Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,"

Transkrypt

1 ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ ARM MARYNARK OJNNJ PRZYBYLY RÓNŻ 6 DLGACJ ZAGRANCZN Z 9 KRAJÓ NA CZL DLĘGACJ POLKJ TO KRTARZ KC f>zpr PRZODNCZĄCY RADY PA<TA PRL OJCCH JARUZLK PALACU ZJAZDÓ NA KRMLU ROZPO CZĘLO Ę PONDZAK UROCZYT PODZN KOMTTU CNTRALNGO KPZR RADY NAJYżZJ ZRR RADY NAJYŻ ZJ RFRR POĘCON 7 ROCZNCY LGJ ROLUCJ PAŻDZRNKOJ OBOK CZLONKÓ KOMTTU CNTRALNGO PART DPUTOANYCH DO NAJYŻ ZYCH ORGANÓ LADZY PAŃTOJ ZĄZKU RADZCKGO JGO NAJĘK sekrejz ko Persy gooc!grnjoych ncne prebudo o s ojcech Jruesk cęść re ucj bo myś prebr gos uro odn r podroench Nsępne do ucesnkó refer Pżdemk p!2eudo ysośc ZńTóc sę sekrer gere\oucj r nerny KC NPJ preeod!mący Rdy PńJ NRD rch Honec dsym e posedoon j ker Góne ey referu Posedene J oory? generhy KC KPZR ygsjąc Posedene Preydum Rądu Po Peso 6 ch Jke mjją br od osnej y y sef poskej dypomcj Dn ob pńs noy konky scebu mnsró spr rrrncnyeb 2 bm pryby do Posk Zdnoą yą ofcjną mnser spr grcnyeh Króes Dn Uffe emnnjensen Pr?JeC p<>uómern odbyo sę spoke mnsró spr grncmr Orechoskego nycb U!fe!emnn Jeme Nsępne pod ch preodncem prodon byy de sesje romó pernych P<dcs kórych omónno sbn pepekyv sounko dusronnych ;ono dooene e noen! konkó ofcjnych scebu m;nhr& godne że nneje erdrono poreb możoośc rooju door sosunkó brosąsedzjkch spóprcy e \vsyskch dedch ym sc gospdrkuhurnej Omóono eż cej uro Prsoe Rądu nformuje 2 bm pod precepremer \vooncem Zbgne ;jdy obrdo\\o Breydum Rądu Zpono sę nformcją mnsr rynku enębrnego o kunej syucj r)n ko ej podejdnch rec monych B probemy yn&jące e spópr cy byckej Pfedm()em romó obu mnsró byy róneż perspekyy ureguj<r eosunkó mędy Poską uropejską spó!jn ą GospodrcZ< drode umoy kże mo;\\ośc osągnc porjzumen forme \\spóne dekrcj mędy RPG G ;J pro \n emnnjensen mn Orechoskesro do żenr ofcjnej yy Dn Zp!Osene do pryjęe dooenem duskeg<) goc P poudnu pr;yj\ mrsek ejmu Romn obrdujące ponedek per\j nońk se po ofjconyrn medeę X Zjeźde KPCh penum KC e pr dokoo yboru sekrer genernego KC Zos nm penący e oboąk od sycn br Zho Zyng kóry sprnuje róneż funkcję premer ChRL ybrno róneż Buro Po cne KC skde 8 osób jego bc;cący osoboy sy kome jyżsym Chch grenum denyyjnym kom j preodncącego N ojsknej KC T<PCh kóre s u m kn r \ non n;n r onodood go CJ< chu kej penum poo p one Dn; Xopng Zho Zyng sekrerem genern m KC KPCh opbrnen udnośc okrese j &senm<>2moym Nsępne Breydum Rądu poo sę e spvojdn em 4 d7j\vycjnego po!eden sekór oby sę sj RPG Moske dnch 4 pźder nfk br esj ncjo proc sd spóprcy prebudoy ncej prkycmych reuc} proces predsęęć krese kso n noych eronomcmych me dososonegrcj chn mó nych do ymogó runkó obecneg okresu Z koe Peydum Rądu ornó \\o probemy 2ąne e suem roysó Pro)J(Jnone ureguon pr<ne ynkją poeby ujednocen oboąująprepsó oc cch dochcs precyyjnego okresen d oookó osób penącyeh funk cję soys Ksrof ekoogczf ycek ropy foe e scj pomp orys he rejne Degem ngeryjskm sne Rvers spoqdo! ne 9 ys hekró po\vercbn em ko!ogcl ksrof już drug ym roku Degeme d ę doke e k mesk cgu oom 2 ekch gmn pcu en ym rejone ne de m ż uprmć żdnych rośn ć ryb Gork prd Trgcny pożr Zkopnem re preżyy rgedę ponącym domu śmerć ponosy d\ve sru;z k 8Jen M K 7en An Z pożnym obrżen m preeono dc> ropńskje go sp 6eną Annę F kór ysk cy prre okno persego pęr J;ryoyny rgcmego <>Żr\ bd specj romej Ne ykuc sę ż mmooym!!pmvcą Agby moen mesknec kóry PZ ęem RPA nesk ojsk ponedek nee p!zygof)oy Zmrych eryorum Ang><> rgnęy Jk vnk persych d ne robroe POżr móg posć po seń Ynku ocących sę k penu!ę opmej pre nego seryny ;cnęo okoo 6 osób n<>ey soboy ned;!ę sploną Zkopnem chenny dom Agnesk rej Pone PrY u No()rskej A nesce mesko 4 rodn kó ATAK OJK RPA ALON ZRZĄT DOMOYCH Dużym neresonem cesy sę końcony ych dnch e frncuskej socy on Zer! Domorch c\& dn okoo ys p ryżn pryjednych odo ę necodenn ekspoycję sku Vncennes mo byo obejre ne yko ysące psó koó różnych rs śnk morske nne rdycyjne hodone domch crę e róneż różnego rodju gdy m n krokodye mpree orysyy semr dyskusj udem ukocó socjoogó ekry NZYKLY NAPAD NA BANK GPT prodo pre yercony ścne oór komory prmdy nedosępnej Che ps kmer pok ekrne monor jej roś Ok se ną ódź bźn eo podob do ej kór emu odkyo sąsednej komore msecku nquenn \e Frncj gngser br mejscoej f bnku ys frnkó Zodej prysed pó godny pred orcem bnku ucce poed sedącemu burkem ksjero o sych mrch Psoeu ne mus e pokyc Ksjer JO pros gngser o mą uprejmość by prysed pó godny Cs en by porebny yącene sygcj osreżene poesjych preonkó Po co będne hs cą! sę pod cepej pogody nno być pre jbżse kem k po dn nsyu Meeoro g Gospodrk odnej preduje okrese od 4 do 8 bm dość cepo pode ne jes chmurene duże ro pogodenm okresoym opdm Mgy mgen Temperur mksyrm będe od do s mnm od mnm do pus s r unrkony okresm dośc sny chodn Lsopd dość NOY RZĄD YR Predny prom Zruce gem ną ksążkę ydne Moguncj deo pochod 4 roku jes jednym 48 snejących spośród 8 egempry bb yco jmnej drukonych pre smego ycęścoo ce druku J Guenberg Bbę kup jęks se6 ksęgrsk Jpon Mruen C Ld Opr M C persej dekde sopd cep!<> emperur mksym s mnm mnus 2 pus s okresm opdy P2!ej cęśc mesąc emperur mksym 6 s mnm od mnu do pus s oresm opdy sopde mo spodeć sę ok dn mperurą mksymną poyżej < g ok!j dn emperurą mnmną ponżej O s or ok 8 dn opde dość MG preduje sopde śedą emperurę opdy norme średn emperur mesę c obco podse obsercj 9977 Ynos od 22 do s ś opdy ksu ją sę grncch 297 mm Prykre e prde bepośrednm spoknu der ceder kuny msr Posk obży syske se pkr ske sbo$c Jesce do dsj jesem pod rżenem ego mecu Trudno preceż orąsnąć sę po kej prżce sc że v persej pooe sć» byo ąne rónorędnej gry Zgoos sę e ym że eu momench o śne mo podopecn dyko runk ej poyck drugej pooe r upyem koejnego kdrns rycj sysko ju premo koryć Gón!k Zbre D mne jes ned2jeę podno yr skd o o ye neroume że pry sne % d gospodny mój noego rąd;u N jego cee sespó pres eryć e sne sy chyb możoc uyskn d sebe korysnego reuu A precncy doo ną r!hmud jub doychcroy prmenu preodndcący skd osoboego noego gb(dsy cąg sr 2) neu es predsoee rądą oej pr! ABs jej socjsy cnycb ó NMOdoego F\ronu Posęp<>ego 6 conkó osdego rądu choo s<>}e s!osk obję k>rys e!k promu j spók omyro\\o br o keronco noych reooró de gbnece o sę 4 n<>ferry Compny (do kóregjo no by eu psró Jeż prom Herd o! Free nerkpn promu yd ro7k ych mnjsró jk podkreś ecmokró specjprse kóry ueg rgcmej k rócen d<> poru Bouogne Reuer srofe m[cu br) ponformo urmer mnu po ro;pocę só poscegónych dedy ponjedek ż neooe c u rejsu do Fokesone gdy Jron ch mnege> roery bheó 7Orebo; sę ę ecorem pokd że prom Og\cy mksymn e preoć 4 pseró puscooo 68 osób 28 nch mussrąsy sych k już ptzedony s<ek o opuścć neroych csch Grbeżc Kocd pry ujcy rscęo śedro eeu usej sę o umóonym cn osób odpo!e&nych do ssdej poodu unjącego se Tr m mskoną kuchennego sę gu pecyk puscene do f!!cydenu ręku rym psoe kórym prdopodobrue dogreo Nk ne może sę ruśmereme no mesknje sć Opercj ję kk rucu ueg en ugenoo B mnu M or doje jego dlec k brby sysko co cec mne cężkm preby prekonem mer 2J)\ mó późnej ksjer Jedkże s prooncy mogby me ócs ó!mego rodju ne ponedek Bejruce de pryjemnośc sok prerżene gnęy ynku srć osobv hser A co dop;ero sry mędy muum chreścj ofry Jeś sm nc rosmd duż eonej n cys sę o sebe nk ne kch uyo ryer bron mroscy sę o cebe synoej Psy cne sry m cern& RKORDOA CNA Neyke cenną bbę Guenberg spredno ukcj Cbrses Noym Jorku 9 ys doró Tym smym pod dukrone podb os rekordo ce jką kedykoek uyskno druko CAFTA J Refer ygs Mch G orbco LZK JZRK N Pone pnsku Mch Gorbco persym dnu poeden prem eż pryódcy CR premóene ojcech Bur Gusv Husk Todor Zko kże preyden Jrueskego pubkujefnd funo Kovso sekre my srone 2 <[ generny Frncuskej Pr KomunsyCJej Georges Mrcbs N końcene poncdkoej poseden sój sbosune!{ cęśc unnfeso preknych ucesnkom urocysdo prebudoy mrodeż Krju R< nosko ośc pre predsce mode es jedno go ookoen obyc> ZRR modev rdzjecke 7 dnu roku sońce eo rod 64 jde ś o 6 so m nny ho y Huber rcn Mrn Pr;vmn Chs dnu dśejsym preduje d Lod osepując pogodę chmurene duźe ęksym prejśnenm Neeke opdy descu ub mżk Rno mg Temp mks deń 6 s r sby chodn pó nocnochodn O god 9 emperur ynos 2 s C cśnene 9994 hp (7496 mm Hg) Z O e 877 Ur K H Roorosk drmurg 9Z7 Ur Z Cybusk kor (g 967) myś Oko o serc okno JmechnJ sę Krdeż ok premysoc Pocj osk pod ż p<>cyce kóry ubegym ygodnu ykrd o premyso c efno Ferruego rodnnego groboc Renne (ochy) żądj<\ od rodny mrego (kóry gną ksrofe oncej 979 r) okupu ysokośc mrdó ró (78 mn do) Rod doed sę o pornu p\ek su poryrry Po sprdenu eroboe oko sę e cynko rum efno jes recąśce pu BZCZębo edmro Ne eseną obejdę sę be psc Fo A ACB gndko ence epsuo sę eekycne!

2 ROLUCJA TRA Premóene Jrueskego DRODZY RADZOCY PRZYJACL! ZANON TOARZYZ! Posy updy mper ddno srcno kqrony króó cesny uec mnęy nm sedemdesą emu poso pńso kóre jo perse umeśco som s7ndre serp mo Hsor posępu o eoeko dr<>g pre mękę m;o nó ud prcy różnych rodó konynenó Brerso ykęego udu em rodo sę ksoej mor}nej negody sny ś krydy yysku nedo o ry rucno emu śu yne Lec dopero ek o cjsy c Reoucj Pźderko skupjąc jk socece dorobek k reoucyjrych yoeńcych )ory noą e pokę dejch ud>e>śc yr fun<;menny py roój mędyrodoego mchu komunsycnego roboncego skch śoych s posępu Urecysnjąc prkyce dee nercjomu pęnując koonm rsm sonm s sę cęścą skdoą hsor eu spoeceńs Jeseśmy scere rd mogąc dś być rem m rocncę ekego Pźdernk Pryjm jce ym urocysym dnu od Pos<ej Zjednoconej Pr Roboncej od ud prcy P<>skej Recypospoej Ludoej brerske grucje yrżmy gębok scunek d rodu kóry cągu kku ede desęcoec preby k ggnycną dogę Boherem dsejsego ś\ę są ude rdeccy obyee ego ogromnego krju od Breśc po dye>sok od Murmńsk do Dusnbe Roboncy kóry kd fundmen pod poęgę premysoą socjsycnego mocrs Zonene Arm Cenvonej kór oc uropę d udobójcemu fsymo decydujący cm Rdecke kobey kóre budoy cyy sy dene god ne coo rudom życ prey k ee e Ucen konsrukory oddjący scdre ojcyźne są edę en Aryśo kóry spnym dem ro2s rdecke kuurę ZANON TOARZYZ! Od persego dn reoucj ksro sę ennosk de pokojoego spósnen ps o różnych usroj ch Jej urecysnene bro dobe rkeoojcjjdroej scegónego cem / ś spócesny jes podeony Trgją nm kcmfky sprecnośc mperm ko mrysycne cąż cą odrócene procesu dejoego Beg ydreń już ner prekreś e rchuby Zyce peceńso rodó &ją sę dyjś oor ścśej go bne spóeżne Nrsją probemy yn kórym moż sprosć yko spónym ysukem yshchśmy eką ug referu orys Meh Gorbc Zr nm js pryncyp ąd& ęboko myś serc Pośdc!eekuną odg morn!\ sę pr opymm dym dęk kórym reouc]onśc porf już yekroć osągnąć neosągne Z órcego ro2!en mksmuennmu gębodej cy prysość rod sę mpfs do prboy rorem sernkem ego hsorycnego r<>u jes Komunsyc Prf Zą rku Rdeckego Jej obec n gener sno uspóceśne ne de ekego Pźdemk suguje sej soce m no enrmu końc XX eku Ożycy jes poe rdeckej osny Nko go ne poos on obojęnym dą df socju csy preomoe dą premny sęgjące do gęb Odercedją one obekyną prdoość rooju dejoego Jes o ęc próces ry neodrcny!ormcj socjsyc jk pryspesonym fme preby krókm hsorycne cse k epok Dś preży jednoceśne jk gdyby sdum odroden ośecen Odroden gdy serej cą są soą rc sę ku coeko odkry noo syske humnsycne rośc Judkego życ Ośecen dyż \ pen oer sę ns rcjom mrkssoską dekykę noe dobyce uk kuury prodene socjmu ory sy bsego sechsronnego rooju o spó bsoryc odpoed ność sych pr obec ch rodó obec cego ś posępu DRODZY PRZYJACU! ee µokoej Pokó cerp o neo c;yo () onosć bohersk;ch jk że rgcnych posnch Lec dopero re oucj pżdcrnkof \orv m rene runk de> odbudo y nepe>dege pósoośc \V kch reoucyjnyd ucesncyy ysące synó sego re>du By persych sereg<>rh surmujących mury rosyjske Bsy N se chomy pm ęc hsorycną roę Ząku Rdeckeo yoenu Posk ocen od heroske gdy spernhśce s róneż jru<nejsych Jch odbudoy upremysen krju N rdecką prżyjźn se mog ś my cyć Brersk sojus Krjem Rd pńsm socjsycnej spó noy o neod rękojm nepodegośc eryorne negrnośc Poskej Recypospoej Ludoej Tej ekej dobycy będemy neomne srec Budujemy Posce socjm godąc órco unersne pr d!oośc hsorycne odmenne uksonym! runkm X Ndv;ycjny Zjd PZPR pryją X Zjd poerd ronąf progrm socjsycnej odnoy Mómy rodo prdę Gęboke reformy o proces rudny ece ożooy Ae cofć sę ne one> Z brk konsekencj opóźnen nechn pryso m pcć ysoką cenę Dś już emy ner mus być rudnej by mogo być prdę epej DRODZY RADZCCY TOARZYZ PRZYJACL! Ngdy jeece ne byśmy sobe k bscy spóbeność ceó posuk procesu reform chodących Pos{!J or \V Ząku Rdeckm spr że sosunk mędy symd pr m p!sm nrodm osąją noą scegóne ysoką j!rość Jeseśmy pnekon że progrm prebudoy cerpący żymej geby ekego Pźdemk urecys sę pen Nech su fy on scęścu pomyśnośc sego r<>du! Nech nese poży ek svskm som posępu or pokojo ś! Nech żyje pr Len Komunsyc2 PrH Ząku Rdedego! Nech żyje rodone reoucj pźdernkoej ocjsyc mgcrso rdecke! Nech żyje ek ród rdeck! Nech żyje nympersyc sodrność uds prcy! Nh umcn sę pokój socjm! r (Góne ey referu Oo jmejse ey re referce yg pcdcu urocysego poseden Moke pośęcone uccenu 7 rocncy ekej ocjjsycnej Reoucj PźdemHej Rok 97 doód e ybór mędy <OeJmem pmem o rjó ery poee sej epo źe XX eku oe moż ść pród ne dąbc do yżsej formy orpm cj spoeces do oejmu Reoucj Rosj s& sę jk gdyby pogeum yo!eńcych dąreń żyjt odercedenem mr!!ń jęsyeb umysó udkośc Reoucj pźdemko by poęym rye monó ud ryem kórym espoy sę podsov neresy kuy roboncej odecne dążen chops żyone pre żone ry mryry prgnene pokoju neprepre dążene rodó eorodoej Rosj do onośc ośy Pocąek dudz;esych chrkery o sę ogrc>nrnym o ern ncjyy órcośc rodu L e sy sę prdym reoucyjnym bororum &poecnego noon posun Qpymnych form sojusu kmy roboncej pr&cuj<jego ebop s ks>on mechnnmu recj cej s neresó ud prcy osnch pcch Len ney;e borycb neekune emocjone os uksony sysem poró or sm koncepcj budoy ocj&mu ZRR D pr jed erromne bogco eoreycne ch po śmevc Len posukjne dróg budoy ocjmu odbyo sę dużym rudem osrej ke deoogcnej kmce dy&kusj poycnych Zróno pred reolucją jk po nej by!jffmej ne seyscy coo dce pryjn pode pogądy Len ee jżnejsych probemó Zeene jednocne susmego kursu k neproej burej syucj byo rcy\jdne Chrker rk deoej c;nej mere by komprony kże pre osobse PÓ odnco keronce pr Drobomescńsk ur6 źę górę u nekórych cesących sę uoryeem dłcy Do ycy o prede syskm L Trockego Trocm o prąd poycmy kóregro deokdy osnjąc sę eroym pseudoou cyjnym rsm soce recy jmo kp;sycmne J><)ZY cje BY o k ennm cym fronce Keronce jto pr kórego cee s Jóef rn obrono ennzm v ce deoej żną roę de<>ym ropbrojenu rookzmu od Buchr Derżyńsk Kro Ordżonrcde n n Zpropono pre p&ń4) ch dudesych drog for somej ndusrcj jednym kokfem yprod krj jkoścno noy poom By o jedy moż eho6 nen rud drog kór prynos eke sukcesy Jednoceśne okres en pryrnós kże sry uerono unersną efekyność syej eenrcjd o że meody k roe o }krós drogą roąyn sykch dń Pos dmnsrcyjnokoy sysem pryjnopńsey keron ktjem s q bhkrcj N ym epe brko ennomego kep o&unku do neresó chops prcującego Gdyby bnrmej Mcrono ę obekynym prom eronuncmym gdyby sk>sunek do prcuj cego chops poycne by? brdej gprdony gdyby konsekenne prodono pouykę sojusu chopsem średnoro nym puecro kuko o ne byoby óc! yeh \vypceń do kórych doso podcs kokyej ogromnym dee kóre doycyo osó oq romnej ęk!ośc udnoe krju dopusc no sę odsęps od ennoskej poyk dedne sosunku do chops Ne obeso sę eż be ypce ce kuc em Jeśjj ogóne ocen(! cene koekycj umocnenu poycj socjmu s o osecnym rchunku by O roem e> hsorycnym cenu ory bę spoecną do moderncj sekor ronego Brk eżyego poomu demokrycj spoece6s rdjeckego ucyn m()żym kn jednosk rusen pr smooę represje rydesych ee jes obecne dyskusj em ro sej hsor Poosjąc poycjch prdy hsorycnej ponnśmy d eć róno neprecny kd kę o socjm obronę jęgo dobyoy jk pożne będy pofycne smooę jkej dopµśc sę ón jego oocene kóre s ród pc ęką cenę Ku osoby n no odsępso od podsoych sd Proces pryrcn spuedośc po X Zjeźde ne os doprodony do k<ńc fkcne srymno r;g pooe seśćdesąych Ter reb nó reć do nego Mó sę że rdeckonemeck pk o negresj 99 r ne by decyją jepsą ócesnych runkch jedk probem preds! sę mnej ęcej k jk poocs rku breskego byo o być bo ne być d n!epodegośc ZRR być bo n być d socjmu em Mocrs chodne eyy pobene ZRR możośc epsego prygoon sę do odp!c neuchronnej pśc Nemec her()kch Dęk ukdo o ngresj Nemcm udo sę odsunąć cse srde rogem osągncu ycęs ejkej oj!e NOde>ej e ką roę odegr en doódcó kże ogr om o póycm umejęność orgnon dyscnoru u jk prej ch ojny sn or prosy żoner rdeck óry ru sych b!bch dźg óny cężr ojny hero7je oodjmrego noju persych poojennych er sę źródo sych os\gć rooju gospodrcego uro?echnenego ykorysf enerf jfdj persych sró skó komnych podnesen J)OZ!omu życ rodu Jednoceśne ym cse oo yrźnej odcu by sprecność mędy ym jkm so sę se spoeceńso poprednm meodm keron Ndużyno dy rusne byy r;sdy prordśc socjsyc!ej Brkoo uenyemego scunku d rodu Po XX Zjeźde d krj po r premn Dużej odg ymgy od prn d keroncem Chrusc kryyk kuu jednosk jego sęps kże pryróceme prorąd nośc socjsycnej Zcody premny epse rono spoecee rdeomn jk sounrc mędeyrodorch Pope<Łnono jedk sereg obekynych będó kóre uruclny precbodene OCj<unu do Oego epu Jkoścoo noe dn royno nenok<rone s pomocą ounrysycmych meod uc Mece pożegne KRÓC duńskej mejseoośc Cypr emcj M cpoonj >Z? Nm ODZK nr 28 (%486) sre mechnmy gospodrce poycne Góne jedk prycyny nepooden ócesnych refom poegy ym że ne boy one ZeTokm rojnu proceó denkrycj N penum KC pr 964 r P<>djeo decyje o pnemm!<& ounrysycnych enrencj ypceń poyce O7enęrneJ grncnej Nsępne oprcono noe sdy dn &podrką persych ch mdeno ro epse syuej Vf krju kóry dyspono dużym możvroścm dnero pry;>esen sego rooju By je ykorysć porebne byy noe mfny \V spoeceńse odpoedn o poyc Zbrko jednego drugego Ruco kenoym penum 98 r de peresrojk buje sej 7enef hsr ący konynucję noorsem Peresrojk o ne yko uonene sę od soju L konserymu pop;ednego okresu ne yro pr popenonych b( 46 e róne premme h<sóryc2e ogmconryeh oech sproeej <<rgrucj meod prcy e! o dne s;ocjjm\ jno;;yoh form kóre są ne ruokm r ucj uoo<oechnqnej rooju me!ekbuneo rdredkfo sjp(reczjeńs Jes o srosu!koo dugy prooes reocyjnej odngy spoeceńs mjący są Ogk epy Cee m prebudov jes cjjjrode eoreycne prkyze pmy\\rócene en!ruskej koncepcj sojhnu kórej besp y prory;e ey do coek prcy D kucoe P\Obemy rooju poeceńs okrcśją rosy peresrojk ą o demkr&ycj cego życ spoecnego rdyk reform ekonomc Zdne poeg ym by ZcOJ)ć ud()t! smk soch<enośc odpoed!!ośc podejścu do spr produkcyjnyc spoecmych kżdej sk rojć smorąd jm de rodu o<ną podsę d p!zypesyneg posu;n sę pród mm sor;yć jed<yre gruno!e rdyknych n gospoorcyc Ceem p<ocząrkonej ref<ony jes pe\\mene cągu 2 prejścv od dmerne seenronego koeg;o sy&emu rąd!zn dro sysemu demo<krrye7nego op;r;ego gó;vne meodch ekonomonych opyrnym kojrenu cenrmu mor;du Byoby będem gdybyśmy ne de penego możen!poru s konsenvynych k«e Peresrojce dą qron sych egosycnch nreresó eeó Ne ponrnśmy róneż uegć oskom dgoych n&ceppych ych kórxy me ohcą cyć ;ę G;bekyną ]Ogką peresbro!k ;}k7ują nemdmroerue e by onego jk!fd!ą f[z!!obrżeń Ponno sę oumeć że ne ono preskkć epó Po mveruym penmn KC KPZR 98 r s kcepcj! o decydornego ;n& pokój yr o;ych cej sej nrośc rene mdędz)rodoej Noe myśenje poycme jegj() ogóru>ud2km ky!!m orencj! r<!z!drek orbość mcęb oroć dgę poyoe oej burąc seeofypy nyroemu d podejt7jośo obec syd ncjy poeyń rgodnene poroumen o kdcj ke kednero uru opercyjno8kynycb m duże m&qzene UoyJ()ny os&m persy krok DB drode nsce rseó nukernych demonsrone sne cynem e fj krocryć ym kerun ku ne yrądjąc nkomu skód Po recm crym spcrknu prebce ZRR UA jyżsym Z cebu ś ocekuje oegoś ęcej nż formnego urenj pśme ego oo do cego poroonremy sę r<>b! cesnej Reykvku N ych spoknoh będemy ybre dążyć d<> yrźnego ou do ronkrenych reuló keoym prob<eme yemnon groźby jądroej kes r dukcj Mrecnych środó ofensynych ncdpusen do NZ!escen bron \\ kosmose Posugując sę noym myśenm usdnmy sd!e P<>nebę możj> ość gobnego sys;mu be;peceńs mędryhro d>ego runkch robrojen Ter musmy doeć możr<ośe posun sę kderum ego ceu osągnęc go Noość mędyrodo\vych procesó ekonomcnych y7 nych ne oos jesce do końc r(czpom rgębo Drog do UJOjen noego Jdru gospodego jes 6doe es n recj kocepcj rojene d rooju Dopók urymuje ę nebepeceńso ybuchu ojny d<opók reuż ec!z4y pozoje ronem sr<feg progrmó mrysycnych Zchodu dopóy będ2emy cynć sysko co ndebędne by urymć poencj obronny poome Ykucjącym prrgę perm u d socj7mem Csy Komnernu Bur nformcyjnego e csy obo ujących rd mrędyrqdoycb mnęy Ae mę<yrodoy ruc komunsycny n!eje syske pre <ą ckoce J neoor cne smcd;ene VędynModoy ruch romunsycny jdje s \\ okrese preomoym pre komun\sycne kj! sego J()egJO mej;sc gębokch pmemdch prueome sbueo Njrmejsy ep popźd2jernk\j hsjor ś o posnje śoego sysemu socjsycnego Ns pr ród rdeck ysoko ceną możość spócbnf pryjcóm kórych er już od k]ku esęooec k jk nm spocy r\\\eż odpoded7ność pńso m socjm jegro PO< Dęk gromdoonemu dc>śdcen moż epej boe!!<o&unk! jemne mę<!y krjm socj;;lsycrnym ogo!nre unych sdch Zsdy e o be<mnroe o!jk<>e ró\\ou)}rnene ()(p<jedd!ność p!;d cych spty snego pńs poycmne sude snemu rodq To dboś o spóną spmę rocjmru To rjemny scunek pony &o&ek do ego co osęd ypróboj pnyjeee dbroo jeoposco ;półprc To śose pmes<bregrne \V2y&kńch ud pokojoego sposnend Z dooenem komujemy e osnm okrese e osunk e syskm pńsm Jjyo2nym bry dymmu djjkoone Be pr ULbrojonej eorję mks9k!oden!o!ą n byoby M reouj s;oojdsf;ycnej 7rsne rd4 prm ;o proces godny r; prm r<>zoju Dsj osy ekego de reoucj! c!kego d2e Lę n spooyją sych rękch Znó d!emy qrym skem Nk< o prę!! s;ys kkh \C2eg& Od s poe&ność pźdzemru śmu ku noemu cmy ngdry! 97 r ooesmfmy od srego ś dzemy &u komm<mu Z ej drof me ó Rodkrsbro Pok roery osn mec modeżoych msros s pee ręcnej Ns espó pokop repreencję Jpon 2 ( U) upso ę rysej noono ebrć mk>dyc p&ry poycj obcą k!oudnym gruponu (O A sjcr preby omcąek crek bm pjsk repreencj Kdy hokeju ode r<dyjcyey resskm OPO) Druży pro mso e jcr s pred pe ener dmund Zen gr drug repreencj C! Tręner ojcech Lrek poo sró Njcnej repreeno rę ne m prd uc<nych Perse ycęso ompjcycy 6 okry vdoy mec ny jes kdre Śąsk roc sn! ns ( ej grupy d!{dy odneś urneju BeCyprem ( bm) kóry końcy Aż seśdu ;odnkó ego kubu ósemk r\jo sę Grecy) pe edy poko jcrę neforunny ud Pokó e pojede Cypr Trech kd e renng jk sm mc mją 4 Kome ykocy Mędy mc\ch msroshv uropy K có y\od sę Górnk Zbrodoej Un reeckej (UT) poddroce bor sę Kme n u re po dóch Leg rs być po<rkone jko ążek no ją decyję posedenu MoChum o dyskfkcj cerech k Rybnk crc bm Od Lech Po Ponone / ej repreencj modeż;oej srecó\v użyne nedoooepreencyjej grupe <> Cypr poned ek 9 sę nych środóv dopngoych śród Krysof rych goego bm skd kdry es brmk ukrnych sę Zygmun BogRuchu Choró óc do perdec Foy Gdyn kóry Dreser (GK Koce) se; drużyny Leśrk (POgoń) kó re Oo kdr rener Lrk użyr!e Beboker podcs ZbgJ e Robk!ec (Leg) or ry osjno cn sereg omsros uropy Lh obrmkre ndz;k (G6rnk Z mpcykó Njękse mny <dncy grjey p()u Jeg or s dysk\vfko\vny ry b) Jnkosk (Lech) obrbńcy s7v obrone gdm obok do (Górnk K!nuró) A emcyjnym mecu pkr Kurs (Pogoń Kró 8gusesk; G6r (\syscy śdconych Kró docyk skm do grysk oumpjskch 968 Ś!k) docyk (Leg) ence są dj obecujący obrońcy śjąs cecn) Ksąże Lssek (obj roku srefy ffkskej drugej Kośc onoej sk <ŁK) rogryjący pr k Bo;Usesk Gór or de mberrk) Zob;>r (LK) \jer rudy breże nedno mecu (Odrr Opoe) Keck (Gro remsoo Mrokm OO ncy Rudy Prusk T s e c buujący (svscv Śąsk) Deknosk (Le cs encesk (LK) \V re!7nżoym poknu p rbz) Fedoruk ( MLeec) g) K rych (Ruch) Ars kekrskm o Puchr AfYk Ashn B Byom) erkooko (Gh) poko B (!) c <Lech) Lenk (Pogoń) UTkże o nm egorocnym y!ępem poske drużyny mmde e?;e&k G!sk (obj s& Rr No f! Ahy (gp) bn! n (obj Górnk) żoej do 2 e emrcyj kó) &Me (de) ecyk N odbyjerc sę Crdoff Tym rue seekcjoner móg ny mec msros urópy Cyodch podn9enu eęró o sć po pre syskeh ero prem Odbęde!<f) on ydeń (Zrg ubf) Or?kH fjqe Puchr Pok Porosk oyc pkny boem ompj ( bm) bosk!u ry On) de do 9 k UJ rece mejee rem kr ( pu 9> cy ne mj ym okre!e rorżysując Mf prerę pos Zober ykozy!ująe encesk Mch orbco) Aec 7 RAJg CQK fzk JZRK Mom dnsm (Dokońcene e sr ) en kego obrou spry ego że ry ne mus eh do mksymnego ysku choy sę k jkby YH już myśm o cekjącym ch eekende A ej cęśc gry nó popenśmy krdyne będy defensye ynk os po ojony podobne jk preme d ycęcó Cóż jko skoenoec mogę poedeć o ej porżce? Zcm n mojego espou \e by rośco Po pnere sfe byo y k o (!) kk yprodeń pk snej pogj bosk be oddn żdnego sru brmkę precnk Chcbym Pdeć sę jesce ką refeksją Okuje sę e skd kóry ysem persym mecu precko Popn cecn br opymny n Zobrem Ogrodocem ch neobecność (puo żóe krk) mus mne do roscj espoe Nse reery (efńsk Podosk) s >O prosu gęboke Uenęrn sę ęc spr poyk skoenoej kubu Posużę sę ym mejscu prykdem Górnk Zbre bo jes sympomycny Mmo e prc modeż! prodro jes sposób prdoy cy cs uupen sę serok\ kdrę persego espou Prykdy perse bregu Grembock rych Brn (?!) Kocy cy e debuujący mecu nm ychonek oposkej Odry Msur A ko oróe ys o psnku o dźęcnym sku Oresek? końcyy sę em se mnen o ym by preskd Grko ZbrJe drode d dobyc koejnego yuu msr Posk Treb odożyć o sępne Akune musmy myśeó o ym żeby ne srcć doychcsoeg() punkoego dorobku o srce Puchue UFA Zofcymy eż Jk n sę poede rogrykch Puchru Posk Dś osme pr / fu Cy os będe d s scęśy? Z mec Zbru syscy odncy orymu neę eóróc Krusnkj kóry ddem s reneró gr poome pk fp oc? prypdku ygrnej sępnym me«zu goym e oeenv hd ocyśce brne od ugę pry ogónej yeene Noo (L ) KBZJZrOF PAKOK

3 Koejne posedene ;Grupy 2 4rrF!ąą f Pos komsj pryjnorądo OKAZJ co ROCZNCY podps 2 bm ny psr Zbcne f rku pryj2n or jn sosunkó dypoycnye mę Posk Afgnsnem preoz okj urodn Z fjn omy ncący Rdy Pńs ojcec J m okocnoścoy Us crucyjuy ruesk prees Rdy \nsró ; od sekrer KC PZPK poned!ek ohcy Ausr rnych pry;ycb rkoń Od Zbgne!Uessner pres depesę seskego Urodnoe Andrej życen odbyo sę koejne psedene nqbono peen posęp e o grucyjną do preodncącego prek róneż mnser kuury rosce o eżye yk<>ry croego komsj Yć bębe predf ce 2 pb Ukdu Rdy Reoucyjne Afgnsńskej su< Aeksnder Krcuk sne kdr ązku reorg or2ene \!runkó opyą rsske;o pku NATO umee pryjęo sugesę dee Repubk Demokrycnej Ndż ncją cvr Unnem sruj ngo ronesc! kdr b buh or preodncceo dy pre mndu prysych ()ko gcj po s;ej Y \\sys JJe spr Mnsró u A Jesmnr UBANU J{OCOL KArOLC ur krorn ncjyy Bur scegónóśc keron () ń o redukcj bron; konecjo y procedurne rosrygnąć es precny y<onysy nn PoHycnego KC PZPR poo oronych nnsers urędó nej urop ocqcych sę konsucjch be POPRZYDU\ KO\TTr ds nk mejsc kuu pc dysydenó do Z<>s komsj p!\yjnorąco cnrnych osób kóre uyskją rrejy oyns dodkoego sę>u Tecncnego P!!Y Rde ccó >ycc odcyr sjdd komsj kórej pruod jyżse oceny ch ncjy Predmoem dykus byy k spokn pryeooceo p;ed Mmsro om?o ro> ech e d genc Frnec ncy conek Bur Poycn p n;sc opoeekomumkcyjnej D rnor Presse se!rcr konferenc epsko 8 {C PZPR Jó B y rfkeje mog być po rm roccc\ \\ $C ym r<>onurnu dycj dń nąnyrh roo u ódenem ykozysne dokubńskego bp Cros \uue rc e r Je echnk ym ;resc de cespcdes ąku e spok \choą prre cse ;ZPR bore kdry presreg będ! 6 nereso\ornych pred nem orgn7onym 2 pfdem ZL D P N Rqy Pns; sd rónych ssns sęhors\ o;ąo spóke hndoą k pre conkó e rejesroj dy o nekórych uręd6 o Opork nego sorysem Kubńse J!odkch j o Kome Pr Coe! AŻ\Y; Z UJUD Pe jedf!yn kubńskch koścoó Z dnem komsj jes m n & soboę 7 sopd uors!m >kne ypy \ Bubko kdc rke średmego sęgu udem djpomo koresponden prcone pr7 YCJ dyccyc r or opercyjnokycnych osne ó grnenych v spekkem P Nockeg ryfkony pre se nó rcj<>neg{) godnego p>!)ctrged odmer V Zjednoconych ośdcy nepoxad ; OOB ZOTALO JAN nym kfejm rudnen J róćmy jeck d Teru u deę dordc preyden UA do NYCH resonych y prenkó p;nosych gjęc kosk mugurue noy seo dyjnego Po Trged rod spr! bepeceńs rodoego nku demonsrcj nyrdoyeh rxmejzoych mnsers urędó Ter u<yjny 8 m J Tum me Mjosd rocymy Frnk Crucc Jes o dod! nesek do jkch doso ne cenryoh nnyc nsyucj dobry ukd gooy H procen dreę v Bngdesu eryorum uguruje do;pero er; jko e frrgody c Krme D eh cego pńs Nedene!Pe! uu Y)<>nu yr6mpre osne nesce prdo o Będe o rochę Jn A nyrz!doe ojbyy e r Jcych!J kdr d no() orrooeo Roum Psek r e u by nsy cj nż kó rny PredZGODN LCZĄCY\ OB b mch kmpn opoycj domrj nyh srukur je(nosek dm ror rondo kopmy prce re sene rekmo jes res ko sn ycjem bm cej sę us\pe preyden pn Op pon krj r ó bre rornmoomoden!cyjne ch jk o prpremer o Ne deń dusny krypce ś Le Hos;fk Mohmmd rsd b kop Formo y&j p4rso Gorce!!!!;Tu ord podemch kedry ru \ rfk con ydr ob yn ku sre pomescren chodąc ucegóy drdźmy ekej eu odby sę kró uropo ŁONCZNJ NDZL bry ne ye!\vego bsku co yko że rec rogrye sę b! czy! ms JDrych króó po Zkopnem ponedek ; m Ponoe Redyk sso mno rysk p ed k! r de podóru pry u schod skch boher6 escó spd śne N K6n Krupoe] sry pn erop poe sjn Y r e y& n un nej rodoych poskch bskupó Jk pre cy deń eź pre J9krs Ryro rebus remo cjonśo Ne djąc ę serkże ycj egeke odprone cenymero jego pokry r rj)r ksn furo k se omóene u oy krypce gde fdują crske rsy pod rerm yn grud peg rynek po oe s ycn pre sę srkofg kryj\ce prochy Mr rcrebegce Ngrodę posc onu rj grncmy ę yko dg erde jes premer Tńcó sy J obeskch or cenk ufundoną re sąh Cenr że sce pry u K()pernk u epk! K egerd re posn Tdeus Koścusk gde JAK DONOZĄ KNGTON yoso Mrn Pńens Lódź żyserh G Bodoy mrou ś jduje ę cge pusy jesce osoby ponosy śmer vnku u rebr;vńsk /89 Odbór s je sę poo ne yko be!)e Zbójcó cher kórych reży srko ocekuj\cy prochy pood poudnooehedne DH CNTRAL Lod ;ok6j nr cu (e \\Zędu yąue seroć będ2 ohod!<o!emeck ;en dys korskego Z cęśc Jmjk Zncenu ego (V pęro) obn\ msę krypce eskej ce ee domó dr6r mosó Pod s ę sekch ueceń poeceń ys Bemh<rd of Późną o Jebron meropo krkosk (k) kr od\ uy! po uprne srży pożrnych) nooeeś sną obqey;my jesce Drkuę dy Frnesek Mchrsk s d N pźdernk br ne yposżo ur;ąd;o ecuug Bceru!r!! reżyser ROCZNCĘ UKODZN obchod Opr \ c śce vsysko o sporo kosuje Mk Mokroeckego >r e oomo Nbucco Prób preme e jk re penąe ne s on pee drm mo r MorY kocj sko o!!; noą brery recj mode y;h eyc Rmbud Vr ( 2 bm Beede od>y e kmbjn more żbe neks ncyjnych pnó ej pcók e pr goony pre FJ p Pó>n sępy PU!O;<nC?ą Pr! Nc resą dnego skoco po Z)be! ceg R Pns KmH!r Penoe Norm ug cepy ruose!odke Le ry ne yko J cor ske o reeyum mrn eo rom o ryują prensconych en ce Tye Du ce Noms A od UJ csk 2 n Jednę pd u smochód k e Rdy kumeuc7jne J;mon Lugno cjk mre udusy ką er Jn ; 7 mespodee sec! Zuk uru goy Knercnej or bobk Jen mes m ru po d ogądc >!demy os Jedn pd u smoc\od szqsen mogu Omoono gdruen en K p F Pesy do o;onych o rec h d Duosoboe bey do Teru esysk kuje oże!ny ompe\ <>uuoy pe brźeńc God ;oo UJ Rokcńsk u Jo\ k ;syucynrc s ego Lod oso żbeym serorue Tero udyjnemu enony pre P Nocke!)cu u Brok Keroc F os;nko męd2y pnsem erbc Lód u Ckskej ud ę kże reoć me go ecór erny urc A God &os Pbnce u Zuko Drus L prejścu d peseyc sco; or ąknh YZ 6/8 Zb;ojesk Lódź u ren reperuroe ąme s or ;mo ny drms Mrh Ko ydor D 8G os porą porc Tdeus G kóry do no erd;o e y se rons /2 rech Mńsk Lód o fkem że $udeke n()j)ncke Promeeu y C?Y pre ne usony smocbód uro goy ogónych pouceń Je u;m!jych co>dcen spry! Trkoro 8/ Podogroc! d PFTv yf curmvy ub uobus skuek od roąń nójmyvych j k Opocno u r nó 8/4 em e \ gnesonych obrźe mr dkoa God 8 U Trńsk Ke Q?Je<!e do d ne bę<ą me Jk do ej pory e or keroc pojdu prosen roc Zuk Lucjn ne us r Y ure! O\ Odbór beó Bune Obsug ej scene e?qmnnym Dnoc \y\\ encą ro są skonkone sę RU no perseńs prejdu do D r>rnegd Usono ceru&k dó Teru ekego Lod JUZ rochę Tere Cyry pocne JUZ pąek 6 pd Pbncch u Zeromskego 8 proydj do deren uobusem\ d!f>ych prc (k) ej chh odbyją sę już nm preencj r;eźb Anny Mehn ub e ! / 6 Doje!żeró do obr prodne pre Mcej Prus j N Po udeenm pomocy osh próby dyp omo g k A God U Koo Jd! onen do domu LNK k kupę Jomsj proe O spe u J C c C 7 es mespodee d dochodene kp g KUPĘ Merc$es 464 4! 44478!>22 g 7> Teeexpress KUPĘ FO kod ub 26p 74 spó Posk spó don Me Te 82 OGŁON ne sorv pr<>rm ;; L L9 g f o ub FO spr!dm Odbór Jerem Prybor Znó MONTAŻ boer Desk podogo ych6s 4227 ; os e kupę LencesK!828 2 g 8 Knk droego coe62 g k (972) FARBĘ emusyjm\ bą kuµ> KODĘ sµnecm TORK LTOPAD4 Len; Cerdeśc osem 8 Dobnor godn mochodk PROGRAM JV 2874 po 6 m24 g d ; Ro ąxne cerorn sercus;k em KUPĘ Mrock j (92) Te jchęej PRZDAM kod<; PROCRA\ (!k muycn\j () 7r AKu OO r)óm Śń> rg;n GO pon oforrn! pub 7946 Texmę 2 g ;;Un brdo dobry noc dn 6 RecenJJ mu 2 \Vd 2; Posenk ycj!! Dennk LOO houc n ;;7 omunky \ yc (L) 74 mbu roc e!24 ec7orem A ; nc ud>e spr y ud 2o ; sj c 2 Msy Pugc\ () 7 orek e Je2och odc omejsc OO grżu k 26P 2 OO Krek pogoo;; C) fc J\ 2u Muyk 24 ;ononną ud (L) 8 Prypo kć s Jesen Posenrn OVRLOCK kupę Te G9622 posój!óy Te 8644 Romcy k\d ns Kqmunk mmy v Presey (L) 8 udycj 2 Muyk odeo 2 Konfprencj pr&!q\\ recgod 72 6 g 26 g ; OJ d!oco <u> ereo esp Le\e 42 \ 7 Progrm okn 7 nk rądu TLZOR PAL/CAM kupreboje nsro\\ 4 d 4 pych <ompkoych 9 Re d 7 O Deje opprv 7 ;; d2 Teevn fm d<>kumenpę g PLNrn kupę rypokojo e M;;yn muyc o d su; unmsj recu skrypncd Br no<rąg s2 c nuy< &JO nv Być Poru POLTYLN mękk kupję efone 972 u; k kuoc en s ry Góryskej 2 d 2 Jęyk nemeck () n4 7 g Ch 7422 dobrj J! Zpr;smy do \ecome refeksje 2 Od rg muyk 8 udo kspcró\\ 9o 2 Teevnv nformor \oy67 g \!ZKAN snoścoxe m dncv n;&e 7JO Muyk frys<!f meu do sngu 2 ecór c 9 Lekury Cór< 94!{\VACCARNĘ predm L Lod spredm Lsy 8 r;ec O d J8 V\ygrć J erckomucny Fes ) 22 MedvnroJo;\Y 2 Ngrne Muyk 2;; ecór muyk 24 sy 6 Buro Ogoeó PokBuro Ogoseń Porkosk 96 śc 2? on;r dn 9 M ecor\j Muv< Joej 24 Aeksnder Do NUR 22 Abum p!yo\vy 22 J kosk 96 yo hformc Jn; 9 2 Ch enko ud 22 uchjmy rn R&dornmpuer nocą (L) 2 \\d Jmbon!7 MALŻRTO (sużb dro) mur k 9r Rdo decom Cu em 2 A B o Podróż do Rdoompuer nocą () 22;o j 224 OT komenre PC goy co spredm p os>ukuj e meskn Opek d j k!no; sucj 2 pryjce J decnnych 22\eode dobrnoc 49 7 g noo Jęk n!?esk () d 962 2!7 N mrgnese yd Muyrn sch csó 24 Go;)9 g ŻĘ PJ<eef mgncod M2 cenrum eefonem y rer 2 Kcmu!y uo s nsrumeny sroje TL\VZJA Psonc spr;edm honcer ycen 24 JoPROGRA\ mę obcokrjoco rok U kc 4 Noesyk >4894 r g sv! Buro Ogoeń Pordec \ch!onms Kof PROGRA\ ALTONY 8 spredm Te PROGRAM 6 Jeyk nsk (b) kos!m 96 ke kupyo 2 <omunky 748 po g M Rekn menę 7 Mgyn 2 do2;; Kronk spuro\\ 2 ]{)sy UOO J 8 Z!9 Domor TV PAL/CA\ 26 ch spredomośc (L) OO mek jednon;dm C) uperk! 22 \Vd 22j PoJ cene droe 4 Gd kże ne y9 Domoe precsko dm g 8 eke bv hsnr ObC> boferue P źdr rn< 22 G godn Chrs Re Ao RkocŻy Lsy 4 Buo OOOO DT domośc PAPĘ predm Zmorsk 4 ężene Rochee cory chopnoske 2 Den brn Dec Arbu odc 2 ;osvn Porkosk 96 B OO Domor M!! n 66 g 8 LOKAL eefonem p<>rebny H Moj muyk njk ecorny 2 D Ch co ers Trójk 2 ocj Trójns mne!) re ubą roc k ofgng Josch Osn os MAGNTOD Psoc spredność buro Te 74C< ce soren odc Po2 Ko jes km? spokne dm!29j 84 g ZO Krek oogqo\ () g órrn roryk 4 ergus Mecysern F Rko M)!)CZ smrjske yoby e 2 Domor PROGRAM Prornfe Ksyk romnycny YKALFKOANA sck skm () ro spredm Te ers Trójk Pypom Jk fenks pop ou () ek crk emenk rencs2 Kuc Jo noej muyk 2 g my J4 Pmęc sy żne soq srs poreb 492 Pok 2 my Zse po jedesej u 8 prsmy do LNK P<>ooe noy kutrójó dok prod r<ecke Muyny non sop 2 Poscy 9 Ksążk o moje życe 7 g 2 Pnorm dn pę ub vmę noy do ure<; mędyrodoyc kon ud 9 Trochę sngu 9 AAdoce ej 24 k e F 47 po DT \VdomQŚC POZUKUJĘ robących druch kurso muycnyc 22 ybn o Rybko Dec Arbu odc ur msvsk Mre du7 g Lsy {)27 Buro Ogseń Pe sośc! espoy rdeckej sceny 2 Cy en rock Gng of Four B2 Kr mgyn se brce2y ( osn) ser PLARKĘ Prex&r Żuk brkosk 96 Joej Q!d Jo ers 24 rsy ercke 2 M6 D dee ypry pr<>f prod rdecke sk kę Te 8682 nfomcyjny () Punky sroe broku 24 Ksążk ytolarza rudr Te Cek skego! ecorne domośc den komenr J Bbń godn Mrn ser 29 Dom pod 8626 Q2 g scego () 2 Kpee podhń będem udycj 22 nf TYNKARZY dne; 4826 ske ąk ercke mu sporoe 22 Pus ju 224 Po god 94 8 g ce H Preboje spred suchć ro ud 2 Oper 7 ACZK (kurk rude Tubn F Pmęnk HO ygodn Aeksnder Dn 29 p!dernk 87 roku Borodn dnu 8 pdemr H? r cębokm żem cdmbech Mj Koncer bs dymr Leon Knż gor mr re eku o;; mr \Teku ud 2 Cs re my e dnu pźdernk e fes u opo7 6 ksu 2 Normn Mer 9 g 9 r sn Bogu s nede sye epok 6 A Mc rożyne ecory odc DZARZA DV &ru< P odżony M!ż Ojcec Dne Te 878 po duś n n dy gospodron ds kdr e NOy eon noej c Roąn kryżóek j Preydum Poskej Rdy kumenc nej u K Brcko skego O<y r Poh dec! \ (VCorj gose;e \ dś m 987 ke TOD gębom żem dmże dnu u pżdernk mr po krókej c! chorobe jukochńsy Ddek s \eku \\ż k \V dnu sopd& 987 roku mr opro jśęsym skrmenm s ukoch \\k Bbc! Ocec ś RGNA H RMAN ROMAN Pogeb odbęde s dnu sopd br (orek) o god cmeru engeckn pry u orrodoej o cym d m o A \TRZ KRACK JODZNA NAJBLŻ Dn pźdernk 987 roku mr cku 8 s ukochny \\Ż Ojcec ś p! d LAZCZKA Pogreb edbde 4 du sopd br (orek) e CHZ H cmenru rym re CORKĄ odzna TANŁA TKACZYK Po;reb edb!de! V dnu sopd br (c\re) o god sse k emer pry u Kurck Pog>rążen snu durej choob Urocysosc pogrebovre odbd\ sę kpcy cmen komuheco Zrre dn sopd 987 roku e CJd& Porrone smuku NA DZC P TADUZ RYZAfD HROK gębokm em dm my że dnu O pźdenk 987 r eku 7 mr s ukochny Mż Ojeee Ddek $ MA RAN MACJK Porreb odbęde ę dnu sopd br (orek) o rod 2 n& cmenru kockm Z ree e cym dmj po gr\zen gębokm smuku Po;reb odbęde sę dnu sopd br (środ e cod D Cmenru KomUnym Doch Pogr;en smuku \ĘZM OTA BRACA COKA COKA YN A NUO ro Z Cębokm że ZJd Y że dnu Uopod 987 r r preżysoy? ś prce fkrmr m gsronom 89! 2 g HYnRAULJKA spc n<>rncrkń pryjme Te r!; MAZYNY yjce n2})\ Br;;sk 4Z7M ZONA YNO ZONAM NUK POZOTAŁA JO DZNA Uf4UG po hydrrnprne 9 2 f DUGóKĘ Mrnenv TZ spredm Obornck /) 96 g vrok Z ęokm Zem udnm że dnu O pdemk 87 roku r ge preżv sey s jukochńs \m Bbc ZOFA DUDAC?VK Poeb odbęde sę dnu 4 opd br (środn) o ;od uo n emenu kockm Do ch e C!YD\ m seys kch eye} Jego pmęc domu ODARCZYK Pogreb odbde s4 dnu sopd 987 roku (środ) o od UO kośco ś Jóef ude pry u Fnej Pogrążen gębokm CORK g $ TFAN TARGOK ODZXA 94 ;;; OPTFT<TNKA rek reb Te 72J ĄK ŻONA ŻONA gębokm em rdm mv że dnu pźdernk 97 r!r re eku 7 9 PODJMĘ kn Pogreb odbęde dnu sopd br (orek) e godr cmenru rzdk ś Anonego (\n) Pogreb od>< d7c sę dn 4 sopd br (środ) o god cmenru kockm Doch s DOBKA LOK MAGDALNA KORZfNK DZNNK ZĘC ŁODZK r smuku UK!6 (H&s)

4 uym 988 r okreśony będe scegóoy Q$ug spoec es nych podsoych bepnych or cęścoo odpnych urynkoonych ęc komercyjnych Neży PZY ym okreść sdy kres udxejn ug xoneń sosuru d nekórych grup &Poec2ych preferonych poyce socjnej (np modeż emeryc) Uso będe s usug kóre musą być doone Poose usu (cęśco o pen odpne) będą dobone ce nż doychcs bo sfere konsumpcj co oc kerone dop do ndydunego konsumen porednrem kdoy c h erenoych fndunó soc jnvch Do mrc pepodonc bę dą mny orgnc funcononu pcóek suż bv dro opek spoecnej kóre mją ceu Podnesene poomu śdconych usug Chod2 m n o uposechnen e sdy Qnego yboru ekr 7J!Toonene meryo!vc7jege> drroru d jkoś cą usug (r;by ekke) vrykotlvne pcóek środos k<oe sużby Zdro d su<>mgn ecz!k or ego Róndene gospodrk podży ymgć pre ros będe sprc dnm krese umcnn penąd prebudoy srukury cen dochodó or urenen cen nnych prmeró ekonomcnych negrną cęścą progrmu epu są ożen pc>yk cenoodochodoej Osecne ch pryjęce będe ymgć dokon konsucjd e spoecr;eń&em yboru odpoednego scerus prebudoj srukury cen predsonym ejmo progrme proponuje sę sceus rdykny opry sybkm decydonym ogrncenu kresu docj Zgodne ą propoycją ym roku ne będe żdnych podyżek cen urędoych opróc normnego seonoego podnesen een mek okres moy 988 r ropocę osby prebudo srukury cen poąco sonym rekompensoe po!zeehne nym rosem een nekórych ryku6 \Vżnych d kosó urymn Rekompens obejmoby sysk! podsoe rykuy żynoścoe ( ym męso preory męsne) oc nn e po;ycje ydkó jk p energ cynse mesknoe Ne objęby oms podyżek cen kohou or yrobó yonoych (po chce boem nechę cć ne chęcć obye do byn ych ry>kuó) POsZJechr rekompens mby fórnę dodku do pc uvce oc użykoncy ne ce spoeceńso pre docje bndeoe obecej syucj ą k!or7jyść docj mją ue jmon ejs c6ry mżyją ję cej p energ N p!eykd ceny ęg ry!ku benyny ene!g eekrycnej syby e <une ęk sone o oroo proc ęg d premysu o ok 6 proc Tk poch oen ych oró spoodoby konoec ność dososonf cen sysk ch nnyc! ryruó\v obec ro<u kosó Ch Y!7Jn Z eo śne \\yrrq> porreb p<>dnesenf H88 r cen U!Zędoych srereru cóbr usu[! konrnmpcyjnvch O sekch konkrenych recyjch doycących poyk (Cu spoeceńso byoby nformone odpoednm ypredenem emerylu r ren $kó rodnnych kż e cen skupu rykuó ronych Jednoceś ne rąd będe prodr po ykę hmon ;rosu cen uujo!ych pre osrxmą ronroę ych cen or ycne dopu7cnych pupó ch rosu Zperuo by by ocycj kdó 6s re nep<zyęo e propoycj referendum konecn e se sne żene okresu recm ceg<> progrmu Jednym evnnkó nmenn enąd będe op!ocenone renym poome kredyó \\kdó du rnermnoych bnkeh proj!me ry&ono dro)(ę o ymennośc oeo co bed7e mogo sąpć po 99 roku cędnoścoyc) Podsoym eemenem propononych ym scerusu mn cen byoby JOdnesene cen p energ prodce do ego by fkycne ch Tere ekm N sych occh upd jeden knonó obo sosunkch obyneufnośc Doko pre ejm noecj kodeksu posepon dmnsrcyjnego prery ser nonsensó udręk preżynych co deń sekeh urędó Oo gdy koń m nogę eeryr ne móg skrócć jego męk be gody orgnu o ścoś cch scegónych konkrene dyrekor uręde ojeókm kóremu koe prepsy brny oscoon komukoek soch uprneń Ronk yęnujący o ożene cnk durvfocgo ho uno kup eekrycnego >rnk (h>d srconą poycjc poneż sfr vch nsrumenó żd n;crden gmny s życe już kc urą denc posd Hooroego krodc kóremu kżdy upus kr nouje sc skrupune egymcj r d ; sempem dj mnsrre <hndu dro) oboą co mesąc do >ordn ego fku osohnvn srmku ucźu;ąo o\ co pro do kupu odkopj >f(j męs Te burokrrcną nę mnź fć he kor Pryykśmy uż średne nonsensy ne dą n np rvuą Gdy jedk ebrć ęksą cbę prvdkó dumeją prerżją rem możośc urudnn życ udom pre nnych ud chocż syscy chcą do br c \Cm orypdku hed ok sę regu odejroc obec kżdego ec sy s k c h by uchronć oó ned skukm uduży> Usono yprodć nej preps kżdą okje reb pryć że ej cynnośc dmnsrcj yk sę scegónym msrosem Ae o preceż ne gmch ne pry nspekorskch ey referenckch burkch snoone byo pro Ruch poycny ny demokryeją doprod do oben ej reguy; prkycnym ego prejem jes ś ne noecj kp prodjąc obycj sk dn ośdeeń pred urędnkem ms uyskn śdceń od nnego urędnk pod dusu prypdkch kórych ymgno predożen osemponego pperk ohecnc ysrcy sny ]>odps jk negdyś soo honoru A en fsye gro odpovedość jk nnej epoce nes mne so Poprk do kp yprod dmnsrcje J>Upk jk pedo os pre desęcoec normoórce nośc r eoroych scebch nżp N pcch pocyć moż prypdk u s o e go oboą ku poerdn okreśonych fkó snu prnego pre śdcene śceg or dmnsrcj Pone dnem >od y 9Y ugone pucpu pres( nryjco Toąne generne fo ż <d ś dce s skć nro yrźne prodjąc k oboąek Rokue o ugę U neresnó urdnkó dmnsrcj pńsoej spke nnej Nęksą neufność obec conkó prejy preceż kdy prcy n jcęścej żądno urędoego poerden fkó obye» Zmne yku ścen sose seurędnk pre urędnk o dobry ho rucjący sę ocy se> do dmnsron kurcj pńsem Z podobne jk nejsene cby oboąkó mnsers dsj podobne jk presdośc prebudo o kes k >recsnych s spoecnych ne yko k pogądó Pry cym ne jes o k np burokrcj jednej srony ksy roboncej drugej srony Jes o k kór de poprek syskch ekch s spoec nych ą frony ej k enąr ksy roboncej e nąr pru pńsoego enąr pru pryjneco enąr środosk neekunych Prkycne borąc kżdej ekej cęśc spoeceńs rdeckego poskego Po&ee jes jedk peen cynnk kompkujący kóry ne sneje kżdym re ne ysępuje ką s! Ząku Rdeckm Jes nm poężny py precnk po ycnego ksoego Ten fron k Posce scegóne sę osy pocąku 8 Docenjąc snene ego fronu Posce musmy jednoceśne pmęć że ne jes o jedyny fron k ędy posępoym konseryny! m sm smym socjme 2 N be>grfcnych op< oonch ukochnego ms cv s są srony kóre cy s ę e rusen em D meskcó no jedną r; kch ron sr sę hsor mędy rocoe skoyneru cy nerdomu ;k \ęrność ud nej mó sk en unkny VOm pochodenu decęcy dom s sę rodnnym d seek dec kórych ocoe ; mk cy cą o Vv<> n oś< n eoodj e;(ość soch kró 7 cer 9 roku pryby u oers ychonkoe Byo ch 4 eku od do 6 Dec 26 rodoośc Du by drog dec do no Popre ee rn c uceckę ored preśdocm sem popre fo;vsoske en T chocż pór by ne>odobn do sebe ą vo e edno spóne by dećm rcych reoucjonsó By o prd d?ecec mędyrodók śród persych \vychonkó byo ee dec r Bugr Nemec Posk Chn Kore Ameryk cee Kr Frdm bu?rsk re<>ucons os;!joesronv Zbo oboje N>dcó P<>rR f{rme!\v M; c DZNNK ODZK nr 26 (2466) Cu ąpe by \\Ojego poegego ojc r<odoego k<>msr Knonu Umr pod oporem f sysoskego oprcy ojcec Frnoos Lugens komuns Augus Lugens s s kórą mo predużć preek Cu pmę cuużć Nucycee ue}s musde prede syskm pryrócć decom rę żyde dob() coeceńso r o rudne d<ne po\odo sę Cur Drgojce urodny ęenu 7JO synnym bugrskro chrutgem derujcm sofsk!m nsyuem chorób serc Fryc kube syn reoucjonsy dobysy ykscene noe r<gos sę do ojsk rem Z Armą Rdecką O>\robodrJ soeo ojc Osj jes uconvmhso!ykem mesk NRD Mody Bugr Aeksnder Krsomo cy cse eke oj;ny Ojcyźnnej końcu ros! generemmorem Amr Bugrskej e kch scręśych osó ą kże osyegendy O n ch prypom! ;bc decę cym dom! Pod pęćdescu \Ychonkó poso jko chobncy fony ojny brc Mce s h nrco Dego jes Pmęmy <> ce edree są doesąk córek Kżdeg>o ychoćkoe s<>ch srsych nrc k pby jednym s seym brem nm o jego że!oe sych synó roku pryjeżdżją uj noe dec Z pńs Afryk Aj Lcńskej Arneryk Ne be rcen mę dyrodo;\ skoę yją br<jerem pney Mrody PesyńCZJY em! ży Bejruce Penego d<nj Y b s;ę pk! decy resde n e Lkdono mecrne msrne pekrne eekrone nych jednego mejsc druge co jes kósonym mrnohsem ry żynośc mo kdoć popre mo derncje premysu spocoronego cukron ecrn pore orene drobnych kdó preórcych o róż nych formch snośc p Jes ęc sns sybkego osągnęc smoysrcnośc żynoścoej kże rooju eks Zvn ność o prdę dobry or eksporoy e oporu ym kdy TZch jedk orm soryć rukj d!posechnen \\ mych ncyj\y gospo drcych Tke runk soryć śne ponno sę godne 2poecm epe reformy gospodcej N s śece już dno ronę sę ne dć roku ded konfekcjononem oró ( ) de o podeene opkoe prygoone do decnej spredży różnego rodju oró rynkoyeh re mmy jedk ke oo doąg gq&podrce o kórych pse Jcek dńsk! DZNNKU ZACHODNM N cym schyku ego Ded Posce prkycne ne jes N cym ece poje chodące prykd spredje sę puskch próbo s żyec k pko soje no ekspor Nc ego hu dje sę pomy pusk rogm Tymcsem chodnonemeck hndoec prysyj soje pusk pod nym sydem spredje poodenem poske po e ym rcmy? Podobne posępują Amerykne poską synką AngCY msem Noego Tomyś Duńceycy poskm koncenrm jbkoym k dej dej Trcbny pre e brydke opkon ogromne ośc de\v A preceż decko e że or mus być prede syskm dny! ; \\! smooy rucjące bomby Jed bomb rf dom emrn kórym jdo sę jego mk modsym brem Jkmś cudem oceh choć by rnn Pod sąsednm domem emr e kr drugego br sosrę Cy moż rpomneć coś ego? A hsor roomy Rmreó Gem prd rged Ojoec Cer by jecnyn e C7Jych pryódcó ąroych Penego dn occh deck ne denyfkon sprcy mb oo mkę erom ros djesdęco ro dec Z pomocą pryjcó udo sę je yeźć do ZRR dor do n() &ojej preso enej hsor snen s Prenęo sę PZe jej mruy d pó ysąc ychonkó PedsoLeH 7 rodoośc Preżjąc ch ę ksrość prcuje soch fjch są on propgorm pryjźn e Zą2Jkem Rdxeckn Kżdego roku 26 mre (śę bo mes7jkńcó nerdomu) eu sron śl& p!zybyją do no do rodnnego domu by ychonko\ve Pryjeżdżją żeby odedłć mdesc rode spę& OOecń&o odedć!ucyce pokojć sę em kór )TZYgę ch cr;sch bedy A em ch eojęycmym grem dsejgych yconkó k będre se dopók gdjekjoek śece będą spdć bomby pkć dec AROMANO Abo xmy prykd kóry rc ugę mgr rd Goeck PRZGLĄDZB TCHNCZNYM nż d sym krju ne sneje jesce pojęce odu kerocy jednoceśne prconk oe u budo e ry codenny obr ygąd en sposób że Po pry\ eenu kku osób budoę keroc pre 78 godn śp ub sed becynne smochode nę k sn recy ponoz\ ne prepsy e e kóry e pre>sy ner>reują Nc preo ejsego nż prodene sdy że keroc jes prconkem doó udz do prcy orymuje specjny eken Probe en jes sersy doycy keronkó yżsego sceb kóry p)dją pro do smochodu sużboego 2 Osrej usmje o Jn Krsesk TRYBUN LUDU Kżdego dn uobusó doo prconkó bechoskego okręgu premysoego do mejsc rudnen Gdy dorą do cekro\vn kopn omu d pre sępnych osem godn soją Kerocy nudó grją durn ub berją gryby okocnych sch Cy moż ch o nć? 2 ą o uobusy PK okocch Becho normnych nch predsęborso o cocp brk boru Dne e prde A pn Andrej Lsosk rsży ps do PregJą du Tygodnoego s kórym m n cymy ( ) Precyem <) Zycu rsy 4 pźdernk dużą nokę o uhonoonu sużonych ucyce podnem sk funkcj ychże Z prekory cąem cyć deć kupk edug funkcj ys m kego podh rec rcyb Oóż 8 osób ymenonych Lśce yróżnonych mmy byego mnsr 4 kuroró yoró 2 profesoró docenó 26 dyrekoró 2 ucyce emeryonych 8 ucyce cynnych! Jes sę cego pośmć ZPLK oms rodnę s 2 s) Dej s ccą pmęć d prede syskm od pre myny odne ee nnych drobnych kdó ym róneż sekch usug reeśneych Ter rudnmy eką cęść sego rnsporu do preożen produkó ro essu ne róco Ne k dno orderm ekej ojny Ojcyźnnej kubńskm men rnes Che Guevry os pośmerne odcen KbńCLYCY Aco V vo nrco Vr Pen\ZY rgną bronąc ms Len dug poprod do ku cą cych poskej em Bugr Bg oj Ksbo p d śmercą boher pod ngrdem Nemec Kur Remng jeden r; orysy Zo Kosmodem nskej poeg ce f!zy&m pod Moską esśc!e \\sk yryych mre eży Nekóry dopero noe obcj prdego ekr Nekóry dugo nrnsą >ryyk6 do kodry cy bego preścrnd nocnej csy ponó produkującego msyny urąden ronce środk ochrony rośn sucne oy Zeży eż od pryrócen s pod soych urądeń nsyucj usugoych nebędnych do sprnego funkcjonon ronc T nfr srukur uejsk os sego csu bemyśne nsco Zęksene mysu okch ok (scęśe pree) snę rej crnoskóry chopcy r sę ope sybę po porugsku A późnej obejrsy sę użne koo resunę! prp uchyonv ufck kk Pcek odó A ok sjąc óżkch prycskjąc nosy do syby ocnod m gesykuując kże rej uśmechjący sę mjcy Dog prero pojene sę kóregoś Ychocó Podobne scenk noskej skoenerce men J D soej predednu uoego roku skonego ne są rdkoścą Jk sędp u necer>c cek sę persokssó Ocyśce róno nocjuse jk m sko ne są cdem ycjne dego knn d noo prybyych jes roum ne romoe Andnejem Kysyńskm mch POLTYK odpod Jn Kuj ronk conek Rdy Ke>nsucynej b preodncący NZZ R odr \Vynk produkcyjne są cne epse n ynkby o opren s środk yrn Poyk ro ( ) pobud kyność odo ronkó d n pocuce penośc or perspekyy orysość Roncy s dś brdej nereson roojem ynkm soch cospodrs Mus jedk emu onysyó sy ysek eej gospodrk rec ronc emy że ysek en oe se jes dosecny Być może eęó decydenó usypją dobre ynk produkcyjne ronc osnch ch Jes o Jedk sen brdo nebepecny ne yko d ronkó e róne d eej gospodrk rodoej coś ykryccć k jes obecne kondycj poskej s? N o py (Korespondencj mogśmy unkąó sug\ s posępo że m sę ud ne nepoodeń kórych eką hsorycną kóre ność 2 (rs) mmo ych reformorskch Posce jes o mć ofensyę s konrreoucyjnych dogmycnych preceż Posce byy są brdo energene uso y en dy! eemu krjo rucć Reperuroy kendr Teru \yśę że osnch ch J ekego dqpeną jbsych dnch dodkoe propoycje Oo 4 sopd sój ysęp pod Posk Ter Tńc Poń sk be preds r do muyk espou Pnk Foyd Pry Kresmr Dębskego choreogrf Mros Różskego Bdę Aeksndr krb oprcone choreogrfcne An okoov Legendę L \{ens kego kórej beoy ks d Conrd Dreeck Koen gośce Teru ekego o Dne Nco de Cub Ary c r; Kuby pryąą róno ce nsprne fokorem jk ukdy spócesne opre jnosych echnkh choreogrfcn eh nsprcją by muyk Bob Mrey Je M Jre Tncere Kuby preenują sę 7 B sopd Noms yu ecór hspńsk pod spokne Nną Andryc kór preds frgmeny m n Don Cros F cher Ps ogrodnk Lope ce Veg or Defną Ambrok kór śpe peśn kompoyoró hspńskch \ n usysy my kompovcje M de F Grmdos J Vverdego ( sopd) ( ) redkcj ygodnk PRON ODRODZN odb)q dyskusj okó poskej oduoy rdeckej prebudoy Trudno recjooć bogco myś pree;onej pry soe redkcyjnym ądę ż jbrdej syneycne oę premn Posce ZRR odd ybny socjoog posk pro Jery r móąc m n reperurem ąującycb pre ee e urąd ny sdą Podps ms semp Po ub! e s donosą Budon Kombu ocek budo kondygeyjny budynek cągu sedmu pó mesąc Jeże co nc dj Boże nn dosną kej pry o nkną ego śc budonce ne będe o cym psć To

5 LOD M e ofmee rond no m D ró noręd 88M LOKALU PKP ZAKŁADY BUDONCTA KOLJOGO Kecch u Zo 2 eefon 86 Pbnce 279 g m śusnk O n Lod Noosomej ub brykoe ZATRUDNĄ pos?;uru j Te Md 26!7M g MD mżemo pomenjkn 2744 g 744 MOD mdżemo uku de<kem m< posnnuje r KOMFORTO snoścmve M Pb ncch menę do mek Pbemdcc ub 684 Te Lod g (78) LOKALU prc<\vbuy pos2jurunę Lsy 278 Buro ję P>C>rkosk Ogoseń 26 # URZĄDZNA PRYFRYJN ukdy scone scje dyskó srmery hrd dysk & fe e rf8 ; DLkę v f< (> q<? o (} PRZDAM (>\ Cf o dyskek 2 rejenne Lod ZU\ pod dk Koo 2722 g budoną no PALON gsronomc spvedm fo rrne k!pę L!y ny ecorem 2768 Buro Ogoseń 2786 g Porkosk 96 h LodZ men< BUTL splnce uenoe ceyenoe ub e meskne 288 ecrorem kupę yborncę 2774 g Lsy 2746 Buro Ogo seń Porkosk 96 r fru r KUPĘ bchę ocynko LODOKĘ spredm cmpngoą Te 8 76 g dobre ręce suckę rsy bed(podob do ngon eoorem PRZDAM śródmeśce ock 274 g 678 TCHNK smochodry keroc k Nys eefon podejme prcę nne propoyeje g CHALUPNCTO (opróc syc) pryjmę Lsy 2798 Buro Ogoseń Porkosk 96 CHOLKARZA (rencspryję) msyną mę Te 7844 e2742 g corem ZLCĘ prcę msy ub 6 Te nę KALTNKA rudnę G ronk Jedce A g 62 kżdą ość grubosc o; mm ser m du oeck) g gqść 2 m 79 ZAKLADY PRODUKCYJNO2729 g RALKĘ spredm ULUGO 276 g TURBAK ub rmd TAPCZANK oe UNMTu msynoe ULUG pych grubość spredm Te 997 mm ub ch sedbą Gdńsku rescu robene durek pryg kupę Te u Zsy Crnego 8 syne gukó 276 g GMNT Lsk só 87 ecorem pryjmują do recj móen spredm kres g Jnck MATRAC do óżek sępu ją ce yrr>by 27 g kecyklnoan kupę 87OO + kose ucne ono ojące LKTRONKĘ sprerone neoksycne g regjy mgynoe kąonk dm TARGO esk 4248 Anck 2748 g cęśc pod średpenego o ymrch 24XX 294GU r kooroy TLZOR kupę c 6 nc 6 8XOOX6 CYKLNOAN udpoem Grundg 446 Pom e regy mgynoe cepoe o dne modk Kuss)Zedm Gokego g ymrch 2 do X2X cyńsk g m 8726 DZURKARKĘ beźn MN PAL/CAM 7 pókoe g g/ n\ MLnerv spre nformcj ude d hndoy pod crnoby spredm DoCYKLNARTO dm Te 47 GdńskO u nr e g 66 brńsk Mścoj 49 Zmóen reo PC kumucjoo LKTRONKA 76D 244 g 7462 spredm 684 Te kmę 94k pyu koejnośc ne będą g PARKTY ukdne 277 cykmone Kebk g PRZDAM Vdeoo U/H///H///L7Hh7/////h7LU/HHHM 2828 g ecorem kecyklnoan HHHAYH////H/////H///H//H//AHHLQLU/H 2747 g rone Romńsk spreeżę DUŻĄ 2829 g dm 2duńsk o VDO fmone ułodzk PRDĘBORTO rooyośe 7 CRAMK BUDOLANJ PRCONK foy 2477 g k spredm 8M2 VDO TV Hf n Andrespou u Rokcńsk 2 27 g muycne Tumeny ZAPĘCA do syjn 6772 pośrednco k6 kocyk6 spne(7) M!kec dm 66M r 27 g (ecorem) nsuję PAL/CAM KARAKULY sre &premkromgneody dm ery presrjm 277 e Kmćf nż sępcę gónego ksęgoego g 487 TLPOGOTO keronk du kosó cen 494; 8487 No kosk keronk du fnsoeg 29 g KNKOPY regener rub KODĘ ksęgoośc sekcj keronk cj 7G ubroceroenego burg 2948 g o meroej prebeg do 4 ys km e!mron RUBN!rupę Te 746 Nr 444 Go274 g gónego energeykq 278 g gusk! TRABANTA cęśc TLPOGOTO P6spredm Rgó e 776 keronk du orgncyjnego ochrkegó % 2&8 f spr prconcych 2769 CHARADĘ po ypdjkm LM ru cęśc!j!z! mgyner dm R Mo\eck 29 d) 6 nspekor ds rej U6///////////////////////////////////LM s + ;s s! *ZATRUDN!gosen pryjmone są osobśce d K 2R28 g Kndydc nn sę egymoć pryn!jmnej duenm sżem prcy no snosku keroncym specjnośc odpodjące jednej ofer pre orgncj spr prconcych Andrespo u Rokcńsk 2 (dojd deschód uobusem n 24) snk 9 M kupę Te MZKANA nderuchopośrednco mośc 6 (Jumó) 269 Rukosk (27) LOKA do yjęc (rem) uomersk BKO 796 Lsy /HHHHHH/HU/H/HUA//AVU hndoe Knfec 284 g Ogoseń DAM MZKAN Gdńsk g MYC oken sprąne 4248 Anck DZARZA mech2878 g nk merock y pr grodene b dobre LODÓK Posk 6688 meskne pryjmę 2878 g Poń e 446 budoy BOAZR 2788 g dnj presune monchalupncto pryjuję kąpsk 689 mę g 274 g kdm ŻALUZJ ZLCĘ prce sydekoe 4894 Zmysosk e 42 ( du 292 g ogooen sępnym) ydechoe 2729 g UKLADY 2 Judym Ndko PRZYJMĘ prcę over J AMsrRAoscHNDR $ r; COMMODOR 64;28 28!J ZX PCTRUM 48KB+48KB 44 HUUK!B eedyjecen e POGOTO ne 4429 onek efon g 2747 g pr prko COLOR ZCÓ Musyńsk 246 ych rudnę! Te 28 g PRZYJMĘ s nerfce do pecrum snsk FZYKA memyk 788<>2 dorkefo 29 g BM PC/XT rożnych konfgurcjch BM PC/AT drukrk Kndydc nn gsć sę rąde pry u Zoej 2 Kecch ub do keronc budoy u kdo Łod e 982 ZTA KOMPUTROY KOMPATYBLNY MKROKOMPUTRY r KATRUNKO 4 m syske ygody (Nruoc pry Mejk!) mdenę ękse Lsy 278 Buro Ogo seń P()rkosk 96 KUPUJĄC UZYKAZ P NA (predskoe d deck) me\u (osobe smonej) mn r pod ce mbnej vórcej cekef do bre pnej prey TANOKU KONCZT) +BOLOGA +NFORMATYKA NŻYNRA MCHANKA + LKTRONKA +CHMKA KONTRUKTORA PONADTO POZUKUJMY +DYRKTORA or OOBĘ jącą dobre jęyk ngesk ub nemeck jk& ORGANZATORA HANDLU ZAGRANCZNGO RKLAMY T OM L HNRYK TKACZYK ZAKAD LKTRONK TORZY ZTUCZNYCH \V Tomsoe \ooeckm e 74 kerunkoy rs y 84 Porko Tryb 86 od g 2248k H//AVHH/HT/////7//UU Od pźdernk 987 r P R Z C H O A BAGA!OĄ krecrobekdem źnrkm Lsy 279 Buro Ogoseń Por kosk 96 Kreco ZAKLAD Lekk BeźnrsO posukuje J)Ónk Z goóką smochodem jomoścą rynku by u opren Lsy Buro Ogoseń Pokosk 96 śdókó POZUKUJĘ jśc 9nu 4 pź demk o 242 pry posoju ksóek u Am średnm ykscenem +KONOMTĘ +FARMACUTĘ (od Trk<oroej) nż 2997 g Myskosk pr XPROA J)oe ęboyeh Porkosk 2/2 cyń 7j g s k ANALZY próby cążo e yy domoe Gorkego 87 Rck g CYKLNOAN!kero!e Teng 277 g 227 ULUG ogónobudone gur erko obu POADAM moośo produkcj rkcyje or duży by prysą pę do spóprcy ke ud s YUsJ Zrudnmy PRZYCZPĘ CAMPNGOĄ sreżonym prknru CAMPNG NA BOGACH ródź nl Apko 6 Y 269k /h7/h7duh7huav6qh Z A A R P M A Z Ceronej Te! 7886 r Dn pdernk 987 eg g BODAGRAMY Bopom<>co sysemem jpońskm Preś j dę uroden soją ub prneró BeroB!o Jk k nus Ke!Dr \ RADCA PRANY mgr JAN PROK onek Okręgoej yry by Bdc6 Prnye od spócuc Bodne k DZKAN OKRĘGOA RADA JAD(O PRANYCH ŁODZ ZBGN Pku gub eg sudencką g PP ZGUBONO egymcję ruboą /87 re Kossok yd XXV 2744 g LO ZGUBONO egymcją >dencką 622/UL Jros Kobyqeck nż CZŁAO CHMUKO spócuc scerego yry śmerc peo! BRATA skdją KOLŻANK KOLDZY 2742 g UNAZNAM pecą PACON TCHNOLOGCZNJ BPJ CHMTZX Keronk Zk du R7 Jros Do kę bosyńsk Zódź u P H bnok 8429 A L Koede e 269 g FANO RYCHUK P yrey spócuc JM94 MAT U kdją RADA NADZORCZA ZARZĄD oru KO KOLDZY e POrDDLN BUDX LŻANK o poerchn 2 m k (jchęnej cenrum) erene Łod Byym spóprconkom ZT Teofó spódkocom POD syskm jomym kóry uroceysoścch posukuje Menum ucesncq Mę pogreboych mojego jednosk gospodrk P TADUM RUCAKGO uspoecnonej Lsy 68k Bmo Oroe6 Ben gębokego merc POM8ZCZNA BO kecr / pc sysemu depu ęgoy eken penężny umundo ne sużboe nżk 8 proc prejdy KP d prconk rodny < bepne ek bepne bey PKP ne krjoe grncne 96 CZA PNĄDZ KOMFORT PRACY keronk budoy mjsró murryynkry sory ygrodene g kdoego or śdcen PKP DA ruy M snoś menę 4 coe M4 Te NA BUDO ŁODZ erdeeme podękone kc 98 DZBNNK LODZK M (UM)

6 mżyć rodenku? OdpoedZ Z od do Od penego csu jednym brdej po2uknych rykuó spożyclych jes mrgry Obojęne cy jes o Pm cy ZYk onec cy mso rośnne dugo skepe ne poeży Kenc kóry rfą kur dooę kupują po kk Qpkoń choć ennn prydnośc do spożyc ynos d mrgryny ok dóch ygoom moż sę spodeć że cęść kupó uegne oopsucj yąduje cekć sępny rnspor Probem jedk ym że ngdy ne domo kedy sąp koejru d>o& rs ske kdy monopooy rynek UZCZC>Y do ego sopn że 2upene ne prej!djjją sę er mjm umodmonym preceż umoch hndem Jk poe dno m dre hndoym żdne pyne ne poosn P poem or yde be odpoed podj Hdu UML ne doć ż rynek oonroe Obyer>kego KO\ jes roreguony o jesce n!emheu ds Referendum uor śmenu ryfmc2e dosy sm en po<ę ronego Rdogoscu Ocy/ Cy jedk moż cć sę bją N pryd skepy \\;śce chod <> PVnd do od7nom kóry prneceż ne śródmjeścu obrymują mrgcyn yk do ego że mrgrynę oo 47 cln! nedno cąoe referendum sd J Bu) gopodrc2j reb pooć? Rynek us m\y duygdnoą prervę! epu ref<xmy DZJsj o godnle 6 ok coy ueg roreguonu em Mrgry jes orem cenrpry u Lsbopod 8 u ego roku kedy o sk>e ne deonym oo już uje guruje d7ność kdy Grudn o&edo jedyny o że ne m jej by dużo pook ronsucyjny Do god dosc mrgryny do Lod; yd!ze HndLu doedje!jśmy ny 8 dyżu będą penć pre> my prnerę remonoc>uro sę że pźd!nemku Lódź m; odncący Obyeskego Koopoą Doożyy sę do ego pe orymć 6 bon orym; meu ds Referendum r ne nedobory oeju kó odcu 6 Rod7ńe)J!Jk prekrocond Bogdn Morug jego ne są do ej pory so sę ęc o pood on oo może sępc Arur Mscyk!Jo oo sć ę mu&o P byo odc7une rynku e ; nknę d chk>dncych Koo peno sopnu n>!2jcmym dos do skepó QZJkupy Cy są ZMse o żeby m jes prkyc7e cągu kku gryny byo ęcej? N re godzjn ym kóry ne 2dążą neeke chyb że Mnseno Rynku enęrnego grn Tydeń kżde ))()ZO je pyne ueżerjbd drog rh śc?! ; rx>j Jór; ucznoe Zsdncej eju ch pryjoó Mr Koejoej Zespoe kó KrsunMyoh UCJ!O!e e Zodoych nr 4 Lod (u s2ronego ko TPPR Zespou Kopernk 4) r operunką kó Zoooych Lodrn! se skoneo!ro TPPR ucyce korespondują sosrą boherską jęyk rosyjskego Regną kego x>ner rdeckego kójochmoe spok sę pry rego mogą opekuj\ eę co corj 87Jkoy moge kórej r e som koegm os pocho!y n Krs! djek!ej AmAy Mru 94 r ede 9 kedy skuek odne&onych r ud spu Lodr deń (Jkr) No k ude chod\ roprec\g kchją o ur\d sę pochoro Życymy bedko dróu Lódkf Dom Kuey (u rugu 8) prs sę pujące mprey bm o god 7 spokne cyku Zycje obycje domu Dekego schodu kuchn chńsk Kryny Pospesyńskej; 4 bm o god 9 Zdusk buesoe uposkch grup ree Od ego csu mrnęo p dem de osem e LodrJ do Bues Łod ek Łódź AmAy cąż ędrują sy od Pon Buesemper Pbnc; bm o gd 8 ecó uorsk Jck Mcsk Cenrum nformcjd Pordnc Zodoego Lod pry u óońsk;ej 2 pok prs dzńś rodzjcó chcących sęgnąć nformcj em możośc dnen sch dec mjących odchyen &ne dro N spobkn;e (predmo d ennny o god 9 6) pozjode są osoby mem kje Górnej Pbncch ob ec e syuc uegne yrnej popre d;pero kk mesęcy obecne r boem nsone nedno kuponvch n echnoojch dzjęk Jró k rym msęcm Pvuu c mr!(>ryny krju rośne o <Jk ry ysące on A do ego csu pry<}e m chyb smżyć rodzej nku (br) M śc sposobe ch n Njskrg nouje sę gospo mesknoej komunej (j kr) Już meśmy p!ć ooś jych neosrożnych odrch kór;y nedeę deo o eu cmenrch poodo pene sę ó śmdec egjącyc pe Ae ne PZYso m boem do goy e gdyby kóryś cmenry sponą! peno by sę relce s porfąc rmusć odpqedne suby do vyee cs OYCh ser śmec Ne m ęc ego ego co by dobre ne ys<>? Jk moż preko4 ę ocy ścny scyoe hoeu Cenrum Lod od penego csu śecą podseką Cęć kmennych py odpd sm resę (e gędó bepeceńs) odkuo Brk eecj o ne yko spr eseyk repreencyjnego hoeu e prede syskm probem cep Posne neż ęcej yesżk ryne Urę du Pocoe pry u ZubrdkeJ URZĄD NCZYNNY Z POODU CHOROBY bą Osem emu mch Dennk opsyśmy jkże neood2enną JJrusjącą hsorę ockn prne Mę KrsunMych AmAy grobu sojego br pochonego ódzkm prku m J Ponokego Mr KrsunMych po Le!u ch ypen osbną oę umerjącej mk Pryjech djo Lod oży ky J()be b De osoby ponosy śmerć osy rnne 4 ypdkch jke ubegym ygodnu ydryy sę drogch ojeód ódkego Me rym nereycb kerocó korych jeden spoodo ypdek 7 kouje Pojdy porący kże 27 pesych cego 2 ry doso do ego ny ych osnch Odnoono kże H koje AmAy mesęcy ożen cągu jbżsych ne preduje sę ony śc ch budynku dego de PT ódź y roą ne sępce Gośce orymują msynk eekrycne rchunk pokoje będą bonfk!\ drce Lepej byo od ru posć brk dch Pokryć somą eny besem Podcs rdy ódzkm mmsrce predsc!ek MPK poedz że ceem keroc e frmy Jes m!n doprodene do ego by perse osne kursy rmjó uobsó odbyy sę se edu k dó ónony up P CŁe! drnem k? ĄPU NATĘPNA PRAA O ZABOJTO!UUJm!) KOMBNAT ROBOT DROGOYCH 2 poroumenu MPK NFORMUJ ż ąku robom drogo; ym prodonym u Ju \ONODRAM U BOUKOLOKGO vkej7 o dg;;ysk 2ns Junoskej pry u Zger!;kej d uobusó Un 8 8 bs osje prenesony POumy kor reżyser kórego sko ąże sę prede syskm dokonm rsskego Teru u Pojeerską Adeknego ysąp dś bm o god 8 s ernej DK (u skryżone u Zgersk\ Trugu 8) Zpreenuje mono 6k drm Repeycje prygoony e dug Dusu A Bok (rs) umnmnnu FCZNB (p onogc ) god TLFON ZAUFANA 7f dn posedne god 8 (ul dn one od prcy c\ do BTORU MATA ŁODZ Ogrodo ) god hę MLODZZOY TLFON ZAULOKNNCT A (Porkosk FANA 66 od pone282> god dku do p\kn god 2ZTUK (eckoskego 8) 8 god n7 TLFON ZAUFANA d kobe MATA ZGRZA (Dąbroske cążą probemoą cynny go 2) god dn posedne god!2 MAA PABANC (p Obroń nr 74 có Ungrdu ) god n ANONMO ALKOHOLCY e d ud probemem kohooym 842 (pone dek pąek 78) ZYTKO O AD 8Z god 7 TLFONY Pogooe Runkoe AZN rż Pożr Pogoo MO nformcj sużby dro 69 6 nformcj oejo nformcj eefonc 9 nformcj PK 976 o Ceny 284 nformcj kuur 62 nfnrm>cj PKO 7846 ogoo odocągoe Pogoo nergeycne Lódf Pónoe 744 Lódf Poudne Pogooe g7oe 742; 74669; 992 Pogooe dźgoe TLFON DLA ROO?CO 499 pordy ychoce cynny od ponrdku do ąku od 8 TATRY YTAY GALRA ZTUK POCZNJ (ócfsk ) god 8 pejże G bńsk ORODK PROPAGANDY ZTUK (prk enkec) god 8 uócesny druk YPUky RFN NOY god U kąpec \ALA ALA god 9 cs dór JARACZA god 8 Ddy TATR 7 god Tyus Romek ATomek GALRA KONTANTGO MACKCZA (Monusk ) god &8 ekspoycj s POZCHNY god Nedźedź kró Gneebor oo cynne od do ks do 8 MUZYCZNY god JA Mos7 ARLKN god O krobku krsnoudkch o se roce Mrys O(;ROb BOTANCZNY cynny od god do mroku!uza BATYK Jk o sę rob Chcgo UA od 8 god sens nocny fmu predpremeroego cyną Us dogoą Bey Bue frnc od 8 odl O HTOR RUCHU ROLUCYYNGO (Gdńsk \ od 7 ODDZA RADOGOCZ (Zger sk 47) ;od 98 ARCHOLOGCZN BTNeGBA KNA ANOO Jk o sę rob Chcgo UA od 8 god 7 9 PRZDON Po godch UA od 8 god 7 9 POL Obcy decydujące srce UA od god es OKNARZ Msj pecjns po od god U ens nocny f mu predpremeroego cyną są dogoą Bey Bue frnc god OLNOC ek drk Chńskej Dency UA od 2 god 2 7 er rek pol od 2 god 9 A Pó!rem pó sero UA od 2 god Msj ng od god TUDO Dno emu Ameryce c UA od 8 god 7 ZACHĘTA TYLOY cesny śneg Mochum jug od 8 god 7 Psy ojny UA od 8 god 9 TATRY MALTUDYYN Mk Króó po od od 8 DKM ujon Lurec fes fmoych god 8 8!O OKA Duch UA od god GDYNA Kno non sop od god 9 do 22 o rny nc sę ne so po od &ALA Bens mknęy god dek mmo o UA od 8 god 8 MLODA GARDA N cość po od 8 god Konk Grbusek rd bo god 2 MUZA Ne końcąc sę opoeść RFN bo go 6 Gnr Bevery Hs UA od 8 god 8 MAJA Bueck po bo god s Pofegne yuem Pocjnk frnc od 8 god 8 POKOJ sense mknęe god 8 2so uo cudone decko pokd bo god 7 Och Kro po od god 9 ROMA Cene śmerc fp od 8 god 6 9 ens mknęy god 2 Kenc nfe ubą mknęych skepó yesek rodju Necynne poodu choroby bo Necynne poodu pęknęc rury Pyją cy o by ne fkcj? Gde pecąk ydu hndu? Proponujemy ęc ne drż nć kenó Yesć bckę KLP NCZYNNY Z POODU ZAMKNĘCA Tego rgumenu nk ne podży Chyb że yży dr APTK Ncm broskjego 89 Luomersk 46 OmpJsk Porkosk 67 Pbnce Arm Cerone Konsnynó do Gono Lock 6 Aeksndró Koścusk Oorkó Arm Ceronej 67 Zger korskego 6 Dąbroskego DYŻURY ZPTAL Chrurg uro sp m Jonscher (Mono 4) Neurochrurg p m Kopernk (Pbnck 68) Okusyk sp m Jon scber (Mono 4) Chrurg decęc p m Berckego (Pbnce Kqroesk 68) Lryngoog decec p m Konopnckej (por 6/) Chrurg scękooro TOK Boek Loek D! p m Brckego (Kopcńkm Zchode po bo skego 22) god 6 Pryne śedo Lryngoog p m po od 8 god 8 Progo (ócńsk 9) T C K Deerery c po od Toksykoog nsyu Mdy god 6 cyny Prcy creresy 8\ TATRY L reoucj ojny domoej Nd!eM rd bo god uo 7 9 OJUZ Anur o Bse po bo god 8 żyć umre Los Angees UA od 8 rod us enero!og! ormooc Prycodnf (Zk 44\ Dor pomoc okusyc poskej Gbne cynny od do rno dn pos2pdne dn one od prcy c dobę Te \7 DZNK ODZK dennk Robo&neeJ póden ydncej PrsKsążkRuch ydc 6dke ydnco Pruoe ódź u senkec / Dru Prsoe Zkdy Grfcne odl Redguje koegum Redkcj kod 9 ódź u Porkosk 96 Adres pocoy DŁ ód skr poc 89 Teefony cen r 29 (ący syskm dm) Redkor ceny Henryk end 648; sępcy redkor ceneo ; sekrer odpoedn sekrer 247 spry ms O 747; spoecnoekonomcne ; fooreporer 7897; kuur oś 626; spor 28! d ącnośc cyenkm nerenej Teefon Usu goy ; sprj erenoe 22 (rękopsó ne m6onycb redkcj ne rc) Redkcj oc Ogbsen nekrood Buro Rek m ()goseń Ł6cś ul Porkosk 96 el 6497 ul enkec e 29 ( reść ogoseń re dkcj e odpod) runk prenmen podją o!! dy PUPK PrsKsąkRuch or odpoedne nręcy pocoe DZNNK ŁODZK m ) B

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S

1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S 1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor 1 8:00-8:45 SK BHP-1/2 201 OE org-1/2 305 OE tpw-1/2 305 KK j.p 214 AM his 114 KA DzP-2/2 214 OW dzi-2/2 114 KA DzP-2/2 214 2 8:55-9:40 KK j.p 210 OE org-1/2 305

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. r n or Konkursu s ru ro o o s o n n u -166 o n ń r y u run k 182 s n o r s ru r s ę orcó prowadzonego przez R ono y o n ń - No M s o W Wy ł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. R N k 5 Sk P 12 Pńó Śąkh N 3/9 ń 2013 A kók h Zu Bńk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O uó k 2 - ó BUDONICZOIE BAJEK 6122012 Du Skń ą P k Zu bu ę, ku bk óżk uk O u O uk h ąę bą ę uk Pó ę ś R ę kó

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ᖧ劗C ᖧ劗C... 3 2 W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż ᖧ劗 W

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

PL B HUTNICZA BUP 16/ WUP 10/15. rzecz. pat. Andrzej Kacperski RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B HUTNICZA BUP 16/ WUP 10/15. rzecz. pat. Andrzej Kacperski RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220448 (13) B1 Recypospoltej Polskej 397952 31.01.2012 (51) Int.Cl. H03M 1/00 (2006.01) H03M 1/38 (2006.01) H03M 1/14 (2006.01) (54) (73) Upranony

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna doi: 10.15503/onis2017.385.396 Ro a syst Ó ks r ki h kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna A Dw j c I s S j, U s M j K. G 11, 87-100 T e-m l:. w j c @ m l.c m A strakt Te : W s m s m, m s j m m h (

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. Rs Ns k 5 Sk Ps 12 Psńó Śąskh s N 3/9 sń 2013 A ksók hs Z Bńsk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O s ó ks 2 - s só BUONICZOIE BAJEK 6122012 Skń są P k Z b sę, sk bk óżk s k O s O k hs s ąę bą sę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety Zesee pre pplres r prr prr r ere, prr pree prr s sep sr ble ; > s r J Ž ˆ š š š š Ÿ š š rr e pr r p Ws ble e p ere ps rps Trs r sr l Dse r r r r r r r r ere ers prr..2 6.2..7 2. 2. 7. 8....2.2 2. 7...2

Bardziej szczegółowo

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm):

- materia y pomocnicze - e) tabulatory do prawej (pozycja 2cm), dziesi tny (pozycja 8cm), do prawej (pozycja 12cm): - mteri y omocnice - TI - /3 0. 06 Z WORD I. Uruchom edytor tekstu MS Word, utór lik Formt.doc ustl ror ieru, mrginesy i rod sy tekst u yj c tbulcji: ) tbultor do leej n oycji 5 cm Polsk St Zjednocone

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo