UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie województwa (Dz.U. z 21r. Nr 142, poz. 159, z póŏn. zm. 1) ), art. 173 ust 5 i art. 188 ust. 1, 1a, 1b i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 214, z póŏn. zm. 2) ) oraz 25 pkt 2 i 3 uchwały 26/8 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 28r. w sprawie budőetu Województwa Mazowieckiego na 29 rok - ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 29r. Nr 21, poz. 53) - uchwala siň, co nastňpuje: 1.1. Wprowadza siň zmiany w dochodach budőetu Województwa Mazowieckiego ustalajņc dochody na kwotň zł, zgodnie z załņcznikami nr 1 i nr 1a do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje miňdzy innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania z zakresu administracji rzņdowej, wykonywane przez samorzņd województwa w kwocie zł; 2) dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na dofinansowanie zadaŋ własnych samorzņdu województwa w kwocie zł; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieŋ z organami administracji rzņdowej w kwocie 1.8.zł; 4) dotacje celowe od jednostek samorzņdu terytorialnego w kwocie zł; 5) pomoc finansowa od jednostek samorzņdu terytorialnego zł. 2. Wprowadza siň zmiany w wydatkach budőetu Województwa Mazowieckiego ustalajņc wydatki na kwotň zł, zgodnie z załņcznikiem nr 2 do uchwały Dokonuje siň zmian w planie wydatków majņtkowych na 29 rok, zgodnie z załņcznikiem nr 3 do uchwały. 2. Dokonuje siň zmian w planie dotacji na wydatki bieőņce dla innych jednostek organizacyjnych na 29 rok, zgodnie z załņcznikiem nr 4 do uchwały Dokonuje siň zmian w planie wydatków na 29 rok, na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , zgodnie z załņcznikiem nr 5 do uchwały. 2. Dokonuje siň zmian w planie wydatków na 29 rok, na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , w pełnej szczegółowoōci klasyfikacji budőetowej, zgodnie z załņcznikiem nr 6 do uchwały. 5. Dokonuje siň zmian w planie dotacji na wydatki bieőņce dla instytucji kultury na 29 rok, zgodnie z załņcznikiem nr 7 do uchwały Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzňdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 7. Wykonanie uchwały powierza siň Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia podjňcia. 1) 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 22r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 186, z 23r. Nr 162, poz. 1568, z 24r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 126 i Nr 167, poz. 1759, z 26r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 27r. Nr 173, poz oraz z 28r. Nr 18, poz. 1111, Nr216,poz. 137 i Nr 223, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 25r. Nr 169, poz. 142, z 26r. Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 27r. Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 14, poz. 984 oraz z 28r. Nr 18, poz. 1112, Nr 29, poz. 1317, Nr 216, poz. 137 i Nr 227, poz. 155 oraz z 29r. Nr 19, poz. 1, Nr 62, poz. 54, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2 Marszałek Województwa Mazowieckiego: Adam Struzik Załņcznik nr 1 do uchwały nr 2229/273/9 Zarzņdu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 29r. Zmiany w planie dochodów Województwa Mazowieckiego na 29 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiňkszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo OŌrodki doradztwa rolniczego ORGAN_DOCHODY Dotacja celowa otrzymana z budőetu paŋstwa na finansowanie ustawowo okreōlonych zadaŋ bieőņcych realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 15 Prace geodezyjnourzņdzeniowe na potrzeby rolnictwa Ŏródło finansowania D1_BP_WŁASNE ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 16 Zarzņdy melioracji i urzņdzeŋ wodnych 16 WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D7_BP_ADM.RZ D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z usług D32_ŋW Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŏY MAJŅT Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 18 Melioracje wodne DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami D32_ŋW 18 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŋ bieőņcych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek D7_BP_ADM.RZ D25_GFOŋIGW_W D24_WFOŋIGW

3 sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 18 WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE D17_POM_FIN D7_BP_ADM.RZ D7_BP_ADM.RZ D7_BP_ADM.RZ Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D32_ŋW D29_UE_REFUNDACJA D29_UE_REFUNDACJA D29_UE_REFUNDACJA D29_UE_REFUNDACJA 141 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa D7_BP_ADM.RZ D7_BP_ADM.RZ Dotacje celowe otrzymane z D7_BP_ADM.RZ

4 budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa D7_BP_ADM.RZ 195 Pozostała działalnoōń ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa D7_BP_ADM.RZ 197 Gospodarstwa pomocnicze WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE Wpływy do budőetu czňōci zysku gospodarstwa pomocniczego D32_ŋW 15 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiňbiorczoōci MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW Pozostałe odsetki D32_ŋW Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu wojewodztwa D12_BP_WŁASNE_PWK D29_UE_REFUNDACJA 3 3 D32_ŋW D32_ŋW D29_UE_REFUNDACJA D12_BP_WŁASNE_PWK 1511 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu D12_BP_WŁASNE_PWK D12_BP_WŁASNE_PWK

5 wojewodztwa 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiňbiorczoōci 1513 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW 5 5 D32_ŋW Pozostałe odsetki 4 4 D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 7 7 D32_ŋW D32_ŋW 6 Transport i łņcznoōń Krajowe pasaőerskie przewozy kolejowe 61 DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 63 Krajowe pasaőerskie przewozy autobusowe 63 DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami D32_ŋW D32_ŋW 63 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa D7_BP_ADM.RZ 613 Drogi publiczne wojewódzkie MAZOWIECKI ZARZŅD DRÓG WOJEWÓDZKICH Grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych D32_ŋW D2_DOCHODY Z MIENIA 5 5 D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŏY MAJŅT Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 613 ORGAN_DOCHODY Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ i zakupów inwestycyjnych D17_POM_FIN 695 Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I

6 INFRASTRUKTURY Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 695 DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN D29_UE_REFUNDACJA Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami 75 DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Wpływy z opłat za zarzņd, uőytkowanie i uőytkowanie wieczyste nieruchomoōci D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŏY MAJŅT Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 71 DziałalnoŌń usługowa Biura planowania przestrzennego 713 MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŏY MAJŅT D32_ŋW Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 5 5 D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 715 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) D29_UE_REFUNDACJA ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7113 GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 2 2 D7_BP_ADM.RZ D3_BōZ_ ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 3 D7_BP_ADM.RZ ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 7 7 D7_BP_ADM.RZ

7 7195 Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN Wpływy z róőnych dochodów 2 2 D32_ŋW 7195 DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D3_BōZ_ Gospodarstwa pomocnicze GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wpływy do budőetu czňōci zysku gospodarstwa pomocniczego D32_ŋW 73 Nauka Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 7395 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH D29_UE_REFUNDACJA Pozostałe odsetki D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D29_UE_REFUNDACJA 3 3 D32_ŋW 1 1 D32_ŋW 7395 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa D12_BP_WŁASNE_PWK 75 Administracja publiczna Urzňdy wojewódzkie DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 7511 DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 7511 DEPARTAMENT ŋrodowiska UMWM Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu D32_ŋW D32_ŋW D32_ŋW

8 administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 7511 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce realizowane przez samorzņd województwa na podstawie porozumieŋ z organami administracji rzņdowej Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa D7_BP_ADM.RZ D13_BP _POROZUMIENIA D1_BP_WŁASNE 7518 Urzňdy marszałkowskie DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7518 DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 4 4 D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D3_BōZ_ D29_UE_REFUNDACJA D29_UE_REFUNDACJA 7518 ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL 7595 Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 7595 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW D29_UE_REFUNDACJA

9 UNIJNYCH Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D29_UE_REFUNDACJA 7595 ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaő alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiņcych dochód budőetu paŋstwa D23_OPŁATY_CEL/ALKOHO L ORGAN_DOCHODY Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych D1_PIT D2_CIT 758 RóŐne rozliczenia CzňŌń oōwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego ORGAN_DOCHODY Subwencje ogólne z budőetu paŋstwa 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego D3_SO_OŋWIATOWA ORGAN_DOCHODY Subwencje ogólne z budőetu paŋstwa D6_SO_UZUPEŁNIENIE RóŐne rozliczenia finansowe DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Pozostałe odsetki D32_ŋW Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu wojewodztwa URZŅD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO D1_BP_WŁASNE Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW CzňŌń regionalna subwencji ogólnej dla województw ORGAN_DOCHODY Subwencje ogólne z budőetu paŋstwa Regionalne programy operacyjne D5_SO_REGIONALNA ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa D19_DR_ Dotacja rozwojowa D19_DR_ Dotacja rozwojowa D19_DR_

10 Dotacja rozwojowa D19_DR_ Program Operacyjny Kapitał Ludzki ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL 81 OŌwiata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCŅCYCH W JÓZEFOWIE Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 4 4 D32_ŋW 812 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCŅCYCH W OTWOCKU Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 812 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 6 6 D32_ŋW 812 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GARWOLINIE Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 5 5 D32_ŋW 812 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU Pozostałe odsetki 3 3 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 Szkoły zawodowe MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Pozostałe odsetki 7 7 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 4 4 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 5 D2_DOCHODY Z MIENIA

11 Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 2 2 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIʼnSKU MAZOWIECKIM Wpływy z róőnych dochodów 2 2 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 9 9 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU Pozostałe odsetki 3 3 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 7 7 D32_ŋW 813 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE Pozostałe odsetki 5 5 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRUSZKOWIE Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Pozostałe odsetki 5 5 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 2 2 D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 5 5 D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W RADOMIU Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 4 4 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 5 5 D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW

12 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Wpływy z usług D32_ŋW Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 813 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE Wpływy z róőnych opłat 2 2 D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 1 1 D32_ŋW 8131 Kolegia pracowników słuőb społecznych 8131 KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŏB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Pozostałe odsetki 5 5 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 3 3 D32_ŋW 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz oōrodki dokształcania zawodowego 814 CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE Wpływy z róőnych opłat 2 2 D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 6 D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Wpływy z usług D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 4 4 D32_ŋW 814 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW 814 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego D14_JST

13 8141 Zakłady kształcenia nauczycieli KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 7 7 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8141 KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8141 KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 3 3 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8141 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JŇZYKÓW OBCYCH W CIECHANOWIE Pozostałe odsetki 4 4 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 6 6 D32_ŋW 8141 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JŇZYKÓW OBCYCH W RADOMIU Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW

14 samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róőnych dochodów 7 7 D32_ŋW 8141 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JŇZYKÓW OBCYCH W SIEDLCACH Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8141 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁŇCE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA D32_ŋW Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8146 DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 8146 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH D29_UE_REFUNDACJA D31_IN_WSPÓLNOTOWE Pozostałe odsetki 8 8 D32_ŋW 8146 ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy D14_JST D14_JST

15 jednostkami samorzņdu terytorialnego Wpływy do budőetu nadwyőki Ōrodków obrotowych zakładu budőetowego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŋ bieőņcych jednostek sektora finansów publicznych ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 8146 OŋRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAʼn KOMPUTERÓW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D32_ŋW D24_WFOŋIGW D31_IN_WSPÓLNOTOWE D31_IN_WSPÓLNOTOWE 8147 Biblioteki pedagogiczne BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8147 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁŇCE Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 1 1 D32_ŋW 8147 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 2 2 D32_ŋW 8147 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 8 8 D32_ŋW 8147 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8147 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE Wpływy ze sprzedaőy składników majņtkowych D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŏY MAJŅT Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8195 Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 8195 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D31_IN_WSPÓLNOTOWE D32_ŋW Odsetki od dotacji wykorzysta- 1 1 D32_ŋW

16 nych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Pozostałe odsetki 5 5 D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW 83 Szkolnictwo wyősze Pomoc materialna dla studentów 839 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D29_UE_REFUNDACJA 5 5 D32_ŋW 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu wojewodztwa D32_ŋW D17_POM_FIN 4 4 D1_BP_WŁASNE 8512 Lecznictwo psychiatryczne DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW Ratownictwo medyczne ORGAN_DOCHODY Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Ōwiadczenia dla osób nie objňtych obowiņzkiem ubezpieczenia zdrowotnego D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa 4 4 D7_BP_ADM.RZ 852 Pomoc społeczna ŋwiadczenia rodzinne, Ōwiadczenie z funduszu alimentacyj

17 nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa Regionalne oōrodki polityki społecznej MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE D7_BP_ADM.RZ 7 7 D7_BP_ADM.RZ Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW Powiatowe centra pomocy rodzinie MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW 5 5 D32_ŋW Pozostałe odsetki 2 2 D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 4 4 D32_ŋW 5 5 D32_ŋW OŌrodki pomocy społecznej MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW 1 1 D32_ŋW Pozostałe odsetki 3 3 D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW Pozostała działalnoōń MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW

18 Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE D32_ŋW D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D28_PFRON Wojewódzkie urzňdy pracy ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa D18_DR_POKL Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na zadania bieőņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa WOJEWÓDZKI URZŅD PRACY W WARSZAWIE D7_BP_ADM.RZ Wpływy z róőnych opłat 3 3 D32_ŋW Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z usług D32_ŋW Pozostałe odsetki 4 4 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 6 6 D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł D29_UE_REFUNDACJA Pozostała działalnoōń KRAJOWY OŋRODEK MIESZKALNO- REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DŅBEK Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z usług D32_ŋW Pozostałe odsetki 4 4 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW Pozostałe odsetki D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), D29_UE_REFUNDACJA

19 samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa WOJEWÓDZKI URZŅD PRACY W WARSZAWIE Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D12_BP_WŁASNE_PWK D32_ŋW D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW Pozostałe odsetki 5 5 D32_ŋW Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne oōrodki szkolnowychowawcze 8543 SPECJALNY OŋRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZŅCYCH W RADOMIU Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D32_ŋW D32_ŋW D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z usług D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8543 SPECJALNY OŋRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZŅCYCH W RADOMIU Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze D2_DOCHODY Z MIENIA Wpływy z usług D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 8543 SPECJALNY OŋRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI Wpływy z usług D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 1 1 D32_ŋW 8543 SPECJALNY OŋRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W GOŁOTCZYōNIE Dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek D2_DOCHODY Z MIENIA

20 samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 6 6 D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów 6 6 D32_ŋW Pomoc materialna dla uczniów MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci D32_ŋW 3 3 D32_ŋW Pozostałe odsetki 1 1 D32_ŋW ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 9 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 91 Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód D29_UE_REFUNDACJA 1 1 D32_ŋW 5 5 D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŋ bieőņcych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŋ bieőņcych jednostek sektora finansów publicznych 91 WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE D24_WFOŋIGW D25_GFOŋIGW_W Pozostałe odsetki D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 92 Gospodarka odpadami DEPARTAMENT ŋrodowiska UMWM ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95 DEPARTAMENT OPŁAT ŋrodowiskowych UMWM D29_UE_REFUNDACJA Wpływy z róőnych opłat 4 4 D22_OPŁATY_CEL 919 Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat i kar za korzystanie ze Ōrodowiska 919 DEPARTAMENT OPŁAT ŋrodowiskowych UMWM Wpływy z róőnych opłat 1 1 D22_OPŁATY_CEL 92 Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat produktowych DEPARTAMENT OPŁAT 8 8

21 ŋrodowiskowych UMWM 92 4 Wpływy z opłaty produktowej 8 8 D22_OPŁATY_CEL 995 Pozostała działalnoōń DEPARTAMENT OPŁAT ŋrodowiskowych UMWM Wpływy z róőnych opłat 2 2 D22_OPŁATY_CEL 995 DEPARTAMENT ŋrodowiska UMWM Wpływy z róőnych opłat D32_ŋW Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 995 ORGAN_DOCHODY Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŋ bieőņcych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ i zakupów inwestycyjnych 995 WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE D24_WFOŋIGW 2 2 D17_POM_FIN Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego D14_JST 9216 Teatry URZŅD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW Pozostałe instytucje kultury URZŅD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW Biblioteki DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 6 6 D14_JST Muzea DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM Wpływy z róőnych dochodów D32_ŋW 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň bieőņcych zadaŋ własnych samorzņdu województwa Dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu D1_BP_WŁASNE 2 2 D1_BP_WŁASNE

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005 Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/402/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2013 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo