METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP"

Transkrypt

1 Krysian Ryłko Zakład Sieci Kompuerowych Wydział Informayki Poliechnika Szczecińska 2005 Poznańskie Warszay Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP Sreszczenie: W referacie zaprezenowano mechanizm zróżnicowania ścieżek ransmisyjnych w sieciach pakieowych IP, służący poprawie jakości połączeń VoIP. Przybliżono relacje pomiędzy paramerami ransmisji sieci IP a jakością połączenia głosowego. Zaproponowano przykładowy mechanizm doboru ścieżki w oparciu o szacowaną jakość połączenia MOS. Omówiono również rezulay przeprowadzonych esów. 1. WSTĘP Obecne sieci ransmisji głosu migrują ze środowiska komuacji kanałów do sieci pakieowych. Usługi głosowe wykorzysujące ogólnodosępne sieci IP (Voice over IP) zyskują coraz większą popularność zarówno w zasosowaniach klasy przedsiębiorswa, jak i wśród użykowników domowych. Wkraczają one akże w obszar sieci radiowych sandardu IEEE (Voice over WLAN), rywalizując na małym obszarze z sieciami GSM/3G. Do ich sukcesu przyczyniają się niski kosz i wykorzysanie publicznej infrasrukury sieci IP. Niemniej jednak oferowana ransmisja w sieciach IP, ypu bes-effor nie zaspokaja wymagań połączeń głosowych, bardziej wrażliwych na jakość ransmisji od danych. Dlaego poszukuje się meod poprawiających jakość przekazu głosowego. Sieci IP charakeryzują szybkie zmiany sanów poszczególnych łączy i węzłów. Obecnie sosowane mechanizmy ransmisji zwykle przysyłają dany srumień głosu raz usanowioną rasą. Dzieje się ak, ponieważ ablice ruingu odnawiane są znacznie wolniej niż zachodzą chwilowe zmiany sanu sieci. Mechanizmy ruingu nie są zaprojekowane do ransmisji pakieów głosowych, a aplikacje VoIP nie oferują wyznaczania ścieżek dla swoich pakieów. Przesyłanie srumienia audio pojedynczą, najkorzysniejszą w momencie nawiązywania połączenia marszruą może być w danej chwili mało korzysne. 2. ZRÓŻNICOWANIE ŚCIEŻEK Dywersyfikacja ścieżek jes mechanizmem, w kórym pakiey przenoszące dane pomiędzy aplikacją nadawczą i odbiorczą ransporowane są częściowo bądź zupełnie rozłącznymi marszruami, czyli poprzez odmienne węzły pośrednie. Celem zasosowania dywersyfikacji ścieżek VoIP jes poprawa uzyskanej oceny jakości połączenia głosowego, przy dosępnych warunkach panujących w sieci ransporowej. Polepszenie jakości realizowane jes poprzez wybór ras o akualnie najlepszych paramerach (sray, opóźnienie, jier) oraz minimalizację prawdopodobieńswa negaywnych zjawisk (zaor, awaria łączy) w sieci. Dekoncenracja ras powoduje pewne uśrednienie sanów poszczególnych ścieżek, kóre przez aplikacje końcowe posrzegane są nadal jako pojedyncza ścieżka. O jakości połączenia głosowego IP decydują zarówno wykorzysane mechanizmy ransmisyjne: yp kodeka, korekcja FEC (Forward Error Correcion), PLC (Packe Loss Concealmen) [1], jak również czynniki zależne od sanu sieci: opóźnienie, jier, sary pakieów. Dywersyfikacja ścieżek oferuje minimalizację ych osanich poprzez dobór ras o najlepszych paramerach. Dywersyfikacja ścieżek może być sosowana poprzez wykorzysanie kilku niezależnych łączy (zw. Mulihoming), kanałów ransmisji. Oddzielne ścieżki mogą być również wyznaczane z zasosowaniem prookołów sieciowych: MPLS (Muli Proocol Label Swiching) bądź opcji nagłówka IPv4/IPv6. Możliwych jes kilka scenariuszy dywersyfikacji ścieżek: - z wykorzysaniem mulihomingu, gdzie dany węzeł źródłowy połączony jes z niezależnymi od siebie sieciami, - dokładne wyznaczanie oddzielnych ras przez nadawcę. Wymaga wiedzy o opologii logicznej sieci oraz jej sanach na całej rasie połączenia. Dodakowo konieczna jes znajomości adresacji kolejnych urządzeń sieciowych, kóre częsokroć są ukrywane przez operaorów. Meoda a miernie nadaje się dla sieci WAN. - za pomocą węzłów-przekaźników (luźne rasowanie). Pakiey kierowane są do konkrenych, wyznaczonych do ego węzłów, kóre kierują je dalej do sieci. Pakiey VoIP zawierające adres docelowy, po sronie nadawczej opakowywane są w adres węzła-przekaźnika, kóry jes usuwany po doarciu do ego węzła, a pakie jes przesyłany dalej. - kodowanie podsrumieni głosu. Srumień danych głosowych dzielony jes na mniejsze srumienie, oddzielnie kodowane i niezależnie przesyłane. Podsrumienie mogą być niesymeryczne, zależnie od paramerów danej ścieżki. Kanały ransporowe C i, w najprosszym przypadku mogą być wybierane równomiernie, cyklicznie C i+1 =(C i +1)mod n. Mogą być również kierowane zależnie od bieżących sanów środowiska sieciowego, PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /5

2 ak aby uzyskać maksymalizację jakości przesyłanego głosu. 3. OCENA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Jakość połączeń głosowych zależy zarówno od sanów sieci ransporowej: opóźnienia, sray, jier, przekłamania ransmisji, jak i od mechanizmów VoIP: algorym kodeka, mechanizmy ukrywania błędów, bufor pakieów głosowych po sronie aplikacji odbiorczej. Przekroczenie odpowiednich paramerów ransmisji powoduje zauważalne pogorszenie konwersacji. Głos zanim zosanie umieszczony w sieci IP poddawany jes próbkowaniu, dyskreyzacji, kompresji, pakieyzacji, kolejkowaniu, serializacji oraz enkapsulacji, zwykle w sos RTP/UDP/IP. W węźle docelowym nasępuje jego depakieyzacja, skierowanie do kolejki bufora odbiorczego (bufor jiera), dekompresja i emisja dźwięku. Kolejkowanie pakieów w buforze jiera ma na celu wygładzenie flukuacji opóźnień. Rozmiar ego bufora może usalany saycznie bądź adapacyjnie. Pakiey dosarczone ze zby dużym opóźnieniem lub jierem można klasyfikować jako sraę pakieów, ponieważ nie nadają się one do emisji i są odrzucane. Sieci ransporu danych, akie jak np. TCP radzą sobie ze sraami pakieów poprzez mechanizm reransmisji i kanału zwronego. Sary pakieów VoIP można sklasyfikować jako: odizolowane, pojedyncze sray. Niweluje się je wykorzysując echniki ypu PLC, FEC, dzięki czemu nie wpływają isonie na jakość połączenia. sekwencja sraconych pakieów zauważalnie degraduje jakość odbioru. Wykorzysanie dywersyfikacji ścieżek pakieów znacząco zmniejsza prawdopodobieńswo ich wysąpienia, zamieniając je na odizolowane sray lub całkowicie im zapobiegając w zależności od echniki doboru ścieżek. chwilowy brak ransmisji całkowia sraa większej sekwencji pakieów, skukująca najczęściej zerwaniem połączenia. Jeżeli prawdopodobieńswo zaoru dla danej ścieżki wynosi P zaor, o w przypadku zróżnicowania ras wynosi ono zaledwie (P zaor ) n, gdzie n - ilość ścieżek. Źródło pakieów VoIP Rys 1. Dosarczanie i wybór pakieów ze zduplikowanego srumienia VoIP Źródło pakieów VoIP ścieżka 1 ścieżka 2 ścieżka 1 ścieżka 2 Sraa pakieu Sraa pakieu Srumień odbiorczy Srumień odbiorczy Rys 2. Dosarczanie pakieów przy podziale srumienia na dwa podsrumienie (mod2) Ponieważ meody oceny jakości połączenia sosowane dla sieci PSTN, nie nadają się dla sysemów pakieowych VoIP, opracowano nowe meody oceny przeznaczone dla VoIP i sosowanych w nim kodeków. Jedną z meod jes uśredniona ocena jakości głosu MOS (Mean Opinion Score), kóra odzwierciedla ludzkie wrażenia odsłuchowe. Określa ona sosunek ilości zgłosek odebranych poprawnie przez słuchaczy do liczby zgłosek wysłanych [2]. Jakość połączenia głosowego MOS doskonała dobra dosaeczna słaba zła Tab 1. Ocena jakości głosu i odpowiadające jej warości MOS [2] Ocena MOS może być również wyznaczana dla dwóch przypadków: ocena odsłuchu MOS-LQ (Mean Opinion Score Lisening Qualiy) lub konwersacji MOS- CQ (Mean Opinion Score Conversional Qualiy). Aby możliwa była esymacja jakości połączenia VoIP, ITU-T opracowało przybliżony model oczekiwanej jakości połączeń, zw. E-model [4]. Jego zaleą w odróżnieniu od innych meod, jes o że ocena może być przeprowadzana w ie rzeczywisym. Czynniki wpływające na degradację oceny MOS wyrażane są współczynnikiem R: R = R 0 Is Ie Id + A, (1) gdzie: R 0 sosunek sygnału do szumu, porównuje głośność nadawania oraz szumu z różnych źródeł (np. szum ła), I s spadek jakości wskuek czynników wysępujących równolegle z ransmisją głosu, m.in. efek lokalny, zniekszałcenia kwanyzacji, I e suma czynników związanych ze sosowaniem określonego kodeka, sarami pod ransmisji oraz ich wpływ na jakość głosu, I d pogorszenie jakości wynikające z opóźnienia: kanału ransmisyjnego, echa, A współczynnik kompensacji (od 0 do 20) wyrażający akcepację przez użykownika niższych paramerów połączenia w zamian za inne korzyści z danego sysemu elefonicznego (np. mobilność elefony GSM, saeliarne). Współczynnik R określa jakości połączeń w przedziale od 100 (najlepsza) do 0 (najgorsza). Warość oceny MOS w zależności od uzyskanej warości R określa się zależnością: if R < 0 MOS = 1, if 0 < R < MOS = R R( R 60)(100 R), if R > 100 MOS = 4,5 (2) PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /5

3 Przyjmując na podsawie [4] warości domyślne, można zredukować (1) do: R = I e I d (3) danej ścieżki/meody - jakości połączenia. Rysunek przedsawia przykładowy sposób realizacji klasyfikaora ścieżek, kóry może być zaimplemenowany bądź po sronie aplikacji VoIP bądź bramy VoIP. Przychodzące pakiey VoIP Pomiar param. ransmisji Saysyki: delay, packe loss, jier E-Model Eksrapolacja MOS dla pah i, wybór pah i max. MOS Rys 4. Warość współczynnika R w zależności od opóźnienia i sra pakieów (kodek G.711) Aplikacja VoIP/ Cenrala IP PBX Programowy przełącznik ścieżek (adresacja pakieów) Kodeki przejawiają różną wrażliwość na sray pakieów. Warość I e dla danej wielkości uraconych pakieów można oszacować wyrażeniem: I e γ 1 + γ 2 ln( 1+ γ 3e), (4) γ 1 - pogorszenie jakości głosu wskuek zasosowanego algorymu kodeka, γ 2, γ 3 - wpływ sar na subiekywną jakość połączenia dla danego kodeka, e - całkowie prawdopodobieńswo sra pakieów, zn: e = e sieć + (1 - e sieć ) e bufor_jiera, (5) e sieć prawdopodobieńswo sar w sieci ransporowej, e bufor_jiera - prawdopodobieńswo sar związane z buforem jier (aplikacja odbiorcza). Oszacowano współczynniki γ 1, γ 2, γ 3, dla różnych kodeków wynoszą [5]: - G.711 (γ 1 =0, γ 2 =30, γ 3 =15), G.729A (γ 1 =11, γ 2 =30, γ 3 =16), G.723A (γ 1 =15, γ 2 =30, γ 3 =17), naomias po wypełnianiu sra pakieów ciszą (PLC): - G.729 (γ 1 =10, γ 2 =48, γ 3 =18), G.723A (γ 1 =19, γ 2 =71, γ 3 =6). Pakiey wychodzące Rys 4. Mechanizm wyznaczania ścieżek pakieów Do pakieów przenoszących głos dodawany jes znacznik u (ime samp) oraz numer pakieu, kóre służą do gromadzenia saysyki paramerów ransmisyjnych. Ponieważ rudne jes dokładne zsynchronizowanie zegarów w dwóch różnych hosach, dlaego aki pomiar różnicy nadania i odbioru pakieu nie jes wiarygodny. Do szacowania u ransmisji wykorzysuje się łączny w obu kierunkach RTT (Round-rip ime) lub w jednym kierunku OWD (Oneway delay). Ponieważ szybkość ransmisji w obu kierunkach zwykle nie ma charakeru symerycznego, dlaego pomiar RTT nie pozwoliłby wybrać rasy o najkrószym ie ransmisji w danym kierunku. Mierzony jes więc OWD dla wszyskich ścieżek i wybierany en o najmniejszej warości. Pomiar u przeprowadzany po synchronizacji prookołem NTP z ym samym serwerem u może wprowadzać znaczący błąd pomiaru [7]. Za punk odniesienia wykorzysuje się ścieżkę o najkrószym ie propagacji. 5. MECHANIZM DOBORU ŚCIEŻKI Rys 5. Relacja współczynnika I e do prawdopodobieńswa sra dla różnych kodeków Jeżeli suma opóźnienia całkowiego, jednosronnego OWD (One-way delay) przekroczy 177,3 ms, wedy nasępuje znaczna degradacja jakości konwersacji [5]. 4. OCENA SCIEŻEK Aby wybrać najlepszą meodę dywersyfikacji należy przeprowadzić esymację przewidywanej dla Celem jes akie opracowanie algorymu doboru ścieżek, aby był on jak najbardziej zbliżony do opymalnego wyboru, przy znajomości akualnych warunków sieci w danej chwili. Mechanizm en powinien również chronić przed zby częsym przełączaniem ścieżek wskuek krókorwałych wahań sanów poszczególnych łączy. Należy ak dobrać okres służący ocenie jakości danego łącza, aby uchronić aplikację przed jej nadregulowaniem. Aby możliwa była ocena korzyści z zasosowanego mechanizmu należy przyjąć model odniesienia. Dokonywany jes pomiar jakości ransmisji głosu danymi ścieżkami (i,..,k,..,j) bez mechanizmu przełączania. Nasępnie najlepszy z ych wyników PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /5

4 wz A obierany jes jako wzorcowy i porównywany z wynikiem po zasosowaniu dywersyfikacji ścieżek. Jeżeli jakość wzorcowego połączenia głosowego w ie [ 1,.., T ], a jakość połączenia A wz wyznaczonego w drodze wyboru ścieżki k dla ej samej warości u B, o zysk D z dywersyfikacji k ścieżek w ie [1,..,T]: T T 1 k wz 1 D = ( B A ) = D, (6) T = 1 T = 1 Należy usalić aką warość D, aby ewenualna zmiana jakości była zauważalna, np. 0,2. Najprosszą meodą wyznaczania ścieżki o najlepszych paramerach jes wybór na podsawie k k bieżącej warości, zn. B +1 = B. Jeżeli D jes zby małe wów zamiana ścieżek jes nieopłacalna. Mała warość u służącego do oceny jakości połączenia, z jednej srony sprawia, że mechanizm szybciej reaguje na zmianę paramerów sieci, z drugiej zaś czyni go podanym na krókorwałe flukuacje sanów sieci, co może powodować pogorszenie jakości ransmisji. Dlaego do porównywania jakości ransmisji wykorzysywane jes ~ okno D < n ; >. Jeżeli nowo wybrana ścieżka ma większy propagacji sygnału, wów pod przełączania zwiększy się jier, d i d k > 0. Gdy naomias opóźnienie jes mniejsze może dojść do przepełnienia bufora odbiorczego (playou buffer), d d < 0. Przykład algorymu wyboru ścieżki: pah i pah begin for = 1 o T do D (loss, delay, jier) If > n do k ~ i If D D< n 1; 1> > D pah i pah k jier jier + (d i -d k ) +1 i hen k Rys 5. Oszacowana jakość ransmisji MOS dla począkowej ścieżki, kodek G.711 Rys 6. Oszacowana jakość ransmisji MOS dla alernaywnej ścieżki, kodek G TEST MECHANIZMU DOBORU SCIEŻEK Poniżej przedsawiono uzyskany w eście pomiar jakości ransmisji głosowej w skali MOS dwóch ścieżek oraz po zasosowaniu mechanizmu dywersyfikacji. Nie zasosowano mechanizmu wykrywania ciszy (VAD), ani kompresji nagłówka RTP - crtp. Rys 6. Oszacowana jakość ransmisji MOS przy zasosowaniu doboru ścieżek, n=10 Na rys 7 widoczne jes w dwóch punkach opóźnienie przy zmianie ścieżki spowodowane PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /5

5 mechanizmem zabezpieczającym przed chwilowymi wahaniami paramerów ransmisyjnych, n= PODSUMOWANIE Zasosowanie dyspersji ścieżek pakieów do ransmisji nie ylko audio, ale również mulimedialnych może zwiększyć jakość przekazu, niezawodności ransmisji, poprzez zmniejszenie opóźnień, jiera oraz minimalizację prawdopodobieńswa uray sekwencji pakieów, awarii i przeciążeń sieci pakieowej. Uzyskane efeky różnią się zależnie od zasosowanej meody dyspersji. Jakość połączeń VoIP nie zależy ylko od opóźnień i sra pakieów. Bezpośredni wybór ścieżek o najlepszych paramerach ransmisyjnych nie jes ożsamy z uzyskaniem najlepszej jakości połączenia, a zależy również od specyficznej dla danej aplikacji paramerów. Polepszenie paramerów ransmisji pakieów głosowych umożliwia sosowanie kodeków o zwiększonych wymaganiach odnośnie pasma (np. G.722), oferujących jednocześnie lepsze wrażenia dźwiękowe. Zasosowany mechanizm powinien realizować pomiar akualnego sanu łącza i predykcję jego sanu z danym wyprzedzeniem. Dososowywać orzymane wyniki do wymagań danej usługi oraz podejmować decyzję o przełączeniu na daną ścieżkę w oparciu o przeprowadzoną esymację jakości połączenia. 8. LITERATURA [1] Y. Liang, E. Seinbach, B. Girod, Real-ime Voice Communicaion over he Inerne Using Packe Pah Diversiy, Proceedings of he ninh ACM inernaional conference on Mulimedia, pp , 2001 [2] ITU Recommaion P.800, Mehods for subjecive deerminaion of ransmission qualiy, 1996 [3] J. G. Aposolopoulos, Reliable video communicaion over lossy packe neworks using muliple sae encoding and pah diversiy, Proc. Visual Communicaion and Image Processing, pp , 2001 [4] ITU Recommaion G.107, The E-model, a compuaional model for use in ransmission planning, 2003 [5] R. Cole, J. Rosenbluh, Voice over IP performance monioring, ACM SIGCOMM Compuer Communicaion Review, Volume 31, Issue 2, pp. 9-24, 2001 [6] L. Ding, R. Goubran, Speech qualiy predicion in VoIP using he exed E-model, Proc. Of IEEE GLOBECOM, 2003 [7] V. Smolacha, One-way delay measuremen using NTP synchronizaion, TERENA, 2003 PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /5

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

transmitowanego głosu

transmitowanego głosu Michał Gartkiewicz wpływające na jakość transmitowanego głosu Michał Gartkiewicz Na podstawie prac prowadzonych w IŁ przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane sieciom realizującym usługę VoIP. Wyszczególniono

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości usług telefonii pakietowej. Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa

Ocena jakości usług telefonii pakietowej. Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 7-24 Ocena jakości usług telefonii pakietowej Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa Streszczenie

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych

Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych Ryszard Kobus, Dokonano przeglądu najważniejszych obiektywnych metod porównawczych, stosowanych przy ocenie jakości mowy transmitowanej we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Redakor

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP)

BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP) ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 2 (218) Rok LVII Michał PNIEWSKI Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej, Politechnika Śląska w Gliwicach BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP) Streszczenie.

Bardziej szczegółowo