e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO W OJEW ÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wstępny pis planwaneg zamówienia Wdrżenie systemu zarządzania zasbami IT wraz ze sprzętwą infrastrukturą serwerwą, systemem archiwizacji i backupu. BACK OFFICE System Back Office w Kmendzie Wjewódzkiej będzie bejmwał stwrzenie i wdrżenie zintegrwaneg systemu wspmagania zarządzania. W związku ze specyficzną działalnścią każdeg wydziału zstanie n pdzielny na dwie części: system zarządzania raz biegu dkumentów Labratrium Kryminalistyczneg (120 użytkwników) system zarządzania zasbami IT w Plicji w całym wjewództwie śląskim Prjektwane rzwiązanie będzie wykrzystywał wspólną infrastrukturę serwerwą. System zarządzania zasbami IT Plicja becnie eksplatuje 2 niezależne sieci kmputerwe Plicyjna Sieć Transmisji Danych (PSTD) i dseparwana d niej sieć z dstępem d internetu. Takie rzwiązanie zapewnia bezpieczeństw danych w PSTD jednak knieczne jest zarządzanie dwma drębnymi sieciami. Garnizn śląski składa się z 133 lkalizacji tj.: Kmenda Wjewódzka Plicji w Katwicach, 32 Kmendy Miejskie/Pwiatwe Plicji i 84 Kmisariaty Plicji. Osbw garnizn śląski liczy k. 13 tys. plicjantów i pracwników plicji. Wykrzystywanych jest aktualnie k 6900 kmputerów. System zarządzania zasbami IT bejmie wszystkich użytkwników becnie istniejących dwóch sieci, wszystkie stacje rbcze, system zarządzania wydrukiem raz knieczną infrastrukturę sprzętwą przechwywania danych i ich archiwizację. System zstanie stwrzny z wykrzystaniem usług katalgwych active directry i będzie bejmwał: Scentralizwane zarządzanie wszystkimi usługami i kmputerami zrealizwanie zaleceń w zakresie plityki bezpieczeństwa dtyczących użytkwników sieci kmputerwej, sprzętu i prgramwania kmputerweg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata raz Strna 1/5

2 e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Kmplekswe zarządzanie infrastrukturą kmputerwą, a tym samym usprawnienie przeprwadzenia cyklicznych audytów bezpieczeństwa bejmujących zasby teleinfrmatyczne całeg garniznu śląskiej Plicji Zminimalizwanie strat wywłanych przez awarie sprzętu. Sprzętwą i prgramwą chrnę danych. Udstępnienie d pracy grupwej zasbów IT (pliki, urządzenia wielfunkcyjne, drukarki). Pełna kntrlę dstępu wraz z histrią działań. Ujednlicenie prcesu lgwania i związaną z tym redukcję czasw - ksztwą zarządzania kntami. Ograniczenie liczby interwencji serwisu. Spójną administrację zasbami. Autmatyzację prcesów instalacji nwych zasbów i użytkwników. Mżliwść zdalneg i autmatyczneg instalwania i aktualizwania prgramwania. Mżliwść instalwania centralnych systemów teleinfrmatycznych, które w płączeniu z nwczesną strukturą łącznści światłwdwej między jednstkami, pzwlą na szybką i pełna reakcję. Zbudwane śrdwisk usług katalgwych z uwagi na dwie dseparwane d siebie sieci kmputerwe stwrzne zstanie w pstaci dwóch sbnych dmen. Ze względu na ten pdział, w ramach prac knieczne jest wyknanie dwóch prjektów lgwania i prcedur migracji danych. Całść infrastruktury serwerwej i zasbów Active Directry użytkwana byłaby w jednej lkalizacji. Kpie zapaswe tych danych byłyby przesyłane d drugiej lkalizacji. Prjektwana infrastruktura serwerw sprzętwa pwinna zapewnić pełną separację sieci. Pierwszy etap prjektu bejmuje wyknanie struktury lgwania, które bejmie: Opracwanie knwencji nazewniczej dla całej rganizacji uwzględniającej dpuszczalne standardy nazw dla: Oddziałów, Jednstek rganizacyjnych, Zasad grup (GPO), Knt użytkwników, kmputerów (stacji rbczych, serwerów), Grup administracyjnych i zasbwych, Knt funkcyjnych i serwiswych, Zasbów, Drukarek i urządzeń peryferyjnych. Opracwanie zasad twrzenia i stswania grup d zarządzania systemem raz zasbami. Prjekt struktury lgicznej Active Directry Architektura i pzim funkcjnalnści dmen, Struktura kntenerów AD grupująca biekty tj. knta kmputerów,użytkwników, grupy, Określenie spsbu zarządzania kntami użytkwników, kmputerów, Knfiguracja uprawnień administracyjnych dla jednstek rganizacyjnych w dmenie. Prjekt tplgii (struktury fizycznej) Active Directry Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata raz Strna 2/5

3 e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Tplgia siedzib Active Directry, Rzmieszczenie i funkcje kntrlerów dmenwych, Knfiguracja replikacji usługi Active Directry, Synchrnizacja czasu, Knfiguracja serwerów. Knfiguracja ustawień bezpieczeństwa. Ustawienia Zasady Grup (GPO) dla dmeny, Ochrna antywiruswa, Zarządzanie pprawkami, Audyt zmian w knfiguracji usług katalgwych. Prjekt usług sieciwych Knfiguracja usług DHCP i DNS. Zarządzanie śrdwiskiem pracy użytkwnika Zasady Grup Grup Plicy, Uprawnienia d zarządzania stacjami rbczymi. Kncepcja zarządzania zasbami plikwymi Organizacja zasbów sieciwych (flder dmwy, repzytria). Mdel administrwania dla Systemu Administrwanie dmeną, Administrwanie systemem, Rle administracyjne, Zadania i zakres uprawnień administratrów. Dla zapewnienia wymaganeg pzimu bezpieczeństwa użytkwnicy sieci plicyjnej zstaną bjęci systemem silneg uwierzytelniania parteg karty inteligentne, na których będą zapisane certyfikaty X509. Pczątkw system uwierzytelniania będzie bejmwał lgwanie d dmeny Active Directry, jednak dcelw będzie mżna rzszerzyć g inne systemy i aplikacje (np. sieci VPN, sieci WIFI). System silneg uwierzytelniania zstanie zaprjektwany w taki spsób, aby maksymalnie wykrzystać prdukty i rzwiązania infrmatyczne becnie eksplatwane w KWP w Katwicach i w KGP w Warszawie. W skład systemu uwierzytelniania wejdą wykrzystywane już: 1. Centrum Certyfikacji Kluczy Centaur CCK, który będzie dpwiedzialny za wystawianie, zawieszanie i unieważnianie certyfikatów X509 v3 dla użytkwników kart inteligentnych. System zarządzany przez KGP Warszawa. 2. Sprzętwy mduł kryptgraficzny CmpCrypt Delta-1 służący d bezpieczneg generwania i przechwywania materiału kryptgraficzneg. 3. Karty mikrprcesrwe CryptCard multisign. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata raz Strna 3/5

4 e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg CryptCard multisign jest specjalizwaną kryptgraficzną kartą mikrprcesrwą przeznaczną d realizacji kwalifikwaneg i niekwalifikwaneg pdpisu elektrniczneg raz funkcji identyfikacji i silneg uwierzytelniania użytkwników. Obecnie KWP w Katwicach psiada k kart (sieć plicyjna) 4. CryptCard Suite - prgramwanie middleware d bsługi i zarządzania kartami elektrnicznymi CryptCard multisign. 5. Czytniki kart wykrzystywane becnie czytniki kart mikrprcesrwych. Dalsze etapy prjektu bejmują wdrżenie usług pprzez instalację, knfigurację kmpletneg śrdwiska usług katalgwych zgdnie z pwyższymi załżeniami i funkcjnalnścią wraz z przygtwaniem planów migracji i integracji istniejąceg śrdwiska kmputerweg. Wprwadzenie systemu pzwli na: wprwadzenie centralneg kmpleksweg zarządzania infrastrukturą teleinfrmatyczną autmatyzację prcesów administracyjnych zapewnienie pełneg bezpieczeństwa zgdneg ze standardami graniczenie i przyspieszenie interwencji serwiswych Sprzętwa Infrastruktura serwerwa, system archiwizacji i backupu. Wszystkie rzwiązania prjektwane są jak wirtualne i zstaną ne zainstalwane w prjektwanym śrdwisku wirtualnym zapewniającym wymaganą niezawdnść i dprnść na awarie. D stwrzenia infrastruktury systemu zstanie zastswana technlgia serwerwa typu blade wraz z wirtualizacją. Kncepcja zakłada następujące elementy, które zstały pdzielne ze względu na fizyczną lkalizację: Pdstawwe centrum przetwarzania danych: - prgramwanie d wirtualizacji - macierz dyskwą w technlgii fiber Chanel - prgramwanie zarządzające - siem serwerów typu blade - dwa przełączniki SAN w technlgii Fibre Channel - system backupu Zapaswe centrum przetwarzania danych: - zapaswa macierz dyskwa - zapaswy system backupu Śrdwisk zstanie zbudwane przy użyciu fizycznych serwerów typu blade. Architektura parta technlgię blade charakteryzuje się wyskim stpniem zagęszczenia serwerów przy jednczesnej minimalizacji ksztów kablwania, zasilania i klimatyzacji. W ramach jednej budwy trzymujemy kmpletne śrdwisk sprzętwe wraz z infrastrukturą sieciwą Ethernet raz FibreChannel. Obudwę mżna później dpsażyć klejne serwery raz mduły kmunikacyjne. W ramach farmy, na każdym serwerze zstanie zainstalwany preinstalwany system peracyjny, tzw. hypervisr, który stanwi pdstawę pracy serwera w klastrze. Całe śrdwisk wirtualne będzie zarządzane przy pmcy knsli zarządzającej. Każdy z serwerów będzie miał dstęp d macierzy dyskwej, która udstępni (współdzielne między Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata raz Strna 4/5

5 e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg serwerami) zasby pd przyszłe maszyny wirtualne. Przy pmcy prgramwania d wirtualizacji, klaster zstanie zabezpieczny przed awariami fizycznymi serwerów raz zstaną ustawine prirytety umżliwiające relkację maszyn wirtualnych w przypadku nadmierneg bciążenia systemu. Technlgia prpnwanej macierzy pzwli na pełną współpracę ze śrdwiskiem wirtualizacji serwerów tak aby administratr dyspnwał pjedynczą knslą d śrdwiska wirtualneg i dyskweg (strage). Sama macierz wypsażna zstanie w funkcjnalnści umżliwiające dynamiczną zmianę parametrów pracy w zależnści d warunków bciążenia śrdwiska (thin prvisining, virtual prvisining, fast cache, tiering itp.). Cała architektura jest w pełni redundantna, czyli psiada pdwójne mduły kmunikacyjne, interfejsy d serwerów raz zdublwane zasby dyskwe na pzimie samych macierzy. W ramach prjektu wydzielna zstanie zapaswa fizyczna lkalizacja, która psłuży d replikacji danych w calu szybkieg przełączenia zasbów serwerwych. Dpełnieniem całej architektury jest również zastswanie wydajneg systemu kpii zapaswych i archiwizacji. Prpnujemy d teg celu system backupu dyskweg typu avamar. Pdstawą tej architektury jest backup z de-duplikacją. Backup dbywa się na medium dyskwe w pstaci wydzielnej przestrzeni dyskwej RAID. Najważniejszą zaletą systemu jest fakt, iż w systemie tym przechwywane będą tylk nwe fragmenty danych (plików, baz danych, maszyn wirtualnych). Dzięki de-duplikacji przenszenie pełnej kpii zapaswej wymaga transmisji 1-3% ryginalnych prdukcyjnych i jest wyknywana w bardz krótkim czasie (krótkie kn backupu). System ptrafi wyknywać backup plikwy, aplikacyjny (MS Active Directry, bazy danych itp.) raz całych maszyn wirtualnych. Jest t rzwiązanie kmpletne i zarządzane z jednej knsli administracyjnej. System ptrafi na granularne dtwarzanie danych na pzimie usług katalgwych MS ADDS (dtwarzania pjedynczych biektów AD) lub pjedynczych plików całych maszyn wirtualnych (nawet jeśli maszyna jest wyłączna). Prpnwane rzwiązanie charakteryzuje się bardz elastycznym mdelem licencjnwania (na pjemnść) przez c mżna na pczątku bjąć backupem śrdwisk maszyn wirtualnych raz aplikacji np. SQL a w późniejszym etapie dłączyć stacje rbcze użytkwników. W załżeniach prpnwanej architektury, system backupu znajdwać się będzie w pdstawwym centrum przetwarzania danych, natmiast w zapaswym centrum znajdwać się będzie jeg replika. Dane synchrnizwane są na bieżąc, a przez zastswane algrytmy deduplikacji system w spsób minimalny bciąży sieć. System zbudwany zstanie przy pmcy wydajnej architektury klastrwej RAIN. Zasby stwrznej infrastruktury zstaną wykrzystane we wszystkich wdrażanych w ramach prjektu systemach typu Back Office Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata raz Strna 5/5

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo