Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 3) ) oraz art. 12 ust. 1, ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm. 4) ) uchwala się, co następuje 1. W uchwale Nr XLVIII/1302/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian: 1) w tabeli Nr 1 Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A, B, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 2) w tabeli Nr 2 Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B, C, D, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały; 3) w tabeli Nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały; 4) w tabeli Nr 4 miasta stołecznego Warszawy w części A, B, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) w tabeli Nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części B, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 6) w tabeli nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień, w części A i B, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały 7) w tabeli Nr 8 Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały 8) w załączniku Nr 1 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały 9) w załączniku Nr 2 Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 10) w załączniku Nr 3 Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały 11) w załączniku Nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w części A, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały 12) w zestawieniach Nr 1 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały 13) w zestawieniach Nr 1a Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały 14) w zestawieniach Nr 2 - wydatków w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały 15) w zestawieniach Nr 3 Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: Nr I - Bemowo

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały 16) w zestawieniach Nr 4 Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: Nr VI - Praga Południe zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały 17) w zestawieniach Nr 5 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr IX - Śródmieście Nr XIII - Wawer Nr XVI - Włochy Nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska - Grupińska

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 ROK LP. Wyszczególnienie po zmianach Prognozowane dochody owane wydatki W y n i k i b u d ż e t u (1-2) FINANSOWANIE PRZYCHODY Przychody z prywatyzacji pośredniej Przychody z prywatyzacji bezpośredniej Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym ROZCHODY Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ PRZYCHODY Przychody z prywatyzacji pośredniej Przychody z prywatyzacji bezpośredniej Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Dotacja Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie OGÓŁEM PODMIOTOWA Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych Przedszkola Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Licea ogólnokształcące Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących Szkoły zawodowe Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Internaty i bursy szkolne Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych CELOWA Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne Pozostała działalność DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 ROK B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zadania z zakresu opieki nad dziećmi Pozostała działalność Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Imprezy rekreacyjno-sportowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 ROK B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianie Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WILANÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz ZAŁĄCZNIK DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO UCHWAŁY NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 21 MARCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2013 R.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Pozostałe dochody DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr II/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Pozostałe dochody DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr III/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY MOKOTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr V/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr VI/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr VII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr VIII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY REMBERTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IX/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr X/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XI/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSUS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem Pozostałe dochody DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XIII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WAWER NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Pozostałe dochody DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XIV/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WESOŁA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XV/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Pozostałe dochody DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XVI/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XVII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WOLA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr XVIII/1 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY ŻOLIBORZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WASZAWY WG ŹRÓDEŁ dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów dochodów przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Pozostałe dochody DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA BEMOWO Oświata i wychowanie ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA BEMOWO Szkoły podstawowe ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA BEMOWO Licea ogólnokształcące ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA BEMOWO Stołówki szkolne i przedszkolne ( zł ) Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Oświata i wychowanie ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Szkoły podstawowe ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Przedszkola ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Licea ogólnokształcące ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Szkoły zawodowe ( zł ) Lp. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Edukacyjna opieka wychowawcza ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr IV/5 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK DZIELNICA MOKOTÓW Placówki wychowania pozaszkolnego ( zł ) Lp. Wyszczególnienie po zmianach 1 I II Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne IV Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2013 ROK A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianach OGÓŁEM DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Działalność usługowa DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Cmentarze DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Ochrona zdrowia DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: Szpitale ogólne

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2013 ROK A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianach DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr I/1a do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Dział Wyszczególnienie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie OGÓŁEM Administracja publiczna Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr II/1a do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Dział Wyszczególnienie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie OGÓŁEM Transport i łączność Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/1522/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Zestawienie Nr III/1a do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Dział Wyszczególnienie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy dochodów przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia dochodów po zmianie OGÓŁEM Transport i łączność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/ 35/ 11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, MARZEC ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005 Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r. BP.I.3012-2/16/2009 arządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr XVII DZIELNICA WOLA WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Projekt z dnia 17 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 UCHWAŁA Nr XLIX/1403/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł Rozdział 60014 2.106,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr XIII DZIELNICA WAWER WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo