Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1

2 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez Wyknawcę usług Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w zakresie: techniczna zamówienia klkacji sprzętu kmputerweg (urządzeń teleinfrmatycznych): Serwery typu Blade Zadanie 1, Macierz dyskwa Zadanie 2, Bibliteka taśmwa Zadanie 3. zapewnienia budwy typu blade dla klkwanych Serwerów typu Blade (Zadanie 1), zapewnienia dstępu d zasilania gwarantwaneg niezbędneg d ciągłej pracy, zapewnienia dstępu d sieci Internet w celu udstępnienia Zamawiającemu, Obywatelm raz Interesantm dstępu d usług realizwanych przez System, zapewnienia symetryczneg łącza dedykwanej dla Zamawiająceg przepustwści 10 Mbit/s, wyknywania kpii bezpieczeństwa danych z Systemu(kpie plików charakterze wektrwym raz na dzień wersja backup). Uwaga: Zamawiający psiada budwę blade Fujitsu BX900 S1. Istniejąca budwa Zamawiająceg nie będzie przedmitem klkacji. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wyknawcę budwy typu blade dla klkwanych Serwerów typu Blade (Zadanie 1) w Data Center kresie pdanym w pkt. 2. Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zamawiający czekuje, że Data Center będzie zlkalizwane na terenie wjewództwa lubuskieg w dległści nie większej niż 100 km d siedziby Zamawiająceg. W przypadku zaferwania usług Data Center zlkalizwaneg w dległści większej niż 100 km Wyknawca zbwiązany będzie d pkrycia ksztów dwżenia d siedziby Data Center pracwników Zamawiająceg w związku z realizwanymi przez nich pracami lub udziałem w szkleniach. S t r n a 2

3 Data Center musi spełniać warunki techniczne i rganizacyjne kreślne w Rzprządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie warunków jakim pwinny dpwiadać urządzenia i systemy infrmatyczne służące d przetwarzania danych sbwych) Dz. U. z r.. Pzim dstępnści Data Center wg nrmy TIA-942: min. 2. RDU (Rczna dstępnść usługi) - 99,741%. Wymagana nadmiarwść urządzeń aktywnych w Data Center: min. N+1. Dstęp d sieci Internet zapewniny przez 2 dstawców przepustwści każdeg łącza symetryczneg min 100 Mbit/s z zapewnieniem autmatyczneg przełączania (tzw. ruting dynamiczny BGP). Łącze dedykwane dla Zamawiająceg: Symetryczne łącze dedykwanej dla Zamawiająceg przepustwści 10 Mbit/s. Zasilanie Data Center: Minimum 2 zasilacze bezprzerwwe UPS (N+1). (system zasilaczy UPS winien pdtrzymać zasilanie urządzeń kmputerwych nie krócej niż d czasu uruchmienia się agregatu prądtwórczeg i jeg synchrnizacji z siecią energetyczną). Agregat prądtwórczy uruchamiany autmatycznie. (urządzenia pwinny mieć wydajnść zapewniającą utrzymanie ciągłści pracy niezbędnej d świadczenia usług). Bezpieczeństw przeciwpżarwe: Bezpieczeństw przeciwpżarwe pwinien zapewniać system detekcji i sygnalizacji pżaru raz autmatyczny system gaśniczy. Obsługa urządzeń: Zapewnienie mnitrwania urządzeń w zakresie: www dla Administratra Zamawiająceg. Zapewnienie mżliwści sprawdzania pprawnści działania usług w trybie ciągłym (tj. 7/24/365). Zapewnienie raprtwania niesiągalnści usługi (usług) przy pmcy a lub kmunikatu SMS. Zapewnienie Help Desku Data Center bejmująceg następujące czynnści: restart urządzeń, wyłączanie/włączanie urządzeń, dłączenie i załączenie kabli urządzeń, zmiana płyty CD(warunki świadczenia usługi Help Desk zgdnie z Załącznikiem nr 6 d SIWZ) Dstęp d usługi Help Desk Data Center w gwarantwanym wymiarze nie mniejszym niż 8h/m-c. Wyknywanie kpii zapaswych: Wyknywanie kpii zapaswych na macierzy Zamawiająceg raz taśmach magnetycznych Usługdawcy min. 1 kpia danych /dzień. Przechwywanie kpii zapaswych w miejscu zabezpiecznym przed pżarem, zalaniem i innymi wypadkami lswymi. 3 S t r n a

4 Kntrla dstępu i chrna fizyczna Wymagany system kntrli dstępu. Wymagany system alarmwy, przejście d strefy chrninej Data Center pwinn być zabezpieczne przez system alarmwy sygnalizujący nieuprawniny dstęp. Wymagany system mnitringu vide CCTV zapewniający ciągły dzór bszarów i rejestrację zdarzeń w trybie 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, wszystkie dni w rku zapewniając mnitrwanie wszystkich wejścia d biektu. Wejście d pmieszczenie za pmcą specjalnych kart zbliżeniwych lub rzwiązań równważnych i tylk w becnści uprawnineg pracwnika. biekt Data Center chrniny w trybie 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, wszystkie dni w rku przez licencjnwaną agencję chrny mienia z czasem interwencji nie większym niż 5 minut d zgłszenia. Warunki śrdwiskwe Zapewnienie stabilnych warunków śrdwiskwych umżliwiających nieprzerwaną pracę hstwanych urządzeń. Data Center pwinn być wypsażne system klimatyzacji kntrlujący i utrzymujący stałą temperaturę raz wilgtnść pwietrza. 2 Ilść Usługi Data Center będą świadczne przez kres 12 miesięcy. d mmentu dstawy licencji Oprgramwania i Oprgramwania Narzędziweg, Instalacji, Knfiguracji raz parametryzacji Systemu raz sprzętu przewidzianych w I Etapie. 3 Prace wdrżeniwe Wyknawca zbwiązany jest udstępnić Zamawiającemu usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) 4 Specyficzne warunki dstaw/ prac wdrżeniwych D czynnści Wyknawcy w ramach uruchmienia usługi Data Center należy: ustalenie z Zamawiającym terminu przeprwadzenia prac, instalacja urządzeń wymieninych w pkt.1(zadanie 1,2,3), w tym m.in. zamntwanie w budwie blade serwerów typu Blade (Zadanie 1), instalacja wymaganeg Oprgramwania Systemweg, knfiguracja urządzeń dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 zgdnie z czynnściami pisanymi w Karcie dla tych urządzeń (prace wdrżeniwe pisane w Zadaniach: 1, 2, 3), sprządzenie raprtu z przeprwadznych i załączeniu d Prtkłu Odbiru dt. uruchmienia usługi (zgdnie z pkt.6). Zamawiający w terminie d trzech miesięcy d planwanej daty ukńczenia realizacji Przedmitu Zamówienia pdanej w Tabeli 1 Harmngram realizacji Etapów Prjektu (Załącznik nr 1 d SIWZ), pdejmie decyzję : przedłużeniu kresu krzystania z usług Data Center na klejny kres lub S t r n a 4

5 przeniesieniu sprzętu kmputerweg raz zainstalwanych na nim Systemów d własneg lub inneg Data Center. W przypadku pdjęcia decyzji przedłużeniu kresu krzystaniu z usług Data Center usługa ta zstanie zakupina w parciu drębną umwę. W przypadku pdjęcia decyzji przeniesieniu sprzętu kmputerweg raz zainstalwanych na nim Systemów d nweg Data Center Zamawiająceg lub inneg Data Center czynnści związane z przeniesieniem urządzeń d nwej lkalizacji raz wszystkich czynnści wymaganych d uruchmienia Systemu w Data Center Zamawiająceg leżą p strnie Wyknawcy. W czasie trwania Prjektu pn. Reginalny System Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Lubuskieg (RSIPWL) Zamawiający będzie prwadził działania zmierzające d wybudwania własneg Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) parametrach nie grszych niż wyspecyfikwane w niniejszym pisie. Jeżeli własne Data Center będzie gtwe przed zakńczeniem kresu, którym mwa w punkcie 2 niniejszeg pisu Zamawiający ma praw d wypwiedzenia Umwy w zakresie świadczenia usług Data Center z jedn miesięcznym kresem wypwiedzenia. 5 Warunki dstępnści usług Data Center 6 Frma rzliczeń za świadczne usługi Data Center Czas Reakcji na Awarię (CRA) maksymalnie 2h d chwili Zgłszenia przez Zamawiająceg w trybie 7/24/365 Czas Usunięcia Awarii (CUA) maksymalnie 4h d chwili przyjęcia Zgłszenia przez Help Desk w trybie 7/24/365 Dpuszczalny przestój w skali rku: 22,0 h Pdpisany przez Zamawiająceg Prtkół Odbiru dt. uruchmienia usługi stanwi pdstawę rzpczęcia naliczania miesięcznych płat za świadczne usługi. Wypłata wynagrdzenia za świadczne usługi będzie należała d zadań Wyknawcy. Zamawiający zastrzega sbie praw d wglądu d prtkłu uruchmienia świadczenia usługi raz d umwy zawartej między Wyknawcą a pdmitem świadczącym usługę Data Center. Wyknawca wystawi fakturę na kniec każdeg m-ca, w którym usługa była świadczna. 5 S t r n a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo