za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE"

Transkrypt

1 M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ul. Chutecka 12 jednostki samorządu terytorialnego Sawin Num er identyfikacyjny REGON Nazwa województwa lubelskie 1) Nazwa powiatu / związku chełmski Nazwa gminy / związku1* SAWIN za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie C 4602EC 2E005F639 ae7b e WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan (PO zmianach) 2) Należności (salda p o c z ą tk o w e p lu s p rz y p is y m in u s odpisy) 2) Potrącenia (art. 65 i a rt p k t 2 u s ta w y z dn. 29 sierpnia 1997r. - O rd y n a c ja podatkow a ) D ochody wykonane (wpływy minus zw roty) Dochody otrzymane 2) Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości nadpłaty S ku tki o b n iż e n ia g ó rn ych sta w e k p o d a tk ó w o b lic z o n e za o k re s 3) spraw ozdaw czy Skutki udzielo nych ulg i zw olnień obliczone za okres spraw o zdaw czy (bez ulg i zw olnień 3) u staw ow ych) Skutki decyzji w ydanych przez organ podatkow y na podstawie ustaw y - O rdynacja Podatkowa, 3) obliczone za okres sprawozdawczy um orzenie zaległości podatkowych i u rozłożenie na raty, odroczenie term inu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,3 2 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,32 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1i n ie p o trz e b n e skreśiić 2> w y p e łn ia ć ty lk o za m iesią ce: m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za ro k sp ra w o z d a w c z y 3! w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Z-ca Skarbnik, iny J ö h à c â r Æ è le k Strona 1 z 11

2 , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 75,0 0 75,00 30,0 0 30,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0, , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 587,73 587,73 501,47 501,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 3 0, , , , ,0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 3 0,00 264, , , ,4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, , , , ,4 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0, , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,3 3 0, , , ,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, ,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0, , , , ,3 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26,91 0,0 0 26,91 26,91 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,6 7 0, , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,6 5 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1> niepotrzebne skreślić 2> w y p e łn ia ć ty lk o za m ie sią ce : m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za rok sp ra w o z d a w c z y 3) w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Skarbni 5miny Grbara K w iek Kierownik jednostki / Przewodniczący Strona 2 z 11

3 , ,04 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,5 0 0, , ,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 595,73 0,00 595,73 595,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 996, ,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 428,00 0,00 0,00 0,00 428,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0, , , , ,62 284, , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,2 0 0,00 4 0,2 0 40, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 37,00 0, , ,42 0, , , , ,62 284, , , ,00 0, , ,46 0, , , , , , , , ,20 0, , ,69 0, , , , , , ,00 0,00 334,80 0, , ,84 0, , , , ,42 143,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , , , ,00 57, , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 niepotrzebne skreślić 2> w y p e łn ia ć tylko za m ie sią ce : m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za ro k s p ra w o zd a w czy 3> wypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu G łó w n y Strona 2 z 11

4 W , ,41 0, , ,41 57,00 57,0 0 24,0 0 0,0 0 0,00 0,00 0, , ,77 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,32 0, , , , , , , , , , , ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,7 8 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 4 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,1 6 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0, ,00 594,63 0,00 594,63 594,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, , , ,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,7 9 0, , ,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,oo ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 o,o o 0,00 0,00 0,0 0 0,00 1) n ie p o trze b n e s k re ś lić 2> w y p e łn ia ć ty lk o z a m ie sią ce: m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za ro k sp ra w o z d a w c z y 3> w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu W G K n d r rz ę jjm c iz u.r, j j Kierownik jednostklj/przewodnicząiy Zarządu Z Ca Si<art)n i^ G r Q łf 1y C 4602EC2E005F639 Strona 4 z 11

5 , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 50,38 0,00 50,38 50,38 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 o , ,25 0, , , , ,76 24,5 0 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 180,48 0,00 130, ,09 50,3 9 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,5 0 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,50 0, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , ,4 7 7,7 7 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0, , , , ,27 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,37 0, , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,31 0, , ,31 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,68 0, , ,6 8 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 11,82 0,00 11,82 11,82 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 40,0 0 0,00 4 0, ,0 0 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) n ie p o trz e b n e s k re ś lić 2) w y p e łn ia ć ty lk o za m iesiące: m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za ro k sp ra w o z d a w c z y 3> w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Z-ca Skarbnil Strona 5 z 11

6 ^ , ,23 0, ,23 123,23 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 5 0, , ,05 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,26 0,00 1,26 1,26 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0 0, , ,20 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0 0, , ,20 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,7 9 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,9 9 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,9 2 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,9 2 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, o.oo 2 7,6 3 0,00 2 7,6 3 27,63 0,00 0,00 o.ooj 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1> niepotrzebne skreślić 2) wypełniać tylko za m iesiące: m arzec, czerw iec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy 3) w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Maria Btaszczuk Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Z-ca Skarbnik^Gcnłny Strona 6 z 11

7 ,00 152,00 0, ,00 152,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0, , ,6 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,74 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,74 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,1 0 0, ,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,2 8 0, , ,2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,3 8 0, , ,3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5,73 0,00 5,73 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0, , ,7 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, , ,02 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0 0, , ,2 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0 0, , ,2 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1* n ie p o trz e b n e s kre ślić 2> w ypełniać tylko za m iesiące: m arzec, czerw iec i w rzesień oraz za rok sprawozdawczy 3) w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Kierownik jednostkiybrzewodniczący Zarządu ^~ ca S ka rb n ik# Gj iny Strona 7 z 11 B śrb G T O T K ie le k

8 1 2 i I , ,06 0, , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0, , , , ,0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, , ,57 0,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) n ie p o trz e b n e s k re ś lić 2> w y p e łn ia ć ty lk o za m ie sią ce: m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za rok s p ra w o z d a w c z y 3> w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Główny księgowy / Skarbnik *ca Skarbnika S lb a ś im e ie k my Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 8 z 11

9 M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAW OZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ul. Chutecka 12 zbiorczo Sawin Num er identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku lubelskie chełm ski SAW IN za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BO LE Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie C 4602EC 2E005F639 ae7b e WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan (po zmianach) N a le ż n o ś c i (salda p o c z ą tk o w e p lus p rz y p is y m inus odpisy) 2) P otrącenia (a rt. 65 i a rt p k t 2 u s ta w y z dn. 29 sierpnia 1997r. - O rd y n a c ja podatkow a ) D ochody w ykonane (wpływy minus zw roty) Dochody otrzymane Saldo końcowe2) należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości nadpłaty S ku tki o b n iże n ia g ó rn y c h sta w e k p o d a tk ó w o b lic z o n e za o k re s 3 sp ra w o z d a w c z y S ku tki u dzielo nych ulg i zw olnień obliczone za okres s p ra w o zd aw czy (bez ulg i zw o lnień 3) ustaw ow ych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkow y na podstawie ustaw y - O rdynacja Podatkowa. 3) obliczone za okres sprawozdawczy um orzenie zaległości podatkowych i u rozłożenie na raty, odroczenie term inu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Razem dział , ,83 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,51 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,46 0, , , , ,47 1,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 Razem dział , ,6 7 0, , , , , ,25 0,00 0,0 0 0,00 0,00 Razem dział , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,92 0, , ,9 2 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,00 Razem dział , ,00 0,00 996, ,0 0 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 Razem dział , ,38 0, , , , , , , , , ,00 Razem dział , ,79 0, , ,19 821,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) n ie p o trz e b n e s k re ś lić 2> w y p e łn ia ć ty lk o za m ie sią ce : m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za rok sp ra w o z d a w c z y 3) w ypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Z-ca Skarbnika Strona 9 z 11 tfełek

10 I R azem dział , ,53 0, , , , ,42 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,59 0, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,75 0, , ,75 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział , ,10 0, , , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM , ,73 0, , , , , , , , , ,00 1) n ie p o trze b n e s kre ślić 2) w y p e łn ia ć ty lk o za m iesiące: m arzec, c z e rw ie c i w rz e s ie ń o ra z za ro k sp ra w o z d a w c z y 3> wypełniają tylko gm iny i m iasta na prawach powiatu Z-ca SkarbmJi<rQTrtny Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 10 z 11

11 W yjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w piśmie NR R IO -ll-600/15/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. z dz. 756 rozdz Kol. 12 przypada na: r ,92 zł, r ,00 zł, z dz. 756 rozdz Kol. 13 przypada na: r ,16 zł, r ,00 zł. Skutki dotyczące roku 2012 są wynikiem złożenia przez Gminę Sawin w roku 2013 deklaracji na podatek od nieruchomości za 2012 rok, w której wykazano gminne grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem "dr" niebędące gruntami zajętymi pod pasy drogowe dróg publicznych. Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Z-ca Skarbnika ^ arbarrr7<iełek Strona 11 z 11

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Markuszów Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Turawa Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty zaległości 409B36CA7EC122F8

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty zaległości 409B36CA7EC122F8 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 076657F2A12D0494

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 076657F2A12D0494 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miejski Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Rada Gminy Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE URZĄD GMINY CHOCZEWO Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 055F6D5C45690944

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 055F6D5C45690944 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy BRANICE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat zamojski sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.przemysłowa 4 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Babice Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 1) Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rynek 2

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rynek 2 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Zduny Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 371711E098FDD113

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 371711E098FDD113 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Miasto Łęczyca Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Miejska Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 2FA40E621F1DD388

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 2FA40E621F1DD388 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości BE76C8C16C1E80C1

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości BE76C8C16C1E80C1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Łagiewniki Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 50A87F0A081F94B3

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 50A87F0A081F94B3 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Kosakowo Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: 416E2DB3EA66DD57

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: 416E2DB3EA66DD57 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE MIASTO I GMINA STARY SĄCZ Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski w Iłży sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.rynek 11 27-100 IŁŻA

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Nowotomyski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.poznańska 33 64-300

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINA ŁASKARZEW Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: B4C225BC46AFF66D

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: B4C225BC46AFF66D MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miejski w Gołdapi Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 6F9F7EA1351A4E86

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 6F9F7EA1351A4E86 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Szczyrk sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.beskidzka 4 43-370 SZCZYRK

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miasta Zgierza sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Plac Jana Pawła II 16

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE. minus ogółem w tym: nadpłaty okres

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE. minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Wizna Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miasta Czeladź sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.katowicka 45 41-250

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miasta Marki Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miejski w Krynkach Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym:

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Nowa Sucha 50 96-513 NOWA SUCHA

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Brody Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Olkuski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.mickiewicza 2 32-300 OLKUSZ

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE URZĄD GMINY I MIASTA BŁASZKI Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Miasto Nowy Targ sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.krzywa 1 34-400 NOWY TARG

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Polanów Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Wójt Gminy Bodzechów Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

RD-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

RD-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 1, 00-916 Warszawa Nazwa i aclres jednostki sprawozdawczej Gmina Łańcut ul.mickiewicza a 7-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa 690581790 podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 SYMBOLE. minus ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 SYMBOLE. minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Wiśniowa Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Plac

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Bojszowy sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.gaikowa 35 43-220 BOJSZOWY

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Żytno sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.krótka 4 97-532 ŻYTNO

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S GMINA CZEREMCHA sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.duboisa 14 17-240 CZEREMCHA

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 066986BF00318498

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 066986BF00318498 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE GMINA BARANÓW Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Gubin sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.obrońców Pokoju 20 66-620

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Szemud sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kartuska 13 84-217 SZEMUD Numer

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Krośnieński sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.piastów 10 B 66-600

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Miasto Świnoujście Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.rynek 1 28-221 OSIEK

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Laszki Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 96CE150E942024B8

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 96CE150E942024B8 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Powiat Bocheński Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 1, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-7S Gmina Trzebiechów sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.sulechowska jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Miejska Mielec Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Brwinów Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Gryfów Śląski sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Rynek 1 59-620 GRYFÓW

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzymane

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzymane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 931934791 Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Wójt Gminy sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Górno 169 26-008 GÓRNO Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Janikowo sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.przemysłowa 6 88-160 JANIKOWO

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Miasto i Gmina Radzymin Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy w Lutocinie sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty okres MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S BIESIEKIERZ sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Biesiekierz 103 76-039 BIESIEKIERZ

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Poniatowskiego 3 27-600

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.wolności 44

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Zarząd Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE POWIAT TATRZAŃSKI Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miejski w Tłuszczu Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.ignacego Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Miejska Kłodzko sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.B. Chrobrego 1 57-300

Bardziej szczegółowo

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ul. św. Michała 43 61-119 Poznań Numer

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007 SYMBOLE ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Miejski w Prudniku Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANI E. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANI E. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANI E Urząd Gminy i Miasta Chęciny Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Bardziej szczegółowo

31-12-2008. S y m b o l e : woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. Dochody otrzymane 94 523,86 0,00 0,00 94 523,86 94 523,86 0,00 1 940,13

31-12-2008. S y m b o l e : woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. Dochody otrzymane 94 523,86 0,00 0,00 94 523,86 94 523,86 0,00 1 940,13 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (UMG) URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH Numer identyfikacyjny - REGON 276255335 1) Rb - 27S MIESIĘCZNE / ROCZNE

Bardziej szczegółowo

Dochody Paragraf Plan

Dochody Paragraf Plan Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: INISTERSTO FINANSÓ, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 arszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zestawienie jednostkowe ::: Rodzaj: Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.zwycięstwa 34 11-710 PIECKI Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu

Bardziej szczegółowo

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Wójt Gminy Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Września Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. Wydatki wykonane. ogółem MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. Adresat: Powiat Grajewski.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. Adresat: Powiat Grajewski. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 2, 00-96 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: sprawozdanie o wydatkach Regionalna Izba Obrachunkowa w Powiat Grajewski związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Wydatki wykonane Ogółem

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Wydatki wykonane Ogółem MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 1 SO im. St. Konarskiego 32-600 Oświęcim, ul. St.Konarskiego 24 Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rb - 27S MIESIĘCZNE / ROCZNE " SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rb - 27S MIESIĘCZNE / ROCZNE  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Strona / ilość stron; 1 / 1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 1, 00-1 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (SP- 1 ) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Numer identyfikacyjny - REGON ia Rb - S MIESIĘCZNE

Bardziej szczegółowo

r? ] \ I Maria Ś v iszczuk 0825673012 2013-07-19

r? ] \ I Maria Ś v iszczuk 0825673012 2013-07-19 2 ) ^ Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sawin Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

IV kwartał roku 2014. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13

IV kwartał roku 2014. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-50 Nazwa województwa 54277 Nazwa gminy / związku opolskie oraz innych zadań zleconych IV kwartał roku 204 woj. powiat Adresat: 6 05 Przed wypełnieniem przeczytać

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO Olszanka 16 jednostki samorzadu terytorialnego OLSZANKA ADFE82E7E9DAC61C

Regionalna Izba Obrachunkowa JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO Olszanka 16 jednostki samorzadu terytorialnego OLSZANKA ADFE82E7E9DAC61C L.I I ( \.... MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swietokrzyska 12, OO-.J Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Ad resat: Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDZETOWYCH Gmina Olszanka

Bardziej szczegółowo

59C094D917D3DC50 26-021 DALESZYCE. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13

59C094D917D3DC50 26-021 DALESZYCE. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 za III kwartał roku 200 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego Nazwa gminy / związku woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. 26 04 05 2 4 5 6 7 8 Plan (po zmianach)

Bardziej szczegółowo

IV kwartał roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

IV kwartał roku Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-50 Nazwa gminy / związku oraz innych zadań zleconych IV kwartał roku 205 woj. powiat Adresat: 6 05 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję typ gm. związek jst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014.

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska, 00-96 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta ul.odgórna 65- ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON: 00065 Rb-0S sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 7-400 Ostrowiec Św. II kwartał roku 05 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. 6 07 03 3 4 5 6 7 8 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 3 00 0095 40 533,7 533,7

Bardziej szczegółowo

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 931934791 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Bardziej szczegółowo

II kwartał roku 2015. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13

II kwartał roku 2015. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-50 54277 II kwartał roku 2 Adresat: 6 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję typ gm. związek jst typ zw. 2 4 5 6 7 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 2 75 750

Bardziej szczegółowo

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf II kwartał roku 205 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. 26 0 00 0 2 3 4 5 6 7 8 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 2 3 00 0005 4300 64 675,00 4 674,80 00

Bardziej szczegółowo

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 II kwartał roku 05 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. 8 5 04 3 4 5 6 7 8 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 3 00 0095 40 680,6 680,6 00 0095 4430 84 0,69

Bardziej szczegółowo

wydatkach związanych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawam i

wydatkach związanych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawam i Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z 6-000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Numer identyfikacyjny REGON ustawam i 000578 woj. powiat

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bychawie ul.partyzantów BYCHAWA

Urząd Miejski w Bychawie ul.partyzantów BYCHAWA MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bychawie ul.partyzantów 1 23-100 BYCHAWA Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCE /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo