Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI"

Transkrypt

1 Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne 5 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 Własne , Pozostała działalność 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500, Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 700,00 Własne 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Turystyka , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne ,00 Strona 1 z 20

2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Własne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 750,00 Własne 750, Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Własne 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Własne 1 000, Pozostała działalność 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Strona 2 z 20

3 Własne 500, Cmentarze , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 Własne 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 5 957,00 Zlecone 1 957, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 Własne 3 800, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 Własne 400, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 Zlecone 6 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Strona 3 z 20

4 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00 Własne 9 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000, Własne 7 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 000,00 Własne 9 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Własne 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Strona 4 z 20

5 4430 Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 Własne 800, Kwalifikacja wojskowa 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Własne 3 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 Własne 550, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 Własne 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 Własne 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Strona 5 z 20

6 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, Własne 7 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 991, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 991, Zakup materiałów i wyposażenia 1 991,00 Zlecone 1 991, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 Własne , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 Własne 920, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 600,00 Własne 1 600, Różne opłaty i składki ,00 Strona 6 z 20

7 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 Własne 400, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Własne 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 Własne 500, Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800, Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 Własne 150, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Własne 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 Własne 5 800, Pozostała działalność 5 000, Zakup usług remontowych 5 000, Obsługa długu publicznego ,00 Strona 7 z 20

8 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Własne , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 Własne 8 700, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 6 580,00 Własne 6 580, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 Własne 4 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050, Własne 2 050,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 850,00 Strona 8 z 20

9 Własne 2 850,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Własne 6 700,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300,00 Własne 300, Podróże służbowe krajowe 9 750,00 Własne 9 750, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 120,00 Własne 6 120, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 150,00 Własne 9 150, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 Własne 9 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 Własne 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Własne 900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 730,00 Własne 7 730, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne ,00 Strona 9 z 20

10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 487,00 Własne 1 487, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Własne 900, Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 2 850,00 Własne 2 850, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług dostępu do sieci Internet 710, Własne 710,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 870,00 Własne 870,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Strona 10 z 20

11 4377 Własne 2 250,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 780,00 Własne 780, Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 Własne 3 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 360,00 Własne 3 360, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 700,00 Własne 2 700, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 330, Własne 1 330,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720,00 Strona 11 z 20

12 4370 Własne 720,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Własne 4 300, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki 3 200,00 Własne 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 840,00 Własne 1 840, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Własne 3 500, Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640,00 Własne 1 640, Składki na Fundusz Pracy 230,00 Własne 230, Wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 Własne 9 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Własne 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 Własne 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 12 z 20

13 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Własne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Własne 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 950,00 Własne 4 950, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 Własne 8 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne ,00 Strona 13 z 20

14 4220 Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 400,00 Własne 9 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 Własne 800, Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 Własne 1 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 810,00 Własne 4 810, Składki na Fundusz Pracy 670,00 Własne 670, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 Własne 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, Własne 1 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 Zlecone 660, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 Strona 14 z 20

15 Zlecone 7 800, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 2 850,00 Zlecone 2 850, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 Zlecone 300, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 7 000,00 Zlecone 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Zlecone 200, Zakup usług remontowych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zlecone 100, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone 1 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 340, Zlecone 340,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 Zlecone 150,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Zlecone 1 200, Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820,00 Zlecone 5 820, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200,00 Zlecone 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Zlecone 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Własne , Zlecone ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne ,00 Strona 15 z 20

16 Własne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00 Własne 9 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Własne 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Własne 200, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Własne 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 850,00 Własne 850,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Własne 2 400, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 4 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 Strona 16 z 20

17 Własne 1 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Własne 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, Własne 1 300,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 Własne 5 300, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200, Zakup usług pozostałych 9 000, Własne 9 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 Własne 600, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 200,00 Własne 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 Własne 9 300, Podatek od nieruchomości 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 Własne 1 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Strona 17 z 20

18 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 000, Własne 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 Własne 1 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00 Własne 490, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 2 390,00 Własne 2 390, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 Własne 630, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130,00 Własne 130, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 930,00 Własne 8 930, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Własne 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne ,00 Strona 18 z 20

19 90003 Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 Własne 300, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Schroniska dla zwierząt , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Własne ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Strona 19 z 20

20 Własne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Własne 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Stypendia różne ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 4 000, Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000,00 Razem: ,00 Strona 20 z 20

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00% % 010 Rolnictwo iłowectwo 61475877 52753219 8581% 01095 Pozostała działalność 292 050,77 292 050,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421,03 5 421,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,90

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo