Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97"

Transkrypt

1 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą instrukcji tego pro cesor. N końcu tego odcink cze k n Ws drug już lekcj czyli kolejny prktyczny krok w nuce z wykorzystniem nszego kompu terk edukcyjnego z Dziś wspólnie npiszemy i przenli zujemy krótki le już prwdziwie semblerowy progrm To tkie proste... Część 7 Asembler język mszynowy procesor W poprzednim odcinku poznłeś już ideę tworzeni progrmów n mikrokont rolery Wiesz że do tego celu nie zbędny jest zestw instrukcji dnego pro cesor (u ns jest to rodzin MCS 51, któ r m wspólny język progrmowni) orz znjomość kodów numerycznych po szczególnych instrukcji w przypdku kiedy nie msz dostępu do komputer i wszyst kie czynności musisz wykonć ręcznie. W przypdku kiedy do dyspozycji progr misty jest komputer, procedurę tłumcze ni instrukcji zpisnych jwnie w języku sembler utomtycznie wykonuje komputer korzystjący z progrmu zwne go kompiltorem. Autor cyklu zdbł, by kżdy z Ws drodzy Czytelnicy, niskim kosztem mógł stć się posidczem tkie go kompiltor. Jest on dostępny n dys kietkch 3,5 w ofercie hndlowej AVT pod nzwą AVT 2250/D. Wżną informcją jest to że zmieszczono tm dwie wersje kompiltor: wersję ngielską orz pols ką!. Jest to chyb pierwszy progrm tego typu komunikujący się w nszym ojczys tym języku z progrmistą. Dzięki temu osoby nie znjące ngielskiego będą mog ły bez problemów korzystć z tkiej wers ji kompiltor. Funkcjonlnie obie wersje są tkie sme, to znczy że wykonują wszystkie czynności identycznie, jedynie komunikty zgłszne przez progrm wy stępują w dwóch rożnych językch, jk wspomniłem wcześniej. N dyskietce znjduje się plik tekstowy z rozszerzeniem.doc, w którym zwrte są informcje o kompiltorze i jego możliwościch nie zbędne do prwidłowego posługiwni się nim. Dltego nie zbędę opisywł szczegółowo tych sprw, poniewż wśród nszych czytelników są osoby nie mjące komputer PC poz tym kżdy zintere sowny PC towiec będzie mił sm okz ję n zpoznnie się z instrukcją użytkow ni progrmu. Ze względu n mocno ogrniczone możliwości ręcznej kompilcji tworzo nych przez Ciebie progrmów do postci mszynowej, powinieneś już terz zst nowić się nd możliwością nbyci lub przynjmniej korzystni z komputer PC, nwet poczciwej AT czy XT. Efektywne, pozbwione niepotrzebnych pomyłek, tworzenie nwet mło skomplikownych progrmów jest możliwe tylko przy wyko rzystniu komputer orz kompiltor, który jest dostępny dl wszystkich zinte resownych po przystępnej cenie. W tym miejscy chcę uspokoić wszyst kich ntykomputerowców. Wszystkie przedstwine w cyklu przykłdowe pro grmy będą drukowne w postci czytel nej i jsnej tkże dl tego gron czytelni ków. Ułtwi to nlizę i pokże jk w prktyce tłumczy się komendy sem bler n język mszynowy. W tym odcinku szkoły mikroprocesoro wej zpoznmy się z listą instrukcji proce sor, orz dodtkowo zbierzemy w c łość widomości dotyczące wszystkich rejestrów specjlnych SFR tkże tych nie omwinych (n rzie). Wszystko to jest umieszczone dodtkowo we wkłdce wewnątrz numeru w postci krtki A4 z ndrukownymi dwustronnie skrótowo wszysktimi informcjmi niezbędnymi do rozpoczęcie pisni włsnych progrmów orz ich tłumczeni (semblcji) w przy pdku osób które musz to zrobić ręcznie. Tk ściąg powinn być przez Ciebie drogi Czytelniku wycięt nstępnie zfo liown, by mogł ci służyć przez cły czs zbwy z procesorem Zwie szenie jej n ścinie nd twoim biurkiem z pewnością ułtwi Ci poznnie i zpmię tnie wszystkich instrukcji procesor, tk byś w przyszłości mógł włdć semble rem tk j włsnym ojczystym językiem gwrntuję Ci jest to możliwe! Przejdźmy ztem do zpoznni się i wyjśnieni dziłni wszystkich pole ceń kontrolerów List instrukcji Informcje zwrte w tej części rtyku łu są rozszerzeniem listy przedstwionej we wkłdce wewnątrz numeru. Dltego nlizują opisy poszczególnych instrukcji powinieneś mieć tkże przed oczym wspomniną ściągę. Kiedy w przy szłości nbierzesz nieco wprwy w posłu giwniu się polecenimi sembler, po trzebn będzie Ci tylko stron z wkłdki, 36

2 do niniejszego opisu będzie mógł z wsze wrócić w przypdku niejsności, szczególnie wtedy jeżeli będziesz chcił tworzyć progrmy nie mjąc dostępu do komputer PC. Tk więc zczynmy. Opis kżdej instrukcji skłd się zsd niczo z nstępujących elementów: nzwy ngielskiej i polskiej instrukcji: pkt. ) krótkiego opisu dziłni instrukcji: pkt.b) wyszczególnieni znczników n które dził instrukcj: pkt. c) opisu szczegółowego instrukcji lub jej rodzjów: pkt. d), wrz z podniem for mtu i kodów mszynowych instrukcji, w zpisnych binrnie i heksdecyml nie, z podniem ilości cykli i bjtów ko du orz ewentulnie poprte przykł dem lub uwgmi dotyczącymi efek tów użyci dnej instrukcji. Większość z tych informcji znjduje się tkże w tbeli zestwieniowej instruk cji we wkłdce wewnątrz numeru. Opercje rytmetyczne ADD ) ng. dd to cummultor dodj do ku multor b) Do wrtości przechowywnej w kumulto rze dodwny jest wskzny rgument, wynik zostje wpisny do kumultor. c) znczniki: C, AC i OV ADD A, Rn rejestru Rn A < A + Rn gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: n2 n1 n0, gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 28h 2Fh przykłd: ADD A, R2 ADD A, dres o dresie dres A < A + (dres) kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 25h + dres) przykłd: ADD A, 2Fh (dodnie do A zwrtości komórki o dresie 2Fh) ADD o dresie wskzywnym przez rejestr Ri (R0 lub R1) A < A + (Ri). kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 26h, 27h przykłd: ADD (dodnie do A zwrtości komórki o dresie w R0) ADD A, #dn do kumultor dodwny jest rgument stły (8 bitow liczb) A < A + dn kod: bjty: 2 (kod instrukcji + dn) przykłd: ADD A, #120 (dodnie do A licz by 120) ADDC ) ng. dd to cummultor with crry do dj do kumultor z przeniesieniem b) Do wrtości przechowywnej w kumulto rze dodwny jest wskzny rgument orz zwrtość zncznik przeniesieni C, wy nik zostje wpisny do kumultor. c) znczniki: C, AC i OV ADDC A, Rn rejestru Rn orz C A < A + Rn + C gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: 00111n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 38h 3Fh przykłd: ADDC A, R4 ADDC A, dres o dresie dres orz zncznik C A < A + (dres) + C kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 35h + dres) przykłd: ADDC A, 7Eh (dodnie do A z wrtości komórki o dresie 7Eh) ADDC o dresie wskzywnym przez rejestr Ri. (R0 lub R1) orz C A < A + (Ri) + C kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 36h, 37h przykłd: ADDC (dodnie do A z wrtości komórki o dresie w R1) ADDC A, #dn do kumultor dodwny jest rgument stły (8 bitow liczb) i C A < A + dn + C kod: bjty: 2 (kod instrukcji + dn) przykłd: ADDC A, #120 (dodnie do A liczby 120) SUBB ) ng. substrct from cummultor with bor row odejmij od kumultor z pożyczką b) Od wrtości przechowywnej w kumulto rze odejmowny jest wskzny rgument orz zwrtość zncznik przeniesieni C, wynik zostje wpisny do kumultor. c) znczniki: C, AC i OV SUBB A, Rn od kumultor odejmown jest zwr tość rejestru Rn orz C A < A Rn C gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: 10011n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 98h 9Fh przykłd: SUBB A, R6 SUBB A, dres od kumultor odejmown jest zwr tość o dresie dres orz zncznik C A < A (dres) C kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 95h + dres) przykłd: SUBB A, 45h (odjęcie od A zwrtości komórki o dresie 45h i zncznik C) SUBB od kumultor odejmown jest zwr tość o dresie wskzywnym przez rejestr Ri. (R0 lub R1) orz C Też to potrfisz A < A (Ri) C kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 96h, 97h przykłd: SUBB (odjęcie od A z wrtości komórki o dresie w R1orz C) SUBB A, #dn od kumultor odejmowny jest rgu ment stły (8 bitow liczb) orz C A < A dn C kod: h bjty: 2 (kod instrukcji + dn) przykłd: ADDC A, #86h (odjęcie od A licz by 86h i zncznik C) INC ) ng. increment zwiększenie o 1 b) do wskznego rgumentu jest dodwn jedynk INC A do kumultor dodwn jest jedynk A < A + 1 kod: h INC Rn do zwrtości rejestru Rn dodwn jest jedynk Rn < Rn + 1 gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 08h 0Fh przykłd: INC R3 INC dres do zwrtości komórki o dresie dres dodwn jest jedynk (dres) < (dres) + 1 kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 05h + dres) przykłd: INC 12h (inkrementcj zwrtoś ci komórki o dresie 12h) do zwrtości komórki o dresie wskzy wnym przez Ri dodwn jest jedynk (Ri) < (Ri) + 1 kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 06h, 07h przykłd: INC DPTR do 16 bitowego wskźnik dnych DPTR złożonego z rejestrów SFR: DPH (brdziej znczący bjt) i DPL (mniej znczący bjt) dodwn jest jedynk. Znczniki nie ulegją zminie. DPTR < DPTR + 1 kod: A3h cykle: 2 bjty: 1 DEC ) ng. decrement zmniejszenie o 1 b) od wskznego rgumentu odejmown jest jedynk DEC A od kumultor odejmown jest jedynk A < A 1 kod: h DEC Rn od zwrtości rejestru Rn odejmown jest jedynk Rn < Rn 1 gdzie Rn = R0...R7 (jeden 37

3 Też to potrfisz kod: 00011n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 18h 1Fh przykłd: DEC R5 DEC dres od zwrtości komórki o dresie dres odejmown jest jedynk (dres) < (dres) 1 kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 15h + dres) przykłd: DEC 3Fh (inkrementcj zwr tości komórki o dresie 3Fh) od zwrtości komórki o dresie wskzy wnym przez Ri odejmown jest jedynk (Ri) < (Ri) 1 kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 16h, 17h przykłd: MUL AB ) ng. multiply pomnóż b) 8 bitow liczb bez znku znjdując się w ku multorze jest mnożon przez 8 bitową liczbę bez znku z rejestru B. 16 bitowy wynik wpisy wny jest do rejestrów B i A (brdziej znczący bjt do B, mniej znczący bjt do A) c) znczniki: jeśli wynik mnożeni jest > 255 to ustwiny jest zncznik OV, w przeciwnym rzie OV jest zerowny. zncznik C jest zerowny. d) B.A < A x B kod: A4h cykle: 4 bjty: 1 DIV AB ) ng. divide podziel b) 8 bitow liczb bez znku, znjdując się w kumultorze jest dzielon przez 8 bito wą liczbę z rejestru B. Cześć cłkowit ilor zu wpisywn jest do kumultor, reszt z dzieleni do rejestru B. W przypdku gdy dzielnik jest równy 0 (B=0) to po wykonniu opercji zwrtość kumultorze i rejestru B jest nieokreślon orz dodtkowo ust wiony zostje zncznik OV. c) znczniki: C = 0, OV =0 (zerowne) d) A < A : B B < reszt (A : B) kod: h cykle: 4 bjty: 1 DA A ) ng. deciml djust korekcj dziesiętn b) wykonywn jest korekcj dziesiętn wyni ku dodwni. Opercj t sprowdz wynik do postci dwóch cyfr dziesiętnych w kodzie BCD, jeżeli rgumenty były w kodzie BCD. Rozkz ten powinien być używny jedynie w połączeniu z rozkzem dodwni (ADD, ADDC). Tkże inkrementcj powinn odby wć się poprzez instrukcję ADD A, #1, nie INC A, bowiem w tym drugim przypdku nie są ustwinie znczniki C i AC, tk więc nie może być wykonn korekcj dziesiętn. Korekcj poleg n tym że w przypdku kiedy po wykonnej n kumultorze opercji dod wni (ADD, ADDC) zwrtość jego bitów jest większ od 9 lub jest ustwiony zncznik AC, to do wrtości kumultor dod wn jest liczb 6. Po tym jeżeli okże się że zwrtość bitów jest większ od 9 lub jest ustwiony zncznik C to do tych bitów dod wn jest tkże liczb 6. Jeżeli podczs tej osttniej opercji wystąpiło przeniesienie to do zncznik wpisywn jest 1, w przeciwnym wypdku stn zncznik C nie zmieni się. c) znczniki: C, OV (ptrz pkt.) d) A < korekcj dziesiętn (A) kod: D4h Przykłd: jeżeli w wyniku dodwni w kumultorze jest liczb 6Ah, to po ko rekcji dziesiętnej kumultor będzie zwie rł liczbę 70h, ptrz listing: MOV A,#69h ;wpisnie liczby 69h do kumultor (1) ADD A,#1 ;inkrementcj kumultor poprzez dodwnie (2) ;w wyniku tego w A będzie liczb 6Ah d A ;korekcj dziesiętn A, w A będzie po tym 70h (3). Uwg: jeżeli w przykłdzie w linii (2) użyje my instrukcji INC A zmist dodni jedyni, to korekcj dziesiętn będzie nieprwidłow. Opercje logiczne ANL ) ng. logicl AND pomnóż logicznie b) wykonywny jest iloczyn logiczny AND (mnożenie bitów bit po bicie ) wskz nych w instrukcji dwóch rgumentów. Wy nik opercji jest wpisywny do rgumentu pierwszego instrukcji c) znczniki: nie zmieniją się ANL A, Rn kumultor i rejestru Rn, wynik w A A < A Rn gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 58h 5Fh przykłd: ANL A, R3 ANL A, dres kumultor i komórki o podnym dresie dres, wynik zostje umieszczony w A A < A (dres) kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 55h + dres) przykłd: ANL A, 45h (mnożenie logicznie A i zwrtości komórki pod dresem 45h) ANL ku multor o dresie wskzywnym przez rejestr Ri. (R0 lub R1) A < A (Ri) kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 56h, 57h przykłd: ANL (wymnożenie. logicz ne A i zwrtości komórki o dresie w R1) ANL A, #dn ku multor przez rgument stły (8 bitow liczb) A < A dn kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 54h + dn) przykłd: ANL A, #23 (mnożenie logiczne A i liczby 23) ANL dres, A kumultor i komórki o podnym sie dres, wynik zostje umieszczony w komórce pmięci o dresie dres (dres) < (dres) A kod: h dre bjty: 2 (kod instrukcji 55h + dres) przykłd: ANL A, 45h (mnożenie logicznie A i zwrtości komórki pod dresem 45h) ANL dres, #dn komórki o dresie dres przez rgument stły (8 bitow liczb) (dres) < (dres) dn kod: h cykle: 2 bjty: 3 (kod instrukcji 54h + dres + dn) przykłd: ANL 45h, #23 (mnożenie logicz ne zwrtości komórki 45h i liczby 23) ORL ) ng. logicl OR zsumuj logicznie b) wykonywn jest sum logiczn OR (dod wnie bitów bit po bicie ) wskznych w instrukcji dwóch rgumentów. Wynik opercji jest wpisywny do rgumentu pier wszego instrukcji c) znczniki: nie zmieniją się ORL A, Rn ltor i rejestru Rn, wynik w A A < A Rn gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 48h 4Fh przykłd: ORL A, R7 ORL A, dres ltor i komórki o podnym dresie dres, wynik zostje umieszczony w A A < A (dres) kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 45h + dres) przykłd: ORL A, 19h (dodnie logiczne A i zwrtości komórki pod dresem 19h) ORL ltor o dresie wskzywnym przez rejestr Ri. (R0 lub R1) A < A (Ri) kod: i gdzie i wskzu je n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 46h, 47h przykłd: ORL (dodnie logiczne A i zwrtości komórki o dresie w R0) ORL A, #dn ltor przez rgument stły (8 bitow liczb) A < A dn kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 44h + dn) przykłd: ORL A, #23 (dodnie logiczne A i liczby 23) ORL dres, A ltor i komórki o podnym dresie dres, wynik zostje umieszczony w ko mórce pmięci o dresie dres (dres) < (dres) A kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 42h + dres) przykłd: ORL A, 20h (dodnie logicznie A i zwrtości komórki pod dresem 20h) ORL dres, #dn dodn logicznie zostje zwrtość komór ki o dresie dres orz rgument stły (8 bitow liczb) (dres) < (dres) dn kod: h cykle: 2 bjty: 3 (kod instrukcji 43h + dres + dn) przykłd: ORL 12h, #99 (dodnie logiczne zwrtości komórki 12h i liczby 99) 38

4 XRL ) ng. logicl XOR zsumuj mod 2 (różnic symetryczn) b) wykonywn jest sum mod 2 XOR wsk znych w instrukcji dwóch rgumentów. Wynik opercji jest wpisywny do rgu mentu pierwszego instrukcji c) znczniki: nie zmieniją się XRL A, Rn zsumown (mod 2) zostje zwrtość kumultor i rejestru Rn, wynik w A A < A Rn gdzie Rn = R0...R7 (jeden kod: n2 n1 n0 gdzie n2...n0 wskzują n R0...7 stąd: 68h 6Fh przykłd: XRL A, R7 XRL A, dres wrtość kumultor i komórki o podnym dresie dres, wynik zostje umieszczo ny w A A < A (dres) kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 65h + dres) przykłd: XRL A, 19h (dodnie logiczne A i zwrtości komórki pod dresem 19h) XRL wrtość kumultor komórki w wewn. RAM o dresie wskzywnym przez rejestr Ri. (R0 lub R1) A < A (Ri) kod: i gdzie i wskzuje n R0 (i=0) lub R1 (i=1) stąd: 66h, 67h przykłd: XRL (zsumownie (mod 2) logiczne A i zwrtości komórki o dresie w R0) XRL A, #dn wrtość kumultor przez rgument stły (8 bitow liczb) A < A dn kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 64h + dn) przykłd: XRL A, #23 (zsumownie (mod 2) logiczne A i liczby 23) XRL dres, A wrtość kumultor i komórki o pod nym dresie dres, wynik zostje umieszczony w komórce pmięci o dresie dres (dres) < (dres) A kod: h bjty: 2 (kod instrukcji 62h + dres) przykłd: XRL A, 20h (zsumownie (mod 2) logicznie A i zwrtości komórki pod d resem 20h) XRL dres, #dn wrtość komórki o dresie dres orz r gument stły (8 bitow liczb) (dres) < (dres) dn kod: h cykle: 2 bjty: 3 (kod instrukcji 63h + dres + dn) przykłd: XRL 12h, #99 (dodnie logiczne zwrtości komórki 12h i liczby 99) CLR A ) ng. cler ccumultor zeruj kumultor b) do kumultor zostje wpisn wrtość 0. d) A < 0 kod: E4h Przykłd: efekt wyzerowni kumultor możn uzyskć stosując instrukcję: MOV A, #0 lecz w tym przypdku instrukcj m dłu gość 2 bjtów ( CLR A tylko 1), co w efekcie skrc długość kodu progrmu i oszczędz pmięć. CPL A ) ng. complement ccumultor zneguj kumultor b) wrtość kumultor zostje znegow n, wynik wpisny zostje do kumultor d) A < / A kod: F4h Przykłd: by np. zmienić znk liczby zpi snej w kumultorze w kodzie U2 nleży wykonć sekwencję instrukcji: CPL A ;negcj kumultor INC A ;inkrementcj kumultor... RL A ) ng. rotte left przesuń w lewo w lewo o 1 pozycję (o 1 bit), to znczy że: bit 1 przyjmuje wrtość bitu 0 bit 2 przyjmuje wrtość bitu 1 bit 7 przyjmuje wrtość bitu 6 bit 0 przyjmuje wrtość bitu 7 d) A < rotcj w lewo (A) kod: h Przykłd: jeżeli w A jest liczb 43h ( binrnie) to po wykonniu instrukcji: RL A kumultor będzie zwierł liczbę: 86h ( binrnie). RLC A ) ng. rotte left through crry przesuń cyklicznie w lewo ze zncznikiem C w lewo o 1 pozycję (o 1 bit) z uwzględnie niem zncznik C, to znczy że: zncznik C przyjmuje wrtość bitu 7 (kumultor oczywiście) bit 1 przyjmuje wrtość bitu 0 bit 2 przyjmuje wrtość bitu 1 bit 7 przyjmuje wrtość bitu 6 bit 0 przyjmuje wrtość zncznik C c) znczniki: C jest ustwiny zgodnie z wyni kiem opercji d) A < rotcj w lewo (A) z C kod: h Przykłd: jeżeli w A jest liczb 54h ( binrnie) to wykonnie instrukcji: CLR C ;wyzeruje zncznik C RLC A ;przesuń w lewo z C ;kumultor... spowoduje wymnożenie przez 2 liczby z pisnej w nturlnym kodzie binrnym w kumultorze. RR A ) ng. rotte right przesuń w prwo w prwo o 1 pozycję (o 1 bit), to znczy że: bit 0 przyjmuje wrtość bitu 1 bit 1 przyjmuje wrtość bitu 2 bit 6 przyjmuje wrtość bitu 7 bit 7 przyjmuje wrtość bitu 0 d) A < rotcj w prwo (A) kod: h Przykłd: jeżeli w A jest liczb 43h ( binrnie) to po wykonniu instrukcji RR A kumultor będzie zwierł liczbę: A1h ( binrnie). RRC A ) ng. rotte right through crry przesuń cyklicznie w prwo ze zncznikiem C w prwo o 1 pozycję (o 1 bit) z uwzględnie niem zncznik C, to znczy że: zncznik C przyjmuje wrtość bitu 0 (kumultor oczywiście) bit 0 przyjmuje wrtość bitu 1 bit 1 przyjmuje wrtość bitu 2 bit 6 przyjmuje wrtość bitu 7 bit 7 przyjmuje wrtość zncznik C c) znczniki: C jest ustwiny zgodnie z wyni kiem opercji d) A < rotcj w prwo (A) z C kod: h Przykłd: jeżeli w A jest liczb 54h ( binrnie) to wykonnie instruk cji: CLR C ;wyzeruje zncznik C RLC A ;przesuń w lewo z C kumultor... spowoduje podzielenie przez 2 liczby zpi snej w nturlnym kodzie binrnym w kumultorze. SWAP A ) ng. swp nibbles within ccumultor wymień półbjty w kumultorze b) w wyniku tej instrukcji wymienion zostje zwrtość bitów (mniej znczący pół bjt) i bitów (brdziej znczący półbjt) kumultor. Opercj t jest równowżn 4 krotnemu przesunięciu zwrtości ku multor. d) A 3 0 < > A 7 4 kod: C4h Przykłd: sekwencj podn poniżej powo duje zminę półbjtów kumultor MOV liczby 52h SWAP A Też to potrfisz A, #52h ;wpisnie do kumultor ;wykonnie poleceni zminy... ;w kumultorze znjduje się terz liczb 25h Uff! N rzie to tyle w nstępnym od cinku dokończenie listy instrukcji, więc pozostłe komendy dotyczące: opercji przemieszczni dnych opercji n bitch (zncznikch) skoki i pozostłe orz krótki opis sembler ASM51 przezn czony szczególnie dl komputerowców. Słwomir Surowiński 39

5 Też to potrfisz Lekcj 2 W dzisiejszej lekcji sprwdzimy dził nie niektórych spośród omówionych wcześniej instrukcji rytmetycznych i lo gicznych procesor n podstwie przykł dowego progrmu. Dziłnie progrmu jest brdzo proste, otóż: ) njpierw progrm prosi o wprowdze nie dwóch liczb 8 bitowych w postci heksdecymlnej, czyli z zkresu 0...FFh ( dziesięt nie). Pierwsz liczb wyświetln jest n wyświetlczch DL1 i DL2, drug n DL4 i DL5 b) nstępnie wykonywn jest wybrn przez Ciebie opercj rytmetyczn lub logiczn (o tym jk ją wybrć z chwilę c) w efekcie n wyświetlczch DL7 i DL8 wypisywny jest wynik opercji, który mo żesz sprwdzić ręcznie (n ppierze) lub korzystjąc z klkultor wyposżonego w konwerter liczb zpisnych dziesiętnie i szesnstkowo (np. tki z MS Windows). Progrm w postci listingu czyli w zpisie źródłowym z dodtkowymi in formcjmi istotnymi szczególnie dl tych którzy nie mją komputer jest n stępujący: ;Progrm do lekcji nr 2 ;testownie komend: ADD, SUBB, ANL, ORL, XRL, SWAP ;z wykorzystniem instrukcji BIOS 8000 org 8000h ;pocztek zewn. pmieci progrmu znowu: lcll CLS ;wyczyszczenie wyswietlcz F001 mov B,#1 ;pozycj 1 n displeju mov DL1,#_minus ;znk n pozycji wprowdzeni mov DL2,#_minus ;pierwszego skldnik 800C 1203A7 lcll GETACC ;pobrnie skldnik 1 dodwni 800F lcll wit1 ;odczekj sekunde 8012 C0E0 push Acc ;i przechownie go n stosie F004 mov B,#4 ;pozycj 4 n displeju B40 mov DL4,#_minus ;znk n pozycji wprowdzeni 801A 757C40 mov DL5,#_minus ;drugiego skldnik 801D 1203A7 lcll GETACC ;pobrnie skldnik 2 dodwni lcll wit1 ;odczekj sekunde 8023 D0F0 pop B ;scigniecie skldnik 1 ze stosu do rej.b 8025 C3 clr C ;potrzebne do testowni instrukcji SUBB F0 dd A,B ;komend dodni skldnikow - tu wstw inne komendy F007 mov B,#7 ;pozycj 7 n displeju 802B 12024E lcll A2HEX ;wypisnie wyniku dodwni 802E lcll wit1 ;odczekj sekunde lcll wit1 ;odczekj sekunde CA sjmp znowu ;i nstepne skldniki 8036 C0E0 wit1: push Acc ;przechownie A n stosie FF mov A,# A lcll DELAY ;odczeknie 0,5 sek 803D 74FF mov A,# F lcll DELAY ;odczeknie 0,5 sek (w sumie 1 sek.) 8042 D0E0 pop Acc ;odtworzenie A (ze stosu) ret ;powrot do progrmu glownego 8045 END Szczegółowy opis listingu nie jest te mtem niniejszej lekcji ( przyszłego odcink szkoły mikroprocesorowej), to też przedstwię tylko istotne inform cje potrzebne do wykonni zdni z nszej dzisiejszej lekcji. Informcje podzielę n te istotne dl komputerow ców orz dl ręczników (o ile mogę posłużyć się tkim skrótem), tk więc, ptrzymy n listing powyżej i wyjśni my sobie: ) w pierwszej kolumnie podny jest d res początkowy dnej linii progrmu z zwrtą w niej instrukcją. U ns dres początkowy to 8000h początek p mięci SRAM w komputerku. Zuwż my że cły progrm zjmuje 45 bjtów, bo osttnim dresem jest 8045h osttni lini listingu. b) w kżdej zwierjącej instrukcję lini i tuż z dresem znjduje się ciąg bj tów będący odpowiednikiem mszyno wym instrukcji zpisnej w dlszej części linii w sposób jwny. Dzięki te mu niekomputerowcy będą mogli po prostu wklepć te dne ciurkiem od dresu 8000h bez mozolnego tłu mczeni z postci źródłowej znjdują cej się w trzeciej kolumnie listingu). Wrto jednk przy tym chociż chwilę zstnowić się i przetłumczyć już te rz (korzystjąc z tbeli we wkłdce) znne i nieznne instrukcje w kolej 40

6 nych linich nstępnie porównć je z dnymi z kolumny drugiej. c) w listingu występują odwołni do pro cedur umieszczonych w progrmie monitor są to: GETACC, A2HEX i DELAY. Nie wdjąc się w szczegóły (n rzie) wyjśnim że nzwom tym przypisne są dresy w przestrzeni progrmu monitor (EP ROM) od których zczynją się kody tych procedur. Ich dziłnie jest nstępujące: GETACC : procedur pobrni, z kl witury, 8 bitowej liczby zpisnej w postci szesnstkowej i umieszcze nie jej w kumultorze z jednoczesnym wyświetleniem wpisywnej przez użytkownik wrtości n wyświetl czu. Pozycj n której wypisywn jest wrtość n displeju powinn być określon przed jej wywołniem w re jestrze B. W nszym przykłdzie dzięki tej procedurze możesz wprowdzić skłdniki testownego dziłni. A2HEX : procedur wyświetleni n displeju w postci szesnstkowej (n 2 wyświetlczch) ktulnej zwrtoś ci kumultor. Podobnie jk poprzed nio pozycj od której m być wypisn liczb musi być określon w rejestrze B. W nszym przykłdzie dzięki tej pro cedurze wyświetlny jest wynik oper cji n wyświetlczch DL7 i DL8. DELAY : procedur opóźnieni, czs opóźnieni jest podwny w kumulto rze przed wywołniem procedury mnożnik wynosi około 1,95 ms. Jeżeli ztem wpiszemy do kumultor wr tość 255 to po wywołnie procedury DELAY będzie trwło ok. 255 x 1,95 ms = 497 ms czyli około 0,5 sekundy. Zsto sownie tej procedury w nszym przy kłdzie m umożliwić Ci obserwcję wy konywni progrmu krok po kroku. d) dowolny tekst znjdujący się z zn kiem średnik ; jest trktowny jko komentrz i nie jest brny pod uwgę podczs kompilcji progrmu w przy pdku korzystni z kompiltor n komputer PC. Uwgi zwrte w ko mentrzu są brdzo przydtne podczs nlizy progrmu. e) w przykłdowym listingu większość in strukcji jest Ci jeszcze nie znn, są one jednk niezbędne do wykonni tej lekcji, toteż proszę trktuj je jko do myślne, więcej informcji n ich temt w kolejnym numerze EdW. Dl niekomputerowców : Korzystjąc z funkcji monitor Edit nleży wklepć kod progrmu, korzyst jąc z listingu powyżej, od dresu 8000h. Dl ułtwieni podję że pierwsze bjty kodu to: 12, 02, 74, 75, F0, 01, 75, 78, 40, 75, 79, 40, 12, 03, A7, 12, 80, 36, C0, E0 itd.... Wytrwłym proponuję nlizę i prze tłumczenie (tbel instrukcji we wkłd ce) kilku pierwszych lub cłego listingu progrmu nstępnie porównnie efek tów swojej prcy z kodmi podnymi w nszym przykłdzie. f) `w nszym listingu w linii o dresie 8026h znjduje się włściw instrukcj testując dziłnie dnej funkcji ryt metyczno logicznej (zciemnion lini). W przykłdzie nszym znjduje się in strukcj ADD dodwni. W przypdku chęci zstosownie in nej funkcji nleży w miejsce kodu 25 F0 (pod dresem 801A) wpisć odpo wiednie dl poszczególnych instrukcji, ciągi bjtów: dl SUBB wpisć: 95 F0 dl ANL wpisć: 55 F0 dl ORL wpisć: 45 F0 dl XRL wpisć: 65 F0 korzystjąc z funkcji Edit monitor. Uwg, w przypdku testowni instruk cji SWAP A nleży wpisć liczby: C4 00. Zuwżmy wszkże że poprzednie in strukcje były dwubjtowe, t osttni zś jest 1 bjtow. dltego n pozycji drugiego bjtu wpisłem 00 co jest kodem mszy nowym instrukcji NOP nie rób nic. Instrukcję NOP poznsz dokłdnie w kolej nym numerze EdW. N rzie powiem Ci tylko że podczs wykonywni instrukcji NOP procesor nie robi nic czyli de fcto leniuchuje przez jeden cykl mszynowy (12 cykli zegr). Zstosownie tej instruk cji przy modyfikcji kodu z poziomu moni tor (funkcj Edit) jest uzsdnione, bo wiem jest on niejko wypełniczem brkującego bjtu kodu o dresie: 8027h. Przy wprowdzniu dnych podczs testu instrukcji SWAP pierwszy skłdnik nie jest brny pod uwgę (bo instrukcj SWAP jest 1 rgumentow), toteż możn wpisć do wolną wrtość njlepiej 00. Po modyfikcjch nleży opuścić funk cję Edit i uruchomić ponownie pro grm komend monitor Jump, n stępnie sprwdzić dziłnie nowo wpro wdzonej instrukcji. Dl komputerowców: Uwg: przy przeglądniu i modyfikcjch nszego przykłdu korzystj z DOSowego Norton Commnder! Znim zczniesz zbwę przeczytj uwżnie plik inform cyjny ASM51.DOC. N dyskietce z kompiltorem ASM51 znjduje się zbiór źródłowy z nszym przy kłdem pod nzwą LEKCJA2.S03. Po winieneś wykonć nstępujące czynności: skompilowć przykłd do postci m szynowej, skorzystj z progrmu ws dowego DO.BAT, wydj komendę: > DO LEKCJA2 {Enter} złduj progrm do komputerk (ko mend Lod monitor) Też to potrfisz uruchom progrm (komend Jump ) njpierw z instrukcją rytmetyczną ADD (domyślnie znjduje się w pliku LEKCJA2.S03) wykonj kilk dziłń n przykłdowych liczbch zmodyfikuj plik źródłowy (klwisz F4 w Nortonie) czyli linię z instrukcją ADD zmień n inne instrukcje pod ne wcześniej w ćwiczeniu: SUBB, ANL, ORL, XRL, wpisując je w miejs ce ADD (uwg: wielkość liter nie m znczeni) skompiluj ponownie progrm i złduj do komputerk uruchom ponownie progrm i wykonj kilk dziłń sprwdzjąc n krtce p pieru lub klkultorze poprwność dzi łni poszczególnych instrukcji. Przy okzji zjrzyj do powstłych w wyniku kompilcji zbiorów: listingu : LEKCJA2.LST zbioru : LEKCJA2.HEX zpisnego w formcie Intel HEX. Więcej n temt tego formtu dnych możesz dowie dzieć się z rtykułu w nszym brtnim piśmie Elektronik Prktyczn nr 10/97 n stronie 75. N łmch nsze go kursu wrócimy przy innej okzji do tego temtu. Postrj się zpoznć ze zbiorem typu listing. Przeksztłć ręcznie dowolne li nie progrmu (korzystjąc z tbeli we wkłdce w tym numerze EdW) i porów nj otrzymne kody poszczególnych lini i z tymi w zbiorze LEKCJA2.LST. Jko przykłdy proponuję wykonć n stępujące opercje: ) test funkcji ADD: rgumenty: 12h, 67h wynik: 79h rgumenty: FEh, 02h wynik: 00h b) test funkcji SUBB: (uwg: tu 1 szy r gument jest odejmowny od 2 go!) rgumenty: 12h, 67h wynik: 55h rgumenty: F0h, 05h wynik: 15h c) test funkcji ANL: rgumenty: 1Fh, EEh wynik: 0Eh rgumenty: F0h, 0Fh wynik: 00h d) test funkcji ORL: rgumenty: 7Eh, 80h wynik: FEh rgumenty: 70h, 09h wynik: 79h e) test funkcji XRL: rgumenty: 25h, 6Bh wynik: 4Eh rgumenty: 55h, AAh wynik: FFh f) test funkcji SWAP: rgumenty: pierwszy nie istotny, 78h wynik: 87h rgumenty: pierwszy nie istotny, 39h wynik: 93h Zuwż że wszystkie instrukcje dziłją n liczbch 8 bitowych, toteż w przypd ku przekroczeni zkresu tych liczb infor mcj o wyniku jest częściowo trcon. Życzę wesołej zbwy i dużo wytrw łości! Słwomir Surowiński 41

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Asembler - język maszynowy procesora

Asembler - język maszynowy procesora UWAGA! Treść niniejszego dokumentu powstała na podstawie cyklu artykułów pt. Mikrokontrolery? To takie proste zamieszczonych w czasopiśmie Elektronika dla Wszystkich. Asembler - język maszynowy procesora

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne

Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów (CISC)

Programowanie mikrokontrolerów (CISC) Repertuar instrukcji Operacje arytmetyczne Operacje logiczne Operacje logiczne na bitach Przesyłanie danych Operacje sterujące (skoki) NOTACJA: Rr rejestry R0... R7 direct - wewnętrzny RAM oraz SFR @Ri

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolera 8051

Programowanie mikrokontrolera 8051 Programowanie mikrokontrolera 8051 Podane poniżej informacje mogą pomóc w nauce programowania mikrokontrolerów z rodziny 8051. Opisane są tu pewne specyficzne cechy tych procesorów a także podane przykłady

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Ryszard J. Barczyński, 2009 2013 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA Technika Cyfrowa 2. Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 8051

IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA Technika Cyfrowa 2. Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 8051 Technika Cyfrowa 2 Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 81 dr inż. Jarosław Sugier Jaroslaw.Sugier@pwr.wroc.pl IIAR, pok. 227 C-3 4-1 IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA 81 1 REJESTRY Oprócz DPTR wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI.

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI. Alin Grodzk Scenriusz lekcji mtemtyki w kl. VI. Temt lekcji: Pol figur płskich - powtórzenie. Celem lekcji jest rozwijnie umiejętności rozpoznwni i klsyfikowni wielokątów, obliczni pól figur orz utrwlnie

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO Autor: Jerzy Wilk Sceriusz lekcji mtemtyki w klsie II LO oprcowy w oprciu o podręczik i zbiór zdń z mtemtyki utorów M. Bryński, N. Dróbk, K. Szymński Ksztłceie w zkresie rozszerzoym Czs trwi: jed godzi

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zagadnień technicznych SKRYPT. Siergiej Fialko

Modelowanie zagadnień technicznych SKRYPT. Siergiej Fialko Modelownie zgdnień technicznych SKRYPT Siergiej Filko Wydził Fizyki, Mtemtyki i Informtyki Politechniki Krkowskiej Krków Siergiej Filko Modelownie zgdnień technicznych. Niniejszy kurs jest poświęcony typowym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne? KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI Temt: Do czego służą wyrżeni lgebriczne? Prowdzący: Agnieszk Smborowicz Liczb jednostek lekcyjnych: 1 2 (w zleżności od zespołu) Cele ogólne Utrwlenie widomości

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki w klsie II poziom rozszerzony N ocenę dopuszczjącą, uczeń: rysuje wykres funkcji f ( x) x i podje jej włsności; sprwdz lgebricznie, czy dny punkt nleży

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste...

Mikrokontrolery? To takie proste... Niniejszy, trzeci z kolei odcinek kursu programowania poświęcony liście in strukcji procesora 8051, jest ostatnim teoretycznym kawałkiem niezbęd nych informacji, dzięki którym wspólnie krok po kroku utworzymy

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012 mgr Jolnt Chlebd mgr Mri Mślnk mgr Leszek Mślnk mgr inż. Rent itl mgr inż. Henryk Stępniowski Zespół Szkół ondgimnzjlnych Młopolsk Szkoł Gościnności w Myślenicch WYMAGANIA I RYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURZYSTY Matematyka poziom podstawowy

KOMPENDIUM MATURZYSTY Matematyka poziom podstawowy KOMPENDIUM MATURZYSTY Mtemtyk poziom podstwowy Publikcj dystrybuown bezpłtnie Dostępn n stronie: Kompendium do pobrni n stronie: SPIS TREŚCI. Potęgi i pierwistki... W tym:. Wykorzystnie wzorów;. Przeksztłcnie

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 8 Asembler język maszynowy procesora

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 8 Asembler język maszynowy procesora Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku naszego cyklu o mikrokontrolerach 8051 kontynuu jemy szczegółowy opis instrukcji procesora ze zwróceniem uwagi na składnię instrukcji oraz skrótowe przykłady zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Sumy algebraiczne i funkcje wymierne

Sumy algebraiczne i funkcje wymierne Sumy lgebriczne i funkcje wymierne Moduł - dził -temt Zkres treści Sumy lgebriczne 1 definicj jednominu, sumy lgebricznej, wyrzów podobnych pojęcie współczynnik jednominu Dodwnie i odejmownie sum lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa Politechni Ślą Wydził Automtyi, Eletronii i Informtyi Prc dyplomow Temt : Stnowio lbortoryjne do ymulcji obietów n terowniu SLC500. Promotor : Dr inż. J.przy Student : Tomz tuzczy Cel prcy Celem prcy było

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE M. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE.. Zsdy dynmiki Newton Siłą nzywmy wektorową wielkość, któr jest mirą mechnicznego oddziływni n ciło ze strony innych cił. dlszej części ędziemy rozptrywć

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 7.

Zadania do rozdziału 7. Zdni do ozdziłu 7. Zd.7.. wiezchołkch kwdtu o okch umieszczono ednkowe łdunku. Jki łdunek o znku pzeciwnym tze umieścić w śodku kwdtu y sił wypdkow dziłąc n kżdy łdunek ył ówn zeu? ozwiąznie: ozptzmy siły

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler Intel 8051. dr inż. Wiesław Madej

Mikrokontroler Intel 8051. dr inż. Wiesław Madej Mikrokontroler Intel 8051 dr inż. Wiesław Madej Mikrokontroler Intel 8051 Wprowadzony na rynek w 1980 roku Następca rodziny 8048 Intel zakooczył produkcję w marcu 2006 Obecnie produkowany przez różne firmy

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa Podstawowy techniki cyfrowej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 trochę historii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU oprcowny n podstwie: Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenini w II Liceum Ogólnoksztłcącym im. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo