Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r."

Transkrypt

1 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa ,59 zł) ,51 0, , Melioracje wodne ,92 0, , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 5 975,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 5 975, ,00 Pozostała działalność (dotacja celowa ,59 zł) ,59 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 053,07 0, , zakup usług pozostałych 1 549,96 0, , różne opłaty i składki ,56 0, , Transport i łączność (dotacje celowe ,00 zł) ,53 0, , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 550,00 0,00 550,00 Strona 1

2 60014 Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa ,00zł) ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,00 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 200,00 200,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe ,00 zł) ,53 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,53 0, , Turystyka ,00 0, ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , społeczne 5 000, , składki na Fundusz Pracy 716,00 716, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 420,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 550,00 0,00 550, różne opłaty i składki 4 700,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, ,35 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,35 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 0, , podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , pracowników ,62 0, , pracowników 2 056,17 0, , społeczne 2 002,91 0, ,91 Strona 2

3 4129 składki na Fundusz Pracy 353,46 0,00 353, wynagrodzenia bezosobowe 285,46 0,00 285, wynagrodzenia bezosobowe 50,38 0,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia 850,00 0,00 850, zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0,00 150, zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone ,00 zł) ,39 0, ,39 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , pracowników ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 4 169,00 0, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,39 0, ,39 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , pracowników ,73 0, , pracowników 7 673,02 0, , pracowników 2 357,07 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 0, ,42 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,00 0, , społeczne , , , społeczne 1 318,99 0, , społeczne 405,18 0,00 405, składki na Fundusz Pracy ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 187,99 0,00 187, składki na Fundusz Pracy 57,75 0,00 57,75 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, ,00 Strona 3

4 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych ,24 0, ,24 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , ,91 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , społeczne 2 578, , składki na Fundusz Pracy 367,50 367, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 2 000, , różne opłaty i składki , ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 3 000, , Pozostała działalność ,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 4 974,00 0, , społeczne 855,00 0,00 855, składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 40, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 Strona 4

5 wpłaty jednostek na państwowy 2300 fundusz celowy ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych ,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0, ,00 wpłaty jednostek na państwowy 2300 fundusz celowy 5 000, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , społeczne 150,00 150, składki na Fundusz Pracy 50,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 500, ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 6230 sektora finansów publicznych ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,63 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , podróże służbowe krajowe 4 000, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 Strona 5

6 4300 zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 9 000, , różne opłaty i składki 3 500, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,30 0, ,30 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 4 000, , Obsługa długu publicznego ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia ,99 0, ,99 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,99 0, , rezerwy , ,99 rezerwa ogólna , ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie , , Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe ,20 zł) ,20 0, , Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe ,19 zł) ,19 0, ,19 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,09 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 0, ,91 Strona 6

7 4110 społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,82 0, ,82 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek ,37 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa , zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,32 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 113,00 0,00 113,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Przedszkola (w tym dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, , dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 Strona 7

8 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 4 750,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 600, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 320,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 2 700,00 0, ,00 Gimnazja (w tym dotacje celowe ,01 zł) ,01 0, ,01 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,31 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 586,00 0, ,00 Strona 8

9 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,01 0, ,01 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek ,80 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 6 145,00 0, , zakup usług pozostałych ,20 0, ,20 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 0, , podróże służbowe krajowe 8 489,00 0, , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 980,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowwych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną ,00 0, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Strona 9

10 społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek 1 500, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 232,00 0,00 232, pracowników ,11 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 726,89 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 4 808,00 0, ,00 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 788,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , Ochrona zdrowia ,65 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , zakup usług pozostałych 3 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,65 0, , społeczne 4 500, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,65 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 500,00 500, różne opłaty i składki 3 800, , Pozostała działalność ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 Strona 10

11 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe ,20 zł) , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego ,00 0, ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 600,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, zakup usług pozostałych 300,00 300,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4 500, ,00 Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 727,00 0, , społeczne 9 092,00 0, , składki na Fundusz Pracy 1 293,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , zakup usług pozostałych 500,00 500,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 700,00 700, podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 094, ,00 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa ,00 zł) , , , świadczenia społeczne , , , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy 1 474,00 200, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 11

12 4260 zakup energii 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4 839,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 200, , świadczenia społeczne , , , pracowników , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy 5 666, , wynagrodzenia bezosobowe 8 856, , zakup materiałów i wyposażenia ,21 0, , zakup energii 1 800,00 223, , zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 600, zakup usług pozostałych , , ,80 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 000, , podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 060,92 0, , różne opłaty i składki 1 000, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 843,48 0, ,48 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 800, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 12

13 4130 zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,86 0, , zakup usług pozostałych 23,14 0,00 23,14 Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa , zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 300,00 0, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 3 000, , zakup usług zdrowotnych 1 800,00 0, , zakup usług pozostałych ,69 0, ,69 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 000, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,32 0, , podróże służbowe krajowe 1 000, , różne opłaty i składki 3 000,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,64 0, ,64 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 000, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność (w tym dotacje celowe ,20 zł) ,20 0, ,20 Strona 13

14 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , , świadczenia społeczne ,00 0, , pracowników 929,62 0,00 929, społeczne 159,76 0,00 159, składki na Fundusz Pracy 22,82 0,00 22, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Żłobki ,00 0, , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych ,00 0, , Dzienni opiekunowie ,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 100, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 500,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0, , pracowników ,81 0, ,81 Strona 14

15 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 6 164,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , ,00 Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów ,00 0, , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, ,00 Pozostała działalność(w tym środki z WFOŚiGW , zł) ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek ,00 0, , zakup usług pozostałych 9 099,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 4 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,12 0, ,12 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 7 500,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, ,00 Strona 15

16 90003 Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , społeczne 1 699,20 0, , składki na Fundusz Pracy 1 225,20 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,60 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia 0, zakup usług pozostałych , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,56 0, , społeczne 359,20 0,00 359, składki na Fundusz Pracy 51,20 0,00 51, wynagrodzenia bezosobowe 2 089,60 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,98 0, , zakup usług pozostałych ,58 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,56 0, ,56 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego , , zakup materiałów i wyposażenia ,56 0, , zakup energii 3 500, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 4 000,00 0, ,00 Strona 16

17 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 6010 finansowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa ,75 zł) ,37 0, ,37 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,45 0, ,45 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, , społeczne 559,48 0,00 559, składki na Fundusz Pracy 79,48 0,00 79, wynagrodzenia bezosobowe 5 961,04 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,58 0, , zakup usług pozostałych ,87 0, ,87 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,92 0, ,92 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , , społeczne 441,26 0,00 441, składki na Fundusz Pracy 62,66 0,00 62, wynagrodzenia bezosobowe ,08 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki 3 200, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,92 0, , Biblioteki ,00 0, , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ( w tym dotacja celowa ,75 zł) ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność 9 700,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 9 700,00 0, , Kultura fizyczna ,35 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Strona 17

18 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 390,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,72 0, , dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 790,00 0, ,00 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 5 800,00 0, , stypendia dla uczniów 2 100, , pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup środków dydaktyczynych i 4240 książek 1 020, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 360,00 0,00 360, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 600, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 270,00 0,00 270, podróże służbowe krajowe 5 460, , różne opłaty i składki , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,72 0, ,72 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,63 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 Strona 18

19 4300 zakup usług pozostałych 2 440,00 0, ,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,63 0, , , , ,66 Razem : ,12 Strona 19

20 Strona 20

21 Strona 21

22 Strona 22

23 92159, ,91 Strona 23

24 Strona 24

25 Strona 25

26 Strona 26

27 Strona 27

28 Strona 28

29 Strona 29

30 Strona 30

31 Strona 31

32 Strona 32

33 Strona 33

34 Strona 34

35 Strona 35

36 Strona 36

37 Strona 37

38 Strona 38

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00% % 010 Rolnictwo iłowectwo 61475877 52753219 8581% 01095 Pozostała działalność 292 050,77 292 050,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421,03 5 421,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,90

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo