SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg Windws 2012 R2 na 2 różne serwery fizyczne, 2 sztuki Micrsft Exchange Serwer 2013 lub równważnści. 1. Prace wdrżeniwe 1.1. Usługi serwera pcztweg muszą zapewniać mżliwść dstępu d pczty , kalendarza i kntaktów praktycznie niezależnie d lkalizacji przy użyciu stacjnarnych kmputerów i przenśnych raz urządzeń mbilnych, ułatwiając równcześnie chrnę przed wirusami i spamem. D najważniejszych funkcjnalnści należą: Mżliwść pracy w dwlnej lkalizacji i autmatyczna aktualizacja wiadmści , kalendarza i kntaktów na najczęściej używanych urządzeniach. Krzystanie z prfesjnalnej i łatwej w zarządzaniu pczty . Usługa pwinna zawierać skrzynkę pcztwą pjemnści d 2 gigabajtów (GB) dla każdeg użytkwnika i umżliwiać wysyłanie wiadmści wielkści d 35 megabajtów (MB). Mżliwść łączenia się za pmcą klienta prgramu pcztweg i krzystanie ze wszystkich funkcji p ustanwieniu płączenia z siecią firmwą w biurze, pza biurem(vpn, ActivSync) alb w trybie ff-line. Łatwść planwania sptkania, udstępniania kalendarzy i mżliwść równczesneg ich przeglądania, aby sprawdzić dstępnść współpracwników i prpnwane terminy sptkań. Ochrna rganizacji przed spamem i wirusami Wsparcie techniczne Pakiet usług musi bejmwać swim zakresem świadczenie pieki serwiswej dla wszystkich wdrżnych elementów systemu, stanwiących przedmit umwy, przez kres 3 miesięcy. Usługi w zakresie wsparcia techniczneg będą świadczne przez kres 3 miesięcy d dnia pdpisania prtkłu dbiru kńcweg. Wyknawca zapewni mżliwść bezpśrednieg zgłaszania prblemów technicznych drgą elektrniczną pprzez lub telefnicznie. Warunki świadczenia usług w zakresie wsparcia techniczneg: a. Usługi w zakresie wsparcia techniczneg prduktów muszą być świadczne d 8:00 d 16:30 w dni rbcze, d pniedziałku d piątku, ile w pisie usługi nie zaznaczn inaczej. b. W ramach usług wsparcia techniczneg zstanie ddelegwany dedykwany specjalista Wyknawcy psiadający stswny certyfikat prducenta na pzimie c najmniej MCSA raz MCIT lub równważny, który będzie dpwiedzialny za realizację usług w zakresie wsparcia techniczneg dla Zamawiająceg, w tym, także za przyjmwanie i przekazywanie Wyknawcy wszelkich infrmacji, zleceń, uwag w zakresie świadcznych usług wsparcia. Jedncześnie Zamawiający w terminie d 14 dni d daty pdpisania umwy wyznaczy ze swjej strny sby (w tym krdynatra wsparcia techniczneg) uprawnine d składania u specjalisty Wyknawcy zgłszeń w ramach usług w zakresie wsparcia techniczneg. 1

2 c. Specjalista Wyknawcy ma dpwiadać za bieżącą pracę wdrżnych systemów, wyknywać czynnści diagnstyczne w razie pjawienia się prblemów w działaniu systemów i skutecznie je naprawiać. Osba ta ma wyknywać prace dla Zamawiająceg w gdzinach d 8:00 d 16:30 w dni rbcze d pniedziałku d piątku a w szczególnych przypadkach związanych z wyknywaniem prac administracyjnych mających wpływ na działanie systemu infrmatyczneg, także pza gdzinami pracy, jednak każdrazw wymaga t wcześniejszeg uzgdnienia z Wyknawcą Usługa wdrżenia i migracji systemu pczty elektrnicznej Usługa wdrżenia i migracji systemu pczty elektrnicznej musi spełniać pniższe wymagania: Wyknawca dkna analizy śrdwiska Zamawiająceg, zaprpnuje architekturę i przebieg wdrżenia dcelweg systemu pczty elektrnicznej w szczególnści musi zstać przedstawiny harmngram wdrżenia i prjekt techniczny przygtwany zgdnie z dbrymi praktykami i należytą rzetelnścią. Wszystkie prace wdrżeniwe będą dbywały się zgdnie z ustalnym i zatwierdznym przez Zamawiająceg planem wdrżenia zapisanym w prjekcie technicznym. Wdrżenie prdukcyjne nastąpi p statecznym zatwierdzeniu prjektu i będzie plegał na instalacji systemów prdukcyjnych na dcelwych maszynach serwerwych (śrdwisk wirtualne) Zamawiająceg raz z wykrzystaniem licencji będących własnścią Zamawiająceg. Architektura dcelweg systemu pczty elektrnicznej pwinna zstać wyskalwana dla kł 300 skrzynek mailwych. Architektura pwinna zapewniać wyską dstępnść rzwiązania. Zamawiający wymaga integracji nweg systemu pcztweg z istniejącymi bramami pcztwymi partymi rzwiązania pensurce. Wyknawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy knfiguracji urządzeń aktywnych niezbędnych d uruchmienia systemu pcztweg. Wyknawca zaprpnuje rzwiązanie d bezpieczneg udstępnienia usługi ActiveSync w strefie Internetu. Zamawiający wymaga przeniesienia d nwej infrastruktury pcztwej wszystkich psiadanych skrzynek mailwych Exchange 2007 w ilści kł 250 szt. Wszystkie prace wdrżeniwe i migracyjne muszą dbywać się w dni rbcze w gdz. pracy Urzędu. Migracja musi być przeprwadzana w spsób autmatyczny i nie dpuszcza się sytuacji (za wyjątkiem sytuacji uzasadninych technicznie), w której dane pczty użytkwników są pdczas migracji ręcznie eksprtwane/imprtwane (np. kalendarze, maile, książka kntaktów). Migracja nie mże wpływać na pracę użytkwników kńcwych i musi być dknywana w tle pracy użytkwnika. Pdczas migracji musi być kntrla nad jej przebiegiem w pstaci szczegółwych lgów wraz z prezentacją statystyk (ilść zmigrwanych maili, ilść pminiętych maili, ilść błędów, ilść strzeżeń). Oferwane rzwiązanie d migracji musi psiadać mżliwść sterwania ilścią migrwanych skrzynek użytkwników pdczas ich jednczesnej migracji. Oferwane rzwiązanie d migracji nie mże wymagać zaangażwania użytkwników kńcwych w prcesie migracji. Oferwane rzwiązanie d migracji musi zapewniać nieprzerwaną kmunikację użytkwników i współpracę kalendarzy, pilnwanie w kalendarzach statusu Free/Busy i planwanie sptkań pmiędzy użytkwnikami bydwu systemów. Zamawiający wymaga przeniesienia archiwów pst d systemu archiwizująceg wskazaneg przez Zamawiająceg. 2

3 Migracja archiwów pst pwinna dbywać się w miarę mżliwści bez zakłócania pracy użytkwnikm kńcwym. P wyknaniu migracji stare śrdwisk pcztwe zstanie usunięte, zgdnie z zaleceniami prducenta prgramwania. Zamawiający wymaga sknfigurwania kpii zapaswej wdrżneg systemu pcztweg w systemie używanym przez Zamawiająceg. Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne licencje raz zasby sprzętwe d wyknania kpii zapaswej wdrażaneg systemu pcztweg. Zamawiający wymaga aby p zakńczeniu prac zstała przekazana dkumentacja pwyknawcza. Dkumentacja pwinna zawierać: a) Dkumentację techniczną architektury sprzętwej umżliwiająca Zamawiającemu dtwrzenie płączeń i knfiguracji. b) Dkumentację techniczną lgicznej struktury śrdwiska wirtualneg. c) Dkumentację techniczną lgicznej struktury systemu pcztweg z zadaniami administracyjnymi, scenariusze dtwrzenia danych/systemu. d) Dkumentację pwyknawczą dla systemu pczty zawierająca pis parametrów systemu pcztweg ustawianych w trakcie prwadzenia prac wdrżeniwych. e) Dkumentacja pwyknawcza dtycząca użytych licencji która pwinna bejmwać wszystkie niezbędne kmpnenty dla zaferwanej infrastruktury Wyknawca musi pdać wykaz wszystkich zaferwanych kmpnentów z pdaniem ich nazwy, wersji, zastswania i ilści. f) Wyknawca załączy infrmację autryzwanych cyklach szkleń i warunkach egzaminów z zaferwanych systemów Zamawiający wymaga następujących etapów migracji: Zapewnienie współpracy śrdwisk pcztwych umżliwiających: a) pracę z adresami mailwymi na tych samych dmenach w bydwu śrdwiskach, mżliwść dbierania i wysyłania maili w bydwu śrdwiskach. b) pracę z kalendarzami, mżliwść rezerwacji terminów, sprawdzania dstępnści, mżliwść nadawania szczegółwych uprawnień d kalendarzy - w brębie bydwu śrdwisk. c) zapewnienie wspólnej glbalnej książki adreswej na czas migracji. Sprawdzenie pprawnści działania integracji śrdwisk pcztwych według testów zaprpnwanych w prjekcie technicznym. Przygtwanie testwej klekcji użytkwników d migracji. Migracja pczty użytkwników d systemu dcelweg (kalendarze, e, zadania, sptkania, kntakty, uprawnienia d flderów) przy użyciu dpwiednich narzędzi (dla klekcji testwej). Testy pprawnści działania pczty przeniesinych użytkwników pcztwych według testów zaprpnwanych w prjekcie technicznym. Migracja pczty użytkwników d systemu dcelweg (kalendarze, e, zadania, sptkania, kntakty, uprawnienia d flderów) przy użyciu dpwiednich narzędzi. Migracja biektów kntaktów w Active Directry. Migracja list dystrybucyjnych na systemie dcelwym. Migracja flderów publicznych. Migracja archiwów pst d systemu dcelweg. 2. Przygtwanie scenariuszy dzyskiwania danych/systemu dla wdrżneg śrdwiska. Wyknawca przygtuje, przetestuje raz dstarczy dkumentację prcedur dzyskiwania danych dla wdrżneg śrdwiska bjęteg backupem działającym w śrdwisku Zamawiająceg Opracwanie prcedury: Opracwanie planu wdrżenia zatwierdznych scenariuszy dzyskania danych. 3

4 Przygtwanie prcedur dtwarzania danych. Opracwanie dkumentu wraz z niezbędnymi załącznikami. Przeprwadzenie testów działania w parciu przygtwane wcześniej scenariusze. 3. Szklenia Wyknawca przeprwadzi w siedzibie Zamawiająceg szklenie w zakresie wdrażaneg systemu pcztweg zgdnie z przedstawinym zakresem dla 3 administratrów Zamawiająceg: Wdrażanie i zarządzanie systemem pcztwym wymagania wstępne dla systemu pcztweg wdrażanie systemu pcztweg zarządzanie systemem pcztwym Planwanie i knfiguracja skrzynek pcztwych serwera wprwadzenie d rli serwera skrzynek pcztwych planwanie wdrażania serwera skrzynek pcztwych knfiguracja serwerów skrzynek pcztwych Zarządzanie biektami adresatów zarządzanie adresatami systemu pcztweg zarządzanie listami adreswymi i zasadami Planwanie i wdrażanie serwerów dstępu klienta planwanie wdrażania serwerów dstępu klienta knfiguracja ról serwera dstępu klienta zarządzanie usługami dstępu klienta Planwanie i knfiguracja płączeniami klienta pczty płączenia klienta knfiguracja klienta web planwanie i knfiguracja wymiany wiadmści mbilnych knfiguracja zabezpieczeń Planwanie i knfiguracja przesyłania wiadmści wprwadzenie planwanie i knfiguracja przesyłania wiadmści zarządzanie regułami przesyłania Planwanie i implementacja wyskiej dstępnści wyska dstępnść systemu pcztweg knfiguracja wyskiej dstępnści bazy skrzynek pcztwych knfiguracja wyskiej dstępnści serwerów dstępu klienta Planwanie i implementacja dzyskiwania awaryjneg planwanie metd chrny przed awariami planwanie i implementacja kpii zapaswych 4

5 planwanie i implementacja dzyskiwania kpii zapaswych Planwanie i knfiguracja pcji zabezpieczania wiadmści planwanie zabezpieczania wiadmści implementacja rzwiązań chrny antywiruswej dla systemu pcztweg implementacja rzwiązań chrny antyspamwej dla systemu pcztweg Planwanie i knfiguracja zabezpieczeń administracyjnych raz kntrli knfiguracja kntrli partej na rlach knfiguracja rejestrwania kntrli Mnitrwanie i rzwiązywanie prblemów dla systemu pcztweg mnitrwanie systemu pcztweg utrzymanie systemu pcztweg rzwiązywanie prblemów z systemem pcztwym 3.2 Pnadt Wyknawca dla 2 administratrów Zamawiająceg przeprwadzi szklenie zgdnie z pniższym zakresem z zaawanswanych rzwiązań wdrażaneg systemu pcztweg: Wprwadzenie d rzwiązań Unified Messaging wprwadzenie d technlgii telefnii Unified Messaging we wdrażanym systemie pcztwym kmpnenty Unified Messaging Prjektwanie i implementacja Unified Messaging prjektwanie wdrżenia Unified Messaging wdrażanie i knfiguracja kmpnentów Unified Messaging integracja Unified Messaging w ramach pzstałych systemów prducenta wdrażaneg systemu pcztweg Prjektwanie i implementacja dprnści lkacji dprnść lkacji systemu pcztweg planwanie dprnści lkacji implementacja dprnści lkacji Planwanie wirtualizacji systemu pcztweg wprwadzenie d wirtualizatra wirtualizacja ról serwerwych systemu pcztweg Prjektwanie i implementacja chrny przesyłania wiadmści wprwadzenie prjektwanie i implementacja zgdnści przesyłania prjektwanie i implementacja integracji AD RMS z systemem pcztwym Prjektwanie i implementacja przechwywania wiadmści zarządzanie zapisywaniem rekrdów raz archiwizacja prjektwanie archiwizacji miejscwej prjektwanie i implementacja przechwywania wiadmści 5

6 Prjektwanie i implementacja chrny wiadmści prjektwanie i implementacja zapbiegania utracie danych prjektwanie i implementacja archiwum miejscweg prjektwanie i implementacja wykrywania miejscweg Planwanie i knfiguracja zabezpieczeń administracyjnych raz kntrli knfiguracja kntrli partej na rlach prjektwanie chrny przed utratą danych knfiguracja rejestrwania kntrli Prjektwanie i implementacja integracji z systemem pcztwym Online planwanie systemu pcztweg Online planwanie i implementacja migracji d systemu pcztweg Online planwanie współistnienia z systemem pcztwym Online Prjektwanie i implementacja współistnienia wiadmści prjektwanie i implementacja federacji prjektwanie współistnienia pmiędzy rganizacjami npremise i nline prjektwanie i implementacja przenszenia skrzynek między lasami Prjektwanie i implementacja migracji systemu pcztweg raz aktualizacje prjektwanie migracji z innych systemów pcztwych planwanie aktualizacji z wcześniejszych wersji systemu pcztweg implementacja migracji z wcześniejszych wersji systemu pcztweg Zamawiający wymaga, aby ww. szklenia (3.1 i 3.2) zstały przeprwadzne przez certyfikwaneg trenera, prducenta wdrażaneg systemu pcztweg raz zakńczne wydaniem stswnych certyfikatów dla administratrów Zamawiająceg birących udział w szkleniach. Wyknawca musi zapewnić materiały, śrdwisk szkleniwe na ptrzeby przeprwadzenia szklenia. Zakres czaswy przewidziany na każde ze szkleń 3-5 dni rbczych. Szklenie dbędzie się w siedzibie Zamawiająceg lub w certyfikwanym śrdku szkleniwym wdrżneg rzwiązania na pdstawie vucherów dstarcznych przez Wyknawcę Wyknawca przeprwadzi w siedzibie Zamawiająceg 6 dwugdzinnych szkleń zrealizwanych w terminie 2 dni rbczych w zakresie wdrażaneg klienta pcztweg zgdnie z przedstawinym zakresem dla użytkwników Zamawiająceg zgdnie z przedstawinym zakresem: 1. Outlku 2007/2010/2013 wygląd i fldery pis interfejsu fldery i widki 2. Praca z wiadmściami elektrnicznymi wysyłanie, dbieranie, dpwiadanie, przekazywanie Funkcja UDW Odwływanie i zamienianie wiadmści wysłanych Śledzenie wiadmści za pmcą ptwierdzeń przeczytania zarządzanie flderami i wiadmściami w flderach wyszukiwanie wiadmści delegacja uprawnień 3. Kntakty 6

7 Twrzenie kntaktów sbistych Przesyłanie kntaktów Praca z glbalną książką adreswą 4. Praca z kalendarzem zarządzanie sptkaniami, terminami, wydarzeniami cyklicznymi zarządzanie czasem wlnym, lkalizacją sptkań praca grupwa, żądanie i udzielanie uprawnień. 5. Zadania zlecanie, wyknywanie zadań kntrla wyknywanych zadań 6. Inne Funkcja aut-knfiguracji Skrzynki współdzielne Reguły Licencje: I. Licencje na usługi pczty elektrnicznej n-line dla 250 użytkwników muszą spełniać następujące wymagania: Muszą umżliwiać: a. bsługę pczty elektrnicznej, b. zarządzanie czasem, c. zarządzania zasbami, d. zarządzanie kntaktami. Muszą dstarczać kmplekswej funkcjnalnści zdefiniwanej w pisie raz centralne narzędzia administracyjne d: a. Zarządzania użytkwnikami pczty, b. Wsparcia migracji z innych systemów pczty, c. Wsparcia integracji własnej usługi katalgwej (Active Directry) z usługą hstwaną pczty. Dstęp d usługi hstwanej systemu pcztweg musi być mżliwy przy pmcy: - Psiadaneg prgramwania Outlk (2007,2010 i 2013), - Przeglądarki (Web Access), - Urządzeń mbilnych (Active Sync). Wymagane cechy t: - Skrzynki pcztwe (minimum 50GB dla każdeg użytkwnika), - Współdzielne skrzynki pcztwe, skrzynki zasbwe niewymagające ddatkwych licencji, - Standardwy i łatwy spsób bsługi pczty elektrnicznej, 7

8 - Obsługa funkcji klienta pczty elektrnicznej takich jak tryb knwersacji, czy znajdwanie wlnych zasbów w kalendarzach, prównywanie i nakładanie kalendarzy, zaawanswane wyszukiwanie i filtrwanie wiadmści, wsparcie dla przeglądarek internetwych, - Uwspólnianie statusu becnści, dstępu d prfilu (pisu) użytkwnika, wymianę infrmacji z kalendarzy, - Bezpieczny dstęp z każdeg miejsca, w którym jest dstępny internet. Pprzez bezpieczny dstęp rzumie się w szczególnści bsługę prtkłu SSL, - Obsługa nazw knt pcztwych użytkwników w psiadanej dmenie Zamawiająceg, - Migracja z istniejąceg śrdwiska Zamawiająceg d ferwaneg rzwiązania, - Usługa musi gwarantwać funkcjnalnści płącznych knt (mżliwść dstarczania pczty ze skrzynek POP3/IMAP d skrzynki dbirczej użytkwnika niezależnie d prgramwania klienckieg. II. Usługa pczty elektrnicznej n-line musi się pierać funkcjnalnści charakteryzujące się następującymi cechami, bez kniecznści użycia rzwiązań firm trzecich: 1. Funkcjnalnść pdstawwa: a. Odbieranie i wysyłanie pczty elektrnicznej d adresatów wewnętrznych raz zewnętrznych b. Mechanizmy pwiadmień dstarczeniu i przeczytaniu wiadmści przez adresata c. Twrzenie i zarządzanie sbistymi kalendarzami, listami kntaktów, zadaniami. d. Zarządzanie strukturą i zawartścią skrzynki pcztwej samdzielnie przez użytkwnika kńcweg, w tym: rganizacja hierarchii flderów, kategryzacja treści, nadawanie ważnści, flagwanie elementów d wyknania wraz z przypisaniem terminu i przypmnienia e. Mżliwść zastswania pdpisu cyfrweg i szyfrwania wiadmści. 2. Funkcjnalnść wspierająca pracę grupwą: a. Mżliwść przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadmści, np. d wyknania czy d przeczytania w kreślnym terminie. Mżliwść kreślenia terminu wygaśnięcia wiadmści b. Udstępnianie kalendarzy sbistych d wglądu i edycji innym użytkwnikm, z mżliwścią definiwania pzimów dstępu c. Pdgląd stanu dstępnści innych użytkwników w parciu ich kalendarze 8

9 d. Mechanizm planwania sptkań z mżliwścią zapraszania wymaganych i pcjnalnych uczestników raz zasbów (np. sala, rzutnik), wraz z pdglądem ich dstępnści, raprtwaniem akceptacji bądź drzucenia zaprszeń, mżliwścią prpnwania alternatywnych terminów sptkania przez sby zaprszne e. Mechanizm prsteg delegwania zadań d innych pracwników, wraz ze śledzeniem statusu ich wyknania f. Twrzenie i zarządzanie współdzielnymi repzytriami kntaktów, kalendarzy, zadań. g. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. h. Mżliwść infrmwania zewnętrznych partnerów bizneswych dstępnści lub niedstępnści. i. Funkcja infrmująca użytkwników przed kliknięciem przycisku wysyłania szczegółach wiadmści, które mgą spwdwać jej niedstarczenie, takich jak wysyłanie wiadmści d dużych grup dystrybucyjnych lub dbirców, którzy pzstawili infrmacje niebecnści. j. Udstępnienie użytkwnikm mżliwści aktualizacji danych kntaktwych i śledzenia dbierania wiadmści bez ptrzeby angażwania bsługi infrmatycznej. 3. Funkcjnalnść wspierająca zarządzanie infrmacją w systemie pcztwym: a. Centralne zarządzanie cyklem życia infrmacji przechwywanych w systemie pcztwym, w tym śledzenie i rejestrwanie ich przepływu, wygaszanie p zdefiniwanym kresie czasu, archiwizacja b. Definiwanie wielkści pjemnści rzmiaru skrzynek pcztwych użytkwników, z mżliwścią ustawiania prgu strzegawczeg pniżej górneg limitu. Mżliwść definiwania różnych limitów dla różnych użytkwników. c. Mżliwść wprwadzenia mdelu kntrli dstępu, który umżliwia nadanie specjalistm uprawnień d wyknywania kreślnych zadań bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. d. Mżliwść przeniesienia lkalnych archiwów skrzynki pcztwej z kmputera na serwer. e. Mżliwść łatwiejszej klasyfikacji wiadmści dzięki definiwanym centralnie zasadm zachwywania, które mżna zastswać d pszczególnych wiadmści lub flderów. f. Przeglądanie wiadmści wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez sby nimi zarządzające i blkwanie lub dpuszczanie transmisji. 9

10 g. Mżliwść krzystania z łatweg w użyciu interfejsu internetweg w celu wyknywania częst sptykanych zadań związanych z pmcą techniczną. 4. Wsparcie dla użytkwników mbilnych: a. Mżliwść pracy ff-line przy słabej łącznści z serwerem lub jej całkwitym braku, z pełnym dstępem d danych przechwywanych w skrzynce pcztwej raz z zachwaniem pdstawwej funkcjnalnści systemu. Autmatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pmiędzy trybem n-line i ff-line w zależnści d stanu płączenia z serwerem. b. Mżliwść lekkiej synchrnizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabeg łącza (tylk nagłówki wiadmści, tylk wiadmści pniżej kreślneg rzmiaru itp.) c. Mżliwść krzystania z usług systemu pcztweg w pdstawwym zakresie przy pmcy urządzeń mbilnych typu PDA, SmartPhne, tablety. d. Mżliwść dstępu d systemu pcztweg spza sieci wewnętrznej pprzez publiczną sieć Internet z dwlneg kmputera pprzez interfejs przeglądarkwy, z własneg kmputera przenśneg z pzimu standardwej aplikacji klienckiej pczty bez ptrzeby zestawiania płączenia RAS czy VPN d firmwej sieci wewnętrznej. e. Umżliwienie w przypadku krzystania z systemu pcztweg przez interfejs przeglądarkwy pdglądu typwych załączników (dkumenty PDF, MS Office) w pstaci strn HTML, bez ptrzeby psiadania na stacji użytkwnika dpwiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dstępu d pczty w aktualnie dstępnych przeglądarkach internetwych. III. Rdzaje zabezpieczeń 1. Ochrna antyspamwa Usługa musi zapewniać zaawanswaną chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się wiadmści typu spam. Mechanizmy chrny antyspamwej musi zapewniać mżliwść twrzenia plityk chrny antyspamwej, w szczególnści: - mżliwść autmatyczneg przenszenia wiadmści typu spam d wybraneg flderu; - mżliwść ddania tekstu d nagłówka X-header; - mżliwść usunięcia wiadmści typu spam; 10

11 - mżliwść kwarantanny wiadmści typu spam; - mżliwść wyszukiwania wiadmści przechwywanych w kwarantannie p adresie nadawcy, adresie dbircy, ID wiadmści, dacie trzymania; - mżliwść raprtwania wybranych wiadmści typu spam jak false psitive ; - mżliwść filtrwania wiadmści napisanych w wybranych językach; - mżliwść filtrwania wiadmści wysyłanych z kreślnych krajów; - mżliwść definiwania pzimu wykrywania spamów na pdstawie: zawartści adresów IP w dnśnikach url, zawartści dnśników d innych strn, pustych wiadmści, treści typu JavaScript, lub VBScript, biektów typu Frame lub iframe, pprawnści rekrdów SPF; - mżliwść definiwania adresów na które będą przesyłane pwiadmienia nadawcach których wiadmści zstały zablkwane z pwdu spamu. 2. Ochrna anty-malware Usługa musi zapewniać chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się złśliweg prgramwania typu malware. Mechanizmy chrny wiadmści dnśnie złśliweg prgramwania muszą zapewniać mżliwści twrzenia plityk chrny malware, w szczególnści: - mżliwść usunięcia całych wiadmści zawierających malware; - mżliwść usunięcia załączników z wiadmści zawierających malware; - mżliwść zdefiniwania własnej treści kmunikatu wiadmści zawierającej malware; - mżliwść pwiadmienia dbircy wiadmści zawierającej malware; - mżliwść pwiadmienia nadawcy wiadmści zawierającej malware; - mżliwść zdefiniwania adresu administratra raz mechanizm pwiadamiania w przypadku wykrycia wiadmści zawierającej malware; 3. Ochrna antywiruswa Usługa musi zapewniać chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się wirusów. 4. Ochrna zabezpieczeń płączeń: Usługa musi zapewniać mżliwść definiwania blkwanych adresów IP z których nie będzie mżliwe trzymywanie wiadmści . 11

12 IV. Funkcjnalnści ddatkwe: 1. Usługa pwinna umżliwiać trzymywanie i wysyłanie niegranicznych ilści wiadmści Wielkść jednrazw wysyłanych wiadmści nie mniejsza niż 35MB. 3. Usługa pwinna umżliwiać krzystanie z nielimitwanej liczby urządzeń klienckich. 4. Usługa pwinna umżliwiać administratrm lub użytkwnikm mżliwść dzyskania przypadkw skaswanych wiadmści ; 5. Usługa musi umżliwiać integrację ze śrdwiskiem ActiveDirectry wykrzystywanym przez Zamawiająceg w zakresie: - uwierzytelniania użytkwników - wspólnej plityki haseł jednkrtneg uwierzytelniania się użytkwnika w usłudze pczty kntem ActiveDirectry 6. Usługa musi zapewniać mechanizmy autmatycznej knfiguracji klientów pcztwych (smartphny, tablety, Outlk 2007,2010 i 2013). 7. W kresie trwania umwy Wyknawca zapewnia utrzymywanie aktualnych wersji prgramwania raz instalacji wszelkich pprawek i aktualizacji rekmendwanych przez prducenta ferwaneg rzwiązania. 8. Usługa musi zapewniać 99,999% czasu nieprzerwaneg działania. II. Licencje na usługi pczty elektrnicznej nline, muszą zapewnić Zamawiającemu mżliwść wykrzystania tychże licencji w celu dstępu użytkwników d usług pcztwych nline lub d serwera pcztweg zainstalwaneg w infrastrukturze Zamawiająceg. System peracyjny dla serwerów 2 szt. Licencja na serwerwy system peracyjny musi być przypisana d każdeg prcesra fizyczneg na serwerze. Liczba rdzeni prcesrów i ilść pamięci nie mgą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać d uruchamiania serwerweg systemu peracyjneg w śrdwisku fizycznym i dwóch wirtualnych śrdwisk serwerweg systemu peracyjneg za pmcą wbudwanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerwy system peracyjny musi psiadać następujące, wbudwane cechy: 1. Mżliwść wykrzystania 320 lgicznych prcesrów raz c najmniej 4 TB pamięci RAM w śrdwisku fizycznym. 2. Mżliwść wykrzystywania 64 prcesrów wirtualnych raz 1TB pamięci RAM i dysku pjemnści d 64TB przez każdy wirtualny serwerwy system peracyjny. 3. Mżliwść budwania klastrów składających się z 64 węzłów, z mżliwścią uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 4. Mżliwść migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchminym mechanizmem wirtualizacji (hypervisr) przez sieć Ethernet, bez kniecznści stswania ddatkwych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 12

13 6. Wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany prcesrów bez przerywania pracy. 7. Autmatyczna weryfikacja cyfrwych sygnatur sterwników w celu sprawdzenia, czy sterwnik przeszedł testy jakści przeprwadzne przez prducenta systemu peracyjneg. 8. Mżliwść dynamiczneg bniżania pbru energii przez rdzenie prcesrów niewykrzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę prcesrów wypsażnych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudwane wsparcie instalacji i pracy na wlumenach, które: a. pzwalają na zmianę rzmiaru w czasie pracy systemu, b. umżliwiają twrzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkwnikm kńcwym (lkalnym i sieciwym) prsty wgląd w pprzednie wersje plików i flderów, c. umżliwiają kmpresję "w lcie" dla wybranych plików i/lub flderów, d. umżliwiają zdefiniwanie list kntrli dstępu (ACL). 10. Wbudwany mechanizm klasyfikwania i indekswania plików (dkumentów) w parciu ich zawartść. 11. Wbudwane szyfrwanie dysków przy pmcy mechanizmów psiadających certyfikat FIPS lub równważny wydany przez NIST lub inną agendę rządwą zajmującą się bezpieczeństwem infrmacji. 12. Mżliwść uruchamianie aplikacji internetwych wykrzystujących technlgię ASP.NET 13. Mżliwść dystrybucji ruchu sieciweg HTTP pmiędzy kilka serwerów. 14. Wbudwana zapra internetwa (firewall) z bsługą definiwanych reguł dla chrny płączeń internetwych i intranetwych. 15. Dstępne dwa rdzaje graficzneg interfejsu użytkwnika: a. Klasyczny, umżliwiający bsługę przy pmcy klawiatury i myszy, b. Dtykwy umżliwiający sterwanie dtykiem na mnitrach dtykwych. 16. Zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetwa, pmc, kmunikaty systemwe, 17. Mżliwść zmiany języka interfejsu p zainstalwaniu systemu, dla c najmniej 10 języków pprzez wybór z listy dstępnych lkalizacji. 18. Mechanizmy lgwania w parciu : a. Lgin i hasł, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (lgwanie w parciu certyfikat chrniny pprzez mduł TPM), 19. Mżliwść wymuszania wielelementwej kntrli dstępu dla kreślnych grup użytkwników. 20. Wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play). 21. Mżliwść zdalnej knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu. 22. Dstępnść bezpłatnych narzędzi prducenta systemu umżliwiających badanie i wdrażanie zdefiniwaneg zestawu plityk bezpieczeństwa. 23. Pchdzący d prducenta systemu serwis zarządzania plityką dstępu d infrmacji w dkumentach (Digital Rights Management). 24. Wsparcie dla śrdwisk Java i.net Framewrk 4.x mżliwść uruchmienia aplikacji działających we wskazanych śrdwiskach. 13

14 25. Mżliwść implementacji następujących funkcjnalnści bez ptrzeby instalwania ddatkwych prduktów (prgramwania) innych prducentów wymagających ddatkwych licencji: a. Pdstawwe usługi sieciwe: DHCP raz DNS wspierający DNSSEC, b. Usługi katalgwe parte LDAP i pzwalające na uwierzytelnianie użytkwników stacji rbczych, bez kniecznści instalwania ddatkweg prgramwania na tych stacjach, pzwalające na zarządzanie zasbami w sieci (użytkwnicy, kmputery, drukarki, udziały sieciwe), z mżliwścią wykrzystania następujących funkcji: i. Pdłączenie d dmeny w trybie ffline bez dstępneg płączenia sieciweg z dmeną, ii. Ustanawianie praw dstępu d zasbów dmeny na bazie spsbu lgwania użytkwnika na przykład typu certyfikatu użyteg d lgwania, iii. Odzyskiwanie przypadkw skaswanych biektów usługi katalgwej z mechanizmu ksza. iv. Bezpieczny mechanizm dłączania d dmeny uprawninych użytkwników prywatnych urządzeń mbilnych partych ios i Windws 8.1. c. Zdalna dystrybucja prgramwania na stacje rbcze. d. Praca zdalna na serwerze z wykrzystaniem terminala (cienkieg klienta) lub dpwiedni sknfigurwanej stacji rbczej e. Centrum Certyfikatów (CA), bsługa klucza publiczneg i prywatneg) umżliwiające: i. Dystrybucję certyfikatów pprzez http ii. Knslidację CA dla wielu lasów dmeny, iii. Autmatyczne rejestrwania certyfikatów pmiędzy różnymi lasami dmen, iv. Autmatyczne występwanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. f. Szyfrwanie plików i flderów. g. Szyfrwanie płączeń sieciwych pmiędzy serwerami raz serwerami i stacjami rbczymi (IPSec). h. Mżliwść twrzenia systemów wyskiej dstępnści (klastry typu fail-ver) raz rzłżenia bciążenia serwerów. i. Serwis udstępniania strn WWW. j. Wsparcie dla prtkłu IP w wersji 6 (IPv6), k. Wsparcie dla algrytmów Suite B (RFC 4869), l. Wbudwane usługi VPN pzwalające na zestawienie nielimitwanej liczby równczesnych płączeń i niewymagające instalacji ddatkweg prgramwania na kmputerach z systemem Windws, m. Wbudwane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisr) pzwalające na uruchamianie d 1000 aktywnych śrdwisk wirtualnych systemów peracyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalneg zmniejszenia ich dstępnści mgą być przenszne pmiędzy serwerami klastra typu failver z jednczesnym zachwaniem pzstałej funkcjnalnści. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: i. Dynamiczneg pdłączania zasbów dyskwych typu ht-plug d maszyn wirtualnych, ii. Obsługi ramek typu jumb frames dla maszyn wirtualnych. iii. Obsługi 4-KB sektrów dysków iv. Nielimitwanej liczby jedncześnie przensznych maszyn wirtualnych pmiędzy węzłami klastra 14

15 v. Mżliwści wirtualizacji sieci z zastswaniem przełącznika, któreg funkcjnalnść mże być rzszerzana jedncześnie pprzez prgramwanie kilku innych dstawców pprzez twarty interfejs API. vi. Mżliwści kierwania ruchu sieciweg z wielu sieci VLAN bezpśredni d pjedynczej karty sieciwej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mde) 26. Mżliwść autmatycznej aktualizacji w parciu pprawki publikwane przez prducenta wraz z dstępnścią bezpłatneg rzwiązania prducenta serwerweg systemu peracyjneg umżliwiająceg lkalną dystrybucję pprawek zatwierdznych przez administratra, bez płączenia z siecią Internet. 27. Wsparcie dstępu d zasbu dyskweg pprzez wiele ścieżek (Multipath). 28. Mżliwść instalacji pprawek pprzez wgranie ich d brazu instalacyjneg. 29. Mechanizmy zdalnej administracji raz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 30. Mżliwść zarządzania przez wbudwane mechanizmy zgdne ze standardami WBEM raz WS-Management rganizacji DMTF. 31. Zrganizwany system szkleń i materiałów edukacyjnych w języku plskim. Serwer pczty elektrnicznej 2 szt. Serwer systemu pczty elektrnicznej musi charakteryzwać się następującymi cechami, bez kniecznści użycia rzwiązań firm trzecich: 1. Funkcjnalnść pdstawwa: a. Odbieranie i wysyłanie pczty elektrnicznej d adresatów wewnętrznych raz zewnętrznych. b. Mechanizmy pwiadmień dstarczeniu i przeczytaniu wiadmści przez adresata. c. Twrzenie i zarządzanie sbistymi kalendarzami, listami kntaktów, zadaniami, ntatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartścią skrzynki pcztwej samdzielnie przez użytkwnika kńcweg, w tym: kategryzacja treści, nadawanie ważnści, flagwanie elementów d wyknania wraz z przypisaniem terminu i przypmnienia. e. Wsparcie dla zastswania pdpisu cyfrweg i szyfrwania wiadmści. f. Pełne wsparcie dla klienta pczty elektrnicznej MS Outlk 2007 i nwszych wersji. 2. Funkcjnalnść wspierająca pracę grupwą: a. Mżliwść przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadmści, np. d wyknania czy d przeczytania w kreślnym terminie. b. Mżliwść kreślenia terminu wygaśnięcia wiadmści. c. Udstępnianie kalendarzy sbistych d wglądu i edycji innym użytkwnikm, z mżliwścią definiwania pzimów dstępu. d. Pdgląd stanu dstępnści innych użytkwników w parciu ich kalendarze. 15

16 e. Mechanizm planwania sptkań z mżliwścią zapraszania wymaganych i pcjnalnych uczestników raz zasbów (np. sala, rzutnik), wraz z pdglądem ich dstępnści, raprtwaniem akceptacji bądź drzucenia zaprszeń, mżliwścią prpnwania alternatywnych terminów sptkania przez sby zaprszne. f. Mechanizm prsteg delegwania zadań d innych pracwników, wraz ze śledzeniem statusu ich wyknania. g. Twrzenie i zarządzanie współdzielnymi repzytriami kntaktów, kalendarzy, zadań. h. Mechanizm udstępniania współdzielnych skrzynek pcztwych. i. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. j. Dstęp ze skrzynki d pczty elektrnicznej, pczty głswej, wiadmści błyskawicznych i SMS-ów. k. Mżliwść infrmwania zewnętrznych użytkwników pczty elektrnicznej dstępnści lub niedstępnści. l. Mżliwść wybru pzimu szczegółwści udstępnianych infrmacji dstępnści. m. Widk rzmwy, autmatycznie rganizujący wątki wiadmści w parciu przebieg wymiany wiadmści między strnami. n. Knfigurwalna funkcja infrmująca użytkwników przed kliknięciem przycisku wysyłania szczegółach wiadmści, które mgą spwdwać jej niedstarczenie lub wysłanie pd niewłaściwy adres, bejmująca przypadkwe wysłanie pufnych infrmacji d dbirców zewnętrznych, wysyłanie wiadmści d dużych grup dystrybucyjnych lub dbirców, którzy pzstawili infrmacje niebecnści.. Transkrypcja tekstwa wiadmści głswej, pzwalająca użytkwnikm na szybkie prirytetyzwanie wiadmści bez ptrzeby dsłuchiwania pliku dźwiękweg. p. Mżliwść uruchmienia sbisteg autmatyczneg asystenta pczty głswej. q. Telefniczny dstęp d całej skrzynki dbirczej w tym pczty elektrnicznej, kalendarza i listy kntaktów. r. Udstępnienie użytkwnikm mżliwści aktualizacji danych kntaktwych i śledzenia dbierania wiadmści bez ptrzeby wsparcia ze strny infrmatyków. s. Mechanizm autmatyczneg dstswywania się funkcji wyszukiwania kntaktów d najczęstszych działań użytkwnika skutkujący prirytetyzacją wyników wyszukiwania. t. Mżliwść wyszukiwania i łączenia danych (zgdnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu pczty elektrnicznej raz innych systemów w rganizacji (prtali wielfunkcyjnych, kmunikacji wielkanałwej i serwerów plików). 16

17 u. Mżliwść dstępu d pczty elektrnicznej i dkumentów przechwywanych w prtalu wielfunkcyjnym z pzimu jedneg interfejsu zarządzaneg przez serwer pczty elektrnicznej. 3. Funkcjnalnść wspierająca zarządzanie systemem pczty: a. Oparcie się prfile użytkwników usługi katalgwej Active Directry. b. Wielfunkcyjna knsla administracyjna umżliwiająca zarządzanie systemem pczty raz dstęp d statystyk i lgów użytkwników. c. Definiwanie kwt na rzmiar skrzynek pcztwych użytkwników, z mżliwścią ustawiania prgu strzegawczeg pniżej górneg limitu. d. Mżliwść definiwania różnych limitów pjemnści skrzynek dla różnych grup użytkwników. e. Mżliwść przeniesienia lkalnych archiwów skrzynki pcztwej z kmputera na serwer. f. Mżliwść krzystania interfejsu internetweg w celu wyknywania częst sptykanych zadań związanych z pmcą techniczną. g. Narzędzia krewania, wdrażania i zarządzania plitykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. 4. Utrzymanie bezpieczeństwa infrmacji a. Centralne zarządzanie cyklem życia infrmacji przechwywanych w systemie pcztwym, w tym: śledzenie i rejestrwanie ich przepływu, wygaszanie p zdefiniwanym kresie czasu, raz archiwizacja danych. b. Mżliwść wprwadzenia mdelu kntrli dstępu, który umżliwia nadanie specjalistm uprawnień d wyknywania kreślnych zadań na przykład pracwnikm dpwiedzialnym za zgdnść z uregulwaniami uprawnień d przeszukiwania wielu skrzynek pcztwych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. c. Mechanizm zapbiegania wycieku danych graniczający mżliwść wysyłania danych pufnych d nieuprawninych sób pprzez knfigurwalne funkcje mnitringu i analizy treści, bazujący na ustalnych plitykach bezpieczeństwa. d. Mżliwść łatwiejszej klasyfikacji wiadmści dzięki definiwanym centralnie zasadm zachwywania, które mżna zastswać d pszczególnych wiadmści. e. Mżliwść wyszukiwania w wielu skrzynkach pcztwych pprzez interfejs przeglądarkwy i funkcja kntrli dstępu w parciu rle, która umżliwia przeprwadzanie ukierunkwanych wyszukiwań przez pracwników działu HR lub sby dpwiedzialne za zgdnść z uregulwaniami. f. Integracja z usługami zarządzania dstępem d treści pzwalająca na autmatyczne stswanie chrny za pmcą zarządzania prawami d infrmacji (IRM) w celu graniczenia dstępu d infrmacji zawartych w wiadmści i mżliwści ich 17

18 wykrzystania, niezależnie d miejsca nadania. Wymagana jest mżliwść użycia 2048-bitwych kluczy RSA, 256-bitwych kluczy SHA-1 raz algrytmu SHA-2. g. Odbieranie wiadmści zabezpiecznych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkwników raz dpwiadanie na nie nawet, jeśli nie dyspnują ni usługami ADRMS. h. Przeglądanie wiadmści wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez sby nimi zarządzające i blkwanie lub dpuszczanie transmisji. i. Wbudwane filtrwanie prgramwania złśliweg, wirusów i prgramwania szpiegująceg zawarteg w wiadmściach wraz z knfigurwalnymi mechanizmami pwiadamiania wykryciu i usunięciu takieg prgramwania. j. Mechanizm audytu dstępu d skrzynek pcztwych z krewaniem raprtów audytwych. 5. Wsparcie dla użytkwników mbilnych: a. Mżliwść pracy ff-line przy słabej łącznści z serwerem lub jej całkwitym braku, z pełnym dstępem d danych przechwywanych w skrzynce pcztwej raz z zachwaniem pdstawwej funkcjnalnści systemu. Autmatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pmiędzy trybem n-line i ff-line w zależnści d stanu płączenia z serwerem b. Mżliwść lekkiej synchrnizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabeg łącza (tylk nagłówki wiadmści, tylk wiadmści pniżej kreślneg rzmiaru itp.) c. Mżliwść krzystania z usług systemu pcztweg w pdstawwym zakresie przy pmcy urządzeń mbilnych typu PDA, SmartPhne. d. Mżliwść dstępu d systemu pcztweg spza sieci wewnętrznej pprzez publiczną sieć Internet z dwlneg kmputera pprzez interfejs przeglądarkwy, z własneg kmputera przenśneg z pzimu standardwej aplikacji klienckiej pczty bez ptrzeby zestawiania płączenia RAS czy VPN d firmwej sieci wewnętrznej. e. Umżliwienie w przypadku krzystania z systemu pcztweg przez interfejs przeglądarkwy pdglądu typwych załączników (dkumenty PDF, MS Office) w pstaci strn HTML, bez ptrzeby psiadania na stacji użytkwnika dpwiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dstępu d pczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explrer, Apple Safari i Mzilla Firefx. 6. Funkcje związane z niezawdnścią systemu: a. Zapewnienie pełnej redundancji serwerów pczty elektrnicznej bez kniecznści wdrażania klastrów raz niezależnych prduktów d replikacji danych. b. Autmatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjneg już dla dwóch serwerów pczty, a także w wypadku centrów danych rzprsznych gegraficznie. 18

19 c. Utrzymanie dstępnści i uzyskanie mżliwści szybkieg dzyskiwania p awarii dzięki mżliwści knfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pcztwej. d. Autmatyczne dtwarzanie redundancji pprzez twrzenie kpii zapaswych w miejsce kpii na uszkdznych dyskach według zadaneg schematu. e. Ograniczenie zakłócenia pracy użytkwników pdczas przenszenia skrzynek pcztwych między serwerami, pzwalające na przeprwadzanie migracji i knserwacji w dwlnym czasie nawet w gdzinach pracy biurwej. f. Zapewnienie chrny przed utratą i spwdwaną uaktualnianiem lub awarią rli serwera transprtu pprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierwywanie pczty na inną dstępną ścieżkę.. Pieczęć Wyknawcy 19

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje instalację i konfigurację usługi Active Directory oraz serwera Microsoft Exchange oraz modernizację istniejącego

Bardziej szczegółowo

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, 21.05.2014 ul. Mstwa 5 87-100 Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.10.2015 zał. nr 1 do siwz Specyfikacja techniczna Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/ serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania FORDATA Virtual Data Rm Mżliwści zastswania Kim jesteśmy? FORDATA (dawniej Datapint) Pinier na plskim rynku kapitałwym, który w parciu usługę Virtual Data Rm wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Infrmatycznych Serwkmp.pl Kmplekswe Usługi Infrmatyczne Ul. Grudziądzka 87 87-100 Truń Tel./Fax: 0566635285 Km1: +48 691719996 Km2: +48 506045442 E-m@il: biur@serwkmp.pl WWW: www.serwkmp.pl

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec e-administracja czami Cmarch Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo