J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?"

Transkrypt

1 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA "2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13 (2909) K I E m Ą t t o Cena 1, 5 0 z ł (w tym 8% VAT) w w w.z y c ie b y to m s k ie.p l PL ISSN NR INDEKSU ROK LVI NAKŁAD: (udoku m ento w an y) J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? ^ ^ " S S y ste m E & E R T H D O R A D C Y F I N A N S O I w w w w.s y s te m e x p e rt.p l Borykający się z ogromnym bez robociem Bytom potrzebuje inwe storów tworzących nowe miejsca pracy. To - mówiąc klasykiem oczywista oczywistość. Ale jak ich do nas przyciągnąć? ładze chcą, żeby sprawą zajęła się powołana do życia przez radnych Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji. Po móc ma też utworzona Miejska Pracownia Urbanistyczna, dzięki której skróci się czas przygotowy wania planów zagospodarowania przestrzennego. Miejmy nadzieję, że BARI nie podzieli losu dzia; łającej przed kilkunastoma laty ^ Agencji Inicjatyw Lokalnych. Miała ona zainteresować inw estorów widocznymi na zdjęciu terenami przy obwodnicy. Firmy do Bytomia nie przyszły, a AIL upadła. ięcej czytaj na stronach 2 i 3. a rszta t B la c h a rs k o D e k a rs k i Fot. TOMASZ SZEMALIKOSKI R E K L A M A P r o d u c e n t o b r ó b e k b la c h a r s k ic h f irm a a r s z t a t B la c h a r s k o -D e k a r s k i u l. P i ł s u d s k i e g o 2 0, B y t o m te l OFERUJE: Obróbki blacharskie, blacha powlekana połysk 0,5mm RAL 8017 I GAT. = 20,00 zł netto/m2 Obróbki blacharskie blacha ocynkowana 0,5mm Z200 I GAT. = 17,00 zł netto/m2 Parapety zewnętrzne BUTLA Nasady kominowe Blachy płaskie w arkuszach C EN TR U M SP R ZED A ZY O PAŁU ę g ie l p a c z k o w a n y 10 k g 7,9 0 z ł B ry k ie t d r z e w n y 10 k g 7,8 0 z ł G A Z O A P R O P A N - B U T A N - 5 2,0 0 z ł T R A N S P O R T G R A T IS! TEL REALIZUJEMY INDYIDUALNE ZAMÓIENIA NA YMIAR Zapraszamy do współpracy dekarzy, firmy termomodernizacyjne, oraz klientów indywidualnych! ZAPYTAJ O NASZE PRODUKTY SOJEJ HURTONI R E K L A M A NAJTANSZE CHILÓKI 32/ Bytom, ul. itczaka 42 NOO OTARTE S O L A R IU M zaprasza _ Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu Nowe lampy brązujące!!! ^ SUPER CENY!!! D o god?n ,6 0 zł, po ,8 0 zł. 3 2 / , ' TĘCZA II Bytomskie Centrum Dekoracji PO ŻYC ZK I 7 dni od 9.00 do pod za s ta w RTV, AG D, złota, sam ochodów. LO M BAR D K ato w icka 45, 32/ HURTONIA FARB I MATERIAŁÓ BUDOLANYCH ul. Piłsudskiego 37 tel. 32/ Mieszalnia Farb i Tynków Śnieżkami M A G N A T BKLIX Beckers <$>TIKKURILA M APĘ!

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Radzionkowskie targowisko przeskoczy z IXX wieku w XXI ielkie zmiany. U s y tu o w a n e w z d łu ż u lic y U n ii E u ro p e js k ie j, na g ra n ic y R a d z io n k o w a i B y to m ia, ta rg o w is k o to bez w ą tp ie n ia m ie js c e k u lt o w e i p o s ia d a ją c e n ie p o w ta rz a ln ą atm osferę. D z ia ła t r z y ra z y w tyg o d n iu, p rzyc ią g a ją c s e tk i osób, w ś ró d k tó ry c h są n ie t y lk o sam i ra d z io n k o w ia n ie. ie le z n ic h n ie w y o b ra ż a sobie sobo t y bez p o ra n n e j w iz y ty na bazarze. Co c ie k a w e, j e j c e le m n ie zaw sze je s t samo k u p o w a n ie tow arów. N a ta rg o w is k u m ożna p rz e c ie ż ta kże spotkać zna jo m yc h i w y m ie n ić się in fo rm a c ja m i z ż ycia miasta. N ie stety, b a z a r p re z e n tu je się fa ta l nie. N ie m a co u k ry w a ć, że w y g lą da n a o b ie k t z koń ca I X X w ie k u. H a n d e l je s t p ro w a d zo n y w sposób c h a o tyc zn y, t o w a r y w y s ta w ia n e są n a s to lik a c h, w s k rz y n k a c h, p u d e łk a c h, czy n a w e t o fe ro w a n e w p ro s t z sam ochodów. N ie w ie le dob reg o m ożna p o w ie d z ie ć o czy stości a le je k w iją c y c h się p o m ię d zy sto iska m i. R o z p a c z liw ie b ra k u je te ż m ie js c do p a rk o w a n ia. S w e p o ja z d y k lie n c i z o s ta w ia ją n a n ie w ie l k im p a r k in g u z n ie u tw a rd z o n ą n a w ie rz c h n ią, a ta k że na p a rk in g a c h p o b lis k ic h m a r ketów. G d y i ta m b ra k n ie m iejsc, p a r k u ją n a je d n y m z pasó w u l i cy U n i i E u ro p e js k ie j. e fe k c ie w d n i h a n d lo w e je s t o n a z a b lo kow ana, a p o w sta ła p rz e c ie ż ja k o obw o d nica. ła d z e R a d z io n k o w a ju ż d a w no p r z y m ie r z a ły się do s tw o rz e n ia n o w e g o o b ie k t u te g o ty p u. O p ra c o w a n o d o k u m e n ta c ję p r o je k to w ą, a te ra z te p la n y d o czeka ją się re a liz a c ji. J a k ty lk o pogoda p o z w o li, r u s z y b u d o w a n o w eg o ta rg o w is k a, u s y tu o w a n e g o o b o k RE KL AMA Do listopada będzie trw a ła budo wa now ego targow iska m iejskiego w Radzionkowie. Powstały obiekt ma być nowoczesny i dopasowany do obecnych standardów. Targ w Radzionkowie zmieni się nie do poznania. dotychczasowego. O b ie k t zosta nie z lo k a liz o w a n y n a t e r e n ie o d łu gości 350 i sze ro ko ś c i 23 m etrów. P o w s ta n ie ta m p rz e s z ło ć w ie rć tys ią c a m ie jsc h a n d lo w yc h. Część z n ic h m a być p rz ys to s o w a n a do s p rz e d a ży to w a ró w b e z p o ś re d n io z sam ochodó w d o sta w c zyc h i c ię ża ro w ych. P r o je k ta n c i p o m y ś le li też o u rz ą d z e n iu zaplecza s a n ita r nego i gospodarczego. N a w ie rz c h n ia b ę d z ie w y ło ż o n a e s te ty c z n ą k o s tk ą b ru k o w ą. C a łość o to c zy płot, z czasem p o ja w i się też c h ro n ią c e p rz e d ś n ie g ie m i deszczem za d a s z e n ie i o ś w ie tle n ie. S w o je a u ta k lie n c i z o s ta w ią n a p o b li s k im p a rk in g u p o s ia d a ją c y m 180 m ie js c posto jo w ych. ła d z e R a d z io n k o w a z a p o w ia d a ją, że s tw o r z ą t a r g o w is k o o d p o w ia d a ją c e s ta n d a rd o m X X I w ie k u. I n w e styc ja m a być o d d a n a do u ż y tk u w lis to p a d z ie. izo Powstała Miejska Pracownia Urbanistyczna Sami sobie. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą już pow staw ały w firmach zew nętrz nych. Zadaniem tym zajmie się Miejska Pracownia Urbanistyczna. w o ją dzia łalno ść rozpoczyna ona 2 k w ie tn ia. Z d e c yd o w a li S Henryk Bonk o ra z w p rze szło ś c i p ra c o w n ik d z ia ła ją c e j w R a tu s zu p ra c o w n i p la n is ty c z n e j Jarosław o ty m ra d n i bytom scy zeb rachałupka. ni Z d a n ie m o b yd w u d z ię k i na m a rco w e j sesji R a d y M ie js k ie j. n o w e j je d n o stc e p o w a ż n ie skró ci M a ją c a fo rm ę je d n o s tk i b u d ż e to się czas o p ra c o w y w a n ia p la n ó w w e j p ra c o w n ia s k u p i 16 p ra c o w za g o sp o d a ro w a n ia p rz e s trz e n n e ników, ro c zn e koszty je j fu n k c jo go. O becnie, k ie d y m iasto zad anie n o w a n ia to o ko ło m ilio n złotych. to zleca firm o m zew n ę trznym, na 0 s tw o rz e n iu P ra c o w n i n ie d łu g o e fe k ty ic h p ra c y m u s im y czekać po w yb o ra ch m ó w ił p re z y d e n t Da aż d w a lata. szystko przez to, że mian Bartyla. P o d le g li m u u rz ę d n i trz e b a p rze p ro w a d za ć p ro c e d u ry cy s tw o rz y li s ta tu t je d n o stk i, a r a j p rz e ta rg o w e, w y ła n ia ją c e w y k o cow ie całość zaakceptow ali. n a w c ę d o k u m e n tu. P ro c e s je s t M U P z a jm ie s ię m ię d z y in n y m i zb iu ro k ra tyzo w a n y i sko m p liko w a p rz y g o to w a n ie m p ro je k tó w m ie j ny. P rz e g ra n i u c z e s tn ic y p rz e ta r scow ych p la n ó w z a g o sp o d a ro w a gów często o d w o łu ją się od decyzji, n ia p rz e s trz e n n e g o o ra z s tu d ió w co d o d a tko w o p rz e s u w a w szystko u w a r u n k o w a ń i k ie r u n k ó w z a w czasie. efekcie g m ina n ie może g o s p o d a ro w a n ia p r z e s t r z e n n e o d p o w ie d n io reagow ać na d y n a go. D o k u m e n ty te m a ją o g ro m ne m ic z n ie się p o ja w ia ją c e z m ia n y z n a c z e n ie d la f u n k c jo n o w a n ia gospodarcze i t ra c i p o te n c ja ln yc h 1 r o z w o ju m ia sta. O k r e ś la ją b o in w e s to ró w, k tó rz y n ie chcą lu b w ie m szczegółowo, co n a d a n y m n ie m ogą czekać, aż z a ła tw io n e te r e n ie może być b u d o w a n e i ja k a zostaną fo rm a ln o ś c i p ra w n e. T e d zia ła ln o ś ć (usługow a, h a n d lo w a, r e n tra c i na atra kcyjno ści, a in w e m ieszkalna, re k re a c y jn a, p rz e m y sto r p rz e n o s i się g dzie in d z ie j. Co s ło w a ) je s t ta m p rz e w id y w a n a. w ię c e j, w p rze ta rg a c h n ajczęściej Poza ty m P ra c o w n ia b ę d z ie p r o w y g ry w a ją firm y o fe ru ją c e n a jn iż w a d zić s tu d ia i a n a liz y n a d u w a szą cenę, a to n ie je s t ko rzystn e d la r u n k o w a n ia m i ła d u p rz e s t r z e n ostatecznego efektu. nego o ra z p o d e jm o w a ć in ic ja t y ła d z e B y to m ia t w ie rd z ą, że w y z w ią z a n e z g o s p o d a ro w a n ie m M U P j e s t n a m p o t r z e b n a, bo p rz e s trz e n ią m ie jską. Z a jm ie się w s y t u a c ji k r y z y s u m u s im y ja k też k o o rd y n o w a n ie m o p ra c o w a ń n a js z y b c ie j p rz y g o to w a ć p la n y p la n is ty c z n y c h, w y k o n y w a n y c h z a g o s p o d a ro w a n ia t e r e n ó w pop rz e z p o d m io ty z e w n ę trz n e. Co p rz e m y s ło w y c h i ściągnąć n a n ie w a żn e d la osób z a in te re s o w a n y c h firm y. Poza ty m d z ię k i p o d le g łe j b u d o w ą dom u, do zadań M U P n a g m in ie P ra c o w n i zyska m y w p ły w le ż y ró w n ie ż o p in io w a n ie w a r u n n a to, b y p o w sta ją c e plany, d o ty k ó w z a b u d o w y w y d a n y c h p rz e z czące ró ż n yc h d z ie ln ic, b y ły s p ó j w y d z ia ł a rc h ite k tu ry. ne, co d ziś c ię żko je s t uzyskać, bo J a k i je s t sens tw o rz e n ia M U P? tw o rz ą je ró żn i, m a ją cy o d m ie n n e O d p o w ie d z i na to p y ta n ie u d z ie ko n c e p c je w yko naw cy. to n la li ra d n y m zastępca p re z y d e n ta PREZYDENT Z PRZEDSIĘBIORCAMI BYTOM business c u ltu re Szanowni Państwo, Państwa opinie o tym, jak w Bytomiu prowadzi się biznes, są dla mnie bardzo ważne. Czy Bytom jest przyjazny przedsiębiorcom? jaki sposób ułatwić am pracę i rozwój aszych firm? raz z zespołem specjalistów odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście chcemy wypracować model współpracy z bytomskim biznesem, który przyciągnie do nas również firmy z innych miejscowości. Mam także nadzieję, że dadzą się Państwo zaprosić do współtworzenia Strategii Rozwoju Bytomia. Bo miasto rozwija się dzięki am i chce rozwijać się dla as. Zapraszam na spotkania do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Każde zaczynać się będzie o J Terminy spotkań z przedsiębiorcami poszczególnych dzielnic: 8 kwietnia -Łagiew niki (na wschód od ul. Łagiewnickiej), Rozbark, 15 kwietnia - Centrum, 23 kwietnia - Miechowice, Stolarzowice, Górniki, Sucha Góra, Stroszek, Dąbrowa Miejska, Osiedle Ziętka. D a m ia n B a rtyla P re z y d e n t B y to m ia ięcej informacji: ydział Strategii i Funduszy Europejskich, tel ,

3 Życie miasta ,3 M U M «* 3 BARI ma ściągnąć inwestorów Niech pokaże, co potrafi. Mamy nową gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji powołana po to, by sprawniej i szybciej przyciągnąć do naszego miasta inwestorów. D Przed BARI była AIL p r z e s z ło ś c i m ie liś m y ju ż w naszym m ie śc ie o d d z ie ln ą je d no stkę o d p o w ie d z ia ln ą za s p ro w a d z a n ie in w e s to ró w. r o k u 1997 za czasów p re z yd e n ta Marka Kińczyka p o w o ła n o A g e n c ję I n i c ja ty w L o k a ln y c h. B y ła to spó łka a k c y jn a, w s p ó łtw o rz o n a p rz e z B y to m o ra z s ą s ie d n ie P ie k a r y Ś ląskie. M ia ła w s p ie ra ć lo k a ln y ro z w ó j go spo da rczy i społeczny, a k t y w iz u ją c t e r e n y p o g ó rn ic z e z lo k a liz o w a n e w z d łu ż o b w o d n ic y p ó łn o c n e j (na g ra n ic y B yto m ia, P ie k a r i R a d z io n k o w a, nieopo- le jn e m iejsca. B A R I s c a li w sobie w s z e lk ie n ie zb ę d n e kom petencje. - My tego nie wymyśliliśmy, ta idea świetnie sprawdziła się w w ielu innych miastach. Zadanie zainte resowania swoją ofertą inwestora i jego późniejsze kompleksowe ob służenie nie jest z pewnością łatwe, więc tym bardziej potrzeba zdecy dowanych i konkretnych działań - m ó w ił D ą b ro w s k i. P rz y tła c z a ją c a w ię ks zo ś ć r a d n ych o p o w ie d z ia ła się w g łosow a n iu za p o w o ła n ie m B A R I do życia, a le w c z e ś n ie j o d b y ła s ię b u r z liw a, z d e c y d o w a n ie n a jo s t r z e j sza w k ró tk ic h d z ie ja c h te j R a d y M ie js k ie j d e b a ta. R e p r e z e n t u ją c y o p o z y c y jn y k lu b P la tfo r m y O b y w a t e ls k ie j Andrzej Kostek p o d w a ż a ł sens t w o r z e n ia g m in n e j s p ó łk i: - Inwestorzy są nam niewątpliwie bardzo potrzebni, ale nie sądzę, by była potrzebna od dzielna spółka odpowiedzialna za ich pozyskiwanie. Uczestniczyłem w niedawnym spotkaniu prezyden ta z lokalnymi biznesmenami i nie słyszałem, żeby zgłaszali oni taki postulat. Z d a n ie m K o s tk a m ia sto Fot. KRZYSZTOF KADIS e c y zja o p o w o ła n iu s p ó łk i za p a d ła podczas z w o ła n e j n a m in io n y p o n ie d z ia łe k s e s ji R a d y M ie js k ie j. R a d n i za a k c e p to w a li ty m sa m ym p o m ysł p re z y d e n ta Damiana Bartyli, k tó r y za ra z po w y g ra n y c h w y b o ra c h z a p o w ie d z ia ł s t w o rz e n ie B A R I. J e d n o s tk a ta w s tu p ro c e n ta c h n a le ż y do m iasta. J e j k a p ita ł za kła d o w y u sta lo n o na p o zio m ie pół m ilio n a złotych, co m ie s ią c B A R I o trz y m a z b u d ż e tu g m in y 30 ty s ię cy z ł n a d z ia ła ln o ś ć m a rk e tin g o wą. S p ó łk a b ę d z ie m ia ła d w u o s o b o w y z a rz ą d i trz y o s o b o w ą ra d ę nadzorczą. M a o n a szukać i s p ro w ad zać do B y to m ia in w e s to ró w, ko m p le k s o w o i szyb ko ic h o b s łu g iw ać, p ro m o w a ć w a lo r y gospo d a rc z e m iasta, p o p ie ra ć ju ż d z ia ła ją c y d ro b n y b iz n e s, w s p ie ra ć f ir m y d o p ie ro s ta rtu ją c e, a ta k że ro z d z ie la ć fu n d u s z e w s p ie ra ją c e p rz e d s ię b io rc z o ś ć. Id e ę d z ia ła n ia B A R I w y ło ż y ł ra d n y m d o ra d ca p re z y d e n ta B y to m ia do sp ra w g o s p o d a rc z yc h Michał Dąbrow ski. J a k m ó w ił, A g e n c ja m a p o w a ż n ie s k ró c ić czas d o ta rc ia do p o te n c ja ln e g o in w e s to ra, g dyż z a jm ie się ty m w s zys tk im, co do te j p o ry r o b iło k ilk a podm iotów, o d s yła ją c z a in te re s o w a n y c h w k o Kontrowersji nie brakowało, ale ostatecznie radni zgodzili się na utworzenie BARI. szłości mieliśmy ju ż podobne two ry, które wraz z innym i miastami miały szukać inwestorów. Innym, na przykład Piekarom Śląskim, się udało, firm y na ich terenach zaczęły funkcjonow ać, nam nie. Dlaczego teraz miałoby być in a czej? - p y ta ł ra jc a PO. ą tp liw o ści zg ła s z a ła też je g o k o le ż a n k a k lu b o w a Halina Bieda: - Mamy n ie p o w in n o w y d a w a ć ze s w e j kasy p ie n ię d z y n a n o w ą je d n o s t kę, a zakre s je j d z ia ła ń i c eló w n a z w a ł zbyt o g ó ln iko w ym. - prze- mało pieniędzy na prom ocję go spodarczą miasta, a teraz jeszcze je chcemy dzielić pomiędzy różne d a l m iejsca, w k tó ry m d ziś g órą b ie g n ie a u to s tra d a A1). w y w ia d z ie u d z ie lo n y m n a s z e m u ty g o d n ik o w i ó w czesn y w ic e p re z y d e n t Jan Miodek z a p o w ia d a ł, iż ra z e m z P ie k a ra m i p o s ta w im y ta m s u p e rm a rke ty. N ie s te ty, A I L w w e r s ji b y to m s k ie j k o m p le tn ie n ie w y p a liła. N a naszych d z ia ł kach w c ią ż h u la ł w ia tr, bo p rz e d s ię b io rc y chcą cy o tw o rz y ć sw e f ir m y w y b ie r a li t e r e n y p ie k a r skie. D o dziś tę t n ią on e życiem, n a n ie d u ż y m w s u m ie obszarze u s y tu o w a ło się w ie le p rz e d s ię b io r s t w p r o d u k c y jn y c h, s k le p ó w o ra z p u n k tó w u słu g o w yc h. A I L p r z y n o s iła s tr a ty f in a n s o we, w ic h p rz e z w y c ię ż e n iu n ie p o m ó g ł w d ro ż o n y p ro g ra m n a p ra w c z y, n ie p rz e s z ła te ż p r o p o z y c ja, b y A g e n c ję z a m ie n ić w spó łkę z o g ra n ic zo n ą o d p o w ie d zia ln o ś c ią. O sta te c zn ie w ro k u 2003 (ju ż za czasów p re z y d e n tu r y Krzysztofa ójcika) stosow ną u c h w a łą bytom scy r a d n i o g ło s ili upadłość A IL. Po spółce pozostał d łu g p rz e k ra c z a ją c y m ilio n z ło tyc h ( k a p ita ł z a k ła d o w y na s ta r c ie w y n o s ił 480 ty s ię c y złotych). Część t e j z a le g ło ś c i u d a ło s ię p o k ry ć d z ię k i sp rze d a ży u p a d łe j A IL, a d o k ła d n ie j je j szyldu. jednostki. N ie sądzę, żeby to za działało. O s k ro m n y c h ś ro d k a c h m ó w ił ró w n ie ż ra d n y n ie z a le ż n y Michał Bieda: - Idea jest dobra, ale diabeł tkwi w szczegółach f i nansowych. K a p ita ł zakładowy Agencji wynosi 500 tysięcy. Moim zdaniem to nie starczy nawet na pensje dla pracowników. O b ie k c je p r z e d s t a w ic ie li p o p r z e d n ie j e k ip y rz ą d z ą c e j n ie s p o d z ie w a n ie ro z g rz a ły em ocje. R o z p o c z ą ł s ię są d n a d o k o n a n ia m i e k ip y p r e z y d e n ta Piotra Koja: - N a si poprzednicy przez prawie sześć lat nie zrobili nicze go w dziedzinie przedsiębiorczo ści, a teraz jedynie krytykują, nie dając nawet szansy na wykazanie się. To niepoważne - g rz m ia ł w i c e p rz e w o d n ic z ą c y R a d y M i e j s k ie j, r a d n y rz ą d z ą c e j m ia s te m B y to m s k ie j In ic ja ty w y S p o łecznej Jerzy Rogowski. t ó r o w a ł m u Piotr Patoń z P ra w a i S p ra w ie d liw o ś c i: - stydu nie macie. Nie zrobiliście nic, kiedy byliście przy władzy. Położyliście to miasto na łopatki, a teraz tylko atakujecie. In n y c z ło n e k k lu b u P is, Mariusz Janas p yta ł: - Czy my nie mamy wielkiego bezrobocia, czy my nie mieszkamy w mieście pełnym p ro blemów gospodarczych? Ta spółka jest potrzebna, bo da nam szansę na ściągnięcie inwestorów gwa ra n tu ją cy ch nowe m iejsca p ra cy. Z k o le i p r z e d s t a w ic ie l B IS Krzysztof Gajowiak m ó w ił: - Popi sujecie się, bo na sali obrad są me dia. Jakie były wasze dokonania? Odpowiadam: żadne. Przestańcie i dajcie nam pracować. T e em o c jo n a ln e w y p o w ie d z i s k ło n iły do r ip o s ty H a lin ę B ie d ę, k tó ra b ro n ią c rzą d ó w P O zaczę ła w y lic z a ć z r e a liz o w a n e p rz e z n ią p r z e d s ię w z ię c ia. ko ń c u z ro b iło się je s z c z e g o rę cej, ra d n i z a c z ę li się stra s zyć sądem, d y s k u s ja zeszła n a in n e tory. A tm o s fe rę r o z lu ź n ili u s p o k a ja ją c y rajców, p ro w a d zą c y o b ra d y R o g o w s k i o ra z Piotr Bula z S o ju s z u L e w ic y D e m o k ra ty c z n e j. T e n o s ta tn i s tw ie rd z ił: - Daj my szansę nowej spółce. Po roku sprawdzimy, ja k ie są je j dokona nia i jeśli coś będzie nie tak, to roz liczymy je j szefów - p rz e k o n y w a ł. M ic h a ła B ie d y je d n a k n ie p rz e ko n a ł: - Jako radni nie będziemy m ieli żadnego wpływu na tę spółkę - t w ie r d z ił ra jc a n ieza leżn y. TOMASZ NO AK R E K L A M A Dyrektor Tomczyk już bez p.o. ygrał konkurs. Doktor Andrzej Tomczyk oficjalnie po Fundacja "Nowoczesne Miasto Bytom 2015" (w organizacji) twierdzony jako dyrektor należącego do miasta Szpitala Spe cjalistycznego nr 1 przy ulicy Żeromskiego. To efekt konkursu rozpisanego przez gminę. p a ź d z i e r n i k u z e s z łe go r o k u, n ie d ł u g o po z w y c i ę s k ic h d la s i e b ie p r z e d t e r m in o w y c h w y b o r a c h p r e z y d e n c k ic h, Damian Bartyla p o w ie r z y ł T o m c z y k o w i p e łn ie n ie o b o w ią z k ó w le c zn ic y. c z e ś n ie j o d w o ła ł ze s t a n o w i sk a d o ty c h c z a s o w e g o d y r e k t o r a Andrzeja Barałkiewicza, k t ó r y o t r z y m a ł p o sa d ę za c za s ó w o d w o ła n e g o p ó ź n ie j w r e f e r e n d u m p r e z y d e n t a Piotra Koja. D la T o m c z y k a b y ł to com e back, g d yż w p rz e s z ło ś c i p rz e z k il k a la t k ie r o w a ł j u ż d z ia ła ln o ś c ią s z p ita la. O s ta tn io zaś p ra c o w a ł t a m ja k o o r d y n a t o r o d d z ia łu n e u r o lo g ii. P r e z y d e n t B a r t y la, p r z y w r a c a ją c T o m c z y k a n a s ta n o w is k o, z le c i ł m u z a d a n ie u r a t o w a n ia to n ą c e j w g ig a n ty c zn yc h d łu g a c h p la c ó w k i ( n a k o n ie c z e s z łe g o r o k u z a le g ło ś c i p rz e k ra c z a ły 27,5 m ilio n a złotych). N o w y - s ta ry d y r e k t o r o p ra c o w a ł p o d z ie lo n y na c z te ry e ta p y p ro g ra m n a p ra w c z y i n a lu to w e j s e s ji R a d y M ie js k ie j z a p r e z e n t o w a ł je g o z a ło ż e n ia ra d n ym. L e c z n ic a m ię d z y in n y m i p o s ta ra się o w y n e g o c jo w a n ie z N a ro d o w y m F u n d u s z e m Z d r o w ia k o rz y s tn ie js z e g o k o n t ra k t u n a ś w ia d c z e n ie u s łu g m e d y c z n ych, p o w a ż n ie z m n ie js z y ko sz ty u trz y m a n ia, z le c i część u s łu g f ir m o m z e w n ę t r z n y m, a ta k ż e o p u ś c i k o s z to w n y w u trz y m a n iu, m ie s z c z ą c y P o r a d n ię C h o ró b P łu c i G r u ź lic y b u d y n e k p r z y u lic y M ia r k i. Poza ty m p ro g ra m z a k ła d a r e s t r u k t u r y z a c ję ( z w o l n io n o ju ż p o n a d 30 p r a c o w n i kó w ) o ra z s z u k a n ie fu n d u s z y ze w n ę trz n y c h. To o s ta tn ie ju ż się d o k o n u je. N a o s ta tn ic h d w ó c h s e s ja c h r a jc o w ie a k c e p t o w a li p la n y w y n a ję c ia części p o m ie s z c z e ń s z p it a ln y c h f ir m o m p r y w a tn y m, ś w ia d c z ą c y m ró ż n e g o ro d z a ju u s łu g i. T e w s z y s tk ie d z ia ła n ia m a ją p rz y n ie ś ć w y m ie r n y e f e k t f in a n s o w y w p rz y s z ło ś c i, a n a r a z ie ra tu ją c s z p ita l m ia sto p o r ę c z y ło m u k r e d y t b a n k o w y w w y s o ko ś c i 4 m ilio n ó w złotych. P ie n ią d z e są p o trz e b n e n a sp ła tę w y m a g a ln y c h długów. B y ło ja s n e, że m a ją c y s ta tu s p.o. d y r e k t o r a A n d r z e j T o m c z y k s ta n ie do k o n k u r s u n a d y r e k t o ra S z p it a la M ie js k ie g o n r 1. T a k te ż s ię s ta ło. T o m c z y k w y g r a ł, p o k o n u ją c je d n e g o k o n t r k a n d y d a ta. izo Anna ŚLIIŃSKA pełnomocnik Zarządu i Izabela badkowska p e łn o m o c n ik Z a rz ą d u Kilka tygodni temu opublikowa liśmy krytyczny artykuł odnośnie działalności PEC - Przedsiębior stwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., w Bytomiu odpowiedzi pełnomocnicy tej spółki zagrozili nam procesami sądowymi w przypadku dal szych publikacji na ich temat! Zapraszamy do sądu - chętnie zweryfikujemy fakty, a na salę sądow ą zap ro sim y szero ką publiczność - mamy nadzieję że Rada Nadzorcza i Zarząd PEC-u nie stchórzą. Niezależnie od tego w skierowa nym do nas piśmie pełnomocnicy PEC sp. z o.o. piszą: - cena ciepła dla odbiorców z terenu Bytomia jest nieza leżna od PEC sp. z o.o., gdyż ciepło to PEC sp. z o.o. kupuje od producenta, czyli Fortum Bytom S.A. (dawna Elektro ciepłownia Bytom)... - paliwa do produkcji ciepła dla ciepłowni Radzionków kupuje my na podstawie korzyst nych i wieloletnich umów od Kompania ęglowa S.A. Natomiast w ostatnim numerze Życia Bytomskiego przewodni czący Rady Nadzorczej PEC sp. z o.o., Pan Andrzej Sławik wyartykułował stanowisko tej spółki na przykładzie prowadzo nych inwestycji. No cóż Panowie, tylko potwierdzi liście nasze zarzuty: - jesteście Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, które nie produkuje ani energii, ani ciepła!... ciepło kupujecie od prywatnego producenta narzucacie marżę i wystawiacie odbiorcom rachunki! - mimo kategorycznego żądania zarząd PEC-u nie ujawnił jakie to ceny zakupów w Kompanii ęglowej są ich zdaniem bardzo korzystne - a szkoda byłby śmiech na sali... Karty na stół Panie Sławik!! - to może przy okazji ujawnicie Panowie wysokość: - wpłaconych do Miasta Bytom Qako współwłaściciela a szej spółki) przez ostatnie lata dywidend z zysków, - zgromadzonych w ostatnich latach kapitałów zapasowych i rezerwowych. Czy PEC zdecyduje się na to? NIE!! Dlaczego?! Gdyż oczywistym stałoby się iż gmina Bytom dużo więcej korzyści mogłaby mieć z wydzierżawienia tego przedsiębiorstwa (wyłonio nego w otwartym przetargu) z zachowaniem własności infra struktury przesyłowej (taki przetarg rozpisał np. Olsztyn). No, ale to oznaczałoby triumf ekonomii i zdrowego rozsądku nad polityką i układami tym mieście pod tą ekipą nie przejdzie!!! F u n d a c ja " N o w o c z e s n e M ia s t o B y t o m 2015" (w o rg a n iz a c ji) Bytom, ul. Konstytucji 61 tel

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Samo życie za le g a w a rs tw a p ia s k u n a re s z c ie p ro b le m o co w y m yś la ć n o w e p o m ie sza n e g o z k u p rz e s ta n ie is tn ie ć. S ta log o d la B yto m ia. Napisali rzem. P rz e je ż d ż a ją c e ło się je d n a k in a c z e j. Z d e le g a liz u jm y to p a, x do nas. sa m o ch o d y w z b ija ją O b e c n ie z n o w u p o ja sk u d ztw o, k tó re w p r o tu m a n y k u rz u, w d z ie w i ł się ta m g ru z, z ło m w a d z iły p o p rz e d n ie Zadzwonili ra ją c e g o s ię do oczu i odpady. w ła d z e i n ie c h n a sz ym i o s ia d a ją c e g o n a za logo j a k d a w n ie j b ę p a rk o w a n y c h n a c h o d m in io n y w t o r e k d z ie h e rb B yto m ia. h o d n ik b ie g n ą c y n ik a c h p o ja zd a c h. o g o d z in ie 1.55 n a P r z y n o s i n a m o n w ie w z d łu ż s ta d io n u rap r z y m ro z ie t r u d n o u lic y M ie c h o w ic k ie j le p o w o d ó w do d u m y d z io n k o w s k ie g o R u je s t w y s ła ć n a u lic e n a s tą p iło k o le jn e ju ż i p o w in ie n n a d a l god c h u p r z y u lic y S t r z e l p o le w a c z k i, je d n a k s iln e tą p n ie c ie. N a n ie re p re z e n to w a ć n a có w B y to m s k ic h od są p rz e c ie ż in n e m e szym b lo k ie m s iln ie sze m iasto. la t w o la o po m stę do to d y s p rz ą ta n ia t a k ic h za k o ły s a ło, a n a g ło w y n ie b a. P e łn o ta m d z iu r n ie c zysto ś c i. p o s y p a ł s ię t y n k z s u f i odobno ro w e rz y i p ę kn ię ć. N a w e t k ie d y tu. C zy trz e b a czekać, ści m a ją o b o w ią z e k w je s t sucho, t r u d n o ta m w ie c ą c a fo n ta n n a aż d o jd z ie do tra g e d ii. je ż d ż e n ia z w łą c z o tę d y p rz e je c h a ć m atce d z ia ła ją c a p rz e d C zy n asz b lo k m a p o n y m i ś w ia tła m i. Cóż z d z ie c k ie m w w ó zku. U rz ę d e m M ie js k im d z ie lić lo s b u d y n k ó w z tego, s k o ro po z m ro Po o s ta tn ic h o p a d a ch k o ja r z y m i się z b o żo p r z y u lic y T e c h n ic z k u co d r u g i k o la r z p o ś n ie g u t r o t u a r n ie b y ł n a ro d z e n io w ą c h o in n e j, czy m oże trz e b a ru s z a s ię w z u p e łn y c h w o g ó le oczyszczony. ką. o d c z u c iu m o im czekać, aż w s z y s tk o c ie m n o ś c ia c h, n a r a P rz e c h o d n ie m ie li do i m o ic h są s ia d ó w ju ż z a w a li s ię n a m n a g ło ża ją c s ię n a p o trą c e w y b o ry b rn ą ć w b ło p o w in n o s ię j ą zd e wy. J a k d łu g o je s z c z e n ie. Z ja w is k o to je s t c ie p o ś n ie g o w y m lub, m ontow ać. L a d a c h w i w B y to m iu b ę d z ie t o s z c z e g ó ln ie w id o c z n e co z ro b iło s p o ro osób, la p rz e c ie ż fo n ta n n a le r o w a n a ra b u n k o w a w G ó rn ik a c h i Stolaiść po to ra c h tra m w a z a c z n ie fu n k c jo n o w a ć e k s p lo a ta c ja, k tó ra rz o w ic a c h. jo w y c h. w s w o je j n o rm a ln e j w d u ż e j m ie rz e p r z y fo rm ie. c z y n iła s ię do o b e c n e ie d a w n o p is a liś c ie e m a t w y d a je się go s ta n u n aszego m ia o z n is z c z o n y c h o k le p a n y, je d n a k od ie d y w re s z c ie na sta? N ie je s te m w sta sc h o d a c h b ie g n ą c y c h la t w ty m z a k re s ie n ic o s ie d lu fiń s k ic h n ie z ro z u m ie ć, d la c z e od b lo k ó w p r z y u l i się n ie z m ie n ia. C h o d o m k ó w w s ta re j czę go k o s z te m u tr z y m a n ia cy K o le jo w e j do u lic y d z i o p s ie kupy, k tó ści M ie c h o w ic p o ja g a rs tk i m ie js c p ra c y P o w s ta ń c ó w a rs z a w ry c h p o s ia d a c z e c z w o w i s ię a s fa lto w a n a w k o p a ln i d o p u s zc za s k ic h. a rto, a b y g o ro n o g ó w p e rm a n e n t w ie r z c h n ia n a d r o się do d a ls ze g o d e m o s p o d a rz t e r e n u p r z y j n ie n ie s p rz ą ta ją. Ja gach. O d la t m u s im y lo w a n ia naszego m ia r z a ł s ię r ó w n ie ż c h o d m ie s z k a m w d o m u p rz y b rn ą ć w b ło c ie, zm a sta. n ik o w i p ro w a d z ą c e m u u lic y yc z ó lk o w s k ie g a ją c się z w ą d o ła m i. w z d łu ż p la c u z a b a w go i mogę t y lk o p o w ie M ie s z k a m y w p a ń s tw ie ie s z k a m w Stolado w ie ż o w c a. K a f e lk i d zieć, że k a ż d y m e tr b ę d ą c ym c z ło n k ie m rz o w ic a c h i r z a d są co k a w a łe k p o k r u t r a w n ik ó w i c h o d n ik i U n ii E u r o p e js k ie j, ko b y w a m w c e n t r u m szo n e i u t w o r z y ły s ię są u s ia n e o d c ho d a m i. a nasze o s ie d le p r z y B y to m ia. m in io n ą w ic h m ie js c e w y rw y. M o im z d a n ie m, g d yb y p o m in a s y b e ry js k ą ś ro d ę m u s ia łe m b yć m in io n y m ty g o d n iu, w p o b liż u s ta n ą ł p a t ro l w io c h ę. S z c z e rz e m ó je d n a k n a u lic y P i ł w ra c a ją c w ie c z o r e m S tra ż y M ie js k ie j, to w ią c, je s t m i n a w e t su d s k ie g o. To, co ta m z p ra cy, s k r ę c iła m n a w k r ó t k im c za s ie f u n k w s ty d z a p ro s ić do s ie zo b a c z yłe m, p r z y p r a t a k ie j p u ła p c e nogę. c jo n a riu s z e n a ło ż y lib y b ie p r z y ja c ió ł spoza w iło m n ie o o b r z y S k o ń c z y ło s ię n a b a n m n ó s tw o m andató w. B yto m ia. d z e n ie. s z y s tk ie z ie d a ż u e la s ty c z n y m K a r y n a p e w n o o d n io le ń c e b y ły d o s ło w n ie i k ilk u d n io w y m b ó lu. s ły b y s k u te k, s k o ro a t e r e n ie n ie d a w n o z a w a lo n e p s im i o d Co s ta n ie s ię je d n a k, z w y c z a jn e z w ró c e n ie z re k u lty w o w a n e g o c h o d a m i. N ie je s t e m k ie d y n a z n is z c z o n y m u w a g i n ic n ie da je, t e r e n u p rz y le g a ją c e g o w s ta n ie z ro z u m ie ć c h o d n ik u kto ś s ta rs z y a n ie k ie d y w y w o łu je do P a rk u im. M ic k ie ta k ie g o b r a k u k u lt u r y. z ła m ie nogę i z a s k a rż y a g resję. w ic z a ktoś u t w o r z y ł D la c z e g o n ik t w ty m z a rz ą d c ę o o d s z k o d o d z ik ie w y s y p is k o ś m ie m ie ś c ie n ie e g z e k w u w a n ie? te d y o c z y la czeg o w c e n tr u m ci. B a ła g a n b y ł ta m od je od p o s ia d a c z y psó w w iś c ie n a g le z a c z n ie naszego m ia s ta n ie la t i m ia łe m n a d z ie ję, o b o w ią z k u s p rz ą ta n ia. s ię p a n ic z n e s z u k a n ie s p rz ą ta się n a w ie r z c h że po u p o rz ą d k o w a C zy ż y je m y w c y w iliz o w in n e g o. n i u lic. P r a w ie w s zę n iu t e r e n u i p o b lis k ic h w a n y m k r a ju, czy p o d z ie n a po bo czach z b io r n ik ó w w o d n y c h ś ró d d z ic z y? jace zydeby tomskie.pt P C P Ś T O <s> N K M TOMASZ NOAK tom asz.now skie.pl N D Internauci komentują O logo Bytomia: N a p r a w d ę P a n B a rty la n ie m a c ie k a w s z y c h rz e c z y do ro b o ty, t y lk o w y m ia n a lo g o? M n i e je s t o b o ję tn ie, c zy b ę d z ie ono w y g lą d a ło t a k ja k obecnie, czy też nie. B o li m n ie to, że m ie s z k a m w d z ie ln ic y K a rb, m a m 21 la t, d z ie w c z y n ę w 6 m ie s ią c u c ią ż y i, pom im o ś re d n ie g o w y kształc enia, n ie p o tra fię zn a le ź ć p ra c y n a w e t za 1300 z ło ty c h! C zy ta k ie te m a ty zastępcze są n am n a p ra w d ę po trze bn e? D aw id O przekształceniu Silesii Miechowice w Polonię Bytom: S ile s ia n a p ie ra ła, żeby stać się P o lon ią? Czytam, że to p o m y s ło d a w c a z r a tu s z a s t a w ia t e r a z n a p iłk ę, ra c z e j m a le ń ką, p la s tik o w ą piłeczkę... N ie w ie m, o co chodzi? K re s o w ia k o w i p rz e sz ka d za ła n a zw a S ile sia? A drian S ile s ia M ie c h o w ic e z na zw y w ża den sposób n ie w p ły w a ła na w iz e r u n e k m ia s ta. K t o z T o r u n ia w ie, g d zie są M ie c h o w ice? T e n is o w a P o lo n ia ma grać na h a li "N a Skarpie". To r e w e la c y jn y pom ysł. M o żn a ta m o rg a n izo w a ć lep sze im prezy. Adam 0 film ie Oberschlesien - tu się spotkaliśmy": id z ia łe m te n film. Skan d a lic zn a p ro d u k c ja bazu ją c a na ć w ie rć p ra w d a c h 1 - p rz e d e w s z y s tk im m a n ip u la c ji. Oto d o b rzy N ie m c y przez la ta ż y li na G ó rn ym Ś ląsku w p rzyja ź n i z P o la k a m i i Żydam i, aż p rz y s z e d ł n a g le 1945 ro k i... g o ro le w szystko zniszczyły. I I w o jn y ś w ia to w e j n ie było, P r o w in c ji G ó rn o s lą s k ie j też nie. 0 d e p o rta c ji, zam ykaniu, m o r d o w a n iu P o la k ó w 1 Ż ydó w a n i słowa. T y lk o N iem cy, N iem cy, N ie m cy i ich - w y im a g in o w a ne - krzyw d y. Szkoda że re ż ys e r zapom niał, iż kto s ie je w ia tr, z b ie ra burzę. M y u c ie k a li p rz e d r u sami, bo ru s y w ia d om o m o rd o w a li - w sp o m in a p e w n a n ie m ie c k a Ślązaczka. A ż p ro s i się za p yta ć: A N ie m c y p rz e z la ta o k u p a c ji to co r o b ili? G ła s k a li po g łó w kach i ro z d a w a li c u k ie r ki? esoły Romek > 2 OD t í 8 ' Źródło: Internetowa sonda Życia Bytomskiego O d r o z s tr z y g n ię c ia p r z e d t e r m in o w y c h w y b o ró w s a m o rz ą d o w y c h m in ę ło ju ż p ó ł ro k u, u z n a liś m y za tem, że n a d s z e d ł czas, b y p o s ta w ić p y ta n ie : czy w id z ą p a ń s tw o sym p to m y p o z y ty w n y c h z m ia n w n a s z ym m ie śc ie. Z m ia n y te z a p o w ia d a ł i w o s ta tn ic h m ie s ią c a c h w p r o w a d z a ł p r e z y d e n t D a m ia n B a rty la. T w ie r d z ą co n a n a s z e p y t a n ie o d p o w ie d z ia ło p o n a d 32 p ro c e n t g ło s u ją c yc h. D w a ra z y w ię k s z a g ru p a in t e r n a u t ó w u w a ż a n a to m ia s t, że p o p ra w y n ie w id a ć. C i p ie r w si w s k a z y w a li p rz e d e w s z y s tk im n a z m ia n ę p rio ry te tó w. Ic h zda n iem, o ile p o p rz e d n ia e k ip a sta w ia ła n a k u lt u r ę i c h c ia ła z ro b ić z B y to m ia k u lt u r a ln ą s to lic ę G ó r nego Ś ląska, o t y le n o w a s k u p ia Czy widzą państwo w naszym mieście pierwsze symptomy pozytywnych zmian? Tak % N ie % s ię n a s p ra w a c h g ospoda rczych. I t u z m ia n y są n a jb a r d z ie j z a u w a ż a ln e : o s z c zę d n o ś c i b u d ż e to w e ( m ię d z y in n y m i r e d u k c je p e n s ji u rz ę d n ik ó w ) o ra z u lg i d la p rz e d s ię b io rc ó w i z m n ie js z e n ie podatków. Poza ty m w s k a z y w a n o n a chęć s tw o rz e n ia s tre fy e k o n o m ic z n e j. C i, k t ó r z y z m ia n y n ie o d c zu w a ją, t w ie r d z il i z re g u ły, że d z ia ła n ia w ła d z są z b y t p o w o ln e i m a ło s k o o rd y n o w a n e. N ie p o doba s ię im n a to m ia s t z b y tn i, ic h zd a n ie m, w p ły w p r z e d s t a w ic ie li g ó r n ic t w a n a m ia s to i s p ro w a d z a n ie do in s t y t u c ji g m in n y c h osób spoza B yto m ia. ty m ty g o d n iu p ro p o n u je m y k o n ty n u a c ję k w e s tii zm ian. R a d n i na o s ta tn ie j s e s ji p o w o ła li do ż yc ia sp ó łkę o n a z w ie B yto m s ka A g e n c ja R o z w o ju In w e s t y c ji. e d le z a ło ż e ń m a o n a p r z y c ią gnąć do nas in w e s to ró w g w a ra n tu ją c y c h n o w e m ie js c a pracy. Czy B A R I p o r a d z i s o b ie z t y m n ie z w y k le w a ż n y m d la p rz y s z ło ś c i B y to m ia z a d a n ie m? C zy s p e łn i p o k ła d a n e w n ie j o c z e k iw a n ia? G lo s u je m y n a s tro n ie w w w.zycieb yto m sk ie.p l S tra s zn ie b ru d n y te n nasz B yto m po zim ie. B ru d n e są d ro g i i c h o d n iki, b ru d n o je s t na poboczach, b ru d d o m in u je na skw erach. N ie ma chyba ulicy, na k tó re j tu ż p rz y k ra w ę ż n ik u n ie z a le g a ła b y g ru b a w a rs tw a k u rzu, p y łu lu b p ia s ku ro zrzuco neg o w o sta tn ich tygo d n ia c h p rze z p ia s k a rk i. T u i ó w d zie w a la ją się jeszcze je s ie n n e liście, n ie u su w a n e od m ie się c y p a p ie rk i lu b straszą in n e śm ieci. C a ły te n ro z w ie w a n y stale przez w ia t r b a jze l ro b i p o tw o rn ie p rzyg n ę b ia ją c e w ra żen ie. N a iw n ie sądziłem, że p rz e d ś w ię ta m i m iasto zostanie g ru n to w n ie posprzątane. Ł u d z iłe m się, że pięć f ir m o d p o w ie d zia ln yc h za u trz y m a n ie czystości o stro w e ź m ie się do roboty. M ie js k i Z a rzą d D ró g i M o stó w bez p rz e ta rg u d a ł im n ie m a l sześć m ilio n ó w z ło tyc h do w y d a n ia przez o siem miesięcy, w ię c śro dków z p e w n o ścią n ie b ra k u je. Z im a do o stryc h n ie należała, ś n ie gu zbyt w ie le w B y to m iu n ie spadło, zresztą f irm y się jeg o w y w o ż e n ie m i ta k n ie kłopotały, w i ęc co n ieco na s p rz ą ta n ie p o w in n o im jeszcze zostać. idać je d n a k n ie zostało, bo b ru d n ie znikn ą ł. A może firm y o d p o w ie d zia ln e za oczyszczanie posta n o w iły poczekać z ro b o tą na p ra w d z iw ą wiosnę? ka le n d a rz u ją w p ra w d z ie od pewnego czasu mamy, a le na d w o rze ju ż n ie zu p e łn ie. ie lk im T yg o d n iu te m p e ra t u ra n a w e t za d n ia n ie b yła plusowa, w ię c kom u b y się chciało wyjeżdżać na miasto, żeby zam iatać ulice. Za m ia ta rk i p e w n ie w z im n ie n ie działają. Z w y k łe m io tły i ło p a ty też, bo się im style łam ią. te j s ytu a c ji m usim y o b dzielo n e sześcioma m ilio n a m i f irm y zrozum ieć. D o b ra, ż a rty na bok, bo ta k n a p ra w d ę a b s o lu tn ie n ie ma z czego żartować. N ie uważam, że k ie d y k o l w ie k B yto m n a le ż a ł do czo łó w ki najczystszych m iast w Polsce, a le te ra z je s t n ap ra w d ę trag icznie. T o n iem y w b rud zie. M ożem y sobie tw o rzyć koncepcje, wym yślać logo, organizow ać spó łki do ściągania inwestorów, ale ja k n a jp ie rw n ie posprzątam y w o k ó ł siebie, to cała ta aktywność tra c i ja k ik o lw ie k sens. B a jze l nas ośmiesza i ko m pro m ituje. I za tę ko m pro m itac ję p ła cim y sześć m ilionów. Z o sta tniej c h w ili: w ie lk i P ią te k niebo się nad nam i zlito w a ło i p rz y k ry ło bałagan śniegiem. P IP k rą ż y po D w o rc o w e j - ta k a w iad om ość k ilk a tyg o d n i te m u g ru c h n ę ła w B yto m iu. C ho d ziło o to, że u rz ę d n ic y P ań stw o w ej In s p e k c ji P ra c y zaczęli k o n tro low ać firm y, m ające siedzibę w śródm ieściu i n a k ła d a li m a n d a ty za u c h y b ie n ia p rzepiso m. Osoba o d p o w ie d z ia ln a za sp ra w y a d m in is tra c y jn e w re d a k c ji Ż ycia B yto m skieg o p o sta n o w iła w ię c w s ie d z ib ie re d a k c ji d o p ro w a d zić w szystko do zgodności z p rz e p is a m i - na w s z e lk i w ypadek, gdyby u rz ę d n ic y PIP-u c h c ie li także wpaść do nas. D z ię k i te m u m ie liś m y o ka zję przeko nać się naocznie, ja k bezsensow ne są to przepisy. re d a k c ji naszej rozwieszono kilka na ście w yw ieszek wym aganych przez obow iązujące przepisy. N a d rzw ia c h w e jścio w yc h - n apis yjście e w a k u a c yjn e, a w k o ry ta rz a c h s trz a łk i w s ka zu ją c e na k ie ru n e k e w a k ua c ji. Bezsens oczywisty, bo w yjś c ie w m ie szk a n iu p rz e ro b io n ym na lo k a l b iu ro w y naszej re d a k c ji je s t ty lk o je d n o (p rzyp o m in a się d o w cip o S tirlitz u : Gestapo o b staw iło w s zystkie wyjścia. A le S tir litz p rz e c h y trz y ł N ie m c ó w u c ie k ł wejściem). T a k czy sia k o zn a ko w a n ie m usi być, inaczej PIP-owiec może nałożyć karę. D odatkow o nad miejscem, w któ ry m stoją gaśnice zaw isła w yd ru ko w a n a d ro b n ym m a czkiem in s tru k c ja p rze c iw p o ż a ro w a (kto w ra z ie p o ża ru b ędzie ją czytał?), a na szafie, w k tó re j p rzecho w yw an a je s t apteczka, p rz yk le jo n o m edyczny krz yż yk (chociaż każdy z sied m iu pra co w n ikó w doskona le w ie, gdzie z n a jd u je się apteczka). B o PIP-owcy cho dzą i s p ra w d za ją ta k ie d u p e re le. placówkach służby zd ro w ia je s t jeszcze le p ie j - w e d łu g p rzepisó w nad um y w a lk a m i m usi w isieć in s tru k c ja m ycia rąk. szystkie te p rz e p is y są w y tw o re m b iu ro k ra c ji, k tó re j p rzyś w iec a je d n a idea: u rz ę d n ik tra k tu je lu d z i ja k idiotów. ięc zakłada, że le k a rz albo p ie lę g n ia rk a bez in s tru k c ji n ie będą p o tra fili umyć rąk, a p ra c o w n ik b iu ro w y n ie będzie w ie d zia ł, że nale ży w yjść przez d rz w i, je ż e li n ie będą one o patrzo ne n a k le jk ą w yjście e w a k u a c yjn e. Z b iu ro k ra ty zo w a n e państwo p o ls kie d u si praco daw ców n ie ty lk o w yso kim i kosztam i pracy, a le też w ie lo m a u rzę d n ic zym i przep isa m i i wym aganiam i. Ktoś obliczył, że każdą firm ę może bez u p rz e d z e n ia przyjść s k o n tro lować kilka n a ś c ie u rzę d ó w oraz inspekcji. K ażda z tych in sp ekcji, k o m is ji z a tru d n ia ta b u n y urzędasów. A n eg dotycznym podsum ow aniem ta k ie j sytu ac ji je s t h is to ria w ła ś c ic ie la ren o m o w a n ej siec i w ło s kic h p iz z e rii, k tó ry c h c ia ł inw esto w ać w Polsce. Po o tw a rc iu p ie rw s z e j r e s ta u ra c ji i p ie rw s z e j w iz y c ie w n ie j in s p e k to ró w P IP i S a n e p id u zrezygnował. D ecyzję tę w y tłu m a c z ył je d n ym k ró tk im zdaniem : My, łosi, mam y do b re jed zenie, a w y P o lacy m acie in sp e kc ję pracy. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl 3 k w ie tn ia p re z y d e n t B y to m ia D a m ia n B a rty la d e fi n ity w n ie pożegna się z m łodością. Tego d n ia skończy b o w ie m 40 lat, a ja k w iadom o, n a w e t z Z S M P u s u w a li i'* po 35. u ro d zin a c h. N ie m ło d y ju ż p re z y d e n t podobno c o n o rm a ln ie p o ja w i się w pracy, choć za p e w n e w ię c e j czasu p o ś w ię c i na o d b ie ra n ie życzeń i p rezentó w, n iż na rz ą d z e n ie m iastem. M y z o k a z ji o k rą g ły c h u ro d z in c o życzym y mu, b y s p e łn ił o b ie tn ic e w yb o rc ze (a p rz y n a j e m n ie j ic h większość), z e rw a ł ze sta nem k a w a le rs k im IN (czem u m a m ieć le p ie j n iż in n i), u n ik n ą ł p ro b le m ó w z d ro w o tn yc h typ o w yc h d la c z te rd z ie s to le tn ic h m ęż czyzn (w yso k i c h o le s te ro l i ta k ie tam ) o raz żeby moc n ie j b u d z ił B yto m (bo śpi ju ż za długo). e

5 Życie miasta ,3 M Karty seniora nie będzie. Przynajmniej na razie Projekt wycofany. Rada Miejska nie zajęła się propozycją wprowadzenia w naszym mieście preferencji dla osób po 60. roku życia. Sprawa zapewne zostanie podjęta, ale na razie nie wiadomo, jakie będą jej szczegóły. p ro p o z yc ją u d o g o d n ie ń w y s tą p iła b yto m ska P la tfo rm a O b yw a te ls ka. Podczas n ie d a w n e j k o n fe re n c ji p ra s o w e j je j pochodzący z naszego m ia sta p a r la m e n ta rz y ś c i o ra z r a d n i z a p re z e n to w a li p r o je k t u c h w a ły w p r o w a d za ją c y k a rtę sen io ra. Z g o d n ie z z a ło ż e n ia m i j e j p o s ia d a c z a m i m o g lib y zostać b y to m ia n ie lic zą c y so b ie co n a jm n ie j 60 lat. D z ię k i k a rc ie m ię d z y in n y m i k u p o w a li b y o n i za p o ło w ę c e n y b ile t y na im p re z y k u lt u r a ln e i s p o rto w e Z Naprawiają po zimie. By tomskie drogi są w tak kiep skim stanie, że praca ekip M iejskiego Zarzą du Dróg i Mostów, łatających dziu ry, w zasadzie nigdy się nie kończy. Są to konsekwencje wieloletnich zaniedbań i, nie stety, cienkiego miejskiego portfela. o rg a n izo w a n e p rz e z m iasto, a ta k że k o rz y s ta li z u lg za o fe ro w a n yc h p rz e z p la c ó w k i k u lt u r a ln e z a rz ą d z a n e p rz e z Ś lą s k i U r z ą d M a r s za łk o w sk i. D z ia ła c z e P la tfo rm y lic z y li poza tym, że re s p e kto w a ć k a rtę s e n io ra zechcą chcący p rz y c ią g n ą ć n o w y c h k lie n t ó w w ła ś c ic ie le d z ia ła ją c y c h w B y to m iu p r y w a t n y c h s k le p ó w czy lo k a li g a stro n o m ic zn yc h. P o m y s ło d a w cy a k c ji tłu m a c z y li, iż zale ży im na z a k ty w iz o w a n iu s ta rs z y c h osób. D z iś s ta n o w ią o n i p o n a d je d n ą p ią t ą w s z y s tk ic h b y to m ia n, a le w ie lu p o zo sta je na u b o c zu życ ia s p o łe c zn e g o i je s t z a g ro ż o n y c h w y k lu c z e n ie m. O p ra c o w a n y p rz e z n a le ż ą c y c h do o p o z y c ji ra d n y c h P O p r o je k t u c h w a ły z n a la z ł s ię w p o r z ą d k u o b ra d m a rc o w e j s e s ji R a d y M ie js k ie j. N a w n io s e k r a jc ó w rz ą d z ą c e j m ia s te m B y t o m s k ie j I n i c j a t y w y S p o łe c z n e j s z y b k o je d n a k z o s ta ł z n ie g o u s u n ię ty. O tym, że t a k s ię s ta n ie, w ia d o mo b y ło od da w na. o fic ja ln y c h w y p o w ie d z ia c h p r z e d s ta w ic ie le B IS n a z y w a li p r o je k t p la tfo rm ia n e j u c h w a ły b u b le m. - N ie m a c z o n o. P r a w d z iw a, b a rd z o o ż y w io n a d e b a ta n a d p r o je k te m o d b y ła s ię w k u lu a r a c h. N i e o f ic ja ln ie p r z e d s t a w ic ie le B IS z a p o w ia d a li o p r a c o w a n ie w ła s n e j s t r a t e g ii d la b y t o m s k ic h s e n io ró w - p ro g ra m t a k i p o d o b n o p o w s t a je n a w n io s e k p r e z y d e n t a D a m ia n a B a r t y l i. M a o n p o le g a ć m ię d z y in n y m i n a o ż y w ie n iu d z ia ła ln o ś c i d o m ó w d z ie n n e j o p ie k i. P o m y s ł P O k r y t y k o w a n o te ż w in n y sp o s ó b : - Oni rządzili przez praw ie sześć M «* wiekiem Polacy nie mają dość pie niędzy na aktywny udział w życiu - d e n e rw o w a ł s ię je d e n z ra jc ó w P r a w a i S p ra w ie d liw o ś c i. I n n y d o d a w a ł: - Skoro Platform a pod niosła wiek emerytalny do 67 lat, to dlaczego w Bytom iu za seniora uznaje ju ż ludzi po sześćdziesiąt ce? Gdzie tu logika? R a d n i P O b y li m ocno ro z c z a ro w a n i. - Projekt utrącono tylko i wyłącznie ze względów politycz nych. To pokazanie opozycji m iej sca w szeregu. Odmawia się nam prawa do tworzenia prawa. Szko da, bo karta seniora jest bytomianom bardzo potrzebna. Mieszkańcy sami się o nią upominają. A u to rz y w n io s k u w s k a z y w a li te ż n a in n e o ko lic zn o ś c i: - Przed sesją obieca ielkie dziur łatanie Mieszkańcy kontra chuligan skreślamy go całkowicie, ale on wymaga dopracowania, bo wiele rzeczy w nim pom inięto i napisa no w niewłaściwy sposób - t ł u no nam, że projekt trafi do ponow nego opracow ania w komisjach, a tymczasem całkowicie skreślono go z porządku obrad. Zostaliśmy oszukani. ton Zareagowali. Mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Hlonda poskromili chuligań skie wyczyny 20-latka. o k a to rz y b lo k u p r z y u lic y H lo n d a na S ó jc z ym zgó rz u u s ły s z e li w e w to re k po p ó łn o c y h a ła s y d o c h o d z ą c e od s tro n y k la tk i schodowej. Po c h w ili ro z le g ł się b rz ę k tłu c z o n y c h szyb w y b ija n y c h w d rz w ia c h w e jś c io wych. L o k a to rz y n ie z a s ta n a w ia li się i n atychm iast za tele fo no w a li na p o lic ję. D y ż u rn y ko m end y w y s ła ł na m ie jsce z n a jd u ją c y się w p o b li żu patrol. P o lic ja n c i s tw ie rd z ili, że w d rz w ia c h w e jś c io w yc h, a także w w e w n ę trz n y c h o dg ra d zają cyc h w ia tro ła p od p o z o s ta łe j części k o ryta rza, ktoś p o w y b ija ł szyby. R o z p o c z ę ły s ię p o s z u k iw a n ia sp ra w c y, do k tó ry c h p r z y łą c z y li się d o s k o n a le z n a ją c y lo k a ln y c h c h u lig a n ó w d z ie ln ic o w i. P rz e d po łu d n ie m fu n k c jo n a riu s z e u s t a lili i z a trzy m a li sprawcę dem olki. O ka zał się n im m ie szkają cy w p o b liż u 20-latek, k tó ry - zn a jd u ją c się pod w p ły w e m a lk o h o lu - p rz e c h o d z ił w p o b liż u w to w a rz y s tw ie dw óch kolegów. M ło d y m ężczyzna p rz y z n a ł się do zarzucanego m u czynu. Z a a kt w a n d a liz m u g ro z i k a r a do 5 la t w ię zie n ia. Ponadto spraw ca będzie m u s ia ł z a p ła c ić za w y rz ą d z o n e szkody. Jego d w a j ko le d zy n ie b ra li u d z ia łu w z d a rzen iu. Eg. L J stety, z braku finansów w mieście nie robi się tego na taką skalę, ja k się powinno. Obliczyliśmy, że na całkowite odnowienie nawierzchni miejskich dróg potrzeba 600 m ilio nów złotych, nie licząc oczywiście podłoża, które rów nież w w ielu miejscach może być uszkodzone Nowej nawierzchni ulicy Przemysłowej na szczęście nie trzeba łatać. szcze lin y do pę kn ię ć w b itu m ic ie. K o le jn e o b n iże n ie te m p e ra tu ry po w o d u je ro zsa d zen ie n a w ie rz c h n i. t ra k c ie la ta n ia w y r w drog ow cy u ż yw a ją dwóch tech nolog ii, asfaltu na zim no, k tó ry je s t w s yp yw a n y do d z iu r y i ugniatany, oraz a sfa ltu la nego. P ie rw s z a m etoda je s t d o ra ź na, b o w ie m asfalt z im n y je s t szybko w y p łu k iw a n y, n a to m ia st w d ru g im p rz y p a d k u d z iu ra z n ik a na długo. A s fa lt je s t p o d g rzew a n y w k o tle do 180 s to p n i C e ls ju s z a i w y le w a n y w w yrw ę. T e c h n o lo g ia ta n ie zm ie n iła się od lat. B yto m iu d z iu ry są zalew ane n a w et p rz y te m p e ra tu rz e m in u s 20 stopni. N ie z a le ż n ie od s ta ra ń d ro g o wców, w s z y s tk ic h w y r w n ie da się od ra z u usunąć, ty m b a rd z ie j że p rz y o b e c n e j a u rz e c ią g le k o le jn e w y ra s ta ją ja k g rz y b y po deszczu. D la te g o też k ie ro w c y p o w in n i za chować na u lic a c h ja k n a jw ię k s z ą ostro żno ść. je c h a n ie w s p o rą d z iu rę może się skończyć n ie t y l ko u s z k o d z e n ie m n a d w o z ia, a le ró w n ie ż z d e rz e n ie m z d rz e w e m lu b in n y m sam ochodem. JACEK SONCZOSKI R E K L A M A Radiowóz w wielkich opałach ypadek w Karbiu. Uszkodzony radiowóz i ranny poli cjant. Takie są skutki nieostrożności kierowcy forda fiesty. o w y p a d k u d o szło na u l i cy K o n s ty tu c ji n ie o p o d a l s k rz y ż o w a n ia z u lic ą E lż biety, a w ię c na z u p e łn ie p ro s ty m o d c in k u d ro g i. K ie r o w c a s k r ę cającego w le w o fo rd a fie s ty n ie z a u w a ż ył n ad jeżd ża ją ceg o z p rz e c iw k a ra d io w o z u m a rk i p eu g e o t p a r tn e r i d o p ro w a d z ił do kraksy. R a d io w ó z o d rz u c o n y s iłą im p e tu w p a d ł na c ię ż a ro w ą scanię, ule- D P O D Z I 5 lat i wtedy jakoś nie wpadli na to, by wesprzeć wykluczonych senio rów. Teraz, kiedy zostali odsunię ci, nagle wyskakują ze skleconą na kola n ie uchw ałą i w ielce ją nagłaśniają. Ź le rządzą krajem i mają czelność twierdzić, że starsi ó ze f B u t ry m, za s tę p c a d y re k to r a M Z D im tw ie r d z i, że zd e c y d o w a n a w ię ks zo ś ć b y to m s k ic h d ró g m a co n a jm n ie j k ilk a d z ie s ią t la t i w s k u te k c ią g łe j e k s p lo a ta c ji g łó w n ie p rze z p o ja z d y c ię ż k ie i z p o w o d u n a tu ra ln e g o z u ż y c ia są o n e w co ra z g o rs zym stanie. Tym cza sem n a w ie rz c h n ia b itu m ic z n a p o w in n a być c a łk o w i cie w y m ie n ia n a co lat.- Nie m ó w i d y re k to r B u try m. B ra k gotówki n ie z w a ln ia od obo w ią z k u u trz y m a n ia u lic w ta k im stanie, aby n ie s tw a rz a ły zagroże n ia d la ru c h u. P ozostaje w ię c u s u w a n ie na bieżąco uszkodzeń, c zyli ła ta n ie d z iu r. P ra c a t r w a p rz e z ca ły rok, je d n a k koszm ar zaczyna się zimą. N a jg o rs za sytu a c ja zda rz a się, k ie d y po k ilk u n a s to d n io w y m m ro z ie nasta je o d w ilż i w od a z to p n ie ją c e g o lo d u o ra z ś n ie g u w le w a się n a w et przez bardzo m ałe U gając p o w a żn e m u u s zk o d z e n iu. N ie s te ty, w w y n ik u u d e r z e n ia o b ra że ń g ło w y d o z n a ł 27-letni po lic ja n t. ezw ane na m ie jsce pogo to w ie ra tu n k o w e o d w io z ło f u n k c jo n a riu s z a do szp itala. D o p ie ro po d o k ła d n ie js z y c h b a d a n ia c h le k a rze p o z w o lili m ężczyźnie w ró cić do dom u. O ko lic zn o ś c i z d a rz e n ia w y ja ś n ia ją p o lic ja n c i z y d z ia łu R u c h u Drogowego. Eg. Ę K O A N I A Za w szystkie nadesłane życzenia w ielkanocne serdecznie dziękujem y. Zespół tygodnika ZYCIEBYTOMSKIE Pożyczka 3000 zł Miesięczna rata Całkowita kwota pożyczki: 3000 zł, 60 miesięcznych rat równych, oprocentowanie nominalne: 10%, prowizja 9%, tj. 270 zł, opłata przygotowawcza: 20 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 15,49%, rata: 63,77 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4115,87 zł, w tym odsetki: 825,87 zł. Decyzja kredytowa zależy od oceny ryzyka kredytowego. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia r. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. C E N T R U M BYTOM u l. B ła w a tk o w a 3, te l u l. G liw ic k a 14, te l u l. Ł u ż y c k a 12, te l ul. C h o rz o w s k a 12, te l al. L e g io n ó w 10, te l ul. M o n iu s z k i 16A, te l u l. T a trza ń ska 2, ul. o rp ie 1A, te l te l

6 ^ I «H ,3 Życie sportowe Sukces po wielkim finale Hokej. Przed tygodniem spełniły się pragnienia ki biców. Niebiesko-czerwoni wrócili do krajowej elity, choć początek sezonu nie zapowiadał się obiecująco. lu t y m 2009, po d w ó c h la ta c h p o b ytu w e k stra lidze, P o lo n ia zak o ń c zyła r o z g r y w k i n a o s ta tn im m ie js c u. P rz e g ra ła mecze p la y o u t z K H Sa n o k i spadła do p ie rw s z e j lig i. T am je j p rz ym u s o w y po b yt t r w a ł c z te ry sezony. T akże na po czą tku m in io nego c y k lu P o lo n ia w p ie rw s z y m m eczu p rz e g ra ła 1:4 z N a p rz o d e m Ja n ó w. T y d z ie ń p ó ź n ie j d o z n a ła c ię ż k ic h p o ra ż e k z P o d h a le m N o w y T a rg 0:8 i 1:10. Z czasem ze spół ra d z ił so b ie coraz le p ie j. T y m c z a s e m w m ie ś c ie n a s tą p i ł y p r z e d t e r m in o w e w y b o ry. P r o h o k e jo w a o p c ja z k re te s e m p rz e g ra ła g ło s o w a n ie. Ś ro d o w i sko p r z y ję ło te n fa k t z w ie lk im n ie p o k o je m. O ka za ło się je d n a k, że, ja k w p rz y s ło w iu, n ie m a tego złego, co b y na d o b re n ie w yszło. y w o d z ą c y s ię z f u t b o lu n o w y p re z y d e n t m ia sta Damian Bartyla p o s ta n o w ił n a ro z w ó j h o keja. N a je g o su g estię n a s tą p iły z m ia n y p e r s o n a ln e w z a r z ą d z ie T o w a rz y s tw a M iło ś n ik ó w H o k e ja. P re z e s e m z o s ta ła b y ła g w ia z d a P o lo n ii, o lim p ijc z y k i w ie lo k r o t n y u c z e s t n ik m is trz o s tw ś w ia ta Marek Stebnicki, k t ó r y z a s tą p ił finale rozgrywek pierwszej ligi kibice obejrzeli zaciekłe i interesu jące widowiska. p e łn ią c e g o tę fu n k c ję Sławomi ra Budzińskiego. M a ją c m o c ne w s p a rc ie m a g istra tu, z w e rw ą za b r a ł się za w p ro w a d z a n ie n o w ych p o rzą d kó w, s z u k a n ie sp o n so ró w o ra z w z m a c n ia n ie ze s p o łu z m y ś lą o f in a le p la y offu. J e d n o c z e ś n ie R a tu s z o g ło s ił k o n ty n u a c ję in w e s ty c y jn y c h p o s t a n o w ie ń p o p rz e d n ik ó w. Z r e z y g n o w a ł je d n a k z r e a n im a c ji is tn ie ją c e g o lo d o w is k a n a rze c z b u d o w y nowego, w ię ks ze g o p rz y p iłk a r s k im sta dionie. k ró tc e po zna m y w iz u a liz a c ję w ie lo fu n k c y j nego o b ie k tu p rz y O lim p ijs k ie j. Z a m ie rz e n ie m p re z y d e n ta B y to m ia je s t, a b y lo d o w is k o zo s ta ło o d d a n e do u ż y tk u p rz e d h o k e jo w y m sezo ne m 2014/2015. ró ć m y do p rz e s z ły c h ro z g ry w e k. K ie r o w n ic t w o k lu b u, d la w z m o c n ie n ia d ru ż y n y, u z u p e ł n ia ło j e j s k ła d m ło d y m i g ra c z a m i z k r a jo w y c h i c z e s k ic h k l u bów. S p o rto w y ko n g lo m e ra t r u t y n y z m ło d o śc ią z m eczu na mecz d z ia ła ła coraz s p ra w n ie j. P o lo n ia d o sta ła się na 2. m ie js c e w ta b e li p ie rw s z e j lig i, któ re g o n ie o d d a ła do ko ń c a z a s a d n ic z e g o sezonu. p ó łfin a le p la y off, m im o c h w i lo w e g o n ie p o w o d z e n ia, r o z p ra w iła się z N a p rz o d e m Janów. N a to m ia s t w f in a le 6 - kro tn em u m i s trz o w i P o ls k i z B y to m ia p rzyszło Hokej wizytówką Bytomia... Rozmowa z Markiem Stebnickim, prezesem TMH Polonia - Spełniły się wszystkie plany na miniony sezon. Najpierw żeń ski zespół obronił mistrzowski ty tuł. Teraz męska drużyna awanso wała do ekstraligi. Czy zwycięstwo naszych pierwszoligowców nad Podhalem to niespodzianka czy perfekcyjnie wykonane zadanie? - P r z e jm u ją c s t e r y w k lu b ie, m ó w iliśm y, że n aszym c e le m je s t g ra o awans. iadom o, że sukcesu w s p o rc ie n ie m ożna z a g w a ra n to wać. A le w a lc z y liś m y o z w y c ię stw o i teg o d o k o n a liś m y. h o k e ju n a jw a ż n ie js z y je s t p la y off. n im ro zs trz yg a się r y w a liz a c ja 0 n a jw y ż s z e c e le i do p la y o ffu b y liś m y p rz y g o to w a n i. P o d h a le tro c h ę się zg u b iło po drodze. A lb o uw a żało, że w y g ra s iłą rozpędu... T ym c z a se m s p o tk a ły się ró w n o rz ę d n e d ru ż y n y. N a s z a z w y c ię ż y ła i to m n ie cieszy. G r a t u lu ję z a w o d n iko m, t r e n e ro m i w s zys t k im w k lu b ie tego, co o s ią g n ę li. P o ka za liśm y, że d o b ra w s p ó l na p ra c a popłaca. p rz ys z ło ś c i c h c ie lib y ś m y t a k grać p rz e z ca ły sezon. Z a m ie rz a m y tw o rz y ć ta k ie w id o w is ko, żeby lu d z ie c h c ie li nas oglądać. D a j Boże, że w n a s tę p nych ro z g ry w k a c h d la lic z n ie js z e j w id o w n i. A może w k o le jn y m se z o n ie d la jeszcze w ię k s z e j g ru p y 1 w n o w o c ze sn ym obiekcie... - Spektakl godny obejrzenia ho keiści zaprezentowali w drugim finałowym meczu w Bytomiu. Trzeba być całkiem niezłą druży ną, żeby przegrywając z marko wym przeciwnikiem 1:4, wygrać mecz 6:4. - To je s t w ła ś n ie u r o k sp o rtu, p ię k n o n a sze j d y s c yp lin y. M o ż n a p r o w a d z ić k ilk o m a b r a m k a m i i p rz e g ra ć mecz. m o m e n c ie, gdy d o s ta liś m y c z w a rtą b ra m kę, b yło m i p rz y k ro, że ze w z g lę d u na sta n o b ie k tu, m o g liś m y w p u ś c ić n a z a w o d y t y lk o s e tk ę k ib ic ó w. R e s z ta to b y li w id z o w ie. A w i d z o w ie n ie z a w s z e r e a g u ją n a k o rz y ś ć d r u ż y n y a k u r a t w t y m m o m enc ie, g dy je s t j e j to szcze g ó ln ie p o trze b n e. Z e s p ó ł sam o d m ie n ił o b lic z e teg o m e czu i je s z cze b a r d z ie j s ię s c e m e n to w a ł. P ó ź n ie j w s p a r li go k ib ic e. ię ź m ię d z y n im i z a c ie ś n iła się w y ja z d e m do N o w e g o T a rg u - ch o cia ż k ib ic e w ie d z ie li, że na lo d o w is k o n ie zostaną w p us zc ze n i, d o p in g o w a li zesp ó ł z z e w n ą trz. P o te m za o w o c o w a ła g o rą c y m p o w ita n ie m d ru ż y n y po p o w ro c ie do B yto m ia. T ę w ię ź c h c ia łb y m w y k o rzy s ta ć, w p o z y ty w n y m te g o s ło w a z n a c ze n iu. - Czy wszyscy dotychczasowi hokeiści pozostaną w Polonii na przyszły sezon? - N a te n te m a t b ę d z ie m y ro z m a w ia li z z a w o d n ik a m i w p r z y s z ły m tyg o d n iu. N a p e w n o w s zy scy n ie zostaną. Chcę dać szansę m ło d y m h o k e is to m, z w ła s z c z a n a szym i w o k re s ie p rz y g o to w a w czym in te n s y w n ie z n im i p o p ra c o wać. N a e w e n tu a ln e w z m o c n ie n ia o b c o k ra jo w c a m i m a m y je s z c z e w ie le czasu. N i e u k r y w a m, że c h c ia łb y m u trz y m a ć ró w n ie ż d o tych cza so w ych g raczy z zagranicy. A le to k w e s tia n e g o c ja c ji czysto h a n d lo w yc h. - Jak zarząd klubu zamierza rozwiązać kwestię lodowiska. Na nowy obiekt można liczyć najprę dzej w połowie przyszłego roku. Czy stodoła zostanie zweryfiko wana do rozgrywek w ekstralidze? Na przykład, jeżeli władze miasta przedstawią komisji licencyjny PZHL namacalny dowód rychłej budowy nowego lodowiska... - N a r a z ie n ie mogę o d p o w ie d z ie ć n a te p y t a n ia ze w z g lę d u n a to, że a w a n s o w a liś m y do eks- z m ie rzy ć się z 19-krotnym z ło ty m m e d a lis tą P o d h a le m N o w y Targ. S z a r o t k i, n ie p o k o n a n e p rz e z P o lo n ię w lid ze, w y d a w a ły się ró w n ie ż fa w o ry te m w a lk i o m ie js c e w e k s tra kla s ie. Tym cza sem ju ż p ie rw s z y mecz w N o w y m T a rg u, je d n y m g o le m p rz e g ra n y przez naszych, za p o w ie d z ia ł w y ró w n a n ą w a lkę. B y to m iu P o lo n ia d w a ra z y z w yc ię ż yła P odhale. E m o c je w sto d o le p rz y P u ła s k ie g o s ię g n ę ły z e n itu, gdy m ie js c o w i p rz e z w y c ię ż y li k ry z y s p rz y sta n ie 4:1 d la gości i ostatecz n ie t r iu m f o w a li 6:4. Co p ra w d a w p ó ź n ie js zym s p o tk a n iu na sw o im b o is k u g ó rą b y li n o w o ta rż a nie, a le P o lo n ia zw ycię sko w yszła z o s ta tn ie j k o n fro n ta c ji, p o k o n u ją c P o d h a le w N o w y m T a rg u 3:0. Po w y g ra n y c h zaw odach w szat n i P o lo n ii p re z y d e n t B y to m ia ska k a ł z ra d o ś c i ra z e m z d ru ż y n ą. ra c a ją c yc h po p ó łn o cy do dom u h o k e is tó w P o lo n ii o c z e k iw a ł na p a rk in g u p rz e d lo d o w is k ie m ro z e n tu z ja z m o w a n y t ł u m k ib ic ó w. - Dla takiego powitania warto było przez rok ciężko pracować. P rz y z n a ł s z k o le n io w ie c P o lo n ii Andrzej Secemski. T r e n e r ta k sk o m e n to w a ł d o k o n a n ia swego zespołu: - Celem ustawionym przed drużyną było dostać się do wielkiego finału. Po drodze rozegrała ciężkie trzy mecze z Naprzodem Janów. Bytomiu nastąpił falstart. Później chłopcy w Janowie wygrali pierwszą tercję 6:0 i tak scementował się zespół. wielkim finale z Podhalem szan se wydawały się fifty -fifty. Obie T e ra z ja k o p re z e s k lu b u c h c ia ł b y m p r z y w r ó c ić P o lo n ii n a le ż n e j e j m ie jsc e. N a s z e d z ia ła n ia z o s ta ły u k ie r u n k o w a n e n a cel, k t ó r y u d a ło s ię n a m o sią g n ą ć. T e ra z z a m ie rz a m y n a d a l p ra c o wać w s p ó ln ie z g ru p ą lu d z i, k tó r ą m a m y i c h c e m y z g ro m a d z ić w o k ó ł ho keja. D o n ie j c h c ia łb y m za lic zyć i p a n a p re z yd e n ta, i b y to m s k ic h b iz n e s m e n ó w. L u d z i, k tó rz y zechcą pomóc, bo s t w ie r dzą, że k o n s e k w e n tn ie r e a liz u je m y zadania. - Czy współpraca z przedsię biorcami rokuje nadzieje na kon kretne ich wsparcie klubu? t r a lig i, a le n ie w ie m y, ja k ą b ę d z ie m ia ła form ułę. Czy b ę d z ie to e k s tra lig a zaw odow a i ilu zespo ło w a? J a k ie b ę d ą k r y t e r ia s p e ł n ia n ia w a r u n k ó w u c z e s tn ic tw a w t e j lid ze? N a o s ta tn im z je źd z ie P Z H L zap e w n io n o nas, że w k ró tc e o trzym a m y n ie zb ę d n ą inform ację. R a m y d z ia ła ln o ś c i e k s tra lig i n a k r e ś lił w w y w ia d z ie w ic e p re z e s P Z H L M a riu s z ołosz, p o ja w ia ją się n e w s y w m e d ia c h, a le k o n k re tó w dotychczas się n ie docze kaliśm y. - Czy w polskim hokeju można coś planować i przewidywać na dalsze lata? - U w a ża m, że ta k, a le tr z e b a in a c z e j p o d e jś ć do p ro b le m ó w. N ie w s zys tk o m ożna z m ie n ić od razu. Poza tym, n ie ja o w s z y s tk im de cyd uję. - M a ją c n a c e lo w n ik u e k s tra klasę, ro z p o c z ę liś m y d z ia ła n ia, p o z w a la ją c e s tw o r z y ć b u d ż e t, u m o ż liw ia ją c y aw a ns, u tr z y m a n ie s ię i ro zw ó j. A le d o b rz e p a n w ie, że trz e b a czasu, żeb y s fin a liz o w a ć ro z m o w y ze s p o n s o ra mi. L ic z y m y n a p o w o d z e n ie p e r t r a k t a c ji, bo k lu b w ie le z y s k a ł p o d w z g lę d e m m a rk e tin g o w y m po a w a n s ie d ru ż y n y, tw o r z ą c e j w p la y o ffie t a k ie w id o w is k a, j a k ic h b y liś m y ś w ia d k a m i n a żyw o i w In te rn e c ie. - Jednak nadal brakuje nowej strony internetowej klubu... - K o n c e n tro w a liś m y się na s u k cesie sportow ym. N ie w szystko od ra z u da się zre a liz o w a ć. id z ia łe m p r o je k t s tro n y p rz e d w y ja z d e m do N o w e g o T a rg u. J e s t co ra z ciekaw sza, a le s tw ie rd z iłe m, że s k o ro c z e k a liś m y n a n ią t y le czasu, to m ożem y je szc ze tro c h ę zaczekać, aż z o s ta n ie w p e łn i d o pracow ana. - Nie obawia się pan, że zmiana lokalizacji lodowiska negatywnie wpłynie na nabór do sekcji i fre kwencję na meczach. - Takie sformułowanie może oznaczać, że w przyszłości chciał by pan realizować swoje zamierze nia jako prezes PZHL... - N ie w a żn e, g d z ie lo d o w is k o z o s ta n ie z lo k a liz o w a n e, w a żn e, ż e b y p o w s ta ło n o w e. P o z a t y m w p e łn i p o p ie ra m p o m ysł b u d o w y p rz y O lim p ijs k ie j w ie lo z a d a n io w e g o k o m p le k s u sportow ego, w p o b liż u p a rk u, h a li d żud o o raz o ś ro d ka tenisow eg o. - N ie, nie. K ie d y ś b u d o w a łe m w ie lk o ś ć P o lo n ii ja k o za w o d n ik. - Jak przedstawia się klubowy terminarz na najbliższe tygodnie drużyny mogły awansować. Nasze doświadczenie wzięło górę. Prawie przez całą ligę udanie bramki P o lo n ii bronił Zbyszek Szydłowski. Kontuzja pachwiny spowodowała, że zastąpił go Dominik Kraus, który swoją postawą w znacznej mierze przyczynił się do naszego awansu do PLH. Dziękuję wszystkim zawod nikom i współpracownikom oraz działaczom. w ie lc e u d a n y m se zo nie n ie b ie sko - c ze rw o n yc h b a rw T o w a rz y s tw a M iło ś n ik ó w H o k e ja P o lo n ia b r o n ili o ra z w y w a lc z y li awans do e k s tra k la s y n a stę p u ją c y zaw odnicy: b ra m k a rz e - Zbigniew Szydłowski, Dominik Kraus, Bar tłomiej Szopa, Tomasz Zdanowicz, o b ro ń c y - Andrzej Banaszczak, Krzysztof Kantor, Patrik Vrana, Pavel Urban, Sebastian Owczarek, Bartłomiej Stępień, Michał Kogut, Paweł Dorszewski, Bartłomiej Bychawski, Dawid Szczepaniec, n a p a s tn ic y - Dariusz Puzio, Daniel Kukulski, Jakub Radwan, Filip Stoklasa, Bartłomiej Gawlina, Ma teusz Strużyk, Marek róbel, Ja kub Stasiewicz, Artur ieczorek, Paweł Bajon, Marcin Mazur, Da niel Minge, Maciej Steiner, Kamil Drewniak, Łukasz Dybaś, Kamil Kalinowski, Michał Kalinowski, Mateusz Szymański, Mateusz Bepierszcz, Filip Komorski. D ru ż y n ę p ro w a d z ił A n d r z e j S e cem ski w e w s p ó łp ra c y z t r e n e ra m i Sebastia nem Steinerem i Franciszkiem Kuklą o ra z k ie ro w n ik ie m zespo łu Jackiem Fryczem i m asażystą Jerzym Skolikiem. i miesiące? - D o ś w ią t z a w o d n ic y m ie li w o l ne. T e r a z b ę d z ie m y s ię z n im i s p o ty k a ć, ż e b y d o g ra ć k w e s t ie ko n tra kto w o - fo rm a ln e. P o te m na stą p i dwu-, trz y ty g o d n io w y o kre s ro z tre n o w a n ia. N a s tę p n ie ru szą p rz y g o to w a n ia do sezonu. - ie pan coś więcej o kształcie nowego lodowiska? - To, co p a n n a p is a ł w Ż y c iu B y to m s k im. iem, że k o n ty n u o w a n e są p ra c e p rzyg o to w a w c ze do in w e s ty c ji. M a m z a p e w n ie n ie d o trz y m a n ia t e r m in u r e a liz a c ji. P la n u je s ię o b ie k t n o w o c z e s n y i e n e rg o o s zc z ę d n y, z w id o w n ią na co n a jm n ie j t r z y tys ią c e osób. Co m n ie cie s zy, bo c h c ia łb y m, żeby ja k n a jw ię c e j k ib ic ó w m ogło oglądać naszą d ru ż yn ę. iem, że h a la m u si być s k ro jo n a na m ia rę m o ż liw o ś c i m iasta. - I wielofunkcyjna. - O c z y w iś c ie. J e ż e li k ie d y ś zn ó w b ę d z ie m y m ie li d o b rą k o szyk ó w k ę, to d la c ze g o w n o w e j h a li n ie m ia ła b y ro z g ry w a ć sw o ic h meczów. M o ż n a w n ie j ta k ż e o r g a n iz o w a ć s p o t k a n ia i k o n certy. Ż e b y h a la ż y ła i n a s ie b ie z a ra b ia ła. - Trzecie wejście do hokejowej Polonii okazało się dla pana wyjąt kowo udane. Równie jak pierwsze, gdy bronił pan barw tego klubu. Trzeba przyznać, że teraz znów trafił pan na koniunkturę. Ma pan za sobą Ratusz i z tym związane korzystne uwarunkowania. - s z ys c y to p o w ta rz a ją, a le trz e b a po p ie rw s z e o tw a rc ie po w ie d z ie ć, że n ic n a m n ie spad a z n ie b a i w s zys tk o m a m y d z ię k i p ra c y c a łe j n aszej t r ó jk i (S te b n ic ki, ie ja c h a, L ib e rs k i), a po d r u gie, te ra z je s t to w re s zc ie byto m ski Ratusz, któ re m u zależy na ro z w o ju miasta. N ie ty lk o p ił k i n o żn e j czy ho keja, k u lt u r y albo c ze g o ko lw ie k in n e g o, le c z n a r o z w o ju ca łeg o B yto m ia. C ieszę się, że w ła ś c iw i lu d z ie z n a le ź li się n a w ła ś c iw yc h sta no w iska ch. Tacy, k tó rz y p o p ie r a ją p ro m o c ję m ia sta p rz e z sport. C h c ia łb ym, żeb y nasz k lu b znó w sta ł się w iz y tó w k ą B yto m ia.

7 Życie sportowe Pani na PTTK-u Zjazd zadecydował. Skończyło się 62-letnie męskie prezesowanie O ddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bytomiu. b ra d u ją c y 7 g o d z in w go r ą c e j a tm o s fe rz e X X I I I Z ja z d O d d z ia łu P T T K im. S te fa n a L a c h o w ic z a w y b r a ł zesem Małgorzatę Janotę. D o t o w a rz y s tw a w s tą p iła je s z c z e ja k o d z ie c k o p r z e d 42 la ty. J e d n a k j e j z w ią z k i z P T T K w B y t o m iu s ię g a ją p o c z ą tk u t e j o r g a n iz a c ji, b o w ie m z n a n y m d z ia ła c z e m b y ł o jc ie c Ryszard rodarczyk. M a łg o rz a ta J a n o ta od 27 la t je s t p r z e w o d n ik ie m t u r y s ty c z n y m. ic e p re z e s a m i o d d z ia łu z o s ta li: Eugeniusz Gnacik i Sebastian Literacki. F u n k c ję s e k r e t a r z a p o w ie rz o n o Mirosławie Jankowiak o ra z s k a rb n ik a Zbigniewo wi Zachtejowi. Z a rz ą d o d d z ia łu tw o r z ą ró w n ie ż : anda oźnicka, Agnieszka Kloc, Marian Kuzara, Krzysztof Pawełczyk, To masz Śmiałek o ra z Józef oźnicka. s k ła d k o m is ji r e w iz y jn e j w e s z li: Eleonora Solak, Teresa Tworek - s e k r e t a r z, Sławomir Hanc - p rz e w o d n ic z ą c y, Piotr K ryca, Adam Płonka o r a z do są du k o le ż e ń s k ie g o : Franciszek O Drobny, Henryk ilk, Ryszard Kapczyński, Marek Miemczyk, Roman Leśnikowski. D e le g a ta m i pnrae R e g io n a ln ą K o n f e re n c ję O d d z ia łó w P T T K z o s ta li w y b r a n i: M a łg o r z a t a J a n o ta, E u g e n iu s z G n a c ik, J ó z e f oźnicka. Z ja z d u c h w a lił w y s tą p ie n ie do Z a rz ą d u G łó w n e g o P T T K o u h o n o ro w a n ie godnością H onorow eg o C zło n k a P T T K trz e c h w y b itn y c h d z ia ła c z y o d d z ia łu : F ra n c is z k a D robnego, Leonarda Kłosa i H e n r y k a ilk a. D o tyc h c z a s tego za s z c z y tu d o s tą p ił je d e n c z ło n e k O d d z ia łu P T T K - Zygmunt Kleszczyński. T y t u ł te n p o s ia d a ł ta kże d u szp a ste rz b yto m sk ic h turystó w, z m a rły p rz e d czte re m a la ty ks. d r Jerzy Pawlik. Z e b ra n i z d e c y d o w a li o w p is a n iu do o d d z ia ło w e j K się g i Zasłużonych: Danuty Frycz, E u g e n iu s z a G n a c ik a, Krzysztofa Głoda, R y s z a rd a K a p czyń skieg o, Zenona Kaszowicza, Krzysztofa Mikuckiego, Grzegorza Słodczyka i Ireneusza Twarkowskiego. N o w a szefow a o d d z ia łu p rz e d s t a w ił a n a m p la n d z ia ła ln o - ści z a rz ą d u n a n a jb liż s z e ty g o d n ie i m ie siąc e. Poza r e a liz a c ją u c h w a ł z ja z d u o ra z d o p e łn ie n ie m s ą d o w y c h fo r m a ln o ś c i, t r z e b a p rzyg o to w a ć p r o je k ty na k o n k u r sy o g łasza ne p rz e z m ia sto Bytom. B y to m s k ie P T T K z a m ie rz a uczcić R o k P r z e w o d n ik ó w T u r y s t y c z n y c h. P r z y m ie r z a s ię r ó w n ie ż do o t w a r c ia P u n k t u In f o r m a c ji T u ry s ty c z n e j. N ie b a g a te ln y m za d a n ie m b ę d z ie z in t e g r o w a n ie k ó ł i k lu b ó w z rz e s z o n y c h w o d d z ia le, a b y n a w ią z a ły ś c iś le j szą w s p ó łp ra c ę i w z a je m n ie p ro m o w a ły im p re zy. P o s ta n o w io n o re a k ty w o w a ć m ło d z ie ż o w y r a jd p ie s z y w B y t o m iu o ra z o r g a n i z o w a n ie c y k lic z n y c h w y c ie c z e k k r a jo z n a w c z y c h d la c z ło n k ó w o d d z ia łu o ra z s ym p a tykó w P T T K. Z a p o w ia d a ją s ię k o le jn e k u r s y p rz e w o d n ic k ie i p rz o d o w n ic k ie. N a c z e ln y m c e le m b ę d z ie p ro m o w a n ie P T T K, p o p u la ry z a c ja je g o id e i o ra z p o z y s k iw a n ie n o w y c h c z ło n k ó w i s ym p a ty k ó w w B y to m iu, P ie k a r a c h Ś lą s k ic h i R a d z io n k o w ie. Turyści mieli sobie sporo do wyjaśnienia. ybrali zarząd. Podjęli uchwały. Mogą myśleć o przyszłości Tenis stołowy. Trzy miejsca oraz cztery punkty w tabeli su perligi dzieliły Miechowice od Jarosławia przed wtorkowym spotkaniem tych drużyn. w y c ię s tw o p o zo sta w ia ło Sile s ii c ień szansy aw a nsu do fin a ło w e j c z w ó rk i. ra z ie p r z e g r a n e j k lu b m ó g ł z a ją ć p rz y g o to w a n ia m i do z m ia n y n a z w y n a T T S P o lo n ia B y to m o ra z szykować paczkę na p rzyszły sezon. Z D ru ż y n a Carbo-Koks B T T S S ile s ia M ie c h o w ic e p rz e g ra ła w yja zd o w e za w o d y z P K S K o lp in g J a ro s ła w s1:3. ię B ro n ią c y b a rw z e sp o łu J a ro s ła w ia a n d ż i o k a z a ł się le p szy od dw óch graczy S ile s ii. Z n ó w n ie p o p is a ł się A to m. to rk o w e Bytom na plusie Piłka wodna. Gliwicach bytomskie kluby gościły ze społy rywalizujące z nimi o mistrzostwo Polski seniorów i juniorów młodszych. odczas zaw o d ó w s e n io ró w w y s tę p u ją c e w r o li gospo d a rz a a te rp o lo w e T o w a rz y s tw o S p o rto w e z B y to m ia r o ze g ra ło w K r y t e j P ły w a ln i O lim p ijc z y k d w a m ecze z L e g ią a r szawa. P ie rw s z e s p o tka n ie w y g ra ł T S 4:3 (2:0, 0:2, 2:1, 0:0). N a to m ia st d ru g ie zakoń czyło się r e m i sem 9:9 (3:3, 3:2, 2:3, 1:1). Po d z ie P s ię c iu g ra c h p r o w a d z iła e k ip a Ł S T U n iw e r s y te t Ł ó d z k i z kom p le te m 30 punktów, w y p rze d z a ją c A rk o n ię S zczecin 21 pkt., A L S T A L a te rp o lo P o zn a ń 12 pkt., T S B y to m 11 pkt., U K P L e g ia a r szaw a 10 p k t o ra z G K P 59 G o rz ó w ie lk o p o ls k i 4 pkt. N a s tę p ne t u r n ie je z tego c y k lu o d b ę d ą się 13 i 14 k w ie tn ia. T S B y to m p o je d y n k i z a k o ń c z y ły się n a s tę p u ją c y m i re z u lta ta m i (za w o d n ic y z K o lp in g u na p ie rw s z y m m iejscu): ang Zeng Yi - Martin Pavlica 3:0 (11:6, 12:10, 11:1), Vitaly Nekhviadovich - J iri Vrablik 0:3 (4:11, 9:11, 2:11), Marek Klasek - Jaro sław Tomicki 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:9), ang Zeng Y i - J i r i V r a b lik 3:0 (13:11, 11:6, 11:9). Do końca za sa d n ic ze g o se z o n u z o s ta ły d w ie k o le jk i. Zespó ł z N ic k la 2 k w ie tn ia p o d e jm ie G o rzo vię oraz 8 k w ie tn ia zagra na w y je ź d z ie z Z T S P alm iarn ia Z ie lo n a Góra. p o d e jm ie A L S T A L a t e r p o lo Poznań. R ó w n ie ż w g liw ic k im O lim p ij c zyku zosta ły ro z e g ra n e M is trz o stw a P o ls k i ju n io r ó w m łodszych. R e p re z e n tu ją c y nasze m iasto U K S M O S M z m ie rz y ł się z N e p tu n e m Łódź, g ro m ią c p r z e c iw n ik a 20:0 (4:0, 5:0, 8:0, 3:0) oraz 16:2 (3:0, 3:0, 5:0, 5:2). t a b e li e lim in a c y jn e j g ru p y C 1. m ie jsce zajm ow a ł K S Z O O stro w ie c Ś w ię to k rz y s k i (221 pkt.). N a 2. m ie js c u p la s o w a ł się U K S M O S M B yto m (15 pkt.). N a 3. po z y c ji b y ła s k la s yfiko w a n a d ru ż y n a Ł S T Łódź (6 pkt.). S ta w kę zam y k a ł N e p tu n Łódź bez p u nktow eg o d o ro b k u. k r ó tc e U K S M O S M znó w spotka się z N ep tun em mmmmu 7 Dziwny ten świat... P o w ie m P a n u na ucho, że ko c ha m się w polszczyźnie. N ie ty lk o w te j w y k w in tn e j, k tó rą lu b ię czytać. T a k że w p o s p o lite j, w u lg a rn e j. D la te g o d e n e r w u ją m n ie w s ze c h o g ra n ia ją c e anglizm y, g e rm a n iz m y i r u sycyzmy. S zczeg ó ln ie, p rz e p ra s z a m za w y ra ż e n ie jeb... i w s z y s tk ie je g o odm iany. Z d e c y d o w a n ie w o lę s ta ro p o ls k ie pierd..., z w ie lo m a p o k re w ie ń s tw a m i i z w ią zk a m i fra ze o lo g ic zn ym i. Z re s z tą do X I X w ie k u słow o to n ie p o sia da ło o rd y n a rn e g o w yd ź w ię k u. S e tk i la t w R ze c z p o s p o lite j o p o d s ta rz a łym n ie d o łę d z e mó w iło się p ie rd o ła, c z y li p ie rd zą c y d zia d u n io. Od niego w z ię ło się pierd..., znaczące ty le samo, co o p o w iad ać bzdury. Z czasem n ie o b u rz a ją c e p o w ie d z o n k o p rz e ks z ta łc iło się w ch am ski w yra z- w ytryc h, ozna cza ją cy za ró w n o o p o w ia d a n ie głupot, m y le n ie się, le k c e w a ż e n ie czegoś o ra z c z y n ie n ie m iło s n e j p rzyjem n o ś ci. J ó z e f yb ic k i, a u to r słó w h y m n u narodow ego, mógł z ko ń cem X V I I I w ie k u bez o b ra zy użyć w liś c ie owego o k re ś le n ia - o czym z n a jd z ie m y w z m ia n k ę ró w n ie ż w ik ip e d ii. J e d n a k m o ja u lu b io n a a k to rk a K a lin a J ę d ru s ik m u s ia ła szokować P R L - o w sk ic h m oralistów, rzuca jąc : To lu d z ie lu d z io m ta k d o p ie r d o lili!. Co za cyto w a ł w s w o je j książce K a lin a J ę d r u s ik D a riu s z M ic h a ls k i, p rz yp o m in a ją c re a k c ję g w ia zd y na z d ję c ie prze z k o m u n istyc zn e w ła d ze z a fisza s z tu k i Term opile p o ls k ie w r e ż y s e rii A n d rz e ja M a rcze w skiego. P rz y o k a z ji te j s ło w n ik o w e j w z m ia n k i n a su w a ją się, sza n o w n y P a n ie są sied zie, in n e ir y t u ją c e ko n sta ta cje. y n ik a ją z o b s e rw a c ji p la n o w a n e g o ru g o w a n ia, p rz e m ilc z a n ia lu b p rz e in a c z a n ia naszej h is to r ii p rzez k ra jo w e in s ty tu c je, o rg a n iz a c je o ra z m e d ia i muzy, d z ia ła ją c e d z ię k i p u b lic z n y m środkom. D z ie je się to podczas je d n o c ze sn e j d e zin fo rm u ją c e j, w rę cz k ła m li w e j o fe n syw y id e o lo g ic zn e j sąsiadów P o lski. N a p rz y k ła d U k ra iń c y a n i się z a ją k n ą o w ie lo s e tle tn ie j p rz y należności do R ze c zp o sp o lite j M a ło p o ls k i scho dniej c z y li w o je w ó d z tw ru s k ic h. M o żn a w yw n io sko w a ć, że do o s ta tn ie j w o jn y is t n ia ła ta m w y łą c z n ie e n ig m a ty c z n a G a lic ja. N a to m ia s t N ie m c y p ró b u ją, ta k ż e z pom ocą naszych k ra jo w y c h renegatów, w y b ie lić się za sw e n ie p o w ta rz a ln e z b ro d n ie, k a tó w s ta w ia ją c w r o li ofiar. N a k a n w ie m a so ń skiej i le w a c k ie j w a lk i z p rz y ro d z o n y m p o rz ą d k ie m św iata, t r w a na isłą, O d rą i B u g ie m o p lu w a n ie tra d y c ji, ro zs a d za n ie r o d z in y o ra z system ow a w a lk a z re lig ią. Pod p ła s z c zy k ie m re kla m, nowoczesności, d o ró w n a n ia k r a jo m n ie d o ło w a n y m p rz e z d e k a d y p rz e z R o s ję S o w ie c k ą, r o b i s ię w o d ę z m ózgu lu d z io m, k tó rz y p rz e z p ó łw ie c ze n ie m ie li d o stę p u do niezak ła m a n e j in fo rm a c ji. P o lsc y d e c yd e n c i n a jw y ra ź n ie j c ie r p ią n a ro z d w o je n ie ja ź n i. N ie re a g u ją na p o tw a rze, kła m s tw a i o bm ow ę p ły n ą c e z k ra jó w b lis k ic h i dalszych, gdy cho d zi o nasze d z ie je. R ó w n o c ze ś n ie w y d a ją się z a s łu c h a n i w głos z a g ra n ic y w d z ie d z in ie p o d p o rz ą d k o w a n ia k r a ju ob cym w p ły w o m p o lity c z nym, g ospodarczym i id eo lo g icznym. N ie o g ra n ic z o n ą b u tę i le k c e w a ż e n ie p re z e n tu ją wobec k ra ja n in a c ze j m yślących, n ie p o d p o rz ą d k o w u ją c y c h się d ykta to w i. Ś le p y m p o słu sze ń s tw e m w y k a z u ją się w obec obcych. To je d n a z n a jg o rszyc h cech, św iadczących o ku n d lizm ie: a g re s ja i po g ard a wobec słabych, służalczość, uniżo no ść w sto su nku do mocnych. P r z y jed n o c ze sn e j b e zka rn o ś c i o w ych erza c e lit, ta k a sytu a c ja p ro w a d z i w p ro s t do t y r a n ii, w k o n s e k w e n c ji do ro z k ła d u pań stwa. J a k w X V I I I wieku... P o w ie m P a n u na ucho, P a n ie są siedzie, że n ie d a w no u s łys z a łe m c ie k a w e s tw ie rd z e n ie, w p rz y b liż e n iu w y ja ś n ia ją c e to, co się w o k ó ł nas toczy. T y lk o p o z o rn ie przepaść d z ie li ś w ia ty lu d z k i i zw ierzęcy. e d le po wszechnego p rze ś w ia d c ze n ia d z ik a fa u n a d z ie li się na to w a r i konsum entów. C hociaż tru d n o je d n o z n a c z n ie p rz e d s ta w ić z n a z w y d ra p ie ż n ik a p la sują ceg o się na szczycie h ie r a r c h ii p o ka rm o w ej. B o zawsze z n a jd z ie się ja ka ś s iln ie js z a, z w in n ie js z a i b a rd z ie j ża rło c zn a bestia. P o tw ó r s ie ją c y strach, w c h w ila c h słabości sam może stać się o fia rą, na p rz y k ła d d o b rze zo rg a nizo w a nego stada, składającego się z o so b nikó w w p o je d yn kę słabszych. L u d z k a społeczność d z ia ła n a pod obnych zasadach. u p ro s z e n iu s kła d a się z c w a n ia k ó w oraz popychadeł. C i p ie r w s i z n a tu ry s ta ra ją się z d o m in o wać tyc h d ru g ic h. D a w n e potęgi n a ro d o w e i p o nad na ro d o w e ró w n ie ż p a d a ły łu p e m b e z w zg lę d n ie js zyc h, b a rd z ie j o p e ra tyw n yc h, k o n s e k w e n tn yc h w d z ia ła n iu o ra z s k o n fe d e ro w a n yc h wrogów. J e d n a k czasam i po z o rn y z c ic h a p ę k w p ra k ty c e o k a z u je się tu z e m in te le k tu, b ezw zględ ną a rc yka n a lią, graczem p o tra fią c y m za p la n o w a ć n a p rz ó d w ie le po su n ięć. J e d n o d z ie li ś w ia ty z w ie rz ą t i lu d z i. T a k zw a ne s to s u n k i m ię d zy lu d z k ie o p a rły się n a ste re o typ a c h i u p rze d ze n ia c h, a le p rz e d e w s z y s tk im n a p ie n ią d za c h, konszachtach i kła m stw ie. spó łcześni ro m a n tyc y tw ie rd z ą, że k w in te s e n c ję te ra ź n ie js z o ś c i p rz e d s ta w ił C zesław yd rzyc ki- N iem en w sw ej s ły n n e j piosence, za c zyn a ją c e j się sło w a m i: D z iw n y je s t te n świat,/ g d zie je szc ze w ciąż/ m ie śc i się w ie le zła./ I d z iw n e je s t to,/ że od t y lu lat/ c z ło w ie k ie m g a rd z i c z ło w ie k. K o ń c ó w k a u t w o r u tego p ie ś n ia rza, ko m p o zyto ra i m u ltiin s tru m e n ta lis ty w y d a je się napa w a ć optym izm em. N a to m ia s t obec n a rze c zyw isto ś ć s k ła n ia do k o n fo rm iz m u i obłudy, o czym w s p o m in a łe m P a n u p rz e d ty g o d n ie m o raz do po sp o liteg o tu m iw is iz m u i u d a w a n ia idioty... iadom ości s p o rto w e p rz y g o to w a ł ITOLD BRANICKI zydebytom skie.pi

8 «M U M «! Życie sportowe Polonia broni się przed spadkiem? Szombierki bez Cześka Piłka nożna. ielką Sobotę ostatnią w tabeli pierwszej ligi Polonię podejmowała Sandecja, plasująca się bezpośrednio nad spadkową strefą. iągle po ra żki niebiesko-czern a jw ię k s i o p tym iśc i k a lk u lo w a li, w onych je s ie n ią prow okow a że w pozostałych do ro ze g ra n ia 15 ły do sarkazm u. P o tęg ow a m eczach P o lo n ia może zdobyć 45 ły te n n a s tró j d ra s tyc z n e z m iapunktów ny. N a fin is z u sezonu o sią w sk ła d zie d ru ż y n y podczas p rz y g n ę ła b y w ię c w yższy sta n p o s ia g o to w a ń do r e w a n ż o w e j r u n d y da nia, n iż dotychczas zg ro m a d ził p ie rw s z e j lig i. K ib ic e w p a d li w ię c lid e r ta b e li. N ie b r a li pod uw agę na pom ysł z b ió rk i p ie n ię d z y na f i m ię d zy in n y m i losow ych u b ytkó w nansowe d o w a rto ścio w anie zawod w kadrze, tru d n y c h do u z u p e łn ie ników, z rza d k a opłacanych przez n ia z pow odu perso n a lne j szczupło klub. C iekaw e, kto sp o d zie w a ł się, ści P o lo n ii. s p a rin g o w ym meczu że k ilk a zeb ranych tysię c y złotych z E n e rg e ty k ie m R O R y b n ik ko n bę dzie do p o d zia łu m ię dzy graczy t u z ji n a b a w ił się dośw iadczony Ja ju ż w d ru g ie j k o le jc e wiosny. Stan cek Broniewicz. B ez szansy na r y d u c h a fa n ó w d ru ż y n y z O lim p ij c h ły p o w ró t na boisko pozostaw ał sk ie j c a łko w ic ie z m ie n ił się po zw y Adrian Laskowski. Pod z n a k ie m c ię s tw ie ic h p u p iló w w B y to m iu z a p y ta n ia z n a jd o w a ł się w y s tę p nad wówczas prow adzącą w ta b e li Damiana Jaronia. K lu b p ró b ow a ł F lo t ą Ś w in o u jś c ie. N ie s p o d z ie w przyspieszonym te m p ie pozyskać w a n y t r iu m f ro z p a lił nam iętności. zastępców w spom nianych piłkarzy. C Jonak zwycięża Boks. Częstochowie odbyła się gala ojak Boxing Ni ght" z udziałem bytomskiego zawodnika. amian Jonak t r a f i ł t y m D ra z e m n a B r y t y jc z y k a Maxa M axw ella. a lk a n ie s k o ń c z yła się p rz e d czasem, j a k 21 s p o ś ró d 36 p o je d y n k ó w w c z e ś n ie j sto c z o n yc h p rz e z w y c h o w a n k a M O S M S z o m b ie r k i. R y w a l o g ry z a ł się P o la k o w i pod- Hop przez hula-hop Sport milusińskich. Piąty raz w SP 9 odbyły się rozgrywki przedszkolaków. tym wieku sport trzeba traktow ać jak dobrą zabawę. yb ó r p a d ł na U kraiń ca. ta k ie j atm osferze z b liż a ł się w y ja z d o w y p o je d yn e k P o lo n ii w ie lk ą Sobotę z S a ndecją N o w y Sącz. J e d n a k ty m ra z e m bytom scy k i bice n ie d o c zeka li się sensacji. Ic h zespół p rz e g ra ł 0:3 (0:1). 73. m i n u c ie sędzia n ie u z n a ł b ra m k i zdo b ytej przez Polonię. Od 75. min. niebiesko-czerw oni g ra li w dziesiątkę, b o w ie m Daniel Pietrycha d r u g i raz zobaczył żółtą k a rtk ę i m u sia ł opuścić boisko. K o ń c zyli spotkanie w d z ie w ią tk ę, gdy a rb it e r u s u n ą ł Jacka B ro n ie w ic za. N a to m ia st y d z ia ł G ie r Ś ląskiego Z w ią z k u P iłk i N o ż n e j o d w o ła ł z pow odu fa ta ln e j pogody następną k o le jk ę c zw a rte j ligi. N ie odbył się mecz S zo m b ierki - Z ie lo n i Ż a rki. czas 8-rund ow eg o meczu. J e d n a k s ę d z io w ie w y s o k o p u n k t o w a li n a k o rz y ś ć naszeg o p ię ś c ia rz a, k t ó r y p o z o s ta ł n ie p o k o n a n y na z a w o d o w y m r in g u. O p ró c z D a m ia n a J o n a k a w g a li u c z e s t n i c z y li i z w y c ię ż y li m ię d z y in n y m i Andrzej awrzyk, Łukasz Janik i in n i k r a jo w i b o k s e rz y, w ś ró d n ic h o lim p ijc z y k z P e k in u Łukasz Maszczyk. S L 4. M im o zw yc ię s tw a, M O S M H I T z a jm o w a ł w t a b e li 9. m ie js c e, m a ją c 17 p u n k tó w, ja k p la s u ją c e s ię w y ż e j k ie le c k ie d r u ż y n y A Z S P o lit e c h n ik a Ś w ię to k rz y s k a o ra z V iv e II. Z ko ń c e m pośw ią teczne go ty g o d n ia M O S M H I T z m ie rz y się w w y ja z d o w y m m eczu z G r u n w a ld e m R u d a Śląska. C hoc iaż do fin is z u z a sa d n ic ze go s e z o n u z o s ta ły d w ie k o le jk i spotkań, d ru ż y n a c h ło p c ó w U K S M O S M B y to m p ra k ty c z n ie z a p e w n iła so b ie a w a n s do M is trz o s tw P o ls k i. 8. ru n d z ie lig i nasz ze spó ł z w y c ię ż y ł Pogoń 1945 Z a b rze 20:16 (13:11). G r a li: Jan idera - Tymoteusz Malerza 0, Bartosz Skrzypiec 3, A rtur Namyslo 1, Daniel Kolanek 0, Adam Czajka 0, Filip Kotalczyk 4, Michał Fesner 0, Fabian Skubała 8, Dariusz Pie trzyk 4, Konrad Zakrzewski 0, Da niel ęgorek 0. U K S M O S M znaj- k w ie t n iu zeszłego ro k u został w y b ra n y do zarządu P odokręgu B y to m Śląskiego Z w ią z k u P iłk i N o ż n ej, g d zie p rz y p a d ła m u d z ia łk a w k o m is ji ds. lic e n c ji klub o w ych. Od tego sezonu p rz e s ta ł p e łn ić o fi c ja ln ą fu n k c ję w T S S zo m b ie rk i. A le z M o d rz e w s k ie g o n ie z a m ie rz a ł się rozstawać. P a n Bóg c h c ia ł je d n a k in a c ze j. z e s z ły m ty g o d n iu rodzina, zna jo m i i o fic ja ło w ie o d p r o w a d z ili C ze sia n a m ie js c e w ieczneg o spoczynku. Droga do reprezentacji Karate tradycyjne. 10. Śląska Okręgowa Liga została za inaugurowana turniejem w Kroczycach. pierwszoplano wych rolach wystąpili przedstawiciele MUKS Ippon Bytom. K G ie s z c z yk, d z ie w c z ę ta Karolina Gardeła 3. w kata i kum ite, se n io rzy z ro czn ika 1997 i starsi - mężczyźni kata 1. Michał Sowa, 2. Łukasz Ma zur I, 4. Dariusz Tomczyk, k u m ite 1. M ic h a ł Sowa, 2. Łukasz M a z u r I, 3. D a riu s z Tomczyk, ko b ie ty kata 1. Maria Sowa, 2. Anna Kuśnierz, 3. Monika Tworek i Karolina Rybic ka, k u m ite 1. M a ria Sowa, 2. A n n a K u śn ierz, 3. M o n ik a T w o re k i San dra Ociepka. P otem w sto licy odbył się tu rn ie j arsa i Sawy, będący ko le jn ą e lim i n a cją do k a d ry naro do w ej. śród dzieci startujących w yłącznie w kata b a rw M U K S Ip p o n B yto m b ro n ili: M agdalena Łożyńska, J u lia B ittn e r i D a n ie l D erewońko. Cała tró jk a f i niszow ał na m iejscach poza podium. N a to m ia st ju n io r z y Ł uka sz M a z u r I oraz M ic h a ł K ło s e k ry w a liz o w a li w fuku-go (dwuboju). Łukasz uplaso w a ł się na pozycjach od 5. do 8. N ato m iast M ic h a ł w yg ra ł zawody. Sport szkolny pod dachem Piłka ręczna. Przed ielkanocą udanie radzili sobie bytomscy szczypiorniści. iertelorz 5, Sylwester ala 3, Marcin Zaręba 3, Dominik Imiolczyk 0, Janusz Bykowski 0, Do minik Kolenda 3, Maciej Sieczka T p o tk a n ie p rz e b ie g ło n a r y a ra te c y teg o k lu b u z a ję li w a liz a c ji o ra z w s p ó ln e j ro z nastę pujące m iejsca: d z ie ry w c e. Z g o d n ie z t y t u łe m ci z ro czn ika 2004 i młodsze im p re zy: P rz e d s z k o la k i na s ta - rtchłopcy kata 1. Mateusz Osypan- s p o rt n a w e s o ło. T u r n ie j o tw o ka, 2. ojciech Całka, 3. Hubert r z y ła d y r e k t o r k a S z k o ły P o d s ta egner, k u m ite 1. H u b e rt egner, w o w e j n r 9 Dorota Zawilińska. 2. ojciech Całka, 3. M ateusz OsyP o te m d z ie c i z p rz e d s z k o li 14, 16, panka, dziew częta Maria Kotula i 29 p r z y s t ą p iły do zawodów. w kata i 2. w kum ite, m łodzicy m łod p ro g ra m ie z n a la z ły się lic z n e si z ro c zn ikó w chłopcy k o n k u re n c je, m ię d zy in n y m i p rz e kata 1. Jakub Kancerek, 2. Patryk cią g a n ie p rze z ław eczkę, p rz e s k o Ziętek, k u m ite 1. Ja k u b K ancerek, k i p rze z hula-hop, to c ze n ie dw óch 2. P a try k Ziętek, dziew częta Laura p iłe k o ra z p r z e w le k a n ie szarfy. Namysło 3. w kata i kum ite, m ło d zi N a to m ia s t w p rz e rw a c h m ię d z y cy z ro cznikó w chłopcy s p o rto w y m i z m a g a n ia m i, m il u kata 1. Michał Józaf, 3. Daniel Desiń scy u c z e s tn ic z y li w zabaw ach rewońko i Łukasz Mazur II, ku m ite ze śpiew em, k tó re m u a ko m p a n io 1. D a n ie l D erew ońko, 2. M ic h a ł Jów a ł Mariusz Reszka. N a jw ię c e j zaf, dziew częta kata 1. Julia Bittner, p u n k tó w zd o b yły p rz e d s z k o la n u 2. Magdalena Łożyńska, k u m ite 1. m e r 16 i 14, lecz w s zys tk ie d z ie c i J u lia B ittner, 2. M agd alena Łożyń o trz y m a ły d y p lo m o ra z n a osłodę ska, ju n io r z y m ło d si z ro c z n ik ó w soczek i w a fe lk i. Z a g orący d o p in g chłopcy kata 1. Michał k ib ic e z o s ta li po czę sto w an i c ia st Kłosek, 2. Bartłomiej Gieszczyk, k u kam i. O rg a n iz a to rk a m i sp o tka n ia m ite 1. M ic h a ł Kłosek, 2. B a rtło m ie j b y ły n a u c z y c ie lk i w y c h o w a n ia f i zycznego Celina Gerlach-Siwiec i Dorota Iwanowicz. Dobre wieści przed świętami ig o w c y M O S M H I T B y to m p o t r a f ią z a s k o c zy ć p o z y t y w n ie i n e g a ty w n ie. P o k o n u ją r y w a l i p la s u ją c y c h s ię w y ż e j w ta b e li, a b y p o te m m ę czyć się lu b p rz e g ry w a ć z t e o r e t y c z n ie s ła b s z y m i p r z e c iw n ik a m i. J e d n a k n ie w y p a d a ło u le c n a js ła b s z e m u z e s p o ło w i d r u g ie j lig i, k t ó ry w 18 m eczach z d o b ył r a p te m 4 p u n k ty. M o w a o O r le P rz e w o rs k. T y d z ie ń te m u b yto m ska d ru ż y n a s p o tk a ła s ię z O rłe m n a je g o p a rk ie c ie. G ra ją c tw a rd o w o b ro n ie i s k u te c z n ie w a ta ku, p o d o p ie c z n i t r e n e r a Marka Płat ka p r o w a d z ili do p r z e r w y 16:11. C a łe s p o t k a n ie w y g r a li 31:23. o s ta tn ic h 8 m in u ta c h zaw odó w w b ó j p o s ła n i z o s ta li r e z e r w o w i p iłk a rz e. b a rw a c h M O S M H I T B y to m w y s tą p ili, b ra m k i zd o b y w a ją c : Krzysztof Łepkowski, Pa weł Zemelka, Łukasz Zubowicz - Robert Kurzawa 1, Mateusz Klarowicz 0, Mateusz Hajda 10, Rafał Koziełł 2, Maciej Chromy 0, Bartosz Horodyński 0, Adam ru d n o go b y ło n ie z a u w a żyć n a s ta d io n ie S z o m b ie re k. y r ó ż n ia ł się sta żem w klu b ie, w zro ste m i m im o u p ły w u la t - urod ą. P rz e g lą d a ją c zd ję c ia z meczów, n a tra fiłe m na fo tk i z fu t b olow ego sp o tk a n ia sp rz e d k ilk u la t Z ie lo n y c h z C id ra m i. U w a g ę fo to re p o rte ra p rz y c ią g n ę li p rzed e w s zys tk im p a n i a rb iter, b iegająca w z d łu ż b o cznej l i n i i b o is k a o ra z k ie r o w n ik d r u ż y n y g o s p o d a rz y C ze s ła w G a m biec, p r e z e n tu ją c y ta b lic ę z d o lic z o n y m i m in u ta m i gry. Ile k r o ć w k ra c z a łe m do je g o p o k o ju w k lu b o w y m dom ku, tylekroć słyszałem : - ita m cię ic iu! L ecz p o ja w ia ją c y się czasam i na Cześka ustach u ś m iech G io co n d y oznaczał, że trze b a być gotow ym na o d p a rcie słownego sztychu. T e le fo nował, in fo rm o w a ł i p rzyp o m in a ł. P a m ię ta ł czasy ś w ie tn o ś c i G K S S z o m b ie rk i i z n ie c h ę c ią w ra c a ł do zw a rio w a n eg o o k re s u sportowego tw o ru P o lo n ii- S zo m b ie rek. Z m ie n ia ły się za rzą d y k lu b u i prezesi, C ze siek trw a ł. D ziałacz, k ie ro w n ik p iłk a r s k ie j s e k c ji o ra z d ru ż y n y. N ig d y n ie za p o m in a ł o p rz y s ła n iu s ą ż n is ty c h życzeń ś w ią te c zn yc h. d o w a ł się w t a b e li na 2. m ie jscu. P o t r z e c h w a lk o w e r a c h s p o w o d o w a n y c h c h o ro b ą z a w o d n i k ó w i m im o d a ls z y c h k ło p o tó w ze s k o m p le to w a n ie m skła d u, ze spó ł U K S M O S M B y to m ch łopcó w m ło d s z y c h t r e n e r a Bronisława Treli ro z g ro m ił r y w a li w lig o w y m t u r n ie ju. P o k o n a ł Pogoń 1945 Z a b rz e 23:4 (12:4), G r u n w a ld R u d a Śl. 35:2 (20:2) o ra z M D K B y to m 20:5 (12:1). U K S M O S M s ta rto w a ł w s k ła d z ie i g o le w p o szc ze g ó l n ych sp o tka n ia c h s t r z e lili: Patryk Faber - J a n id e ra (4, 5, 3), Miko łaj Duda (2, 4, 3), Marko Pietrzyk (3, 4, 4), Jakub Przełonczkowski (5, 5, 1), A r t u r N a m y s lo (8, 14, 9), ojciech Kotalczyk (1, 3, -). ta b e li p r o w a d z ił M D K B y to m (10 pkt.), p rz e d P o g o n ią 1945 Z a b rz e (6 p k t.), U K S M O S M B y t o m (6 pkt.) i G r u n w a ld e m R u d a Śl. (0 pkt.). D o ro z e g ra n ia zo s ta ły d w a t u r n ie je w b y to m s k ie j h a li p rz y u l. S trz e lc ó w B y to m s k ic h 13 i 27 k w ie tn ia. P o c zą te k o bu zaw odó w o godz. 9. Pod egidą MSZS. racamy do niedawno rozgrywanych w hali Na Skarpie" Mistrzostw Bytomia w badmintonie. O palm ę p ie rw sze ń stw a w a lc zy ło ró w n ie ż 10 d ru ż y n g im n a zja liste k o ra z 11 e k ip g im n azjalistó w. i p rzedsta w iliśm y część w y n i g ro n ie d z ie w c zą t p ry m w io d ły ków. Teraz skupim y się na konfron p rz e d s ta w ic ie lk i G im n a z ju m n r 9, ta c ji młodzieży, k tó re j p a tro n o w a ł w k o le jn o ś c i Martyna Szymaniak M ie js k i Szkolny Z w ią zek Sportowy. o raz Emilia olny. 3. m ie jsce za D o zawodów podstaw ów ek stanęło ję ła Joanna Pilśniak z G im n a zju m 9 dziewczęcych oraz 10 chłopięcych n r 3. In d y w id u a ln e w y n ik i zna la zły re p re z e n ta c ji. P rz y p o m n ijm y, że o d z w ie rc ie d le n ie w k la s y f ik a c ji w in d yw id u a ln e j k la syfika c ji uczen d ru ż y n o w e j: 1. G im n a z ju m n r 9 nic 1. m iejsce zajęła Martyna Borek (o p ie k u n - Teresa Kleban), 2. G im z SP 21. N a 2. pozycji uplasowała się n a z ju m n r 3 (o p ie k u n - Agnieszka Paulina Kokoszka z SP 45. T rze c ia Olender), 3. G im n a z ju m n r 8 (o p ie była Katarzyna Timochina z SP 21. k u n - Agnieszka Celta). T ym cza p u n k ta c ji d rużyno w ej zwyciężyła sem w g ru p ie chłopców n a jle p szy Szkoła Podstawowa n r 21 (opiekun o ka za ł się Maciej Kowalik z G im Piotr Niżnik), w yprzedzając Szkołę n a z ju m n r 9. N a 2. p o z y c ji lo k o Podstawową n r 51 (opiekun - Jakub w a ł się Bartosz Hałubiec z G im n a Kołodziejczyk) oraz Szkołę Podsta z ju m Społecznego oraz na 3. Łukasz wow ą n r 23, (opiekun - Izabela Paku Spendel z G im n a z ju m n r 7. R y w a ła). N atom iast w tu rn ie ju chłopców liz a c ję zespołow ą w y g ra ło G im n a trium fow a ł Szymon Gajda z SP 21. N a z ju m Społeczne (o p ie k u n - Małgo niższych stopniach podium sta nę li rzata arwas), p rz e d G im n a z ju m Mateusz Radoń z SP 37 oraz Paweł n r 9 ( o p ie k u n - T e re s a K le b a n ) Findysz z SP 51. K la syfikac ja zespo i G im n a zju m n r 7 (o p ie k u n - Zenon łow a przedstaw iała się następująco: Baczewski). im ie n iu M S Z S t u r 1. Szkoła Podstawowa n r 21 (opiekun n ie j p rz yg o to w a ł i p ro w a d z ił Ma - P io tr N iżnik), 2. Szkoła Podstawo rek Majeranowski, n au c zyc ie l I L O wa n r 51 (opiekun - Jakub K o ło d ziej w B yto m iu. S ę d zio w a li u c z n io w ie czyk), 3. Szkoła Podstawow a n r 37 te jż e szkoły. (opiekun - Michał Solecki). rzed tygodniem skrótowo re la cjonow a liśm y ich przebieg P

9 Życie miasta Film i medale. Opowieść o kopalni, której już nie ma T mmm 9 Kopalnia R ozbark" nie fedruje już od w ielu lat, ale jej byli pracownicy wciąż kultyw ują pamięć o tym zakładzie. Po raz kolejny dobitnie udo w odnili to w m inioną środę. ego d n ia w g m a c h u M i e j s k ie j B ib lio t e k i P u b lic z n e j p r z y p la c u S o b ie s k ie g o z o r g a n iz o w a n o c ie k a w ą im p re z ę. s p ó ln y m i s ila m i p r z y g o t o w a li j ą p r a c o w n ic y M ie j s k i e g o O ś r o d k a P o m o c y R o d z in ie, r e a l i z u j ą c y z a ło ż e n ia P r o g r a m u A k t y w n o ś c i L o k a ln e j, o r a z d z ia ła c z e S t o w a r z y s z e n ia P o k o le n ia R o z b a rk u, k t ó r e s k u p ia g łó w n ie d a w n y c h p r a c o w n ik ó w k o p a ln i. J e g o p re z e s Jan Łoś tłu m a c z y : - Chcieliśm y opow iedzieć o dłu giej i w spanialej h is to rii R ozb a rk u i pok a za ć, ja k o g r o m ny wpływ wywarł on na nasze m iasto oraz je g o mieszkańców. Ta kopa ln ia była całym naszym życiem, n ie m ożem y p o z w o lić na to, by o n ie j w B y tom iu za pom niano. N a jw ię k s z e w r a ż e n ie n a u c z e s t n ik a c h s p o t k a n ia w b i b lio t e c e w y w a r ł a p r o je k c ja a m a to rs k ie g o f ilm u d o k u m e n t u ją c e g o l i k w i d a c j ę z a k ła d u, a w ię c m ię d z y in n y m i d e m o n ta ż u r z ą d z e ń c z y w y s a d z a n ie w ie ż w y c ią g o w y c h. N a k r ę c i ł go m ie s z k a ją c y d z iś w N ie m c z e c h Zygfryd aldera, k t ó r y p r z e z w ie le la t p r a c o w a ł ja k o p l a n i sta. - S p otk a liśm y się podczas Na spotkaniu pojawiło się niemal 80 osób. Spółdzielcy z Bytomia pomogą mieszkańcom Świdnicy ykorzystają swoje doświadczenie. Bytomska Spół dzielnia Socjalna od ponad pięciu lat pomaga bezrobotnym i wykluczonym społecznie bytomianom. Teraz z jej wspar cia skorzystają także mieszkańcy dolnośląskiej Świdnicy. o w s ta ła w r o k u 2007 B S S j e s t p i e r w s z ą i d o d z iś n a jw ię k s z ą s p ó łd z ie ln ią s o c ja ln ą w n a s z y m m ie ś c ie. J e j d z i a ł a ln o ś c ią o d p o c z ą t k u k i e r u j e L au ra Klekocka. S p ó łd z ie ln ia s tw a rz a sza n sę n a z n a le z ie n ie p r a c y i z a k t y w iz o w a n ie s ię o so b o m d ł u g o t r w a le b e z ro b o tn y m i z ró ż n y c h p r z y c z y n w y k lu c z o n y m s p o łe c z n ie. P o m o g ł a ju ż s e tk o m t a k ic h osób. D a je z a t r u d n ie n ie ty m, k t ó r y c h s k ro m n e C V n ie p r z e k o n u ją s z e fó w f i r m i in s t y t u c ji. B S S ś w ia d c z y m ię d z y in n y m i u s łu g i in t r o lig a t o r s k ie, b u d o w la n e, p o r z ą d k o w e, a ta k ż e o p i e k u ń c ze. N a j w a ż n i e j s z e j e d n a k j e s t to, iż s p ó łd z ie lc y P T E K S T o d n a jd u ją s e n s ży c ia, o d z y s k u j ą w ia r ę w s ie b ie i w y c h o d z ą z o g ro m n y c h t a r a p a t ó w ż y c io w y c h. B S S p o z y s k u je g r a n t y u n ijn e, o r g a n iz u je k o n f e r e n c je i s z k o le n ia, w s p ó ł d z ia ł a z T o w a r z y s t w e m P r z y ja c ió ł D z ie c i o r a z p la c ó w k a m i p o d le g ły m i g m in ie. L a t e m m in io n e g o r o k u n a w ią z a ła w s p ó łp ra c ę z M i e j s k im O ś r o d k ie m P o m o c y R o d z i n i e w B y t o m iu, o d d a w n a w s p ó łp r a c u je z r u d z k im M i e j s k im O ś r o d k ie m P o m o c y S p o łe c z n e j. R o k w c z e ś n ie j p re z e s K le k o c k a o d e b ra ła p r z y z n a w a n ą p rz e z M in is t e r s t w o P ra c y i P o l i t y k i S p o łe c z n e j n a g ro d ę d la n a jle p s z e g o p r z e d s ię b io r s tw a s p o łe c z n e g o w P o ls c e. - Jesteśm y p o to, żeby w spiera ć w ykluczonych. M am y dla n ich w ie le p r o p o z y c ji, w iem y, ja k im p o m ó c, bo d zięki w łasnym doświadczeniom doskonale zna m y ic h p r o b le m y - t ł u m a c z y K le k o c k a. D z ia ła ln o ś ć i d o k o n a n ia B S S z o s ta ły z a u w a ż o n e i d o c e n io n e n ie t y lk o p o p r z e z m i n i s t e r i a l n ą n a g ro d ę. P o m y s ła m i b y to m s k ic h s p ó łd z ie lc ó w z a i n t e r e s o w a li s ię w ło d a r z e Ś w i d n i cy. Z a p r o s il i ic h n a s z k o le n ie p o ś w ię c o n e t w o r z e n i u s p ó ł d z i e l n i s o c ja ln y c h, z a c h ę c ili d o w z ię c ia u d z ia łu w o r g a n iz o w a n y m n a D o ln y Ś lą s k u f o r u m o r g a n iz a c ji p o z a rz ą d o w y c h. k o ń c u z a p r o p o n o w a li L a u r z e K le k o c k ie j, b y w Ś w id n ic y u r u c h o m i ł a o d z ia ł B S S. P o w s t a n ie o n j u ż w k r ó t c e i z a j m ie s ię a k t y w iz o w a n ie m w y k lu c z o n y c h s p o łe c z n ie. - D o sta liśm y od g m in y w spaniały, dobrze u trzym a n y lokal. yko rzystam y pom ysły spraw dzone w B y to m iu. B S S będzie m ia ła swój oddział, ale ja zostaję na m ie js cu, bo tu trz y m a ją m n ie n a s i p o d o p ie c z n i i ro d z in a k o ń c z y p r e z e s K le k o c k a. izo P R O M O C Y J N Y spółpraca popłaca D zia ła ją c na rzecz Śląska, m am o ka zję z bliska p rz y g lą d a ć się, ja k fu n k c jo n u ją nasze m iasta i ja k w y g lą d a w s p ó łp ra c a w ło d a rz y g m in z p o d m io ta m i z e w n ę trz n y m i, ta k im i ja k ch o c ia ż b y o rg a n iz a c je p o zarządow e. O kazu je się, że o b ie s tro ny p o d c h o d z ą d o siebie z n ieu fnością, czę sto re a liz u ją c za d a n ia, k tó re m o g ły b y p rz e p ro w a d z ić w s p ó ln ie. Brak p o ro z u m ie n ia uw ażam za d u ż y błą d, p o n ie w a ż w dzisiejszych czasach, aby o d n ie ść sukces, na le ży d ziała ć w p a rt n e rstw ie. A w ła ś n ie na p o lu w s p ó łp ra cy je d n o s te k s a m o rz ą d u te r y t o r ia l n e g o i o r g a n iz a c ji p o z a rz ą d o w y c h, w s p ó ln e d z ia ła n ia m o g ą p rz y n ie ś ć w y m ie rn e korzyści dla m ieszka ńców. K oop eracja m oże ro zpocząć się ju ż na p o z io m ie tw o rz e n ia lo k a ln y c h p o lity k p u b lic z n y c h, czy li k re o w a n ia ro z w ią za ń, k tó r e z a s p o k a ja ły b y p o tr z e b y w s z y s tk ic h g r u p s p o łe c z n y c h d a n e j g m in y. Is to tn e je s t je d n a k s tw o rz e n ie p ły n n e g o system u in fo rm a c ji m ię d zy sam orząd em te ry to ria ln y m a trze cim s e k to re m w k w e s tia c h p la n o w a n y c h d z ia ła ń. te n s p o s ó b ro d z i się n ie ty lk o za u fa n ie spo łe czne m ię d zy p o d m io ta m i, ale te ż p la tfo rm a d o e fe k ty w n e g o zarządzania p ro je k ta m i. K o lejną sferą w s p ó łp ra c y p o w in n o być w s p ó l ne k o n s u lto w a n ie p rz e z s a m o rz ą d lo k a ln y i o r g a n iz a c je p o z a rz ą d o w e z a ło ż e ń p r o p o n o w a n y c h p r o je k tó w i a k tó w n o r m a ty w n y c h o ra z zasad re a liz a c ji p o s z c z e g ó ln y c h p rz e d s ię w zięć. te n spo sób m o ż liw e bę dzie s tw o rz e n ie bazy w ie d z y na te m a t lo ka ln ych p ro b le m ó w i m o ż liw o ś c i ich ro z w ią z y w a n ia. D o ś w ia d c z e n ie p o k a zu je, że z le c a n ie zad ań p u b lic z n y c h o rg aniza cjom po zarząd ow ym pozw ala d o trz e ć d o w iększej lic z b y m ie szka ń ców. Jeszcze w ię k s z e korz yści dana g m in a osią g n ie, je ś li s tw o rz y lo k a ln e p a r tn e r s tw o, w k tó r y m a k ty w n y m graczem b ę d ą ró w n ie ż p rz e d s ię b io r stw a. T ró js e k to ro w e p a rtn e rs tw o je s t, ja k d o w o d z ą eksperci, m e ch a n izm e m, k tó ry u ru c h a m ia procesy ro z w o jo w e, sprzyja w p ro w a d z a n iu in n o w a cyjn ych ro zw ią zań i p o zw a la ro zw ią zyw a ć n a j is to tn ie js z e p ro b le m y społeczne. Partnerstwa to dziś recepta na sukces. arto, by śląskie g m in y ko rzysta ły ze sp raw dzon ych ro zw ią zań. te n sp o sób Śląsk może stać się je d n ym z n a jd y nam iczniej rozw ijających się re g io n ó w w Polsce.* ANDRZEJ SŁAIK Radny Sejmiku o jew ó d ztw a Śląskiego z klubu Ruch Autonom ii Śląska i Prezes Związku Pracodaw ców Aglom eracji Górnośląskiej z siedzibą w Bytomiu *Tekst na podstaw ie: P oradnik m ode low ej współpracy adm inistracji publicznej i o rg a n iz a c ji p o zarząd ow ych, arsza wa je d n e j z je g o w izyt w Polsce o p o w ia d a Łoś. - spominaliśmy dawne czasy, a podczas rozm o wy on p och w a lił się, że pryw at n ą k a m e rą n a g ra ł f ilm. B a r dzo chciałem go zobaczyć, więc p o p ro s iłe m o przesłanie kaset. Kiedy je dostałem, od razu urzą dziłem sobie p rojek cję. Z ro b iła n a m nie wstrząsające wrażenie, w ięc postanow iłem, że in n i też p o w in n i obejrzeć ten film. D z ie je k o p a ln i u tr w a lo n o ta k ż e n a z d ję c ia c h. P r z e z w ie le la t w y k o n y w a ł j e Franciszek Zastawnik. J e g o c ie k a w e i o r y g i n a ln e f o t o g r a f ie p r z e d s t a w i a ją c e z a k ł a d o w e b u d y n k i, u r z ą d z e n ia, a ta k ż e g ó r n ik ó w p o d c za s p r a c y p o d z ie m ią z g ro m a d z o n o n a w y s t a w ie w M B P O b o k z a p re z e n to w a n o p ra c e a r t y s t y c z n e a u t o r s t w a m ie s z k a n e k R o z b a rk u, k t ó r e p r z y g o t o w a ł y g r a f ik i, o b r a z y o le jn e o ra z p is a n k i. P o d c z a s s p o t k a n ia c z ło n k o w ie S t o w a r z y s z e n ia P o k o le n ia R o z b a rk u u h o n o ro w a li k ilk a osób p a m ią t k o w y m i m e d a la m i. T r a f i ł y o n e d o F r a n c is z k a Z a s ta w n ik a, Jerzego Szymańskie go, Zdzisława Grę bowskiego, Andrzeja ężyka o ra z Zbignie wa Dombrowskiego. izo Związkowe ostrzeżenie dla rządu Protestowali i strajkowali. Cztery największe w kraju centra le związkowe przeprowadziły w miniony wtorek strajk generalny w naszym regionie. Na razie miał on charakter ostrzegawczy. n ic ja to ra m i a k c ji b y ły N S Z Z S o lid a rn o ś ć, O g ó ln o p o ls kie P o ro z u m ie n ie Z w ią z k ó w Z a w o d o w ych, F o ru m Z w ią z k ó w Z a w odow ych, a ta kże o ln y Z w ią z e k Z a w o d o w y S ie rp ie ń 80. O rg a n i za cje te d o m a g a ją się m ię d z y in n ym i, b y rz ą d p re m ie ra D o n a ld a T u s k a z m ie n ił p o lity k ę g o spo da r czą, w y c o fa ł s ię z p o m y s łu p o d n ie s ie n ia w ie k u e m e ry ta ln e g o do 67 lat, a ta k ż e o g ra n ic z y ł m oż liw o ś ć s to s o w a n ia t a k z w a n y c h u m ó w ś m ie c io w yc h. Z w ią z k o w c y tw ie rd z ą, że u b ie g ło ty g o d n io w a a k c ja to je d y n ie o s trz e ż e n ie i za p o w ie d ź d z ia ła ń b a r d z ie j r a d y ka ln yc h. B y t o m iu s t r a j k n ie m ia ł w ie lk ie g o ro zm a c h u. c ze sn ym r a n k ie m p rz e z p a rę g o d z in n ie k u r s o w a ły a u to b u s y i t ra m w a je k o m u n ik a c ji m ie js k ie j. ię k szość p a s a że ró w b y ła na tę o k o lic zn o ś ć p rz yg o to w a n a, p o z o s ta li I u t k n ę li n a p rz y s ta n k a c h i chcąc zd ą żyć do p ra c y m u s ie li k o r z y stać z us ł u g ta k s ó w e k. N a d w ie g o d z in y p rz e rw a n o p ra c ę w je d y n e j b y to m s k ie j k o p a ln i B o b rekc e n tr u m. T e n czas g ó rn ic y spę d z i li w c e c h o w n i, b io rą c u d z ia ł w m asówce, podczas k tó re j m ó w io n o o ż ą d a n ia c h zw iązkow có w. P rz e d p o łu d n ie m r e p r e z e n ta n c i d z ia ła ją c y c h w n a s z y m m ie ś c ie o rg a n iz a c ji w y b r a li się do K a to w ic, b y p rz e d g m a che m Ś lą s k ie go U r z ę d u o je w ó d z k ie g o w z ią ć u d z ia ł w w ie lk ie j d e m o n s tra c ji. P r o t e s t u ją c y p r a c o w n ic y M u z e u m G ó rn o ś lą s k ie g o w y w ie s ili f la g i i r o z d a w a li u lo t k i zach ęc a ją c e do o d w ie d z e n ia p la c ó w k i. F la g i p o ja w iły s ię te ż n a b u d y n k u S z p ita la S p e c ja lis ty c z n e g o n r 2 p r z y u lic y B a to re g o. S t r a jk o w a n o w o ś w ia c ie. P r o te s t o b ją ł d z ie w ię ć b y to m s k ic h szkó ł i p ię ć p rz e d s z k o li. ton

10 10 M e tro p o lia Silesia M e t r o p o l i a S i l e s i a " V I I I M ię d z y n a r o d o w y im p o l e c a F e s t iw a l. G. G. G o r c z y c k ie g o k w ie t n ia P od patronatem N o w e in te r p r e ta c je i D M ultury arodow ego M oraz arszałka Ś o je w o d z tw a M lą sk ieg o ir o sł a w a S ekuły a ld e m a r M a l i c k i niedziela , godz odzisław K o n c e r t pre-inauguracy jny odzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza 17 piątek 1. godz Katowice P rogram : Centrum KulturyrCalowice im. K. Bochenek, sala im. G. Fitelberga, Plac Sejmu Śląskiego 2 ykonaw ca: ykonaw cy: N B o g d a n a Z d r o jew sk ieg o P R O G R A M Program : K in is t r a zied zictw a F.U.G.A. (N ag a praw da o klasyce...) aldem ar M alick i - fortepian B ilety w cenie: 50 zł. Johannes B rahm s - U w e rtu ra akadem icka, L udw ig van B eethoven - IV K o n c e rt fortepianow y D y m itr S zo stak o w icz - X S y m fo n ia G iancarlo G u e rre ro (K o sta ry k a ) - d y ry g e n t, Ingrid F lite r (A rg e n ty n a ) - fortepian N arodow a O r k ie s tr a S y m fo n ic zn a P o lsk ie g o Radia w K atow icach P ła w n e r 6 S a ła jc z y k poniedziałek /.U*t.ZUl3, 2, godz. qodz Bytom B ilety w cenie: 35 zł. 20 z ł (u lg o w e) Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34, sala koncertowa im. G.G. Gorczyckiego K O N C E R T IN A U G U R A C Y J N Y sobota godz Bytom P rogram : ykonaw cy: H e n ry k ieniaw ski i Józef ieniaw ski - w irtu o zo w sk ie sonaty P io t r P ław ner - skrzypce. P io tr S ałajczy k - fortepian stęp w olny Kościół św. Trójcy, ul. Kwietniewskiego 1 Program: Józef Haydn - oratorium Stworzenie Świata języku polskim (staropolski przekładzroku1824odkryty wbibliotecejasnogórskiej) ykonawcy: Paul Esswood (ielka Brytania) -dyrygent. Agnieszka Bochenek -Osiecka - sopran. Sylwester Targosz-Szalonek -tenor. Jarosław Kitala -baryton. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Krzysztof Lisiak live camera i wizualizacje stępwolny L e s z e k M o ż d ż e r - s o lo wtorek , godz Tarnowskie Góry Pałac w Rybnej, ul. rowstańców arszawskich 83 ykonaw ca: Leszek M o żd ż er - fortepian B ilety w cenie: 90 zł. (70 zł.- przedsprzedaż do 31 m arca) H y d e 6 Essw ood niedziela godz Sosnowiec L u t o s»sphe p h e re środa , godz Bytom Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2 Program: Orpheus Britannicus ykonawcy: Philippa Hyde (ielka Brytania) -sopran. Paul Esswood (ielka Brytania) - kontratenor Anna Kapol -Firlus - bassocontinuo. Chór Fakultetu Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Katowicach Bezpłatnewejściówki doodbioruwinformacji 032/ w.24 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Korfantego 34, sala koncertowa im. G.G. Gorczyckiego ykonaw ca: B ilety w ccnic: Leszek Możdżer -fortepian 120zł. a lt o n 6 A U K S O czwartek , godz Katowice A r i e d i B r a v u r a e d i P r e e h ie r a niedziela godz Chorzów Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, ul. ojewódzka 33 Kościół św. Józefa, ul. Łagiewnicka 17 Program: Gala arii oratoryjnych i koncertowych: G. F. Haendla, J.S.Bacha ykonawcy: Ewa Majcherczyk -sopran. Joanna olańska -sopran. Katarzyna Haras -mezzosopran. Aleksandra Hruby -mezzosopran Sylwester Targosz Szalonek - tenor. Jarosiaw Kitala baryton. Mirosław Jacek Błaszczyk dyrygent Śląska Orkiestra Kameralna stępwolny itold Lutosławski -Koncert nr 1na wiolonczelę i orkiestrę. itold Lutosławski -Grave na wiolonczelę i orkiestrę Krzysztof Penderecki -Chaconne, Antoni Dworzak - Symfonia nr 8 ykonaw cy: Jamie alton (ielka Brytania) - wiolonczela. Marek Moś -dyrygent. Orkiestra kameralna miastatychy AUKSO. Młoda Filharmonia AUKSO Bezpłatne w ejściów ki do odbioru w IN F O R M A C J I T eł.: 032/ P rogram : a lt o n 6 A U K S O piątek , godz Bytom J a z z P a s ła środa godz Bytom Sala koncertowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina, ul. Moniuszki 17 Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1 itold Lutosławski -Koncert nr 1nawiolonczelę i orkiestrę, itold Lutosławski -Grave nawiolonczelę i orkiestrę Krzysztof Penderecki -Chaconne. Antoni Dworzak - Symfonia nr 8 Jamie alton (ielka Brytania) -wiolonczela, Marek Moś -dyrygent. Orkiestra kameralna miastatychy AUKSO Młoda Filharmonia AUKSO Bezpłatne w ejściów ki do odbioru w IN F O R M A C J I Tel.: 032/ P rogram : Program: Piotr Pospieszałowski -Jazz Passion z happy end'em ykonawcy: Aleksandra Pospieszałowska -wokal. Magdalena Pospieszałowska - wokal. Teresa Unger -wokal. Combo jazzowe No more blues. Piotr Pospieszałowski - kierownictwo muzyczne Chór Dc Profundis, Halina Unger -dyrygent Biletywccnic:5zł. ykonaw cy: P a u l E s s w o o d 6 C a p e lla G o r c z y c k ie g o sobota , godz Świętochłowice O p e r a na T r o j e czwartek godz Radzionków Kościół św. Piotra i Pawła, ul. bpa T. Kubiny 10 Centrum Kultury Karolinka, Plac Jana Pawła II 2 P rogram : Program: irtuozowskie arie i duety z oper. A. Mozarta i G. Rossiniego ykonawca: Todo Art Trio Bilety wcenie:5zł. ykonaw cy: Polonica Marian Vcsperas Pasticcio, Hymny i psalmy nagłosy solo. chór i orkiestrę G. F. Haendla i G. G. Gorczyckiego oraz kompozytorów kapeli jasnogórskiej Paul Esswood (ielka Brytania) -dyrygent, Capella Gorczyckiego zespół wokalny miasta Bytomia, Zespół muzyki dawnej Ex Tempore stęp w olny B ra h m s ćr R a v e l piątek godz Katowice P a u l E s s w o o d 6 C a p e lla G o r c z y c k ie g o niedziela , godz Racibórz Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3 Program: Johannes Brahms -Koncert podwójny a-moll naskrzypce i wiolonczelę op. 102, Maurice Ravel - Rapsodia hiszpańska, Maurice Ravel - II suita Dafnis i Chloe ykonawcy: Piotr Dąbrowski - dyrygent, Tomasz Tomaszewski - skrzypce, Michał Dmochowski - wiolonczela Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław olanin -przygotowanie chóru Bilety wcenie:35zł..25zł.(ulgowe) Kościół pw. niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Mickiewicza 8 P rogram : ykonaw cy: Polonica Marian Vesperas Pasticcio, Hymny i psalmy nagłosy solo, chór i orkiestrę G. F. Haendla i G. G. Gorczyckiego oraz kompozytorów kapeli jasnogórskiej Paul Esswood (ielka Brytania) dyrygent, Capella Gorczyckiego zespół wokalny miasta Bytomia, Zespół muzyki dawnej Ex Tempore stęp w olny G o rc z y c k i 6 M o ż d ż e r sobota godz Chorzów Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Długa 32 Program: Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Missa paschalis. Leszek Możdżer - Missa gratiatoria skomponowana z okazji 35-lecia Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego ykonawcy: Anna Szostak - dyrygent, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA, Paweł Tomaszewski -fortepian, Bogusław Kaczmar - celesta/syntezator. Bartosz Pieszka - wibrafon/instrumenty perkusyjne stępwolny Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1 Królowie śpiewają Geniuszy The King ssingers (ielka Brytania) B ilety w ccnic: 60zł. P rogram : ykonaw ca: A u d io F e e ls na F I N A Ł wtorek , godz Chorzów P ro fa n u m In S a c ru m niedziela godz Piekary Śląskie Chorzowskie Centrum Kultury, ul. H. Sienkiewicza 3 Classic recital -Program zamówiony na festiwal AudioFeels B ilety w cenie: 40zł. (30zł.- przedsprzedaż d o 1 0kw ietnia) Bazylika NMP. ul. Ks. Ficka 7 ykonaw cy: T k e K i n g s S i n g e r s poniedziałek , godz Bytom P rogram : S o liści. Ż eńska O r k ie s tr a S alonow a. G rzeg o rz M ie rz w iń sk i - d y ry g e n t O rga n iz ato r: ykonaw ca: stęp w olny 109/ A, iorczyckicpl D y re k to r festiw alu A dam esołow ski D y re k to r a rtystyczny Jarosław K itala A rt M anagem ent P aw eł Baryczkow ski I# # LUTOSŁASKI Sponsorzy: COM F P f Ei >rr Oo mmi i S s instytut muzyki i lańca sieci instalacje internet w w w. c o m p r o m is. p l f CHORZÓ I Bank Zachodni BK M in is te r s tw o. G i D z ie d z ic t w a N a ro d o w e g o. O R in ą g jl TVPQ2 H Kultury COLOP.s T V p llj V.M M J I I I naszemiasto. C Z Y ró- - 'N ü rcu spółpracaredakcyjna KATOICE Pozy^tywna tywnaene energia S T Y T.K H O T F.TS. pt i && P ro je k t sfinansowany i o b ję ty mecenatem ir T sy s t e m C K g lk PELNIAKULTURY.pi I POLSKIE RADIO (^ B È ^ T V. KATOICE tw o ja m u za silesiakultura.pt J l in M f. l ams > P

11 Ciem na strona życia Złam ał zakaz. N a u lic y ft' KRONIKA POLICYJNA In form u je aspirant szta bowy Adam Jakubiak, rzecznik prasowy K o mendy Miejskiej P o licji w Bytomiu. 22 marca Ogołocili piw nicę. N ieu s ta le n i sp ra w c y w ła m a li się do p iw n ic y w b u d y n k u p rz y u lic y O rze g o w skie j. Z ło d z ie je s k ra d li n a rz ę d z ia e le k try c z n e o w a rto ś c i 1600 złotych. Kradną radia. ła m a n o się do h o n d y co n certo z a p a rk o w a n e j na u lic y T u w im a. Ł u p e m p rz e stępców p a d ł ra d io o d tw a rza c z. D rogów ka robi porzą dek. N a u lic y O lim p ij s k ie j p o lic ja n c i z y d z ia łu R u c h u D ro g o w e go z a trz y m a li do k o n t r o li v o lk s w a g e n a golfa. Jego k ie ro w c a m ia ł 2,3 p ro m ila a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w ie t rz u. Tego d n ia na u lic y S trz e lc ó w B yto m s k ic h z a trzy m a n o 47-letniego m ie szkań ca Z a b rz a j a dącego h o n d ą civic. J e j k ie ro w c a m ia ł sądo w y zakaz p ro w a d z e n ia po ja z d ó w m echa nic zn ych. N ieuw ażnie parkow ał. N a u lic y P ie k a r s k ie j w tr a k c ie p a rk o w a n ia p eu g e o t p o trą c ił 60-letn ieg o b yto m ia n in a. M ę żczyzn a d o z n a ł z ła m a n ia r ę k i i nogi. 23 marca Zginęły bilety. sa lo n ik u p ra s o w y m p rz y u lic y y z w o le n ia n ie u s ta lo n a k o b ie ta w y k o rz y s ta ła c h w ilę n ie u w a g i s p rz e d a w c z y n i i s k ra d ła z s z u fla d y d w a p o je m n ik i z b ile ta m i m ie s ię c z n y m i w a rty m i 15 ty s ię c y z ło ty c h o ra z 2900 złotym i. Kradły w marketach. h ip e rm a rk e c ie R e a l p rz y u lic y S trz e l ców B yto m s k ic h o c h ro na z a trzy m a ła i p rz e ka za ła p o lic ji 39-letnią b ezdo m ną kobietę, k tó ra s k ra d ła p ro d u k ty o w a rto ś c i 1200 złotych. N a to m ia s t w p o ło żo n ym w S tro s z k u L id lu 14-latka u s iło w a ła w yn ie ś ć 4 p a ry b u tó w w a rty c h 4400 złotych. Zginął telefo n. Do s z a tn i k lu b u s p o rto w e go p rz y u lic y N ic k la z a k ra d ł s ię z ło d zie j. S p ra w c a s k ra d ł z k ie s ze n i k u r t k i te le fo n k o m órkowy. P o w sta ń c ó w Ś lą s k ic h p o lic ja z a trzy m a ła 18-letniego k ie ro w c ę m ałego fia ta, k tó ry p ro w a d z ił sam ochód m im o sądow ego zakazu. 24 marca łam anie do a lta ny. E le k tro n a rz ę d z ia o w a rto ś c i 6200 z łotych s k ra d z io n o z a lta n y na d z ia łk a c h p rz y u lic y B rz e z iń s k ie j. Uciekli z radiem. ła m ano się do re n a u lta m a ste ra stojącego na u lic y P u ła sk ie g o. Z ło d z ie i s k u s iło pozosta w io n e na w ie rz c h u CBR ad io. N ietrzeźw y w samo chodzie. N a u lic y J a g ie llo ń s k ie j p o lic ja z a trz y m a ła 27-letniego k ie ro w c ę v w golfa. M ę żczyzn a m ia ł p ra w ie p r o m il a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w ie trz u. padł z prochami. P r z y z a trz y m a n y m n a u lic y K a r o la M ia r k i 29-latk u p o lic ja n c i z n a le ź li 7 d z ia łe k am fetam iny. dzono u n ie j z ła m a n ia kończyn. Kieszonkowiec w au tobusie. N a u lic y F e U kryty przełącznik. liń s k ie g o w a u to b u s ie z ło d z ie j k ie s z o n k o w ie c u k r a d ł je d n e m u z pasa ż e ró w e tu i w ra z z d o k u m entam i. tra k c ie k o n tro l i w b a rz e p rz y u lic y Ł u ż y c k ie j p o lic ja n c i o d k r y li p rz e łą c z n ik, d z ię k i k tó re m u m oż liw e b yło k o rz y s ta n ie z e n e rg ii e le k try c z n e j z p o m in ię c ie m lic z n ik a. N ie le g a ln e p o d łą c z e n ia do s ie c i e n e rg e ty c z n e j s tw ie rd z o n o ró w n ie ż w k ilk u m ie s zk a n ia c h p rz y u lic y a llis a i K o chanow skiego. Skradł kolczyki. C h u li gan n a p a d ł n a id ą cą u l i cą ło d a rs k ie g o sta rszą kobietę. B a n d yta z e rw a ł b yto m ia n c e k o lc z y k i w a rte 2500 złotych. P o n ie w a ż w o s ta tn im cza sie n ie b yło to p ie rw s z e ta k ie zd a rz e n ie, p o li c ja n c i radzą, aby u n ik a ć n o sze n ia rzu c a ją c yc h się w oczy kolczyków. 28 marca F ałszy w y inkasen t. N a u lic y B r o n ie w s k ie go do d r z w i m ie s z k a n ia le tn ie g o e m e r y ta z a p u k a ł m ę żc zyzn a p o d a ją c y się za p r a c o w n ik a f ir m y d o s ta r c z a ją c e j e n e rg ię e le k try c z n ą. B y ł to oszust, k t ó r y p o d p o z o re m o d c z y ta n ia s ta n u lic z n ik a w s z e d ł do m ie s z k a n ia, a n a s tę p n ie w y k o r z y s tu ją c c h w ilę n ie u w a g i g o s p o d a rza s k ra d ł m u w ię k s z ą sum ę p ie n ięd zy. P o lic ja n c i po ra z k o le jn y p r z y p o m i n a ją, że p ra c o w n ic y tego t y p u f ir m m u szą O R R R A A! YCHODZIM Y ^ P Z f S /VA O L N G J C! 25 marca M ia r k i 4 1- letn ia k o b ie ta, p ro w a d zą c a o p la astrę, p o trą c iła 81-letn ią b yto m ia n kę. K ie r u ją c a sam ochodem za w io z ła sta rszą p a n ią do szp ita la, g d zie s tw ie r T zabudow ań, m ie jsc sa m o zap łonu h a łd k o p a ln ia n yc h i w a d liw ie p ra c u ją c yc h, p rz e g rz e w a ją c y c h się u rz ą d z e ń m echa nicznych. N ie z a le ż n ie od tego p a ra m e try t e c h n ic z n e k a m e ry u m o ż liw ia j ą o k r e ś lić p o z io m n a p e łn ie n ia z b io r n ik ó w z c ie c z a m i i g azam i o ra z ic h te m p e ra tu ry. K a m e ra do da tko w o r e je s tru je obraz na film ie i w y k o n u je fotografie. p r z e k a z a n iu k a m e ry s t r a ż a k o m w z i ę li u d z ia ł p r e z y d e n t B y to m ia D a m ia n B a rty la, prezes B y to m s k ie g o P r z e d s ię b io r s t w a K o m u n a ln e g o D a w id Zię b a oraz ra d n y M a re k ilk. S. Oszukiwał na złomowcu punktu skupu złomu w Łagiewnikach pow inien być wdzięczny m undurowym, którzy w minioną środę złożyli mu wizytę. p rzyn ió sł do sprzed a n ia złom, k tó ry nastę p n ie zaniósł do zważenia. N a m ie jscu w ręczono m u k w it w agowy z kwotą, k tó rą m ia ł otrzym ać w ka sie. Po d ro d ze m ężczyzna z m ie n ił je d n a k sumę, za w yża ją c n a le ż n ą m u wypłatę. F u n k c jo n a riu s z e u s ta lili, że n ie b y ło to p ie rw s z e ta k ie oszustw o, b o w ie m m ężczyzna p o ja w ił się na zło m o w cu ró w n ie ż p o p rz e d n ie g o dnia. Za p o p e łn io n y czyn g ro zi m u k a ra do 8 la t w ię z ie n ia. Eg. Nie znał fizyki. Ponad 50 osób ew akuow ano z kąpieliska kry tego przy ulicy Parkowej. Powodem była eksplozja butli w yp e ł Skradzione bilety. k io s k u p rz y u lic y Z a b rz a ń s k ie j z ło d z ie j w y k o rz y s ta ł c h w ilę n ie u w a g i sp rz e d a w c y i s k ra d ł d w a b lo c z k i z b ile ta m i. 27 marca Ukradli telefo n. Z szaf k i w szko le p rz y u l i cy Ś w ię to c h ło w ic k ie j z ło d z ie j s k ra d ł te le fo n k o m ó rk o w y n a le żą c y do 16-letniego ucznia. padli kolejni paję czarze. P o lic ja w ra z z k o n tro le ra m i Taurona s p ra w d z iła k o le jn e m ie szk a n ia, w k tó ry c h zd em o nto w a no lic z n ik i e n e rg ii. K ra d z ie ż p rą d u s tw ie rd z o n o na ul. B rz e z iń s k ie j, A r m ii K r a jo w e j i R y d z a Ś m i głego. m ie ć p r z y s o b ie le g i ty m a c je słu żb o w e. Są o n i z o b o w ią z a n i do ic h o k a z a n ia n a ż ą d a n ie lo k a to ró w. p a d ł złod ziej. P o lic ja n c i z a trz y m a li s p ra w c ę w ła m a n ia do a lta n e k n a d z ia łk a c h w r e jo n ie R o z b a rk u. M ę ż c z yzn a n a jp ie r w s k ra d ł z je d n e j z a l t a n e k w ó ze k, k tó ry m p o s ta n o w ił n a z a ju trz w y w ie ź ć łu p y s k ra d z io n e z in n e g o d o m k u n a t e r e n ie p o b lis k ic h ogrodów. Taszcząc z ło m i o d zież, n a tk n ą ł się je d n a k n a d zia łko w ic za, k t ó r y ro z p o z n a ł sw ó j w ó zek. M ę żc z yzn a n a ty c h m ia s t z a te le fo n o w a ł n a p o lic ję i n ie f o r t u n n y z ło d z ie j w y lą d o w a ł w a re szc ie. Zrobili się aktywni. Nie wyglądają na przestępców i działają niezwykle zuchwale. D oliniarze" wykorzystają każdą okazję, by pozbawić upatrzoną ofiarę wartościowych przedmiotów. O ego ty p u ka m e ry są stand ar dow ym wyposażeniem jednostek straży po ża rnej w w ie lu e u ro p e js k ic h kra ja c h. U nas n ie stety je s t ich ja k na lekarstw o. D la tego też straża cy p r z y ję li ka m e rę z wdzięcznością. U rz ą d ze n ie to je s t w sta nie odnaleźć lu d z i w zad ym io nych pom ieszczeniach, co znacznie skraca czas do ta rcia do nich, a w ięc zw iększa szansę na u ra to w a n ie ży cia. K a m e ry te rm o w iz y jn e są u ży w a n e ró w n ie ż p rz y ró żn yc h ka ta strofach i wypadkach. S tra ż a c y z a m ie rz a ją w y k o r z y stać no w e u rz ą d z e n ie do s z y b k ie j lo k a liz a c ji ź ró d e ł p o ża ró w lasów, Eksplodowała butla z gazem Kieszonkowcy dają w kość d k ilk u tyg o d n i w B y to m iu po p r z e r w ie zno w u s ta li się a k ty w n i kieszonkow cy. Ic h u lu b io n y m i m ie js c a m i są ś ro d k i k o m u n ik a c ji m ie js k ie j, za tło c zo ne m ie jsca i h ip e rm a rk e ty. tych o sta tn ic h lekko m yśln ość k lie n tó w d o k o n u ją c y c h s p ra w u n k ó w je s t czasem n iep ra w d o p o d o b n a. rad z io n k o w s k im K a u fla n d z ie na szczycie w ó zk a z z a k u p a m i le ż a ła o tw a rta to re b k ą z w id o c z n y m p o rtfe le m. S to ją c a k ilk a m e tró w d a le j ty łe m do w ó zka k o b ie ta b y ła zaskoczona p yta n ie m, czy n ie bo i się paść o fia rą kieszonkow ców. Nieoceniony sprzęt. Dzięki życzliwości miasta bytomscy strażacy otrzymali w użyczenie kamerę termowizyjną, która może uratować życie niejednej osobie. padła w sklepie. Zaw iozła poszkodo w an ą. N a u lic y K a ro la Ta kamera widzi ciepło m in io n y m ty g o d n iu p o lic ja i s tra ż n ic y m ie js c y p r z e p r o w a d z ili k o le jn ą k o n tro lę m ie js k ic h złom owisk, po szukując pochodzących z kra d zie ży m e ta lo w yc h przedm iotó w. J e s t to je d n a z fo rm w a lk i z tą u c ią ż liw ą plagą. t r a k c ie k o n t r o li w p u n k c ie skupu m e ta li w Ł a g iew n ika ch fu n k c jo n a riu sze za trzym a li 61-letniego bytom ianina, k tó ry w bezczelny spo sób o k ra d a ł placówkę. M ężczyzna u lic y D w o rs k ie j p o li c ja n c i z k o m is a ria tu w S tro s z k u z a u w a ż y li dw ó c h m ło d yc h m ęż czyzn taszczących w a n nę. J a k się okazało, zosta ła o n a s k ra d z io n a z p o b lis k ic h R o d z in n yc h O g rod ó w D z ia łk o w y c h Z a c is ze. t r a k c ie p rz e s z u k a n ia fu n k c jo n a riu s z e o d n a le ź li in n e w a n n y schow a ne w krzakac h. 26 marca ŻYCIE BYTOMSKIE 11 Bezczelnie okradał. Nikt nie lubi kontroli, jednak właściciel Kradli na działkach. N a O c h ro n a d r o g e r ii p rz y u lic y G liw ic k ie j z a trz y m a ła 61-latkę, k tó ra s k ra d ła k o s m e tyk i w a r te 431 złotych. Usłyszały zarzuty. P r o k u ra to rs k ie z a rz u ty p o sta w io n o b ezd o m n ej k o b ie c ie, k tó ra 23 m a r ca w h ip e rm a rk e c ie R e a l s k ra d ła ró żn e p rzed m io ty. N a to m ia s t sąd d la n ie le tn ic h ro z p a trz y s p ra w ę 14-latki, k tó rą z a trzym a n o w s u p e rm a rk e c ie L id l w S tro s z k u z czte re m a p a ra m i s k ra d z io n y c h butów. N ie s te ty, t a k ic h p r z y p a d k ó w je s t sporo. a u to b u sa c h i tra m w a ja c h p a s a ż e ro w ie często t r z y m a ją p o r t f e le i k o m ó rk i w p le c a ka c h, k t ó r y c h n ie z d e jm u ją. D o lin ia r z e p o t r a f ią p rz e c ią ć ró w n ie ż ż y le tk ą to re b k ę lu b k ie szeń płaszcza. o s ta tn im czasie w t r a m w a ju ja d ą c y m z Z a b rz a 28-latek p o żeg n a ł się z te le fo n e m t rz y m a n y m w b o c z n e j k ie s z e n i k u rtk i. N a te j sam ej l i n i i p a sa żer ce u k ra d z io n o c a łą to reb kę. P o lic ja n c i ra d z ą trzym a ć p o rt f e le i t e le f o n y w w e w n ę trz n y c h k ie s z e n ia c h u b ra ń, a w t r a k c ie z a k u p ó w n a jle p ie j je s t p o d z ie lić ka sę na k ilk a części i u k r y ć ją w ró ż n y c h m ie js c a c h, p o z o s ta w ia ją c w z e w n ę trz n y c h k ie s z e n ia c h b ilo n. K ie s z o n k o w c y n ie m a ją z a zw y czaj w y g lą d u bandytów. M o że to być m ło d a d o b rz e u b ra n a k o b ie ta lu b n o b liw y s ta rs zy pan. U c z n io w ie z k la s y m u n d u ro w e j L ic e u m O g ó ln okształc ące go Z a k ła d u D o s k o n a le n ia Z a w o d o w e g o w K a to w ic a c h n a k rę c ili f ilm o m etodach d z ia ła n ia kie szon kow có w. M o żn a go o b e jrz e ć na s tro n ie K o m e n d y M ie js k ie j P o lic ji w B yto m iu. Eg. nionej gazem propan-butan. Zamieszanie trw a ło kilka godzin. o z d a r z e n ia d o s z ło t u ż po g o d z in ie 11 w m in io n y w to re k. H u k r o z r y w a n e j b u tli n ie b y ł głośny, je d n a k w k ró t ce p o te m p ra c o w n ic y b a sen u p o c z u li w o ń u la tn ia ją c e g o się gazu i w e z w a li s tra ż p o ż a rn ą. c ze ś n ie j, n ie c z e k a ją c n a pom oc, e w a k u o w a n o 56 osób, w ty m 17 ką p ią c yc h się u c z n ió w i ic h o p ie kunów. N a u lic y c z e k a li ró w n ie ż p ra c o w n ic y p la c ó w k i. S tra ż a c y d m u c h a ją c na z im n e w y s ła li n a m ie js c e aż 5 wozów. F u n k c jo n a r iu s z e szyb ko d o t a r li do p o m ieszc zen ia, w k tó ry m sta ła p ię c io k ilo g ra m o w a tu ry s ty c z n a b u tla. J a k p o te m u sta lo n o, je d e n z p ra c o w n ik ó w n a p e łn ił j ą gazem w z im n y m o to c z e n iu, po c z y m D p rz y n ió s ł na k ą p ie lis k o i u s ta w ił w p o m ie s z c z e n iu g o sp o d a rc z ym n ie d a le k o k a lo r y f e r a. w y n i k u z w ię k s z o n e j te m p e ra tu ry gaz z w ię k s z y ł s w o ją o bjętość i b u tlę ro ze rw a ło. J e j k o rp u s p ę k ł na d łu gości o k o ło 20 ce n tym e tró w. J a k k o r e k sza m p a n a z o s ta ł ró w n ie ż w y s trz e lo n y zawór. S tra ża c y p rz y u ż y c iu c z u jn ik ó w s p r a w d z ili s tę ż e n ie g azu w p o m ie szc ze n ia c h, je d n a k n a szczę ście o ka za ło się ono m in im a ln e. y b u c h n ie w y r z ą d z ił ró w n ie ż w ię k s z y c h szkód. po m ieszc ze n iu n ie w ie lk ie m u u s z k o d z e n iu u le g ł je d y n ie fra g m e n t ty n k u. N a m ie js c u o b ecn a b y ła P o w ia to w a In s p e k to r N a d z o ru B u d o w la n e g o E lż b ie ta K w ie c iń s k a. S. Śmierć za kierownicą Zatarasowana droga. Do tragedii doszło w m iniony po niedziałek na alei Jana Pawła II. Zm arł tam prowadzący cięża rówkę 69-letni mężczyzna. koło g odziny 9.20 cię żaro w y m an ja d ą cy w k ie ru n k u Cho rzo w a na łu k u d ro g i u d e rz y ł w m eta low ą b a rie rk ę en ergo chło n ną, zry w a ją c ją i c a łko w ic ie b lo k u ją c oba pasy ru c h u. e z w a n i na m iejsce ra to w n ic y m edyczni w yd o b y li z w n ę trza rozbitego samochodu n ie p rz y to m n e g o, ja k się p ó ź n ie j okazało, 69-letniego mężczyznę. M im o p ro w a d zo n ej p rzez k ilk a naście m in u t a k c ji re a n im a c y jn e j z u d z ia łe m ra to w n ik ó w pogotowia ratu nko w eg o i straży po ża rnej n ie u d a ło się ocalić kierow cy. P o lic ja n ci w s tę p n ie u s ta lili, że p rzyc zyn ą O w y p a d k u mogło być nag le zasłab n ie c ie 69-latka i w c h w ili, gdy sa m ochó d u d e rz a ł w b a rie rk ę, b y ł o n ju ż nieprzytom ny. O statecznie p rzyczynę ś m ie rc i k ie ro w c y w y ja śni zarządzona przez p ro k u ra tu rę sekcja zwłok. P o niew a ż pojazd i b a rie ra zablo ko w a ły dw a pasy ru c h u w k ie ru n k u C ho rzo w a i je d e n w k ie ru n k u P ie k a r Ś ląskich, p o lic ja n c i z b yto m s k ie j i p ie k a rs k ie j d ro g ó w ki w y znaczyli objazdy. Chcąc dojechać do Chorzowa, ko n ieczne b yło d o ta rcie do c e n tru m Bytom ia. Około godziny 13 ru c h został przywrócony. ciągu tyg o d n ia b y ł to ju ż d ru g i w ypadek, do któ rego doszło w B y to m iu z p o w o d u n a g łyc h p ro b le m ó w z d ro w o tn y c h k ie ro w c y. D o p o p rz e d n ie g o z d a rz e n ia d o s zło na O b w o d n ic y P ó łn o cn ej. zde r z e n iu się 3 sa m o cho dó w ra n n e zostały 4 osoby. Eg.

12 E, ', m j mh» HE' HEH M ih l 'l Środek życia Biblioteka uczciła patrona Książka o profesorze Studenckim. kw ietniu 1993 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała imię ładysława Studenckiego. Z okazji 20. rocznicy tego wydarzenia ukazała się książka zatytułowana Profesor ładysław Studencki - patron bytomskiej biblioteki". t a d y s ł a w S t u d e n c k i S z k o ly P e d a g o g ic z n e j w O p o lu. u r o d z i! s ię w 103 la ta T a m u z y s k iw a ł k o l e jn e t y t u ł y t e m u w Ż y w c u. S t u d ia n a u k o w e : d o c e n ta, p r o f e s o r a ro z p o c z ą ł n a U n iw e r s y t e c ie n a d z w y c z a jn e g o i w re s z c ie p r o J a g ie llo ń s k im w K r a k o w ie, n a fe s o ra z w y c z a jn e g o. C a ły czas, s t ę p n ie p r z e n ió s ł s ię n a U n i aż do ś m ie rc i, m ie s z k a ł w B y t o w e r s y t e t J a n a K a z im ie r z a w e m iu p r z y u l. O le jn ic z a k a. Z m a r ł L w o w ie, g d z ie u z y s k a ł t y t u t m a w r o k u 1985, je g o g ró b z n a jd u g is tra. J e s z c z e p rz e d w o jn ą r o z j e s ię n a c m e n ta rz u M a t e r D o p o c z ą ł p ra c ę ja k o n a u c z y c ie l lo ro s a. w P ie k a r a c h Ś lą s k ic h B y t o m iu ła d y s ła w S t u r o k u p r z y je c h a ł do B y t o m ia d e n c k i z o s t a w ił lic z n ą g r u p ę b y ł osobą, k t ó ra n a d a w a ła u l i u c z n ió w i w y c h o w a n k ó w. T o c o m i p la c o m n a s z e g o m ia s ta w ła ś n ie o n i 20 la t te m u b y li i n i p o ls k ie nazw y. O r g a n iz o w a ł t u c ja to ra m i n a d a n ia M ie js k ie j B i t a j ta k ż e p ie r w s z e lic e u m o g ó l b lio t e c e P u b lic z n e j w B y t o m iu n o k s z ta łc ą c e r o k u z a i m ie n ia ła d y s ła w a S t u d e n c ło ż y ł K lu b L it e r a c k i d z ia ła ją c y k ie g o. S to s o w n ą u c h w a łę r a d n i aż do 1981 ro k u. Z a p r a s z a ł o n n aszeg o m ia s ta p r z y ję l i 5 k w ie t do n a szeg o m ia s ta n a o d b y w a n ia 1993 ro k u. Z o k a z ji 20-leją c e s ię c y k li c z n ie s p o t k a n ia c ia te g o w y d a r z e n ia b ib lio t e k a z n a n y c h p is a r z y i lu d z i n a u k i w y d a ła k s ią ż k ę z a t y t u ło w a n ą z c a łe j P o ls k i. S ta ty s ty c y o b li P ro fe s o r ła d y s ła w S tu d e n c k i c z y li, że t a k ic h s p o tk a ń w c ią - p a tro n b y to m s k ie j b ib lio t e k i. gu 33 la t o d b y ło s ię o k o ło S k ła d a s ię o n a z t r z e c h części. B y ł p o lo n is t ą w L ic e u m O g ó l P ie r w s z a to k i l k a a r t y k u ł ów, n o k s z ta łc ą c y m im. J a n a S m o c h a r a k t e r y z u ją c y c h i p o d s u le n ia, a w 1955 r o k u z o s ta ł p r a m o w u ją c y c h d o ro b e k n a u k o w y c o w n ik ie m n a u k o w y m y ż s z e j p ro fe s o ra. D ru g a z a w ie r a m n ie j w s p o m n ie n ie b is k u p a o r d y n a r iu s z a g liw ic k ie g o J a n a K o p ca, k t ó r y ja k o u c z e ń I I I L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e g o im. ła d y s ła w a B r o n ie w s k ie g o w B o b r k u u c z e s t n ic z y ł w s p o tk a n ia c h K lu b u L ite r a c k ie g o. te k ś c ie z a ty tu ło w a n y m Ś w ia t p ię k n e g o d u c h a b is k u p J a n K o p ie c p is z e m.in.: P r o f e s o r a ła d y s ła w a S t u d e n c k ie g o o d p ie r w s z e g o s p o tk a n ia o g a rn ą łe m m o im p o d z iw e m. Z je g o o so b ą w ią ż e s ię o d k r y c ie p rz e z e m n ie sze rsze g o ś w ia ta. ró s ł w e m n ie w y d o b y t y z p o w s z e d n io ś c i i z n a la z ł s ię w ś ró d n ie m a l n a d p r z y r o d z o n y c h w a rto ś c i. Z a im p o n o w a ła m i od p ie rw s z e g o s p o tk a n ia n ie z w y k le k u lt u r a ln a s y lw e tk a, k tó r a w y b ija ł a s ię z t ł a z w y k łe g o, c o d z ie n n e g o, g ó rn ic z e g o lo s u. Z a w s z e c e n iłe m p ra c ę tzw. z w y k łe g o ro b o tn ik a, k t ó ry m b y ł m ój o jc ie c, a le o b ja w ie n ie s ię d z ię k i P r o f e s o r o w i w ie lk ie g o ś w ia t a o d d z ia ła ło n a m n ie n ie m a l ja k w e jś c ie do S e z a m u. N o w a k s ią ż k a je s t b o g ato i l u s tro w a n a a r c h iw a ln y m i fo to g ra f ia m i, p r e z e n t u ją c y m i p o s ta ć p a tro n a. S p o tk a n ie p ro m o c y jn e z o k a z ji w y d a n ia t e j p u b lik a c ji o d b ę d z ie się w p ią te k 5 k w ie t n ia o godz. 16 w r o t u n d z ie M ie js k ie j B i b l i o t e k i P u b lic z n e j. S w o ją o b e c n o ś ć z a p o w ie d z ia ł m.in. p r z e d s t a w ic ie l r e k t o r a U n iw e r s y te tu O p o ls k ie g o, p o w s ta łe g o n a b a z ie u c z e ln i, w k t ó r e j p ro fe s o r S tu d e n c k i p ra c o w a ł. czę ś c i a r t y s ty c z n e j k w a r t e t A kad e m o s z a g ra io s n ę A n t o n io V iv a ld ie g o. (m) o f ic ja ln e w s p o m n ie n ia p o ś w ię c o n e je g o o s o b ie. t r z e c i e j z a w a rto n a to m ia s t b ib lio g r a f ię p u b lik a c ji n a u k o w y c h ła d y s ła w a S tu d e n c k ie g o o ra z w y k a z p r a c d o k t o r s k ic h n a p is a n y c h p o d je g o k ie r u n k ie m w y ż s z e j S z k o le P e d a g o g ic z n e j w O p o lu. C a łość o p ra c o w a ł p ro f. d r hab. P i o t r O b r ą c z k a - b y t o m ia n in i z a ra z e m u c z e ń p ro fe s o ra ła d y s ła w a S tu d e n c k ie g o. Z a w a r t e w k s ią ż c e a r t y k u ł y b y ły ju ż w c z e ś n ie j d r u k o w a n e lu b z o s ta ły n a p is a n e s p e c ja l n ie n a p o tr z e b y t e j p u b lik a c ji. T a k im p r z e s ła n y m s p e c ja ln ie d o n o w e j k s ią ż k i t e k s te m je s t Mecyje, czyli chaos pozorny Trzy w fin ale. Świetnie Ulegli pięknu. Kwintet Śląskich Kameralistów wydał a te ra z m a ją o g ro m n ą nową płytę zatytułowaną Mecyje". Zawarł na niej trzyna ście bardzo różnych, ale pięknych utworów żydowskich. szansę na in d e ksy p re Zawalczą o indeksy szkoły policyjnej b r z e p r z y ję t ą p ły t ę z n ie t y p o w y m i o p r a c o w a n ia m i n a jw ię k szyc h p r z e b o jó w ro c k o w y c h la t 60. i 70. M e c y je z p e w n o ś c ią ta k ż e p r z y n io s ą k a m e r a lis t o m u z n a n ie. J a k je s t t a p ły ta? O d d a j m y g łos D a r iu s z o w i Z b o c h o w i: - Mecyje to według słownika coś w in t e t, w k t ó r y m w y s tę p u ją ta k ż e b y t o m ia n ie, d z ia ła od d w u d z ie s tu lat. T w o rz ą go Dariusz Zboch, Jakub K Lysik, Jarosław Marzec, Kata rzyna Biedrowska o ra z Krzysz tof Korzeń. Z e s p ó ł m a n a k o n c ie lic z n e w y s t ę p y n a f e s tiw a la c h i k o n c e rta c h, w ie le ra z y w s p ó ł p ra c o w a ł ze z n a k o m ity m i ś p ie w a k a m i i in s t r u m e n t a lis t a m i. p rz e s z ło ś c i w y d a ł b a rd z o do- nadzwyczajnego, specjał frykas. Ten tytuł doskonale ilu s tru je za wartość naszej płyty. Znajdziecie tam wszystko: hymn państwowy Iz ra e la, i d ziecięcą p iosen k ę, Psalm y Dawida i pieśń weselną, klezm erski kawałek i modlitwę. Chaos je s t je d n a k tylko p o z o r ny. Jedyna w swym rod za ju, chwytająca za serce melodyjność i uczuciow ość, czyniąca m uzy kę żydowską tak rozpoznaw al ną wśród k u ltu r świata, łączą wszystko w całość. To p ię k n o w najczystszej postaci, którego u rok ow i nie sposób ulec... więc ulegliśm y. aure spisały się w eliminacjach, stiż o w e j yższej Szkoły Policji ze Szczytna. Trzy bytom ianki zagrają o naj wyższą pulę. K atarzyna Majda, M arta Szydłowska o ra z Sylwia Derkowska są u c z e n n i c a m i V I I L ic e u m O g ó ln o k s z ta ł c ą c e g o w c h o d z ą c e g o w s k ła d Z e s p o łu S z k ó ł A d m in is t r a c y j n o - E k o n o m ic z n y c h i O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h p r z y u lic y e b e ra. s z y s tk ie k s z ta łc ą s ię w k la s ie p o lic y jn e j i w p rz y s z ło ś c i c h c ia ły b y w ło ż y ć m u n d u r y t e j fo rm a c ji. D z ię k i s w y m ta le n t o m m oc no p r z y b liż y ły s ię do s p e łn ie n ia te g o m a rz e n ia. K a s ia, M a r ta i S y lw ia w y s t a r t o w a ły w te g o ro c z n e j e d y c ji O lim p ia d y P o lic y jn e j, o r g a n i z o w a n e j p rz e z s z k o łę ze S z c z y t na. P rz e z t u r n ie je e lim in a c y jn e p rz e s z ły j a k b u rz a, w k o m p le c ie k w a lif ik u ją c się do f in a łu. Z a d a n ie to do ła tw y c h n ie n a le ż a ło, g d yż m u s ia ły p o k o n a ć k o n k u r e n t k i z c a łe j P o ls k i. p i e r w szej części o lim p ia d y j e j u c z e s t n ic z k i p is a ł y p r a c e n a j e d e n z w ie lu z a d a n y c h p r z e z c z ło n k ó w j u r y te m a tó w. d r u g ie j z k o le i o d p o w ia d a ły n a p y ta n ia d o ty c z ą c e w ie d z y o s p o łe c z e ń s tw ie, a ta k ż e w y k a z y w a ły s ię w ie d z ą d o tyc zą c a u s ta w o p o lic ji o ra z o b ro n i. - Nasze uczennice Kozacy prezentują Dwie wystawy. Tak się złożyło, że w jednym tygodniu zaprezentowano wystawy malarstwa dwóch bytomskich plastyków - ojca i syna. A dam Jacek Kozak je s t je d n ym z n e s to ró w b y to m s k ie go ś ro d o w is k a p la s ty c z n e go. y s ta w ę je g o o b ra z ó w m oż n a o g lą d a ć w B iu r z e P r o m o c ji B y to m ia p r z y R y n k u 7. A r t y s t a m a sw ój w ła s n y n ie p o w ta rz a ln y s t y l - c e c h u je go ja s n a, c ie p ła k o lo ry s ty k a, d o m in u ją o d c ie n ie p o m a ra ń czy i ja s n e j z ie le n i. T w a r z e k o b ie t p o ja w ia ją c e s ię n a o b ra z a c h A d a m a J a c k a K o za ka, g ir la n d y liś c i i k w ia tó w n a s u w a ją s k o ja rz e n ia z sec esją To k o le jn a p re z e n ta c ja b yto m sk ie g o a rty s ty p rz y R y n k u 7. S yn A d a m a K o za ka Jacek Kozak ró w n ie ż je s t a rty s tą p la s ty k ie m, z a jm o w a ł s ię ta k ż e s c e n o g ra fią t e a tra ln ą, p ra c u ją c w c h o rz o w s k i T e a trz e R o z ry w k i. e rn is a ż w y s ta w y je g o o b ra z ó w o d b y ł s ię w u b ie g ły m ty g o d n iu w re s ta u r a c ji P o d C za p lą p rz y u l. M o n iu s z k i. K o lo r y s t y k a p łó c ie n J a c k a K o za k a je s t c ie m n ie j sza n iż w p r z y p a d k u o b ra z ó w o jc a - to ra c z e j je s ie ń n iż w iosna. In t e r e s u je go p e jz a ż, a le ta k ż e a k t kobiecy. Z a ró w n o B iu r o P r o m o c ji B yto m ia, ja k i re s ta u ra c ja P o d C za p lą u d o s tę p n ia ją z a in te re s o w a n y m k o n ta k t z a rtysta m i. P re z e n to w a n a na o b u w ysta w a c h o b ra z y m ożna w ię c nabyć. (m) Uczennice bytomskiej szkoły stoją przed w ielką szansą poradziły sobie świetnie - k o m e n Dagmara Jarosz-Lewandowska. - P y ta t u je d y r e k t o r Z S A E io nia były podchw ytliw e i bardzo szczegółow e. P rzy g o to w a n o je tak, by sprowokować olim pijczy ków do pom yłki. Trójka naszych dziewczyn n ie dała się zagiąć. T e ra z p r z e d r e p r e z e n t a n t k a m i b y to m s k ie j p la c ó w k i ro z g r y w k a d e c y d u ją c a. 12 k w ie t n ia w y b io r ą s ię do S zc zytn a, b y ta m w z ią ć u d z ia ł w f in a le o lim p ia d y. C ze ka j e te s t u s tn y z w ie d z y d o tyc zą c e j p o li c ji, a ta k ż e t e s t s p r a w n o ś c io w y. J e ś li d z ie w c z y n y z n a j d a s ię w p ie r w s z e j p ię tn a s tc e, to in d e k s w y m a r z o n e j u c z e ln i m a ją z a p e w n io n y. aure

13 Środek życia Konkurs dla uczniów. Nie tylko umiejętnością czyta nia musieli wykazać się uczniowie szkół podstawowych w czasie konkursu zorganizowanego w auli Gimnazjum h ' H H M I, «13 Czytając, poznawali mity nr 2 przy pl. Klasztornym. m a r c u w b y t o m s k ic h s z k o ła c h o d b y ło s ię w y ją t k o w o d u ż o k o n k u r sów, w k tó ry c h d z ie c i i m ło d z ie ż m og ła s p ra w d za ć s w o je u m ie ję t n o śc i z ró ż n y c h d z ie d z in w ie d zy. J e d n ą z t a k ic h im p re z b y ł szósta e d y c ja M ie js k ie g o K o n k u r s u C z y te ln ic z e g o, k t ó r y o d b y ł s ię w G im n a z ju m n r 2. Jeg o o r g a n i z a to rk a m i b y ły Agnieszka Rozner i Anna Rdes. D o r y w a liz a c ji p r z y s t ą p iło d w a d z ie ś c ia d w u o so b o w ych zespołów. M im o sw o j e j n a z w y - k o n k u r s n ie o g ra n i c za ł s ię je d y n ie do c zyta n ia. T y m r a z e m p r z e b ie g a ł p o d h a s łe m P o d e g id ą a n t y k u. U c z n io w ie m u s ie li w y k a z a ć s ię ta k ż e z n a jo m o ś c ią m ito lo g ii g r e c k ie j o ra z r z y m s k ie j. U c z e s t n ic y s p r a w d z ili s w ą w ie d z ę i u m ie ję tn o ś c i w d z ie w ię c iu k o n k u r e n c ja c h - m ię d z y in n y m i r o z p o z n a w a li b o g ó w n a p o d s ta w ie p rz e d s ta - w io n y c h fra g m e n tó w ic h b io g ra f ii, n a z y w a li i c h a r a k t e r y z o w a li m uzy, id e n t y f ik o w a li m ity c z n e is to ty. Z m a g a n ia b y l y b a rd z o u ro z m a ic o n e - u c z e s tn ic y k o n k u r s u w ła s n o r ę c z n ie w y k o n y w a li n a p r z y k ła d a n ty c z n e m a s k i muz. N a jw ię c e j s a t y s f a k c ji m ie l i o c z y w iś c ie la u r e a c i. P i e r w sze m ie js c e z a ję li Dawid Kurek i Magdalena olska ze S z k o ły P o d s ta w o w e j n r 38, d ru g ie m ie j sce - Barbara Bryła i eronika Gargas ze S z k o ły P o d s ta w o w e j n r 4, a trz e c ie Magdalena ałęga i Marcin Stryjecki ze S z k o ły P o d s ta w o w e j n r 51. N a za k o ń c z e n ie s p o tk a n ia u c z e s tn ic y k o n k u r s u o b e jr z e li p rz e d s ta w ie n ie z a ty tu ło w a n e J a k r o z p ę ta łe m w o jn ę t r o ja ń s k ą p rz y g o to w a n e p rz e z u c z e s tn ik ó w s z k o ln e g o k o ła b i b lio te c z n e g o S ilv a L ib r is z G im n a z ju m n r 2. (m) Czterdziestu uczniów szkół podstawowych sprawdziło swoje umiejętności podczas konkursu. Druga klątwa bytomska? Sprawa sprzed lat. O klątwie, a dokładniej o interdykcie rzuconym na Bytom w 1367 roku za utopienie dwóch księży z kościoła Mariackiego, już wielokrotnie pisaliśmy. Średniowieczny plan Bytomia o d o b n ie często p rz y p o m i n a liś m y p ro ś b ę b y to m ia n z 1711 r o k u o z d ję c ie t e j w y ją tk o w o d o t k liw e j kary. N a t o m ia s t w ie lu h is t o r y k o m u s z ły u w a d z e in n e z d a rz e n ia, k t ó re p o c ią g n ę ły być m o że p o d o b n e k o n s e k w e n c je, choć przes tę p s tw o b y ło, j a k s ię z d a je, P z n a c z n ie m n ie js z e. In f o r m a c ję o t y m z n a la z łe m w R e g is tr u m S a n ti e n c e la i, a w ię c w szesn a s t o w ie c z n y m k o d e k s ie r ę k o p iś m ie n n y m z d e p o n o w a n y m w P ra d z e, w k t ó ry m z n a jd u ją się d o k u m e n ty bą dź sam e ic h re g e sty z k o p ia rz a k a n c e la r ii k s ię c ia o p o ls k ie g o J a n a D o b re g o, p o d k tó re g o w ła d a n ie m p rz e z k il k a n a ś c ie la t (od 1498 do 1526) p o z o s ta w a ł ró w n ie ż B ytom. P r z e d laty, b ę dą c w P ra d z e, m ia łe m tę księ g ę rę k o p iś m ie n n ą w rę c e i s p o rz ą d z iłe m w te d y fo to k o p ię z n a jd u ją c e g o s ię w n im d o k u m e n tu lo k a c y jn e g o naszego m ia s ta z 1254 r o k u n a p o trz e b y M u z e u m G ó rn o ś lą s k ie g o. T e ra z n a to m ia s t z w r ó c iłe m u w a g ę n a d w a z n a jd u ją c e s ię w t e j k s ię d z e in n e d o k u m e n ty. P ie r w s z y n o s i d a tę 19 m a rc a 1479 ro k u. y s t a w ił go z n a n y p r a ła t k a te d r y w r o c ła w s k ie j d r d e k r e t ó w M ik o ł a j S c h u lt is, b y ły s t u d e n t u n iw e r s y t e t ó w w K r a k o w ie i P a d w ie, w y s tę p u ją c y ró w n ie ż pod ła c iń s k im n a z w is k ie m S c u lt e t i ( w s z a k n ie m ie c k ie S c h u lz e s o łty s to ła c iń s k ie - s c u lte tu s ). I w y s ła ł go do k s ię ż y z k o ś c io łó w w C z e la d z i (za p isa ne: C ze la c z ), B y to m iu ( P itu m ), z tu te js z y c h ś w ią ty ń Św. D u c h a i św. M a łg o r z a t y p o z a m u r a m i m ie js k im i, w B is k u p ic a c h ( B is c u p ic z i ), Z b r o s ł a w ic a c h ( S p r o s la w ic ze ), e sz n a (c h yb a ie s z o w a ) i M o n u c z e. e z w a ł ic h w s z y s t k ic h do p o d ję c ia e n e rg ic z n y c h d z ia ła ń p r z e c iw b u rm is t r z o w i, ła w n ik o m, r a jc o m i m is t r z o m c e c h o w y m w B y t o m iu, za ic h n ie w ła ś c iw e p o c z y n a n ia w o b e c J a n a P o c z in a a lta rz y s ty, a w ię c O G Ł O S Z E N k s ię d z a, k t ó r y o d p r a w ia ł m sze ś w ię te i u tr z y m y w a ł s ię ze s ty p e n d ió w m s za ln yc h. Z d a ls z y c h z d a ń d o k u m e n tu w y n ik a, że sp ra w a c ią g n ie się od lat, a in te rw e n c ja in n e g o p ra ła ta w ro c ła w s k ie g o - zna nego p ro fe so ra k ra k o w s k ie j u c z e ln i M ik o ła ja T e m p e lfe ld a w o b ro n ie p o k rz y w d z o n e g o o k a za ła się d o tą d n ie s k u te c z n a. S tą d w e z w a n ie, by a d re s a c i tego p ism a n a p o m n ie li ra z jeszcze w in n y c h tyc h nadużyć, k tó rz y d o tą d n ic so b ie n ie r o b ili z k lą tw y, k tó rą z o s ta li o b ło ż e n i. I z a p o w ie d z ie li im, że je ś li w c ią gu o ś m iu d n i n ie b ę d ą p o k u to wać, p o n o w n ie zosta n ą u k a ra n i. A m iejsca, w k tó ry c h się p o ja w ią, zostaną o b łożone in te rd y k te m. Ta o s ta tn ia groźba z a p o w ia d a ła w ię c k a rę d o tk liw s z ą, bo o b e jm u ją c ą n ie ty lk o w in o w a jc ó w, a le i tych, k t ó r z y u d z ie lą im s c h r o n ie n ia lu b z n im i się k o n ta k to w a ć będą. Co isto tne, w y s ta w c a d o k u m e n tu w y s tę p o w a ł t u ja k o s ę d z ia i k o m is a rz ( iu d e x e t c o m m is a riu s ) b is k u p a w ro c ła w s k ie g o R u d o lfa z R u d e s h e im, p ia s tu ją c e g o z a ra zem godność le g a ta pa p ieskieg o. D y s p o n o w a ł w ię c o d p o w ie d n im i u p ra w n ie n ia m i. p o s z u k iw a n iu b liż s z y c h in f o rm a c ji n a te m a t n a g a n n yc h postaw zarząd có w B y to m ia n a tra fia m y w sa m ym rę k o p iś m ie n n y m I E Gotyk brzmiący rockiem Kto wygra nagranie? Mieszczący się przy ulicy Kościelnej bytom ski klub Gotyk zaprasza w kw ietniu na d ru g ą część fe s tiw a lu z a ty tu ło w a n e g o B yto m Energia Rocka". zęść p ie r w s z a o b y ła s ię w m a rc u i p r z y c ią g n ę ła s p o ro c e n ią c y c h w y s tę p y n a ż y w o m ił o ś n ik ó w m u z y k i. N a s c e n ie k l u b u z a p r e z e n t o w a ło s ię aż s z e s n a ś c ie z e s p o łów, w ś ró d k tó ry c h z n a la z ły się m ię d z y in n y m i A n o t h e r o rld, M ir a s h i K o m b a jn do Z b ie r a n ia K u r po io s k a c h. K o le jn e, r ó w n ie c ie k a w ie s ię z a p o w ia d a ją c e k o n c e rty, r u s z a ją j u ż 5 k w i e t n ia. U s ły s z y m y g r u p y H a b a k u k, T E U o ra z p A R T y z a n t. O p ró c z te g o co t y d z ie ń w G o t y k u w y s t ą p ią m ło d e, c z a s e m d o p ie r o p o c z ą tk u ją c e g r u p y w a lc z ą c e o u z n a n ie p u b lic z n o ś c i, p o c h w a ły p ro fe s jo n a ln e g o j u r y i a t r a k c y jn ą n a g ro d ę. J e s t n ią m ożli- C w ość n a g r a n ia t e le d y s k u i p io s e n e k w p r o fe s jo n a ln y m s tu d iu r e a l i z a c y j n y m D w a P o z io m y. D o d a tk o w o t r iu m f a t o r f e s tiw a lu z a g ra n a s c e n ie u b o k u z n a n e j w c a łe j P o ls c e k a p e li A p te k a. B y to m E n e r g ia R o c k a to n ie t y lk o k o n c e rty. k a ż d ą n ie d z ie lę k w ie t n ia w k lu b ie k o n t y n u o w a n e b ę d ą te ż d a rm o w e w a rs z t a t y g it a r o w e. P o p r o w a d z i je z n a n y w n a s z ym m ie ś c ie m u z y k i m u lt iin s t r u m e n t a lis t a Marek Klata Dmytrow. U c z e s tn ic y za ję ć na r a z ie ć w ic z ą i p o z n a ją ró ż n e t e c h n ik i gry, a le ju ż w m a ju z y s k a ją szansę p o c h w a le n ia się s w y m i u m ie ję tn o ś c ia m i. S ta n ie s ię to pod cza s im p re z y o n a z w ie Jam Rock. aure k o d e k s ie na d o k u m e n t w y s ta w io n y 10 s tyc z n ia 1469 ro k u, a w ię c 10 la t w c z e ś n ie j. Z je g o a n a liz y w y n ik a, że ju ż w te d y w s p o m n ia n y b is k u p w ro c ła w s k i z le c ił sw em u p r a ł a t o w i z b a d a n ie s k a r g i J o a n n e sa B o d zin y, a lta rz y s ty z k o ś c io ła św. M ik o ła ja w B y to m iu, k tó re g o S ta n is ła w R u d s k y o ra z b u rm is t r z i r a d n i b yto m sc y n ie gdyś s iłą w y p ę d z ili, z a b r a li m u ro c z n y czynsz i w ie le p o tw o rn y c h k rz y w d m u w y r z ą d z ili ( in iu r ia s e n o rm e s in t u le r u n t ). S z ko d a, że n ie w ie m y, k ie d y m ia ło to m ie js c e, bo d o k u m e n t m ó w i t y lk o o c z a s ie m in io n y m ( vo r Z e ite n ). N ie znam y też p rz y c zyn ta k ic h zach o w a ń za rzą d có w m iasta. N ie w ie m y też n ic o o w y m J a n ie B o d z in ie. M o ż n a m ieć ty lk o pewność, że te n d r u g i to a ltarzysta P o c z in a z d o k u m e n tu z 1479 ro k u. N a to m ia s t n a z w is k o R u d z k i często w y s tę p u je w d o k u m e n tach. N ie w ie m y je d n a k, czy b y ł to t e n sam S ta n is ła w, k t ó ry w y m ie n io n y zo s ta ł w ś ró d ś w ia d k ó w n a w a ż n y m d o k u m e n c ie z 6 lip c a 1459 r o k u o s p rz e d a ż y p o ło w y B y to m ia p rz e z k s ię c ia a c ła w a I cies zyń skie g o, czy z d o k u m e n t u z 20 c z e rw c a ro k u n astę pnego bądź z 25 lip c a 1466 i 29 c z e rw c a 1467 ro ku. Co je d n a k n a jw a ż n ie js z e, n ie z n a m y d a ls z e g o c ią g u s p ra w y, w t y m ta k ż e i tego, czy d u c h o w n i ze w s zys tk ic h o k o lic zn yc h p a ra fii, p o w o łu ją c się na p e łn o m o c n ic tw a b is k u p ie g o ko m is a rz a, o b c ią ż y li B y to m ta k d o t k liw ą karą. JAN DRABINA

14 14 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie dzielnic Mieszkańcy się skrzyknęli i pomogli starszej kobiecie Miechowice. Takie historie niesamowicie budują. Dzię ki bezinteresownemu zaangażowaniu kilku osób starsza mieszkanka dzielnicy nie marzła w swym mieszkaniu pod czas świąt wielkanocnych. Położą nowe rury na ulicy marszałka Stroszek. Do połow y maja potrw ają roboty przy budowie nowej kanalizacji w dziel nicy. Inwestycję realizuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. race p ro w a d zo n e są w ciągu u lic M a rs z a lk a Rydza-Śmiglego o raz L e g n ic k ie j. Zada n ie e k ip y re m o n to w e j to stw o rze n ie lic z ą c e j 540 m e tró w s ie c i ka n a liz a c ji s a n ita rn e j i deszczowej. N o w e r u r y trz e b a położyć, bo sta re, m ające n a w e t k ilk a d z ie s ią t lat, b y ły ju ż s o lid n ie w yeksp lo a to w an e i od d a w na n ie s p e łn ia ły n a le życ ie sw o je j fu n k c ji. Często do c ho d ziło do k ło p o tliw y c h d la m ieszkańców o ko liczn ych dom ów a w a rii i d łu g o trw a ły c h p rz e rw w d o s ta w ie wody. Z d a n ie m sp e cja listó w z B P K po za ko ń c ze n iu in w e s ty c ji te p ro b le m y m a ją w re s zc ie zniknąć. P R o b o ty w S tro s z k u ro zp o c zę to je s z c z e w p a ź d z ie r n ik u m in io n e go ro k u. J e ś li w s z y s tk o p ó jd z ie z g o d n ie z p r z y ję t y m p la n e m, to p o w in n y się o n e zakoń czyć w p o ło w ie m aja. N a r a z ie w y k o n a n o p ra c e in s ta la c y jn e. T e ra z trz e b a o d tw o rz y ć n a w ie r z c h n ię je z d n i, a w ię c w y la ć n o w y a s fa lt i w y b ru k o w a ć b ie g n ą c y w z d łu ż c h o d n ik. T a część z a d a n ia b ę d z ie r e a liz o w a n a, k ie d y p o p r a w ią się w a r u n k i a tm o s fe ry c z n e i p o d n ie s ie s ię t e m p e r a t u r a p o w ie trza. N a r a z ie w y k o n a w c a p rz e d s ię w z ię c ia d b a o to, b y o b y d w ie u lic e b y ły w m ia r ę m o ż liw o ś c i p r z e je z d n e, a w n a w ie r z c h n i n ie p o w s ta w a ły u b y tk i. K ie r o w c y p r z e je ż d ż a ją c y p r z e z u lic e R y d z a - Ś m ig łe g o o ra z L e g n ic k ą p o w in n i z a c h o w a ć s z c z e g ó ln ą o stro żno ść, stosow a ć s ię do d o r a ź n ie p o s t a w io n y c h z n a k ó w d ro g o w y c h i p rz e d e w s z y s tk im z d ją ć nogę z gazu. A k tu a ln ie trw a ją c a in w e s ty c ja b ę d z ie k o n ty n u o w a n a ta k ż e na in n y c h fra gm enta ch o b yd w u ulic. n ie d a le k ie j p rz ys z ło ś c i p la n o w a n e są m ię d zy in n y m i p ra ce p rz y p rz e b u d o w ie s ie c i k a n a liz a c y jn e w ciągu u lic y R ydza-śm igłego od n u m e ru 6 do 54. aure s z y s t k o z a c z ę ł o s ię w m in io n y p o n ie d z ia łek. P rz e w o d n ic z ą c ą b y to m s k ie j R a d y M ie js k ie j Skalską o d w ie d z ił pod czas s e s ji m ło d y m ie c h o w ic z a n in. S z u k a ł n a t y c h m ia s t o w e j p o m o c y d la s ta rs z e j, s a m o tn ie m ie s z k a ją c e j lo k a t o r k i d o m u p r z y u lic y R a c jo n a liz a t o r ó w 5. K o b ie t a b y ła z ro z p a c z o n a, bo n ie m ia ła ja k o g rza ć sw ego lo k u m. S ta ry, m oc no ju ż w y e k s p lo a to w a n y p ie c w ę g lo w y z a m o n t o w a n y w p o k o ju o d d a w n a je s t n ie c z y n n y, a s tra ż p o ż a rn a w ła ś n ie w y d a ła b e z w z g lę d n y za k a z k o r z y s t a n ia z p ie c a k u c h e n n e g o. P o d c z a s p r z e p ro w a d z o n e j k o n t r o li o k a za ło się b o w ie m, że do szło do p o w a ż n e j a w a rii, k tó ra g ro z i w y b u c h e m p o ż a ru. S y tu a c ja m iecho w ic z a n k i s ta ła s ię d ra m a tyc z n a. Z a o k n a m i m im o k a le n d a rz o w e j w io s n y m ró z i śnieg, a w m ie s z k a n iu d o tk liw y, n ie p o z w a la ją c y n a n o r m a ln e f u n k c jo n o w a n ie chłód. N a s z c z ę ś c ie d z ię k i i n i c j a t y w n ie k i l k u osób b a rd z o s z y b ko u d a ło s ię z n a le ź ć r o z w ią z a n ie. D a n u t a S k a ls k a p o p r o s iła o p o m o c p r a c o w n ik ó w p o d le g a ją c e j Z a k ła d o w i B u d y n k ó w M ie js k ic h A d m in is t r a c j i n r 5. p r a w d z ie n ie m ie li o n i u s ie b ie p rz e n o ś n e g o p ie c y k a, k t ó ry m o żn a b y z a in s ta lo w a ć w do m u Danutę p r z y R a c jo n a liz a to ró w, a le o b ie c a li p o szu ka ć w in n y c h p la c ó w k a c h Z B M. A k c ja po m ocy p ro w a d z o n a je s t d w u to ro w o, b o w ie m w ty m sam ym czasie w s p o m n ia n y ju ż m ło d y m ie c h o w ic z a n im p o p rz e z ra d io a p e lu je do b y to m ia n o w s p a r c ie. O d z e w n a d c h o d z i n ie m a l n a ty c h m ia s t. M ie s z k a ją ca w M ie c h o w ic a c h k o b ie ta zg ła sza chęć p o d a ro w a n ia p iec a. To m o b iliz u je do d z ia ła n ia in n y c h. S ą s ie d z i s ta rs z e j p a n i w ła s n y m t r a n s p o r t e m d o s t a r c z a ją p ie c do m ie s z k a n ia p r z y R a c jo n a li z a to ró w i p o d łą c z a ją go do i n s ta la c ji. P o c h w ili o d z y w a ją się p r a c o w n ic y a d m in is t r a c ji. O n i ta k ż e w y w ią z a li s ię z z a d a n ia. e fe k c ie je d e n p ie c p o ja w ia się w k u c h n i, a d r u g i w p o k o ju. K o m in ia rz e p rz e p ro w a d z a ją o d b ió r te c h n ic z n y, w m ie s z k a n iu r o b i się c ie p ło. S a m o tn a k o b ie ta n ie b ę d z ie ju ż m a rzła. - To wydarze nie niezbicie dowodzi, że mamy w B y tom iu niezwykłych m iesz kańców i wrażliwych na potrzeby ludzi pracowników administracji. Dziękuję im wszystkim. Tak trzy m ać! - k o m e n t u je p r z e w o d n i cząca R a d y M ie js k ie j. izo ZAPROSZENI E Poznaj swojego dzielnicowego McDonald's zaprasza na śniadania w stylu wielkich miast spólne przedsięwzięcie. Mało kto z nas zna swojego menu zupełna nowość - chrupiąca kajzerka, a do tego kawa gratis dzielnicowego. Tymczasem kontakt z nim jest czasem ko nieczny dla bezpieczeństwa mieszkańców. To wszystko tylko w McDonald's! la te g o p r z e z n a jb liż s z e t y g o d n ie Ż y c ie B y to m s k i e w p o r o z u m i e n iu z p o lic ja n t a m i b ę d z ie p u b lik o w a ło n a z w is k a t y c h f u n k c jo n a r iu s z y z p o d z ia łe m n a k o m is a r i a t y i d z ie ln ic e. K ie r o w n ik ie m d z ie ln ic o w y c h I K o m is a r ia t u P o l i c j i, n r t e l. (3 2 ) , j e s t a s p i r a n t s z ta b o w y Jerzy Piwoński. P o d le g a ją m u M ie c h o w ic e, S to la r z o w ic e, G ó r n ik i i K a rb. t y m t y g o d n iu p o d a je m y p ie r w s z ą część r e jo n u I K P : S t o la r z o w ic a m i, G ó r n ik a m i, u l. F e liń s k ie g o n r 63 d o 197, u l. N ic k la n u m e r y n ie p a rz y s t e o p ie k u je s ię asp. Jarosław No wak. Os. M ie c h o w ic e z u lic a m i, R e p to w s k ą, S to la rz o w ic k ą, B ła w a tk o w ą, Sam otną, N o w ą, G ru n- D to w ą, L ip o w ą B rz a s k, B a rlic k ie go, M ic h a lo k a i O p o ls k ą p o d le g a asp. Krzysztofowi Niedźwieckiemu. Os. M ie c h o w ic e z u l. F e liń s k ie g o n r 1-61, 2-58, N ic k la n u m e ry p a rz y s te, K a s zta n o w ą, S ty c z y ń s k ie g o, D a le k ą, J a s k ó łc z ą, R o ln ą, R e la k s o w ą, D ro g ą E w y, D ro g ą T o m a s za z a jm u je s ię st. asp Marek Mielczarek. M ie c h o w ic a c h u l. B u k o w ą, J e s io n o w ą, Ś w ie r k o w ą, L e s z c z y n o w ą, J a ś m in o w ą, iś n io wą, F ra n c u s k ą, io s n y L u d ó w, ie n ia w s k ie g o, R a c jo n a l iz a to ró w, D z ie r ż o n ia, E l e k t r o w n ia, C is o w ą, D ę b o w ą, O lc h o w ą, ią z o w ą, ie rz b o w ą, 8 M a rc a, Zgody, B o g u s ła w s k ie g o, D łu g o sza, M a t k i E w y, D e m b o w s k ie g o i S z y b Z a c h o d n i z a jm u je s ię a s p ir a n t Jacek ięckowski. Jedzenie poza domem jest bez w ątpienia coraz częstszym zwyczajem Polaków, a śniadanie jest uważane za najważniejszy posiłek dnia. Od dziś może to być również najbardziej stylowy posiłek. McDonald's zaprasza na śniadania w stylu wielkich miast. M cd o n a ld 's o fe rta od św ie żo n a ś n ia d a n io w a, znalazła się K a jze rk a K urczak K a jze rk a Jajko p ro p o zycja zu p e łna to w k tó re j now ość P re m iu m B ekon. przede - oraz Pierwsza w szystkim soczysty k o tle t z kurczaka w lekko p ik a n tn e j p a n ierce. Do te g o św ieży p o m id o r, sałata i ru ko la, a całość d o p ra w io n a d e lik a tn y m m a jo n e z o w y m. to Druga soczysta w ie p rz o w in a, sosem kanapka pyszne ja jk o sadzone, w y s m a ż o n y bekon i p la s te re k ż ó łte g o sera cheddar. Rozmawiali o bezpieczeństwie Do te g o jeszcze św ieży p o m id o r i sałata, a całość d o p ra w io n a w y ra z is ty m sosem m u s z ta rd o w y m. O bie n o w o ści s e rw o w a n e są Bobrek. Prezydent Bytomia Damian Bartyla, a także w p ra w d z iw ie ś n ia d a n io w e j c h ru p ią c e j, c ie p łe j kajzerce. zastępca komendanta naszej policji nadkomisarz Da O prócz n o w o ści w m e n u M c D o n a ld 's p ro p o n u je zestaw y śn ia d a n io w e w stylu w ie lk ic h riusz Dziurka spotkali się z mieszkańcami Bobrka, by m ia st. Kajzerki i gorąca kawa to p o d s ta w a ty p o w e g o śniadania w ie d e ń s k ie g o. Początek dnia porozmawiać o bezpieczeństwie. w sty lu p a ryskim to w y ś m ie n ity M cc ro issa n t w to w a rz y s tw ie le kkie g o O w o c o g u rtu. M iło ś n ic y p o t k a n ie, n a k t ó r e p r z y z a m ia n ą k o n c e p c ji p ra c y d z ie l szło spo ro osób, o d b yło się n ic o w y c h, k t ó rz y o b e c n ie b ę d ą w S z k o le P o d s ta w o w e j n r m ie li b liż s z y k o n t a k t z m ie s z 16 p r z y u li c y R a ta ja. P o lic jaka nń c am i, p ra c u ją c g łó w n ie w t e ci m ó w ili o p o rz ą d k u w m ie ś c ie re n ie. Z e s ta ty s ty k p o lic y jn y c h i w B o b rk u. R a d n y Mirosław Po- w y n ik a ło ró w n ie ż, że p u n k t c ie s z y ł s ię n ie w ie lk im z a in te r e s o dyma p y ta ł o p rz y c z y n y lik w id a c ji p u n k t u p r z y ję ć d z ie ln ic o w y c h, w a n ie m. s p ó ln ie u s ta lo n o, że m ie s z k t ó r y z d a n ie m w ie lu m ie s z k a ń ka ń c y m ogą k o n ta k to w a ć s ię ze có w w B o b r k u n a d a l p o w in ie n fu n k c jo n o w a ć. s w o im d z ie ln ic o w y c h w te re n ie, F u n k c jo n a r iu s z e w y ja ś n ili, że a w p rz y p a d k u je g o n ie o b e c n o ś c i lik w id a c ja p u n k t u c zyn n e g o j e w ystarczy, a by d y ż u rn e m u k o m i d y n ie o w y zn a c zo n yc h g o d zin a c h s a ria tu w S z o m b ie rk a c h z o s ta w ili i n ie ka żdego d n ia w ią ż e s ię ze w ia d om ość z p ro ś b ą o ko n ta kt. S. Ś niadanie w stylu lo n d y ń s k im to pyszny M c M u ffin, n a jle p ie j z ja jk ie m sadzonym, c h ru p ią c y N o w e g o Jorku zaczynają dzień od kanapki ś n ia d a n io w e j, a p o siłe k kończą s ło d k im i M cg rid d le s. S placek zie m n ia cza n y i du ży ku b e k soku p o m a ra ńczo w e g o. O sta tn ia p ropo zycja to ty p o w e śn ia d a n ie s e rw o w a n e w B a rce lo nie - M c ra p w to w a rz y s tw ie kawy. Poza pysznym i i s ty lo w y m i śn ia d a n ia m i na p o ra n n ych gości M cd o n a ld 's czeka d a rm o w a m ała kaw a, d o d a w a n a d o zakupu każdego p o siłku w czasie se rw o w a n ia m e n u ś n ia d a n io w e g o. A d o każdego M cz e sta w u P ow iększonego goście o trz y m a ją ku b e k M cc afé gratis. Zapraszam y na fa n p a g e M c D o n a ld 's Polska - h ttp s ://w w w.fa c e b o o k.c o m /M c D o n a ld s P o ls k a D la p ie rw s zy c h 1 0 o só b, k tó re w c z w a rte k 4 k w ie tn ia o g o d z in ie 1 2 z a d z w o n ią d o naszej re d a k c ji na n u m e r , m a m y b e z p ła tn e za p ro s ze n ia d o re s ta u ra c ji M c D o n a ld 's

15 Ogłoszenia Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Bytomiu KONCERTY ARSZTATY GITAROE APTEKA KOCKOTECKA KARAOKE II AltA KUK p ro si o p rz e k a z a n ie JA M H t KOMKAJX 1)0 / l U I l t I l KUK 1% PODATKU 1*0 IOSKACH na ra to w a n ie z w ie rz ą t s k rz y w d z o n y c h p rze z lu d zi i na d z ia ła ln o ś ć s ta tu to w ą n a s z e j o rg a n iz a c ji, k tó ra is tn ie je ju ż od roku. p ła ty n a le ż y d o k o n y w a ć na T o w a rz y s tw o O p ie k i na d Z w ie rz ę ta m i w Polsce O d d zia ł w B y to m iu, n r konta ROCKOE PRZEGLĄD KAI>EL im : LIKDOS PORNO ZOMKI SIEGEUI1R DIVISION IJY ZERO m n m MIRASII PKO S.A. o /B y to m M E R C IA KRS oddział Bytom K L U K GOTYK (JL.KOŚCIELNA l BYTOM 1 M ARCA - 30 K IETNIA P ieniądze uzyskan e z 1% p rz e z n a c z y m y na fin a n s o w a n ie s te ry liz a c ji suczek i k o te k od osób n ie z a m o ż n y c h oraz ze schroniska dla z w ie rz ą t w B y to m iu przy ul. Łaszczyka 18, a ta k ż e na ka rm ę dla g ło d n y c h zw ierzaków. T elefo n k o n ta k to w y d o T O Z w B ytom iu IN F «:.FACIfflOOK.COM/GOTYK.llYTOM CYFROA DARMOA MAMMOGRAFIA w RADZIONKOIE i BYTOMIU Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach wraz z lokalnymi władzami i instytucjami organizują akcję profilaktyczną. trosce o zdrowie pań pragniemy umożliwić, możliwie blisko miejsca zamieszkania, wykonanie przesiewowych badań mammograficznych wszystkim Paniom (z roczników: ),którym upłynęły 2 lata od poprzedniego badania oraz tym, które jeszcze nigdy nie miały wykonanej mammografii. Bezpłatną cyfrową mammografię będzie można wykonać w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii: R A D Z to N K Ó -C E N T R U M K U L T U R Y BYTOM - RYNEK..K A R O LIN K A (pi JanaPawłaII) w dniach: 17 kwietnia w godz.: kwietnia w godz.: w dniach: 3-5 kwietnia w godz.: kwietnia w godz.: ŻYCIE BYTOMSKIE 15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Bytom, ul. Prusa 19, tel. (32) % DLA BYTOMSKICH DZIECI KRS w w w.dzieci.bytom.pl ING Bank Śląski DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ OKAZANĄ NAM POMOC! ^. aaaa^ Spó ł dzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Bytomiu, ul. Szyma ł y 126 OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NA CZAS NIEOKREŚLONY LOKALU MIESZKALNEGO: przy ul. Legnicka 1E/15 w Bytomiu. P ow ierzchnia lo k a lu 37,60 m2 (2 pokoje, kuchnia widna, łazienka z w.c., przedpokój). Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o., A Z A R T. yw oław cza wysokość staw ki czynszu w yn o si 4,99 zł/m 2 Postąpienie w lic y ta c ji w yno si 0,50 zł/m 2 Kaucja: 12-miesięczny czynsz w ylic yto w a n e j staw ki czynszu. adium ,00 zł, płatne gotówką w kasie Sp ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz OGŁASZA I I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA PIERSZEŃSTO USTANOIENIA PRAA ODRĘBNEJ ŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH: 1) przy ul. Modrzewiowej 35/10 w Bytomiu. Pow ierzchnia lo k a lu 51,15 m2 (2 pokoje, kuchnia widna, łazienka z w.c., przedpokój, balkon). L o k a l wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (w tym c.c.w.), kanalizacyjną, gazową, c.o., A Z A R T. K w o ta w yw o ła w cza w yn o si ,00 zł. Postąpienie w lic y ta c ji w yn o si ,00 zł. adium ,00 zł, płatne gotówką w kasie Sp ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz , 2) przy ul. Szymały 111B/2 w Bytomiu. Pow ierzchnia lo k a lu 33,00 m 2 (pokój, kuchnia ślepa, łazienka z w.c., przedpokój, balkon). L o k a l wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (w tym Bez wcześniejszych zapisów. Z badania mogą skorzystać również Panie z innych miejscowości. ięcej informacji pod nr tel c.c.w.), kanalizacyjną, gazową, c.o., A Z A R T. K w o ta w yw o ła w cza w yn o si ,00 zł. Postąpienie w lic y ta c ji w yn o si ,00 zł. PRZYJDŹ I UPENIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ ZDROA SERDECZNIE ZAPRASZAMY adium ,00 zł, płatne gotówką w kasie Sp ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz Prosim y za brać ze sobą dow ód osobisty oraz, jeśli to m ożliwe, zdjęcia z poprzedniej m am m ografii. SCHRONISKO DLA BEZPAŃSKICH ZIERZĄT BYTOM IU Ś w iato w y Dzień Zdrowia 7 k w ie tn ia o b c h o d z o n y b ę d z ie Ś w ia to w y D z ie ń Z d ro w ia p o d h a s łe m Z d ro w e b ic ie s e r c a. działające p rzy S ch ro n isk u dla B ezp a ń sk ich Z w ierząt w B y to m iu uzysk ało sta tu s organizacji p o ży tk u p u b lic z n e g o. Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą SZYSTKIE PŁATY Z O ST A N Ą PRZEKAZANE N A RZECZ B EZ D O M N Y C H P SÓ I K O T Ó ZN AJDUJĄCYCH SIĘ SC H R O N ISK U. B Y T O M IU p r z e w o d n i Ś w ia to w e g o D nia Z d ro w ia p o ś w ię c o n y j e s t in n e j t e m a ty c e, k tó r a p o d k re ś la p r io r y t e t o w y p r o b le m w o b s z a rz e z d r o w ia p u b lic z n e g o Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o. Postąpienie w lic y ta c ji w yn o si ,00 zł. adium ,00 zł, płatne gotówką w kasie Sp ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz , 2) przy ul. Narutowicza 8C/4 w Bytomiu. C e le m te g o r o c z n e j k a m p a n ii j e s t z m n ie js z e n ie przedpokój, balkon). z a w a łó w s e rc a i u d a ró w m ó z g u p r z e z p o d n ie s ie n ie kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. ś w ia d o m o ś c i s p o łe c z e ń s tw a na t e m a t p r z y c z y n i s k u tk ó w n a d c iś n ie n ia tę t n ic z e g o, ja k r ó w n ie ż z a c h ę c e n ie o s ó b Postąpienie w lic y ta c ji w yn o si ,00 zł. d o ro s ły c h d o re g u la rn e j k o n tr o li s w o je g o c iś n ie n ia k rw i STO ARZYSZENIE PO M O C Y PO R Z U C O N Y M I D R ĘC Z O N Y M Z IERZĘTOM B A N K SP Ó Ł D Z IE L C Z Y z w.c., przedpokój). Pow ierzchnia lo k a lu 52,00 m2 (2 pokoje, kuchnia widna, łazienka z w.c., na rzecz naszego Stowarzyszenia. N U M E R R A C H U N K U S T O A R Z Y S Z E N IA K a ż d e g o ro k u m o ty w na ś w ie c ie. 1% P O D A T K U KRS ) przy pl. Żeromskiego 6/2 w Bytomiu. Pow ierzchnia lo ka lu 23,94 m 2 (pokój, kuchnia przechodnia, łazienka K w o ta w yw o ła w cza w yn o si ,00 zł. inform uje, że Stow arzyszen ie P o m o c y P o r z u c o n y m i D r ęc z o n y m Z w ierzęto m w B y to m iu o przekazanie swojego OGŁASZA I I I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA PIERSZEŃSTO USTANOIENIA PRAA ODRĘBNEJ ŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH: i s to s o w a n ie się d o z a le c e ń le k a rz a. B a d a n ia p o k a z u ją, - i CZASAMI YSTARCZY TAK NIEIELE ZEBY POMOC... ż e n a w e t c o d r u g i P o la k m a n ie p ra w id ło w e c iś n ie n ie k rw i. T y lk o % o s ó b z d a je s o b ie s p ra w ę z p o s ia d a n ia t e j g r o ź n e j d o le g liw o ś c i. P ra w ie p o ło w a s p o łe c z e ń s tw a, w ie d z ą c o n a d c iś n ie n iu, nie le c z y g o b ą d ź p o p r o s tu ro b i t o n ie s k u te c z n ie. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, K w o ta w yw o ła w cza w yn o si ,00 zł. adium ,00 zł., płatne gotówką w kasie S p ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz , 3) przy Narutowicza 6A/11 w Bytomiu. Pow ierzchnia lo k a lu 20,00 m2 (pokój, wnęka kuchenna, w.c., przedpokój). Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. K w o ta w yw o ła w cza w yn o si ,00 zł. Postąpienie w lic y ta c ji w yn o si ,00 zł. adium ,00 zł, płatne gotówką w kasie Sp ó łd zielni lub przelew em na konto S p ó łd zielni do dnia 1 r. Termin przetargu: r. godz

16 16 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszenia N A P R A A m a s z y n do szycia. D oja zd /404 USŁUGI Potrzebujesz gotówki? N IE M IE C K I /197/13 N A P R A A p ra le k /389 N A P R A Y, re m o n ty, m a lo w a n ie, ta p e to w a n ie, k a fe lk o w a n ie, w o d.-k a n., gaz. 0 z ł d o ja z d! 3 2 / DO M O A NAPRA A T E L E IZ O R Ó i L C D. E le k try c z n e /414 1/410 O D N A IA N IE w a n ie n. 3 2 / P O L S K I, m a tu ra /361 A L A R M Y, d o m o fo n y, ka m e ry, m o n ito rin g, in s ta la c je e le k try c z n e /282 P A N ELE /413 5/345/13 DAM PRACĘ POZYCZKA P R Z E P R O A D Z K I k o m p le k s o w e, kraj i z a g ra n ic a , w w w.a c io - A N T E N Y te le w iz y jn e - c y fr o w e, s a te li ta rn e Polsat, C +, N ". M o nta ż, nap ra w y, u s ta w ie n ia. D o m o fo n y, a la rm y. NEON 3 2 / tra n s p o rt.p l C E N T R A L N E o g rz e w a n ie, w k ła d y ko m in o w e, w o d o m ie rz e, le g a liz a c ja, h y d ra u lik a, gaz, p ie c y k i g a z o w e, p a n e le, k a fe lk o w a n ie. 3 2 / , /322 C E N T R A L N E o g rz e w a n ie, w o d.-k a n., gaz. Tanio /139/13 C Y K L IN IA R S K IE. U k ła d a n ie. 3 2 / , /1618 C Y K L IN O A N IE 3 2 / , /368 C Z Y S Z C Z E N IE d y w a n ó w (o d b ie ra m y ), w y k ła d z in, ta p ic e re k /281/13 P R Z E P R O A D Z K I- w y w ó z rz e c z y n ie R E M O N T Y m ie s z k a ń, in s ta la c je c.o., in s ta la c je w o d.-k a n., e le k try c z n e /218/13 R E M O N T Y w o d.- k a n, co, g a z. N ow e te c h n o lo g ie. 3 2 / , E L E K T R O IN S T A L A C J E, p o g o to w ie e le k try c z n e /1461 s p o ż y w c z a /325/13 E X P R E S S F in a n c e S.A. z a tr u d n i na u m o w ę z le c e n ie p r z e d s ta w ic ie li do u d z ie la n ia p o ż y c z e k w d o m u k lie n ta. Tel ELEKTRO INSTALACJE, M O N T A Ż NAP R A A R e s ta u ra c ja D O M ESELN Y P a try c ja S ło w iń s k a R a d z io n k ó w u l.k n o s a ły 7a te l: w w w.r e s ta u r a c ja -d o m w e s e ln y.p l O L N E T E R M IN Y N A T E N R O K K UR S in s tru k to ró w n a u k i ja z d y - po ku r s ie p ra c a. Tel. 3 2 / G A Z, u p ra w n ie n ia G Ł A D Z IE, k a fe lk o w a n ie, w o d.-k a n /412 profinet K U P IĘ a n ty k i, s ta ro c ie /294/13 P O Ż Y C Z K I pod z a s ta w RTV, AGD, zło ta, K U P IĘ ra d ia, w z m a c n ia c z e, k o lu m n y. K o le jki e le k try c z n e / /413 5/294/13 S K U P k siąże k. D oja zd. G o tó w k a O P IE K U N K I N ie m c y. 3 2 / /323/13 S T O L A R Z A do p ro d u k c ji m e b li na w y SZUKAM PRACY /3/13 S K U P s p r z ę tu RTV, A G D, GSM /397 S Z A L N IA. S z w a c z k i z a tru d n ię. B y LAT 4 3, p ra w o ja z d y k a t. B, w ó z e k w i to m, 3 2 / , d ło w y, m a g a z y n ie r, c e r ty fik a t m ie s z a 1/205 Z A T R U D N IĘ do w y k o ń c z e n ia w n ę tr z i nia la k ie ró w s a m o c h o d o w y c h, d y s p o k a fe lk o w a n ia. y m a g a n e d o ś w ia d c z e z y c y jn y p o d e jm ie p r a c ę /397 Z A T R U D N IĘ p a n ie d o s p r z e d a ż y n a t a r g o w is k a c h i b a z a r a c h /403 R O B O TY ZIEM NE, budow a chodników i p arking ów - w yn ajem koparki JCB w yn ajem zw yżki 17 m 2 Tel /153/13 5/291/ , ra ta zł. 3 2 / /153/13 R O Z L IC Z E N IA R O C ZN E o d 1 5 z ł!!! M o ż liw o ś ć d o ja z d u d o k lie n t a T e l. 3 2 / , ty s. ra ta 297 zł. 3 2 / /153/ , ra ta zł. 3 2 / Ś IA D E C T A e n e r g e ty c z n e /153/ ty s. ra ta zł. 3 2 / /68/13 5/153/13 SAMOTNI M Ę Ż C Z Y Z N A la t 55 p o s z u k u je p ra c y w c h a r a k te r z e n a d z ó r r o b ó t p o r z ą d k o Szukasz sw ojej drugiej połowy? w y c h (1 5 la t p ra k ty k i) Skorzystaj z prom ocji w rubryce SAMOTNI 5/153/13 PROMOCJA!!! RUBRYCE SZUKAM PRACY OGŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA 5 zł (2 cm x 4,6 cm) JEDNA EMISJA 10 zł * * D o p o w y ż s z e j c e n y n a le ż y d o lic z y ć 2 3 % p o d a te k VAT. P ro m o c ja n ie d o ty c z y fir m. M aksym alna ilość słów w ogłoszeniu * *D o powyższej ceny należy doliczyć słów w ogłoszeniu , ra ta zł. 3 2 / /153/13 1/396 R E N C IS T A la t 4 8, d y s p o z y c y jn y, z ło ta 8 0 ty s. ra ta 543 zł. 3 2 / /242 5/153/13 T A N IE p rz e p r o w a d z k i , /79/13 C D F P o ż y c z k i b e z z b ę d n y c h f o r m a l T R A N S P O R T /413 TERAZ OGŁOSZENIE MODUŁOE 2 3 % podatek VAT. M aksym alna ilość , ra ta zł. 3 2 / T A N I t r a n s p o r t na lo tn is k a, d w o rc e PKP, itp. S p ra w d ź n a s n o ś c i. 3 2 / , /191/13 1/386 FINANSE łą c z a , 3 2 / TA N I tra n s p o rt /365 R O B O T Y z ie m n e, k a n a liz a c y jn e, p rz y 1/413 G Ł A D Z IE, b e z p y ło w e h y d ra u lik a, m a lo w a n ie, p a n e le , w w w. fe d a x.p l KUPNO/SPRZEDAŻ 5/282/13 nie /407 E L E K T R Y K A, u p ra w n ie n ia /413 1/413 s a m o c h o d ó w. LOMBARD K a to w ic k a 45, /411 1/1559 E L E K T R Y C Z N E U SŁUGI po ,8 0 zł. 3 2 / , w w w. s o la r iu m.d o v e r.c o m.p l, s o la riu d o v e r.c o m.p l R a t y m ie s ię c z n e s p ła c a n e w d o m u 5/287/13 E L E K T R Y C Z N E ta n io s z y b k a w y g o d n a b e z p ie c z n a 1/ , ra ta zł. 3 2 / E L E K T R O IN S T A L A C J E - n a p r a w a, m o d e r n iz a c ja u p r a w n ie n ia w T w o im d o m u S u p e rc e n y!!! Do god z ,6 0 zł, /317/13 C Z Y S Z C Z E N IE d y w a n ó w, k o m p le tó w w y p o c z y n k o w y c h /413 E K S P E D IE N T K Ę z a tr u d n ię, b ra n ż a m ia r z a tru d n ię d y w a n ó w, k a rc h e r. 1/296 5/333/13 p o trz e b n y c h , 3 2 / /6 5/35/13 C Z Y S Z C Z E N IE 3 2 / a p lik a c je. 1/339 P R Z E P R O A D Z K I, tra n s p o r t, m o n ta ż n o w o o tw a r t e z a p ra s z a. B y to m, K a to w ic k a 4 5, 7 d n i w ty g o d n iu c o m.p l O d p o w ia d a m y ty lk o na w y b ra n e A N T E N Y te le w iz y jn e - m o n ta ż, n a p ra w a. 3 2 / , /391 B R U K O A N IE / /288/13 B IU R O R a c h u n k o w e z a tru d n i o s o b ę z CV i lis t m o ty w a c y jn y na: p ra c ta x e r. 1/473 m e b li S O L A R IU M N ow e la m p y b rą z u ją c e!!! B y to m ia na s ta n o w is k o k s ię g o w e j KPiR. P R Z E P R O A D Z K A, , 3 2 / RÓŻNE ^ ystarczy d ow ód osobisty. Spraw dź nas! /137/13 A G D I RTV N A P R A Y w d o m u k l i e n t a. D o ja z d b e z p ł a t n y. 3 2 / , *K R ED Y TY * rą c z k a " p o s z u k u je p ra c y S P R Z Ą T A N IE, m y c ie o k ie n, o p ie k a nad o s o b ą s ta rs z ą. TANIO! DOA 58 la t/1 7 4 zadbana, kulturalna, rom antyczka, lubiąca góry, przyrodę, tan iec, bez nałogów, z tem p e ra m en tem, średnie w ykształcenie, niezależna. Szuka pana na dobre i złe w odpowiednim w ieku. Pan bez nałogów, zm otoryzow any, z wysoką ku lturą osobistą. Tylko poważne oferty. Oferta nr 7. 5/296/13 1/406 1/377 H Y D R A U L IK A /413 K A F E L K O A N IE, g ła d z ie - re m o n ty /1 K A F E L K O A N IE, in s ta la c je /120 U S Ł U G I tra n s p o rto w e, w y w ó z ś m ie c i, p rz e w ó z m e b li itp /123.B R U K A R S T O G L I IC E.P L , /212/13 C H IL Ó K I w d o m u k lie n ta - n a ty c h m ia s to w a w y p ła ta , /283 C H IL Ó K I w d o m u k lie n ta - w y p ła ta n a ty c h m ia s t /411 z a b y t k o w e a u t a d o s l u b u.pl K A F E L K O A N IE, p a n e le, s u fity p o d w ie s z a n e /157 1/1466 K A F E L K O A N IE, re m o n ty /409 Z D J Ę C IA ślu b n e, o ko lic z n o ś c io w e /253 K O M P L E K S O E s p rz ą ta n ie /358 K O M P U T E R O P IS A N IE 3 2 / /326/13 1/1649 M A L O A N IE, ta p e ty n a try s k o w e, re m o n ty /413 1/356 5/153/13 ló w k i. B y to m, K o le jo w a 1 A /8, Dla w s z y s tk ic h. 9 z ł/g o d z., m a tu ra, m a te m a ty k a + inne te l. 3 2 / , n ia /162/13 5/283/13 5/258/13 P O D A TK I, K SIĘG I P O D A T K O E I RACHUNKO E, V A T, Z U S, Z E Z N A N IA R O C Z N E. TE L. 3 2 / , 3 2 / /134/13 M A T E M A T Y K A, f iz y k a, m e c h a n ik a, c h e m ia N IE M IE C K I Bytom ul. Powstańców arszawskich 15 _ ^sa.iíaík mm mmmm ZĄZEK KOlfTROU DYSTRYBUCJI PRASY N O E p o z a b a n k o w e p o ż y c z k i, c h w i- F R A N C U S K I- k o re p e ty c je, tłu m a c z e Ł A Z IE N K A k o m p le k s o w o - r e m o n ty m ie s z k a ń. REM-MAX B E Z P Ł A T N A 2 -le tn ia P o lice a ln a S zkoła A n ty te r r o r y z m u i O ch ro n y. K a to w ic e, K U P IM Y k a ż d ą fa k tu r ę VAT. 3 2 / N A D Z IA Ł A L N O Ś Ć. T el /63/13 K O M P U T E R O Y se rw is, d o ja zd, w w w. e u ro h e lp.p l, /297/13 od zł. B y to m, D w o rc o w a 1, 3 2 /2 8 3 tel. 32/ ; tel./fax 32/ K R E D Y TY. B a n k ci o d m a w ia? Bez BIK,b e z z d o ln o ś c i, p o z a b a n k o w e. NAUKA ZYCIE BYTOMSKIE 1/14 P O M O C k re d y to w a. 3 2 / /5 ŻYCIE BYTOMSKIE Tygodnik lokalny ukazujący się w By tomiu i Radzionkowie. ydawca: Bytomska S p ółd zieln ia Pracy Dziennikarzy (nr KRS ). Redaguje zespół: Tomasz Nowak - re daktor naczelny oraz itold Branicki, Marcin Hałaś, Jacek Sonczowski, tel./ fax 32/ B iuro reklam i ogłoszeń: Mariola Kubica-erschner, tel. 32/ (centra la), fax 32/ , zyciebytomskie.pl. Księgowość: Elżbieta Kowalska, tel. 32/ Obsługa komputerów! : Jacek Kaczyń ski. B iuro reklam i ogłoszeń czynne od poniedziałku do środy w godz. 9-16, w czwartki w godz oraz w piątki od 9 do 15. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo wiada, materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzegając sobie prawo do ich adiustacji i skrótów. Skład, korekta: Frodo com.pl). D ru k : A gora Poligrafia Sp. z o.o. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zam ówienia na prenumeratę w wer sji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www. prenumerata.ruch.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować na adres com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenum eraty pod numerem: czynna w dni robocze w godzi nach Koszt połączenia wg taryfy operatora. 5/153/13 Jeśli chcesz d o trzeć ze s w o ją o fe rtą d o m ieszkań có w B ytom ia i R a d zio n k o w a, zarek la m u j się w Życiu B ytom skim. Tylko u nas o gło szen ie złożo n e n a w e t w p ią te k do godz ukaże się jeszcze w najbliższym num erze! Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15. Zapraszamy! ul. Powstańców arszawskich 15, telefon (32) , faks (32) reklam zyciebytom skie.pl

17 Ogłoszenia 1 - I 2 -P O K O JO E do w y n a ję c ia. S zom b ie rk i SPEKTRUM , 2 -, 3 -, 4 -P O K O J O E m ie s z k a n ia D0M US O d TYŃSCY Halina G atzka lic. nr Piekary Śl., yzw olen ia / , w w w.do m u s.jn.p l tel. 32/ , Bytom, Jainty 26/1 Pełna oferta na NIERUCHOMOŚCI do s p rz e d a ż y - a tr a k c y jn e ceny. SPEK TRUM m 2, al. L eg io n ó w, p a rte r- id e a ln e na p r z y c h o d n ię, g a b in e t. SPEKTRUM 1- pokojowe yzwolenia, 35 m2, I/IV p, po rem., tys. Fałata, 39 m2, I/IV p, po rem tys. 2 - pokojowe Zabrzańska, 36 m2, P/,... Arki BozKa, 38 m2, 2/4 p, ładne m 2 B y to m, Ł użycka. SPEKTRUM m 2, M ie c h o w ic e, ta n io. SPEKTRUM B U D Y N E K p ię tro w y m 2 (p o d p iw n i c z o n y ), 6 p oko i, d zia łk a m 2, o sie d le Z ię tk a /330 D O Y N A J Ę C IA 2 -p o k o jo w e, k o m fo r to w e, 61 m 2, pl. A k a d e m ic k i- w ła ś c ic ie l /374 D O Y N A J Ę C IA 2 -p o k o jo w e D O Y N A J Ę C IA 3 -p o k o jo w e /394 D O Y N A J Ę C IA g a b in e t ko sm e tyczn y /395 D O Y N A J Ę C IA m ie s z k a n ie /415 D O Y N A J Ę C IA p o m ie s z c z e n ia b iu ro w e o raz p o k o je d la p ra c o w n ik ó w , 3 2 / DO YNAJĘCIA w centrum mieszkania, biura, lokale użytkowe, magazyny. ZARZĄDZANIE nieruchomościami. 32/ , /704/12 D O Y N A JĘ C IA z m o ż liw o ś c ią w y k u p u m ie s z k a n ie na J a g ie llo ń s k ie j /353/13 M IE S Z K A N IA w w w.m a x im m o. g r a tk a.p l 5/16 5U/12 na S z o m b ie r kach zł m 2 (3 p o k o je ) s p r z e d a m. T e l SPRZEDAM 3/4 p PI HINe :... j 53 m2,' l/li p' do re m o K, ^5 6mm2,1, lp,. K ^.. P : : : : : : : : : : : : : : : : : :. 1..., 40,5 r ~? / 4 P.. :. :. :. :. : 11 tyi. 7>'gmunta Starego, 65 m2,,. p'., co gaz., tys. ', '72 m2, 1p, s u p e r tys. - pokojowe A.Piątka, 43,5 m2, 0/4 p, super, CO,. 150 tys. oźniaka, 58 m2, I d, co g a z tyi. Piekary, Zygmunt i ^ 6 «Rydza Smigiego 6 _...,., tys. : 168 & tad.zionków, Sado iacionaljza*-----;acjonalizatorow, 6 8 m2, 3p,. 3p1, Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem Plac Sw. Barbary, 81,5 m2, 7 p. CO aaz,.. ięzy, 89 m2, 3 pj^dne, OKAZJA..'... Kary, Szpaków, 71 m2, II p, co gaz.,... : 269 tys' 4 - pokojowe i większe Łużycka, 74 m2, IV p., ładne tys. Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p. Cnrzanowskiegou114 m2,, 2 p, co gaz. Isudskiego, 133 Jji2, III/V p, Akademicki 150 m2, 3p, co gaz. m2, I p,2co gaz, oikowice, Plaka, m2t tys. tys jk r m P o la k76 a' r co Piekary, Sowińskiego, 73 ^O m ^ e r tys. biurowo-magazynoy tys. Stolarzowice, dom 130m2, działka tys. Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m2, tys. Miechowice, 240 m2. dz. 602 m2,... V " ' Miechowice, działka 10 a, 2 d om y,... 2u. Bytom Sucha Góra, 150 m2, szereg, tys. Bobrowniki, dwurodzinny z lat90 tych ty: brosławice 180 m2, dz m2, ty: Stolarzowice, 156 m2, dz. 2 tys. nowy tys. b jsoty, dom wgórach su pe r ty; tys. ojkowice jom 130 m2.. arowice Iiezdara dom - pom gosp. $ ty; Działki Orzech działki 794 m tys. Orzech 1084 m2... Orzech 651 m tys: Piekary centrum 764 m2... Piekary centrum 873 m tyss : Piekary, Brzozowice Kamień, 900 m2. Swierklaniec działki od 702 m2... IG óry 1600 m2 + stodoła... Zbrosławice 1421 m2...! tys: ojkowice Piaski, 1942 m2... Miechowice 3440 m2 + magazyn.... $ tys: Oferty komercyjne Radzionków hala prod.-biurowa pow m2, działka 1.2 h a... Bytom biurowiec pow1350 m m1600 VAT Biura do wynajmu rózne powierzchnie zł/m 2 ' " zl/rn; Piekary, Brzozowice lokal handl.40 m2, zł/m-c Bobrowniki będzińskie obiekt m2 hala uboju, hurtownią itp tys. lub wynajem 1 0 tys.zł/m-c Radzionków biura, nale, loka użytkowy do wynajmu Miechowice ynajem Bytom, Janasa, 4 pok., co g a z zł/m-c Dworcowa na biura, gabinety 89 m zł/m-c Tub sprzedaż w cenie tys. 'JLII UUVIUUUIU, I\ JIII. LUiyU,...V'-'V J* Centrum M2 Chorzowska 18 m2 do remontu tys. M2 Dworcowa 35 m 2 do zamieszkania 57 tys Garsoniera 20 m 2 ul rocławska z co od 59 tys M3 Morcinka 44m 2 przy parku 60 tys M2 Rynek 26 m 2 IIp balkon co 65 tys M2 Kasperka 40,95 m 2 co etazgaz SUPER 65 tys M3 Grottgera 44 m 2do remontu 6 6 tys M2 rocł awska 20,70 m 2 Ip 69 tys M2 Estreichera 36 m 2 Ip czynsz 170 zł 73 tys M3 Kolejowa 34,20 m 2 ' 75 tys M2 Pułaskiego 33 m2_pokói z wnęką co balkon...77,9 tys. M 4O rląt Lwowskich 67 m2 IIIp tys. M 2 + wnęka Sokola 36 m2 Ip co etaż. gaz balkon tys. M3 Kolejowa 48 m2 co V p... okazja 85 tys.ll!!! M3 M 4 Szkolna IIp od.8.6 tys. tys M3 Morcinka 40 m 2 po remoncie Ip 99 tys. M3 Fałata, Karola Miarki 57,30 m 2 99 tys M3 Arki Bożka 38 m 2co 103 tys M4 Chorzowska 48,50 m 2 VIIIp 108 tys M3 Okulickiego 50 m 2 ładne 109 tys M3 Sokola 48 m 2 co gaz, IIp, balkon 110 tys M3 Chopina 38 m 2 bardzo ładne pcv co IIp 115 tys M3 Zygmunta Starego 65,71 m2 Ip co gaz balkon tys. M3 Łużycka 48 m2 IVp balkon co tys. M3 oźniaka 63,89 m2 IIp co gaz pcv tys M4 rocławska 73 m2 co balkon tys M3 Matejki 48,50 m 2 IIp co b ładne balkon 133 tys M3 Jagiellońska 61 m 2 Ip co gaz 130 tys M4 Chorzowska 49 m 2 VIIIp /IIIp co 130 tys M3 itczaka ok. Matejki 53 m2 Ip. 137 tys M4 Chrobrego 92 m 2 IIIp 138 tys M4 Sikorskiego 120 m 2,M4 Batorego 111 m tys M5 Gwarecka m 2co balkon nowy blok 147 tys M4 Olimpijska 64,36 m 2 co b ładne balkon 160 tys M3 Falata b ładne 65 m tys M5 Łużycka 74 m 2 IVp co balkon 176 tys M5 Batorego 155 m tys M5 Janasa 96 m 2 co gaz 199 tys M5 Strzelców 78 m 2 co duży balkon tys. M 4-5 Didura 91 m 2 bardzo ładne 2 balkony 240 tys M5 Katowicka 130 m2 bardzo ładne, komf tys. M7 Estreichera 202 m2 Ip kominek balkon co gaz tys. M6 yczółkowskiego 129 m2 b. ładne tys. M6 Dworcowa 155 m2 Ip na działalność tys. Stroszęk-Radzionków- Piekary Sl. M2 Strzelców Byt. 30" m2"co' eiaż 1 M3 Strzelców Byt. 57,20 m 2 IIp 87 tys okazja! M2 Hlonda komf balkon AGD 35 m 2 ' 100 tys M3 Szymaly 50 m 2 balkon 105 tys M3 Łokietka 44 m 2 co 115 tys M3 Hlonda 36,80 m 2 Ip co 120 tys M4 Szymaly 62,80 m 2 co balkon od 125 tys OKAZJA! M4 Pl. Żeromskiego 54 m 2 M4 Strz.B. 6 6 m 2 od 135 tys M3 Rydza Smiglego 49,60 m2, co komf 148 tys M4 Pl. Żeromskiego 61 m2 co IIp bardzo ładne tys. M4 Modrzewiowa "37 m2 co balkon tys.!!! Szombierki M3 Orzegowska 37,70 m2 co etaż. gaz IIIp...90 tys. M3 Orzegowska 38,6(2 m2 co kom fip tys. M3 yzwolenia yzw 48 m: IIIp 99 tys. m2!có balkon tys. M3 Zabrzańska 36,40 mr M4 Malachowskiego 46 m2 balkon rozkładowe tys. M4 Grota Rowe. 52,20 m2 Fitelberga 53,60 m2...od 113 tys. M4 Podhalańska super komfort IIIp tys. Miechowice M2 Felińskiego 26 m2co 79,8 tys M3 Felińskiego 51,50 m2co balkon pcv 112 tys M4 Energetyki 65,,50 co balkon IIp 116 tys M3 Felińskiego 50,02 m2ip balkon 125 tys M4 Nickla 61,5 m2iiip co balkon 155 tys Tarnowskie Góry,Repty, Naklo Sląskie,Sucha Góra nowe domy od 369 tys. Okolice Parku Grota nowy dom 480 tys.! Dzialki Sucha Góra, Blachówka od 1 3 lzl/m 2 5/320/13 2 -p o k o jo w e, 57 m 2, ul. itc z a k a, zł /370 S P R Z E D A M 3 -p o k o jo w e, 55 m 2, ro c ła w s k a (p o b liż e U rzę d u S k a rb o w e g o ), zł /343 S P R Z E D A M 4 -p o k o jo w e, IIp., c.o. z sie PILNIE KUPIMY MIESZKANIA m ie s z k a n ie 2 -p o k o jo w e, A U T A k u p ię, s k o ro d o w a n e, p o w y p a d n o w e b u d o w n ic tw o, 8 5 ty s. lu b w y n a j k o w e d o w y r e je s tr o w a n ia m ę zł (k a u c ja ), Fałata SPRZEDAM bez p o ś re d n ik ó w. 3 2 / SPRZEDAM m ie s z k a n ie, 4 0 m 2, Ł a g ie w n ik i /329 S P R Z E D A M n o w e, w o ln o s t o ją c e d o m y je d n o r o d z i n n e z g a r a ż a m i w T a r n o w s k ic h G ó r a c h, u l. S ta s z ic a ; w w w.b u p is.p l 1/36 AUTOZŁOMOANIE A U T O S K U P. K u p ię k a ż d y s a m o c h ó d o s o b o w y i d o s ta w c z y , AUTOSKUP 3 2 / s z y s t k i e m a r k i, r o c z n ik i /285/13 5/285/13 K U P IĘ M a tiz a, P u n to, F ie s tę, C o rs ę, P olo i in n e. S ta n o b o ję tn y /408 A U T O S K U P. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p Stan o b o jętny! N ajw yższe ceny! P R Z Y J E Ż D Z A M Y -G O T Ó K A! T e l , /135/13 sze c e ny, d o ja z d , /1646 3/280/13 ZDROIE A U T O S K U P. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p A U T O S K U P o s o b o w e i d o s ta w c z e do MOTORYZACJA zł, s ta n o b o ję tn y / , POGOTOIE RATUNKOE 999 a w POGOTOIE RATUNKOE RADZIONKOIE 32/ POLICJA 997, 112, 32/ STRAŻ POŻARNA 998, 32/ sekretariat: 32/ DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ 986, 32/ (przez całą dobę) skargi SMS (tylko dla osób głuchoniem ych) ZGŁASZANIE AARII ODOCIĄGÓ I SIECI KANALIZACYJNEJ 994 (połączenie bezpłatne) MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓ 32/ BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTO KOMUNALNE 32/ a w POIATOE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOEGO 32/ /244/13 A U T O S K U P, s p ra w n e i u s z k o d z o n e, POGOTOIA: GAZOE 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ ODNO-KANALIZACYJNE 32/ (połączenie bezpłatne) i 32/ Telefon zaufania A A w e w torki, środy, czwartki w godz / PODRĘCZNY INFORMATOR (te le fo n y czynn e ca łą d o b ę ) sze c e ny, d o ja z d , /1646 L/c AUTOSKUP p ła tn e g otó w ką B ytom, Pił sudskiego 2 0 AŻNE TELEFONY PO G O TO IE DENTYSTYCZNE A U T O S K U P /193/13 1/401 1/335 k a w a le rk ę, 25 m 2, S tro - szek E Z A P R A S Z A M Y D O B IU R A ***K upim y mieszkania w Bytomiu 1/408 c i, k o m fo r to w e, c e n tr u m n a jc h ę tn ie j SPRZEDAM YBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 1-POKOJOE Grottgera kawalerka do remontu, CO sieć,nowe okna 52 tys Kasprowicza 33,2m2 I/IIp. okna pcv 55 tys Pl. Akademicki 38m2, parter/iiip. 69 tys Miarki 34m2, IIIp. po remoncie, CO gazowe 85 tys Miarki, 35,6m2, IVp.,po remoncie, CO sieć, balkon 93 tys 2-POKOJOE A.Piątka 40,87m2 II/IIIp. 69 tys Strzelców Byt. 37,4m2, VIII/IXp.okna pcv, CO 85 tys Francuska 37,5m2 IIp.okna pcv, CO, balkon 94,9 tys roclawska 37,6m2, III/IVp. okna pcv, CO 97 tys Al. Legionów 37m2, I/IIp.po remoncie,ogrzew. gaz 99 tys Moniuszki 6 6 m2, IIIp. 105 tys róblewskiego 47,2m, III/IVp. CO, balkon 105 tys Swiętochlowicka 61m2, II/IIIp CO węgl.po rem. 109 tys yczólkowskiego 48,6m2, IIp. 2 balkony 110 tys Felińskiego 51m2, IVp, CO, balkon 114 tys Arki Bożka 44,5m2, III/IVp.okna pcv, CO 119 tys Fitelberga 36,55m2 II/IIIp. CO gaz, balkon 120 tys. Podhalańska 47,21m2, IV/IVp., CO sieć 120 tys Stroszek Strz.Byt.50,2m2, okna pcv, CO sieć 130 tys Miarki 66,2 m2, IVp., po remoncie, CO gaz 130 tys Szymaly 50,5m2, III/IVp. CO sieć, balkon 140 tys Grottgera 64,5m2, II/IVp.CO sieć,nowe okna,balkon 159 tys Okulickiego 60,23 m2, IIp. COgaz. stan dewelop. 180 tys 3-POKOJOE Strzelców Byt. 48m2, IV/IVp. CO, balkon 95 tys Powstańców arsz. 94,62 m2, IIp 96 tys Chorzowska 49 m2, VIII/Xp.,CO, balkon 107 tys ojska Pol. 46,3m2, IV/IVp. CO, balkon 110 tys Malachowskiego 46m2, IV/IVp. CO, balkon 108 tys Krakowska 108m2, I/IIIp. okna pcv 110 tys Gliwicka 74m2, II/IIIp, CO sieć, okna pcv 126 tys Felińskiego 63,2m2 IIIp, CO, okna pcv, balkon 128 tys yzwolenia 52,8m2, VII/Xp. CO sieć, okna pcv 132 tys Pl. Żeromskiego 58,75 m2, IIp. CO sieć, balkon 140 tys Tysiąclecia 56m2, I/IIIp. ogrzewanie gazowe 140 tys 75 tys Felińskiego 64,6m2Xp., CO, okna pcv, balkon 159 tys Palińskiego 104m2, IIIp., po rem. CO gaz 159 tys Olimpijska 64,36m2 IXXp. CO sieć, balkon 160 tys Pl. Akademicki 98m2 Ip. po rem. CO gaz. 289 tys Okulickiego 109m2,z tarasami,stan dewelop.cogaz 351 tys 4- i 5-POKOJOE Janasa 96m2, IIp. CO gazowe 199 tys Orląt Lw. 122m2, IIp, CO gazowe, balkon 292 tys DOMY Ujsoly domek całoroczny z dużą działką 178 tys Zabrze pow. 177,83m2, działka 813m2 570 tys Kozlowa Góra 225m2, działka 692m2 670 tys Nowe Chechlo pow.ca 222m2, działka 770m2 690 tys DZIAŁKI Sucha Góra 928 m2 i 736 m2 budowlane 1 30z l/m 2 Stolarzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług. 124 tys. Radzionków Księża Góra, 1707m2, budowlana 289 tys. DO YNAJĘCIA Romanowskiego 47,5m2, 2 pokoje, Co węgl. 600zl/m -c Chorzowska 54m2, 3 pok. umeblowane,co sieć 950zl/m -c Rycerska 70,89m2,3 pok.umeblowane,co sieć zl/m-c 1/392 OK A ZJA! B y to m, 2 -p o ko jo w e sp rze d a m PROKOPA 1 2, 64 ŻYCIE BYTOMSKIE 17 IG IE L -P O L N IE R U C H O M O Ś C I NIERUCHOMOŚCI O G R Ó D E K s p rz e d a m la w e ta. G o tó w k a AUTO SZYBY D E R M A T O L O G, lek. m e d. A n n a S za ła jd a -K lic h, p r z y jm u je B y to m, D w o rc o w a 1, , m o ż liw o ś ć w iz y t d o m o w y c h, w w w.s z a la jd a -k lic h.p l 5/144/13 E S P E R A L, o d tru c ia B y t o m, u l. K. M ia r k i 6 8, t e l. 3 2 / , , O D C H U D Z A N IE b e z jo jo, C e n tru m D ie te ty c z n e, te l. 3 2 / , w w w.m g au to s e rw is.p l, ganm ineria.pl 5/104/13 1/184 5/344/13 Szanowni Państwo Fundacja dzieciom Zdążyć z pomocą zwraca się z prośbą o pomoc w trud nym leczeniu, intensywnej rehabilitacji, edukacji i w zaopatrzeniu w niezbęd ny sprzęt potrzebny w codziennym życiu Agatki Karasińskiej. Los nie byt łaskawy dla Agatki i w darze dat jej ciężkie schorzenia - czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, zespół piramidowo-pozapiramidalny, opóź nienie rozwoju ruchowego w stopniu znacznym oraz lekooporną padaczkę - powodując, że jej życie upływa w ciągłym cierpieniu. Do stałego leczenia przeciwpadaczkowego konieczne jest podawanie Agatce leków psychotropowych oraz leczących przewód pokarmowy. arunkiem osiągnięcia dalszej poprawy stanu zdrowia Agatki jest systematyczna rehabilitacja, zajęcia terapii sensorycznej, hipoterapia. Każda wpłacona przez państwa złotówka pozwoli Agatce osiągnąć poprawę stanu zdrowia, bez tego wsparcia poprawa stanu zdrowia nie będzie możliwa. Fundacja dzieciom Zdążyć z pomocą nr konta PKO BP XV/O ARSZAA z dopiskiem darowizna na leczenie, edukację i rehabilitację Karasińska Agata nr 2094 Za wszystkie wplaty serdecznie dziękujemy w imieniu AGATKI.

18 «h H M H H M U Program telewizyjny 12 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI ZYCIE BYTOMSKIE John Rambo Polsat, wtorek, godz Kolejna część filmu ojohnie Rambo z Sylvestrem Stallone w roli głów nej. John Rambo prowadzi spokojne życie w okolicach Bangkoku, gdzie pracuje przy starych łodziach. Pewnego dnia grupa chrześcijańskich misjonarzy zwraca się do niego z prośbą o przewiezienie ich do Birmy. Rambo zgadza się i przewozi ich na drugi brzeg rzeki. krótce po do tarciu na miejsce misjonarze wpadają w ręce zbuntowanych żołnierzy pod wodzą sadystycznego majora Pa Tee Tint. John Rambo na wieść o porwaniu decyduje się uwolnić misjonarzy i tym samym zaryzykować życie w jednej z najniebezpieczniejszych misji, jakie zdarzyło mu się wykonać. Świadectwo Program telewizyjny od 2.G4-7.G4.2G13 h it y t y g o d n ia TVP 1, wtorek, godz Film na podstawie książki kardynała Stanisława Dziwisza. Świadec two w sposób realistyczny przedstawia nowe fakty z życia Karola ojtyły, wydarzenia i ich interpretacje. Jest wyjątkowym świadec twem, złożonym przez kardynała Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza i przyjaciela Ojca Świętego, który towarzyszył mu przez prawie 40 lat - począwszy od czasów krakowskich, aż do ostatnich dni w atykanie. Po raz pierwszy przed kamerą ks. kardynał Stanisław Dziwisz ujawnia wiele niepublikowanych dotąd informacji z życia Jana Pawła II. filmie pojawią się również liczne materiały archiwalne do tej pory nieprezentowane publicznie. Czterdziestoletni prawiczek TVP 2, środa, godz Andy Stizer (Steve Carell) ma już 40 lat, a ominęło go parę rzeczy w ży ciu. Ma spokojną pracę w sklepie z elektroniką, przytulne mieszkan ko i kolekcję figurek. Ale istnieje taka rzecz, która do tej pory była dla niego tabu... Andy jeszcze nigdy nie uprawiał seksu. Czy to coś strasz nego? Dla Andy ego nie bardzo, ale dla jego kolegów z pracy, wręcz przeciwnie. A ponieważ uważają go za fajtlapę, postanawiają pomóc za wszelka cenę. Niestety, nic się nie udaje, dopóki Andy nie spotka Trish (Catherine Keener), czterdziestoletniej matki trojga dzieci. Kumple są wniebowzięci, mając nadzieję, że coś wreszcie zaiskrzy... Na własną rękę TVN, środa, godz Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu TVN, piątek, godz Ekranizacja drugiego tomu jednej z najpopularniejszych młodzieżowych książek. Kontynuacja losów nastolet niej Isabelli Marie Swan (Kristen Stewart), która po przeprowadzce do deszczowego Forks wdaje się w romans z przystojnym wampirem Edwardem Cullenem (Robert Pattinson). Bella wraca do zdrowia, po ciężkich ura zach, jakich doznała z rąk innego wampira. Edward otacza ją troskliwą opieką, wkrótce jednak okazuje się, że wraz z całym klanem będzie musiał wyjechać z miasta. Głęboko zraniona dziewczyna na długie miesiące po pada w przygnębienie. Przyjaciel Belli z dzieciństwa - Jacob (Taylor Lautner) - pomaga jej odzyskać psychiczną równowagę. Młodzi czują do siebie coraz większą sympatię. Jednak Jacob również skrywa mroczną tajemnicę... Nie kłam kochanie TVP 1, sobota, godz Miłość zwycięży wszystko! Nawet nauczy mówić prawdę tak notorycz nego kłamcę, jakim jest Marcin (Piotr Adamczyk). Jest królem życia: ma pieniądze, robi karierę, lubi kosztowne rozrywki i kobiety. Jednak pewnego dnia traci wszystko. czoraj człowiek sukcesu, dzisiaj finan sowe dno. Jest jednak nadzieja: ciocia Nela (Beata Tyszkiewicz) z An glii. Ciocia - milionerka ma jednak ciche marzenie spędzić ostatnie dni życia z Marcinem ijego żoną! tedy na drodze Marcina pojawia się Ania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) piękna, młoda i wrażliwa dziewczyna, któ ra w pracy rozmawia z kwiatami. Cóż, dziewczyna, która kocha kaktusy i mówi do nich po imieniu to chyba jedyna osoba, która potrafi w kłamcy i cyniku dostrzec coś dobrego i zmienić g o. A wtedy - nawet kolczasty kaktus potrafi zakwitnąć pięknym kwiatem. Pewnego razu w Meksyku. Desperado Z Polsat, sobota, godz zamachu terrorystycznym ginie żona i dziecko Gordona Brewera (Arnold Schwarzenegger). Śledztwo nie daje rezultatów - spraw cy pozostają nieznani. Gordon postanawia sam odnaleźć terrory stów i w ym ierzyć im sprawiedliwość. przygotowaniu zemsty pomaga mu Selena Perrini (Francesca Neri), żona jednego z naj groźniejszych terrorystów. Film miał ukazać się na ekranach w październiku 2001 r. Po tragicznych w y darzeniach 11 września 2001 r. zdecydowano się odłożyć premierę o kilka miesięcy. Melancholia TVP 2, czwartek, godz To kolejny, po prowokacyjnym Antychryście, film Larsa von Trie ra. Tym razem autor Przełamując fale i Tańcząc w ciemnościach zrealizował psychologiczne kino katastroficzne, do którego efekty specjalne stworzyło polskie studio Platige Image. ystawne weselne przyjęcie Justine (Kirsten Dunst) i Michaela (Alexander Skarsgard) od bywa się w olbrzymiej posiadłości jej siostry (Charlotte Gainsbourg) i szwagra (Kiefer Sutherland). Jednocze śnie do Ziemi zbliża się planeta Melancholia, która przez miliony lat skrywała się za Słońcem. Czy tylko minie Ziemię, dając niezwykły spektakl, czy uderzy w nią, powodując koniec świata? Kroki w ciemnościach Polsat, czwartek, godz Daisy Lowendahl, autorka popularnych powieści grozy, pomysły do książek czerpie z własnych lęków i wytworów swojej wyobraźni. Odbi ja się to jednak niekorzystnie na jej psychice i kobieta postanawia za kończyć twórczość. Ostatnią część bestsellerowej serii kończy śmiercią głównego bohatera i wyjeżdża do domku na morzem na Long Island, gdzie chce odpocząć i odzyskać równowagę psychiczną. Chce pobyć tam sama, bez swojego męża Robbie ego. Niespodziewanie w domku zastaje nieznajomego młodego mężczyznę, Spen cera eavera który podaje się za wielbiciela jej twórczości. ie on zdumiewająco dużo ojej życiu prywatnym. Ghost Rider Kontynuacja Desperado wielkiego przeboju kinowego w gwiazdorskiej obsadzie wyreżyserowana przez Roberto Rodrigueza ( De sperado, Od zmierzchu do świtu, El Mariachi, M ali agenci, Sin City - Miasto grzechu, Grindhouse. Planet Terror ). El Mariachi (Antonio Banderas) siejący postrach i zniszczenie mściciel, podróżujący z pod ręcznym arsenałem w futerale od gitary, odkąd przeżył osobistą tragedię, żyje w odosobnieniu. Odnajdu je go skorumpowany agent CIA, Sands (Johnny Depp) i proponuje udaremnienie zamachu na prezydenta Meksyku, który zaplanował narkotykowy baron Barrillo (illem Dafoe). El Mariachiprzystaje na propozy cję agenta, bo ma w łasne krwawe rachunki do wyrównania. yrusza do walki, mając u boku swych dwóch wiernych kompanów - Lorenzo (Enrique Iglesias) i Fideo (Marco Leonardi)... Dawno temu gwiazda kaskaderki motocyklowej, Johnny Blaze (Nico las Cage), zawarł pakt z diabłem, aby chronić najbliższe m u osoby: ojca i ukochaną z dzieciństwa, Roxanne (Eva Mendes). Teraz diabeł upomniał się o swoją własność. Za dnia Johnny jest kierowcą motocy klowym, a w nocy, w obecności szatana, staje się Ghost Riderem, piekielnym łowcą zbuntowanych demonów. Zmuszony do wykonywania poleceń szatana, Johnny pragnie za wszelką cenę stawić czoła swojemu przezna czeniu i wykorzystać klątwę oraz swoją nadprzyrodzoną moc, aby chronić niewinnych. Miami Vice Błękitna fala Polsat, piątek, godz TVP 2, niedziela, godz TVP 1, niedziela, godz Akcja przeciw narkotykowym dealerom w Miami kończy się śmiercią tajnych agentów FBI - ktoś ich zdradził. Federalni proszą więc o po moc w dalszych działaniach miejscową policję, która nie brała udzia łu w nieudanej operacji. Zadanie dostają dwaj znakomici policjanci - Sonny Crockett (Colin Farrell) i Ricardo Tubbs (Jamie Foxx). Udając przemytników, mają rozpracować groźną, narkotykową siatkę prze stępczą, której mózgiem jest tajemniczy i nieuchwytny Jesus Montoya (Luis Tosar). Podczas polowania na morderców Sonny i Tubbs poznają tajemniczą Isabellę (Li Gong). Egzotyczna piękność uwodzi Crocketta. Anne Marie Chadwick (Kate Bosworth) ma tylko jedną pasję - surfing. Miłości do sportu o mało nie przypłaciła życiem, kiedy ulegała po ważnemu wypadkowi. Obecnie przygotowuje się do zawodów Pipeline Masters, gdzie wezmą udział największe gwiazdy surfingu. trenin gach pomagają jej przyjaciółki Eden (Michelle Rodriguez) i Lena (Sanoe Lake) oraz młodsza siostra Penny (Mika Boorem). Pewnego dnia Anne spotyka przystojnego futbolistę Matta Tollmana (Matthew Davis). Będzie musiała pogodzić przygotowa nia z utrzymywaniem związku z mężczyzną, a także pokonać lęk, który tkwi w jej głowie od czasu wypadku.

19 Program telewizyjny TOREK, 2.04 imieniny Franciszka, ładysława f i^ M s a o n t a ii m i2 POLSAT Kawa czy herbata? iadomości, Pogoda Polityka przy kawie Noddy w krainie zabawek (21) Bali (23) Telezakupy Dzika Polska dok. Ludzkie ciało - Do granic możliwości (2) Potęga mózgu, cz. 2 - cykl dok Rok w ogrodzie Plebania (1452) - telenowela Moda na sukces (5804) iadomości, Agrobiznes Apetyt na EURO-pę - magazyn Ssaki morskie - Foka zwana Nochalem. film przyrodniczy Francja Jaka to melodia? Tajemnica Jana Pawła II - film dok iadomości, Pogoda Komisarz Alex (30) -Anioł Stróż na czterech łapach Moda na sukces (5805) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2423) - telenowela Prawdziwe życie - cykl dok szystko przed nami (87) - telenowela ieczorynka iadomości, Sport GOL T - Mobile Ekstraklasa Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Zemsta (10) Świadectwo - dokument 0.00 szystko przed nami - telenowela 0.35 Ostatnie okrążenie - film TVP* Polska, h it reż. Krzysztof Rogulski, wyk. Mariusz Benoit, Irena Laskowska, Joanna Szczepkowska, Alfred Freudenheim, Czesław Jaroszyński, Eugeniusz Kujawski, Maciej Maciejewski 1.40 Notacje - Maria Okońska. Płakał z Papieżem - cykl dok Po prostu - program Tomasza Sekielskiego 2.40 Jedna Scena - Przesłuchanie - magazyn kulturalny 6.15 Złotopolscy (82) - Tarapaty - teleno wela 6.45 Dwójka Dzieciom - Eliasz (22) Kłopoty z silnikiem 7.05 M jak miłość (175) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (912) Na dobre i na złe (20) Rozbite szczęście Hospicjum w Nowej oli - reportaż Ja to mam szczęście! - ulubione skecze ojciech Cejrowski - boso przez świat - Fatima Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał yszyński - film dok Ja to mam szczęście! (38) Rodzinka.pl (18) - Zwierzątko domowe Panorama - Kraj M jak miłość (979) Castle (28) Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu (2) - teleturniej Ja to mam szczęście! (38) 6.00 N owy dzień z Polsat News 8.00 Rodzina zastępcza 9.00 I kto tu rządzi? 9.30 Świat według Kiepskich Trudne Sprawy Dlaczego ja? zór Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy ydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość ydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich John Rambo - film akcji, Niemcy, h it USA, 2008, reż. Sylvester Stallone, wyk. Sylvester Stallone, Graham McTavish, Julie Benz, M atthew Marsden, Reynaldo Gallegos John Rambo prowadzi spokojne życie w okolicach Bangkoku, gdzie pracuje przy starych łodziach. Pewnego dnia grupa chrześcijańskich misjonarzy zwraca się do niego z prośbą o prze wiezienie ich do Birmy Rambo zgadza się i przewozi ich na drugi brzeg rzeki. krótce po dotarciu na miejsce misjo narze wpadają w ręce zbuntowanych żołnierzy pod wodzą sadystycznego majora Pa Tee Tint. John Rambo na wieść o porwaniu decyduje się uwolnić misjonarzy i tym samym zaryzykować życie w jednej z najniebezpieczniejszych misji, jakie zdarzyło mu się wykonać» Dzielnica Lakeview - thriller krymi nalny USA, 2008, reż. Neil LaBute, wyk. Samuel L. Jackson, Jay Hernandez, Justin Chambers, Kerry ashington 0.10 Pytania i odpowiedzi - dramat krym i nalny USA, 1990, reż. Sidney Lumet, wyk. Nick Nolte, Luis Guzman, Tm othy Hutton, Armand Assante, Patrick O' Nea 2.35 Zagadkowa noc 3.35 Tajemnice losu Barwy szczęścia (913) M jak miłość (980) Kulisy serialu Magazyn Ekspresu Reporterów Kryzys czy odnowa? Kościół pół wieku po Soborze atykańskim II 0.00 Na linii strzału (26) 0.50 Z biegiem lat z biegiem dni - Kraków Magazyn Ekspresu Reporterów 3.10 Zakończenie dnia 7.15 Ostre cięcie - program 5.25 e Dwoje - program rozrywkow y 7.50 Doradca smaku 6.45 Męski Typ 2. Zbigniew Boniek 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 7.15 Brzydula obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy ydział Śledczy Kocham. Enter - program obyczajowy 9.20 Sędzia Anna Maria esołowska Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Rozmowy w toku - talk show Dr House III obyczajowy Szpital - program obyczajowy Ostry dyżur obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Brzydula obyczajowy Doradca smaku Agenci NCIS sensacyjny USA Fakty, Sport, Pogoda Dr House III obyczajowy Uwaga! - program interwencyjny Na spólnej obyczajowy ydział Śledczy Kandydat - film sensacyjny, USA h it 2004, reż. Jonathan Demme, wyk. Denzel ashington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Kimberly Prawo Agaty obyczajowy Kuba ojewódzki - talk show Superwizjer - magazyn reporterów Elise, Jeffrey right, Ted Levine Nie z tego świata Gatunek. Przebudzenie - horror, USA 2007, reż. Nick Lyon, wyk. Helena Mat The Event. Zdarzenie sensacyjny tsson, Ben Cross, Dominic Keating, 1.05 Uwaga! - program interwencyjny Marlene Favela 1.20 Arkana magii 1.40 Arkana magii 5.10 Tester 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator like it 9.05 pustyni i w puszczy - film przygo dowy Polska, 2001, reż. Gavin Hood, wyk. Karolina Sawka, Konrad Imiela, Adam Fidusiewicz, Artur Żmijewski, Andrzej Strzelecki, Krzysztof Kowalewsk I like it Tester TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Gliniarz i prokurator Otchłań namiętności Galileo Mega Chichot Mega Chichot Śmierć na talerzu Co kryje prawda - thriller, USA, h it 2000, reż. Robert Zemeckis, wyk. Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar 0.45 Twarde lądowanie - thriller sensacyjny USA, 2005, reż. Jim ynorski, wyk. Antonio Sabato Jr, Mercedes Colon, Rene Rivera, Michael Paré, Brianne Davis, Kevin Dobson 2.35 To był dzień na świecie program publicystyczny music 3.55 Zakończenie programu ŚRODA, 3.04 m - M s a n n ia n 5.55 Kawa czy herbata? 8.00 iadomości Pogoda Polityka przy kawie Noddy w krainie zabawek (22) Stacyjkowo (13) ŻYCIE BYTOMSKIE 19 imieniny Ryszarda, Pankracego m m i Nowy dzień z Polsat News 8.00 Rodzina zastępcza 9.00 I kto tu rządzi? 6.15 Złotopolscy (83) - Raport 6.45 Eliasz (23) - Koniec sezonu Szybkasa 7.05 M jak miłość (176) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (912) 9.30 Świat według Kiepskich Trudne Sprawy Dlaczego ja? 8.50 Telezakupy 9.25 Ssaki morskie - Foka zwana Nochalem. film przyrodniczy Na dobre i na złe - Dogonić życie, (21) M odlitw y rabina Loewe z Pragi - relacja zór Dom nie do poznania Pierwsza miłość szechświat, który znam y cz ielkie Sanktuaria Polski - cykl dok Plebania (1453) - telenowela ojciech Cejrowski - boso przez świat - krainie flamenco Duże dzieci - talk - show Ja to mam szczęście! (39) Trudne sprawy ydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Rodzinka.pl (19) - Powitanie jesieni Panorama, Pogoda Dlaczego ja? Pierwsza miłość ydarzenia, Sport, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2423) - telenowela szystko przed nami (87) - telenowela M jak miłość (980) Castle (29) Panorama, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Duże dzieci - komedia, USA, 2010, h it reż. Dennis Dugan, wyk. Adam San iadomości, Pogoda Ojciec Mateusz (113) - Z miłości Moda na sukces Jeden z dziesięciu (3) - teleturniej Ja to mam szczęście! (39) Barwy szczęścia (913) Na dobre i na złe (518) - Pierw; Moda na sukces (5805) iadomości Agrobiznes Dziewiczy kontynent, cz. 1. Góry - film dok. Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2424) - telenowela Prawdziwe życie - cykl dok. dler, Chris Rock, David Spade, Kevin James, Maria Bello, Maya Rudolph, Rob Schneider, Salma Hayek To, że człowiek się starzeje, wcale nie oznacza, że tym samym dorośleje! Supergwiazdy komedii: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade szystko przed nami (88) - telenowela ieczorynka iadomości, Sport, Pogoda i Rob Schneider dają niesamowity iprzezabawny popis swoich talentów, wcielając sie w role przyjaciół z dzieciń Piąty Stadion (62) - CV Liga Mistrzów CF Malaga - Borussia Dortmund stwa, którzy spotykają się po latach, by powspominać stare dobre czasy Nie szkodzi, że obecnie są oni szanowanymi biznesmanami, mężami i ojcami. Nic nie Liga M istrzów - skróty ielka Brytania Przebłysk jutra (19) szystko przed nami (88) - telenowela DOK SZOK - Potęga obrazu - cykl dok Notacje - Tomasz Blatt. Jutro też jest dzień - cykl dok Białe kołnierzyki (1), reż. Bronwen Hughes, wyk. M att Bomer, Tm DeKay illie Garson, Tffani Thiessen, Marsha Thomanson, Diahann Carroll 3.10 Zagadkowa Jedynka 4.10 Zakończenie dnia 7.15 Na spólnej obyczajowy 7.50 Doradca smaku 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy ydział Śledczy Kocham. Enter - program obyczajowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Doradca smaku Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na spólnej obyczajowy ydział Śledczy Top Model. Zostań modelką Czterdziestoletni prawiczek h it - komedia, USA, reż. Judd Apatow, w yk. Steve Carell, Catherine jest w stanie powstrzymać tych zdziecinniałychfacetów przed zabawą Defendor - komediodramat, USA, 2009, reż. Peter Stebbings, wyk. oody Harrelson, Elias Koteas, Kat Dennings, Michael Kelly Sandra Oh Keener, Paul Rudd Reporter Polski - magazyn 0.35 Życie po falstarcie (9) 1.25 Czterdziestoletni prawiczek - kome dia, USA, reż. Judd Apatow, wyk. Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd 3.15 Reporter Polski - magazyn 1.00 ięcej szmalu - komedia, USA, 1992, reż. Peter McDonald, wyk. Damon ayans, Diehl John, Stacey Dash 2.55 Tajemnice losu 3.55 Zakończenie dnia 5.00 stawaj! Gramy! 5.25 e Dwoje - program rozrywkowy 6.45 Męski Typ 2. Jerzy Dziewulski - talk show rozrywkowy 7.15 Brzydula obyczajowy 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy 9.20 Sędzia Anna Maria esołowska Agenci NCIS sensacyjny USA Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Dr House III obyczajowy Ostry dyżur obyczajowy Brzydula obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny USA Dr House III obyczajowy 5.10 Tester 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Otchłań namiętności I like it inx Club TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Gliniarz i prokurator Otchłań namiętności Otchłań namiętności Galileo Nokaut - film akcji, USA, 2011, reż. Anne heeler, wyk. Daniel Magder, Steve Austin Twarde lądowanie - thriller sensa m i cyjny, USA, 2005, reż. Jim ynorski, Na własną rękę - film sensacyjny, h it USA 2002, reż. Andrew Davis, wyk. Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro 0.45 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkow y 1.40 Uwaga! - program interwencyjny 1.55 Arkana magii Druga szansa - film obyczajowy, h it USA, ielka Brytania 2007, reż. Susanne Bier, wyk. Halle Berry, Benicio Del Toro, David Duchovny, Alexis Llewellyn, Alison Lohman Dowody zbrodni kryminalny Kiss Kiss Bang Bang - komedia, USA 2005, reż. Shane Black, wyk. Robert Downey Jr, Val Kilmer, Michelle M ona ghan, Corbin Bernsen, Dash Mihok 1.40 Arkana magii 3.45 Druga strona medalu - talk show Barwy szczęścia (789) ia domości Chichot losu (1) Za gadkowa blondynka - zabawa quizowa Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Zło topolscy (658) - telenowela Rozmowy o ki nie i nie tylko szystko przed nami (49) -te lenowela Polonia w Komie Teleexpress Benefis -Jadwigi Barańskiej i Jerzego Ant czaka w Teatrze STU ilnoteka Barwy szczęścia (789) Dobranocka iadomości Sport Pogoda arto kochać (55) Polonia w Komie Polonia Kabaretowy Klub Dwójki - Dopalacze i rozweselacze - pozwalać czy zabra niać? 23.45Tajemniceatykanu (7) 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Minęła 20ta Info express Pogoda Telekurier Ser wis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportowy ieczór Tala od różańca - dokument 0.45 Minęła 20ta 1.30 Infoexpress 1.45 Telekurier 2.05 Serwis Info Pogoda 3.00 Światowiec 3.30 Było, nie minęło 4.00 Tala od różańca - dokument 5.10 Prawdę mówiąc - siostra Małgorzata Chmie lewska (20)- magazyn TVP info TV PULS wyk. Antonio Sabato Jr, Mercedes Colon, Rene Rivera, Michael Paré, Brianne Davis, Kevin Dobson Co gryzie Gilberta Grape'a? - dramat, USA, 1993, rez. Hallstróm Lasse, wyk. Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio, M ary Steenburgen 2.15 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 3.35 Zakończenie programu a a n n n łs s ill I t Ti J Barwy szczęścia (788) iado mości Tajemnica twierdzy szyfrów (7) - se rial Opowieści weekendowe. Damski interes - film TVP Jedna Scena - Przesłuchanie - ma gazyn kulturalny Szlakiem gwiazd (5) Złotopolscy (657) Tajemnica Jana Pawła II - film dok szystko przed nami (48) - te lenowela Polonia w Komie Teleexpress Kardynał ojtyła Papieżem - film dok Cafe Historia - program publicystyczny Bar w y szczęścia (788) Dobranocka iadomości Sport Ojciec Ma teusz (105) Polonia w Komie Polonia Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Hala odlotów -talk -show 6.00, reż. Russell Mulcahy wyk. Kyle Maclachlan, Gabrielle Anwar, Vinnie Jones, Omar Gooding Serwis Info Raport z Polski Po goda Serwis Info Pogoda Ser wis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Minęła 20ta Info express Pogoda Telekurier Ser wis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Losowanie LOTTO Serwis Info Pogoda Sportowy ieczór kg wiary - film dok Minęła 20ta 1.15 Infoexpress 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info 2.34 Pogoda EUROSPORT TELE S POLSAT 2 EUROSPORT TELE S POLSAT atts Sporty motorowe 8.45 Curling. M i strzostwa świata mężczyzn, Faza grupowa. Da nia - Norwegia 9.45 Curling. Mistrzostwa świa ta mężczyzn, Faza grupowa. Dania - Norwegia Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków atts Magazyn. Eurosport TOP 1C Piłka nożna. Next Gen Series Ko larstwo. yścig dookoła Kraju Basków Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków atts Strzelectwo. Mistrzostwa Europy Curling. Mistrzostwa świata mężczyzn, Faza grupowa. Szwecja - Szwajcaria Boks alka o MŚ BO A. Abraham (Niemcy) - R. Stie glitz (Niemcy) Curling. Mistrzostwa świata mężczyzn, Faza grupowa. Czechy - Dania 7.25 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Rzadki okaz - komedia, Kanada 2001, reż. Sturla Gunnarsson, wyk. illiam Hurt, Andy Jones, Molly Parker Tropiąc potwory dokumentalny Z Archiwum X - se rial sensacyjny Młodzi muszkieterowie - se rial przygodowy Komisariat Drugi Jednostka Specjalna Dunaj kryminal ny Benny Hill - program rozrywkowy Z Archiwum X sensacyjny Po przej ściach - dramat, Kanada 2001, reż. Bobby Roth, wyk. Diane Keaton, Jennifer Jason Leigh, Maury Chaykin, Patrick Galligan, Nick Roth Pora chunki sensacyjny Dreszcz podnie cenia - film erotyczny 1.30 Nocny patrol 5.55 Nowy dzień w Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Mamuśki Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Mala nowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? ydarzenia In terwencja Trudne sprawy Rodzina za stępcza Świat według Kiepskich Ro dzina zastępcza 0.00 Szpital na perypetiach 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 ydarzenia 8.30 Piłka nożna. Next Gen Series 9.30 atts Magazyn. Eurosport TOP Kolar stwo. yścig dookoła Kraju Basków Płka nożna. Next Gen Series Snooker Chi na Open, Pekin, Chiny Finał Lekka Atletyka Greene Light Magazyn Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Piłka nożna. Next Gen Series Strzelectwo. Mistrzostwa Euro py, Curling. Mistrzostwa świata mężczyzn ednesday Selection Jeździectwo. Magazyn Riders Club Golf Turniej z cyklu US PGA Golf PGA European Tour Golf European Tour Kobiet, Maroko Golf Club Żeglarstwo. Extreme Sailing Series, Oman Yacht Club ednesday Selection 7.25 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Na granicy światów - film science - fiction, USA 1996, reż. Krish na Rao, wyk. Rutger Hauer, Josh Charles, Stu art ilson, Andrea Roth Tropiąc potwory Z Archiwum X sensacyjny Miejskie legendy Komisariat Drugi kryminalny Jednostka Spe cjalna Dunaj Benny Hill - program rozrywkowy Z Archiwum X sensa cyjny Oszustka - dramat, USA 2008, reż Ralph Portillo, wyk. John Savage, Sara Downing, Max Kasch, Jeremy London Na tropie zbrodni 0.15 Kuchnia pełna seksu - film erotyczny 1.50 Nocny patrol 5.55 Nowy dzień w Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastęp cza Daleko od noszy Rodzina za stępcza Mamuśki Graczykowie - Buła 1spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Ro dzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Part nerzy Dlaczego ja? ydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Szpital na perypetiach 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy I fl I T V P lü U. I 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 No problem! Całkiem nowe przygody Toma i Jerry'ego - anima cja 7.30 Timon i Pumba - animacja 8.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry'ego - animacja 8.40 Powrót Krokodyli - film familijny Nastoletnie aniołki - film familijny Barbie z Jeziora Łabę dziego - animacja Najpiękniejsze baśnie bra ci Grimm: Jorinde i Joringel - baśń George prosto z drzewa 2 - komedia Mali agenci 3D. Trójwymiarowy odjazd - film familijny Pin gwiny z Madagaskaru - animacja Ace Ven tura. Zew natury - komedia American Pl e - komedia, USA 1999 reż. Chris eitz, Paul eitz wyk. Jason Biggs, Chris Klein, Thomas, lan Nicho las 0.00 Króliczki Playboya - realitytv USA 2005 [jtlvlpll?ij»1 \ J ll H 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 blasku fleszy 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry'ego - ani macja 7.30 Tmon i Pumba - animacja 8.00 Straż nik pierścienia Codzienna 2 m. 3 - se rial Miami Medical Nash Bridges Sekrety i kłamstwa - reality TV Austin Stevens - pogromca węży Szpital - nagłe przypadki Xena: wojownicza księżniczka Nash Bridges CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas Pingwiny z Madagaskaru - anima cja Jaguar - film przygodowy Sekun dy grozy - reality TV Spartakus. Krew i piach - film akcji 1.05 Programy powtórkowe i n

20 2G ŻYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny CZARTEK, 4.04 ittmsaihnhn asa Kawa czy herbata? iadomości, Pogoda Polityka przy kawie Billy - kot - Mikrochip (3) Telezakupy Dziewiczy kontynent - Góry - film dok. M y y Oni - magazyn Plebania (1454) - telenowela Moda na sukces iadomości Agrobiznes Dziewiczy kontynent - Pustynie - film dokumentalny Jaka to melodia? Klan (2424) - telenowela szystko przed nami (88) - telenowela iadomości, Pogoda Ja wam pokażę! (5) Moda na sukces Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Klan (2425) - telenowela Prawdziwe życie - cykl dok. szystko przed nami (89) - telenowela ieczorynka iadomości, Sport, Pogoda Ojciec Mateusz (114) - Zbrodnia na pierwszą stronę Sprawa dla reportera Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest - magazyn Białe kołnierzyki (1), reż. Bronwen Hughes, wyk. M att Bomer, Tm DeKay, illie Garson, Tffani Thiessen, Marsha Thomanson, Diahann Carroll Zagubieni VI (14) szystko przed nami (89) - telenowela Zdaniem obrony (5) - Starzy znajomi Notacje - Jerzy Gruza. Pół wieku z Tele wizją - cykl dok. Sprawa dla reportera Zagadkowa Jedynka Zakończenie dnia Na spólnej obyczajowy Doradca smaku Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy - 11 ydział Śledczy Kocham. Enter - program obyczajowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Doradca smaku Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na spólnej obyczajowy - 11 ydział Śledczy Kuchenne rewolucje imieniny acława, Izydora i r n 6.15 Złotopolscy (84) -Trudny powrót - telenowela 6.45 Eliasz (24) Sztormowa zbiórka 7.05 M jak miłość (177) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (913) Na dobre i na złe - Przejście, (22) Pożyteczni.pl (59) Ja to mam szczęście! - ulubione skecze ojciech Cejrowski - boso przez świat - Portugalskie przyjemności Postaw na milion - teleturniej Ja to mam szczęście! (40) Rodzinka.pl (20) - Rodzice na 110% Panorama, Pogoda Na dobre i na złe (518) - Pierwszy dzień Castle (30) Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu (4) - teleturniej Ja to mam szczęście! (40) Barwy szczęścia (914) Dr House - s. VIII (164) Dr House - s. VIII (165) Kocham kino - Melancholia - drah it PIĄTEK, 5.04 mat, Dania, Niemcy, Francja, Szwe cja, reż. Lars von Trier, wyk. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling 0.55 Świat bez tajemnic - Formuła 1 - dzikie lata - film dok Świat bez tajemnic - Marian Rejewski Tajemnice Enigmy cz. 2 - film dok Melancholia - dramat, Dania, Niemcy Francja, Szwecja, reż. Lars von Trier, wyk. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling 4.50 A rt Noc. Diego el Cigala - koncert w Kazimierzu Dolnym z 2012 roku 5.45 Zakończenie dnia e Dwoje - program rozrywkowy Męski Typ 2. Maciej isławski Brzydula obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Agenci NCIS sensacyjny USA Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Dr House III obyczajowy Ostry dyżur obyczajowy Brzydula obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny USA Dr House III obyczajowy Nowy dzień z Polsat News Rodzina zastępcza I kto tu rządzi? Świat według Kiepskich Trudne Sprawy Dlaczego ja? zór Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy ydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość ydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Zdrady Przyjaciółki Na krawędzi Kroki w ciemnościach - thriller, USA, 2003, reż. John Badham, wyk. Can dice Bergen, Bug Hall, Cindy Samp son, John alf, Michael Murphy, Bryan Brown Daisy Lowendahl, autorka popularnych powieści grozy pomysły do książek czerpie z własnych lęków i w ytw o rów swojej wyobraźni. Odbija się to jednak niekorzystnie na jej psychice i kobieta postanawia zakończyć tw ó r czość. Ostatnią część bestsellerowej serii kończy śmiercią głównego boha tera i wyjeżdża do domku na morzem na Long Island, gdzie chce odpocząć i odzyskać równowagę psychiczną. Chce pobyć tam sama, bez swojego męża Robbie'ego. Niespodziewanie w domku zastaje nieznajomego mło dego mężczyznę, Spencera eavera, który podaje się za wielbiciela jej tw ó r czości Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 stawaj! Gramy! h it 5.10 Dekoratornia 5.30 Triumf miłości music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Otchłań namiętności Otchłań namiętności I like it inx Club TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Gliniarz i prokurator M s a i n n i a n Kawa czy herbata? iadomości, Pogoda Polityka przy kawie Domisie - Zagubieni w bajkach Telezakupy Dziewiczy kontynent - Pustynie - film dokumentalny Słownik Plebania (1455) - telenowela Moda na sukces iadomości Agrobiznes Nie ma rady na odpady? - Drugie życie śmieci - magazyn ekologiczny Najmłodsi w z Oo, cz. 7 dok. Jaka to melodia? Klan (2425) - telenowela szystko przed nami (89) - telenowela iadomości, Pogoda Sprawa dla reportera Moda na sukces Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? OPOLE! Kocham Cię! - felieton Ranczo (83) - Model życia artysty ieczorynka ieczorynka iadomości, Sport, Pogoda Anna German (6) Gruby i chudszy - komedia, USA, reż. Tom Shadyac, wyk. Eddie M urphy James Coburn, Larry Miller Nie kłam, kochanie - komedia, Polska, reż. Piotr ereśniak, wyk. Piotr Adamczyk, Marta Żmuda - Trzebia towska, Beata Tyszkiewicz, Grażyna Szapołowska Tajemnica twierdzy szyfrów (5) eekendowy magazyn filmowy Czerwony smok - film fabularny USA, reż. Brett Ratner, wyk. Anthony Hop kins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, M ary Louise Parker Zagadkowa Jedynka Zakończenie dnia Na spólnej obyczajowy Doradca smaku Dzień dobry TVN - magazyn Ukryta prawda - program obyczajowy Kocham. Enter - program obyczajowy Szpital - program obyczajowy - 11 ydział Śledczy Kocham. Enter - program obyczajowy Rozmowy w toku - talk show Szpital - program obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Doradca smaku Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny h it imieniny Ireny, incentego 2 r m 6.15 Złotopolscy (85) - telenowela 6.45 Eliasz (25) - ielki sztorm 7.05 M jak miłość (178) 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia (914) Na dobre i na złe - Męska decyzja, (23) Makłowicz w podróży -alia - Celto wie, węgiel i morze - magazyn kulinarny Ja to mam szczęście! - ulubione skecze ojciech Cejrowski - boso przez świat - Gdzieś w Afryce Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach - Szczecin Nad morzem Ja to mam szczęście! (41) Rodzinka.pl (21) - Ideały, a sprawa trawnika Panorama, Pogoda Dr House - s. VIII ( ) Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu (5) - teleturniej Ja to mam szczęście! (41) Barwy szczęścia (915) Rodzinka.pl (87) Rodzinka.pl (88) - Niezależność Dzięki Bogu już weekend - program h it rozrywkowy Tylko dla dorosłych - program satyryczny Piąty Stadion (62) - CV Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (15) 0.20 Paradoks (5) - Miłość 1.15 Pitbull (6) 2.05 Van Veeteren - Karambol e Dwoje - program rozrywkowy Męski Typ 2. Ryszard Kalisz -talk show Brzydula obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Agenci NCIS sensacyjny USA Mango Telezakupy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria esołowska Dr House III obyczajowy Ostry dyżur obyczajowy Brzydula obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny USA Dr House III obyczajowy Otchłań namiętności Otchłań namiętności Galileo Nowy dzień z Polsat News Rodzina zastępcza I kto tu rządzi? Świat według Kiepskich Trudne Sprawy Dlaczego ja? zór Przyjaciółki Pierwsza miłość Trudne sprawy ydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość ydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Tylko taniec - Got to Dance Ghost Rider - film fantasy, USA, Australia, 2007, reż. Mark Steven Johnson, wyk. Nicolas Cage, Donal Logue, Peter Fonda, Sam Elliott, es Bentley, Eva Mendes Dawno temu, gwiazda kaskaderki motocyklowej, Johnny Blaze, zawarł pakt z diabłem, aby chronić najbliższe m u osoby: ojca i ukochaną z dzieciń stwa, Roxanne. Teraz diabeł upomniał się o swoją własność. Za dnia Johnny jest kierowcą motocyklowym, a w nocy w obecności szatana, staje się Ghost Riderem, piekielnym łowcą zbuntowa nych demonów. Zmuszony do w ykony wania poleceń szatana, Johnny pragnie za wszelką cenę stawić czoła swojemu przeznaczeniu i wykorzystać klątwę oraz swoją nadprzyrodzoną moc, aby chronić niewinnych» Mniej niż zero - film obyczajowy, USA, 1987, reż. Marek Kanievska, wyk. Andrew McCarthy Andrew McCarty Andrew M ccarty Donna Mitchell, Donna Mitchell, James Spader, James Spader, Jami Gertz, Jamie Gertz 2.00 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu 5.00 stawaj! Gramy! h it I like it Triumf miłości 4music Gliniarz i prokurator Komisarz Rex Otchłań namiętności Otchłań namiętności I like it Dekoratornia TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Gliniarz i prokurator Otchłań namiętności Otchłań namiętności Mistrz kuchni: Gordon Ramsay Za linią wroga - dramat wojenny, h it USA, 2001, reż. John Moore, wyk. Owen ilson, Olek Krupa, Gene Hackman, Gabriel Macht, Charles Malik hitfield, Keith David Skorumpowani - film sensacyjny Pol Saga Zmierzch. Księżyc w nowiu h it - horror, USA 2009, reż. Chris eitz, wyk. Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Elizabeth Reaser, Peter Facinelli, Michael Sheen, Ashley Greene Turbulencja - film sensacyjny, USA 1997, reż. Robert Butler, wyk. Ray Lotta, Lau ren Holly, Hector Elizondo, Rachel Tcotin, Ben Cross, Brendan Gleeson 0.50 Kuba ojewódzki - talk show 1.50 Uwaga! - program interwencyjny 2.05 Arkana magii Kapitana Drake'a wyprawa po nieh it śmiertelność - film przygodowy, USA, Bułgaria 2009, reż. David Flo res, wyk. Adrian Paul, Temuera Mor rison, es Ramsey, Sofia Pernas Operacja Kusza - film wojenny ielka Brytania 1965, reż. Michael Anderson, wyk. George Peppard, Tom Courtenay, John Mills, Sophia Loren, Lilli Palmer, Anthony Quayle, Jeremy Kemp 0.25 Demon. Historia prawdziwa - horror, Kanada, USA, Rumunia, ielka Bryta nia 2005, reż. Courtney Solomon, wyk. Donald Sutherland, Sissy Spacek TV PULS ip T C iu iim a B lb I I 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 Menu na miarę 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry'ego - anima cja 7.30 Tmon i Pumba - animacja 8.00 Strażnik pierścienia 9.00 Xena: wojownicza księż niczka Codzienna 2 m CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas Nash Bridges Sekrety i kłamstwa - reality TV Austin Stevens - pogromca wę ży Szpital - nagłe przypadki Xena: wojownicza księżniczka Nash Bridges CSI. Kryminalne zagad ki Las Vegas Pingwiny z Madagaska ru - animacja 20.00American Pie - komedia Kontrola umysłu - film akcji 0.05 Skyline - film sci - fi, USA 2010 reż. Colin Strause Barwy szczęścia (791) iado mości M jak miłość (965) Ka baretowe kawałki Pień Katyński - film dok Złotopolscy (660) -telenowela Ha la odlotów - Jak żyć -talk - show szyst ko przed nami (51) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Przystanek oodstock koncert Ex Libris magazyn Barwy szczęścia (791) Dobranocka iadomości Sport Pogoda Na dobre i na złe (515) -To nawet nie jest początek Polonia Epitafium dla Barbary Radziwlłówny - film historyczny 0.45 szystko przed nami (51) -te lenowela 1.15 Między nami bocianami (2) 6.00 Arkana magii - program Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis spor towy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokal ne Forum - program publicystyczny Infoexpress Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lo kalne Serwis Info Pogoda Spor towy ieczór Ręka fryzjera - film dok Forum - program publicystyczny 1.20 Infoexpress 1.35 Telekurier 1.55 Serwis Info Pogoda 2.48 Sportowy ieczór 3.00 Było, nie minęło ska, 2007, reż. Jarosław Żamojda, wyk Oszukać przeznaczenie II - horror, h it USA 2003, reż. David Ellis, w yk. Ali Larter, A.J. Cook, Michael Landes, Tony Todd, T.C. Carson, Jonathan Cherry 0.30 Superwizjer - magazyn reporterów 1.05 Uwaga! - program interwencyjny 1.20 Arkana magii u Stary, kocham Cię - komedia, USA h it 2009, reż. John Hamburg, wyk. Paul Rudd, Rashida Jones, Jason Segel, Greg Levine Mentalista kryminalny Złap, zakapuj, zabłyśnij - komedia, USA 2009, reż. Jody Hill, wyk. Seth Rogen, Ray Liotta, Anna Faris, Michael Pena 1.00 Arkana magii 3.05 Druga strona medalu - talk show 4.50 Koniec programu J I fl I TVPlBU.i Beata Ścibakówna, Olga Bołądź, Jan Englert, Jerzy Trela, Krzysztof akuliński, Mariusz Pujszo, M ax Ryan, Olivier Gruner 0.40 rękach - film wojenny wroga USA, 2004, reż. Tony Giglio, wyk. Scott Caan, Tl Schweiger, illiam H. Macy 2.45 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 4.00 Zakończenie programu Lodowa groza - thriller, USA, 2011, h it reż. Terry Ingram, wyk. Brea Grant, Ty Olsson Spadkobiercy Film erotyczny Małpi matecznik ielka Brytania, 2010 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 3.50 Zakończenie programu TV PULS iv P O H U N I A I Barwy szczęścia (790) iado mości M jak miłość (964) -serial Ka baretowy Klub Dwójki - Dopalacze i rozweselacze - pozwalać czy zabraniać? Tajemnice aty kanu (7) -serial Załoga Eko II (8) - magazyn Złotopolscy (659) - telenowela Rozmo w y poszczególne - z Kazimierzem Kutzem rozma wia Aleksandra Klich szystko przed nami (50) -telenowela Polonia w Komie Tele express ideoteka dorosłego człowieka Informacje kulturalne Barwy szczęścia (790) Dobranocka iadomości Sport 20.55Trzeci Oficer (4) -serial Polonia Instynkt (8) -serial Pień Katyński - film dok. 0.45szystko przed nami (50) -telenowela 6.00 Arkana magii - program Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis In fo Pogoda Serwis sportowy Ra port z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Minęła 20ta Infoexpress Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Losowanie LOTTO Serwis Info Jan Pospieszalski. Bliżej - pro gram publicystyczny Pogoda Sporto w y ieczór 0.00 Dziennik pokładowy - film dok Minęła 20ta 1.50 Infoexpress 2.05 Telekurier 2.25 Serwis Info Jan Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 3.38 Pogoda 3.42 Spor towy ieczór EUROSPORT TELE S POLSAT 2 EUROSPORT TELE S POLSAT Strzelectwo. Mistrzostwa Europy, 9.00 Cur ling. Mistrzostwa świata mężczyzn, Faza grupo wa. Szkocja - Szwecja Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Snooker China Open, Pekin, Chiny Finał atts Magazyn. Eu rosport TOP Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Snooker China Open, Pekin, Chiny Finał Curling. Mistrzostwa świata mężczyzn, Faza grupowa. Szwecja - Dania Sporty walki. Superkombat Sporty walki. To tal KO Poker European Poker Tour 0.00 Ko larstwo. yścig dookoła Kraju Basków 7.25 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Fatalna broń - dramat, Chi ny 2003, reż. Chuan Lu, wyk. Jiang en, Huang Fan, Shi Liang, Jing Ning, Yujuan u Tro piąc potwory Z Archiwum X sensacyjny Miejskie legendy Komisariat Drugi Jednostka Specjal na Dunaj Benny Hill - program roz rywkowy Z Archiwum X sensacyjny Plusy dodatnie, plusy ujemne Trzy dni od Detroit - film sensacyjny, USA 1998, reż. Craig Hamann, wyk. Mark Dacascos, Jaimz oolvett, Joan Jett, Frederic Forrest Na tropie zbrod ni kryminalny 0.45 Z pamiętnika cheerleaderki - film erotyczny 2.15 Nocny patrol 5.55 Nowy dzień w Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastęp cza Daleko od noszy Rodzina za stępcza Mamuśki Graczykowie - Buła 1spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Ro dzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Part nerzy Dlaczego ja? ydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Szpital na perypetiach 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 8.30 Strzelectwo. Mistrzostwa Europy, 9.00 Cur ling. Mistrzostwa świata mężczyzn, Faza grupo wa. Kanada - Szwecja FIA TCC. TCC od środka Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Ba sków atts Magazyn. Eurosport TOP Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków Strongman. Liga Mistrzów Maga zyn. Eurosport TOP atts Drwale, STIHL TimbersportS SERIES MŚ, Norwegia Drwale, STIHL TimbersportS SERIES. MŚ, Norwegia BOKS BOKS Sporty walki. Total KO 0.00 Kolarstwo. yścig dookoła Kraju Basków 7.25 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 8.00 Telezakupy Hit na bis. Impas - film sen sacyjny Tropiąc potwory Z Archiwum X sensacyjny Miejskie legendy Komisariat Drugi - se rial Jednostka Specjalna Dunaj Benny Hill - program rozrywkowy Z Archiwum X sensacyjny ieczór z gwiazdami. John Malkovich - Cień wampira - dramat, USA, Brytania, Luksemburg 2000, reż. E. Elias Merhige, wyk. John Malkovich, Ca ry Elwes, Catherine McCormack, Udo Kier, il lem Dafoe Extra Mocnych - program rozrywkowy XIII 0.30 Niegrzecz ne dziewczęta - film erotyczny 1.55 Nocny patrol 5.55 Nowy dzień w Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastęp cza Daleko od noszy Rodzina za stępcza Mamuśki Graczykowie - Buła 1spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Ro dzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Part nerzy Dlaczego ja? ydarzenia Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Szpital na perypetiach 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy J I I t v p IKIM 6.00 Dyżur - reality TV 6.30 No problem! Całkiem nowe przygody Toma i Jerry'ego - anima cja 7.30 Tmon i Pumba - animacja 8.00 Taki jest świat 9.00 Xena: wojownicza księżniczka Codzienna 2 m CSI. Krymi nalne zagadki Las Vegas Nash Brid ges Kręcimy z gwiazdami A u stin Stevens - pogromca węży -serial Szpital - nagłe przypadki Xena: wojowni cza księżniczka Nash Bridges CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas Pingwiny z Madagaskaru - animacja Zakładnicy - film akcji, USA 2003 reż. Yossi ein wyk. Jim Davidson, Marnie Alton Powrót zła - film kryminalny 0.10 REC 2 - horror 1

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40-028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 255-49-66 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka!

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka! 977023929430306 77023 9"2943 > ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne ŻYCIE BYTOMSKIE REKLAMA Ukazuje się od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie 06 (2902) Cena 1,50 zł (w tym 8% v a t PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie I. Informacje ogólne 1. W celu zorganizowania praktyki studenckiej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 26/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 26/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system KATALOG P r o d u k tó w EKO-BORD * system E K O -B O R D y p o z w a la ją n a s w o b o d n e k s z ta łto w a n ie n ie p r o s to lin ijn y c h b r z e g ó w n a w ie r z c h n i, tw o r z q c n ie

Bardziej szczegółowo