedstawione w prawym górnym kwadrancie na rycinie (b iałe koła). Pierwszy strzał ma nieznacznie wyższą wartość P/S niż strzały od drugiego do dziesiąt e go, chociaż z nakładającymi się przedziałami p e w n o ś c i. Przy Universal Clays zaobserwowano, że wyniki pierwszego strzału z g a d z a j ą się z danymi uzyskanymi z broni przygotowanej (spłonka ołowiowa). W związ ku z tym uznaje się, że róż nice w stosunku P/S, odnotowane dla pierwsze go i n a st ę pn yc h strza łów z obu typów amunicji, znajdują s ię w przedziale niepewności związanym z powtórzonymi strza łami i analizą. W przeciwieństwie do wyników uzyskanych dla Universal Clays wszystkie stosunki P/S dla pozostałości są wyższe niż w przypadku prochu niewystrzelonego (czarne kółko). Wynik ten zgadza się z raportem Reardona i wsp., w którym nie zaobserwowano żadnej spójnej tendencji w przypadku porównania wartości P/S dla niewystrzelonego prochu i pozoetało ści-". Mimo że ocena cech charakterystycznych masy pozo st ałoś c i zebranych na podstawie strzałów oddanych z amunicji o zmiennym sk ł a dzie jest do brą m etodą na uzyskanie informacji na temat p rze c i ętneg o zachowania wystrzelonego prochu, nie jest ona charakterystyczna dla ekspertyz kryminalistycznych. Taśmy z materiałem zabezpieczonym od osoby, która oddała strzał z broni krótkiej, zawierają bardzo ograniczoną liczbę cząsteczek poddawanych ocenie 22. Aby bardziej realistycznie oddać warunki wykonywania prawdziwe j ekspertyzy z OGSR, poddano ocenie sk ład i stosunek P/S indywidualnych cząs teczek pozostałości. W tym celu z każdego p udełka zabezpieczono trzy cząsteczki, zgodnie z kolejnością oddanych strzałów po zmianie sk ładu amunicji, co zostało graficznie zobrazowane w dolnej części ryciny. Przedstawiono wyniki z wszystkich pomiarów czą steczek pozos tałoś ci oraz ze strza łów testowych broni przygotowanej (s p ło nka na bazie o łowiu ), czyli ocenie zostało poddanych 15 cząsteczek z każdeg o typu amunicji. Dane z tych eksperymentów p oł ą cz o n o z dwóch powodów. Po pierwsze, pomiary w masie poszczególnyc h s trzałów nie wykazały, że pozostałośc i z pierwszego strzału ró żniły s ię statystycznie od kolejnych s trzałów lub strzałów oddanych z broni przygotowanej. Po drugie, ekspert kryminalistyki nie b ę d z i e mógł uwzględnić w badaniach r ó ż nego rodzaju amunicji wykorzystanej wcześ niej w broni palnej. W przypadku Universal Clays (dolna krzywa z lewej strony) wykres częstotliwośc i wys tępowania cząsteczek pozostałośc i o wartośc i P/S, odzwiercie dlając niejed norodność w składzie w tym określonym pojemniku z niewystrzelonym prochem 23, wykazuje szerokie rozpowszechnienie wartości. Wyrównana krzywa Gaussa obraz ująca te dane jest dobrze wypośrodkowana na tle uśred nionych wartości P/S i wykazuje przedział uf nośc i podobny do p ozo stało ś ci z broni przygotowanej (dane ze s płon ki na bazie ołow iu). Na leży jednak zw róc ić 82 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 257/07

6 ku dwóch c ząste czek nie wykryto, a jedyn ie stabilizator DPA. Dla amunicji załado wane j Hi-Skór (dolna krzywa z prawej strony) zakres wa rto ś ci P/S dla 15 cząsteczek pozosłałości był znacznie w ę ż s zy, co jest zgodne z wcześ ni ejszymi wynikami analizy pojedynczej cząstecz k i niewystrz elonego prochu z pojemn i ka fabryczneg0 24. Krzywa Gaussa wpisuje się w histogram częstotliwoś ci i jest wypośrodkowana przy wartości P/S, która jest niższa niż w przypadku pomiarów pozostałości z masy o szerszym przedziale u fności. W tej amun icji, stabilizowanej, nie wykryto cząsteczek zawierających stabilizator DPA. Porównanie pomiarów pozostałości z masy i pojedynczych cząste czek z pomiarami, które przeprowadzono na prochach niewystrzelonych dowodzi, że pozostałości z amunicji Universal Clays charakteryzowały się konsekwentnie niższymi wa rt o ś c i a mi P/S, podczas gdy z amunicji Hl-Sk ór po zostałości wykazały się konsekwentnie wyższą warto ścią. Wpływ spło n k i b ezołowiowej na skład pozostałości Analiza CE pozostałośc i w masie wygenerowanych przez amunicję ze spłonką bezołowiową CCI ujawn iła, ze stężenia wykrytych domieszek były zgodne z tymi, które zostały zabezpieczone z amunicji ołowiowej. Zmierzone wartości propelenta i stabiliza - torów dla dwóch spłonek z tych i poprzednich badań tych samych pojemników z prochem zostały przedstawione w tabeli 3. Zmierzone wa rtośc i pozostałoś ci są zgodne z n iepe wnością pomiarów dla obu badanych prochów. Z drugiej jednak strony mierzo ne wartośc i stabilizatora wyg lądają na wyż s z e w poz ostałościach ze spł o nek bezołow iowych. Ocen i ając wa rto ść P/S, porównując pozostałości uzyskane ze spło nki konwencjonalnej ołowiowej i sp/onki bezołow iowej, dochodzi się do wniosku, że ta ostatnia cha rakteryzowała się nieznacznie n iższymi wa rto ś cia mi P/S z nakładającymi się przedziałami pewnośc i. Ze wzg l ęd u na to, że ocenie poddano tylko dwa prochy, nie można jednoznacznie stwierd zi ć, czy jest to powszechna tendencja. Amunicja załadowana Hi-Skorem wygenerowała bardzo podobne ilośc i zabezpieczonych pozostałości, tj. = 1,0 mg /strzał dla spłonek ołowiowych i bezołowiowych. W przypadku amunicji załadowanej Universal Clays spalanie przebiegało o wiele mniej efektywnie przy spłonkach bezołowiowych, przy czym w spłonkach ołowiowych uzyskano = 12 mg /strzał vs. = 7,6 mg/strzał. W przypadku 92 strzałów z amunicji Universal Clays ze spłonką bezołowiową odnotowa no kilka niewypałów. Analiza CE amunicji ze spłonką bezołowiową nie wykazała występowania żadnych domieszek, których nie wykryto wcześ ni ej w pozostałościach oło wygenerowanych przez sp łonk i wiowe. Wnioski Następ uj ące po sobie strz ały dwóch prochów dwubazowych o różnym składz ie, oddane z tej samej broni, ujawniły jedynie śladowe ilośc i po zostałości OGSR z poprzednich strzałó w, ograniczone do pierwszego strzału po zmianie amunicji. Nawet w przypadku pierwszego s trzału zmiana w s kładzie pochodząca od pozostałości z wcześniejszych strzałów nie była podstawą do błędne j identyfikacji jakościo we j podstawowego stabilizatora ani też nie mog ła w znaczny sposób zakłócić wzoru składu dopiero co oddanych strzałów. Analizy pozostałości uzyska nych po strzałach 2-10 z nowej amunicji nie wykazały żadnych śladów składników organicznych, charakterystycznych dla wcześniejszego prochu. Sytuacja była zupełnie inna w przypadku znacznej kontaminacji pozostałości z wcześniejszych strzał ów, odnotowanej dla pozostałości metalicznych w momencie zmiany składu sp łonki. Zjawisko to można wytłumaczyć różnicam i występujący mi w mechanizmac h tworzenia organicznych i nieorganicznych GSR. Drobiny osadu metalicznego powstają w wyniku kondensacji oparów metalu pochodzącego zarówno ze składników spłonki, jak i pozostałości Tabela 3 Zestawienie pozostałośc i z amunicji kalo.38 ze spłonką bezołowiową i z konwencj ona lną spłonką zaw ierającą ołów. Koncehtracje odpowiadają ś rednim wa rtościom i jednemu standardowemu odchyleni u średn iej z pięci u niezależnyc h próbek. Spłonka zaw ierająca ołów Proch Składn ik Spłon ka bezołowi owa Nasze studium Ref 5 Hi Skor Universal Ctays 261 ± 8 9,6 ± 0,4 4 1 ±3 7,9 ± 0,3 (2,8 ± 0,1) 259 ± 7 7,4 ± 0,2 39 ± 2 6,4 ± 0,9 (1,9 ± 0,1) 280 ± 12 8,3 ± 0,4 40 ± 2 7,2 ± 0,2 (2,6 ± 0,1) PROBLEMY KRYMINALISTYKI 257/07 83

7 PRZ EKŁADY z lufy broni 25,26, i sta n owią nie wielką część całko witej ilo ś c i pozostałoś c i. Dla kontrast u, OGSR to w więks zośc i n iecałk owicie spalony proch, zachowu j ący wiele z charakterystycznego kształtu oryginalnych ziaren 27 i tworzący masę całkowite j ilości pozosta łości. W idać wyraźnie, źe materiał organiczny uwolniony z lufy broni przyczynia się w niewielkim stopniu do powstania OGSR, w porówn aniu z niespalonym prochem. Ocena składu ograniczonej liczby pojedynczych cząsteczek OGSR, które moźna spotkać w badaniach dowodowych, jest zgodna z pomiarami niewystrzelonego prochu oraz masy pozostałości. Ustalenie stosunku propelentlstabilizator, który nie wymaga zwaźenia cząsteczek OGAR, wydaje się pomocnym czynn ikiem do charakterystyki proch u i poz ostałośc i. Badania nowych spfonek bezołowiowych nie wykazały występowan ia ż a d n y c h nowych domieszek organicznych wykrywanych przez elektrofo r e z ę kapilarną. Ich zastosowanie nie spowodowało teź źadnych znacz ą c y c h zmian w skł adzie pozostałości, w porównaniu z tradycyjnymi spłonkami ołowiowym i. PRZYPISY Oprac. Agnieszka Łukomsk a 1 L.S. Laggell, P.F. Lott: Gunshot residue analys is via organ ie stabi lizers and nitrocellulose,.microchem J", 1989 ; 39: 76-85; D.M. Northrop, W.A. MacC rehan : Smokeless powder residue analysis by capillary electrophoresis, NIJ Technical Report , 1997 ; D.M. Northrop, W.A. MacRehan : Sample Gollection, preparation, and quantitat ion in the miceltar electrokinetic capillary electrophoresis ot guns hot residues, "J Liq Chrom", 1992; 15 (6): B3; D.M. Nol rhrop, W.A. MacRehan, O. Mart ire: Separatlon and identification of organie gunshot and explosive constituents by mice llar electrokinetic capillary electrop horesis,.anal Chem" 1991; 63 (10): ; 2 D.M. Northr op, W.A. MacCrehan: Smokeless powder residue... op.cit.; 3 A. Zeich ner, N. Levin, E. Springe r: Gunshot residue particles tormed by using different types of ammunition in the same firearm, "J Forensic Sci" 1991; 36 (4): 102O--B; 4 G.M. WolIen, R.M. Nesbill: On the mechanism of gunshot residue particie fo rmation, "J Forensic Sci" 1980 ; 25 (3): ; 5 A. Harris: Analysis of prlmer residue from CCI Blazer Lead Free ammunition by scanning electron microsc opy/energy dispersive x-ray, "J Forensic ser 1995; 40 (1): 27-30; 6 L. Gunaranlam, K. Himberg: The identification of gunshot residue particles from Łead- F ree Sintox ammunition, "J Forensic Sci" 1994; 39 (2): ; 7 Ibidem; 8 M.H. Mach, A.H. Pallos, P.F. Jones: Feaslbillty of gunshot residue detection via its organic constituents. Part II: A gas-chromatographymass spectometry metbod. "J Forensic Sci" 1978; 23 (3): ; 9 J. Andrasko: Characterisation of smokeless powder flakes from fired cartridge cases and from discharge patterns on c1othing, "J Forensic Sci'' 1992 ; 37 (4): ; 1O M. Reardon, W.A. MacCrehan, W.F. Rowe : Comparing the addltlve composition of smokeless gunpowder and handgun-fired residues, "J Forensic Sci" 2000; 45 (6): ; 11 HA Worbel, J.J. Millar, M. Kijek: Identification of ammunition from gunshot residues and other cart ridge related materials - a pretiminary model using.22 caliber rimfire ammunition, "J Forensic Sci" 1998; 43 (2): 324-8; 12 M. Reardon, W.A. MacCrehan, W.F. Rowe. op.cit.: 13 Ibidem; 14 Ibidem; 15 Ibidem; 16 Ibidem; 17 National Research Council. BJack and smokejess powders, technologies for finding bombs and the bomb makers. National Academy Press, Washington, OC 1998 ; 18 D.M. Norlh rop, W.A. MacCrehan: Smokeless powde r residue... op.cit.: 19 T.G. Kee, D.M. Holmes, K. 00 olan, J.A. Hamill, R.M.E. Griffin: The ldentiflcation of Indlvidual propellant particles, "JFSS" 1990; 30 (5): ; C.L. Wallace, C.R. Mid kiff: Smoke less powder characterization: An investigative too l in pipe bombings. In: Yinon J, editor. Advances in the analysis and detection of explosives ; The Natherlands: Kluwer Academic Publishers, 1993 ; 29-39; 20 M. Reardon, W.A. Mac Crehan, W.F. Rowe, op.cit.; 21 Ibidem; 22 O.M. Notrhrop, W.A. MacRehan, O. Martire, op.cit.; 23 M. Reardon, W.A. MacCrehan, W.F. Rawe, op.cit.; 24 Ibidem; 25 A. Zeic hner, N. Lev in, E. Springer, op.cit.; G.M. Wolten, R.M. Nesbitt op.cit.; A. Harris, op.cit.; L. Gunarantam, K. Himberg, op.cit.; 26 HA Worbel, J.J. Millar, M. Kijek, op.cit.; 27 T.G. Kee, op.cit. redakcji: 84 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 257/07

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. A. o 25% B. o 50% C. o 44% D. o 56% A. B. C. 7 D..

ZADANIA ZAMKNIĘTE. A. o 25% B. o 50% C. o 44% D. o 56% A. B. C. 7 D.. ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaniach 1 25 wybierz jedną poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (1 pkt.) Ce ę pralki o iżo o o %, a po dwó h iesią a h ową e ę o iżo o jesz ze o %. W w iku o u o iżek e a pralki z iejsz

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

RPMP /17

RPMP /17 Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia RFI/01/10/2018 Nazwa Projektu: Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zapewnienie jakości wyników

Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników QA : Quality Assurance QC : Quality Control Dobór systemu zapewnienia jakości wyników dla danego zadania fit for purpose Kontrola

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

Analiza i monitoring środowiska

Analiza i monitoring środowiska Analiza i monitoring środowiska CHC 017003L (opracował W. Zierkiewicz) Ćwiczenie 1: Analiza statystyczna wyników pomiarów. 1. WSTĘP Otrzymany w wyniku przeprowadzonej analizy ilościowej wynik pomiaru zawartości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Procedura szacowania niepewności

Procedura szacowania niepewności DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Stron 7 Załączniki Nr 1 Nr Nr 3 Stron Symbol procedury PN//xyz Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego

ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego ROZKŁAD NORMALNY 1. Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE (Wstęp do teorii pomiarów). 2. Opis układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚ CI OGÓŁEM DOMÓW MAKLERSKICH, ASSET MANAGEMENT I BIUR MAKLERSKICH BANKÓW W 2002 ROKU I W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2003

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚ CI OGÓŁEM DOMÓW MAKLERSKICH, ASSET MANAGEMENT I BIUR MAKLERSKICH BANKÓW W 2002 ROKU I W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2003 INFORMACJA D OT Y CZ Ą CA D Z IAŁ AL NOŚ CI D OMÓ W MAK L E RS K ICH I B ANK Ó W P ROW AD Z Ą CY CH D Z IAŁ AL NOŚ CI MAK L E RS K Ą NA KONIEC 2002 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2003 R. WARSZAWA, 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Grzejniki ³azienkowe

Grzejniki ³azienkowe Grzejniki ³azienkowe SKAAR 78 100 42 64 z 84 >1 p z p Modele grzejników SKAAR PS07 400 PS07 0 PS07 600 PS07 7 Skalar jest grzejnikiem wykonanym w technologii on, z kolektorami poziomymi umieszczonymi na

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr Wojciech Solarski 1. Termochemia. Każda reakcja chemiczna związana jest z wydzieleniem lub pochłonięciem energii, najczęściej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej materiału ziarnistego poddanego mieleniu w młynie kulowym oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1. Szybko o MSA dla narzędzi pomiarowych.

1. Szybko o MSA dla narzędzi pomiarowych. 1. Szybko o MSA dla narzędzi pomiarowych. Podczas wykonywania analizy MSA najważniejsze jest ustalenie, jakie badania w ramach analizy będą wykonywane. Odbywa się to podczas tworzenia nowej analizy MSA.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Aspirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego). a. Zapisz równanie reakcji, o której mowa w informacji wstępnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Specyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Specyfikacji ZAŁĄCZNIK NR 1 do Specyfikacji Część techniczna Specyfikacji na zakup i dostarczenie polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej 1.Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

OSN 22: Osadzanie cienkowarstwowe techniką odparowania

OSN 22: Osadzanie cienkowarstwowe techniką odparowania 1. TYTUŁ OSN 22: Osadzanie cienkowarstwowe techniką odparowania Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Procesy odparowania w przemyśle półprzewodnikowym Tytuł systematyczny

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i rozkład normalny cd.

Prawdopodobieństwo i rozkład normalny cd. # # Prawdopodobieństwo i rozkład normalny cd. Michał Daszykowski, Ivana Stanimirova Instytut Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach Ul. Szkolna 9 40-006 Katowice E-mail: www: mdaszyk@us.edu.pl istanimi@us.edu.pl

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji kalibracji są często wyrażane w postaci współczynnika kalibracji (calibration factor) lub też krzywej kalibracji.

Wyniki operacji kalibracji są często wyrażane w postaci współczynnika kalibracji (calibration factor) lub też krzywej kalibracji. Substancja odniesienia (Reference material - RM) Materiał lub substancja której jedna lub więcej charakterystycznych wartości są wystarczająco homogeniczne i ustalone żeby można je było wykorzystać do

Bardziej szczegółowo

Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi

Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi Odchudzamy serię danych, czyli jak wykryć i usunąć wyniki obarczone błędami grubymi Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska D syst D śr m 1 3 5 2 4 6 śr j D 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Granica wykrywalności i granica oznaczalności Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Wnioskowanie o średnich

Wykład 9 Wnioskowanie o średnich Wykład 9 Wnioskowanie o średnich Rozkład t (Studenta) Wnioskowanie dla jednej populacji: Test i przedziały ufności dla jednej próby Test i przedziały ufności dla par Porównanie dwóch populacji: Test i

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1.1. przygotowanie 20 g 20% roztworu KSCN w wodzie destylowanej 1.1.1. odważenie 4 g stałego KSCN w stożkowej kolbie ze szlifem 1.1.2. odważenie 16 g wody destylowanej

Bardziej szczegółowo

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 INSTRUKCJA WYŚCIG ORTOGRAFICZNY gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 zawartość pudełka: 1) tabliczki z obrazkami - 32 szt. 2) pionek - 1 szt. 3) plansza 4) kostka 5) żetony - 30 szt.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa

Bardziej szczegółowo

4) Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

4) Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: Kryminalistyczna problematyka broni palnej podstawa prawna Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 roku nr 52, poz. 525 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 1) Broń palna, 2) Broń pneumatyczna,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Często spotykany jest również asymetryczny rozkład gamma (Г), opisany za pomocą parametru skali θ i parametru kształtu k:

Często spotykany jest również asymetryczny rozkład gamma (Г), opisany za pomocą parametru skali θ i parametru kształtu k: Statystyczne opracowanie danych pomiarowych W praktyce pomiarowej często spotykamy się z pomiarami wielokrotnymi, gdy podczas pomiaru błędy pomiarowe (szumy miernika, czynniki zewnętrzne) są na tyle duże,

Bardziej szczegółowo

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak)

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak) 1. Właściwości roztworów buforowych Dodatek nieznacznej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady do czystej wody powoduje stosunkowo dużą

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU Celem ćwiczenia jest zapoznanie z techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

I jest narzędziem służącym do porównywania rozproszenia dwóch zmiennych. Używamy go tylko, gdy pomiędzy zmiennymi istnieje logiczny związek

I jest narzędziem służącym do porównywania rozproszenia dwóch zmiennych. Używamy go tylko, gdy pomiędzy zmiennymi istnieje logiczny związek ZADANIA statystyka opisowa i CTG 1. Dokonano pomiaru stężenia jonów azotanowych w wodzie μg/ml 1 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.49 0.52 0.53 0.50 0.47 0.51 0.52 0.53 0.48 0.59 0.50 0.52 0.49 0.49 0.50 0.49

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo