Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Melioracje wodne , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych , , , , Izby rolnicze , , , ,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , , ,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , budżetowych , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , , , Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego , , , , budżetowych , , , budżetowych budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , ,00 - Strona 1 z 19

2 zadania na o 2 i 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Zakup energii , , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów samorządu , , , ,00 - terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 9 600, , , , Kary i odszkodowania wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , budżetowych , , ,00 na , , ,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, , , , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) , , , , , , , , Cmentarze 3 500, , , , , , , ,00 - Strona 2 z 19

3 zadania na o 2 i 750 Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 800, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00-150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Starostwa powiatowe , , , , Zakup energii , , , , Rady gmin (miast i miast na ch powiatu) , , , , , Różne na fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na ch powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 3 z 19

4 zadania na o 2 i 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 750, , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 750, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Promocja samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Różne na fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , ,00 - Strona 4 z 19

5 zadania na o 2 i 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 4 708, , , ,00 229,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 229,00 - kontroli i ochrony 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 649,00 649,00 649,00 649, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 70,00 70, Zakup energii 229,00 229,00 229,00-229, Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400, Pozostałe obronne 400,00 400,00 400,00-400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00-400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty na państwowy fundusz celowy , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Różne na fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 520, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 500, , , ,00 - telefonicznej 4 500, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , na budżetowych , , ,00 Strona 5 z 19

6 zadania na o 2 i Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Obrona cywilna 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20, Zarządzanie kryzysowe , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Pozostała działalność , , , , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych , , ,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , , , ,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Rezerwy , , , , Rezerwy na , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Strona 6 z 19

7 zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 560, , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 790, , , ,00 - telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4361 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 200,00-200,00 telefonicznej 9 540, , , , Podróże służbowe krajowe 3 480, , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 9 700, , , Różne opłaty i składki , , , , Różne opłaty i składki 200,00 200,00-200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 680,00 680,00 680,00-680, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, , , , budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 - Strona 7 z 19

8 zadania na o 2 i 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 460, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 940, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 8 800, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 110, , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 340, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 020, , , ,00 - telefonicznej 5 280, , , , Podróże służbowe krajowe 1 600, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Strona 8 z 19

9 zadania na o 2 i 6050 budżetowych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 900, , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 470, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 130, , , ,00 - telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe 4 390, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 7 720, , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 9 z 19

10 zadania na o 2 i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 900, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 120, , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 170, , , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, , , , Składki na Fundusz Pracy 640,00 640,00 640,00 640, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , ,00 Strona 10 z 19

11 zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , , , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 - od innych samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , , ,00 - rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00-500, , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 860, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 920,00 920,00 920,00 920, Podróże służbowe krajowe 1 400, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , , ,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 000, , , ,00 Strona 11 z 19

12 zadania na o 2 i Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00-300, , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00-500, , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00-500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , , ,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 - osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 730, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Strona 12 z 19

13 zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 360, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 380,00 380,00-380, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00-500, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 630,00 630,00-630,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 300, , , ,00 - telefonicznej 9 500, , , , Podróże służbowe krajowe 2 980, , , , Różne opłaty i składki 710,00 710,00 710,00-710, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 480, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00-100,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 100, , , ,00 Strona 13 z 19

14 zadania na o 2 i 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00-700, , , , ,00-510,00 510,00 510,00-510, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00-500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 830, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 040, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00-100, , , , ,00-500,00 500,00 500,00-500, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00-100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 470, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , , , , , ,00 - niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 - Strona 14 z 19

15 zadania na o 2 i 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 1 525, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 748, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , , , Pozostała działalność 8 000, , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 080, , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 Strona 15 z 19

16 zadania na o 2 i , , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Gospodarka odpadami , , , , , , , , , ,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , , , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , , , , , , , budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 200, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,00 - Strona 16 z 19

17 zadania na o 2 i 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500, , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100, , , , budżetowych , , , na budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00-380,00 380,00 380,00-380, budżetowych , , , budżetowych , , , , budżetowych Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , ,00 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 17 z 19

18 zadania na o 2 i , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , budżetowych , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 000, , , ,00 - telefonicznej 3 000, , , , Podróże służbowe krajowe 5 500, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , na budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Strona 18 z 19

19 zadania na o 2 i Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 - wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 2 000, , , , , , , , Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500, budżetowych 3 100, , ,00 razem: , , , , , , , , , , , Strona 19 z 19

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo