MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie SPIS TREŒCI Paragraf Zakres standardu... 1 Data wejœcia w ycie... 2 Cele... 3 Definicje... 4 Wymogi Analityczne procedury wiarygodnoœci... 5 Procedury analityczne wykorzystywane jako pomoc przy formu³owaniu ogólnego wniosku... 6 Analiza wyników procedur analitycznych... 7 Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Definicja procedur analitycznych... Analityczne procedury wiarygodnoœci.... Procedury analityczne wykorzystywane jako pomoc przy formu³owaniu ogólnego wniosku... Analiza wyników procedur analitycznych... A1-A3 A4-A16 A17-A19 A20-A21 Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 520 Procedury analityczne nale y odczytywaæ w powi¹zaniu z MSRF 200 Ogólne cele niezale nego bieg³ego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. MSRF

2 Wprowadzenie Zakres standardu 1. Przedmiotem niniejszego Miêdzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF) jest wykorzystanie procedur analitycznych jako procedur wiarygodnoœci ( analityczne procedury wiarygodnoœci ) oraz odpowiedzialnoœæ bieg³ego rewidenta za przeprowadzenie na zakoñczenie badania procedur umo liwiaj¹cych bieg³emu rewidentowi sformu³owanie ogólnego wniosku na temat sprawozdañ finansowych. MSRF dotyczy wykorzystania procedur analitycznych jako procedur oceny ryzyka. MSRF 330 zawiera wymogi i wytyczne dotycz¹ce rodzaju, czasu przeprowadzenia oraz zakresu procedur badania w reakcji na ocenione ryzyko; procedury te mog¹ obejmowaæ analityczne procedury wiarygodnoœci 2. Data wejœcia w ycie 2. Niniejszy standard stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. Cele 3. Celem bieg³ego rewidenta jest: (a) Uzyskanie odpowiednich i wiarygodnych dowodów badania przy zastosowaniu analitycznych procedur wiarygodnoœci oraz (b) Zaprojektowanie i przeprowadzenie procedur analitycznych na zakoñczenie badania, gdy formu³uje on ogólny wniosek, czy sprawozdania finansowe s¹ zgodne z jego wiedz¹ o jednostce. Definicje 4. Na potrzeby niniejszego standardu termin procedury analityczne oznacza ocenê informacji finansowych uzyskanych na podstawie analizy ewentualnych powi¹zañ pomiêdzy danymi o charakterze zarówno finansowym jak i niefinansowym. Przez procedury analityczne rozumie siê równie badanie wykrytych odchyleñ lub zale noœci, które s¹ niespójne z innymi odnoœnymi informacjami lub ró ni¹ siê znacz¹co od przewidywanych wielkoœci. (Zob. par. A1-A3) Wymogi Analityczne procedury wiarygodnoœci 5. Przy projektowaniu lub przeprowadzaniu analitycznych procedur wiarygodnoœci jako procedur odrêbnych lub w po³¹czeniu z badaniami szczegó³owymi, 1 MSRF 315 Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia dziêki poznaniu jednostki i jej otoczenia, paragraf 6(b). 2 MSRF 330 Dostosowanie postêpowania bieg³ego rewidenta do oceny ryzyka, paragrafy 6i MSRF 520

3 w rozumieniu procedur wiarygodnoœci zgodnie z MSRF 330 3, bieg³y rewident: (Zob. par. A4 - A5) (a) Ustala * stosownoœæ danej analitycznej procedury wiarygodnoœci w odniesieniu do okreœlonych stwierdzeñ, bior¹c pod uwagê ocenione ryzyko istotnego zniekszta³cenia oraz, o ile maj¹ zastosowanie, badania szczegó³owe tych stwierdzeñ. (Zob. par. A6-A11) (b) Ocenia wiarygodnoœæ danych, na podstawie których formu³uje on oczekiwanie co do ujêtych kwot lub wskaÿników, bior¹c pod uwagê Ÿród³o, porównywalnoœæ oraz rodzaj i przydatnoœæ dostêpnych informacji oraz kontrole ich sporz¹dzenia. (Zob. par. A12-A14) (c) Formu³uje oczekiwanie co do ujêtych kwot lub wskaÿników i ocenia, czy oczekiwanie to jest wystarczaj¹co precyzyjne dla rozpoznania zniekszta³cenia, które, pojedynczo lub ³¹cznie z innymi zniekszta³ceniami, mo e wp³yn¹æ na znacz¹ce zniekszta³cenie sprawozdañ finansowych oraz (Zob. par. A15) (d) Ustala wszelkie ró nice miêdzy kwotami ujêtymi a oczekiwanymi które s¹ mo liwe do zaakceptowania bez dalszej analizy wymaganej przez paragraf 7. (Zob. par. A16) Procedury analityczne wykorzystywane jako pomoc przy formu³owaniu ogólnego wniosku 6. Bieg³y rewident projektuje i przeprowadza na zakoñczenie badania procedury analityczne, które pomagaj¹ mu przy formu³owaniu ogólnego wniosku, czy sprawozdania finansowe s¹ spójne z jego wiedz¹ o jednostce. (Zob. par. A17-A19) Analiza wyników procedur analitycznych 7. Je eli procedury analityczne przeprowadzone zgodnie z niniejszym standardem prowadz¹ do rozpoznania odchyleñ lub zale noœci, które s¹ niespójne z innymi odnoœnymi informacjami lub ró ni¹ siê znacz¹co od oczekiwanych wielkoœci, bieg³y rewident analizuje te ró nice poprzez: (a) Skierowanie zapytañ do kierownictwa oraz uzyskanie odpowiednich dowodów badania zwi¹zanych z odpowiedziami kierownictwa oraz 3 MSRF 330, paragraf 18. * Uw. t³um. stosowane w ka dym MSRF w czêœci okreœlaj¹cej wymogi sformu³owanie auditor shall +czynnoœæ przet³umaczono na jêzyk polski za pomoc¹ czasu teraÿniejszego, bieg³y rewident wykonuje czynnoœæ, zgodnie z konwencj¹ t³umaczeniow¹ przyjêt¹ w Unii Europejskiej. Niezastosowanie formy nakazowej poprzez u ycie s³ów musi, ma, powinien itp. nie zmienia faktu, e wyra ona w ten sposób czynnoœæ wskazuje na zobowi¹zanie bieg³ego rewidenta do jej wykonania, a zwolnienie od tego wymogu mo e nast¹piæ jedynie w sposób przywidziany w danym MSRF. MSRF

4 (b) Przeprowadzenie innych procedur badania, które s¹ konieczne w danych okolicznoœciach. (Zob. par. A20-A21) *** Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Definicja procedur analitycznych (Zob. par. 4) A1. Procedury analityczne obejmuj¹ porównanie informacji finansowych jednostki na przyk³ad z: Porównywalnymi informacjami za poprzednie okresy. Przewidywanymi wynikami jednostki, takimi jak bud ety lub prognozy lub oczekiwaniami bieg³ego rewidenta, jak np. oszacowanie amortyzacji. Podobnymi informacjami dotycz¹cymi tej samej bran y, jak na przyk³ad porównanie stosunku sprzeda y do nale noœci jednostki ze œrednimi bran owymi lub z innymi, podobnej wielkoœci jednostkami z tej samej bran y. A2. Procedury analityczne obejmuj¹ tak e analizê zwi¹zków, na przyk³ad: Miêdzy elementami informacji finansowych, które powinny byæ dostosowane do przewidywanego wzorca opartego na doœwiadczeniu jednostki np. procent mar y brutto. Pomiêdzy informacjami finansowymi i odpowiednimi informacjami niefinansowymi jak np. stosunek kosztów wynagrodzeñ do liczby zatrudnionych. A3. Procedury analityczne mo na przeprowadzaæ stosuj¹c ró ne metody, pocz¹wszy od prostych porównañ po z³o one analizy wykorzystuj¹ce zaawansowane techniki statystyczne. Procedury analityczne mog¹ byæ stosowane do skonsolidowanych sprawozdañ finansowych, sprawozdañ finansowych czêœci sk³adowych danej jednostki oraz pojedynczych elementów informacji finansowych. Analityczne procedury wiarygodnoœci (Zob. par. 5) A4. Procedury wiarygodnoœci stosowane przez bieg³ego rewidenta na poziomie stwierdzeñ mog¹ obejmowaæ badania szczegó³owe, analityczne procedury wiarygodnoœci lub ich kombinacjê. Decyzja o tym, jakie procedury badania nale y zastosowaæ, w tym, czy przeprowadziæ analityczne procedury wiarygodnoœci, zale y od os¹du bieg³ego rewidenta dotycz¹cego oczekiwanej skutecznoœci i wydajnoœci mo liwych do zastosowania procedur badania, zmierzaj¹cych do ograniczenia ryzyka badania na poziomie stwierdzeñ do mo liwego do zaakceptowania niskiego poziomu. 72 MSRF 520

5 A5. Bieg³y rewident mo e zapytaæ kierownictwo o dostêpnoœæ i wiarygodnoœæ informacji potrzebnych do zastosowania analitycznych procedur wiarygodnoœci oraz o rezultaty tego typu procedur stosowanych przez sam¹ jednostkê. Wykorzystanie danych analitycznych przygotowanych przez kierownictwo mo e byæ skuteczne, o ile bieg³y rewident upewni siê, e dane te zosta³y prawid³owo sporz¹dzone. Adekwatnoœæ szczegó³owych procedur analitycznych na poziomie stwierdzeñ (Zob. par. 5(a)) A6. Analityczne procedury wiarygodnoœci s¹ zasadniczo odpowiedniejsze w odniesieniu do du ych wolumenów transakcji, które charakteryzuje przewidywalnoœæ wystêpowania w czasie. Stosowanie zaplanowanych procedur analitycznych opiera siê na za³o eniu, e miêdzy danymi istniej¹ i bêd¹ zachodzi³y okreœlone zale noœci, chyba e wyst¹pi¹ jakieœ szczególne uwarunkowania. Adekwatnoœæ danej procedury analitycznej bêdzie jednak zale eæ od os¹du bieg³ego rewidenta co do jej skutecznoœci w wykryciu zniekszta³cenia, które, pojedynczo lub ³¹cznie z innymi zniekszta³ceniami, mo e wp³yn¹æ na znacz¹ce zniekszta³cenie sprawozdañ finansowych. A7. Niekiedy nawet niewyszukany model prognozowania mo e byæ skuteczny przy przeprowadzaniu procedur analitycznych. Je eli, na przyk³ad, ma³a jednostka zatrudnia okreœlon¹ liczbê pracowników za okreœlon¹ stawkê wynagrodzenia przez ca³y okres, to zazwyczaj bieg³y rewident bêdzie móg³ na podstawie tych danych z du ¹ dok³adnoœci¹ oszacowaæ ³¹czne koszty wynagrodzeñ za ten okres, uzyskuj¹c w ten sposób dowód badania istotnej pozycji sprawozdañ finansowych i ograniczaj¹c jednoczeœnie potrzebê szczegó³owych badañ listy p³ac. Stosowanie powszechnie uznawanych wskaÿników handlowych (na przyk³ad mar zysku dla ró nych rodzajów jednostek detalicznych) czêsto mo e byæ z powodzeniem wykorzystywane w analitycznych procedurach wiarygodnoœci do uzyskania dowodów potwierdzaj¹cych racjonalnoœæ ujêtych kwot. A8. Ró ne rodzaje procedur analitycznych dostarczaj¹ ró ne poziomy pewnoœci. Na przyk³ad, procedury analityczne oparte na prognozie ³¹cznego przychodu z wynajmu mieszkañ w budynku bior¹ce za podstawê stawki op³at za wynajem, iloœæ wynajmowanych mieszkañ oraz dane o niewynajêtych lokalach, mog¹ stanowiæ Ÿród³o bardzo przekonuj¹cych dowodów i uczyniæ zbêdn¹ dalsz¹ weryfikacjê opart¹ na szczegó³owych badaniach, pod warunkiem, e powy sze elementy zosta³y odpowiednio zweryfikowane. I odwrotnie obliczenie i porównanie procentowej mar y brutto w celu potwierdzenia kwoty wykazanych przychodów mo e stanowiæ Ÿród³o mniej przekonuj¹cych dowodów, chocia mo e byæ u ytecznym sposobem potwierdzenia, o ile bêdzie stosowane ³¹cznie z innymi procedurami badania. A9. Na ustalenie adekwatnoœci okreœlonych analitycznych procedur wiarygodnoœci wp³ywa rodzaj stwierdzenia oraz ocena bieg³ego rewidenta dotycz¹ca ryzyka MSRF

6 istotnego zniekszta³cenia. Je eli, na przyk³ad, kontrola realizacji zamówieñ jest nieskuteczna, bieg³y rewident mo e w wiêkszym stopniu polegaæ na badaniach szczegó³owych ani eli na analitycznych procedurach wiarygodnoœci dotycz¹cych stwierdzeñ odnosz¹cych siê do nale noœci. A10. Okreœlone analityczne procedury wiarygodnoœci mog¹ równie byæ uznane za odpowiednie w sytuacji, gdy w stosunku do tego samego stwierdzenia przeprowadzane s¹ badania szczegó³owe. Na przyk³ad, uzyskuj¹c dowody badania dotycz¹ce stwierdzenia na temat wyceny nale noœci, w celu ustalenia œci¹galnoœci nale noœci, bieg³y rewident oprócz przeprowadzenia badañ szczegó³owych póÿniejszych wp³ywów œrodków pieniê nych mo e zastosowaæ procedury analityczne w odniesieniu do struktury czasowej nale noœci od odbiorców. Uwagi szczególne dotycz¹ce jednostek sektora publicznego A11. Zale noœci pomiêdzy poszczególnymi pozycjami sprawozdañ finansowych tradycyjnie brane pod uwagê podczas badania jednostek gospodarczych sektora prywatnego, nie zawsze s¹ odpowiednie przy badaniu jednostek administracji pañstwowej lub innych, niekomercyjnych jednostek sektora publicznego. Na przyk³ad w wielu jednostkach sektora publicznego bezpoœredni zwi¹zek miêdzy przychodami a wydatkami mo e byæ niewielki. Ponadto, ze wzglêdu na to, e wydatki na zakup œrodków czêsto nie s¹ aktywowane, mog¹ nie wystêpowaæ zale noœci miêdzy wydatkami na np. zapasy i œrodki trwa³e a kwot¹ tych aktywów wykazan¹ w sprawozdaniach finansowych. W przypadku sektora publicznego mo e tak e brakowaæ danych dotycz¹cych bran y lub innych statystyk, które mog³yby byæ wykorzystane dla celów porównawczych. Mog¹ natomiast zachodziæ tu zale noœci innego rodzaju, na przyk³ad ró nice w kosztach budowy kilometra drogi lub zestawienie iloœci pojazdów nabytych z iloœci¹ pojazdów wycofywanych z u ytkowania. Wiarygodnoœæ danych (Zob. par. 5(b)) A12. Na wiarygodnoœæ danych wp³ywa Ÿród³o ich pochodzenia i rodzaj oraz okolicznoœci, w jakich zosta³y one uzyskane. Poni sze czynniki maj¹ zatem znaczenie przy ustalaniu, czy dane s¹ wiarygodne na potrzeby zaprojektowania analitycznych procedur wiarygodnoœci: (a) ród³o dostêpnych informacji. Na przyk³ad informacje s¹ generalnie bardziej wiarygodne, je eli zosta³y uzyskane z niezale nych Ÿróde³ spoza jednostki 4. (b) Porównywalnoœæ dostêpnych informacji. Na przyk³ad ogólne dane bran- owe mog¹ wymagaæ uzupe³nienia tak, aby sta³y siê porównywalne z danymi jednostki produkuj¹cej i sprzedaj¹cej wyspecjalizowane produkty. 4 MSRF 500 Dowody badania, paragraf A MSRF 520

7 (c) (d) Rodzaj i przydatnoœæ dostêpnych informacji. Na przyk³ad ustalenie, czy bud ety okreœlaj¹ oczekiwane wyniki, czy te wskazuj¹ cele, które maj¹ zostaæ osi¹gniête. Kontrole sporz¹dzenia informacji zaprojektowane w celu zapewnienia kompletnoœci, dok³adnoœci i wa noœci informacji. Na przyk³ad kontrole sporz¹dzania, przegl¹du i przestrzegania bud etów. A13. Bieg³y rewident mo e rozwa yæ potrzebê zbadania skutecznoœci dzia³ania kontroli, o ile takowa istnieje, w odniesieniu do sporz¹dzania informacji, które s¹ wykorzystywane przez bieg³ego rewidenta przy przeprowadzaniu analitycznych procedur wiarygodnoœci w odpowiedzi na ocenione ryzyko. Je eli kontrola oka e siê skuteczna, bieg³y rewident ma generalnie wiêksze zaufanie do wiarygodnoœci tych informacji, a tym samym do wyników zastosowania procedur analitycznych. Czêsto skutecznoœæ dzia³ania kontroli informacji niefinansowych mo e byæ testowana w powi¹zaniu z innymi testami kontroli. Na przyk³ad wprowadzaj¹c kontrolê faktur sprzeda y jednostka mo e po³¹czyæ j¹ z kontrol¹ ewidencji iloœci sprzedanych towarów. W takim przypadku, bieg³y rewident mo e przeprowadziæ testy skutecznoœci dzia³ania kontroli ewidencji iloœci sprzedanych towarów ³¹cznie z testami skutecznoœci dzia³ania kontroli faktur sprzeda y. Alternatywnie, bieg³y rewident mo e rozwa yæ, czy informacje te by³y przedmiotem testów. MSRF 500 zawiera wymogi i przedstawia wytyczne dotycz¹ce stosowania procedur badania, które nale y przeprowadziæ w przypadku informacji wykorzystywanych dla potrzeb analitycznych procedur wiarygodnoœci 5. A14. Sprawy omówione w paragrafach A12(a)-A12(d) maj¹ zastosowanie niezale - nie od tego, czy bieg³y rewident przeprowadza analityczne procedury wiarygodnoœci na koniec okresu, za który jednostka sporz¹dzi³a sprawozdania finansowe, czy te w odniesieniu do okresu œródrocznego, i czy planuje przeprowadzenie analitycznych procedur wiarygodnoœci dla pozosta³ej czêœci okresu. MSRF 330 zawiera wymogi i przedstawia wytyczne dotycz¹ce przeprowadzania analitycznych procedur wiarygodnoœci w odniesieniu do okresu œródrocznego 6. Ocena czy oczekiwanie jest wystarczaj¹co uzasadnione (Zob. par. 5(c)) A15. Sprawy maj¹ce znaczenie dla dokonanej przez bieg³ego rewidenta oceny, czy mo na przyj¹æ wystarczaj¹co uzasadnione oczekiwanie co do rozpoznania zniekszta³cenia, które, ³¹cznie z innymi zniekszta³ceniami, mo e wp³yn¹æ na znacz¹ce zniekszta³cenie sprawozdañ finansowych, obejmuj¹: Dok³adnoœæ z jak¹ mo na przewidzieæ oczekiwane rezultaty analitycznych procedur wiarygodnoœci. Na przyk³ad bieg³y rewident mo e zazwy- 5 MSRF 500, paragraf MSRF 330, paragrafy MSRF

8 czaj oczekiwaæ wiêkszej spójnoœci przy porównywaniu wskaÿników mar y brutto za poszczególne okresy, ani eli przy porównaniu kosztów o charakterze niecyklicznym jak np. koszty prac badawczych lub koszty reklamy. Stopieñ w jakim informacje mog¹ byæ traktowane roz³¹cznie. Na przyk³ad analityczne procedury wiarygodnoœci mog¹ okazaæ siê bardziej skuteczne, jeœli zastosuje siê je do informacji finansowych z poszczególnych obszarów dzia³alnoœci lub do sprawozdañ finansowych czêœci sk³adowych jednostki prowadz¹cej zró nicowan¹ dzia³alnoœæ, ani eli w przypadku ich zastosowania do sprawozdañ finansowych takiej jednostki traktowanej jako ca³oœæ. Dostêpnoœæ informacji, zarówno finansowych jak i niefinansowych. Na przyk³ad, bieg³y rewident mo e rozwa yæ, czy informacje finansowe, takie jak bud ety lub prognozy oraz informacje niefinansowe, jak np. liczba jednostek wyprodukowanych lub sprzedanych s¹ dostêpne na potrzeby zaprojektowania analitycznych procedur wiarygodnoœci. Je eli informacje te s¹ dostêpne, bieg³y rewident uwzglêdnia równie ich wiarygodnoœæ, co zosta³o omówione powy ej w paragrafach A12-A13. Mo liwa do zaakceptowania ró nica pomiêdzy wartoœciami wykazywanymi a oczekiwanymi (Zob. par. 5(d)) A16. Na ustalenie przez bieg³ego rewidenta kwoty ró nicy miêdzy wartoœci¹ wykazywan¹ a oczekiwan¹, któr¹ mo na zaakceptowaæ bez dalszej analizy, wp³ywa istotnoœæ 7 oraz spójnoœæ z po ¹danym poziomem pewnoœci przy uwzglêdnieniu mo liwoœci, e zniekszta³cenie, pojedynczo lub w ³¹cznie z innymi zniekszta³ceniami, mo e wp³yn¹æ na znacz¹ce zniekszta³cenie sprawozdañ finansowych. MSRF 330 wymaga od bieg³ego rewidenta uzyskania tym bardziej przekonuj¹cych dowodów badania, im ryzyko ocenione przez bieg³ego rewidenta jest wy sze. Jeœli zatem ocenione ryzyko wzrasta, to kwota ró nicy, uznanej za akceptowaln¹ bez koniecznoœci dalszej analizy, bêdzie ni sza na potrzeby uzyskania po ¹danego poziomu przekonuj¹cych dowodów 8. Procedury analityczne wykorzystywane jako pomoc przy formu³owaniu ogólnego wniosku (Zob. par. 6) A17. Wnioski wyprowadzone na podstawie wyników zastosowania procedur analitycznych, zaprojektowanych i przeprowadzonych zgodnie z paragrafem 6, powinny potwierdzaæ wnioski sformu³owane podczas badania poszczególnych czêœci lub elementów sprawozdañ finansowych. Pomaga to bieg³emu rewiden- 7 MSRF 320 Istotnoœæ przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, paragraf A13. 8 MSRF 330, paragraf 7(b). 76 MSRF 520

9 towi w sformu³owaniu racjonalnych wniosków le ¹cych u podstaw opinii bieg³ego rewidenta. A18. Wyniki tych procedur analitycznych mog¹ pozwoliæ zidentyfikowaæ poprzednio nierozpoznane ryzyko istotnego zniekszta³cenia. W takich okolicznoœciach MSRF 315 wymaga od bieg³ego rewidenta ponownej oceny ryzyka istotnego zniekszta³cenia oraz odpowiedniej modyfikacji dalszych zaplanowanych procedur badania 9. A19. Procedury analityczne przeprowadzone zgodnie z paragrafem 6 mog¹ byæ podobne do procedur, które by³yby zastosowane jako procedury oceny ryzyka. Analiza wyników procedur analitycznych (Zob. par. 7) A20. Dowody badania odnosz¹ce siê do odpowiedzi kierownictwa mog¹ byæ uzyskane drog¹ skonfrontowania ich z wiedz¹ bieg³ego rewidenta o jednostce i innymi dowodami badania uzyskanymi podczas badania. A21. Potrzeba zastosowania innych procedur badania mo e powstaæ wtedy, gdy, na przyk³ad, kierownictwo nie jest w stanie z³o yæ wyjaœnieñ lub gdy wyjaœnienie to, ³¹cznie z uzyskanym dowodem badania dotycz¹cym odpowiedzi kierownictwa, uznaje siê za niewystarczaj¹ce. 9 MSRF 315, paragraf 30. MSRF

10 78 MSRF 520

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720 ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIEG EGO REWIDENTA DOTYCZ CA INNYCH INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH ZAWIERAJ CYCH ZBADANE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie MIÊDZYNARODOWY STANDARD KONTROLI JAKOŒCI 1 KONTROLA JAKOŒCI FIRM PRZEPROWADZAJ CYCH BADANIA I PRZEGL DY SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ WYKONUJ CYCH INNE ZLECENIA US UG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720. w brzmieniu Załącznik nr 1.33 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 720 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510. w brzmieniu ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZĄTKOWE

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510. w brzmieniu ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZĄTKOWE Załącznik nr 1.18 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 510 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505. w brzmieniu POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505. w brzmieniu POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE Załącznik nr 1.17 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 505 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa Karta Podarunkowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 501. w brzmieniu DOWODY BADANIA ROZWAŻANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 501. w brzmieniu DOWODY BADANIA ROZWAŻANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Załącznik nr 1.16 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 501 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 501 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530. w brzmieniu BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE)

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530. w brzmieniu BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) Załącznik nr 1.20 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 530 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej

Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015 ukasz Furman* ukasz Furman Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Odpowiedzialność zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy po fiskalizacji nale y rejestrowaæ sprzeda Autor: Sylwek - 2015/01/27 21:24 Czy zaraz po fiskalizacji nale y obowi±zkowo rejestrowaæ sprzeda na kasie? Za³o enia: 1. podatnik traci zwolnienie z obowi±zku

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705. w brzmieniu Załącznik nr 1.30 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 705 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500. w brzmieniu DOWODY BADANIA

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500. w brzmieniu DOWODY BADANIA Załącznik nr 1.15 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 500 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800. w brzmieniu Załącznik nr 1.34 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 800 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu Zaù¹cznik do zarz¹dzenia R-4/2006 z dnia 5.05.2006 r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego Regulamin opracowano na podstawie: I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 98 Poznañ, dnia 13 czerwca 2003 r. TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1833 Nr 91/03 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE SYSTEM SK ADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŒWIADCZEŃ STUDENCKICH W roku akademickim 2006/2007 uruchomiony zosta³ internetowy system zg³aszania wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Raport Roczny 2003 085 Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale w³asnym Rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych Noty objaœniaj¹ce Opinia Niezale nego Bieg³ego Rewidenta 086

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPIS TREŒCI SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330. w brzmieniu Załącznik nr 1.12 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 330 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MWO-W2A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPO ECZEÑSTWIE Instrukcja dla zdaj¹cego Czas pracy 90 minut 1. Proszê sprawdziæ,

Bardziej szczegółowo

(na przyk³adzie ofert wybranych banków detalicznych)

(na przyk³adzie ofert wybranych banków detalicznych) Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przyk³adzie ofert wybranych banków detalicznych) Joanna Wróblewska, mgr,bnpparibasfortis Wstêp Niniejszy artyku³ podejmuje problematykê czynników kszta³tuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY

KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY KTO MO E OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY Stan prawny na dzieñ 1 czerwca 2007 r. Poznaj Swoje Prawa WYDANIE IX WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PACJENTA oraz ŒWIADOMA ZGODA NA BADANIE Gastroskopia

INFORMACJA DLA PACJENTA oraz ŒWIADOMA ZGODA NA BADANIE Gastroskopia ISO 9001-2008 ul. Storczykowa 8/10, 87-100 Toruñ REJESTRACJA TELEFONICZNA: 56 659 48 00, 56 659 48 01 TELEFON DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ: 56 659 48 32 REJESTRACJA e-mail: rejestracja.matopat@tzmo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych.

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg. Księgi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak

5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak 5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak Rozdzia³ 5/1. 5. sierpieñ Ryzyko Zasady 2007 5/1. zawodowe oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka OPINIE Spis treœci 1. Kto, kiedy

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU KATOWICE, 21 SIERPNIA 2014 R. WYBRANE DANE FINANSOWE 2014 okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11

WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11 WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. I ACa 691/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Roman Kowalkowski (przewodnicz¹cy) SSA Barbara Lewandowska SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska (sprawozdawca) Teza Dla ustalenia czy dosz³o

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ R R.

AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ R R. AB S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 R. 11.09.2017 R. An independent member of UHY international SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SENIORZY US UGI OPIEKUÑCZE. Stan prawny na dzieñ 1 listopada 2005 r. Poznaj. Swoje. Prawa WYDANIE V

SENIORZY US UGI OPIEKUÑCZE. Stan prawny na dzieñ 1 listopada 2005 r. Poznaj. Swoje. Prawa WYDANIE V SENIORZY US UGI OPIEKUÑCZE Stan prawny na dzieñ 1 listopada 2005 r. Poznaj Swoje Prawa WYDANIE V WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828 91 28 fax

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

002.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1. Winkhaus Polska. Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA

002.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1. Winkhaus Polska. Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 1 Instrukcja obs³ugi baz danych programu WH OKNA 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 00.QXD 1/5/00 11:04 AM Page 3 Wprowadzenie 1 Strona 109 Aby u³atwiæ Pañstwu korzystanie z programu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

3.6. Przyk³ady projektowania

3.6. Przyk³ady projektowania 21 3.5. Wytyczne wbudowywania Przedstawione poni ej kroki powinny byæ przedsiêwziête przy wbudowywaniu geow³ókniny Typar SF w konstrukcjach drogowych i podbudowach z kruszywa: 1) Usun¹æ wszelkie du e domieszki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo