Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,"

Transkrypt

1 Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy m iędzy obu g in a m i. Zgodnie z przyjętym Porozumieniem co roku w IV kwa- Jjale będzie przyjm owany pro- Jfr&m kontaktow Żerkowa i Gas- ~lte na rok następny. Gasselte to holenderska gmina płożona blisko granicy z Niemcami- Gminę, liczącą cztery tysiące Fjieszkańców, tworzą cztery wsie. ona charakter rolniczy, domin e hodowla bydła i przetwórstwo ziemniaków., Pierwsze spotkanie władz Żerow a i Gasselte miało miejsce.październiku 1991 r. w Żerkowie. W lipcu 92 czteroosobowa ^ egacja Żerkowa gościła trzy dni 1 Holendrów. Podpisanie um owy o współprajj było głów nym powodem ubieg- tygodniowej wizyty przedstawil i Gasselte. Goście odwiedzili T^że szkołę w Żerkowie, wzięli jjąział.w pierwszom ajowym festy- ^ w Żerkowie, spotkali się z mieszańcam i Chrzana, odwiedzili rfuzeum A. M ickiewicza w Sm ieł Wie. W czerwcu drużyny dziewcząt chłopców ze Szkoły Podstawó- W dniu 30 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół Zawodowych N r 1w Jarocinie odbyło się Jarocińskie Dyktando 93. D r u ż y n o w o z w y c ię ż y ła S z k o ła P o d s ta w o w a N r 1 w J a ro c in ie, a in d y w id u a ln ie K a ta r z y n a G a u z a z K o m c rz a. Wyniki szczegółowe oraz opinie przedstawiamy na str. 4 i 5. (fot. J. Zwierzycki) wej w Żerkowie w ezm ą udział w corocznym, m iędzynarodowym turnieju piłki ręcznej w Gasselte. O k ) Prywatyzacja w JAFO 9 kw ietnia 1993r. zarejestrowana została w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Kaliszu Jarocińska Fabryka Obrabiarek 'T o nar - Jafo Spółka Akcyjna. Tym samym Jafo wkroczyło w pierwszy etap przekształceń własnościowych stając się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W skład rady nadzorczej wchodzą: Karol Czajkowski - głów ny specjalista w Departamencie Selekcji i K om ercjalizacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Magdalena Gębka - prawnik z Poznania, Krzysztof Pietrkiew icz - inżynier elektronik z Poznania, W itold Zeidler - dyr. ekonom iczny w Zakładach Spirytusow ych w Luboniu oraz dwóch przedstawicieli załogi: Zygm unt Cypryan i mgr inż. Marian Michalak. Prezesem zarządu jest inż. Stanisław Rajczewski, a członkam i zarządu Franciszek Dostatni i Mariola Krzywania. Fundusz akcyjny spółki, podzielony na akcji po looooozł każda, wynosi około 52 m ld., a fundusz zapasowy około 38 mld. Prezes Rajczewski pytany o plusy wynikające z przekształcenia powiedział: Jest to zmiana sytuacji firm y. Jako spółka jesteśmy bardziej wiarygodni dla rozmówców zagranicznych, łatwiejsze więc będą poszukiwania partnera kapitałowego lub do joint venture. Poza tym przekształcenie um ożliwia nam przystąpienie do bankowego porozumienia ugodowego. I jeszcze jedno, w nowej sytuacji wierzyciele mają prawo wejść w posiadanie akcji za zobowiązania. Jest to sposób pozbycia się obciążających firm ę długów. Pracownicy Jafo z mocy prawa przeszli do spółki. W przyszłości, po wejściu w życie "P aktu o przedsiębiorstwie" otrzym ają 10% a kcji za darmo, a 10% będą m ogli kupić po cenach preferencyjnych. opisanie umowy było okazją do spotkania delegacji Gasselte z radnymi fot. Jerzy Stachowiak Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, i^e ż y c z te ry k u p o n y z k o le jn y c h n u - Grów G azety Jaro cińskiej (od nu- ^ru 15 d o 18 G a z e ty ) w y c ią ć i n ad e- ' c (lu b d o s ta rc z y ć ) do B iu ra O gło- (R y n e k R a tu s z ) n a k a rc ie p oczto - v j z n a z w is k ie m i adrese m. S pośró d ^ s ła n y c h k a r t w y lo s o w a n a zo sta l i p u b lic z n ie w d n iu 15 m a ja b r. bota) o godz przed B iurem O głosze ń G a z e ty (R y n e k R a tusz) n a g ro d a w w y s o k o ś c i 1 m ilio n a z ło ty c h o ra z d w ie n a g ro d y w w y s o k o ś c i 200 ty s. zł. KUPON G.J. NR 18(136) K onkurs o m ilion Jarocin Woda dla kolejnych wiosek Mieszków i Radlin będą następnymi wioskam i zaopatrywanym i w wodę z ujęcia w W ilkow yi. Zanim to jednak nastąpi stacja zostanie powiększona o kolejne dwa hydrofiltry. Jej rozbudowa ma trwać cztery miesiące. Zapadła również ostateczna decyzja odnośnie budowy rurociągu przesyłowego d łu gości 8 km, łączącego Witaszyce ze Stefanowera. Inw estycja pow inna być gotowa na koniec czerwca. Do tego wodociągu podłączonych zostanie 60 odbiorców in dyw idu alnych i zbiorowych z Prus oraz Witaszyc. (rk) Maturzystom POŁAMANIA PIÓR!

2 ,G.J. 2 INFORMACJE Nr 18 (136) 7 m aja 1993 Sławoszew ma świetlicę Z udziałem władz gm iny Kotlin, pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i m ieszkań ców w si odbyło s ię w niedzielę uroczyste otw arcie ś w ie t licy w S ław oszew ie. Wstęgę przecinali: w ójt K otlina W alenty K waśniewski, przewodniczący Rady Gminy Jan S p ita ln ia k, kom endant gm inny OSP H enryk P luta, przewodnicząca Koła Gospodyń W iejskich w Sławoszewie B arbara D orsz. Poświęcenia św ietlicy dokonał ks. proboszcz Jerzy R ychlew ski. Sym boliczny klucz do obiektu odebrał z rąk wójta przewodniczący społecznego kom itetu budowy K azim ierz Jazgar. W yróżniający się przy budowie mieszkańcy wsi oraz K oło Gospodyń W iejskich i Ochotnicza Straż Pożarna B ez p ra cy ze Sławoszewa zostali uhonorowani przez Radę Gminy dyplomami. Inicjatorem budowy świetlicy byli strażacy. Z braku środków budowa trwała k ilkanaście lat. Przekazane w ubiegłym roku przez Radę G m iny 360 m in zł pozwoliło oddać świetlicę do użytku. Pierwsze piętro budynku zajmuje bardzo duża sala z zapleczem kuchennym. Na parterze znajduje się biblioteka, pomieszczenia OSP, jest również miejsce dla poczty. Podczas uroczystości otwarcia, w związku ze świętem strażaka, wręczono także odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzym ali M arian Orpel i E ugeniu sz W izner. Siedm iu strażaków udekorowano medalami srebrnym i, dwóch brązowym i. Kilkunastu młodszych członków OSP otrzymało odznaki Wzorowy Strażak. <jk) Liczba bezrobotnych zarejestrow a n y c h w R e jo n o w y m U rz ę d z ie P ra c y w J a ro c in ie w p ią te k, 30 k w ie tn ia, w y n o s iła 4897 i b y ła id e n ty c z n a ja k ty d z ie ń w cze śn ie j. W c ią g u ty g o d n ia zarejestrow ało się 29 now ych bezrobotn y c h. S pośró d 29 osób s k re ś lo n y c h z ew idencji 23 podjęły pracę, ( rj) Dyżury aptek D o 9 m a ja d y ż u r n o c n y w godz pełni apteka Flos Rosae (Jaroc in, u l W ro c ła w s k a 9, te l ). O d 10 m a ja d y ż u r p rz e jm u je a p te k a A s p i- r y n k a (J a ro c in, u l. H a lle ra 14, te l ). A p te k a d y ż u ru ją c a je s t ró w n ie ż czyn n a : w sobotę od 8.00 do 20.00, w niedzielę od 9.00 do Urodzenia K a m il K ry ś M a c ie j K ra k o w s k i P a u lin a P rz e s ta c k a Jo a n n a D e fito w s k a A le k s a n d ra G ry g ie l A n n a B a z a rn ik H u b e rt R z e p c z y ń s k i M a c ie j B u d z y ń s k i P a tr y k U rb a n ia k A d a Z a w o rs k a P io tr Baranek O d r z u c o n y w n io s e k o z a s tę p c z ą s łu ż b ę w o js k o w ą Kolejny wyrok? W S ądzie Ś lą s k ie g o O k rę g u W o js kowego we W rocław iu 5 m aja br. odbyła się rozpraw a, w któ re j oskarżon y m b y ł R y s z a rd B a ra n e k z J a ro c in a. G ro z i m u k a ra p o z b a w ie n ia w o ln o ści za uchylenie się od obow iązku odb y c ia s łu ż b y w o js k o w e j. W K U w K a liszu odm ów iło skierow ania go do odb y c ia zastępczej s łu ż b y w o js k o w e j. R y s z a rd B a ra n e k d e k la ru je się ja k o p a cyfista. S e r d e cz n e p o d z ię k o w a n ie K sięd zu P r o b o sz c z o w i P arafii Św. M arcin a, P a n u O rg a n iście, C h órow i z P arafii C h ry stu sa K róla, R o d zin ie, Z n ajom ym, S ą sia d o m oraz W szystk im, k tó rzy z a m ó w ili M sze Św., z ło ż y li k w ia ty i u c z e s tn ic z y li w ostatn im pożegn an iu ś. K a ta r z y n y K o stu j sk ła d a sy n o w a z d z iećm i P a n u D r. S ta n is ła w o w i N o w a k o w s k ie m u za d łu g o le tn ią o p ie k ę n ad ś. p. K a ta r z y n ą K o stu j Kronika policyjni W piątek, 23 kw ie tnia, w Jarocin1 p o p e łn iła s a m o b ó js tw o 4 7 -le tn ia b ie ta. U w a g a! F a łs z y w e K o le jn e c z te ry fa łs z y w e banknot m ilio n o w e z a trz y m a n o w ja ro c iń s k i^ b a n k a c h. W s z y s tk ie p o c h o d z i z w p ła t z naszego te re n u. A ż tr ^ w p ła c a n e b y ły w p ią te k. P rzyp om infc m y, że b a n k n o ty p ra w d z iw e ró ż n ią St ty m od fa łs z y w y c h, że p osia d ają wypjf k ły d ru k. Pocierając palcem p o w ie j1 c h n ię u b ra n ia p o s ta c i n a b a n kn o Ą ] lu b c y fry oznaczające w a rto ś ć b a i^ j n o tu p o w in n iś m y w y c z u ć c h r o p o ",J. tość nad ru ku w tych miejscach. i jti K r a d n ą s a m o c h o d y i; N o cą 2 3 /2 4 k w ie tn ia z p a r k in g u 1* os lecia w J a ro c in ie n ie z n ^ spraw cy skra d li volksw agena go^t 0 n u m e rz e re je s tra c y jn y m K Z I 3 4 lj w a rto ś c i 130 m in zł. N a s tę p n e j n o fl z p a r k in g u n a os. K o n s ty tu c ji 3 s k ra d z io n y z o s ta ł fia t 125 p o n u m e ff re je s tra c y jn y m K L I Ś la d y m a n ia w y k r y te z o s ta ły w d w ó c h nych sam ochodach - d użym 1 polonezie - stojących tej nocy na ty. s a m y m p a r k in g u. Z ło d z ie je n ie dw sobie je d n a k ra d y z z a b e z p ie c z e n ia!^ N a pocie sze nie z p o lo n e z a z a b ra li kaset m agnetofonow ych. < Śluby 8 m a ja P io tr M a s ło w s k i (J a ra c z e w o ) - A n n a S k o w ro ń s k a (W o jc ie c h o w o ) M arek O lgrzym ek (M ieszków ) - Wiesław a Jóskow iak (Nosków ) Zgony J ó z e f K u b ia k (B a c h o rz e w ) D anuta Banach (Jarocin ) Jan P ło n k o w s k i (K a d z ia k ) P io tr G oźd zia szek (W rze śnia ) H e n r y k W o jc ie c h o w s k i (W ita szyce) A le k s a n d ra N o w a c k a (J a ro c in ) C ze sła w P a n e k (W o lica K o z ia ) M a ria K u ja w a (W ola K sią ż.) A n to n in a K u b ia k (W ilc z a ) R o d zin o m z m a rły c h s k ła d a m y w y ra z y w s p ó łc z u c ia i w y ją tk o w ą tr o sk liw o ść oraz za p o m o c w k ażd ej c h w ili s e r d e c zn e p o d z ię k o w a n ie sk ła d a sy n o w a z d zie ćm i S e r d e c z n e p o d z ię k o w a n ie L ek a rzo m, P ielę g n ia r k o m i c a łem u p e r so n e lo w i od d zia łu w e w n ę tr z n e g o szp ita la w J a ro cin ie za okazaną trosk liw ość w ostatnich godzinach życia K a ta r z y n y K o stu j sk ła d a sy n o w a z d z iećm i Z w to r k u n a środę z p iw n ic y n a ^ e W ę g lo w e j w J a ro c in ie s k ra d z io n o Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 kwietnia 1993 r. zm arła w w ieku 82 lat nasza ukochana M a tka, Teściowa I i Babcia S te fa n ia N ie d b a ła Pochowana została w dniu 28 kwietnia 1993 r. 11 na cmentarzu Naramowickim w Poznaniu w sm utku pogrążona Rodzin*11 i B

3 ^ 1 8 (136) 7 m aja 1993 r. I N F O R M A C J E G.J. 3 / - i c *. C /s tc j/ ^ 0 d$b P^O i f e ) dfe j& } ^ ^y rodzice dzieci uczęszczają- ych do P rzed szko la n r 4 w Jaroci- ^le>po p r ze c zy ta n iu w gj N r Wzmianki o za m kn ię ciu tegoż ^Tzedszkola od d n ia 1 w rześnia 993 r. jesteśm y oburzeni ta k ą de- Z a rządu Miejskiego. dstawą zam knięcia przed- Szkolajest z a k a z p ro w a d ze n ia ż y t n i a zbiorow ego ze w zg lęd u n a ; afc bieżącej w ody, w y d a n y Zez Terenow ą Stację S a n ita r- P idem iologiczną. jl rzedszkole istnieje ju ż kilka- Zle$iąt lat i przez cały ten okres ZQ'notow ano żadnego p r zy p a lą u za tru cia zbiorow ego i n ig d y l a9"a nie miaza za strzeżeń do 1T Zlkvości funkcjo no w a nia plac k i. Docenić n a w et trzeb a zw ię- \*.0riy w ta kiej sytu a cji w ysiłek, ej obsługi p rze d szk o la w u trzy - 0i czystości, p orządku i higiei fi th ta i est tym bardziej dene- J ^ c a, że w n a jb liższy m półs{ CZu p rzew id zia n e jest w odociąpv Jeanie całego osiedla, o które e^ k a ń c y w a lc zą ju ż od lat. Bio- P d uw a g ę oddalenie o ok.,vvfł^ od najbliższego przedszkola, p d ;;n ści w yn ika ją ce z dow o zu ^ c i ra z dodatkow e ko szty z ty m toic t Ązane chcem y w y r a z ić sw e u ^ W o w o le n ie o ra z protest przeols-j^kiemu postanow ieniu. 44 i łv r «' k, T omunie Co roku, w m aju, w e w szys- Parafiach k atolick ich od- aift ^ uroczyst ś ć przyjęcia i: er^ szej K om unii Św iętej Uczniów klas n. [ W stępnym n u m erze napi- 0 Ily szerzej o przeb iegu tych c*ystości. D ziś natom iast po- C zy po to n a n a s zy m osiedlu o tw ierano p rzed la ty jed y n e przed szko le a b y je tera z z a m y k a ć i najm ło d sze pokolenie ska za ć n a oczekiw anie w m rozie n a autobus? P rzecież z opieki w ty m p rzed szko lu ko rzy sta ły i ko rzy s ta ją dzieci z osiedla N r 5, osiedla Ł u g i i osiedla p r z y ul. Polnej. D odać trzeba, że w szy stk ie te osied la ro zb u d o w u ją się i ja k do tej p o ry przed szko le jest potrzebne i będzie w przyszłości. M a m y nadzieję, iż Z a r zą d M iejski w Jarocinie zm ieni sw ą decyzję, choćby ze w zg lęd u n a n a sze dzieci, które w edług głoszonych haseł p o w in n y być i W asze, rodzice dzieci z p rzed szko la n r 4 W sprawie nieruchom ości przy ul. Wrocławskiej w płynęło do redakcji pism o Urzędu Rejonowego w Jarocinie: U rząd R ejonow y w Jarocinie - O d d zia ł N a d zo ru B udow lanego zgodnie z art. 61 p a r. 4 u sta w y z d nia 16 V I K odeks postęp o w a n ia a dm inistracyjnego, za w ia d a m ia, że z u rzę d u w szczęto postępow anie w spraw ie uporządkow ania nierucho;mości w Jarocinie p r z y u l. W rocław skiej - d z ia łk a n r Z dotychczasow ych ustaleń w y n ika, że w / w nieruchom ość w y m a g a pilnego u p o rzą d - Parafla C hrystusa K róla m aja, godz Parafia Ś w ię teg o M arcina - 9. i 16. m aja, godz i Parafia Ś w ięteg o A n ton iego - 2. i 9. m aja, godz G m iny: K otlin m aja, g:odz Jaraczew o m aja, godz N ow e M iasto m aja, godz Ż erków - 2. m aja, godz (hs) ko w a n ia a istniejący (częściowo rozebrany) budynek nadaje się jed y n ie do rozbiórki. W z w ią z k u z p o w y ż s zy m w d n iu 26 kw ietn ia br. (ponied zia łek) o godz przeprow adzone zostaną kom i syjn e oględziny w / w nieruchom o ści. (...). (pism o otrzym ały zainteresowane osoby) D laczego nie m a u w a s ko n ku r sów a rtysty c zn y c h d la a m atorów, np. fotograficznego, m alarskiego czy m iło śn ikó w słow a w ierszem pisanego? M oglibyście n a d ty m pom yśleć. M ateriały sam e do w a s p rzyjd ą, a g a zeta n a p ew n o n a ty m nie straci. (A d a lb ert P. - anonim ) Zarzut, iż gazeta nie organizuje konkursów dla amatorów jest nie na m iejscu - przykładem trwający obecnie konkurs fotograficzny orgazizowany w spólnie z Muzeum R egionalnym w Jarocinie czy zakończone Jarocińskie Dyktando. Z pew nością przyjdzie pora na utwory literackie... (red.) Jesteśm y lo ka to ra m i bloku p r z y ul. M oniuszki w Jarocinie. O d p e w nego cza su m a m y kłopot z odbiorem program ów telew izyjnych. P ła cim y z a antenę zbiorczą, k tó ra b yła ju ż od p o c zą tk u ja k się w p ro w a d za liśm y. P o rozm ow ie w Z a rzą d zie o n iesłu szn ym, w g nas, doliczaniu do czyn szu opłaty za w / w a ntenę p rzy sła n o n a m do dom u ekspertów od konserw acji i oka zu je się, że fir m a od sa telity za w ła szczy ła sobie w m ontow ane od p o czą tku kable, n ie licząc się z w olą lokatorów i p rzy m u so w o ka że sobie płacić z a nieko rzysta - nie z ich usług. P o nadto p o d w yżs zy li sobie od 19 kw ietn ia 1993 r. opłatę z 4 tys. z ł do 20 tys. zł. Jesteśm y ren cista m i i n ie sta ć n a s n a takie w y d a tk i i to za w sze po 15 bm, kiedy czynsz jest ju ż zapłacon y. P ro sim y od u w o ln ie n ia n a s od satelity, n a którą nie w yra ża liśm y zgody. (nazw iska znane redakcji) W z w ią z k u z n o ta tką w G azecie N r 16 w ru b ryce L is ty od C zytelników o nie w chodzeniu z dziećm i do sklep u proszę o p rzyjęcie m ojej w yp o w ied zi n a ten tem at. P a n i po w ejściu z d ziećm i do sklep u była zainteresow ana oglądaniem to w a ru n a kołach - dzieci jej n ie obchodziły. D zieci zerw a ły kotarę w kabinie, z rzu ciły b lu zki z w iesza kó w n a posadzkę, zerw a ły z żyłek to w a r w oknie w ysta w o w ym, a m a tk a n ie reagow ała. D o piero kied y zw ró ciła m tej p a n i uw agę by u w a ża ła n a sw oje dzieci to za częła się w y m ia n a z d a ń i pow ie d zia ła do dzieci - chodźcie, bo m oże tej p a n i coś zjecie. Ciekawe, że in n e m a tk i w ch o d zą do sklepu z d ziećm i i p o tr a fią zainteresow ać się n im i i oglądać tow ar. Z a sta n a w ia m się czy zw rócenie tej p a n i u w a g i n a tem a t dzieci m a coś w spólnego z obsługą. T a p a n i z a rzu c a m i b ra k uprzejm ości i dobrego w ych o w a n ia. N iekied y w a rto się n a d ty m za sta n o w ić i pom yśleć o sobie... (sp rzed a w czyn i - n a zw isk o zn a n e redakcji) ZAKŁAD MECHANICZNO-BUDOWLANY J a r o c i n u l. Ż e r k o w s k a 2 2, św iadczy usługi ślusarskie i budowlane w pełnym zakresie oraz posiada w ciągłej sprzedaży dachówkę i kostkę brukową (w różnych kolorach i kształtach) Ceny konkurencyjne (fot. J. Stachowiak) (f 661)

4 G.J. 4 JAROCIŃSKIE DYKTANDO Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. Zgodnie z zapow iedziam i - 30 k w ietn ia 1993 roku w au li Zespołu Szkół Z aw odow ych Nr 1 odbyło się Jarocińsk ie D yktando 93. Do pisania dyktanda przystąpiło sześćdziesieciu trzech uczniów z dw u dziestu jed en szkół, sied em n astu dyrektorów i trzech nauczycieli. Obecna była przedstaw icielka w ładz ośw iatow ych - M aria Roszyk. Teksty dyktand - odrębny dla uczniów, odrębny dla pedagogów - zostały napisane przez Aleksandrę Pilarczyk i zaakceptowane przez prof. dr hab. Z dzisław ę K rążyńską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. D yktando dla uczniów Każdemu tłuką się po głowie jakieś mrzonki. Czas pokaże, czy pozostaną one nie urzeczywistnione. Ja wym arzyłem sobie, że w przyszłości zostanę dziennikarzem. I będę dążył do tego celu, chyba że ni stąd. ni zowąd zm ienię zdanie. Albożby mogło być dla mnie coś bardziej przyjemnego i pożytecznego niż tworzenie drapieżnych superreportaży? Bez wahania odpowiadam: nie. Będę dobrym dziennikarzem, choćbym miał sczeznąć! Nikom u nie będę schlebiać, zaatakuję każdego, kto zbytnio zhardział. Na pewno nie będę się zajmował błahym i sprawami. Nie dla mnie humoreski, żarciki z życia w y ższych sfer i inne takie koszałki-opałki. Zamierzam się wyspecjalizować w problem atyce zagranicznej, szczególnie w stosunkach polsko-francuskich. Będę raz po raz w yjeżdżał na Zachód, przede w szystkim do Francji. Już dziś się cieszę na te upalne dni, które spę- Problemy Żaden z uczniów biorących udział w dyktandzie nie zapisał poprawnie całego tekstu. Zwyciężczyni - Kasia Gauza uzyskała 25 punktów karnych. Wynika to zapew ne z faktu, że tekst, który trzeba było napisać ze słuchu był trudny. Oprócz nazw własnych, na które najbardziej narzekali uczniowie, kłopoty sprawiała pisownia nie z im iesłowam i, nie uspraw iedliw ione - bardzo często zapisywano łącznie. Wyraz obieżyśw iat dla wielu uczestników był wyrazem nieznanym, nowym. Zapisywano go jako: o bierzy św iatow y albo o w ieży św iatow i. Podobne problem y stwarzały wyrazy: sczeznąć ( strzerznąć ) i albożby (alboż m y ). Wielu uczniów miało też kłopoty z zapisaniem: ni stąd, ni zow ąd, m rzonki, wzdłuż i w szerz. Uczniowie otrzymywali też punkty karne za błędy interpunkcyjne. Było ich sporo, mimo że tu Komisja dopuszczała różne warianty - nie trzymano się ściśle interpunkcji zastosowanej w tekście wzorcowym. Trudny tekst dyktanda pozwolił wyłonić najlepszych, a to przecież było celem konkursu. dzę na Lazurowym Wybrzeżu czy w Paryżu..jDto obżeram się łatwo strawnym i owocami morza, oto przem ierzam wzdłuż i wszerz Pola Elizejskie albo hucznie świętuję wespół z przyjaciółmi rocznicę rewolucji francuskiej. Jakżeż to dziś nierealne! A przecież wierzę, że jednak ujrzę w Luwrze Venus z Milo czy portret Mony Lizy Leonarda da Vinci. Jako dziennikarz zaangażowałbym się również w działalność antywojenną, starałbym się przeciwdziałać nienawiści i nie usprawiedliwionym niczym sporom natury rasowej bądź religijnej. Niech chrześcijanie, żydzi i wyznaw cy islamu żyją w zgodzie. Choćby mi było nie najłatwiej, będę pracować niestrudzenie dopóty, póki nie osiągnę wym arzonego celu. Wiem, że najpierw muszę zdobyć solidne wykształcenie. D latego pilnie uczę sie historii, geografii, dużo czytam i wkuw am słów ka z francuskiego i angielskiego. Staram się posługiwać tymi językam i na co dzień. Dziś na przykład służyłem za tłumacza pewnemu amerykańskiemu turyście - obieżyśw iatow i z krwi i kości. Zdarzyło się to zresztą nie po raz pierwszy. Doskonalę także um iejętności poprawnego wypowiadania się po polsku. Co prawda nie najlepiej znam jeszcze zasady or- Wbrew pozorom dyrektorzy szkół i nauczyciele nie mieli w cale łatwiejszego zadania. Trzeba m ieć w iele wyobraźni, żeby zapisać rzucić jako "żóćidź albo jakżeż jako jag rzesz. Czasem jednak się nie udawało i... wyrazy (np. ohyda, chybotliw y ) zostały zapisane całkiem poprawnie. Zarówno uczniowie jak i dyrektorzy będą zapew ne pracować nad sobą, poprawią swój warsztat, tak by w przyszłym roku wypaść jeszcze lepiej. Gazeta Jarocińska nie poprzestanie bowiem na jednej edycji Jarocińskiego Dyktanda. Będziemy kontynuować organizację imprezy, która przyczyniając się do doskonalenia umiejętności poprawnego pisania, jest jednocześnie zabawą i uczciwym współzawodnictwem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w szyscy dyrektorzy włączą się do tej zabawy i żadna drużyna nie zostanie ukarana brakiem czasu" dyrektora. "Gazeta Jarocińska składa serdeczne pod ziękow an ie dyrekcji Zespołu Szkół Z aw odow ych Nr 1 w Jarocinie za w ydatn ą pom oc w organizacji imprezy. Henryk Zieliński - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1jeszcze nie wie, że je9 uczniowie, spisali się tak dobrze (fot. J. Zwierzyd tografii i interpunkcji, ale raz-dwa się ich nauczę. Trzeba by się jeszcze bardziej zmobilizować do pracy! Może by tak w wakacje znaleźć trochę wolnego czasu i wziąć udział w zorganizowanych przez Gazetę Jarocińską letnich warsztatach dziennikarskich? Pew nie w ytłumaczono by nam i pokazano, jak powstaje gazeta i jak przebiega jej kolportaż. Na razie w iem na ten tem at niezbyt w iele, a chciałbym we wrześniu wydać pierwszy numer gazetki szkolnej. Od dziś mógłbym ew entualnie zacząć zastanawiać się nad jakim ś oryginalnym tytułem. Pożądane byłoby, aby tenże tytuł zaskakiwał całą niesforną młodzież i przyciągał jej uwagę. Jak w ięc nazw iem y naszą gazetkę? Może "Duże Wiadomości Małych M ózgów? A może O nas i o nich? Pom yślę jesze o tym. Teraz najważniejsze jest, aby drużyna naszej szkoły zw yciężyła w konkursie Gazety Jarocińskiej. Jeśli wygram y, w nagrodę otrzym am y kom puter. Będziem y umieli go wykorzystać! Zasady oceniania dyktanda: 1.Błędy ortograficzne zostały podzielone na dwie grupy: grupa I - niepoprawny zapis w y razów z: ó, u, ż, rz, h, ch ; błędy w pisowni partykuły n ie z czasownikam i, rzeczow nikami, przym iotnikam i i przysłówkami; błędy w pisowni partykuły by z osobowymi formami czasownika. W trakcie pisania grupa II - pozostałe błędy orto' graficzne 2.Za popełnienie błędu zakwal#' kowanego do I grupy uczeń otrzy mał 3 punkty karne. 3.Za popełnienie błędu zakwalifr kowanego do II grupy uczeń otrzy' mał 2 punkty karne. 4.Za każdy błąd interpunkcyj*1? uczeń otrzymał 1 punkt karny. D yktando dla dyrektorów Jakżeż trudno być dyrektorek Niby rządzę, a tak naprawdę ^ ciąglę spełniam czyjeś żądani?; Niekiedy m iałbym ochotę rzuc]c to wszystko, przedzierzgnąć Stf w obieżyświata, zapom nieć o c ' dziennym zm ęczeniu i rozdrażnij niu. Chciałbym w łóczyć się po g0' rach, słuchać śpiew u ptaków, żeć w cieniu drzew, skradać s1^ i obserwować z ukrycia płochli^e zwierzęta. A le cóż, jest to niemo2' liwe. A to dach przecieka, a 1 młodzież poszła na wagary, a zima idzie, mróz chwyta, a kalorf fery nie grzeją... Trzeba by całego dnia, żeby mienić w szystkie ewentualnoś^ Czyhają na m nie też innego rodz3. ju niebezpieczeństw a, na przykł? dyktando ortograficzne. Czy ) mam czas studiować słown1^ i uczyć sie, jak się pisze: gżegż# ka, błahy, chybotliw y, oltf da, rzeżucha? Cóż to? Już W? niec dyktanda? A ja w łaśnie & rozkręciłem. D yrekterzy i nauczyciele mieli zadanie popełnić jak najw ię^ błędów ortograficznych. Za każ^*, błąd otrzymywali jeden punkt- (fot. J. Zwierzy

5 Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. JAROCIŃSKIE DYKTANDO G.J. i Wyniki Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Ciesielska, mgr Stanisław Komendziński, mgr Laura Paluszkiewicz, m gr Aleksandra Pilarczyk, dr Andrzej Sieradzki (z Uniwersytetu Adama M ickiewicza w Poznaniu), mgr W ładysław Staśkiewicz (przewodniczący komisji) 1*»gr Hanna Szatkowska, sprawdziła 63 dyktanda napisane przez Uczniów z dwudziestu jeden szkół Podstawowych. Nazwiska uczestników konkursu były utajnione aż do ^Oftientu podliczenia punktów karach. Wtedy dopiero otwarto koperty zawierające numer dyktanda i daosobowe ucznia oraz ustalono kolejność poszczególnych uczestników. oto lista piętnastu najlepszych: i nazwisko Szkoła ilość pkt. O rn y c h 1. Katarzyna Gauza SP Komorze Ewa Zarzycka SP Nr 1 Jarocin Sławomira Kaczmarek SP Cielcza Maciej Pietras SP Nr 5 Jarocin Marcin Ratajczak SP Nr 4 Jarocin Marcin Berlak SP Nr 2 Jarocin Wojciech Cyplik SP Chocicza Anita Zmyślona SP Nr 1 Jarocin Alicja Bernard SP Nr 4 Jarocin Michał Szczęsny SP Magnuszewice Monika Kruszyńska SP Komorze Marta Zygulska SP Nr 5 Jarocin Izabela Linkowska SP Jaraczewo 46 p P ^u sja konkursowa. Od lewej: A. Pilarczyk, W. Staśkiewicz, H. Szatkowska, B. bielska, A. Sieradzki, S. Komendziński (fot. J. Zwierzycki) 14. Magdalena Florczak SP Nowe Miasto Magdalena Raźniak SP Wilkowyja 48 NAGRODY INDYWIDUALNE I miejsce: reprint Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, trzytomowy słownik języka polskiego, słownik ortograficzny języka polskiego, dres II miejsce: reprint Dziadów Adama Mickiewicza, słownik ortograficzny języka polskiego, dres m miejsce: reprint Qvo vadis Henryka Sienkiewicza, słownik ortogaficzny języka polskiego, dres IV miejsce: słownik ortograficzny języka polskiego, dres V miejsce: dres ś Na podstawie klasyfikacji indywidualnej dokonano klasyfikacji drużyn - sumując'punkty karne uzyskane przez reprezentantów danej szkoły. Niestety, aż cztery drużyny nie spełniły wymogu regulamininowego, jakim było przystąpienie do dyktanda dyrektora szkoły. W związku z powyższym Komisja nie uwzględniła wyników osiągniętych przez drużyny: Szkoły Podstawowej Nr 5(122 pkt. karne), Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Goli i Szkoły Podstawowej w Boguszynie. Uczniowie tych szkół podlegali wyłącznie klasyfikacji indywidualnej. Ponieważ drużyna Szkoły Podstawowej Nr 5 (mając 122 punktów karnych) zajęłaby III miejsce, Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić jej członków nagrodami indywidualnymi. A oto lista pięciu najlepszych drużyn: Szkoła ilość pkt. karnych 1. SP Nr 1 Jarocin SP Nr 4 Jarocin SP Komorze SP Jaraczewo SP Nr 2 Jarocin 171 Główną nagrodę - komputer IBM 386 SX 33 MHz 2 MB RAM, 80 MB HDD VGA mono, FDD 1.44 MB - otrzyma Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jarocinie. POZOSTAŁE NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH DRUŻYN II miejsce: dwa trzy tomowe słowniki języka polskiego, dwa słowniki wyrazów obcych, słownik ortograficzny języka polskiego HI miejsce: trzytomowy słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik ortograficzny języka polskiego Zgodnie z regulaminem dyrektorzy szkół przystąpili do pisania antydyktanda. Ich zadanie polegało na popełnieniu jak największej liczby błędów. Oto pięciu najbardziej antyortograficznych dyrektorów i nauczycieli: Imię i nazwisko Szkoła ilość pkt. Agata Rajczowska SP Gola 146 Janina Jędrzejak SP Wilkowyja 137 Hieronim Gabrysiak SP Golina 109 Wojciech Waszak SP Komorze 103 Jerzy Głowacki SP Magnuszewice 101 Ze zrozumiałych względów nie publikujemy pełnej listy wyników, jakie osiągnęli uczestnicy Jarocińskiego Dyktanda 93, wskazujemy jedynie tych najlepszych. Szczegółowe informacje i zestawienia przekażemy natomiast wszystkim szkołom, które przystąpiły do dyktanda. Uroczyste podsum owanie Jarocińskiego Dyktanda oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 maja br. o godz w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jarocinie. W r a ż e n i a K iedyś pop ełn iałem dużo błę- 0vv>to m oże i teraz się uda. Nie ^ J ti trem y, n a w et w nocy m i się ^ śniło - pow iedział jed en z dyl^ktorów szkół przed Jarocińsy1** D yk tan d em. ***ni dyrektorzy, którzy przybyli upalne, piątkowe popołudnie do uli technikum, by wspomagać reprezentantów swoich szkół, rów- 12 nie odczuwali tremy. Niektó- ty CO Prawc*a m id i nadzieję, że j statniej chw ili kom isja zwolni ^ z obowiązku pisania, ale byli gotowi zm ierzyć się z tym trudn i zadaniem. Tylko jeden z zapytanych dyrektorów przyznał k?. że system atycznie trenował. ^ ^ m iech em na ustach stwierdził, J" łatwiej jest jednak pisać nor- Jl^lne dyktando. Tego sam ego ^ n ia była polonistka pełniąca ^szkole obowiązki zastępcy dyreu^hyba będę miała w iększe prolę> y n [2 pozostali. Poloniści wie- >i rzeczy czynią odruchowo, jak j^ięs P aw łow a i to będzie dla dodatkowe utrudnienie, ^ y p u szczam, że tempo dykto- - ^ i a będzie szybkie i nie zdążę zastanowić, jak dany wyraz spaskudzić - powiedziała. W szyscy dyrektorzy przyznali, że jest to dla nich niezła zabawa. Poza tym, jak ktoś powiedział: Jest równouprawnienie. Skoro dzieci piszą, to dlaczego dyrektorzy m ieliby tego nie robić?. Dyrektorzy niechętnie odpowiadali na pytanie : dlaczego koledzy z innych szkół nie w zięli udziału w naszej zabawie?. - Może uważają, że dyrektorom nie w ypada brać udziału w takich konkursach, a może są chorzy? - odpowiedział z lekkim uśmiechem jeden z zapytanych. Oczekujący na swych podopiecznych nauczyciele stwierdzili, że pom ysł zaproszenia do konkursu dyrektorów był bardzo udany. - To niesam ow ita frajda dla uczniów. U czestnictw o dyrektora w konkursie bardzo dowartościowuje dzieci. Niestet, dyrektor mojej szkoły kategorycznie odm ówił udziału w dyktandzie. D zieci są teraz rozgoryczone. Kiedy zobaczyły, że inni uczestnicy mają obok siebie dyrektora, poczuły się w jakiś sposób zaniedbane i ogarnęła je momentalnie większa trema. Poza tym wiedzą, że nawet gdy dobrze wypadną, to i tak nie będą m ogły zająć żadnego m iejsca w klasyfikacji drużynowej. Obecność dyrektora odgrywa naprawdę bardzo istotną rolę - powiedziała jedna z nauczycielek. D zieciom biorącym udział w dyktandzie również spodobał się pom ysł, by dyrektorzy pisali dyktando. - To dla nas przede w szystkim motywacja i zabawa. Nasz dyrektor nie stracił autorytetu, wręcz przeciwnie, bardziej go polubiliśmy - stwierdził uczeń klasy VIII. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy zgodnie przyznali, że Jarocińskie D yktando cieszyło się wielkim powodzeniem w ich szkołach. Zainteresowanie konkursem było tak duże, że prawie w e w szystkich szkołach przeprowadzono eliminacje wśród uczniów, by w y łonić najlepszych. Uczestnicy dyktanda nie chcieli się przyznać do tremy. Wiemy jednak od opiekunów, że uczniowie, szczególnie najstarszych klas, byli trochę zdenerwowani. W iększość traktowała jednak konkurs jako zabawę i przedsmak egzaminów w stępnych do szkół średnich. Z w ypowiedzi uczniów i dyrektorów w y nikało, że nikt nic przyszedł na dyktando tylko dla nagród. - To m ożliw ość sprawdzenia się, nie tylko dla uczniów, również dla nauczycieli języka polskiego. Ortografia jest przecież bardzo ważna, ale niestety sprawia nam w szystkim w iele problem ów. Takie konkursy są w ięc bardzo potrzebne. Nagrody są oczyw iście ważne, kom puter czy słow nik przyda się każdej szkole, nie o to jednak chodzi - pow iedział jeden z dyrektorów. - Ta impreza to przykład tego, że można się dobrze bawić z ortografią. Tu nie chodzi o nagrody. Motywacją dla m nie była chęć sprawdzenia sw oich wiadom ości i porównania z innym i - stw ierdziła uczennica klasy VII. W iększość uczniów przyznało, że tekst dyktanda nie był zbyt trudny. Najwięcej problem ów było z interpunkcją i nazwam i w łasnymi: Lazurowe W ybrzeże, Pola Elizejskie, Leonardo da Vinci. Uczestnicy m ieli również trudności z pisownią tytułów czasopism i w yrazem albożby. Poza tym niektórzy narzekali na zbyt szybkie tempo dyktowania. U czestnicy i opiekunow ie mają nadzieję, że impreza b ęj iie kontynuowana. Zapowiedzieli już swoją obecność. Liczą również na to, że w przyszłym roku w konkursie będzie brało udział więcej szkół.

6 ,G.J. 6 INFORACJE Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. Wyciek amoniaku W dniu 28 kwietnia br. mieszkańcy Jarocina z bloków m ieszkalnych przy ul. Kościuszki zawiadom ili naszą redakcję, że dzień wcześniej z zakładów m leczarskich przy ul. Wrocławskiej nastąpił w yciek amoniaku, powodując duże zaniepokojenie społeczne. W czasie przeprowadzonych rozm ów m ieszkańcy stwierdzili: We w torek 27 kw ietnia br. o godz oraz o w pow ietrzu pojaw ił się gryzący zapach am o niak u. Z aw iadom iliśm y o tym zdarzeniu straż pożarną by coś zrobili, gdyż nie było m ożna w y trzym ać. W ieczorem było w idać ja k strażacy lali w odę na dachy garaży, traw n ik i i w ew n ątrz pom ieszczeń. Część ekipy poruszała się w m askach przeciw gazow ych, co zw ięk szyło n asze zan iepokojenie. W iększość z nas poczuła się zagrożona. W wyniku wydostania się oparów nikt nie ucierpiał, ponieważ w czasie polewania wodą gaz ulegał zobojętnieniu, łatwo rozuszczając się, tworząc wodorotlenek am onowy (wodę amoniakalną). Jedynie rozproszona część amoniaku w powietrzu w yw oływ ała podrażnienie błon śluzow ych i nieprzyjemne samopoczucie. W Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nic nie w iedziano o wycieku amoniaku i prowadzonych pracach w mleczarni. W czasie rozm ów dowiedziałem się, że Sanepid podejmuje interwencje gdy występują zatrucia. R ów nież o w ycieku amoniaku, planowanych rem ontach urządzeń w m leczarni i niepokojach społecznych nic nie wiedziano w Urzędzie Rejonowym w Jarocinie. Do m iejscowego pogotowia ratunkowego na szczęście nie w płynął m eldunek o zatruciu am oniakiem. N ależy sądzić, że Z TARGOWISKA P iątek 30 k w ietn ia (cen y w ty siącach złotych) N abiał: m asło śm ietankow e - 7,5 do 7,8; m asło roślinne (0,5 kg) - 10,5; m argaryna m leczna (250g) - 3,5; słon eczn a (0,5 kg) - 11; delikata (0,5 kg)- 14,5; kujaw sk a (0,5 kg)- 10; palm a (0,5 kg)- 7,8 jaja - 18 do 20 za m endel; śm ietana krem ów ka 4,5; Spożyw cze: m ąka w rocław s ka - 6,2; m ąka ziem niaczana - 10 do 11; żerkow ska - 5; tortowa - 7,2; cukier - 8,3; kasza jęczm ie n na - 6,5; kasza m anna 7 do 7,5; olej kujaw sk i - 16 do 16,5; olej z im portu -17 do 19; m ajonez - 7,5 do 8,5; kakao p olsk ie (loog) - 4,5 do 5; kak ao holen d ersk ie (250) -1 8 do 19; k aw a (100 g): A stra - 9; S u p er - 5,5; O rient - 5; czekolada A lpejska - 7,5; czekolada M ilano - 6; czekolada d eserow a - 7,5; czekolada z bakaliam i (200g) -14 do 18; m akaron (500g) - 7 do7,5; R yby: śled ź zielon y, płaty -18; filet z m ak reli - 23; m intaj tu sza - 20; m orszczuk - 26; dość silny wiatr wschodni spowodował przeniesienie się gazu w stronę osiedli (zlokalizowanych przy sam ym zakładzie) oraz jego szybkie rozcięczenie, przez co uniknięto poważniejszego zagrożenia. W Rejonowej Spółdzielni Mleczarskiej wyjaśnienia udzielił głów ny m echanik - Andrzej Lindner, który powiedział m. in.: D ok on yw aliśm y w ym ian y skraplacza par am oniau, a prace w y k on yw ał Zakład R em ontow o-m ontażowy Urządzeń Chłodniczych z W rocławia. W całej in sta la cji źnajd ow ało się 1,3 ton ciek łego am on iaku, który został odcięty. Jedynie w rurkach chłodniczych pozostały resztki substan cji. P rzy rozk ręcaniu części aparatu ry trochę pary przedostało się do atm osfery (w sposób kontrolow any). T akie napraw y skraplacza w yk on yw an e są co lat - w celu uniknięcia aw a rii. Jest rzeczą oczywistą, że przemysł mleczarski nie może funkcjonować bez urządzeń chłodniczych. Ciekły amoniak daje możliw ość utrzymania temperatury -10 C, ale najdrobniejsza nieostrożność m oże się skończyć tragicznie. Leszek Bajda Z pew nością OSM p o siadająca w c entrum m ia sta chłodnię, w której czy n n ik ie m chłodzącym jest am o n ia k, będzie sta ra ła się m in i m a lizo w a ć skalę zja w iska. Jest zdum iew ające, że m o żn a m ów ić beztrosko o kontrolow anej em isji do a tm o sfery szkodliw ego dla człow ieka gazu. M ieszkańcy blokó w położonych w sąsiedztw ie m leczarni m ają praw o do u zysk a n ia rzetelnej in fo rm a cji o p rze biegu zdarzenia. Niestety, p y ta n ia przedstaw iciela gazety w tej P ap ierosy: M alboro -1 8 do 32; D u m on t - 17; G old en A m erican - 15 do 17; Cam el - 16; Wiarus - 5 do 6; R adom skie - 5,2; Mars - 6,8 do 7,2; M ocne - 5; Club 92-4,9; Ś ro d k i czy sto ści: P o llen a - 12 do 12,5; Pollena TAED -18; Vizir - 19; A riel - 24,; Lanza N ow a - 21,5; L anza C olor - 24; E - 7,5 do 8 ; Saas - 13 do 16; OMO L iposystem - 24; OMO Color - 24 do 24,5; B ryza - 17,5; W arzyw a i ow oce: m archew - 14; seler - 13 do 15; por - 15; buraki - 4; pietruszka - 8 ; cebula 4; sałata - 5 do 6; kap usta - 14; pieczarki - 16 do 20; pom idory - 37; jab łka - 2 do 8; pom arańcze - 14 do 16; cytryny - 14 do 16; banany - 17 K w iaty : kalie - 1,5 do 3; gerbery - 1 do 4; goździki - 1 do 1,5; frezje - 0,5 do 2; róże - 4; lilie - 5; astrom eria - 4 S ad zon k i: kalarepa (pęczek)- 8; seler - 8; por - 10; kap usta - 8; kalafior - 8; pom idor (szt.) - 2 do 3; Zboża: pszen ica do 150; żyto -120 do 130; m ieszan k a -140 do 150; s p ra w ie z b yt często p o zo sta w a ły bez odpow iedzi. Jarocińska m leczarnia m a problem y z ochroną środow iska - do Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa powołana została dla przeprowadzenia przem ian w łasnościowych i strukturalnych państwowego sektora rolnictwa. Realizuje ona zadania określone ustawą z dnia 19 października 1991 r. oraz założenia polityki rolnej państwa. Podstawowym celem działalności Agencji jest jak najbardziej efektyw ne w ykorzystanie przejętego m ajątku rolnego pod w zględem produkcyjnym i ekonom icznym oraz włączenie go, drogą przemian strukturalnych i własnościow ych, w system gospodarki rynkowej. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa składa się z 14 oddziałów terenow ych. Oddział poznański obejmuje cztery województwa regionu Wielkopolski: kaliskie, konińskie, leszczyńskie i poznańskie. Proces przemian w łasnościow ych i restrukturyzacyjnych jest na tym terenie mocno zaawansowany. Do chwili obecnej przejęte zostało 90 % majątku byłych PGR-ów, na który składają się duże ilości trwałych i obrotowych środków produkcji pozwalających na szerokie m ożliwości produkcyjne. W wojew ództw ie kaliskim istniało 15 kom binatów PGR. Do połowy marca br. przejęte zostało 12, o łącznym obszarze ha, z czego stanow iły użytki rolne. W skład przejętego majątku wchodzą 64 zakłady rolne, 24 zakłady przem ysłu rolno-spożywczego (gorzelnie, masarnie, itp.) oraz 21 innych zakładów produkcyjnych takich jak m ieszalnie pasz, suszarnie, przzetwórnie warzyw. W rejonie Jarocina poznański oddział Agencji przejął trzy kombinaty. W lipcu 1992 r. KPGR Chocicza i KPGR Rusko, w październiku KPGR Raszewy. Proces resturkturyzacji rozpoczęto od określenia ich przeznaczenia i funkcji w now ym układzie gospodarczym oraz od zaprojektowania zmian struktury majątkowej. Reorganizacja tych przedsiębiorstw polega na wyodrębnianiu SSBSkm io M B in M & S S S B H H H H H H H i (fot. J. Stachowiak) kłębów czarnego d y m u unosząc& go się z k o m in a d o łą czył smród am oniaku. Do oburzenia mieszka ń có w - strach, (rpp) Co robi Agencja jednostek gospodarczych zdol' nych do sam odzielnego i efekty^' nego funkcjonowania w warufl' kach gospodarki rynkowej. Będ3 to gospodarstwa rolne utworzony na bazie byłych PG R-ów lub i0*1 części oraz inne jednostki gosp0' darcze (m łyny, gorzelnie, przetwórnie, placówki handlowe i usługowe). R ów nolegle wydzté' lane są niezorganizowane skład' niki m ienia tych przedsiębiorstw w postaci pojedynczych budy11'! ków, urządzeń i m aszyn z Prz*T ; znaczeniem do sprzedaży. Ponad' to w trakcie restrukturyzacji dzieła się grunty leżące poza głó^' nym obszarem gospodarstw w celu sprzedaży rolnikom indy' widualnym. W byłych kom binatach rejor^ Jarocina w ydzielono do sprzedaż} 1170 ha gruntów rolnych: w Chód' czy 682 ha, w Raszewach 288 fr ' w Rusku 200 ha. D o tej pory sprzj' dano z tego 492 ha: w Chociczy 28jj w R aszewach 112, w Rusku 1 ^ Oprócz gruntów rolnych w m ienionych przedsiębiorstwa*^ wydzielono również 12 samodziej' nych jednostek gospodarczy*^ (warsztaty, folwarki rolne, gorz^' nie) z przeznaczeniem do sprzed^' ży lub dzierżawy. Dotychczas dzierżawiono warsztat mecha*11' czny w Chociczy i zakład roli w Skoraczewie. M ienie pozosta* po wyodrębnieniu sam odzielny^ jednostek będzie funkcjonowaćj8 ko Gospodarstwa Rolne SkarD Państwa. Docelow ym działaniem przev^1 dzianym w programach restru^ turyzacji byłych PGR-ów jest ^ pełna prywatyzacja, przy czyj1 czas i tem po tego procesu b?pzależne m iędzy innym i od inicj*1 tyw y załóg tych zakładów i d pływu kapitału do rolnictwa. S prostow anie K o ś c ió ł w R u s k u s ta ra się o o&ą* kanie 34 ha ziem i od byłego kom bi11 tu, a nie 200 ha, ja k podaliśm y w HqO p rz e d n im n u m e rz e. O o d z y s k a n ie K. ha ziem i starają się w szystkie para1 ra ze m w zię te. i

7 Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. ROZMOWY G.J. 7 Ani Jarocin, ani Krotoszyn Rozmowa z B olesław em Kasprzakiem burm istrzem gm iny Koźftiin, występującej przeciwko istnkjącej koncepcji powiatyzacji Pod koniec m arca Rada M iejska w Jarocinie przyjęła uchw ałę, w której m ów i się, że w oparciu 0 suw erennie w yrażon e obcje Powiat jarociński pow inien obejmować sześć gm in, wśród których w ym ienion o rów nież gm inę Koźmin. A CZy Z naszej strony do Rady Miejskiej w Jarocinie dotarła taka ^klaracja, że chcem y należeć do Przyszłego powiatu jarocińskiego? P rzedstaw iciele K oźm ina Uczestniczyli w lu tym w spotka- ^ u w ójtów i burm istrzów gm in, Które chcą należeć do pow iatu -Jarocińskiego. ^Iy cały czas stoimy na stanowisku, że tworzenie powiatów samosądow ych w edług obowiązujących kryteriów* jest działaniem pędnym. Jeżeli mają to być powiaty sam orządowe, to należało W pierw zapytać samorządy pttinne, czy są im one potrzebne. uważam, że gm inie Koźmin po- ^ a t jest niepotrzebny, gdyż to, co r bi obecnie urząd rejonowy w zu- Pełności nam wystarcza i w niczym nie przeszkadza. Czyli ani pow iat jarociń sk i, ąui krotoszyński? Jeżeli powiat, to obejmujący m i nimum gmin, taka jest B u r m is t r z K o ź m in a B o le s ła w K a s p rz a k Tylko PSL ^ m o w a z Z e n o n e m B ła s z c z y k ie m Prezesem i S ta n is ła w e m A n d r z e j - b a k ie m s e k re ta rz e m Z a rz ą d u G m in - neg P o ls k ie g o S tr o n n ic tw a L u d o w e - W J a ra c z e w ie o rg a n iz u ją c e g o w ty m * ku w ojew ódzkie św ięto ludowe. ^ n iin n e k o ło P o ls k ie g o S tr o n n ic t wa L u d o w e g o w J a ra c z e w ie z o s ta ło niedaw no pow ażnie w yróżn io ne B la s z c z y k fot. Janusz Zwierzycki fot. Janusz Zwierzycki szczęśliwie dla nas składa, że i Jarocin, i Krotoszyn będą miały w iększość jeśli idzie o liczbę ludności. Wybory do władz powiatowych mają być natomiast nie proporcjonalne, lecz powszechne. Jak w idziałb y pan przyszły podział adm i n istracyjn y kraju? Dzisiaj nie widzę go wcale, ponieważ sytuacja gospodarcza i polityczna nie sprzyjają tym zmianom. To jest eksperym ent na chorym organizmie. Nasza rada nie miałaby nic przeciwko,.gdyby tworzono powiaty rządowe. Pow iat samorządowy ograniczy sam odzielność gmin. Poza tym problemy finansowe, które narosły na górze zostaną w rzucone samorządom i będziem y się bili między sobą na dole. Co zrobi K oźm in, gdy pow staną m ałe pow iaty sam orządow e skła- uchwała naszej rady. Przy propo- dające się z kilku gm in z dominunowanej obecnie wielkości powia- jącym m iastem powiatowym? tów dominującą rolę będzie odgry- Koźmin historycznie, geografiwało w nim miasto powiatowe cznie i socjologicznie ciąży w kiewraz z gminą. Tak się akurat nie- runku Krotoszyna. Jeśli dojdzie do p rz e z w ła d z e w o je w ó d z k ie S tr o n n ic tw a... Z e n o n B ła s z c z y k : T ra d y c y jn ie, ja k co ro ku w Zielone Ś w ią tki ludow cy obch odzą s w o je ś w ię to. D e c y z ją Z a rz ą d u W o je w ó d z k ie g o P S L te g o ro czn e o b chody w ojew ódzkiego św ięta ludow e go po raz pierw szy odbędą się w Jaraczew ie. J a k b ę d z ie w y g lą d a ć to ś w ię to? Z. B.: W ła ś n ie je s te ś m y p o s p o tk a n iu o rg a n iz a c y jn y m na k tó r y m u s ta liliś m y p ro g ra m o b c h o d ó w teg o ro czne go ś w ię ta. R o zpoczn ą się one w p ią te k (28 m a ja - p rz y p. re d.) p o p o łu d n iu z ło te m harcerzy. D rugiego dnia rozegrany zosta n ie m. in. p ie rw s z y e ta p ra jd u s a m o c h o d o w e g o L u d o w ie c, a w ie c z o re m planowane je st uroczyste ognisko. B ę dzie ró w n ie ż a k a d e m ia, w n ie d z ie lę po p o łu d n iu, na k tó r e j w y s tą p ią zespoły ta n e c z n e i m u zyczn e. T rz y d n io w e św ięto zakończy zabawa ludowa. D la c z e g o w y b ó r p a d ł a k u r a t na J a ra c z e w o? Z. B.: G m in a J a ra c z e w o b y ła zaw sze siln ym ośrodkiem ruchu ludowego. Jego p o c z ą tk i na ty m te re n ie sięgają n a w e t o k re s u p rz e d w o je n n e g o. W ostatnich w yborach do sejm u czło nek PSL-u Jan G rzesiek odniósł w naszej g m in ie b eza p e la c y jn e z w y c ię s tw o. W R a dzie G m in y na d w u d z ie s tu rad nych siedm iu je st członkam i S tron n ictw a. S ta n is ła w A n d rz e jc z a k : D u ż y w p ły w na d ecyzję Z a rz ą d u W o je w ó d z k ie g o m ia ł na p e w n o fa k t o d zn acze n ia n aszego prezesa m e d a le m im. W in c e n te g o W itosa przyznaw anym za w yb itne zasługi dla ruchu ludowego. C z y z c a łe g o w o je w ó d z tw a t y lk o p a n o tr z y m a ł to o d z n a c z e n ie? Z. B.: W tym ro ku m edale W itosa dostały cztery osoby w K aliskiem. W ręc z y ł je n a m sam p re zes P S L W a ld e m a r P a w la k d w a m iesią ce te m u, podczas u ro c z y s to ś c i p o ś w ię c e n ia s z ta n d a ru Z a rz ą d u W o je w ó d z k ie g o P S L w K a liszu. S ta n is ła w A n d rz e jc z a k fol. Janusz Zwierzycki utworzenia takich powiatów m yślę, że będziemy należeć do powiatu krotoszyńskiego w łączonego do województwa poznańskiego. A jeżeli p ow iat k rotoszyńsk i znajdzie się w w ojew ód ztw ie kaliskim? W ogóle nie biorę pod uwagę m ożliwości pozostania województwa kaliskiego. Czy Koźmin nie zam ierzał zostać m iastem pow iatowym, 0 czym może chociażby św iadczyć przejęcie przez gm inę służby zdrowia? Nie jesteśm y samobójcami. Koźm in był powiatem w latach m iędzywojennych. Dzisiaj trzeba by w szystko tworzyć od podstaw. Przygotowanie całej infrastruktury miasta pow iatowego w iąże się z poważnymi nakładami inw estycyjnymi, które zostałyby zabrane gm inie. M yślę, że nie w tym rzecz, aby miasto było powiatem. Ważniejsze jest poprawne funkcjonowanie tego organizmu jako miasta 1 jako gm iny. Chodzi o to, aby m ieć odpowiednie kom petencje i móc się swobodnie rozwijać. Myśmy przejęli szpital, zamierzamy przejąć szkoły średnie, gdyż chcem y być normalnym miastem, normalną gminą. rozm aw iał Jacek Kaliszan * P rzyszłe p o w ia ty są tw orzone w oparciu o zasadę , w edług której pow iat pow inien składać się co n a jm n iej z pięciu gm in, rniasto p ow iatow e m a liczyć m in i m u m 10 tysięcy, a ca ły p o w ia t 50 tysięcy m ieszkańców. Z a co z o s ta ł p a n w y r ó ż n io n y m e d a le m? Z. B.: M a m n ad zie ję, że za d z ia ła ln o ś ć. W ru c h u lu d o w y m u czestn iczę od 1960 ro k u. Z a c z y n a łe m w P o ta rz y c y. O d 22 la t n ależę d o k o ła g m in n e g o n a jp ie rw Z S L, te ra z P S L w J a ra c z e w ie. P ó łto ra r o k u te m u p o p rz e k s z ta łc e n iu Z S L -u w P S L w y b ra n y zo s ta łe m p re zese m k o ła. W m a ju 1992 r. n a g m in n y m zje źd zie P S L w J a ra c z e w ie p o n o w n ie pow ierzono m i tę funkcję, chociaż nosiłem się z zam iarem rezygnacji. C z y m m o g ą s ię p o c h w a lić lu d o w c y z g m in y J a ra c z e w o? Z. B.: O b e cn ie je s te ś m y je d y n ą p a rtią d z ia ła ją c ą w te j g m in ie. M y ś lę, że o czym ś to ś w ia d c z y. T e ra z n ie is tn ie je przecież żaden przym us. S. A.: U nas n ie m a p o lity k o w a n ia, liczy się gospodarowanie. W ybudow a ne na w io s k a c h naszej g m in y ś w ie tlic e, d ro g i, c zy te ż w o d o c ią g i p o w s ta ły w d u ż y m s to p n iu d z ię k i z a angażo w a n iu n aszych c z ło n k ó w. P ra w d ą je s t, że d zis ie js z y P S L lic z y tr z y ra z y m n ie j c z ło n k ó w n iż is tn ie ją c y w c z e ś n ie j Z S L. Je s t je d n a k ró w n ie ż fa k te m to, że w ty m czasie, k ie d y Z S L b y ł d ru g ą p a rtią po P Z P R n ig d y w J a ra c z e w ie n ie p o w ie d z ia n o : " w y c z ło n k o w ie ZS L -u nie możecie chodzić do kościoła. O b e cn ie k o ło g m in n e lic z y o k o ło 80 osób. W o s ta tn im o k re s ie w s tą p iło do naszej o rg a n iz a c ji k ilk u n o w y c h członków z Poręby, P an ie nki i Noskow a. M yślę, że na tym nie koniec. r o z m a w ia ł J a c e k K a lis z a n

8 G.J. 8 EKOLOGIA Nr 18 (136) 7 m ąja 1993 r. P rob lem y och ron y środow isk a Park podworski w Brzóstkowie (cz. 1) Dwór w Brzóstkowie z njbliższym otoczeniem parkowym P o d z ię k o w a n ie d la w s z y s tk ic h m ie s z k a ń - j c ó w o s ie d la Ł u g i w J a r o cij n ie o r a z r o d z in ie, k tó r z y u d z ie lili j a k ie j k o lw ie k p o m o c y w z w ią z k u z p o ż a r e m w a r s z ta tu s k ła d a r o d z in a C z e s ła w a O b e c n e g o (f 845) Pierwsza wzm ianka historyczna dotycząca tej malowniczej wsi, położonej u podnóża Wzgórz Żerkowskich, pochodzi z roku ; Wskutek występującego nachylenia oraz lekkiego pofałdowania terenu zaistniały dogodne warunki do w czesnego założenia parku naturalistyczno-krajobrazowego, a także do wybudowania kilku ciekawych obiektów architektoniczółkami. Obiekty architektoniczne, znajdujące się na skraju parku, bądź przy dawnym trakcie wiodącym z Żerkowa do Śmiełowa, dobrze harm onizowały z najbliższym otoczeniem i rozległym krajobrazem rolniczo-leśnym. Sprzed wybuchem II wojny światowej w łaścicielam i dworu oraz parku byli H ebanowscy, którzy nieco zm odernizowali otoczenie O k a z ja - n a jta n ie j a lu m in io w e, k o lo r o w e i d w u k o lo r o w e W y b ó r 30 k o lo r ó w K r ó tk ie t e r m in y F a c h o w a o b s łu g a (fot. L. Bajda). cznych, głów nie gospodarskich^ W czasie, gdy m ajątek brzóstkowski należał do Antoniego Ponińskiego, w ybudowano na początku X IX w. nowy dwór klasycystyczny, kryty łamanym dachem z nasiedziby, dostosowując je do aktualnych potrzeb. TZ przeprowadzony rozm ów z W alentym Piętką dowiadujem y się, że w zadbanym parku istniała gęsta sieć nieregularnych ścieżek spacerowych, Zabytkowy spichlerz neogotycki na skraju parku w Brzóstkowie (fot. L. Bajda) S p e c ja lis ty c z n y Z a k ła d In s t a la c ji ż a lu z ji z a s ło n o k ie n n y c h J a ro c in, u l. L e ś n a 14 te l (f 774) ' S przepięknie przyozdobiona kwiatam i w eranda oraz polana, do której prowadziły granitowomarm urowe schody od strony północnej dworuj Po przeciwnej południowej stronie, za drogą, znajdowały się sady ow ocowe, osłonięte w ą skim i pasam i zadrzewień ochronnych. M urowany spichlerz, stajnia oraz garaż usytuowane były tak w bliskim sąsiedztwie dworu, że um ożliwiały dokładniejsze bezpośrednie kierowanie pracami majątku ziemskim. Zrzucona figurka Najświętszej Marii Panny N iestety, lata ostatniej w parku w Brzóstkowie - - (fot. L. Bajda)- wojny i powojenne są okresem spadku świetności całego niekorzystnych czynników do dzis założenia dworsko-prakowego. zachowały się w spaniałe drzewa W 1945 r. zaznaczyli swoją obec- i krzewy, a także ciekawy system ność Rosjanie, m. in. niszcząc melioracyjny, znajdujący się w parku pam iatkowa figurkę Naj- w P^nocnej części parku^ Dzięki Marii Pannv 7 1<N1 r swiętszej Mani Fanny z ladi r. wysiłkowi obecnego użytkowani' ka parku 0 0g0!nej powierzchni W wyniku zmian uzytkowm - g ha (315 ha pokryte drzewostanów oraz braku działań pielęgna- nem ) _ Kombinatu PGR Raszewy cyjnych zmienił się niekorzystnie - odnowiono rowy przepływowe) ; układ przestrzenny parku, zatar- śluzy oraz dwa stawy, dobrze fun- I ciu uległy alejki i drogi dojazdowe, kcjonujące przy podwyższonym całkowicie zniknęło ogrodzenie stanie wód. Częściowo wyremonoraz pierwotne granice całego ze- towano podniszczony dwór^ społuj Jednakże pomimo wielu Leszek Bajda Wypalanie traw Corocznie, w okresie w iosny, d ok on yw an e są w yp alan ia traw - dla zabaw y lub pod pozorem gruntow n ego porządkow ania terenów. Istotnie, w ypalan ie pow oduje zn ik n ięcie su ch ych roślin i liści oraz pow staw anie popiołu stanow iącego naw óz, ale ostateczne korzyści są znikom e. Przyglądając się dokładniej dan ym statystyczn ym oraz w yn ik om badań naukow ych dow iadujem y się, że w io s e n n e w y p a la n ie tr a w j e s t b ard zo szk o d liw e. C zęsto w sk u tek braku uw agi i bezm yślności dochodzi do niekontrolow anego rozprzestrzenian ia się ognia i pow staw an ia licznych pożarów traw iących lasy, zadrzew ienia, krzew y a naw et gospodarstw a rolne. D o takich pożarów na teren ie ziem i jarocińskiej dochodzi bardzo często. Na row ach, skarpach i łąkach ogień pow oduje przegrzan ie się p o w ie r zch n io w y c h w a r stw g leb y, co pow oduje uszkodzenie system ów korzen iow ych oraz zaw iązk ów liści rozw ijających się roślin. W ten sposób następuje zanik szlachetnych gatu n k ów roślin oraz e g zem plarzy chronionych. Przez jak iś czas odsłonięta gleb a jest narażona na szk od liw ą erozję w ietrzną lub wodną, a w skrajn ych przypadkach dochod zi do naruszenia krajobrazu. W ypalan ie zagraża b ezp ośred n io życiu w ielu p ożyteczn ym organizm om zw ierzęcym przebyw ającym w gleb ie, np. dżdżow nicom! trzm ielom, m rów kom, pszczołom ziem nym, jaszczurkom. P rzy okazji w arto przyporo' nieć, że osoby dokonujące w ypaleń suchej roślinności podlegają odpow ied zialn ości karnej w m yśl przep isów przeciw poża row ych, o ochronie przyrody oraz o ochronie m ienia. L. Bajdi* Żwir, piasek, TRANSPORT te l u l. S o b ie s k ie g o J a r o c in (f 813)

9 U Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. INFORMACJE G.J. 9 SPRZEDAM: 1- M aszyny do pisania O ptim a 45 cm - 2 szt. 2. M aszyna do prażenia k u k u ry d z y 3- E xpress do k a w y 6 -ko m orow y firm y F o un tain 4. K aloryfery blaszane 100 żeber 5. Wełna mineralna 6- Regały sklepowe i magazynowe < Przyczepkę sam ochodową Niewiadów 250 kg Ryszard Marciniak Kotlin, ul. Kościuszki lub ( f 858) g abinet d e r m v t o l o g ic z n y Jarocin, ul. Sienkiewicza 14 (50 m od dworca PKS) mmmmmm leczenie chorób skóry dzieci i dorosłych, zabiegi [ r n y k a a u- p ią tk i \ Zapraszam ( f 731) Dziewczyna miesiąca D z iś p rz e d s ta w ia m y k o le jn ą, o s ta tn ią ju ż, kandydatkę do ty tu łu D ziew czyn y K w ie t n ia - je s t n ią A N N A A R N D T z R a s z e w. A n k a je s t u c z e n n ic ą trz e c ie j k la s y Z a s a d n ic z e j S z k o ły O g ro d n ic z e j w Tarcach i zam ierza dalej ko ntyn uo w a ć n a u k ę w T e c h n ik u m R o ln ic z y m. C zytam dużo ksią żek - napisała A n k a - lu b ię s z y b k ą ja z d ę sa m o c h o d e m, a p oza t y m je s te m s p e c ja lis tk ą w p r z y r z ą d z a n iu s m a c z n y c h d a ń i d e s e ró w. U d z ia ł w n a s z y m k o n k u r sie t r a k tu je ja k o ś w ie tn ą z a baw ę i sposób n a in n e, c ie k a w s z e spędzenie w o l nego czasu. - Ż y c z y m y p o w o d z e n ia! D z ie w c z y n ę K w ie tn ia p o z n a m y ju ż n ie b a w e m, a ty m c z a s e m zachęcam y d o w z ię c ia u d z ia łu w naszej za ba w ie in n e d z ie w c z y n y! T y ta k ż e m ożesz w y g r a ć i o tr z y m a ć t y t u ł D z ie w c z y n y M ie s ią c a, a ty m s a m y m z a k w a lif ik o w a ć się d o f in a łu! - W B iu rz e O głoszeń czekam y na wasze zgłoszen ia! Blacharstwo Samochodowe Dutkiewicz - Brzozowski Jarocin, W rocław ska napraw a aut powypadkow ych polskich i zachodnich z zap e w nieniem części skierow ania przez PZU - napraw a bezgotów kow a ^ znakow anie pojazdów sa m o ch o d o wych ZAPRASZAMY SPRZĘT RTV SPRZED AZ RATALNA (bez żyrantów) r* iudzielamymbam ^ T E L E W IZ O R Y ^ Z E S T A W Y T V S A T (n a jn iż s z e ce n y, d o s k o n a ła ja k o ś ć ) tar W IE Ż E H I F I tr r R A D IO M E G N A T O F O N Y Z C O M P A C T E M e r M A G N E T O W ID Y, O D T W A R Z A C Z E w W A L K M A N Y Ponadto oferujemv: JAPOŃSKIE SKUTERY YAMAHA irówniei na raty) ^ m a ły p rz e b ie g a u to m a ty c z n a s k rz y n ia b ieg ó w serw is g w arancyjny i pogw arancyjny P. W. T E M L A X J J A R O C I N, U L. S T A S Z I C A 2 0 T E L, ( f 630) Ostrzeszowskie biegi W n ie d z ie lę 18 k w ie t n ia w O s trz e s z o w ie o d b y ła s ię n a jw ię k s z a im p r e za p r z e ła jo w a d z ie c i i m ło d z ie ż y w o j. k a lis k ie g o i n ie t y lk o. B ie g a li ta k ż e n a u c z y c ie le i r e d a k to r z y. O d b y ło s ię 20 b ie g ó w o d m d o 12 k m. N a jm ło d s z y u c z e s tn ik lic z y ł n ie s p e ł n a 10 la t, n a js ta rs z y p o n a d 60. N a j lic z n ie j o b s a d z o n e b y ły b ie g i s z k ó ł p o d s ta w o w y c h. B ie g a ło p o n a d 2,5 ty s. z a w o d n ik ó w i z a w o d n ic z e k, a n a tr y b u n a c h m im o p o c r f B ir n e j p o g o d y b y ło tło c z n o j a k n a b ie ż n i. G o s z c z o n o p r z e d s ta w ic ie li w ła d z a d m in i s tr a c y jn y c h, s z k o ln y c h, s p o r to w y c h. W ś r ó d z a p r o s z o n y c h o lim p ijc z y k ó w z a w it a li Z d z is ła w K r z y s z to f ia k ( m is tr z o lim p ijs k i z R z y m u ), M a r ia K w a ś n ie w s k a - M a lis z e w s k a ( m e d a lis tk a z 1936 r.) o ra z d o n ie d a w n a n a js z y b s z y e u r o p e jc z y k - M a r ia n W o ro n in. N a s z r e jo n, z a lic z a n y d o p r z e ła jo w y c h p o tę g, n ie z a w ió d ł. W s z k o ła c h p o d s ta w o w y c h p rz e p ro w a d z a n a b y Piłka nożna W d n iu 2 m a ja b r. V ic t o r ia J a r o c in p o n io s ła p ie r w s z ą p o r a ż k ę w te j r u n d z ie, u le g a ją c V ic t o r ii O s trz e s z ó w 0 : 1. S k ła d d r u ż y n y : P. Ź d z ie b - k o w s k i, L. M a c ie jw s k i, T. M u s ia łe k, M. F r ą c k o w ia k, G. W y d u b a, D. M a c ie je w s k i, L. W o jtk o w s k i, P. K r z y - m iń s k i, M. C z a jk a, A. C y fe r t (G. G r o d z k i), R. G ie r c z y k. W d n iu 9 m a ła p u n k ta c ja m ia s t i g m in, a w ś ró c s z k ó ł ś re d n ic h - s z k ó ł. P o ra z k o le jn j z w y c ię ż y ło m ia s to i g m in a Ż e rk ó w (660 p k t. - p u n k to w a n o 30 p ie r w s z y c h z a w o d n ik ó w ), p rz e d m ia s te n i g m in ą K a lis z (447 p k t.), m ia s te n i g m in ą J a r o c in (384 p k t. ), g m in ; K o t li n (358 p k t.). W ś ró d z w y c ię s c ó w in d y w id u a ln y c h n a le ż y w y m ie n ić 1 0 -le tn ie g o Ł u k a s z a K r z a c z k o w s - k ie g o (S P N r 4 J a ro c in ), k t ó r y z w y c ię ż y ł w s ta w c e o k. 160 z a w o d n ik ó w, a 3 m ie js c e z a ją ł M a r c in K u b ia k z K o t lin a. N ie s p o ty k a n y m w y c z y - n e k p o p is a ły s ię A ś k a Id z ia s z e k z Ż e - k o w a i H a n n a G r z y b k o w s k a z J a r o c in a, p o ra z t r z e c i w y g r y w a ją c b ie g i w s w y m r o c z n ik u. N a jle p ie j z ja r o c iń s k ic h s z k ó ł ś re d n ic h z a p r e z e n to w a ł s ię Z S Z N r 1 za jm u ją c w p io n ie s z k ó ł ś re d n ic h w w o j. k a lis k im 7 m ie js c e. Z w y c ię ż y ł Z S Z N r 1 z P le s z e w a, a z ja r o c iń s k ic h s z k ó ł b r a ły r ó w n ie ż u d z ia ł: L O, Z S Z N r 2 oraz ZS R z Tarzec. W. S z y m k o w ia k ja o g o d z V ic t o r ia p o d e jm o w a ć b ę d z ie lid e r a t a b e li - W K S W ie lu ń. J u n io r z y w d n iu 1 m a ja p o k o n a li 2 : 0 w K ę p n ie ta m te js z ą P o lo n ię ( b r a m k i - B. Ś w id e r s k i, K. K o p c z e w - s k i). M ło d z ic y w d n iu 1 m a ja w y s o k o, b o a ż 7 : 0, p o k o n a li n a w ła s n y m b o is k u W is til K a lis z ( b r a m k i: B. M a n ia k - 3, D. K o p a c z e w s k i - 2, K. O s tro w s k i, A. S o b c z a k p o 1). W d n iu 8 m a ja w y je ż d ż a ją d o A s t r y K r o to s z y n, n a to m ia s t ju n io r z y o g o d z p o d e jm o w a ć b ę d ą C z a r n y c h D o b rz y c a. ( r a k ) L o g o s Trave! ~ Podróże Edukacyjne m ANGIELSKI W ANGLII kursy wakacyjne i w roku szkolnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Informacje: LOGOS. USŁUGI JĘZYKOWE K A L I S Z Al. W olności 17 tel./fax (0-62) Z a k ła d W u lk a n iz a c y jn y Jarocin, Zapłocie 2 (sk rzy żo w a n ie G linki i D łu ga) o fe r u je u s łu g i w z a k r e s ie : w u lk a n iz a c ja o p o n i d ę t e k A w y w a ż a n ie k ó ł A n a p r a w a i p o g łę b ie n ia r o w k ó w b ie ż n ik a o p o n c ię ż a r o w y c h ZÄPRÄSZÄMY * soboty 8.Ö (f 552a)

10 G.J. 10 HISTORIA N r 18 (136) 7 m aja 1993 r. Rozwój Towarzystwa Kolarskiego w Jarocinie ( ) W dniu 26 maja 1929 r. odbyło się w Jarocinie w alne zebranie I W ielkopolskiego Tow arzystw a Cyklistów i M otorzystów (z siedzibą w Ostrowie Wlkp.), na którym został w ybrany now y zarząd okęgow y w następującym składzie : prezes- Julian Truch z Witaszyc, w iceprezes - Marian B orecki z Jarocina, sekretarz - Trautman z W itaszyc, z a / ca sekretarza St. Karolczak z Jarocina, skarbnik - Madalński z Witaszyc, kapitan cyklistów - Nowacki ze Skalm ierzyc, kapitan m otorzystów - B yszew ski z W itaszyc, ławnicy: Kłusak ze Skalm ierzyc, Kow alski z W itaszyc, Witczak z Ostrow a, Garstka z Jarocina, Rożek z Witaszyc. Jako stałą siedzibę O kręgu uchw alono w iększością głosów w yznaczyć m iasto Jarocin. Tow arzystw o O kręgow e istniało od 1925 r. i w skład w chodziły Towarzystwa Kolarskie z Ostrowa, Jarocina, Skalm ierzyc, O strzeszowa, K ucharek, K oźm i na, K oźm ińca, W itaszyc. Na zebraniu zaproponow ano również, aby do T ow arzystw a w stąpiły drużyny niezrzeszone. Zaapelow ano również, aby Okręg Poznański przystąpił do Związku C yklistów w W arszawie. W dniu 9 maja 1929 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sezonu kolarskiego w Jarocinie. Główną im prezą był bieg kolarski na trasie Jarocin - Koźmin - Jarocin. S ę dzią wyścigu był prezes towarzystw a J. Truch. Najszybciej trasę pokonali kolejno B łaszczyk L e on, Lorenz Leon, Boguszyński i Lorenz Stefan. W dniu 28 lipca 1929 r. Tow a rzystw o Kolarzy w W itaszycach zorganizowało w yścigi na trasie 68 km W itaszyce - Jarocin - Koźm in - K oźm iniec - Dobrzyca - K ow alew - Kotlin - W itaszyce. Startow ało 25 zaw odników. Kolejność zaw odników na m ecie w W itaszycach była następująca: na m otocyklach w ieźli ze sobą sanitariuszy. W czasie w yścigu dwóch kolarzy B oguszyński z Jarocina i Lew andow icz z Koźm ina m ieli w ypadek na trasie i w ycofali się z wyścigu. W tym sam ym d n iu / tj. 28 lipca 1929 r./ odbyło się nadzw yczajne w alne zebranie I W ielkopolskiego Okręgu Towarzystwa Cyklistów i MotjMzystów w Jarocinie, na którym'ipostanowiono w łączenie okręgu jarocińskiego /O - strów, Kępno, Koźmin, Skalm ierzyce, O strzeszów, W itaszyce o Jarocin/ z okręgiem poznańskim, tworząc jeden okręg z siedzibą w Poznaniu. Poznański Związek Okręgowy Kolarzy w Poznaniu formalnie przejął dalsze kierowanie towarzystwam i kolarskim i w W ielkopolsce. Jarocińscy działacze sportow i wyrażając zgodę na przystąpienie do PZOK zaproponow ali, aby zostaw ić podokręg Jarocin jako w ew nętrzną jednostk ę organizacyjną w w ojew ództw ie. W dniu 8 sierpnia 1929 r. przez Jarocin przejeżdżali kolarze biorący udział w wielkim rajdzie naokoło Polski. W dniu 11 sierpnia 1929 r. odbył się w yścig kolarski na trasie 120 km Jarocin - P leszew - Ostrów - Krotoszyn - Koźm in - Jarocin. Na starcie stanęło 11 zaw odników / ukończyło 1 0 /. K olejność na m ecie przedstawiała się następująco: 1. Andrzej R zepka / 3 godz. 49 min., 17 s e k./. 2. Leon Lorenz, 3. M atuszek Wiktor z Ostrowa, 4. Błaszczyk Leon, 5.Kieliba z Koźmina. Następną wielką imprezą kolarską był w yścig w dniu 15 w rześnia 1929 r., zorgafiizow any przez podokręg Jarocin na trasie 168 km Jarocin - Pleszew - Odolanów - K oźm in - Jarocin, który skupił w ielu znanych zaw odników z W ielkopolski. Zapowiedział start najlepszy poznański kolarz znań 8. Szym kowiak Fr. - Witaszyce. Po wyścigu tradycyjnie odbywała się zabawa latowa i konkursy, np. strzelanie, kulanie kręgli, wybór piękności itp. W konkursie piękności I m iejsce zajęła p. H elena Ludw iczaków - na. Na zakończenie im prezy podziękowano głów nym organizatorom sportu kolarskiego, a szczególnie p. J Truchow i, M. M adalińskiem u, B yszew skiem u, Trum anowi, G ram lew iczow i / pracownikom Cukrowni w Witaszycach / i M arianowi B oreckiem u z Jarocina. N ow y 1930 r. rozpoczęto balem m askow ym Tow arzystw a Kołołow ników / 4. I. / w sali H otelu C entralnego w Jarocinie. Zaplanow ano, aby 11.V. dokonać uroczystego otwarcia sezonu. Do otwarcia nie doszło poniew aż S tarostwo nie uzyskało zgody od władz wojewódzkich na zorganizowanie wyścigu / nie dotrzymano term inu w ysłania p is m a /. Impreza odbyła się w dniu 29 czerw ca 1930 r. na trasie Jarocin - K oźm in - Jarocin. Lokaty zawodnidzinach sportowych organizowa- 1 no bieg kolarski na trasie 20 km- W dniu 14 czerw ca 1931 r. w biegu kolarskim najlepsze m iejsca uzyskali: 1. Bartkowiak M. z Jarocina, 2. Cyprian Wł. z O SP Cielcza, 3. Przew oźniak Wł. z Jarocina, 4- Mąka Fr. Hufiec ZSD Jarocin. Pod kon iec sezonu kolarskiego w dniu 27 czerw ca 1931 r. w podokręgu kolarskim Jarocin zorganizow any został w yścig na trasie Jarocin - Jaraczewo - Borek - Koźm in - Jarocin. Bardzo ciekaw ą im prezą zorganizowaną przez Związek Obrony K resów Zachodnich i Poznański O kręgow y Zw iązek Kolarski w Poznaniu był bieg kolarski sztafetowy na trasie Gdynia- Katow ice. Im preza odbyła się w dniach 28 kw ietnia - 3 maja 1931 r. z okazji 10- lecia pow rotu Śląska do Polski i trzech pow stań na Śląsku. Celem biegu było przew iezien ie w ody z B ałtyku i ziemi z Góry P rzem ysław a (Poznań) oraz złożenie hołdu m ieszkańcom Śląska przez społeczeństw o Pomorza i W ielkopolski na za- Ok r. Zawody kolarskie. Pierwszy z lewej - Józef Borecki, z torbką Stefan Tepel - kapitan drużyny, ponadto Kazimierz Lorenz, Antoni Garsztka, Kazi' mierz Bartkowiak, Stefan Lorenz i inni (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie) Ok r. Drużyna kolarska przygotowana do defilady 3 Maja Pierwszy z lewej - S te /art Tepel (ze zbiorów Muzeum Regionalnego) 1. Krupa /. Ostrowa. 2 godz., 6 min., 7 s e k./, 2. Lorenz Leon, 3. Kieliba z Koźm ina, 4. Rzepka A n drzej, 5. Szym k ow iak z Prus, 6. Kondczak z Kucharek, 7. Banaszyński z D obrzycy. Całą trasę obserwowali Prezes Truch i B y szewski z W itaszyc, którzy jadąc z W arty Florian Busza. Na m e tę przybyli: 1. Lange Henryk - Tow. H. C egielski - Poznań 2. Jarych Bolesław - Ostrów 3. Krupa Otton - Ostrów 4. Lorenz Leon 5. M atuszek Wiktor - Ostrów 6. Błaszczyk Leon 7. Marciniak Kazimierz - Tow. H. Cegielski P o ków: 1. Lorenz Leon z Jarocina / 53 m in /, 2. B ednarczyk W ładysław z W itaszyc, 3. Szym kow iak Fr. z W itaszyc, 4. Bartkowiak Marian z Jarocina, 5. Steinke Stanisław z Zakrzewa, 6. K ubiak Jan z Zakrzewa, 7. Lorenz K azim ierz z Jarocina. Tow arzystw o C yklistów i Cyklistek w Zakrzew ie zapow iedziało na 27 lipca 1930 r. w yścig na trasie 75 km. Na zakończenie sezonu Tow. Koł. W Jarocinie w dniu 10 sierpnia 1930 r. zaprosiło na w yścigi m iędzyklubow e na trasie 80 km. Jarocin - Jaraczewo - Borek - Gostyń i powrót. W 1931 r. sezon kolarski został otw arty 17 maja w yścigiem na trasie Jarocin- Robaków. W iosną tego roku powstał oddział cyklistów przy Związku Strzeleckim w Jarocinie. Pow iatow y Kom itet Przysposobienia W ojskowego i W ychowania Fizycznego w Jarocinie corocznie organizow ał Ś w ięto Sp ortu. W program ie oprócz w ielu zaw odów w różnych dziekończenie im prezy w K atow i cach w dniu 3 maja. Sztafeta jarocińska: Lorenz Leon i K uliński Antoni - odebrała 1 maja w Nowym M ieście od sztafety poznańskiej sym bole biegu (wodę i ziemię) i w czasie patriotycznej uroczystości na jarocińskim rynku przekazano sztafecie: Bednarek W ładysław i Przew oźniak - do P leszew a. K ierow nikem biegu był inż. Kurzewski. W dniu 3.maja w K atow icach Jarocin reprezen tow any był przez poczet sztandarowy Związku b. U czestników P ow stań Narodowych w składzie: kom endant B inkow ski Antoni, prezes B ukow ski Adam oraz chorąży Adamek Tadeusz. Ciekawostką z rajdu m otocyklow ego zorganizow anego przez T. S. U nia Poznań w dniu 26 kw ietnia 1931 r. było zajęcie czw artego m iejsca przez p. Trautm ana (BMW 500 cm ;i) na trasie 383 km Poznań - R awicz - Ostrów - K alisz - W rześnia - G niezno - Poznań. J a n J a jo r

11 Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. OPINIE G.J. 11 Niech się święci 1 Maja! Dzień pierw szy maja zaznaczony jest w kalendarzach kolorem czerwonym. Z naczy się nadal jest to św ięto. Jakieś dziw ne jednak. Ludzie nie idą ani do kościoła, ani na procesję. Ot, taki sobie zw yczajny dzień, tyle tylko, że nie trzeba iść do pracy (w tym roku n ie był to zresztą żaden ^ k su s, bo 1 m aja przypadł na sobotę). Jeszcze n ie tak daw no dzień 1 Maja był najw ażniejszym dniem w naszym kraju. W iadomo Ś w ięto P racy, czyli św ięto nas w sz y stk ic h! B yły w ięc pamiętne ob ow iązk ow e pochody, baloniki, p istolety na kap iszony 1 korki, różnego rodzju piszczan i, festyny, a potem zabaw a do samego rana (też dla w sz y s t kich, ale ju ż bez obow iązku). OKAZJA! MEBLE KARATY ZAKŁAD STOLARSKI M IESZK Ó W R y n e k 26, t. 33 o f e r u j e : w c e n ie z b y tu b e z m a r ż y h a n d lo w e j o? m e b lo ś c ia n k i w ce nie ju ż od Z Ł H r z e s ta w y k u c h e n n e w ce nie ju ż od Z Ł ( f 257) FOTO MIKOŁAJCZAK Jarocin ul. Śródm iejska 13 p o leca: \ wywoływanie filmów C-41, E-6 -» odbitki barwne i czarno-białe -» zdjęcia komunijne -» zdjęcia reklamowe -> aparaty fotograficzne -> filmy, albumy i ramki (f 821) D ziś 1 Maja jest św iętem dla niektórych, tych, którzy jeszcze m ają pracę. W szyscy jed n ak m a ją ochotę się zabaw ić, a w ięk szość z nas tęsk n i, m oże n ie tyle do pochod ów, co w łaśn ie do festyn ów, w yśm ien itych parów ek, groch ów k i z w ielk ieg o kotła i najlepiej rów nie w ielk ieg o kufla piw a (na brak piw iarni w Jarocinie nie m ożna co prawda narzekać, ale to nie to samo). Muszę przyznać, że n ależę do tej w iększości. K iedy w stałam w sobotę rano, a w łaściw ie k oło południa, nie liczyłam na to, że uda m i się sp ęd zić ten dzień podobnie, jak kilk a lat tem u. N adzieję odebrał m i p lak at w y w ieszo n y przez w ładze m iejskie z ofertą im prez na trzy dni św iąteczn e (1,2,3 m a ja). Oferta była bardzo ubożuchna. N ie znalazłam dla siebie bow iem nic ciekaw ego. Tym bardziej, że n ie jestem w ielb icielk ą ten isa ziem n ego i piłki nożnej, w iek gim nazjalny m inął bezpow rotnie, a na m szy w nied zielę byłam i tak, bo zostałam zaproszon a na k om unię. N adzieję przyw rócił m i sp ik er radiow y, który w w iadom ościach podał inform ację, że w W arszaw ce zorganizow ano pochód. N atychm iast w yru szyłam w ię c do cen t rum Jarocina z m yślą, że m oże coś i u nas... I znów zaw ód. U lice puste, w iększość sklepów zam kniętych, gdzieniegdzie pow iew ała sm ętn ie jak aś flaga (w yw ieszon a oczyw iście na okoliczność 3 Maja). M oże to dziura ozonow a przestraszyła w szystkich? Nie! W esołe m iasteczk o tę tn iło przecież życiem. D zieci m iały w ięc radość, a dla rodziców nic. N ie dla w szystk ich je d nak. N iektórzy baw ili się św ietnie. T ak, to praw da, w Jarocin ie b y ł je d n a k pochód! D zięk i sw oim znajom ym m ogłam w nim, biernie, ale uczestniczyć. W S p ołeczn ym L iceu m O góln o kształcącym o godzinie rozpoczęły się bow iem uroczystości pierw szom ajow e. B yło tak sam o, jak za czasów dobrego w ujka Józefa: pięknie udekorow an a sala, znajom e barw y, gołąbki pokoju i trybuna. Stary działacz partyjny w ygłosił w sp aniałe p rzem ów ien ie o rów ności i braterstw ie, a potem pow iedział: N iech się św ięci 1 M a ja i zaczęto św ięcić. Oj, się działo! P raw d ziw y pochód przeszed ł dookoła sali. Przedstaw iciele lu du pracujęcego god n ie rep rezen tow ali sw oich tow arzyszy. Z godnie m aszerow ali: harcerze, chłopi, stoczn iow cy, służba zdrow ia, pracow nicy FSO z transparentem : Syrena ciosem dla im perializm u zachodn iego, załoga U R SU SA - T raktorzyści w szystkich krajów łączcie s ię. N ie zabrakło rów nież w sp aniałej p rzyszłości narodu - m łod zieży, sportow ców, zesp ołu ludow ego i strażaków z transparentem Sikaw ki siłą narod u. W szyscy szli z p ieśn ią na ustach, m achali k w iatk am i i sztandaram i, a naród pozdraw iali działacze siedzący na trybu nie. N ie zabrakło też przyjaciół z zagranicy, w przeciw ieństw ie do m inionej ep ok i, byli to A m erykanie. D ostosow ali się oczyw iście do nastroju i zaśpiew ali w sp aniałą p ieśń pt. P racow a łem na k o lei. W szystko było w ięc tak, ja k daw niej, tyle, że na niby i z p rzym rużen iem oka. Zabaw a była przednia. U czn iow ie bardzo dobrze w cielili się w role, które odgryw ali, m im o że nie pam iętają tam tych czasów. Im prezę u św ietn ił jeszcze dość aw angardow y pokaz m ody przygotow any rów n ież przez uczniów i w y stęp y m łod ych ta n cerzy z Poznan ia. W szystko w y szło na m edal. W spaniale baw ili się uczniow ie, nauczyciele, rodzice (n iek tórzy brali n aw et czynny udział) i goście. Serw o w ano zim ne napoje, ciasto i lody dla najm łodszych. Część oficja ln a trw ała p raw ie d w ie god ziny. P óźniej m łod zież została od d elegow an a do dom u, a starsi rozp oczęli drugą, ju ż m niej oficjalną, część im prezy. D obre jed zen ie, picie i tańce, jed n ym sło w em - p raw dziw y festyn! M iałam w ię c tak ie św ięto, jak ie chciałam. N iestety! P rzednio m ogli się baw ić tylk o n ieliczn i m ieszk ańcy n aszego m iasta (choćby z tego w zględ u, że b u dynek, w którym m ieści się SLO je s t dość ciasny). A p rzecież b aw ić chcą się w szy s cy. Z apom niały o tym jed n ak n asze w ładze. Z apom n iały i w y jechały razem z przedstaw icielam i JO K -u, którzy m ają dbać nie tylko o kulturę ale rów nież rozryw k ę dla jarociniak ów (nie dla w szystk ich je st nią akadem ia z okazji 3 Maja). Została w Jarocinie pani burm istrz, która chyba rów nież lubi się baw ić, bo była ob ecn a w SLO. M yślę, że naw et jeśli pełniła funkcję reprezentacyjną, to nie żałow ała spędzonego tam czasu. Mam rów n ież cichą nadzieję, że im preza w SLO będ zie dla n aszych w ładz m otorem do działania. Maj dopiero się zaczął, pogoda jest w sp aniała. Czas w ięc na m ajów kę dla w szystkich jarociniaków! B ea ta F r ą c k o w ia k Aparat Kodak u p om in ek na k ażdą okazję F ilm y, alb u m y N ajtaniej, d u ży w y b ó r PREMIE KODAK J. Witkowski os. K ościuszki 4 (obok Spółdzielni Mieszkaniowej) C B Z sro odbitki amatorskie - termin 1 dzień Bezpłatne wywoływanie filmów {f 682) Pochód w SLO (fot. JStachowiak)

12 G.J. 12 REKLAMY, OGŁOSZENIA Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. O b j e k t b a u o oferuje do sprzedaży ję tarcicę - sosna, ^ modrzew - powietrze sucha, dąb - sezonowana Przyjmie do pracy stolarzy z wieloletnią praktyką Oferty składać w siedzibie firmy lub Jarocin, ul. Chopina 2 (f 852) P..W. OLMAX Z A C IS Z N A 2 + U B R A N IA I R Ę K A W IC E R O B O C Z E własnej produkcji, rożne kolory, nadruki + O B U W IE R O B O C Z E I IN N E A R T Y K U Ł Y B H P + Ś C IE R N IC E do cięcia i szlifowania w cenach producenta + G A Ś N IC E H A L O N O W E od 1 lip c a b r. o b o w ią z k o w e w k a ż d y m sa m o cho dzie A. atestowane, 3 lata gwarancji A najlepsze do samochodu, w a r sztatu, biura, mieszkania A do gaszenia oleju, benzyny, silników, urządzeń elektrycznych HURT I DETAL Zadzw oń jeszcze d zisia j! ( ( f 725) Ostrowskie Zakłady Drobiarskie w O strow ie ^ uprzejmie informują ^ o otw arciu now ego sklepu firm ow ego w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 37 (przy parkingu obok młyna) J drób ś w ie ż y i m ro żo n y tu sz k i z drob drób d z ie lo n p r z etw o ry d ro b io w e w ę d z o n k i 0 a r ty k u ły sp o ż y w c z e Sklep prowadzi sprzedaż w cenach detalicznych oraz dla odbiorców hurtowych Sklep czynny soboty / CENTRALA NASIENNA W JAROCINIE proponuje ciągłą sprzedaż: %nasion roślin rolniczych i ogrodniczych sadzeniaków ziemniaka 4 grochu żółtego konsumpcyjnego kukurydzy paszowej jęczmienia paszowego żyta paszowego od 10 maja 1993 r. gotowych mieszanek paszowych dla trzody chlewnej i drobiu T-2, L, DK koncentratów paszowych krajowych PROWIT T, PROWIT LP 10 % koncentratów dla warchlaków, import Niemcy Raiffeisen oraz prestarter dla prosiąt ^ krajowych miesznaek mineralnych MMD, Formosan śruty sojowej - powyżej 42 % białka miesznek traw trawnikowych torfu ogrodniczego ekologicznie bezpiecznych nawozów organiczno-mineralnych - dla działkowców cementu 350 i wapna hydratyzowanego butelek i pojemników do piwa 0,5 I Uprzejmie zapraszamy do naszych magazynów przy ul. Szubianki 1, tel , 34-35, tlx codziennie od 7.00 do oraz we wszystkie soboty ( f 856) LEK. MED. WOJCIECH MANISZEWSKI I I I Ordynator Ordyni Oddziału Położniczo-G inekologicznego w Jarocinie przyjmuje: wtorek, czwartek w gabinecie prywatnym, tel JAROCIN. UL. KASPRZAKA 9 (obok Szkoły Podstawowej Nr 5) O F E R U J E : w UBRANIA ROBOCZE (odzież ocieplana) u i RĘKAWICE (drelichowe wzgl. skórzane) m OBUW IE ROBOCZE (gumowe) w GAŚNICE p.poż okres gwarancji 3 lata a r CZAPK I, C ZEPK I, FARTUCHY u r TAŚM A ZABEZPIECZAJĄCA BUDOW Ę, WYKOPY a> ŚRODKI C ZYSTO ŚC I O O przedsiębiorcom - doskonali/ formę reklam y własnej firm y producentom i hurtow nikom - uatrakcyjnienie odzieży : NADRUKI TERM ICZNE Ciekawe różnorodne wzornictwo - atrakcyjne ceny Jarocin, ul. PRZEM YSŁO W A I lei. (0646) te l./ fax (0646) 37-68

13 Nr 18 (136) 7 maja 1993 r. REKLAMY, OGŁOSZENIA,G.J. 13 O G ŁO SZENIA DROBNE Sprzedam lub zam ienię na samochód działkę z rozpoczętą budową i materiałem, Jarocin, os. Kościuszki 7 /35 po godz Sprzedam kom puter PCAT (protech) 42HDD2xFDD, Hercules, joystick, dyskietki, oprogramowanie (DOS, Windows) , Karol Kuch, Jarocin, ul. Sienkiewicza 6, tel , wew. 383 (f 810). Sprzedam m eblościankę, tel (f 839). Sprzedam działkę w Żerkowie, fundament, woda, gaz, Zeto^a 7211, Komorze 7, tel. 479 (f 859). Sprzedam tanio działkę budowaną 1C70 m2 na Ługach, ul. Wiślana, tel. 96 Żerków (f 853). Sprzedam m ieszkanie w starym budownictwie. Wiadomość: Dom- Pol, Wodna 17, Jarocin w godz (f 850). Sprzedam słom ę presowaną - b. tanio, Potarzyca, ul. Siedlem ińska 9 (f 847). Okazja! Sprzedam energooszczędną holenderską podświetlaną ladę chłodniczą o dł. 2 m (dół zamrażarka lub chłodnia), os. Konstytucji 6 /39 (f 846). Sprzedam rozpoczętą budowę domu, tel (f 843). Sprzedam tokarkę, Potarzyca, ul- W yzwolenia 26. Sprzedam dom mieszkalny i budynki gospodarcze, Cielcza, ul. Cmentarna 35 (f 861). Sprzedam silnik Star 200 i Sko- 797)05 ^ ra u^' Nowomiejska l(f Sprzedam ciągnik C-330, ładowacz UNHZ 500, Fiat 126p/ 84, ul. Góra, Polna 16 (f 797).. Sprzedam Jawę 350 plus drugi Sllnik, cena zł, Żerków, kl. 170 (f 811). Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji 84, Gola 37 (f 827). GOPOL O kazyjnie sprzedam Wartburga 353S, rok 1985, Jarocin, ul. Chrobrego 4 (f 826). Sprzedam Fiata 126p , Góra, Dworcowa 2, G. Stankiewicz,(f 863). Sprzedam ładowacz Cyklop, silnik Fiat 126p 600 po remoncie; Panienka 71 (f 864). Sprzedam Tarpana, r. 1985, Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 25/30 (f 847). Sprzedam Sim son Skuter SR 50. Adres w Biurze Ogłoszeń (od ) (f 851). V ideofilm ow anie, Jarocin, ul. Glinki 3, tel Niska cena. (f 565). N apraw y RTV; piloty; PAL, Graczyk, os. Kościuszki 6 (f 707). VIDEOFILMOWANIE, TEL (F 715). V ideofilm ow anie, Cielcza, ul. Leśna 13a (f 751). BUDOWNICTWO - PROJEK TOWANIE oraz sprzedaż i adapta-- cja projektów typowych budynków m ieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, ul. Węglowa 1 m 21, tel od godz (f 714). Szyldy - rek lam y, sam ochody, witryny, num ery na budynki, z folii samoprzylepnej, technika kom puterowa, SIMAR, Jarocin, ul. Do Zdroju 10, tel (po 16.00)(f726) Język n iem ieck i - korepetycje, tel (f 805). Superk oncen traty i prestarter holenderskiej firmy CHV. Sprzedaż: Potarzyca, ul. W yzwolenia 22 (f 835). J. niem iecki - korepetycje, tłum aczenia, tanio, tel , wew. 390 (pn - pt , soboty - cały dzień) (f 830). Mam 36 lat i jestem kawalerem spokojnym, uczciwym, bez nałogów. Pragnę poznać m iłą panią w wieku do 38 lat. Cel matrymonialny. Oferty składać w Biurze Ogłoszeń (f 862). Program y PC-ta, te (f 849). Jarocin, al. Niepodległości 26 Spółka z o.o. tel , zaprasza do korzystania z usług A U T O R Y Z O W A N E J S T A C JI O B S Ł U G I SA M O C H O D Ó W o b słu g a g w a ra n c y jn a i p o g w a ra n c y jn a sa m o ch o d ó w P o lo n e z C aro, P o lo n e z T ru ck o b słu g a p o g w a ra n c y jn a w sz e lk ic h ty p ó w sa m o ch o d ó w o so b o w y ch i d o sta w c zy c h m y cie w y so k o c iśn ie n io w e 4 kon serw acja sam och od ów m etodą hyd rodynam iczną Z a p r a sz a m y d o s k le p u fa b r y c z n e g o, o fe r u je m y : O narzędzia i elek tron arzęd zia O c zę ści z a m ie n n e do sa m o c h o d ó w F S O, P o lo n e z, F iat 126p G o d z i n y o t w a r c i a : (f 166) Potrzebna uczennica w zawodzie fryzjerskim. Oferty składać w Biurze Ogłoszeń (f 857). Osoba z kilkunastoletnią praktyką opieki nad chorymi w domu szu ka pracy - lub innej dom owej, Jarocin, ul. Wąska 7 (f 855). Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna zatrudni technika z biegłą znajomością języka niem ieckiego. Oferty kierować: Dział Spraw Pracowniczych JA FO S.A. Jarocin, ul. Kościuszki 16a, tel , wew. 227 (f 860). Lek. med. Paweł Jerzycki, psychiatra, ul. W ęglowa 1, rejestracja przyjęć telefoniczna w godz , tel. Jarocin G abinet fizjoterapii - tech. fizjot. B arbara K uderska, zabiegi z zakresu fizykoterapii i masaż leczniczy. Gabinet czynny pon., środa, piątek od do 17.00, Jarocin, ul. Hallera 9, pok. nr 8 (Przychodnia Rejonowa) (f 782). M irosław Praczyk, lekarz chorób dziecięcych - opieka nad dziećmi na zasadach lekarza dom o wego: poradnictwo dla dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych, pom oc w nagłych przypadkach. W izyty m ożna zgłaszać codziennie, również w soboty i niedziele, osobiście - Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 14/ 1, telefonicznie B adania okresow e i kierow ców, lek. upraw niony S. Ellm ann, poniedziałki i środy , Jarocin, Przychodnia, ul. Hallera, pok. 35, kierow cy codziennie Jarocin, os. Kościuszki 5 / 16 (f 820). Specjalistyczny G abinet Lekarski. P racow ania B adań USG. Lek. m ed. Andrzej Pajdow ski. Badanie USG dla dzieci i dorosłych: jama brzuszna, tarczyca, położnictwo, ginekologia, piersi, jądra. Przyjęcia: badania dla kobiet w ramach praktyki położniczo-ginekologicznej: poniedziałek, środa, czwartek Przyjęcia mężczyzn - wolne soboty , Jarocin, ul. Parkowa 1 / 20(od ul. Św. Ducha). Polecana rejestracja telefoniczna G abinet O nkologiczny. Lek. med. specjalista onkolog G rzegorz U rbański. Przyjęcia: wolne soboty , Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20, informacje - tel Der m atologiczny G abinet Lekarski. lek. męd. Anna Pajdow ska - derm atolog. Zabiegi dermatologiczne (elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem). Przyjęcia - wtorki, piątki , pozostałe dni po telefonicznym uzgodnieniu w izyty po 13.00, Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20, rejestracja, informacje tel USG. Lek. m ed. G rażyna E liasz - specjalista radiolog. Przyjęcia - poniedziałek, środa, piątek od godz N agłe zachorow ania. Jarocin, ul. Parkowa 1 / 16, tel G abinet N eurologiczny, lek. med. B. M ałecka - neurolog proponuje Państwoi: 1) badania neurologiczne kierowców i pracowników na wysokości, 2) leczenie schorzeń układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, choroby naczyniow e m ózgu (udary mózgu), SM, padaczka, choroba Parkinsona, choroby kręgosłupa (rwa ramienna, kulszowa, neuralgie), porażenia nerwów, choroby mięśni. Przyjęcia: Jarocin, ul. Wrocławska 38, środy i piątki , Kotlin, ul. Poznańska 29, wtorek (f 740). Lek. med. G rzegorz Szym czak, sp ecjalista chirurg, przyjęcia w gabinecie al. Niepodległości 6, wtorki , wizyty domowe: zgłoszenia^ codzienne, tel lub osobiście, os. Konstytucji 3 Maja 2 / 9. G astrofiberoskopia, badania endoskopow e przełyku, żołądka i dw unastnicy - wykonuje gabinet lekarski: lek. med. Grzegorz Szym czak - sp ecjalista chirurg, lek. B ogusław K w ieciń sk i - sp ecjalista gastroenterolog. Gabinet czynny w piątki , Jarocin, ul. Hallera 9, pok. 7 (Przychodnia Rejonowa). Informacja i rejestracja do badań - tel po RATY I S K L E P " E L - M A X " I Ś R Ó D M I E J S K A 27, J A R O C IN lodówki, zam rażarki, pralki, kuchnie gaz.-elektr. i m ikrofalowe, m aszyny d o szycia już dziś bierzesz tow ar - I w plata d o p iero p o m iesiącu już dziś w płacasz dow olną sum ę za towar, a na resztę sum y dostajesz d o godny kredyt ceny atrakcyjne Zapraszamy Foto-Teehnika Jarocin, ul Wrocławska 8 w y w o ły w a n ie film ó w - A gfa, K onica, K od ak, Fuji i in n e s-*? w y k o n a n ie 1 d zień t-ï? sp rzed a ż film ó w, a lb u m ó w, fa c h o w a in form acja ïj ' zd jęcia le g ity m a cy jn e, na d o w ó d o so b isty, k o m u n ijn e Jak w ubiegłym roku dla Klientów zakładu - losowanie cennych nagród w październiku Już w maju losowanie wycieczki do Palmiarni w Hanowerze dia 4 osób <f737>

14 ,G.J. 14 PROGRAM TELEWIZYJNY Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. PIĄTEK 7 V 93 P R O G R A M I 6.00 K a w a c zy h e rb a ta 9.00 W iadom ości 9.10 M a m a i ja 9.20 P rzedszkolny koncert życzeń S iódem ka w Jedynce 7 x G ą b in - f ilm fab. p ro d. fra n c u s k ie j K w adrans na kaw ę W iadom ości P rogram dnia T elew izja E dukacyjna M agazyn notow ań: Kiszone zdrowsze - Wysuszać czy zakisić T y lk o u nas - zapowiedź najciek a w s z y c h p ro g ra m ó w T e m a t d n ia F ilm p rz y ro d n ic z y Zarządzanie (6) - O rganizac y jn e p ro c e d u ry d z ia ła n ia - seria l dok. prod. niem ieckiej U staw y i ludzie T eleplastikon - Społeczne problem y współczesnej E uropy D ookoła książki - m agazyn czyte ln ik a O d p o w ie m n a k a ż d e p y ta n ie - W k rę g u T a ro ta S ta n d uch a T a k ie je s t ż y c ie - B e z m iło ś c i o b o k sie b ie J e ś li n ie O x fo rd, to co? - p ro g ra m d la o ś m io k la s is tó w i m a tu rz y s tó w J a k a szkoła? P rogram dnia P ro g ra m d la n a jm ło d s z y c h : C iu c h c ia M u z y c z n a J e d y n k a T e le e x p re s s N a jw ię k s z e w y d a rz e n ia X X w ie k u (3) - s e ria l d o k. p ro d. fra n c u s k ie j P ra w o i b e z p ra w ie - p ro g ra m rzecznika praw obyw atelskich R a n d k a w c ie m n o - z a baw a q u i- zo w a W ie c z o ry n k a W iadom ości W sobotę, w n iedzielę i w p o n ie d z ia łe k - f ilm fab. p ro d. w ło s k ie j (1991r., 91 m in.) reż. L in a W e rt-' m u lle r, w y k. S o p h ia L o re n, L u ca de F ilip p o, L u c ia n o de C rascenzo R eporter W iadom ości M uzyczna Jedynka "W o jn a se c e s y jn a (1) - s e ria l dok. prod. U S A (11 odcinków ) 0.05 G orąca lin ia 0.15 Saga piosenki francuskiej - Charle s A z n a v o u r 1.05 A g n ie s z k a O sie cka zaprasza - "Jalousie reż. Olga L ipińska 2.10 S tr z a ły o ś w ic ie - T e m id a - f ilm fab. p ro d. p o ls k ie j 3.40 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u P R O G R A M I I 8.00 Panoram a 8.10 P ro g ra m lo k a ln y 8.40 P o le p o s itio n - s e ria l a n im. p ro d. fra n c u s k ie j 9.05 S tu d io D w ó jk i 9.10 "K a te i A llie - serial kom ediow y p ro d. U S A 9.35 Ś w ia t k o b ie t - m a g a z y n C h im e ra - m a g a z y n lite r a c k i (p o w t.) P rz e b o je D w ó jk i Panoram a S tu d io D w ó jk i A nim als S tu d io D w ó jk i B e z lu d n a w y s p a Panoram a A u s tra lijc z y c y (6) - s e ria l p ro d. austra lijskiej Jazz Jam boree L a la m i do, c z y li p o r y k iw a n ia s z a rp id ru tó w P o w ita n ie L o u rd e s - f ilm d o k. J a ro s ła w a D obrzyńskiego i S ylw estra K o w a lk i K lu b Y u p p ie s? - p ro g ra m d la m ło d z ie ż y Panoram a S tu d io S p o rt - m a g a z y n ż u ż lo w y P o le p o s itio n - s e ria l a n im Lekarz dom ow y prod. francuskiej (pow t.) Co je st grane? "K a te i A llie - serial kom ediow y p ro d. U S A S tudio S port - koszyków ka za R ody polskie - Tarnow scy (1) R e p o rte rz y D w ó jk i p rz e d s ta w ia w o d o w a N B A ją Z w ie rz ę ta ś w ia ta - Z a g in io n e P rogram regionalny ś w ia ty (1) - f ilm d o k. p ro d. a n Panoram a S p o rt g ie ls k ie j K o ło fo r tu n y - te le tu rn ie j L isty z E uropy G a llip o li - A n e k s d o W e ira Losowanie g ier liczbow ych tota - f ilm fab. p ro d. a u s tra lijs k ieliz j a to ra s p o rto w e g o (1981r., 112 m in.) reż. P e te r W e ir, w y k. M a r k L ee, T im M c K e n z ie, M e l G ib s o n 0.15 Panoram a 0.25 T e a tr sensacji: W s p ó ln ic z k a reż. Janusz M ajew ski, w yk. Rom a n W ilh e lm i, M a łg o rz a ta N ie - m irs k a, E w a W iś n ie w s k a, M a c ie j E n g le rt, T a deusz B a r to s ik 1.30 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u S O B O T A B V P P R O G R A M P ro g ra m d n ia 7.30 M agazyn inform acyjno - gospod a rc z y 8.30 W szystko o działce 9.00 W iadom ości 9.10 Z ia rn o - p ro g ra m re d. k a to lic k ie j dla dzieci i rodziców p ro g ra m d la d z ie c i i m ło d z ie ż y o ra z f ilm z s e rii 0 - pow ieści z Nowego Testam entu Język angielski dla dzieci A p a m ię ć je s tw n a s - f ilm d o k. Tam ary S oloniew icz "G e n e ra ł - film d o k. E w y S tra b u rz y ń s k ie j W iadom ości P rogram o rodzinie P o d ró że n a c e lu lo id z ie K on ce rt zespołu Róże E urop y (2) W a lt D is n e y p rz e d s ta w ia K acze o p o w ie ś c i T e a tr w s p o m n ie ń : K u r y C e r- v a n te s a re ż. A lfre d o C a s te lló n, w y k. M ig u e l A n g e l R e lia n, M a ria Fernandez, Hose M a Pou T e le e xp re ss "D e te ktyw w sutannie (2) - seria l sensacyjny prod. U S A P re m ie ry M u z y c z n e j J e d y n k i M a łe w ia d o m o ś c i D D - p ro g ra m in form acyjny dla dzieci W ie c z o ry n k a W iadom ości P olskie ZOO W sobotę, w niedzielę i w p on ie d z ia łe k (2-ost.) - f ilm fab. p ro d. w ło s k ie j K a r ie r y, b a rie ry W iadom ości S portow a sobota C o ś " - film fab. p ro d. U S A (1982r., 104 m in.) reż. J o h n C a r p e n te r, w y k. K u r t R ussel, W o- ford B rim ley, R ichard D ysart 1.35 "N o c e w L a s V egas - p ro g ra m kabaretow y 2.30 T e m id a (2) - s e ria l T P 4.00 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u P R O G R A M I I 7.30 Trzech synów - program d oku m e n ta ln y o k ilk u p o k o le n io w e j rodzinie w ojskow ej 8.00 Panoram a 8.05 U lic a S e z a m k o w a - p ro g ra m d la d z ie c i 9.05 T a c y sa m i - p ro g ra m w ję z y k u m ig o w y m 9.25 Lekcja języka m igowego 9.30 P o w ita n ie 9.40 W s p ó ln o ta w k u ltu r z e Co słychać - program A lic ji Res ic h - M o d liń s k ie j i M a łg o rz a ty A m b ro z ie w ic z H a lo D w ó jk a Róbta co chceta - p rogram Jerzego O w s ia k a B e n n y H ill - a n g ie ls k i p ro g ra m ro z r y w k o w y H a lo D w ó jk a S eans film o w y - p ro g ra m E w y B anaszkiew icz H a lo D w ó jk a W z ro c k o w a lis ta p rz e b o jó w M a rka N iedźw ieckiego Panoram a P rogram dnia P ełna chata (43) - serial kom e d iow y prod. USA W ie lk a G ra - te le tu rn ie j P ro g ra m lo k a ln y H a lo d z ie c i - O p o w ie ś c i k a p ita n a M is ia A kadem ia film u polskiego: R y sopis reż. Jerzy S kolim ow ski W RO - taśm y mieszane W ie lk i sport Panoram a S ło w o n a n ie d z ie lę C h im e ra - m a g a z y n k u ltu r a ln y B e n n y H il l - a n g ie ls k i p ro g ra m r o z ry w k o w y "O b e rż a n a p u s tk o w iu (4) - seria l prod. angielskiej J a k ą m n ie ch cia łe ś, ta k ą m n ie m asz - śp ie w a J u s ty n a S z e ń c z y ł- ło Panoram a 0.05 M u z y k a ro z ry k o w a 1.05 Z a ko ń cze n ie p ro g ra m u NIEDZIELA 9 V 93 P R O G R A M I 6.55 P rogram dnia 7.00 Podwodna odyseja e kip y ka p i ta n a C o u s te a u - s e ria l d o k. p ro d. fra n c u s k ie j 7.45 R o ln ic tw o n a ś w ie c ie 7.55 Proszę o odpow iedź - publicysty c z n y p ro g ra m ro ln ic z y 8.15 N otow ania 8.45 P olskie ZOO 9.00 Z a m e k E u r e k i - s e ria l p ro d. U S A 9.25 T eleranek oraz film z serii "D ust y (5) J ę z y k a n g ie ls k i d la d z ie c i S ię gnąć n ie b a (7) - s e ria l d ok. prod. am erykańsko - angielskiej M o rz e - m a g a z y n Tydzień - m agazyn rolniczy T e le w izyjn y koncert życzeń T e a tr d la d z ie c i: B aśn o p ię k n e j P u lc h e ry i s z p e tn e j b e s tii reż. Zbigniew P opraw ski Z kam erą w śród zw ierząt Żegnąj R ockefellerze (4) - ser ia l T P P ie p rz i w a n ilia - In d ia n ie i p ra c a S to p y ta ń do C o u n try A m e ry k a T e le e x p re s s "D y n a s tia - s e ria l p ro d. U S A d n i - Ś w ia t O d ja z d o w a te le w iz ja p ira c k a U c h o W ieczorynka: W alt D isney p rz e d s ta w ia - G u m is ie W iadom ości K u c h n ia p o ls k a (4) - s e ria l p ro d. p o ls k ie j K a b a re to w a s a m o o b ro n a (1) - w y k. A n d rz e j R o s ie w ic z, S te fa n F rie d m a n n, K r z y s z to f D a u k s z e - w icz, K rzyszto f Jaroszyński, ka b a re t 6 0 -tk a S portow a N iedziela W ie c z ó r w te a trz e G orąca lin ia W s ta ry m k in ie : M o n s ie u r V e r- d o u x - film fab. p ro d. U S A (1947r., 118 m in.) re ż. C h a rle s C haplin, w yk. Charles C haplin 1.15 S potkanie z Janem P ietrzakiem 2.05 T e m id a (3-ost.) - s e ria l T P 3.20 P rogram m uzyczny 4.00 Z a ko ń cze n ie p ro g ra m u P R O G R A M H 7.20 P rz e g lą d ty g o d n ia (d la n ie s ły szą cych) 7.50 T a je m n ic z y o p ie k u n - s e ria l anim ow any prod. japońskiej 8.15 F ilm dla niesłyszących 9.20 Słow o na niedzielę (dla niesłyszą cych) 9.25 P o w ita n ie 9.30 P ro g ra m lo k a ln y D o trzech razy sztuka P o ra n e k s y m fo n ic z n y W O S P - R it V w K a to w ic a c h R odzinny bum erang (52) - ser ia l p ro d. a n g ie ls k o - a u s tra lijs k ie j W eekend P o d ró że w czasie i p rz e s trz e n i - P ie ś n i o d k u p ie n ia (1) - d o k. p ro d. a n g ie ls k ie j K ra k o w s k ie le g e n d y - K rz y ż w m o g ile Z w ie rz ę ta w o k ó ł nas - P o d a j ła p ę N a c z te ry rę c e - g ra R e g in a * Sm endzianka W y d a rz e n ie ty g o d n ia G odzina z H anna - Barbera P rogram dnia Panoram a C u d o w n e la ta - s e ria l p ro d. U S A Pejzaż w ew n ętrzn y - W yspiańs k i G a le ria D w ó jk i - J e rz y T c h o rz e w s k i C h odzę i p y ta m - p oezja R a fa ła W o ja c z k a H alo dzieci: O powieści ka pita na M is ia K o ń m ą d rz e js z y o d je ź d ź c a - k o m e d ia o b y c z a jo w a p ro d. U S A Telekonferencja D w ó jki Panoram a K oło fo rtu n y - teletu rn iej Benefis w Teatrze S tu - Jan Peszek Raz, dwa, trz y - program kabareto w y 0.10 Panoram a 0.15 W RO - taśm y mieszane 0.30 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u PONIEDZIAŁEK II V SS P R O G R A M I 6.00 K aw a czy herbata? 9.00 W iadom ości 9.10 M a m a i ja 9.25 D om ow e przedszkole 9.50 P orozm aw iajm y o dzieciach D ynastia - serial prod. U S A U s z y j to sam a - p o r a d n ik k r a w ie c k i Szkoła dla rodziców - O d niem o w la k a d o p rz e d s z k o la k a D zieci to lubią Lasery k o n tra w ybuchy - reporta ż D o u g la s D u n n a n d D a n c e rs - re p o rta ż W ia d o m o ś c i P rogram dnia "S patz - serial prod. angielskiej Sam ochód - przebój stulecia " - film p ro d. n ie m ie c k ie j Telew izja E dukacyjna Co się stało? E n ig m a - Z a g a d k i h is to r ii (1) "B o ż e z b a w R o sję - f ilm d o k u m e n ta ln y P a s jo n a c i - K o le k c jo n e r h e łm ó w R ew izja nadzwyczajna Sensacje X X w ie ku S zkoły w E uropie P rogram dnia L U Z - program nastolatków M uzyczna Jedynka T e le e x p re s s S p a tz - s e ria l k o m e d io w y p ro d. a n g ie ls k ie j A ntena M a g a z y n io - p ro g ra m s a ty ry c z n y K rz y s z to fa J a ro s z y ń s k ie g o i S te fa n a F rie d m a n n a R aport P o ls k a z o d d a li - J a n N o w a k J e z io ra ń s k i W ie c z o ry n k a W iad om ości M in ia tu r y : J ó z e f C z a p s k i T e a tr te le w iz ji: M a lc o lm L o w r y "P o d w u lk a n e m re ż. A n d rz e j

15 Nr 18 (136) 7 m aja 1993 r. PROGRAM TELEWIZYJNY G.J U.OO U.05 U H « ia.il >2.50 lü '35 * *5.2o P a w ło w s k i w y k. Z b ig n ie w Z apasie w ic z P ro s to z B e lw e d e ru W iadom ości M u z y c z n a J e d y n k a "K a p ita n C o n ra d (4) - se ria l p ro d. fra n c u s k o - p o ls k o - h iszp a ń s k ie j Przeboje Bogusław a Kaczyńskie g o T a je m n ic e S a h a ry (3) - film fab. p ro d. w ło s k ie j S tu d io S p o rt - L ig a a rg e n ty ń s k a Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u P R O G R A M I I P a n o ra m a P ro g ra m y lo k a ln e "T ajem nicze złote m iasta - seria l anim ow any prod. francusko - ja p o ń s k ie j Studio S port P o k o le n ia - s e ria l p ro d. U S A O na - m a g a z y n d la k o b ie t Język angielski (59) K o le k c jo n e r - m a g a z y n Panoram a S tu d io D w ó jk i S tu d io S p o rt S tu d io D w ó jk i T e le k o n fe re n c ja D w ó jk i Panoram a " K la r y s a - s e ria l k o s tiu m o w y p ro d. a n g ie ls k ie j R o c k steady - s e ria l m u z y c z n y p ro d. U S A "Ś w ia t s m ith s o n ia ń s k i - " A m e ry k a ń s k i p la c e k - s e ria l d o k. p ro d. U S A P ro g ra m d n ia X V I I I O g ó ln o p o ls k ie K o n fro n ta cje T e a tra ln e - O p o le 93 Panoram a "T a je m n ic z e z ło te m ia s ta - seria l anim ow any (pow t.) P rz e g lą d k r o n ik film o w y c h P o ls k a K r o n ik a F ilm o w a P ro g ra m lo k a ln y Panoram a "P o k o le n ia - s e ria l p ro d. U S A (p o w t.) "N a s z w ie k (3) - "S z a lo n e la ta d w u d z ie s te - s e ria l d o k u m e n ta ln y " A llo, a llo - serial kom ediow y p ro d. a n g ie ls k ie j A u to - m a g a z y n m o to ry z a c y jn y Panorama Sport B ez z n ie c z u le n ia - p ro g ra m W ie s ła w a W a le n d z ia k a "K la r y s a - s e ria l k o s tiu m o w y p ro d. a n g ie ls k ie j M a ra to n trz e ź w o ś c i - p ro g ra m E w y C e n d ro w s k ie j N oc i stres Panoram a Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u W TO REK 11 V 33 P R O G R A M I 6.00 Film fabularny 35 B ill C osby S h o w - s e ria l p ro d. U S A *00 P ro g ra m m u z y c z n y 9.00 W iadom ości 9 10 Mama i ja - program dla n ajm ło d s z y c h i 25 D o m o w e p rz e d s z k o le P o ro z m a w ia jm y o d z ie c ia c h *0.00 " K a p ita n C o n ra d (4) - s e ria l p ro d. fra n c u s k o - p o ls k o - h is z p a ń s k ie j 0 0 G ie łd a p ra c y - g ie łd a szans 15 P rz y je m n e z p o ż y te c z n y m 1-4S K lu b s a m o tn y c h serc 2'? W iadom ości P rogram dnia T elew izja E dukacyjna M a g a z y n n o to w a ń "Sięgnąć nieba" (7) - serial dok. prod. angielskiej K u c h n ia - Z e g a r Księga cudów techniki Rysuj z nami K lu b d o m o w e g o k o m p u te ra S potkania z cyw ilizacją - N ow o ści n a u k i i te c h n ik i G ra m u z y k a : A ltó w k a M y w ko sm o sie - h is to ria a s tro n a u ty k i J o y s tic k P rogram dnia D la dzieci: T ik - tak M u z y c z n a J e d y n k a T e le e x p re s s B ill C o sby S h o w - s e ria l p ro d. U S A Test - m agazyn konsum enta E ncyklopedia II w o jn y św iatow e j S ejm ograf - m agazyn parlam enta r n y W ie c z o ry n k a W iadom ości m in u t dla m inistra pracy "Ż ycie " (1) - serial prod. japońsk ie j P ublicystyka ku ltu ra ln a Z życia w zięte - program p ublic y s ty c z n y W iadom ości M uzyczna Jedynka Inne kin o G orąca lin ia P o w ró t B a rd ó w : W o jte k G ę s ic k i 0.50 P rogram publicystyczny 1.15 T e le k in o w s p o m n ie ń 2.10 T e a tr T e le w iz ji: W o jc ie c h B ie ń - k o "R a c h u n e k b łę d ó w " re ż. A n - drzej-c hrzanow ski 3.15 P ro g ra m r o z ry w k o w y 4.00 Z a ko ń cze n ie p ro g ra m u P R O G R A M II 8.00 Panoram a 8.05 P ro g ra m lo k a ln y 8.35 " A n e tte (2) - s e ria l a n im. p ro d. ja p o ń s k ie j 9.05 S tu d io D w ó jk i 9.10 "P o kolen ia - serial prod. USA 9.35 Ś w iat ko bie t - magazyn P rz e b o je D w ó jk i J ę z y k fra n c u s k i Panoram a S tu d io D w ó jk i O jczyzna - polszczyzna M a ra to n trz e ź w o ś c i - p ro g ra m E w y Cendrow skiej (pow t.) P rogram m uzyczny Panoram a P ro g ra m m iiz y c z n y " F lip i F la p - "W o ln o ś ć " - f ilm p ro d. U S A (1929r., 18 m in.) reż. Leo M c C a re y, w y k. S ta n L a u re l i O liv ie r H a rd y S tu d io o tw a rte F ilm d o k u m e n ta ln y P rogram dnia Sposób na starość - program H a lin y M iro s z o w e j M agazyn przechodnia Panoram a Im age - style w modzie " A n n e tte (2) - s e ria l a n im. p ro d. japońskiej (pow t.) O jczyzna - polszczyzna M o ja w ia ra P rogram lokalne Panoram a " P o k o le n ia - s e ria l p ro d. U S A (p o w t.) la t fe s tiw a lu w C a nnes - film d o k. p ro d. fra n c u s k ie j "T h e N o th in g H illb illie s - film m u z y c z n y p ro d. a n g ie ls k ie j F e s tiw a l film ó w Z b ig n ie w a R y b cz y ń s k ie g o Panoram a S p o rt K o ło fo r tu n y - te le tu rn ie j K lu b film o w y D w ó jk i: " D z ie ln i c a " - film o b y c z a jo w y p ro d. w ło s k ie j Panoram a 0.05 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u ŚRO DA 12 V f>3 P R O G R A M I 6.00 K a w a czy herbata? 9.00 W iadom ości 9.10 M am a i ja - program dla n a j m ło d s z y c h 9.25 D om owe przedszkole 9.50 P orozm aw iajm y o dzieciach "Ś m ierć ucznia - film obyczajow y p ro d. n ie m ie c k ie j F ilm dokum entalny D a le c y a b lis c y - m a g a z y n m n ie j szości narodow ych W iadom ości P rogram dnia Telew izja E dukacyjna M agazyn notow ań C hochlikow e psoty, czyli zmagan ia z o rto g ra fią N asz w ie k (4) - s e ria l d o k. p ro d. fra n c u s k o - a n g ie ls k ie j T e a tr te le w iz ji: B o le s ła w P ru s "T e le p a trz y d ło p a n a P ru s a reż. A dam H anuszkiew icz W spółczesna proza polska - Tadeusz B itn e r K om pozytor i jego miasto : M o z a rt i S a lz b u rg - f ilm d o k u m e n ta ln y p ro d. n ie m ie c k ie j P rogram dnia Sam i o sobie - m agazyn nastolatk ó w o ra z f ilm z s e rii "O d d z ia ł d z ie c ię c y M uzyczna Jedynka T e le e x p re s s Ż ycie (2) - serial prod. japońsk ie j K lin ik a zdrowego człow ieka M y i ś w ia t - m a g a z y n m ię d z y narodow y W ie c z o ry n k a W iadom ości S tu d io S p o rt - M e cz p iłk i n o ż n e j N asze p o ls k ie P iosenki z m agazynu H aich L i fe W iadom ości M u z y c z n a J e d y n k a G orąca lin ia L in d a po k o le i: Z a b ij m n ie g lin o - film fab. p ro d. p o ls k ie j 1.20 P u n k t w id z e n ia (7-ost.) - s e ria l T P 2.10 T o lu b ię - Jazz 3.05 N a jw ię k s z e w y d a rz e n ia X X w ie k u - serial dok. prod. francuskiej 4.00 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u PROGRAM II 8.00 Panoram a 8.05 P ro g ra m lo k a ln y 8.35 "P rz y g o d y H u c k a F in n a - s e ria l a n im. p ro d. ja p o ń s k ie j 9.00 S tu d io D w ó jk i 9.10 "P o kolen ia - serial prod. U S A 9.35 Ś w ia t k o b ie t - m a g a z y n J ę z y k a n g ie ls k i (27) P rz e b o je D w ó jk i Panoram a S tu d io D w ó jk i T rzy kw adranse ze sportem S tu d io D w ó jk i R óbta co chceta - p ro gra m Jerzego O w s ia k a (p o w t.) A u to - m a g a z y n Panoram a "O rz e ł czy re szka (4-ost.) - seria l obyczajow y prod. austra lijsk ie j S tu d io o tw a rte "P o ls k ie lo b b y w H o la n d ii - film d o k u m e n ta ln y P rogram dnia A r ty s ta i je g o ś w ia t - s e ria l d o k. p ro d. a n g ie ls k ie j Panoram a S p o rt L o s o w a n ie g ie r lic z b o w y c h to ta liz a to ra s p o rto w e g o P rz y g o d y H u c k a F in n a - s e ria l anim. prod. japońskiej M agazyn ekologiczny O d p ie rw s z e g o do p ie rw s z e g o P rogram lo kalny Panoram a P o k o le n ia " - s e ria l p ro d. U S A (p o w t.) " M im s to r y (2) - s e ria l d o k. p ro d. c z e c h o s ło w a c k ie j " O r z e ł c zy re s z k a (4) - s e ria l obyczajow y prod. a ustralijskiej Panoram a E k s p re s re p o rte ró w S tu d io te a tra ln e D w ó jk i: Z ie m ia n iczyja " reż. Lech Raczak "G enerał A nders - film d oku m e n ta ln y Panoram a 0.05 Z a k o ń c z e n ie p ro g ra m u CZWARTEK 13 V 93 PRO GRAM P u n k t w id z e n ia (7-ost.) - s e ria l T P 6.50 K lin ik a zdrowego człowieka 7.15 " K lin ik a w Szwarcwaldzie " (15) - serial prod. niem ieckiej 8.00 T o lu b ię 9.00 W iadom ości 9.10 M am a i ja - p ro g ra m dla n a jm ło d szych 9.25 Dom owe przedszkole 9.50 P o ro z m a w ia jm y o d zieciach "K lu b P aradise (3) - s e ria l k r y m i n alny prod. USA P ublicystyka kulturalna B e llo n a - w o js k o w y p ro g ra m k u l tu r a ln y W iadom ości P ro g ra m d nia Telew izja Edukacyjna M agazyn n o to w a ń "Podw odna odyseja ekipy kapitana C o u s te a u " - s e ria l d ok. p rod. fra n c u s k ie j J a k to ro b ią w L os A ngeles (p o moc chorym na AID S ) E k o - lego Zwierzęta świata - serial przyrodn ic z y p ro d. a ng ie ls k ie j T aki pejzaż - Mazowsze (4) N a jle p s i na s ta rt, c z y li 1500 seku nd ze zwierzętam i - teleturniej P ro g ra m d n ia K w a n t M u zyczn a Je d y n k a T e le exp re ss " K lin ik a w S zw a rc w a ld z ie (15) - serial prod. niem ieckiej Magazyn kato licki Ściśle jaw ne - program publicysty c z n y Z u lu g u la - p ro g ra m s a ty ry c z n y Tadeusza Rossa T ę c z o w y m in i - b o x W ieczorynka W iadom ości K lu b P a radise (3) - se ria l k r y m i n a ln y p ro d. U S A T y lk o w Jedynce "K a b a re to w a sa m o ob ro na (2) - w y k. k a b a re t " E lita, K rz y s z to f D auksze w icz, k a b a re t " K lik a " Pegaz W iadomości M uzyczna Jedynka W ódko, pozwól żyć - program Halszki W asilewskiej W iech na dobranoc Gorąca lin ia To lu b ię 0.50 P rogram rozryw kow y 1.15 B arw y m iłości: "M agiczne ognie - f ilm fab. p ro d. p ols k ie j 2.45 "J a, k o m e d ia n t (2) - film d o k. * L u d w ik a P erskiego 3.50 Zakończenie program u P R O G R A M II 8.00 Panoram a 8.05 P rogram lokalny 8.40 Życie w ZO O - serial prod. ang ie ls k ie j 9.00 Transm isja obrad Sejmu 9.10 Pokolenia - serial prod. USA P rogram dnia W ielka P iłka P an o ram a P ow tórka z przeszłości Ż y c ie w Z O O " - se ria l anim. p ro d. U S A P ro g ra m p u b lic y s ty c z n y R o z m o w y o R ze czyniep o spo lite j Aleksandra M ałachowskiego P ro g ra m lo k a ln y Panoram a "P o k o le n ia - s e ria l p ro d. U S A (p o w t.) Festiw al film ów Zbigniewa Rybczyńskiego P o r tr e t k o m p o z y to ra - J a n O leszk o w ic z Panoram a S p o rt K oło fortu n y - teleturniej x cassavetes - "T w a rz e - film fab. p ro d. U S A 0.15 Panoram a 0.20 Z ero Zakończenie program u R edakcja nie odpow iada za zm iany w p ro g ra m ie

16 HOROSKOP BARAN (21 III - 20 IV) Podobno jesteś taki uduchowiony, a tym czasem całą swoją energię kierujesz na sprawy materialne, co zresztą jest bardzo rozsądne. W środę czeka Cię kró tka podróż. W sprawach osobistych intuicja podpowie Ci, co masz zrobić. Przychylny znak - Rak. BYK (21IV - 21 V) Twój upór może być brzem ienny w skutki. Nie reagujesz na prośby partnera i próbujesz narzucać swój p u n k t widzenia. Możesz tego gorzko żałować. W środku tygodnia czeka Cię najcięższa próba. Nie dolewaj o liw y do ognia. Przychylny znak - Panna. BLIŹNIĘTA (22 V - 21 VI) Skoncentruj się na sprawach prywatnych. Prawdziwa proza życia - porządki, a może nawet większy remont? Ten tydzień to dogodny mom ent na takie przedsięwzięcia. W pracy natomiast z aprobatą zostaną przyjęte Twoje pomysły. Przychylny znak - Strzelec. RAK (22 VI - 22 VII) Czeka Cię przyjem ny tydzień, ale jeśli masz coś pilnego do zrobienia możesz natrafić na trudności. Będzie Ci żal zrezygnctwać z przyjemności, a i z dyscypliną będzie nie najlepiej. Pod koniec tygodnia ktoś zawróci Ci w głowie. Przychylny znak - Waga. LEW (23 VII - 22 VIII) Powinieneś już chyba wiedzieć, czy życiowe eksperymenty, którte rozpocząłeś wcześniej. powiodły się, czy nie. Jeśli tak - to teraz musisz jeszcze przekonać do tego swoich bliskich. Musisz walczyć, skoro uznałeś, że warto. Przychylny znak - Koziorożec. I*ANNA (23 VIII - 22 IX) Ważą się sprawy uczuciowe. Twoja szczęśliw a godzina nastąpi w poniedziałek. Odpowiedzialne zadania, których się podjąłeś, pochłaniają Cię bez reszty, ale są tego warte. W finansach - stabilizacja na dobrym pozornie. Możesz liczyć na przyjaciół i na rodzinę. Przychylny znak - Rak. W AG A (23 I X - 22 X ) Nowe plany, nowe propozycje. Twoja dobra passa trw a. Przygotuj się jednak na nieco surowszy okres. Ponadto w tym tygodniu nastąpi doskonały moment na rozoczęcia nauki czegoś, co przyda C i się w pracy i korzystnie wpłynie na Twoje finanse. Przychylny znak - Wodnik. SKORPION (23 X - 22 X I) Będziesz pełen wigoru. Niepotrzebnie się m artwiłeś. Niedawne duchowe rozterki - to ju ż historia, możesz przenosić góry. Nie dokazuj ty lk o za bardzo, nie wszyscy są w tak doskonałej formie. W uczuciach - wiele pomyślności. Przychylny znak - Ryby. STRZELEC (23 X I - 21 X II) Jesteś ju ż spokojniejszy. K oncentruj się na pracy i na finansach. Niepokoje uczuciowe też w krótce miną. Ważne, by zaakceptować to, co nieuchronne. Bardzo zainteresowaną jest Tobą osoba z pracy, chcę Cię bliżej poznać. Przychylny znak - Baran. KOZIOROŻEC (22 X II - 20 I) Będziesz d zielił czas między przyjaciół a sprawy finansowe. Niewykluczone, że poja w i się pom ysł wspólnego przedsięwzięcia. Powinno się udać. W ty m tygodniu odwiedź kogoś, kogo zaniedbywałeś. P rzychylny znak - Byk. W O D N IK ( II) Maj dla Ciebie będzie dobrym miesiącem - pojawią się ciekawe pom ysły i zapał do pracy. Tym bardziej może warto się pokusić o bardziej radykalną zmianę. Znajdziesz się pod konstruktyw nym w pływ em planet. Wy- ) korzystaj to. Przychylny znak - Skorpion. RYBY (21II - 20 III) To, co teraz ustalisz może sprawić, iż los się do Ciebie uśmiechnie. Zresztą każda inwestycja, której dokonasz w tym tygodniu, powinna przynieść zyski. Poza tym może wreszcie zdecydujesz się na stały związek. Przychylny znak - Strzelec. Golina ul. Świerczewskiego 3 SPRZEDÄZ RATALNI. ROWERÓW H o ie W isć wszyscy' KA äuz-y&y, M&c T J M illie ipm/ (f 841) SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE J a r o c in, u l. W r o c ła w sk a 92B (wejście od os. Konstytucji 3 Maja) GINEKOLOG-POŁOŻNIK le k. m e d. A. C h o jn ic k i p iątek CHIRURG-UROLOG le k. m e d. A. K u ła k o w s k i poniedziałek NEUROLOG (d z ie c i i d o ro ś li) d r m ed. M. P ie tr z a k c z w a rte k DERMATOLOG (c h o ro b y s k ó ry, w ło s ó w i p a z n o k c i) le k. m ed. A. Hess w to re k IG ( f 1742) PANTROPA (105) Odgadnięte wyrazy wpisujemy w pola połączone kreskam i. Litery z pól zaznaczonych, czytane rzędam i, utworzą rozwiązanie - inicjały im ion i nazwiska w ybitnych postaci z okresu Sejmu Czteroletniego. 1) kuzyn fortepianu, 2) ponoć brzmi dum nie, 3) ruch powietrza, 4) czarny ptak, 5) sytuacja bez wyjścia, 6) palik, tyka, 7) kraj zw iązkow y w Austrii, 8) połączenie, złączenie, 9) na nim król, 10) hałas, grzm ot, 11) bursztyn, 12) część atomu, 13) kosaciec. Wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 103 nagrody w ylosowali: Agnieszka Damasiewicz, Jarocin, ul. W rocławska 181 (100 tys. zł), Edyta Paszko, Jaraczewo, ul. Golska 34 (30 tys. zł), K rzysztof Stawikowski, Jarocin, ul. Św. D u cha 4 0 /3 (30 tys. zł). Natom iast wśród prawidłowych rozwiązań fotozagadki nr 20 (wiatrak znajduje się w M ieszkowie) nagrody (po 30 tys. zł) wylosowali: A gnieszka Andrzejczak, Łobzowiec 7, Stanisław Janicki, M ieszków, ul. Jarocińska 10, Ewa Macioszczyk, M ieszków, ul. Radlińska 11. Po odbiór nagród prosim y się zgłaszać do Biura ogłoszeń G azety Rozwiązania pantropy prosimy przysyłać (lub dostarczać) wraz kuponem do Biura Ogłoszeń Gazety (Rynek Ratusz) w term inie do 15 maja 1993 r. Wśród prawidłowych rozwiązań w ylosowane zostaną trzy nagrody pieniężne (100 tys. zł oraz dwie po 30 tys. zł). (Rynek Ratusz) w term inie dwóch tygodni od daty ogłoszenia. Rozwiązanie krzyżówki nr 103: Poziomo: pasywa, miot, KwiatkO' w ski, grom, ratusz, tur, Bogusła^ net, rzut, izba, droga, tartak, zły> atu, park, Tarce, zaułek. Pionowo: staw, wikt, giser, maź Ono, Skarbczyk, Victoria, rozeta m it, Jarota, snutka, uprawa, grab sąd, ił, ratka, guru, rynek, perz- F.H.U "MADO S" Jarocin, Os. Kościuszki 6/40 tel p o l e c a ŻALUZJE "M A G N U M " - SYSTEM ic aluminiowe - wszystkie rodzaje ię pionowe w wielu wzorach i kolorach (f 769) U nh Gazeta Jarociński Gazeta Jarocińska REDAGUJE ZESPÓL: Beata Frąckowiak, Jacck Kaliszan, Aleksandra Pilarczyk, Piotr Piotrowicz, Władysław Staśkiewicz (redaktor naczelny), Bogdan Udzik, Janusz Zwierzycki STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Leszek Bajda, Eugeniusz Czarny, Robert Kaźmierczak, Ewa Kostolowska, Agnieszka Pilarczyk, Tomasz Mikołajczak, Hieronim Ronnie Scigacz, Paweł W'itwicki. WYDAWCA: A R-W ALDUS DRUK: Drukarnia Poznańska Sp. z o.o., Poznań, ul. Ziębicka 16. Skr. poczt Poznań 2. ADRES REDAKCJI: Jarocin, ul. Szubianki 21, te l/fax BIURO OGŁOSZEŃ: Jarocin, Rynek Ratusz, tel (kierownik - Regina Błaszak), czynne poniedziałek, środa, czwartek: , wtorek, piątek: , sobota: OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. Redakcja nic odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i rubryki Sygnały od Czytelników. AnonimóWnic publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji lekstów oraz zmiany ich tytułów.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Pani Beaty Klimek

KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Pani Beaty Klimek Ostrów Wielkopolski, styczeń 2015 r. KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Pani Beaty Klimek M I S T R Z O R T O G R A F I I XVII Konkurs Ortograficzny dla

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO

Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO Medal Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego stanowi uhonorowanie szczególnych zasług dla ochotniczego

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie Łukta, 03 grudnia 2015 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie 1. W dniu 03 grudnia 2015 r. w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo