Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165"

Transkrypt

1 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165

2 Dobór grubości płyty żelbetowej d l eff 180 5,1 cm 5 5 Przyjęto płytę o grubości h10,0 cm Rozwiązanie konstrukcyjno materiałowe stropu Obciążenia stałe powierzchniowe: Obciążenie rodzaj charakterystyczne [k/m] Współczynnik obciążenia γg Obciążenie obliczeniowe [k/m] 0,6 1,5 0,8 izolacja 0,05 1,5 0,06 styropian cm 0,0 0,5 0,018 1,5 0,0 izolacja 0,05 1,5 0,06 płyta żelbetowa 0,1 5,0,5 1,5,75 RAZEM:,5 -,9 posadzka betonowa 0,0 1,0 Obciążenie zmienne użytkowe powierzchniowe: Obciążenie Współczynnik Rodzaj charakterystyczne obciążenia γq [k/m ] Obciążenie zmienne użytkowe 5,0 1,5 Obciążenie obliczeniowe [k/m] 7,5 Współczynniki kombinacyjne obciążeń zmiennych stropu o kategorii użytkowania D ψ 00,7, ψ 10,7, ψ 0,6. /165

3 Parametry mechaniczne stali S75 f y 75, mm f u0 E10000 G81000,, mm mm mm Częściowe współczynniki bezpieczeństwa { } { } 1,1 1,1 γ min min 1,1 f 0 γ M0 1,0, γ M11,0, M u 0,9 1,1 0,9 75 fy Poz.1 Belka stropowa Zestawienie obciążeń belki stropowej Szerokość pasa obciążającego belkę a 11,8 m Obciążenia stałe charakterystyczne (bez ciężaru własnego belki stropowej) G bk G k a 1,5 1,85,85 k. m Obciążenie użytkowe charakterystyczne Q bk Q k a 15,0 1,89,0 k. m Kombinacje obciążeń w stanie granicznym nośności (STR) w trwałej sytuacji obliczeniowej k q d max γ G G bk + γ Q ψ 0 Qbk 1,5 5,85+1,5 0,7 9,017,5 0,1 m ξ G γ G Gkb + γ Q Q kb0,85 1,5 5,85+1,5 9,00,1 { } Kombinacja charakterystyczna dla stanu granicznego użytkowalności (ULS) q k G kb +Q kb5,85+9,01,85 k m /165

4 Schemat statyczny belki Do obliczeń przyjęty został schemat statyczny szeregu belek swobodnie podpartych. Rysunek : Schemat statyczny belek stropowych. Rozpiętości obliczeniowe belek skrajnych L 01,05 a1, cm. Rozpiętość obliczeniowa belek środkowych L 0500,0 cm. Określenie maksymalnego momentu zginającego q d L0 0,1 5,1 M Ed 66, km66, 10 6 mm 8 8 Oszacowanie przekroju poprzecznego belki Z warunku stanu granicznego nośności W y, min M Ed γ M0 66, 106 1, mm. fy 75 Z warunku stanu granicznego użytkowalności 5 qk L0 5 1, J y, min mm 8 E Przyjęto do sprawdzenia kształtownik IPE 0. /165

5 Geometria przyjętego przekroju h0 mm b f 10 mm t f 9,8 mm t w 6, mm r15,0 mm masa kształtownika: m0,7 kg m Ciężar kształtownika: g k 0,07 Rysunek : Ogólne wymiary kształtownika IPE. k m A9,1 10 mm J y mm W el, y 10 mm W pl mm y Kombinacje obciążeń w stanie granicznym nośności (STR) w trwałej sytuacji obliczeniowej (uwzględniające ciężar własny belki stropowej) k q d max γ G (G bk + g k )+ γ Q ψ 0 Qbk 1,5(5,85 +0,07)+1,5 0,7 9,017,76 0,57 m ξ G γ G (G kb + g k )+ γ Q Q kb 0,85 1,5(5,85+0,07 )+1,5 9,00,57 { } Sprawdzenie warunku dotyczącego rozpiętości obliczeniowej belki skrajnej L 051 cm> L+0,5 h500+0,5,051 cm Siły wewnętrzne miarodajne do sprawdzenia warunków nośności q d L0 0,57 5,1 M Ed 67,5 km67, mm 8 8 V Ed q d L0 0,57 5,1 5,7 k 5,7 10 5/165

6 Sprawdzenie obliczeniowej nośności przy jednokierunkowym zginaniu Określenie klasy przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Rozkład naprężeń normalnych w stanie pełnego uplastycznienia przekroju Rysunek : Rozkład naprężeń normalnych przy zginaniu. środnik smukłość ścianki środnika: c h (t f +r ) 0 (9,8 +15,0) 0,71 t tw 6, graniczny warunek smukłości c 5 5 max ( )7 7 66,56 t fy 75 c c 0,71<max ( )66,56 klasa 1 t t półka smukłość ścianki półki: c 0,5 (b f t w ) r 0,5 (10 6,) 15,0,8 t tf 9,8 graniczny warunek smukłości c 5 5 max ( )9 9 8, t fy 75 c c,8<max ( )8, klasa 1 t t Przekrój spełnia warunki klasy 1. 6/165

7 Obliczeniowa nośność przekroju klasy 1 przy jednokierunkowym zginaniu M c, Rd M pl, Rd W pl, y f y mm101 km γ M0 1,0 Warunek nośności M Ed 67,5 0,67 <1 M c, Rd 101,0 Warunek nośności został spełniony. Określenie nośności belki na zwichrzenie Biorąc pod uwagę przyjęty schemat statyczny belki oraz jej połączenie z żelbetową płytą można uznać, że pas ściskany jest odpowiednio stężony. Można pominąć sprawdzenie nośności belki na zwichrzenie. Określenie nośności obliczeniowej przekroju na ścinanie Sprawdzenie stateczności nieużebrowanego środnika Z uwagi na f y 5 < f y 60 mm mm przyjęta została wartość współczynnika η1,. h w h t f 0 9,80, mm hw 7 7 5,55< η ϵ 0,955,6 tw 1, Stateczność środnika jest zachowana. Pole przekroju czynnego przy ścinaniu dwuteownika walcowanego prostopadle do osi y-y Av A b f t f +(t w + r )t f 9, ,8+(6,+ 15)9,8 19,1 10 mm >η h w t w1, 0, 6,16, 10 mm 7/165

8 ośność plastyczna przy ścinaniu przy braku skręcania Av f y V c, Rd V pl, Rd γ M ,1 10 1,0 0,7 10 0,7 k Warunek nośności V Ed 5,7 0,17 <1 V c, Rd 0,7 Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie możliwości interakcji momentu zginającego i siły poprzecznej Z uwagi na: hw 7 7 5,55< η ϵ 0,955,6 tw 1, oraz V Ed 5,7 k <0,5 V pl, Rd 0,5 0,7 151,85 k nie ma potrzeby określania nośności interakcyjnej. Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności Kombinacja charakterystyczna z uwzględnieniem ciężaru własnego belki stropowej q k (G kb + g k )+Q kb5,85+0,07+9,015,16 k m Maksymalne ugięcie belki 5 q k L0 5 15, w 16,7 mm 8 E J y Dopuszczalne ugięcie belki stropowej w lim L ,5 mm w16,7 mm<w lim0,5 mm Warunek ugięcia został spełniony. 8/165

9 Zaprojektowanie oparcia na ścianie Przyjęte zostało oparcie belki na marce stalowej zakotwionej w wieńcu żelbetowym szerokości cm, wykonanym z betonu C16/0. Rysunek 5: Schemat oparcia belki na ścianie zewnętrznej. Parametry wytrzymałościowe betonu C16/0 f ck 16 MPa Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla betonu γ C 1,. Obliczeniowa wytrzymałość betonu f 16 f cd γ ck 11, MPa. C 1, 9/165

10 Przyjęto wymiary marki stalowej w rzucie a b mm. Długość oparcia belki na płytce l 1180mm>l min150 mm Sprawdzenie docisku w belce model plastyczny. Przyjęto grubość podkładki stalowej (marki) t p 6 mm. Długość oparcia wynosi l eff 180 mm. Sumaryczna grubość pasa belki i podkładki tt f +t p 9,8 +615,8 mm Wysięg maksymalny strefy docisku ct f f y jd γ M0 15,8 75,7 mm. 11, 1,0 Szerokość strefy docisku b eff t w + c6,+,795,6 mm Obliczeniowa nośność przy docisku króćca teowego do betonu F C, Rd f b l jd eff eff 11, 95, , ,9 k. Warunek nośności F Ed F C, Rd 5,7 0,7 <1,0 196,9 ośność jest zapewniona. 10/165

11 Sprawdzenie warunków miejscowego docisku w wieńcu żelbetowym Rysunek 6: Schemat pól docisku i rozdziału. Pole docisku bezpośredniego Ac0 b eff l eff 95, , 10 mm Pole rozdziału obciążenia Rysunek 7: Schemat tworzenia pola rozdziału obciążenia. Ac1b1 l 1155,6 07,7 10 mm ośność obliczeniowa przy docisku bezpośrednim Ac1 7,7 10 F Rdu A c0 f cd 17, 10 11, 89, ,9 k < Ac0 17, 10 < f cd A c0 11, 17, , ,6 k Warunek nośności F Ed 5,7 0,18<1,0 F Rdu 89,9 Warunek nośności został spełniony. 11/165

12 Sprawdzenie nośności belki w strefie podporowej wg P-E pkt 6. Został przyjęty następujący schemat obliczeniowy nośności Rysunek 8: Schemat obliczeniowy sprawdzenia nośności środnika. Długość części wspornikowej belki c0 mm. Rzeczywista szerokość oddziaływania siły skupionej s s 180 mm. Współczynnik zależny przypadku obciążenia skupionego k F +6 ( ) ( s s +c ,7>6 hw 0, ) Przyjęto: k F 6. Krytyczna wartość siły skupionej t w 6, F cr 0,9 k F E 0, k. hw 0, Określenie efektywnej szerokości docisku l y Współczynniki m 1 f f b f ,5 t 75 6, yw w yf Zakładamy smukłość względną środnika λ F >0,5 ( ) hw 0, m0,0 0,0 10,1 tf 9,8 ( ) k F E t w , l e 99 mm> s s +c mm f yw h w 75 0, 1/165

13 Przyjęto: l e10 mm l y min { l e+ t f () } m1 l e 19, m 10 +9, ,1 mm tf 9,8 6 mm l e +t f m1+ m10+ 9,8 19,5+10,16 mm ( ) Smukłość względna środnika przy docisku λ F l y tw f y 6 6, 75 0,6>0,5 F cr Współczynnik redukcyjny 0,5 0,5 χ F 0,8<1,0 λ F 0,6 Efektywny wymiar środnika L eff χ F l y 0,8 617 mm Sprawdzenie warunku nośności F Ed 5,7 10 η 0,1 <1 f yw Leff t w , γ M1 1,0 Środnik spełnia warunki nośności przy obciążeniu skupionym. 1/165

14 Poz. Podciąg blachownicowy Schemat statyczny podciągu belką ciągła trójprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe przęseł: l 011,6 m, l 110,8 m l 9,0 m Rysunek 9: Schemat statyczny projektowanego podciągu. Zestawienie obciążeń Charakterystyczne obciążenia stałe przekazywane przez belki stropowe w rozstawie a 11,8 m. Obciążenie charakterystyczne stałe na belce łącznie z jej ciężarem własnym G bk + g k 5,85+0,076,157 k. m Sumaryczne obciążenie przekazane na podciąg 1 1 P G (G bk + g k )(l 01 +l 0 ) 6,157 (5,1+5,0)1,17 k. Charakterystyczne obciążenia użytkowe przekazywane przez belki stropowe w rozstawie a 11,8 m. Obciążenie charakterystyczne użytkowe na belce Q bk 9,0 k. m Sumaryczne obciążenie przekazane na podciąg 1 1 P Q Q bk (l 01 +l 0 ) 9,0 (5,1+5,0)5,56 k. Szacunkowy ciężar własny przęseł podciągu 1/165

15 Przęsło 01 l 011,8 m g 010,85 ( l 01)0,85( ,8)1,67 10 k 1,67. m m Przęsło 1 l 110,8 m g 1 0,85( l 1 )0,85( ,8)1,51 10 k 1,51 m m Przęsło l 9,0 m g 1 0,85( l )0,85( ,0)1,6 10 k 1,6 m m Określenie miarodajnej kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności max { } γ G P G + γ Q ψ 0 P Q 1,5 1,17 +1,5 0,7 5,56 89,9 k 10,11 k ξ G γ G P G +γ Q P Q 0,85 1,5 1,17 +1,5 5,5610,11k Zestawienie grup obciążeń wraz z wartościami częściowych współczynników bezpieczeństwa. Grupa 1 obciążenie stałe z belek stropowych w przęśle 01 γ Gmax 1,15, γ Gmin 1,0 Rysunek 10: Grupa 1 obciążeń podciągu. Grupa obciążenie stałe z belek stropowych w przęśle 1 γ Gmax 1,15, γ Gmin 1,0 15/165

16 Rysunek 11: Grupa obciążeń podciągu. Grupa obciążenie stałe z belek stropowych w przęśle γ Gmax 1,15, γ Gmin 1,0 Rysunek 1: Grupa obciążeń podciągu. Grupa obciążenie użytkowe z belek stropowych w przęśle 01 γ Q 1,5 Rysunek 1: Grupa obciążeń podciągu. Grupa 5 obciążenie użytkowe z belek stropowych w przęśle 1 γ Q 1,5 16/165

17 Rysunek 1: Grupa 5 obciążeń podciągu. Grupa 6 obciążenie użytkowe z belek stropowych w przęśle γ Q 1,5 Rysunek 15: Grupa 6 obciążeń podciągu. Grupa 7 obciążenie szacunkowym ciężarem własnym przęsła 01 γ Gmax 1,15, γ Gmin 1,0 Rysunek 16: Grupa 7 obciążeń podciągu. Grupa 8 obciążenie szacunkowym ciężarem własnym przęsła 1 γ Gmax 1,15, 17/165

18 γ Gmin 1,0 Rysunek 17: Grupa 8 obciążeń podciągu. Grupa 9 obciążenie szacunkowym ciężarem własnym przęsła 1 γ Gmax 1,15, γ Gmin 1,0 Rysunek 18: Grupa 9 obciążeń podciągu. Określenie minimalnych sztywności przęseł na podstawie przybliżonego warunku ugięcia Zastępcze obciążenia przęseł g z P G 1,17 k 17, a1 1,8 m q z P Q 5,56 k 5,1 a1 1,8 m Przęsło 01 18/165

19 EJ ,5 ( g z + g 01 ) +0,75 p z ] l [ 8 5 [ 0,5 ( 17,+1,67 )+0,75 5,1 ] 1, ,5 km ,5 109 mm Przęsło 0 EJ 1 5 0, ( g z + g 01 ) +0,6 p z ] l 1 50 [ 8 5 [ 0, ( 17,+1,51 ) +0,6 5,1 ] 10, , km , 10 9 mm Przęsło 0 EJ ,5 ( g z + g 01 ) +0,75 p z ] l 50 [ 8 5 [ 0,5 ( 17,+1,6 )+0,75 5,1 ] 9, , km , 10 9 mm Modelowanie zmiennej sztywności w pierwszych obliczeniach statycznych Określenie przekrojów prostokątnych, przy b00 mm Przęsło 01 9 Moment bezwładności J EJ , mm. y01 E, Wysokość przekroju 1 J y h 01 0 mm b 00 Przęsło 1 9 Moment bezwładności J EJ , ,9 10 mm. y1 E, Wysokość przekroju 19/165

20 1 J y ,9 10 h 1 1 mm b 00 Przęsło 9 Moment bezwładności J EJ 9095, , 10 mm. y E, Wysokość przekroju h 1 J y 1 807, mm. b 00 Wyniki obliczeń statycznych Rysunek 19: Obwiednia momentów zginających. Rysunek 0: Obwiednia sił poprzecznych. 0/165

21 Wymiarowanie przekrojów przęsłowych Przyjęte zostało rozwiązanie polegające na zastosowaniu stałych parametrów środnika. Zostaną one wyznaczone na podstawie największego momentu zginającego w podciągu. M max96,75 km przęsło 01 Orientacyjna wysokość blachownicy h( )l 01 ( )1,61,05 0,6 m Wstępnie założono wysokość h850 mm. Orientacyjna grubość środnika t w 7 +h7+ 0,859,55 mm Przyjęto t w 9 mm Wymagany wskaźnik wytrzymałości M max 96, W y mm fy 75 Wysokość środnika Wy h w 1, 1, 79 mm tw 9,0 Ostatecznie przyjęto środnik o wymiarach t w h w6 900 mm. Określenie klasy środnika przy zginaniu (przy założonej grubości spoin pachwinowych łączących pasy ze środnikiem a mm ) c h w a ,7 18,1>1 ε 1 0,911,6 t tw 6 6 Środnik spełnia warunki przekrojów klasy 1/165

22 Określenie parametrów pasów przekrojów blachownicy w poszczególnych przęsłach podciągu 6 Przęsło 01 M 0196,75 km96,75 10 mm Wymagane pole przekroju pasa M 01 h w t w 96, Af 9,97 10 mm hw f y Szerokość pasa b f ( )h w( ) mm 5 5 Przyjęto: b f 00 mm Minimalna grubość pasa A f 9,97 10 tf 1,99 mm. bf 00 Ostatecznie przyjęto pasy b f t f mm 6 Przęsło 1 M 198,6 km98,6 10 mm Wymagane pole przekroju pasa M 1 h w t w 98, Af 7,10 10 mm hw f y Szerokość pasa b f ( )h w( ) mm 5 5 Przyjęto: b f 160 mm Minimalna grubość pasa A f 7,10 10 tf, mm. bf 160 Ostatecznie przyjęto pasy b f t f mm /165

23 6 Przęsło M 56,65 km56,65 10 mm Wymagane pole przekroju pasa M h w t w 56, Af 9,5 10 mm hw f y Szerokość pasa b f ( )h w( ) mm 5 5 Przyjęto: b f 160 mm Minimalna grubość pasa A f 9,5 10 tf 5,9 mm. bf 160 Ostatecznie przyjęto pasy b f t f mm /165

24 Zestawienie przyjętych przekrojów poprzecznych Przęsło 01 Przęsło 1 Przęsło Sprawdzenie czy zaprojektowanie przekroje odpowiadają warunkom minimalnej sztywności. Przęsło 01 Główny centralny moment bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )hw 00 ( ) (00 6 )900 J y ,6 10 mm Sztywność przekroju E J y, , mm EJ y mm > EJ y015959,5 109 mm /165

25 Przęsło 1 Główny centralny moment bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )h w 160 ( ) (160 6)900 J y mm Sztywność przekroju E J y, mm EJ y mm > EJ y , 109 mm Przęsło Główny centralny moment bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )h w 160 ( 8+900) (160 6 )900 J y mm Sztywność przekroju E J y, , mm EJ y 18755,8 109 mm > EJ y9095, 10 9 mm Obliczenia statyczne uwzględniające sztywności zaprojektowanych przekrojów dwuteowych. UWAGA: Obciążenie ciężarem własnym jest określane przez program. Rysunek 1: Obwiednia momentów zginających. 5/165

26 Rysunek : Obwiednia sił poprzecznych. Sprawdzenie wpływu efektu szerokiego pasa Przęsło 01 Odległość między miejscami zerowymi momentu zginającego kombinacja obciążeń największego momentu przęsłowego Rysunek : Kombinacja maksymalnego momentu zginającego w przęśle 1 - odległość między miejscami zerowymi. L e 11,0 m odczytane z programu Przybliżona wartość odczytana z normy P-E (dla porównania). L e 0,85 l 01 0,85 1,610,7 m Szerokość wspornikowej części pasa b 00,5(b f t w)0,5(00 6)97 mm b 097 mm< Le 1100 mm Efekt szerokiego pasa nie występuje. 6/165

27 Przęsło 1 Odległość między miejscami zerowymi momentu zginającego kombinacja obciążeń największego momentu przęsłowego Rysunek : Kombinacja maksymalnego momentu w przęśle - odległość między miejscami zerowymi momentów. L e 7,0 m odczytane z programu Przybliżona wartość odczytana z normy P-E (dla porównania). L e 0,7 l 010,7 10,87,56 m Szerokość wspornikowej części pasa b 00,5(b f t w)0,5(160 6)87 mm b 087 mm< Le mm Efekt szerokiego pasa nie występuje. Przęsło Odległość między miejscami zerowymi momentu zginającego kombinacja obciążeń największego momentu przęsłowego Rysunek 5: Kombinacja maksymalnego momentu w przęśle - odległość między zerami momentów zginających. 7/165

28 L e 8,0 m odczytane z programu Przybliżona wartość odczytana z normy P-E (dla porównania). L e 0,85 l 01 0,85 9,07,65 m Szerokość wspornikowej części pasa b 00,5(b f t w)0,5(160 6)87 mm b 087 mm< L e mm Efekt szerokiego pasa nie występuje. Sprawdzenie obliczeniowej nośności przekroju na zginanie Przęsło 01 M Ed 99,78 km99, mm Parametry przekroju b f 00 mm, t f 16 mm, h w 900 mm, t w 6 mm Wstępny dobór grubości spoin łączących pasy ze środnikiem t 16 mm, t 16 mm 0,t 0, 16, mm a 0,7 t 10,7 6, mm Przyjęto a mm. Geometria przekroju poprzecznego Pole przekroju poprzecznego A mm Główne centralne momenty bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )hw 00 ( ) (00 6 )900 J y ,6 10 mm t f b f h w t w J z ,0 10 mm /165

29 Wskaźnik wytrzymałości Jy 17071,6 10 W el, y 66, 10 mm 0,5 h w +t f 0, Określenie klasy przekroju przy zginaniu środnik c h w a ,7 18,1 t tw 6 6 () c c 18,1> t t 1 ε 1 0,911,6 max Ścianka klasy. pas c 0,5 (b f t w ) a 0,5(00 6 ) 91, 5,71 t tf () c c 5,71< t t 9 ε 9 0,98, max Ścianka klasy 1. Przekrój spełnia wymagania przekrojów klasy. 9/165

30 Określenie efektywnych cech przekroju poprzecznego Rozkład naprężeń normalnych w stanie sprężystym σ 1 M Ed h w - naprężenie ściskające Jy σ M Ed h w - naprężenie rozciągające Jy Relacja naprężeń brzegowych w środniku σ ψ σ 1 1 Parametr niestateczności, przy ψ 1 k σ,9 Względna smukłość płytowa panelu środnika c t 18,1 λ p 1,15>0,5+ 0,085 0,055 ψ. 8, ε k σ 8, 0,9,9 0,5+ 0,085 +0,055 10,87 Współczynnik redukcyjny uwzględniający niestateczność ścianki przęsłowej ρ λ p 0,055 (+ψ ) 1,15 0,055 ( 1) 0,78 1,0. λ p 1,15 Szerokości współpracujące ściskanej części środnika b eff ρ b c ρ c 888,7 0,78 8 mm 1 ψ 1+1 b e10, b eff 0, 819 mm b e0,6 b eff 0, mm Ostateczne wartości szerokości współpracujących środnika, uwzględniające strefę rozciąganą oraz spoiny łączące pasy ze środnikiem. b ew1b e1+ a mm 0/165

31 b ewc c 888,7 + a +be 888, mm 1 ψ 1+1 Szerokość środnika ulegająca wyboczeniu lokalnemu b ww hw (b ew1 +b ew )900 ( )96 mm Cechy geometryczne przekroju efektywnego Aeff , 10 mm Położenie osi głównej centralnej S xx0, (0, ) ( ,5 15) (0, ) mm y eff, d S xx mm Aeff 11, 10 y eff, g mm Główny centralny moment bezwładności J y, eff (5 0,5 16 ) (5 0, ) (79 0, ) (79 0,5 16 ) ,8 10 mm Wskaźniki wytrzymałości J y, eff 16667,8 10 W y, effg mm y eff, g 79 J y, eff 16667,8 10 W y, effd mm y eff, d 5 W y, eff, minmin ( W y, effd ;W y, effg )min ( ; )78 10 mm 1/165

32 Obliczeniowa nośność przekroju f M c, Rd W y, eff, min γ yk M , mm956,6 km 1,0 Warunek obliczeniowej nośności przekroju M Ed 99,78 0,98 <1,0 M c, Rd 956,6 Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie stateczności pasów przy smukłym środniku Z uwagi na uwzględnianie nośności sprężystej przyjęto współczynnik k 0,55. h w 900 E 150,0 <k tw 6 fy Aw ,55 55,6 A fc Pas ściskany nie ulegnie wyboczeniu w płaszczyźnie środnika. Z uwagi na ρ 0,78> ρ lim 0,5 wpływu niestateczności ścianek nie trzeba uwzględniać w analizie globalnej (statycznej). /165

33 Przęsło 1 M Ed 8,06 km8, 10 6 mm Parametry przekroju b f 160 mm, t f 6 mm, h w 900 mm, t w6 mm Wstępny dobór grubości spoin łączących pasy ze środnikiem t 16 mm, t 6 mm 0,t 0, 61, mm a 0,7 t 10,7 6, mm Przyjęto a mm. Geometria przekroju poprzecznego Pole przekroju poprzecznego A , 10 mm Główne centralne momenty bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )h w 160 ( ) (160 6)900 J y mm t f bf h w t w J z , 10 mm Wskaźnik wytrzymałości W el, y Jy mm 0,5 h w +t f 0, Określenie klasy przekroju przy zginaniu środnik /165

34 c h w a ,7 18,1 t tw 6 6 () c c 18,1> t t 1 ε 1 0,911,6 max Ścianka klasy. pas c 0,5(b f t w ) a 0,5(160 6) 71, 11,9 t tf 6 6 () c c 11,9 < t t 1 ε 1 0,91,9 max Ścianka klasy. Przekrój spełnia wymagania przekrojów klasy. Określenie efektywnych cech przekroju poprzecznego Rozkład naprężeń normalnych w stanie sprężystym σ 1 M Ed h w Jy σ - naprężenie ściskające M Ed h w - naprężenie rozciągające Jy Relacja naprężeń brzegowych w środniku σ ψ σ 1 1 Parametr niestateczności, przy ψ 1 wynosi k σ,9 Względna smukłość płytowa panelu środnika c t 18,1 λ p 1,15>0,5+ 0,085 0,055 ψ. 8, ε k σ 8, 0,9,9 0,5+ 0,085 +0,055 10,87 /165

35 Współczynnik redukcyjny uwzględniający niestateczność ścianki przęsłowej ρ λ p 0,055 (+ψ ) 1,15 0,055 ( 1) 0,78 1,0. λ p 1,15 Szerokości współpracujące ściskanej części środnika b eff ρ b c ρ c 888,7 0,78 8 mm 1 ψ 1+1 b e10, b eff 0, 819 mm b e0,6 b eff 0, mm Ostateczne wartości szerokości współpracujących środnika, uwzględniające strefę rozciąganą oraz spoiny łączące pasy ze środnikiem. b ew1b e1+ a mm b ewc c 888,7 + a +be 888, mm 1 ψ 1+1 Szerokość środnika ulegająca wyboczeniu lokalnemu b ww hw (b ew1 +b ew )900 ( )96 mm Cechy geometryczne przekroju efektywnego Aeff , 10 mm Położenie osi głównej centralnej S xx0, (0, ) ( ,5 15) (0, ) 96,7 10 mm S xx 96,7 10 y eff, d mm Aeff 67, 10 y eff, g mm 5/165

36 Główny centralny moment bezwładności J y, eff ( 0,5 6) ( 0, ) (78 0,5 15 6) (78 0,5 6 ) mm Wskaźniki wytrzymałości J y, eff W y, effg mm y eff, g 78 W y, effd J y, eff mm y eff, d W y, eff, minmin ( W y, effd ;W y, effg )min ( ; ) mm Obliczeniowa nośność przekroju f M c, Rd W y, eff, min γ yk M , 106 mm1, km 1,0 Warunek obliczeniowej nośności przekroju przęsło 1 M Ed 8,06 0,9<1,0 M c, Rd 1, Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie stateczności pasów przy smukłym środniku Z uwagi na uwzględnianie nośności sprężystej przyjęto współczynnik k 0,55. h w 900 E 150,0 <k tw 6 fy Aw ,55 996,1 A fc Pas ściskany nie ulegnie wyboczeniu w płaszczyźnie środnika. 6/165

37 Z uwagi na ρ 0,78> ρ lim 0,5 wpływu niestateczności ścianek nie trzeba uwzględniać w analizie globalnej (statycznej). Przęsło M Ed 70,86 km70, mm Parametry przekroju b f 160 mm, t f 8 mm, h w 900 mm, t w6 mm Wstępny dobór grubości spoin łączących pasy ze środnikiem t 16 mm, t 6 mm 0,t 0, 61, mm a 0,7 t 10,7 6, mm Przyjęto a mm. Geometria przekroju poprzecznego Pole przekroju poprzecznego A ,6 10 mm Główne centralne momenty bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )h w 160 ( 8+900) (160 6 )900 J y mm t f bf h w t w J z mm Wskaźnik wytrzymałości Jy W el, y mm 0,5 h w +t f 0, /165

38 Określenie klasy przekroju przy zginaniu środnik c h w a ,7 18,1 t tw 6 6 () c c 18,1> t t 1 ε 1 0,911,6 max Ścianka klasy. pas c 0,5 (b f t w ) a 0,5(160 6) 71, 8,9 t tf 8 8 () c c 8,9< t t 10 ε 10 0,99, max Ścianka klasy. Przekrój spełnia wymagania przekrojów klasy. Określenie efektywnych cech przekroju poprzecznego Rozkład naprężeń normalnych w stanie sprężystym σ 1 M Ed h w Jy σ - naprężenie ściskające M Ed h w - naprężenie rozciągające Jy Relacja naprężeń brzegowych w środniku σ ψ σ 1 1 Parametr niestateczności, przy ψ 1 k σ,9 8/165

39 Względna smukłość płytowa panelu środnika c t 18,1 λ p 1,15>0,5+ 0,085 0,055 ψ. 8, ε k σ 8, 0,9,9 0,5+ 0,085 +0,055 10,87 Współczynnik redukcyjny uwzględniający niestateczność ścianki przęsłowej ρ λ p 0,055 (+ψ ) 1,15 0,055 ( 1) 0,78 1,0. λ p 1,15 Szerokości współpracujące ściskanej części środnika b eff ρ b c ρ c 888,7 0,78 8 mm 1 ψ 1+1 b e10, b eff 0, 819 mm b e0,6 b eff 0, mm Ostateczne wartości szerokości współpracujących środnika, uwzględniające strefę rozciąganą oraz spoiny łączące pasy ze środnikiem. b ew1b e1+ a mm b ewc c 888,7 + a +be 888, mm 1 ψ 1+1 Szerokość środnika ulegająca wyboczeniu lokalnemu b ww hw (b ew1 +b ew )900 ( )96 mm 9/165

40 Cechy geometryczne przekroju efektywnego Aeff ,8 10 mm Położenie osi głównej centralnej S xx 0, (0, ) ( ,5 15) (0, ) 10 mm y eff, d S xx 10 8 mm Aeff 7,8 10 y eff, g mm Główny centralny moment bezwładności J y, eff (8 0,5 8) (8 0, ) (78 0,5 15 8) (78 0,5 8) mm Wskaźniki wytrzymałości W y, effg J y, eff mm y eff, g 78 J y, eff W y, effd mm y eff, d 8 W y, eff, minmin ( W y, effd ;W y, effg )min ( ;19 10 ) mm Obliczeniowa nośność przekroju f M c, Rd W y, eff, min γ yk M , 10 6 mm89, km 1,0 0/165

41 Warunek obliczeniowej nośności przekroju przęsło M Ed 70,86 0,96 <1,0 M c, Rd 89, Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie stateczności pasów przy smukłym środniku Z uwagi na uwzględnianie nośności sprężystej przyjęto współczynnik k 0,55. h w 900 E 150,0 <k tw 6 fy Aw ,55 86,7 A fc Pas ściskany nie ulegnie wyboczeniu w płaszczyźnie środnika. Z uwagi na ρ 0,899> ρ lim0,5 wpływu niestateczności ścianek nie trzeba uwzględniać w analizie globalnej (statycznej). Sprawdzenie nośności na ścinanie Rysunek 6: Obwiednia sił poprzecznych w podciągu. Maksymalna siła poprzeczna w podciągu V Ed, max89,16 k - lewa strona podpory 1. Przyjęcie układu żeber poprzecznych Przyjęto żebra podporowe i pośrednie jako sztywne. Rozstaw żeber poprzecznych a1800 mm (w miejscach belek stropowych). Założono brak żeber podłużnych środnika. 1/165

42 Określenie nośności na ścinanie podciągu w strefie podpory 1 Minimalny parametr niestateczności środnika przy ścinaniu Wobec braku żeber podłużnych przyjęto k τ sl0 a 1800 >1,0 h w 900 hw 900 k τ 5,+,00 5,+,00 6, a 1800 ( ) ( ) Sprawdzenie warunku stateczności użebrowanego środnika h w ,0 > η ε k τ 0,9 6,60,1 tw 6 1, Środnik traci stateczność, powinien zostać użebrowany przynajmniej na podporach belki. Smukłość płytowa środnika λ w hw 900 1,7>1,08 7, t w ε k τ 7, 6 0,9 6, Współczynnik niestateczności środnika przy ścinaniu χ w 1,7 1,7 0,565 0,7+ λ w 0,7 +1,7 Udział środnika w nośności obliczeniowej przy ścinaniu V bw, Rd χ w f y h w t w 0, ,7 10 8,7 k γ M1 1,0 /165

43 Udział pasów w nośności obliczeniowej przy ścinaniu. Określenie obliczeniowej nośności pasów przekroju Moment bezwładności pasów [ ( J fy )] 16,6 10 mm Wskaźnik wytrzymałości przekroju zbudowanego z efektywnych części pasów 16,6 10 W fy 881, 10 mm hw t f J fy Obliczeniowa nośność pasów W fy f y 881, M f, Rd γ 79, 10 6 mm79, km M0 1,0 Obliczeniowy moment zginający na podporze 1 M Ed 8, km. Z uwagi na M Ed 8, km> M f, Rd 79, km nośność pasów jest całkowicie wykorzystana. Z tego względu udział pasów w nośności na ścinanie zostaje pominięty. Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie V b, Rd V bw, Rd +V bf, Rd 8,7 +08,7 k <V b, Rd, max η f y hw t w γ M1 1, , ,8 k 1,0 /165

44 Sprawdzenie warunku nośności η V Ed 89,16 1,01>1,0 V b, Rd 8,7 Warunek nośności nie jest zachowany. Zwiększenie nośności na ścinanie można uzyskać przez dodatkowe usztywnienie środnika żebrem poprzecznym w połowie odległości między belkami stropowymi. W takim przypadku rozstaw żeber wyniesie a 900 mm. Minimalny parametr niestateczności środnika przy ścinaniu Wobec braku żeber podłużnych przyjęto k τ sl0 a 900 1,01,0 h w 900 hw 900 k τ 5,+,00 5,+,00 9, a 900 ( ) ( ) Sprawdzenie warunku stateczności użebrowanego środnika h w ,0 > η ε k τ 0,9 9,7,98 tw 6 1, Środnik traci stateczność, powinien zostać użebrowany przynajmniej na podporach belki. Smukłość płytowa środnika λ w hw 900 1,>1,08 7, t w ε k τ 7, 6 0,9 9, Współczynnik niestateczności środnika przy ścinaniu χ w 1,7 1,7 0,66 0,7+ λ w 0,7 +1, Udział środnika w nośności obliczeniowej przy ścinaniu V bw, Rd χ w f y h w t w 0, , ,15 k γ M 1 1,0 /165

45 We wcześniejszych obliczeniach wykazano, że udział pasów w nośności na ścinanie należy pominąć. Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie V b, Rd V bw, Rd +V bf, Rd 55,15+055,15 k <V b, Rd, max η f y hw t w γ M 1 1, , ,8 k 1,0 Sprawdzenie warunku nośności η V Ed 89,16 0,88 <1,0 V b, Rd 55,15 Warunek nośności jest zachowany. Określenie nośności na ścinanie podciągu w strefie podpory 0 Siła poprzeczna na podporze 0: V Ed 80,96 k. Przekrój poprzeczny podciągu jak w przęśle 01. Rozstaw żeber poprzecznych a1800 mm Minimalny parametr niestateczności środnika przy ścinaniu Wobec braku żeber podłużnych przyjęto k τ sl0 a 1800 >1,0 h w 900 hw 900 k τ 5,+,00 5,+,00 6, a 1800 ( ) ( ) Sprawdzenie warunku stateczności użebrowanego środnika h w ,0 > η ε k τ 0,9 6,60,1 tw 6 1, Środnik traci stateczność, powinien zostać użebrowany przynajmniej na podporach belki. 5/165

46 Smukłość płytowa środnika λ w hw 900 1,7>1,08 7, t w ε k τ 7, 6 0,9 6, Współczynnik niestateczności środnika przy ścinaniu χ w 1,7 1,7 0,565 0,7+ λ w 0,7 +1,7 Udział środnika w nośności obliczeniowej przy ścinaniu V bw, Rd χ w f y h w t w 0, ,7 10 8,7 k γ M1 1,0 Udział pasów w nośności obliczeniowej przy ścinaniu. Określenie obliczeniowej nośności pasów przekroju Moment bezwładności pasów [ ( )] wytrzymałości przekroju J fy Wskaźnik 16,6 10 mm zbudowanego z efektywnych części pasów 16,6 10 W fy 881, 10 mm hw t f J fy Obliczeniowa nośność pasów W fy f y 881, M f, Rd γ 79, 10 6 mm79, km M0 1,0 Obliczeniowy moment zginający na podporze 1 M Ed 0,0 km. Z uwagi na M Ed 0,0 km< M f, Rd 79, km określa się udział pasów 6/165

47 w przenoszeniu ścinania. ( ca 0,5+ ) ( [ ( )] 1,6 b f t f f t w h w f y y ) 1, ,5+ 80 mm b t f M Ed V bf, Rd f f y 1 c γ M1 M f, Rd [ ( )] ,0 79, 9, 10 9, k Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie V b, Rd V bw, Rd +V bf, Rd 8,7 + 9,51,0 k <V b, Rd, max η f y hw t w γ M1 1, , ,8 k 1,0 Sprawdzenie warunku nośności η V Ed 80,96 0,58<1,0 V b, Rd 51,0 Warunek nośności jest zachowany. Określenie nośności na ścinanie podciągu w strefie podpory Siła poprzeczna na podporze : V Ed 18,1 k. Przekrój poprzeczny podciągu jak w przęśle. Rozstaw żeber poprzecznych a1800 mm Minimalny parametr niestateczności środnika przy ścinaniu Wobec braku żeber podłużnych przyjęto k τ sl0 a 1800 >1,0 h w 900 hw 900 k τ 5,+,00 5,+,00 6, a 1800 ( ) ( ) Sprawdzenie warunku stateczności użebrowanego środnika 7/165

48 h w ,0 > η ε k τ 0,9 6,60,1 tw 6 1, Środnik traci stateczność, powinien zostać użebrowany przynajmniej na podporach belki. Smukłość płytowa środnika λ w hw 900 1,7>1,08 7, t w ε k τ 7, 6 0,9 6, Współczynnik niestateczności środnika przy ścinaniu χ w 1,7 1,7 0,565 0,7+ λ w 0,7 +1,7 Udział środnika w nośności obliczeniowej przy ścinaniu V bw, Rd χ w f y h w t w 0, ,7 10 8,7 k γ M1 1,0 Udział pasów w nośności obliczeniowej przy ścinaniu. Określenie obliczeniowej nośności pasów przekroju Moment bezwładności pasów [ ( J fy Wskaźnik wytrzymałości )] mm przekroju zbudowanego z efektywnych części pasów W fy mm hw t f J fy 8/165

49 Obliczeniowa nośność pasów W fy f y M f, Rd γ 16,8 106 mm16,8 km M0 1,0 Obliczeniowy moment zginający na podporze M Ed 0,0 km. M Ed 0,0 km< M f, Rd 16,8 km Z uwagi na określa się udział pasów w przenoszeniu ścinania. ( ca 0,5+ ) ( [ ( )] 1,6 b f t f f t w h w f y y ) 1, ,5+ 56 mm b t f M Ed V bf, Rd f f y 1 c γ M1 M f, Rd [ ( )] ,0 16,8 6, 10 6, k Obliczeniowa nośność przekroju na ścinanie V b, Rd V bw, Rd +V bf, Rd 8,7 +6,90,9 k <V b,rd, max η f y hw t w γ M1 1, , ,8 k 1,0 Sprawdzenie warunku nośności η V Ed 18,1 0,8<1,0 V b, Rd 90,9 Warunek nośności jest zachowany. 9/165

50 Wymiarowanie przekroju podporowego (podpora 1) Siły wewnętrzne na podporze M Ed 8,6 km, V Ed 89,16 k. Dobór pasów przekroju [ ( )] M h t V Ed A f Ed w w 1 hw f y 6 V b, Rd [ ( 8, , ,15 ) ]1,69 10 mm Szerokość pasa b f ( )h w( ) mm 5 5 Przyjęto: b f 00 mm Minimalna grubość pasa A f 1,69 10 tf 15,8 mm. bf 00 Ostatecznie przyjęto pasy b f t f mm Przyjęte wymiary odpowiadają parametrom przekroju przęsła 01. Sprawdzenie efektu szerokiego pasa dla strefy podporowej Wartość odczytana z normy P-E L e 0,5 (l 01 +l 1 )0,5(1,6 +11,0)5,85 m Szerokość wspornikowej części pasa b 00,5(b f t w)0,5(00 6)97 mm b 097 mm< Le mm Efekt szerokiego pasa nie występuje. 50/165

51 Sprawdzenie nośności przyjętego przekroju M Ed 8,6 km8,6 106 mm Parametry przekroju b f 00 mm, t f 16 mm, h w 900 mm, t w 6 mm Wstępny dobór grubości spoin łączących pasy ze środnikiem t 16 mm, t 16 mm 0,t 0, 16, mm a 0,7 t 10,7 6, mm Przyjęto a mm. Geometria przekroju poprzecznego Pole przekroju poprzecznego A mm Główne centralne momenty bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )hw 00 ( ) (00 6 )900 J y ,6 10 mm t f b f h w t w J z ,0 10 mm Wskaźnik wytrzymałości W el, y Jy 17071, , 10 mm 0,5 h w +t f 0, Określenie klasy przekroju przy zginaniu środnik c h w a ,7 18,1 t tw 6 6 () c c 18,1> t t 1 ε 1 0,911,6 max Ścianka klasy. 51/165

52 pas c 0,5 (b f t w ) a 0,5(00 6 ) 91, 5,71 t tf () c c 5,71< t t 9 ε 9 0,98, max Ścianka klasy 1. Przekrój spełnia wymagania przekrojów klasy. Określenie efektywnych cech przekroju poprzecznego Rozkład naprężeń normalnych w stanie sprężystym σ 1 M Ed h w Jy σ - naprężenie ściskające M Ed h w - naprężenie rozciągające Jy Relacja naprężeń brzegowych w środniku σ ψ σ 1 1 Parametr niestateczności, przy ψ 1 k σ,9 Względna smukłość płytowa panelu środnika c t 18,1 λ p 1,15>0,5+ 0,085 0,055 ψ. 8, ε k σ 8, 0,9,9 0,5+ 0,085 +0,055 10,87 Współczynnik redukcyjny uwzględniający niestateczność ścianki przęsłowej ρ λ p 0,055 (+ψ ) 1,15 0,055 ( 1) 0,78 1,0. λ p 1,15 5/165

53 Szerokości współpracujące ściskanej części środnika b eff ρ b c ρ c 888,7 0,78 8 mm 1 ψ 1+1 b e10, b eff 0, 819 mm b e0,6 b eff 0, mm Ostateczne wartości szerokości współpracujących środnika, uwzględniające strefę rozciąganą oraz spoiny łączące pasy ze środnikiem. b ew1b e1+ a mm b ewc c 888,7 + a +be 888, mm 1 ψ 1+1 Szerokość środnika ulegająca wyboczeniu lokalnemu b ww hw (b ew1 +b ew )900 ( )96 mm Cechy geometryczne przekroju efektywnego Aeff , 10 mm Położenie osi głównej centralnej S xx0, (0, ) ( ,5 15) (0, ) mm y eff, g S xx mm Aeff 11, 10 y eff, d mm 5/165

54 Główny centralny moment bezwładności J y, eff (5 0,5 16 ) (5 0, ) (79 0, ) (79 0,5 16 ) ,8 10 mm Wskaźniki wytrzymałości J y, eff 16667,8 10 W y, effg mm y eff, g 79 W y, effd J y, eff 16667, mm y eff, d 5 W y, eff, minmin ( W y, effd ;W y, effg )min ( ; )78 10 mm Obliczeniowa nośność przekroju f M c, Rd W y, eff, min γ yk M , mm956,6 km 1,0 Warunek obliczeniowej nośności przekroju M Ed 8,6 0,87 <1,0 M c, Rd 956,6 Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie stateczności pasów przy smukłym środniku Z uwagi na uwzględnianie nośności sprężystej przyjęto współczynnik k 0,55. h w 900 E 150,0 <k tw 6 fy Aw ,55 55,6 A fc Pas ściskany nie ulegnie wyboczeniu w płaszczyźnie środnika. 5/165

55 Z uwagi na ρ 0,78> ρ lim 0,5 wpływu niestateczności ścianek nie trzeba uwzględniać w analizie globalnej (statycznej). Sprawdzenie interakcyjnego warunku nośności, w przypadku działania momentu zginającego i siły poprzecznej, przekrój znajduje się w odległości 50 mm od osi podpory. Siły wewnętrzne M Ed1661,0 km, V Ed1 8,9 k Warunek nośności przy ścinaniu η V Ed 8,9 0,79>0,5 V bw, Rd 8,7 W przypadku, gdy η >0,5 wymagana jest redukcja nośności obliczeniowej przekroju ze względu na ścinanie przy obciążeniu momentem zginającym. Plastyczna nośność na zginanie przekroju zbudowanego z efektywnych części pasów oraz w pełni efektywnego środnika. Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju podporowego [ ( W pl, y ] ) 16 +0, mm f 75 M pl, Rd W pl, y γ y M0 1, mm110 km 55/165

56 Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość dokładna, ustalona przy określaniu udziału pasów w nośności na ścinanie M f, Rd 79, km. Wartość przybliżona M f, Rd f b f t f γ y M0 (h w +t f ) ( )806,1 106 mm806,1 km 1,0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed M 661,0 79, 0,58< f, Rd 0,70 M pl, Rd 110 M pl, Rd 110 Przyjęto do sprawdzenia η 1 ( η 1+ 1 M f, Rd M pl, Rd ) M f, Rd M pl, Rd ( ( η 1 ) 0,70 + 0,70 1 ) 79, ( 0,79 1 ) 0,69<1,0 110 Warunek nośności został spełniony. Wymiarowanie przekroju podporowego (podpora ) Siły wewnętrzne na podporze M Ed 58,5 km, V Ed 7,8 k. Dobór pasów przekroju [ ( )] M h t V Ed A f Ed w w 1 hw f y 6 V b, Rd [ ( )] 58, , ,7 17, 10 mm Szerokość pasa b f ( )h w( ) mm 5 5 Przyjęto: b f 160 mm (jak w przęsłach 1 i ) 56/165

57 Minimalna grubość pasa A f 17, 10 tf 10,9 mm. bf 160 Ostatecznie przyjęto pasy b f t f mm. Sprawdzenie efektu szerokiego pasa dla strefy podporowej Wartość odczytana z normy P-E L e 0,5 (l 1 +l )0,5(11,0 +9,0),95 m Szerokość wspornikowej części pasa b 00,5(b f t w)0,5(160 6)77 mm b 077 mm< L e mm Efekt szerokiego pasa nie występuje. Sprawdzenie nośności przyjętego przekroju M Ed 58,0 km58,0 106 mm Parametry przekroju b f 160 mm, t f 1 mm, h w 900 mm, t w6 mm Wstępny dobór grubości spoin łączących pasy ze środnikiem t 16 mm, t 1 mm 0,t 0, 1, mm a 0,7 t 10,7 6, mm Przyjęto a mm. Geometria przekroju poprzecznego Pole przekroju poprzecznego 6A , 10 mm 57/165

58 Główne centralne momenty bezwładności b f (t f + hw ) (b f t w )hw 160 ( ) (160 6)900 J y mm t f bf h w t w J z mm Wskaźnik wytrzymałości Jy W el, y mm 0,5 h w +t f 0, Określenie klasy przekroju przy zginaniu środnik c h w a ,7 18,1 t tw 6 6 () c c 18,1> t t 1 ε 1 0,911,6 max Ścianka klasy. pas c 0,5(b f t w ) a 0,5(160 6) 71, 5,9 t tf 1 1 () c c 5,9< t t 10 ε 10 0,99, max Ścianka klasy 1. Przekrój spełnia wymagania przekrojów klasy. 58/165

59 Określenie efektywnych cech przekroju poprzecznego Rozkład naprężeń normalnych w stanie sprężystym σ 1 M Ed h w Jy σ - naprężenie ściskające M Ed h w - naprężenie rozciągające Jy Relacja naprężeń brzegowych w środniku σ ψ σ 1 1 Parametr niestateczności, przy ψ 1 k σ,9 Względna smukłość płytowa panelu środnika c t 18,1 λ p 1,15>0,5+ 0,085 0,055 ψ. 8, ε k σ 8, 0,9,9 0,5+ 0,085 +0,055 10,87 Współczynnik redukcyjny uwzględniający niestateczność ścianki przęsłowej ρ λ p 0,055 (+ψ ) 1,15 0,055 ( 1) 0,78 1,0. λ p 1,15 Szerokości współpracujące ściskanej części środnika b eff ρ b c ρ c 888,7 0,78 8 mm 1 ψ 1+1 b e10, b eff 0, 819 mm b e0,6 b eff 0, mm Ostateczne wartości szerokości współpracujących środnika, uwzględniające strefę rozciąganą oraz spoiny łączące pasy ze środnikiem. b ew1b e1+ a mm 59/165

60 b ewc c 888,7 + a +be 888, mm 1 ψ 1+1 Szerokość środnika ulegająca wyboczeniu lokalnemu b ww hw (b ew1 +b ew )900 ( )96 mm Cechy geometryczne przekroju efektywnego Aeff ,6 10 mm Położenie osi głównej centralnej S xx 0, (0, ) ( ,5 15 ) (0, ) mm y eff, d S xx mm Aeff 86,6 10 y eff, g mm Główny centralny moment bezwładności J y, eff (5 0,5 1) (5 0, ) (79 0,5 15 1) (79 0,5 1) mm Wskaźniki wytrzymałości J y, eff W y, effg 10 mm y eff, g 79 J y, eff W y, effd 5 10 mm y eff, d 5 W y, eff, minmin ( W y, effd ;W y, effg )min ( 10 ; 5 10 ) 10 mm 60/165

61 Obliczeniowa nośność przekroju f M c, Rd W y, eff, min γ yk M , mm6,0 km 1,0 Warunek obliczeniowej nośności przekroju η 1 M Ed 58,0 0,90 <1,0 M c, Rd 6,0 Warunek nośności został spełniony. Sprawdzenie stateczności pasów przy smukłym środniku Z uwagi na uwzględnianie nośności sprężystej przyjęto współczynnik k 0,55. h w 900 E 150,0 <k tw 6 fy Aw ,55 70, A fc Pas ściskany nie ulegnie wyboczeniu w płaszczyźnie środnika. Z uwagi na ρ 0,78> ρ lim 0,5 wpływu niestateczności ścianek nie trzeba uwzględniać w analizie globalnej (statycznej). Sprawdzenie interakcyjnego warunku nośności, w przypadku działania momentu zginającego i siły poprzecznej, przekrój znajduje się w odległości 50 mm od osi podpory. Siły wewnętrzne M Ed159, km, V Ed1 7,5 k Warunek nośności przy ścinaniu η V Ed1 7,5 0,56 >0,5 V bw, Rd 8,7 W przypadku, gdy η >0,5 wymagana jest redukcja nośności obliczeniowej przekroju ze względu na ścinanie przy obciążeniu momentem zginającym. 61/165

62 Plastyczna nośność na zginanie przekroju zbudowanego z efektywnych części pasów oraz w pełni efektywnego środnika. Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju podporowego [ ( W pl, y ] ) 1 +0, mm f 75 M pl, Rd W pl, y γ y M0 1,0 815, mm815,7 km Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość dokładna Moment bezwładności [ ] J fy ( 6 0,5 1 ) mm 1 Wskaźnik wytrzymałości W fy mm 6 6/165

63 Obliczeniowa nośność pasów M f W, Rd fy , 10 6 mm75, km fy γ M0 1,0 Wartość przybliżona f M f, Rd b f t f γ y (h w +t f ) (900 +1)81,5 106 mm81,5 km M0 1,0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed M 59, 75, 0,56 < f, Rd 0,58 M pl, Rd 815,7 M pl, Rd 815,7 Przyjęto do sprawdzenia η 1 ( η 1+ 1 M f, Rd M pl, Rd ) M f, Rd M pl, Rd ( η 1 ) 0,58+ ( 0,58 1 ) 75, ( 0,56 1 ) 0,57 <1,0 815,7 Warunek nośności został spełniony. 6/165

64 Określenie miejsc zmiany przekroju Z uwagi na to, że przekrój przęsła 01 i podpory 1 są takie same, miejsce zmiany przekroju nie występuje. Zmiana przekroju podporowego 1 na przekrój przęsła 1 Obliczeniowa nośność przekroju Obliczeniowa nośność przekroju podpory 1 przęsła 1 M c, Rd 956,6 km M c, Rd 1, km Odczytany z obwiedni moment zginający M Ed 1, km występuje w odległości 1,55 m na prawo od podpory 1. Przyjęto miejsce zmiany przekroju w odległości 1,7 m na prawo od podpory 1. Maksymalny moment zginający w miejscu zmiany przekroju M Ed, zm 6,0 km. Towarzysząca siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, zm 1, k. Maksymalna siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, max5,7 k. Towarzyszący moment zginający M Ed 5,1 km 6/165

65 Warunki nośności (sprawdzane dla wartości maksymalnych sił wewnętrznych) η 1 M Ed, zm 6,0 0,79<1,0, M c,rd 1, η V Ed,max 5,7 0,5<1,0. V bw, Rd 8,7 Z uwagi na to, że η >0,5 należy sprawdzić, dla mniejszego z łączonych przekrojów, warunki nośności interakcyjnej. Plastyczna nośność na zginanie przekroju zbudowanego z efektywnych części pasów oraz w pełni efektywnego środnika. Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju podporowego [ ( W pl, y ] ) 6 +0, mm f 75 M pl, Rd W pl, y γ y M0 1,0 57, 106 mm57, km 65/165

66 Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość dokładna Moment bezwładności J fy [ ] ( 56 0,5 6 ) mm 1 Wskaźnik wytrzymałości W fy 86,0 10 mm 56 Obliczeniowa nośność pasów M f W, Rd fy 75 86,0 10 7,6 106 mm7,6 km γ fy M0 1,0 Wartość przybliżona f M f, Rd b f t f γ y (h w +t f ) ( )9, 106 mm9, km M0 1,0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed M 5,1 7,6 0,0,08< f, Rd 0,1 M pl, Rd 57, M pl, Rd 57, Przyjęto do sprawdzenia η 1 ( η 1+ 1 M f, Rd M pl, Rd ) M f, Rd M pl, Rd ( ( η 1 ) 0,1+ 0,1 1 ) 7,6 ( 0,5 1 ) 0,<1,0 57, Warunek nośności został spełniony. Zmiana przekroju przęsła 1 na przekrój podpory 66/165

67 Obliczeniowa nośność przekroju Obliczeniowa nośność przekroju przęsła 1 podpory M c, Rd 1, km M c, Rd 6,0 km Odczytany z obwiedni moment zginający M Ed 1, km występuje w odległości około 0,65 m na lewo od podpory. Przyjęto miejsce zmiany przekroju w odległości 1,7 m na lewo od podpory. Maksymalny moment zginający w miejscu zmiany przekroju M Ed, zm 171, km. Towarzysząca siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, zm 9, k. Maksymalna siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, max1,5 k. Towarzyszący moment zginający M Ed 51,6 km Warunki nośności (sprawdzane dla wartości maksymalnych sił wewnętrznych) η 1 M Ed, zm 171, 0,<1,0, M c,rd 1, η V Ed, max 1,5 0,<1,0. V bw, Rd 8,7 Z uwagi na to, że η 0,5 nie ma potrzeby sprawdzania nośności interakcyjnej. Zmiana przekroju podpory na przekrój przęsła 67/165

68 Obliczeniowa nośność przekroju Obliczeniowa nośność przekroju podpory przęsła M c, Rd 6,0 km M c, Rd 89, km Odczytany z obwiedni moment zginający M Ed 89, km występuje w odległości 0, m na prawo od podpory. Przyjęto miejsce zmiany przekroju w odległości 1,7 m na prawo od podpory. Maksymalny moment zginający w miejscu zmiany przekroju M Ed, zm 15,5 km. Towarzysząca siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, zm 108,6 k. Maksymalna siła poprzeczna w miejscu zmiany przekroju V Ed, max7,6 k. Towarzyszący moment zginający M Ed 159, km Warunki nośności (sprawdzane dla wartości maksymalnych sił wewnętrznych) η 1 M Ed, zm 15,5 0,<1,0, M c,rd 89, η V Ed, max 7,6 0,9<1,0. V bw, Rd 8,7 Z uwagi na to, że η 0,5 nie ma potrzeby sprawdzania nośności interakcyjnej. 68/165

69 Obliczenia statyczne uwzględniające wpływ przekrojów podporowych Rysunek 7: Obwiednia momentów zginających. Rysunek 8: Obwiednia sił poprzecznych. Sprawdzenie nośności przyjętych wcześniej przekrojów poprzecznych (przęsłowych i podporowych) Miejsce sprawdzenia nośności Moment zginający M Ed Warunki nośności Podpora 0 V Ed 75,1 k V Ed 75,1 0,5<1,0 V b, Rd 51,1 Przęsło 01 M Ed 908,1 km M Ed 908,1 0,95<1,0 M c, Rd 956,6 Podpora 1 M Ed 9,5 km V Ed 97,8 k M Ed 9,5 0,98 <1,0 M c, Rd 956,6 V Ed 97,8 0,90 <1,0 V b, Rd 55,15 69/165

70 Miejsce sprawdzenia nośności Moment zginający M Ed Siły w odległości 0,5 m na prawo od podpory Warunki nośności η η 1 V Ed 1 V b, Rd,15 0,58 > 0,5 55,15 M Ed M 798,6 79, 0,70 < f, Rd M pl, Rd 110 M pl, Rd 110 0,69 M Ed 1798,6 km ( η V Ed 1,15 k ( 0, M f,rd M pl, Rd ) ( η 1) ) 79, ( 0,58 1 ) 0,71<1,0 110 M Ed 95,6 0,96 <1,0 M c, Rd 1, V Ed 8,8 0,59 <1,0 V b, Rd 55,15 Miejsce zmiany przekroju M Ed, max 95,6 k V Ed 8,8 k η 1 M Ed M 95,6 1, 0,56 > f, Rd M pl, Rd 70,1 M pl, Rd 70,1 0,7 ( η 1+ 1 ( 0, M f, Rd M pl, Rd ) ( η 1 ) ) 1, ( 0,59 1 ) 0,58<1 70,1 Przęsło 1 M Ed 95,6 km M Ed 95,6 0,96 <1 M c, Rd 1, Miejsce zmiany przekroju M Ed 16,9 km M Ed 16,9 0,0<1,0 M c, Rd 1, V Ed, max 7,6 k V Ed 7,6 0,56 <1 V b, Rd 8,7 70/165

71 Miejsce sprawdzenia nośności Moment zginający M Ed Warunki nośności η 1 M Ed M 16,9 7,6 0,9< f, Rd M pl, Rd 57, M pl, Rd 57, 0,1 ( η ( 0,1+ 1 M f, Rd M pl, Rd ) ( η 1) ) 7,6 ( 0,56 1 ) 0,<1,0 57, M Ed 60, 0,98<1,0 M c, Rd 6,0 M Ed 60, km V Ed 81,6 0,58<1,0 V b, Rd 8,7 V Ed 81,6 k Siły w odległości Podpora 0,5 m na prawo od podpory η η 1 M Ed 150,6 km V Ed 1 V b, Rd 81, 0,58 > 0,5 8,7 M Ed M 50,6 75, 0,6> f, Rd M pl, Rd 815,7 M pl, Rd 815,7 0,58 ( η 1+ 1 V Ed 181, k ( 0,6+ 1 M f, Rd M pl, Rd ) ( η 1 ) ) 75, ( 0,58 1 ) 0,6<1,0 815,7 M Ed 15,7 0,1<1,0 M c, Rd 89, Miejsce zmiany przekroju V Ed 80, 0,58<1,0 V b, Rd 8,7 M Ed 15,7 km V Ed 80, k η 1 M Ed M 15,7 16,8 0,< f, Rd M pl, Rd 65,7 M pl, Rd 65,7 0,9 71/165

72 Miejsce sprawdzenia nośności Moment zginający M Ed Warunki nośności ( η 1+ 1 ( 0,9 + 1 M f, Rd M pl, Rd ) ( η 1 ) ) 80, ( 0,56 1 ) 0,50<1,0 65,7 Przęsło M Ed 69,0 km M Ed 69,0 0,96 <1,0 M c, Rd 89, Podpora V Ed 18,6 k V Ed 18,6 0,7 <1,0 V b, Rd 90,9 Sprawdzenie stateczności ogólnej blachownicy metoda uproszczona Przęsło 01 Rysunek 9: Kombinacja maksymalnego momentu przęsłowego - wykres. Długość wyboczeniowa przy zwichrzeniu L c 1800 mm. Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 1908,1 km, M 89, km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 89, 0,91 M 1 908,1 Współczynnik poprawkowy 1 1 0,97 1, 0, ψ 1, 0, 0,91 Smukłość porównawcza k c λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 7/165

73 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, Geometria przekroju pasa zastępczego Pole przekroju efektywnej części pasa ściskanego Aeff, f 00 16,0 10 mm. Pole przekroju efektywnej części ściskanej środnika Aeff, w,c t w (beff +a )6 (8 + )1,5 10 mm Moment bezwładności współpracującej części pasa ściskanego J eff, f, z ,7 10 mm 1 Promień bezwładności przekroju zastępczego 1066,7 10 i f, z 5 mm 1, ,5 10 Sprawdzenie warunku λ f k c L c 0, M 956,6 0,86 < λ c,0 c, Rd 0, 0,1 i f,z λ1 5 86,8 M Ed 908,1 Warunek został spełniony. Element nie jest narażony na zwichrzenie. Podpora 1 Rozkład momentów zginających Rysunek 0: Kombinacja maksymalnego momentu podporowego - podpora 1. Strefa podpory 1 w kierunku przęsła 01 7/165

74 Długość wyboczeniowa przy zwichrzeniu Lc 600 mm (od podpory do pierwszej belki dochodzącej do strefy ściskanej) Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 19,5 km, M 80,6 km Stosunek momentów brzegowych M 80,6 0,0 M 1 9,5 Współczynnik poprawkowy ψ k c 1 1 0,70 1, 0, ψ 1,+0, 0,0 Smukłość porównawcza λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, Geometria przekroju pasa zastępczego Pole przekroju efektywnych części pasa ściskanego Aeff, f 00 16,0 10 mm. Pole przekroju efektywnej części ściskanej środnika Aeff, w,c t w (beff +a )6 (8 + )1,5 10 mm Moment bezwładności współpracującej części pasa ściskanego J eff, f, z ,7 10 mm 1 Promień bezwładności przekroju zastępczego i f, z 1066, mm 1, ,5 10 7/165

75 Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 956,6 0,556 > λ c,0 c, Rd 0, 0,06 i f,z λ1 5 86,8 M Ed 9,5 Warunek nie został spełniony. Element jest narażony na zwichrzenie. Określenie nośności na zwichrzenie Współczynnik zwichrzenia przypadek ogólny Parametr imperfekcji przy zwichrzeniu krzywa zwichrzenia c α LT 0,9 Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT λ f 0,556 Parametr krzywej zwichrzenia %ifi LT 0,5 [ 1+α LT ( λ LT 0, ) + λ LT ]0,5 [ 1+0,9 ( 0,556 0, ) +0,556 ] 0,7 χ LT 1 1 0,811 Φ LT + Φ LT λ LT 0,7+ 0,7 0,556 Współczynnik uwzględniający przybliżony charakter metody pasa zastępczego k ll 1,1 Obliczeniowa nośność przekroju przy zwichrzeniu M b, Rd k ll χ LT M c, Rd 1,1 0, ,6 85,6 km Sprawdzenie warunku nośności M Ed 9,5 1,1>1,0 M b, Rd 85,6 Warunek nie został spełniony. W związku z brakiem nośności przy zginaniu ze zwichrzeniem należy pod pierwszą belką, licząc od podpory 1 w lewo, wykonać zastrzały, co pozwoli traktować te belkę jako stężenie. Po wprowadzeniu zastrzału pod pierwszą belką z lewej strony podpory 1, 75/165

76 sprawdzenia na zwichrzenie strefy podporowej dokonuje się przy długości wyboczeniowej L c 1800 mm (od podpory do belki z zastrzałem) Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 19,5 km, M 5,6 km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 5,6 0,5 M 1 9,5 Współczynnik poprawkowy 1 1 0,80 1, 0, ψ 1, 0, 0,5 Pozostałe wielkości jak poprzednio. k c Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 956,6 0,18< λ c,0 c, Rd 0, 0,06 i f, z λ 1 5,0 86,8 M Ed 9,5 Warunek został spełniony. Element nie jest narażony na zwichrzenie. Strefa pomiędzy pierwszą belką a belką znajdującą się w strefie ściskanej L c 1800 mm Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 1 80,6 km, M 5,6 km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 5,6 0,8 M 1 80,6 Współczynnik poprawkowy k c 1 1 0,6 1, 0, ψ 1,+0, 0,8 Pozostałe wielkości jak poprzednio. 76/165

77 Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 956,6 0,7 < λ c,0 c, Rd 0, 1,6 i f, z λ 1 5,0 86,8 M Ed 80,6 Warunek został spełniony. Element nie jest narażony na zwichrzenie. Przęsło 1 Rysunek 1: Kombinacja maksymalnego momentu w przęśle środkowym. Długość wyboczeniowa przy zwichrzeniu L c 1800 mm. Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 16,9 km, M 78,7 km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 78,7 0,80 M 1 6,9 Współczynnik poprawkowy 1 1 0,9 1, 0, ψ 1, 0, 0,80 Smukłość porównawcza k c λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, 77/165

78 Geometria przekroju pasa zastępczego Pole przekroju efektywnych części pasa ściskanego Aeff, f ,6 10 mm. Pole przekroju efektywnej części ściskanej środnika Aeff, w,c t w (beff +a )6 (8 + )1, 10 mm Moment bezwładności współpracującej części pasa ściskanego J eff, f, z 0,8 10 mm 1 Promień bezwładności przekroju zastępczego 0,8 10 i f, z 5,0 mm 1 9, , 10 Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 1, 0,556 > λ c,0 c, Rd 0, 0,75 i f, z λ 1 5,0 86,8 M Ed 6,9 Warunek nie został spełniony. Element jest narażony na zwichrzenie. Wymagane jest sprawdzenie nośności na zwichrzenie. Współczynnik zwichrzenia przypadek ogólny Parametr imperfekcji przy zwichrzeniu krzywa zwichrzenia c α LT 0,9 Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT λ f 0,556 Parametr krzywej zwichrzenia Φ LT 0,5 [ 1+α LT ( λ LT 0, )+ λ LT ]0,5 [ 1+0,9 ( 0,556 0, )+0,556 ]0,7 χ LT 1 Φ LT + Φ λ LT LT 1 0,7+ 0,7 0,556 0,811 Współczynnik uwzględniający przybliżony charakter metody pasa zastępczego 78/165

79 k ll 1,1 Obliczeniowa nośność przekroju przy zwichrzeniu M b, Rd k ll χ LT M c, Rd 1,1 0,811 1,67,9 km Sprawdzenie warunku nośności M Ed 6,9 0,9 <1,0 M b, Rd 67,9 Warunek nie został spełniony. Rozkład momentu zginającego kombinacja obciążeń dająca rozciąganie górą przęsła Rysunek : Rozkład ujemnych momentów przęsła środkowego. Przyjęto rozmieszczenie zastrzałów pod 1,,, 5 belką stropową. Sprawdzeniu podlega odcinek między 1 i belką stropową w przęśle. Długość między stężeniami L c 1800 mm. Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 155,6 km, M 18,1 km. Stosunek momentów brzegowych M 18,1 0,61 M 1 55,6 Współczynnik poprawkowy ψ k c 1 1 0,89 1, 0, ψ 1, 0, 0,61 Smukłość porównawcza λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 79/165

80 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, Parametry przekroju zastępczego pasa jak poprzednio. Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 1, 0,55> λ c,0 c, Rd 0, 0,6 i f, z λ 1 5,0 86,8 M Ed 55,6 Warunek nie został spełniony. Element jest narażony na zwichrzenie. Określenie nośności na zwichrzenie Współczynnik zwichrzenia przypadek ogólny Parametr imperfekcji przy zwichrzeniu krzywa zwichrzenia c α LT 0,9 Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT λ f 0,55 Φ LT 0,5 [ 1+α LT ( λ LT 0, )+ λ LT ]0,5 [ 1+0,9 ( 0,55 0, ) +0,55 ] 0,717 χ LT 1 1 0,89 Φ LT + Φ LT λ LT 0,717+ 0,717 0,55 Współczynnik uwzględniający przybliżony charakter metody pasa zastępczego k ll 1,1 Obliczeniowa nośność przekroju przy zwichrzeniu M b, Rd k ll χ LT M c, Rd 1,1 0,89 1,76,0 km Sprawdzenie warunku nośności M Ed 55,6 0,95<1,0 M b, Rd 76,0 Warunek został spełniony. 80/165

81 Podpora Rysunek : Kombinacja maksymalnego momentu podporowego. Przyjęto zastrzał pod pierwszą belką na prawo od podpory. Biorąc pod uwagę wcześniej rozmieszczone zastrzały, maksymalna długość wyboczeniowa w strefie podpory wynosi L c 1800 mm. Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 160, km, M 15,7 km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 15,7 0, M 1 60, Współczynnik poprawkowy k c 1 1 0,8 1, 0, ψ 1, 0, 0, Smukłość porównawcza λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, 81/165

82 Geometria przekroju pasa zastępczego Pole przekroju efektywnych części pasa ściskanego Aeff, f , 10 mm. Pole przekroju efektywnej części ściskanej środnika Aeff, w,c t w (beff +a )6 (8 + )1,5 10 mm Moment bezwładności współpracującej części pasa ściskanego J eff, f, z 09,6 10 mm 1 Promień bezwładności przekroju zastępczego 09,6 10 i f, z 9,0 mm 1 16, ,5 10 Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 6,0 0,> λ c,0 c, Rd 0, 0,1 i f, z λ 1 9,0 86,8 M Ed 60, Warunek nie został spełniony. Element jest narażony na zwichrzenie. Określenie nośności na zwichrzenie Współczynnik zwichrzenia przypadek ogólny Parametr imperfekcji przy zwichrzeniu krzywa zwichrzenia c α LT 0,9 Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT λ f 0, Φ LT 0,5 [ 1+α LT ( λ LT 0, )+ λ LT ]0,5 [ 1+0,9 ( 0, 0, ) +0, ]0,6 χ LT 1 1 0,89 Φ LT + Φ LT λ LT 0,6+ 0,6 0, 8/165

83 Współczynnik uwzględniający przybliżony charakter metody pasa zastępczego k ll 1,1 Obliczeniowa nośność przekroju przy zwichrzeniu M b, Rd k ll χ LT M c, Rd 1,1 0,89 6,060,5 km Sprawdzenie warunku nośności M Ed 60, 1,0 M b, Rd 60,5 Warunek został spełniony. Przęsło Rysunek : Kombinacja maksymalnego momentu przęsłowego. Długość wyboczeniowa przy zwichrzeniu L c 1800 mm. Momenty zginające na końcach umownej belki (do sprawdzenia zwichrzenia) M 169,0 km, M 19,0 km. Stosunek momentów brzegowych ψ M 19,0 0,89 M 1 69,0 Współczynnik poprawkowy k c 1 1 0,966 1, 0, ψ 1, 0, 0,89 Smukłość porównawcza λ 19,9 ε 9,9 0,986,8 Smukłość graniczna pasa zastępczego λ c,0 0, 8/165

84 Geometria przekroju pasa zastępczego Pole przekroju efektywnych części pasa ściskanego Aeff, f ,8 10 mm. Pole przekroju efektywnej części ściskanej środnika Aeff, w,c t w (beff +a )6 (8 + )1,5 10 mm Moment bezwładności współpracującej części pasa ściskanego J eff, f, z 7,1 10 mm 1 Promień bezwładności przekroju zastępczego 7,1 10 i f, z 7,0 mm 1 1, ,5 10 Sprawdzenie warunku λ f k c Lc 0, M 89, 0,5> λ c,0 c, Rd 0, 0, i f, z λ 1 7,0 86,8 M Ed 69,0 Warunek nie został spełniony. Element jest narażony na zwichrzenie. Określenie nośności na zwichrzenie Współczynnik zwichrzenia przypadek ogólny Parametr imperfekcji przy zwichrzeniu krzywa zwichrzenia c α LT 0,9 Smukłość względna przy zwichrzeniu λ LT λ f 0,5 Φ LT 0,5 [ 1+α LT ( λ LT 0, )+ λ LT ]0,5 [ 1+0,9 ( 0,5 0, ) +0,5 ]0,79 χ LT 1 1 0,8 Φ LT + Φ LT λ LT 0,79 + 0,79 0,5 8/165

85 k ll 1,1 Obliczeniowa nośność przekroju przy zwichrzeniu M b, Rd k ll χ LT M c, Rd 1,1 0,8 89,1,5 km Sprawdzenie warunku nośności M Ed 69,0 1,06 >1,0 M b, Rd 1,5 Warunek nie został spełniony. KOMETARZ: Biorąc pod uwagę przekroczenie nośności na zwichrzenie ( o kilka procent) w przęśle środkowym 1 na podporze i w przęśle skrajnym zwiększone zostały grubości pasów. Układ miejsc zmian przekroju oraz umiejscowienie zastrzałów pozostaje niezmieniony. Wyniki obliczeń statycznych z nowo zaprojektowanymi przekrojami. Rysunek 5: Obwiednia momentów zginających. Rysunek 6: Obwiednia sił poprzecznych. 85/165

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających

Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona = 0,644. Rys. 25. Obwiednia momentów zginających Obliczeniowa nośność przekroju zbudowanego wyłącznie z efektywnych części pasów. Wartość przybliżona f y M f,rd b f t f (h γ w + t f ) M0 Interakcyjne warunki nośności η 1 M Ed,385 km 00 mm 16 mm 355 1,0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników Projektowanie konstrukcji metalowych Szkolenie OPL OIIB i PZITB 21 października 2015 Aula Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Katowicka 48 Nośność belek z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5

Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ. wg PN-90/B ε PN = (215/f d ) 0.5. wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Wartości graniczne ε w EC3 takie same jak PN gdyŝ wg PN-90/B-03200 ε PN = (215/f d ) 0.5 wg PN-EN 1993 ε EN = (235/f y ) 0.5 Skutki niestateczności miejscowej przekrojów klasy 4 i związaną z nią redukcją

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz na rysunku 3a. 4. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju

Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Konstrukcje metalowe Wykład IV Klasy przekroju Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Eksperyment #t / 12 Sposób klasyfikowania #t / 32 Przykłady obliczeń - stal #t / 44 Przykłady obliczeń - aluminium #t / 72

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi.

Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach momentami zginającymi. Dokument Ref: SX011a-EN-EU Str. 1 z 7 Wykonał Arnaud Lemaire Data Marzec 005 Sprawdził Alain Bureau Data Marzec 005 Przykład: Belka swobodnie podparta, obciąŝona na końcach W poniŝszym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Projekt nr 1 - Poz. 1.1 strona nr 1 z 12 Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek Informacje o węźle Położenie: (x=-12.300m, y=1.300m) Dane projektowe elementów Dystans między belkami s: 20 mm Kategoria

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające 1. Stropy gęstożebrowe i kasetonowe Nie wymaga się, żeby płyty użebrowane podłużnie i płyty kasetonowe były traktowane w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010 Pręt nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y-0.000m); 1 (x4.000m, y-0.000m) Profil: Pr 150x50 (C 0)

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 7: Wymiarowanie elementów cienkościennych o przekroju otwartym w ujęciu teorii nośności nadkrytycznej Wintera. UWAGI OGÓLNE W konstrukcjach smukłościennych zaobserwowano

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Dębiński

Dr inż. Janusz Dębiński Wytrzymałość materiałów ćwiczenia projektowe 5. Projekt numer 5 przykład 5.. Temat projektu Na rysunku 5.a przedstawiono belkę swobodnie podpartą wykorzystywaną w projekcie numer 5 z wytrzymałości materiałów.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Blachownica stalowa

Moduł. Blachownica stalowa Moduł Blachownica stalowa 412-1 Spis treści 412. BLACHOWNICA STALOWA...3 412.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 412.1.1. Opis programu...3 412.1.2. Zakres programu...3 412.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...4

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność Spis treści Wprowadzenie #t / 3 Wyboczenie giętne #t / 15 Przykład 1 #t / 45 Zwichrzenie #t / 56 Przykład 2 #t / 83 Niestateczność lokalna #t / 88 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1

Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1 Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 1 TRZECIE obliczenia statyczne (z uwzględnieniem: wyżej określonych przekrojów poprzecznych ; współczynników

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM 07-0-7 Belka stropowa 3 Polecenie Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych:

Bardziej szczegółowo

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych:

Współczynnik określający wspólną odkształcalność betonu i stali pod wpływem obciążeń długotrwałych: Sprawdzić ugięcie w środku rozpiętości przęsła belki wolnopodpartej (patrz rysunek) od quasi stałej kombinacji obciążeń przyjmując, że: na całkowite obciążenie w kombinacji quasi stałej składa się obciążenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie kratownicy

Wymiarowanie kratownicy Wymiarowanie kratownicy 1 2 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH Płyty warstwowe EURO-therm D grubość 250mm 0,145kN/m 2 Płatwie, Stężenia- - 0,1kN/m 2 Razem 0,245kN/m 2-0,245/cos13,21 o = 0,252kN/m 2 Kratownica

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo