SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg Windws 2012 R2 na 2 różne serwery fizyczne, 2 sztuki Micrsft Exchange Serwer 2013 lub równważnści. 1. Prace wdrżeniwe 1.1. Usługi serwera pcztweg muszą zapewniać mżliwść dstępu d pczty , kalendarza i kntaktów praktycznie niezależnie d lkalizacji przy użyciu stacjnarnych kmputerów i przenśnych raz urządzeń mbilnych, ułatwiając równcześnie chrnę przed wirusami i spamem. D najważniejszych funkcjnalnści należą: Mżliwść pracy w dwlnej lkalizacji i autmatyczna aktualizacja wiadmści , kalendarza i kntaktów na najczęściej używanych urządzeniach. Krzystanie z prfesjnalnej i łatwej w zarządzaniu pczty . Usługa pwinna zawierać skrzynkę pcztwą pjemnści d 2 gigabajtów (GB) dla każdeg użytkwnika i umżliwiać wysyłanie wiadmści wielkści d 35 megabajtów (MB). Mżliwść łączenia się za pmcą klienta prgramu pcztweg i krzystanie ze wszystkich funkcji p ustanwieniu płączenia z siecią firmwą w biurze, pza biurem(vpn, ActivSync) alb w trybie ff-line. Łatwść planwania sptkania, udstępniania kalendarzy i mżliwść równczesneg ich przeglądania, aby sprawdzić dstępnść współpracwników i prpnwane terminy sptkań. Ochrna rganizacji przed spamem i wirusami Wsparcie techniczne Pakiet usług musi bejmwać swim zakresem świadczenie pieki serwiswej dla wszystkich wdrżnych elementów systemu, stanwiących przedmit umwy, przez kres 3 miesięcy. Usługi w zakresie wsparcia techniczneg będą świadczne przez kres 3 miesięcy d dnia pdpisania prtkłu dbiru kńcweg. Wyknawca zapewni mżliwść bezpśrednieg zgłaszania prblemów technicznych drgą elektrniczną pprzez lub telefnicznie. Warunki świadczenia usług w zakresie wsparcia techniczneg: a. Usługi w zakresie wsparcia techniczneg prduktów muszą być świadczne d 8:00 d 16:30 w dni rbcze, d pniedziałku d piątku, ile w pisie usługi nie zaznaczn inaczej. b. W ramach usług wsparcia techniczneg zstanie ddelegwany dedykwany specjalista Wyknawcy psiadający stswny certyfikat prducenta na pzimie c najmniej MCSA raz MCIT lub równważny, który będzie dpwiedzialny za realizację usług w zakresie wsparcia techniczneg dla Zamawiająceg, w tym, także za przyjmwanie i przekazywanie Wyknawcy wszelkich infrmacji, zleceń, uwag w zakresie świadcznych usług wsparcia. Jedncześnie Zamawiający w terminie d 14 dni d daty pdpisania umwy wyznaczy ze swjej strny sby (w tym krdynatra wsparcia techniczneg) uprawnine d składania u specjalisty Wyknawcy zgłszeń w ramach usług w zakresie wsparcia techniczneg. 1

2 c. Specjalista Wyknawcy ma dpwiadać za bieżącą pracę wdrżnych systemów, wyknywać czynnści diagnstyczne w razie pjawienia się prblemów w działaniu systemów i skutecznie je naprawiać. Osba ta ma wyknywać prace dla Zamawiająceg w gdzinach d 8:00 d 16:30 w dni rbcze d pniedziałku d piątku a w szczególnych przypadkach związanych z wyknywaniem prac administracyjnych mających wpływ na działanie systemu infrmatyczneg, także pza gdzinami pracy, jednak każdrazw wymaga t wcześniejszeg uzgdnienia z Wyknawcą Usługa wdrżenia i migracji systemu pczty elektrnicznej Usługa wdrżenia i migracji systemu pczty elektrnicznej musi spełniać pniższe wymagania: Wyknawca dkna analizy śrdwiska Zamawiająceg, zaprpnuje architekturę i przebieg wdrżenia dcelweg systemu pczty elektrnicznej w szczególnści musi zstać przedstawiny harmngram wdrżenia i prjekt techniczny przygtwany zgdnie z dbrymi praktykami i należytą rzetelnścią. Wszystkie prace wdrżeniwe będą dbywały się zgdnie z ustalnym i zatwierdznym przez Zamawiająceg planem wdrżenia zapisanym w prjekcie technicznym. Wdrżenie prdukcyjne nastąpi p statecznym zatwierdzeniu prjektu i będzie plegał na instalacji systemów prdukcyjnych na dcelwych maszynach serwerwych (śrdwisk wirtualne) Zamawiająceg raz z wykrzystaniem licencji będących własnścią Zamawiająceg. Architektura dcelweg systemu pczty elektrnicznej pwinna zstać wyskalwana dla kł 300 skrzynek mailwych. Architektura pwinna zapewniać wyską dstępnść rzwiązania. Zamawiający wymaga integracji nweg systemu pcztweg z istniejącymi bramami pcztwymi partymi rzwiązania pensurce. Wyknawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy knfiguracji urządzeń aktywnych niezbędnych d uruchmienia systemu pcztweg. Wyknawca zaprpnuje rzwiązanie d bezpieczneg udstępnienia usługi ActiveSync w strefie Internetu. Zamawiający wymaga przeniesienia d nwej infrastruktury pcztwej wszystkich psiadanych skrzynek mailwych Exchange 2007 w ilści kł 250 szt. Wszystkie prace wdrżeniwe i migracyjne muszą dbywać się w dni rbcze w gdz. pracy Urzędu. Migracja musi być przeprwadzana w spsób autmatyczny i nie dpuszcza się sytuacji (za wyjątkiem sytuacji uzasadninych technicznie), w której dane pczty użytkwników są pdczas migracji ręcznie eksprtwane/imprtwane (np. kalendarze, maile, książka kntaktów). Migracja nie mże wpływać na pracę użytkwników kńcwych i musi być dknywana w tle pracy użytkwnika. Pdczas migracji musi być kntrla nad jej przebiegiem w pstaci szczegółwych lgów wraz z prezentacją statystyk (ilść zmigrwanych maili, ilść pminiętych maili, ilść błędów, ilść strzeżeń). Oferwane rzwiązanie d migracji musi psiadać mżliwść sterwania ilścią migrwanych skrzynek użytkwników pdczas ich jednczesnej migracji. Oferwane rzwiązanie d migracji nie mże wymagać zaangażwania użytkwników kńcwych w prcesie migracji. Oferwane rzwiązanie d migracji musi zapewniać nieprzerwaną kmunikację użytkwników i współpracę kalendarzy, pilnwanie w kalendarzach statusu Free/Busy i planwanie sptkań pmiędzy użytkwnikami bydwu systemów. Zamawiający wymaga przeniesienia archiwów pst d systemu archiwizująceg wskazaneg przez Zamawiająceg. 2

3 Migracja archiwów pst pwinna dbywać się w miarę mżliwści bez zakłócania pracy użytkwnikm kńcwym. P wyknaniu migracji stare śrdwisk pcztwe zstanie usunięte, zgdnie z zaleceniami prducenta prgramwania. Zamawiający wymaga sknfigurwania kpii zapaswej wdrżneg systemu pcztweg w systemie używanym przez Zamawiająceg. Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne licencje raz zasby sprzętwe d wyknania kpii zapaswej wdrażaneg systemu pcztweg. Zamawiający wymaga aby p zakńczeniu prac zstała przekazana dkumentacja pwyknawcza. Dkumentacja pwinna zawierać: a) Dkumentację techniczną architektury sprzętwej umżliwiająca Zamawiającemu dtwrzenie płączeń i knfiguracji. b) Dkumentację techniczną lgicznej struktury śrdwiska wirtualneg. c) Dkumentację techniczną lgicznej struktury systemu pcztweg z zadaniami administracyjnymi, scenariusze dtwrzenia danych/systemu. d) Dkumentację pwyknawczą dla systemu pczty zawierająca pis parametrów systemu pcztweg ustawianych w trakcie prwadzenia prac wdrżeniwych. e) Dkumentacja pwyknawcza dtycząca użytych licencji która pwinna bejmwać wszystkie niezbędne kmpnenty dla zaferwanej infrastruktury Wyknawca musi pdać wykaz wszystkich zaferwanych kmpnentów z pdaniem ich nazwy, wersji, zastswania i ilści. f) Wyknawca załączy infrmację autryzwanych cyklach szkleń i warunkach egzaminów z zaferwanych systemów Zamawiający wymaga następujących etapów migracji: Zapewnienie współpracy śrdwisk pcztwych umżliwiających: a) pracę z adresami mailwymi na tych samych dmenach w bydwu śrdwiskach, mżliwść dbierania i wysyłania maili w bydwu śrdwiskach. b) pracę z kalendarzami, mżliwść rezerwacji terminów, sprawdzania dstępnści, mżliwść nadawania szczegółwych uprawnień d kalendarzy - w brębie bydwu śrdwisk. c) zapewnienie wspólnej glbalnej książki adreswej na czas migracji. Sprawdzenie pprawnści działania integracji śrdwisk pcztwych według testów zaprpnwanych w prjekcie technicznym. Przygtwanie testwej klekcji użytkwników d migracji. Migracja pczty użytkwników d systemu dcelweg (kalendarze, e, zadania, sptkania, kntakty, uprawnienia d flderów) przy użyciu dpwiednich narzędzi (dla klekcji testwej). Testy pprawnści działania pczty przeniesinych użytkwników pcztwych według testów zaprpnwanych w prjekcie technicznym. Migracja pczty użytkwników d systemu dcelweg (kalendarze, e, zadania, sptkania, kntakty, uprawnienia d flderów) przy użyciu dpwiednich narzędzi. Migracja biektów kntaktów w Active Directry. Migracja list dystrybucyjnych na systemie dcelwym. Migracja flderów publicznych. Migracja archiwów pst d systemu dcelweg. 2. Przygtwanie scenariuszy dzyskiwania danych/systemu dla wdrżneg śrdwiska. Wyknawca przygtuje, przetestuje raz dstarczy dkumentację prcedur dzyskiwania danych dla wdrżneg śrdwiska bjęteg backupem działającym w śrdwisku Zamawiająceg Opracwanie prcedury: Opracwanie planu wdrżenia zatwierdznych scenariuszy dzyskania danych. 3

4 Przygtwanie prcedur dtwarzania danych. Opracwanie dkumentu wraz z niezbędnymi załącznikami. Przeprwadzenie testów działania w parciu przygtwane wcześniej scenariusze. 3. Szklenia Wyknawca przeprwadzi w siedzibie Zamawiająceg szklenie w zakresie wdrażaneg systemu pcztweg zgdnie z przedstawinym zakresem dla 3 administratrów Zamawiająceg: Wdrażanie i zarządzanie systemem pcztwym wymagania wstępne dla systemu pcztweg wdrażanie systemu pcztweg zarządzanie systemem pcztwym Planwanie i knfiguracja skrzynek pcztwych serwera wprwadzenie d rli serwera skrzynek pcztwych planwanie wdrażania serwera skrzynek pcztwych knfiguracja serwerów skrzynek pcztwych Zarządzanie biektami adresatów zarządzanie adresatami systemu pcztweg zarządzanie listami adreswymi i zasadami Planwanie i wdrażanie serwerów dstępu klienta planwanie wdrażania serwerów dstępu klienta knfiguracja ról serwera dstępu klienta zarządzanie usługami dstępu klienta Planwanie i knfiguracja płączeniami klienta pczty płączenia klienta knfiguracja klienta web planwanie i knfiguracja wymiany wiadmści mbilnych knfiguracja zabezpieczeń Planwanie i knfiguracja przesyłania wiadmści wprwadzenie planwanie i knfiguracja przesyłania wiadmści zarządzanie regułami przesyłania Planwanie i implementacja wyskiej dstępnści wyska dstępnść systemu pcztweg knfiguracja wyskiej dstępnści bazy skrzynek pcztwych knfiguracja wyskiej dstępnści serwerów dstępu klienta Planwanie i implementacja dzyskiwania awaryjneg planwanie metd chrny przed awariami planwanie i implementacja kpii zapaswych 4

5 planwanie i implementacja dzyskiwania kpii zapaswych Planwanie i knfiguracja pcji zabezpieczania wiadmści planwanie zabezpieczania wiadmści implementacja rzwiązań chrny antywiruswej dla systemu pcztweg implementacja rzwiązań chrny antyspamwej dla systemu pcztweg Planwanie i knfiguracja zabezpieczeń administracyjnych raz kntrli knfiguracja kntrli partej na rlach knfiguracja rejestrwania kntrli Mnitrwanie i rzwiązywanie prblemów dla systemu pcztweg mnitrwanie systemu pcztweg utrzymanie systemu pcztweg rzwiązywanie prblemów z systemem pcztwym 3.2 Pnadt Wyknawca dla 2 administratrów Zamawiająceg przeprwadzi szklenie zgdnie z pniższym zakresem z zaawanswanych rzwiązań wdrażaneg systemu pcztweg: Wprwadzenie d rzwiązań Unified Messaging wprwadzenie d technlgii telefnii Unified Messaging we wdrażanym systemie pcztwym kmpnenty Unified Messaging Prjektwanie i implementacja Unified Messaging prjektwanie wdrżenia Unified Messaging wdrażanie i knfiguracja kmpnentów Unified Messaging integracja Unified Messaging w ramach pzstałych systemów prducenta wdrażaneg systemu pcztweg Prjektwanie i implementacja dprnści lkacji dprnść lkacji systemu pcztweg planwanie dprnści lkacji implementacja dprnści lkacji Planwanie wirtualizacji systemu pcztweg wprwadzenie d wirtualizatra wirtualizacja ról serwerwych systemu pcztweg Prjektwanie i implementacja chrny przesyłania wiadmści wprwadzenie prjektwanie i implementacja zgdnści przesyłania prjektwanie i implementacja integracji AD RMS z systemem pcztwym Prjektwanie i implementacja przechwywania wiadmści zarządzanie zapisywaniem rekrdów raz archiwizacja prjektwanie archiwizacji miejscwej prjektwanie i implementacja przechwywania wiadmści 5

6 Prjektwanie i implementacja chrny wiadmści prjektwanie i implementacja zapbiegania utracie danych prjektwanie i implementacja archiwum miejscweg prjektwanie i implementacja wykrywania miejscweg Planwanie i knfiguracja zabezpieczeń administracyjnych raz kntrli knfiguracja kntrli partej na rlach prjektwanie chrny przed utratą danych knfiguracja rejestrwania kntrli Prjektwanie i implementacja integracji z systemem pcztwym Online planwanie systemu pcztweg Online planwanie i implementacja migracji d systemu pcztweg Online planwanie współistnienia z systemem pcztwym Online Prjektwanie i implementacja współistnienia wiadmści prjektwanie i implementacja federacji prjektwanie współistnienia pmiędzy rganizacjami npremise i nline prjektwanie i implementacja przenszenia skrzynek między lasami Prjektwanie i implementacja migracji systemu pcztweg raz aktualizacje prjektwanie migracji z innych systemów pcztwych planwanie aktualizacji z wcześniejszych wersji systemu pcztweg implementacja migracji z wcześniejszych wersji systemu pcztweg Zamawiający wymaga, aby ww. szklenia (3.1 i 3.2) zstały przeprwadzne przez certyfikwaneg trenera, prducenta wdrażaneg systemu pcztweg raz zakńczne wydaniem stswnych certyfikatów dla administratrów Zamawiająceg birących udział w szkleniach. Wyknawca musi zapewnić materiały, śrdwisk szkleniwe na ptrzeby przeprwadzenia szklenia. Zakres czaswy przewidziany na każde ze szkleń 3-5 dni rbczych. Szklenie dbędzie się w siedzibie Zamawiająceg lub w certyfikwanym śrdku szkleniwym wdrżneg rzwiązania na pdstawie vucherów dstarcznych przez Wyknawcę Wyknawca przeprwadzi w siedzibie Zamawiająceg 6 dwugdzinnych szkleń zrealizwanych w terminie 2 dni rbczych w zakresie wdrażaneg klienta pcztweg zgdnie z przedstawinym zakresem dla użytkwników Zamawiająceg zgdnie z przedstawinym zakresem: 1. Outlku 2007/2010/2013 wygląd i fldery pis interfejsu fldery i widki 2. Praca z wiadmściami elektrnicznymi wysyłanie, dbieranie, dpwiadanie, przekazywanie Funkcja UDW Odwływanie i zamienianie wiadmści wysłanych Śledzenie wiadmści za pmcą ptwierdzeń przeczytania zarządzanie flderami i wiadmściami w flderach wyszukiwanie wiadmści delegacja uprawnień 3. Kntakty 6

7 Twrzenie kntaktów sbistych Przesyłanie kntaktów Praca z glbalną książką adreswą 4. Praca z kalendarzem zarządzanie sptkaniami, terminami, wydarzeniami cyklicznymi zarządzanie czasem wlnym, lkalizacją sptkań praca grupwa, żądanie i udzielanie uprawnień. 5. Zadania zlecanie, wyknywanie zadań kntrla wyknywanych zadań 6. Inne Funkcja aut-knfiguracji Skrzynki współdzielne Reguły Licencje: I. Licencje na usługi pczty elektrnicznej n-line dla 250 użytkwników muszą spełniać następujące wymagania: Muszą umżliwiać: a. bsługę pczty elektrnicznej, b. zarządzanie czasem, c. zarządzania zasbami, d. zarządzanie kntaktami. Muszą dstarczać kmplekswej funkcjnalnści zdefiniwanej w pisie raz centralne narzędzia administracyjne d: a. Zarządzania użytkwnikami pczty, b. Wsparcia migracji z innych systemów pczty, c. Wsparcia integracji własnej usługi katalgwej (Active Directry) z usługą hstwaną pczty. Dstęp d usługi hstwanej systemu pcztweg musi być mżliwy przy pmcy: - Psiadaneg prgramwania Outlk (2007,2010 i 2013), - Przeglądarki (Web Access), - Urządzeń mbilnych (Active Sync). Wymagane cechy t: - Skrzynki pcztwe (minimum 50GB dla każdeg użytkwnika), - Współdzielne skrzynki pcztwe, skrzynki zasbwe niewymagające ddatkwych licencji, - Standardwy i łatwy spsób bsługi pczty elektrnicznej, 7

8 - Obsługa funkcji klienta pczty elektrnicznej takich jak tryb knwersacji, czy znajdwanie wlnych zasbów w kalendarzach, prównywanie i nakładanie kalendarzy, zaawanswane wyszukiwanie i filtrwanie wiadmści, wsparcie dla przeglądarek internetwych, - Uwspólnianie statusu becnści, dstępu d prfilu (pisu) użytkwnika, wymianę infrmacji z kalendarzy, - Bezpieczny dstęp z każdeg miejsca, w którym jest dstępny internet. Pprzez bezpieczny dstęp rzumie się w szczególnści bsługę prtkłu SSL, - Obsługa nazw knt pcztwych użytkwników w psiadanej dmenie Zamawiająceg, - Migracja z istniejąceg śrdwiska Zamawiająceg d ferwaneg rzwiązania, - Usługa musi gwarantwać funkcjnalnści płącznych knt (mżliwść dstarczania pczty ze skrzynek POP3/IMAP d skrzynki dbirczej użytkwnika niezależnie d prgramwania klienckieg. II. Usługa pczty elektrnicznej n-line musi się pierać funkcjnalnści charakteryzujące się następującymi cechami, bez kniecznści użycia rzwiązań firm trzecich: 1. Funkcjnalnść pdstawwa: a. Odbieranie i wysyłanie pczty elektrnicznej d adresatów wewnętrznych raz zewnętrznych b. Mechanizmy pwiadmień dstarczeniu i przeczytaniu wiadmści przez adresata c. Twrzenie i zarządzanie sbistymi kalendarzami, listami kntaktów, zadaniami. d. Zarządzanie strukturą i zawartścią skrzynki pcztwej samdzielnie przez użytkwnika kńcweg, w tym: rganizacja hierarchii flderów, kategryzacja treści, nadawanie ważnści, flagwanie elementów d wyknania wraz z przypisaniem terminu i przypmnienia e. Mżliwść zastswania pdpisu cyfrweg i szyfrwania wiadmści. 2. Funkcjnalnść wspierająca pracę grupwą: a. Mżliwść przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadmści, np. d wyknania czy d przeczytania w kreślnym terminie. Mżliwść kreślenia terminu wygaśnięcia wiadmści b. Udstępnianie kalendarzy sbistych d wglądu i edycji innym użytkwnikm, z mżliwścią definiwania pzimów dstępu c. Pdgląd stanu dstępnści innych użytkwników w parciu ich kalendarze 8

9 d. Mechanizm planwania sptkań z mżliwścią zapraszania wymaganych i pcjnalnych uczestników raz zasbów (np. sala, rzutnik), wraz z pdglądem ich dstępnści, raprtwaniem akceptacji bądź drzucenia zaprszeń, mżliwścią prpnwania alternatywnych terminów sptkania przez sby zaprszne e. Mechanizm prsteg delegwania zadań d innych pracwników, wraz ze śledzeniem statusu ich wyknania f. Twrzenie i zarządzanie współdzielnymi repzytriami kntaktów, kalendarzy, zadań. g. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. h. Mżliwść infrmwania zewnętrznych partnerów bizneswych dstępnści lub niedstępnści. i. Funkcja infrmująca użytkwników przed kliknięciem przycisku wysyłania szczegółach wiadmści, które mgą spwdwać jej niedstarczenie, takich jak wysyłanie wiadmści d dużych grup dystrybucyjnych lub dbirców, którzy pzstawili infrmacje niebecnści. j. Udstępnienie użytkwnikm mżliwści aktualizacji danych kntaktwych i śledzenia dbierania wiadmści bez ptrzeby angażwania bsługi infrmatycznej. 3. Funkcjnalnść wspierająca zarządzanie infrmacją w systemie pcztwym: a. Centralne zarządzanie cyklem życia infrmacji przechwywanych w systemie pcztwym, w tym śledzenie i rejestrwanie ich przepływu, wygaszanie p zdefiniwanym kresie czasu, archiwizacja b. Definiwanie wielkści pjemnści rzmiaru skrzynek pcztwych użytkwników, z mżliwścią ustawiania prgu strzegawczeg pniżej górneg limitu. Mżliwść definiwania różnych limitów dla różnych użytkwników. c. Mżliwść wprwadzenia mdelu kntrli dstępu, który umżliwia nadanie specjalistm uprawnień d wyknywania kreślnych zadań bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. d. Mżliwść przeniesienia lkalnych archiwów skrzynki pcztwej z kmputera na serwer. e. Mżliwść łatwiejszej klasyfikacji wiadmści dzięki definiwanym centralnie zasadm zachwywania, które mżna zastswać d pszczególnych wiadmści lub flderów. f. Przeglądanie wiadmści wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez sby nimi zarządzające i blkwanie lub dpuszczanie transmisji. 9

10 g. Mżliwść krzystania z łatweg w użyciu interfejsu internetweg w celu wyknywania częst sptykanych zadań związanych z pmcą techniczną. 4. Wsparcie dla użytkwników mbilnych: a. Mżliwść pracy ff-line przy słabej łącznści z serwerem lub jej całkwitym braku, z pełnym dstępem d danych przechwywanych w skrzynce pcztwej raz z zachwaniem pdstawwej funkcjnalnści systemu. Autmatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pmiędzy trybem n-line i ff-line w zależnści d stanu płączenia z serwerem. b. Mżliwść lekkiej synchrnizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabeg łącza (tylk nagłówki wiadmści, tylk wiadmści pniżej kreślneg rzmiaru itp.) c. Mżliwść krzystania z usług systemu pcztweg w pdstawwym zakresie przy pmcy urządzeń mbilnych typu PDA, SmartPhne, tablety. d. Mżliwść dstępu d systemu pcztweg spza sieci wewnętrznej pprzez publiczną sieć Internet z dwlneg kmputera pprzez interfejs przeglądarkwy, z własneg kmputera przenśneg z pzimu standardwej aplikacji klienckiej pczty bez ptrzeby zestawiania płączenia RAS czy VPN d firmwej sieci wewnętrznej. e. Umżliwienie w przypadku krzystania z systemu pcztweg przez interfejs przeglądarkwy pdglądu typwych załączników (dkumenty PDF, MS Office) w pstaci strn HTML, bez ptrzeby psiadania na stacji użytkwnika dpwiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dstępu d pczty w aktualnie dstępnych przeglądarkach internetwych. III. Rdzaje zabezpieczeń 1. Ochrna antyspamwa Usługa musi zapewniać zaawanswaną chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się wiadmści typu spam. Mechanizmy chrny antyspamwej musi zapewniać mżliwść twrzenia plityk chrny antyspamwej, w szczególnści: - mżliwść autmatyczneg przenszenia wiadmści typu spam d wybraneg flderu; - mżliwść ddania tekstu d nagłówka X-header; - mżliwść usunięcia wiadmści typu spam; 10

11 - mżliwść kwarantanny wiadmści typu spam; - mżliwść wyszukiwania wiadmści przechwywanych w kwarantannie p adresie nadawcy, adresie dbircy, ID wiadmści, dacie trzymania; - mżliwść raprtwania wybranych wiadmści typu spam jak false psitive ; - mżliwść filtrwania wiadmści napisanych w wybranych językach; - mżliwść filtrwania wiadmści wysyłanych z kreślnych krajów; - mżliwść definiwania pzimu wykrywania spamów na pdstawie: zawartści adresów IP w dnśnikach url, zawartści dnśników d innych strn, pustych wiadmści, treści typu JavaScript, lub VBScript, biektów typu Frame lub iframe, pprawnści rekrdów SPF; - mżliwść definiwania adresów na które będą przesyłane pwiadmienia nadawcach których wiadmści zstały zablkwane z pwdu spamu. 2. Ochrna anty-malware Usługa musi zapewniać chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się złśliweg prgramwania typu malware. Mechanizmy chrny wiadmści dnśnie złśliweg prgramwania muszą zapewniać mżliwści twrzenia plityk chrny malware, w szczególnści: - mżliwść usunięcia całych wiadmści zawierających malware; - mżliwść usunięcia załączników z wiadmści zawierających malware; - mżliwść zdefiniwania własnej treści kmunikatu wiadmści zawierającej malware; - mżliwść pwiadmienia dbircy wiadmści zawierającej malware; - mżliwść pwiadmienia nadawcy wiadmści zawierającej malware; - mżliwść zdefiniwania adresu administratra raz mechanizm pwiadamiania w przypadku wykrycia wiadmści zawierającej malware; 3. Ochrna antywiruswa Usługa musi zapewniać chrnę wiadmści w zakresie trzymywania, wysyłania raz rzprzestrzeniania się wirusów. 4. Ochrna zabezpieczeń płączeń: Usługa musi zapewniać mżliwść definiwania blkwanych adresów IP z których nie będzie mżliwe trzymywanie wiadmści . 11

12 IV. Funkcjnalnści ddatkwe: 1. Usługa pwinna umżliwiać trzymywanie i wysyłanie niegranicznych ilści wiadmści Wielkść jednrazw wysyłanych wiadmści nie mniejsza niż 35MB. 3. Usługa pwinna umżliwiać krzystanie z nielimitwanej liczby urządzeń klienckich. 4. Usługa pwinna umżliwiać administratrm lub użytkwnikm mżliwść dzyskania przypadkw skaswanych wiadmści ; 5. Usługa musi umżliwiać integrację ze śrdwiskiem ActiveDirectry wykrzystywanym przez Zamawiająceg w zakresie: - uwierzytelniania użytkwników - wspólnej plityki haseł jednkrtneg uwierzytelniania się użytkwnika w usłudze pczty kntem ActiveDirectry 6. Usługa musi zapewniać mechanizmy autmatycznej knfiguracji klientów pcztwych (smartphny, tablety, Outlk 2007,2010 i 2013). 7. W kresie trwania umwy Wyknawca zapewnia utrzymywanie aktualnych wersji prgramwania raz instalacji wszelkich pprawek i aktualizacji rekmendwanych przez prducenta ferwaneg rzwiązania. 8. Usługa musi zapewniać 99,999% czasu nieprzerwaneg działania. II. Licencje na usługi pczty elektrnicznej nline, muszą zapewnić Zamawiającemu mżliwść wykrzystania tychże licencji w celu dstępu użytkwników d usług pcztwych nline lub d serwera pcztweg zainstalwaneg w infrastrukturze Zamawiająceg. System peracyjny dla serwerów 2 szt. Licencja na serwerwy system peracyjny musi być przypisana d każdeg prcesra fizyczneg na serwerze. Liczba rdzeni prcesrów i ilść pamięci nie mgą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać d uruchamiania serwerweg systemu peracyjneg w śrdwisku fizycznym i dwóch wirtualnych śrdwisk serwerweg systemu peracyjneg za pmcą wbudwanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerwy system peracyjny musi psiadać następujące, wbudwane cechy: 1. Mżliwść wykrzystania 320 lgicznych prcesrów raz c najmniej 4 TB pamięci RAM w śrdwisku fizycznym. 2. Mżliwść wykrzystywania 64 prcesrów wirtualnych raz 1TB pamięci RAM i dysku pjemnści d 64TB przez każdy wirtualny serwerwy system peracyjny. 3. Mżliwść budwania klastrów składających się z 64 węzłów, z mżliwścią uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 4. Mżliwść migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchminym mechanizmem wirtualizacji (hypervisr) przez sieć Ethernet, bez kniecznści stswania ddatkwych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 12

13 6. Wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany prcesrów bez przerywania pracy. 7. Autmatyczna weryfikacja cyfrwych sygnatur sterwników w celu sprawdzenia, czy sterwnik przeszedł testy jakści przeprwadzne przez prducenta systemu peracyjneg. 8. Mżliwść dynamiczneg bniżania pbru energii przez rdzenie prcesrów niewykrzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę prcesrów wypsażnych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudwane wsparcie instalacji i pracy na wlumenach, które: a. pzwalają na zmianę rzmiaru w czasie pracy systemu, b. umżliwiają twrzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkwnikm kńcwym (lkalnym i sieciwym) prsty wgląd w pprzednie wersje plików i flderów, c. umżliwiają kmpresję "w lcie" dla wybranych plików i/lub flderów, d. umżliwiają zdefiniwanie list kntrli dstępu (ACL). 10. Wbudwany mechanizm klasyfikwania i indekswania plików (dkumentów) w parciu ich zawartść. 11. Wbudwane szyfrwanie dysków przy pmcy mechanizmów psiadających certyfikat FIPS lub równważny wydany przez NIST lub inną agendę rządwą zajmującą się bezpieczeństwem infrmacji. 12. Mżliwść uruchamianie aplikacji internetwych wykrzystujących technlgię ASP.NET 13. Mżliwść dystrybucji ruchu sieciweg HTTP pmiędzy kilka serwerów. 14. Wbudwana zapra internetwa (firewall) z bsługą definiwanych reguł dla chrny płączeń internetwych i intranetwych. 15. Dstępne dwa rdzaje graficzneg interfejsu użytkwnika: a. Klasyczny, umżliwiający bsługę przy pmcy klawiatury i myszy, b. Dtykwy umżliwiający sterwanie dtykiem na mnitrach dtykwych. 16. Zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetwa, pmc, kmunikaty systemwe, 17. Mżliwść zmiany języka interfejsu p zainstalwaniu systemu, dla c najmniej 10 języków pprzez wybór z listy dstępnych lkalizacji. 18. Mechanizmy lgwania w parciu : a. Lgin i hasł, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (lgwanie w parciu certyfikat chrniny pprzez mduł TPM), 19. Mżliwść wymuszania wielelementwej kntrli dstępu dla kreślnych grup użytkwników. 20. Wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play). 21. Mżliwść zdalnej knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu. 22. Dstępnść bezpłatnych narzędzi prducenta systemu umżliwiających badanie i wdrażanie zdefiniwaneg zestawu plityk bezpieczeństwa. 23. Pchdzący d prducenta systemu serwis zarządzania plityką dstępu d infrmacji w dkumentach (Digital Rights Management). 24. Wsparcie dla śrdwisk Java i.net Framewrk 4.x mżliwść uruchmienia aplikacji działających we wskazanych śrdwiskach. 13

14 25. Mżliwść implementacji następujących funkcjnalnści bez ptrzeby instalwania ddatkwych prduktów (prgramwania) innych prducentów wymagających ddatkwych licencji: a. Pdstawwe usługi sieciwe: DHCP raz DNS wspierający DNSSEC, b. Usługi katalgwe parte LDAP i pzwalające na uwierzytelnianie użytkwników stacji rbczych, bez kniecznści instalwania ddatkweg prgramwania na tych stacjach, pzwalające na zarządzanie zasbami w sieci (użytkwnicy, kmputery, drukarki, udziały sieciwe), z mżliwścią wykrzystania następujących funkcji: i. Pdłączenie d dmeny w trybie ffline bez dstępneg płączenia sieciweg z dmeną, ii. Ustanawianie praw dstępu d zasbów dmeny na bazie spsbu lgwania użytkwnika na przykład typu certyfikatu użyteg d lgwania, iii. Odzyskiwanie przypadkw skaswanych biektów usługi katalgwej z mechanizmu ksza. iv. Bezpieczny mechanizm dłączania d dmeny uprawninych użytkwników prywatnych urządzeń mbilnych partych ios i Windws 8.1. c. Zdalna dystrybucja prgramwania na stacje rbcze. d. Praca zdalna na serwerze z wykrzystaniem terminala (cienkieg klienta) lub dpwiedni sknfigurwanej stacji rbczej e. Centrum Certyfikatów (CA), bsługa klucza publiczneg i prywatneg) umżliwiające: i. Dystrybucję certyfikatów pprzez http ii. Knslidację CA dla wielu lasów dmeny, iii. Autmatyczne rejestrwania certyfikatów pmiędzy różnymi lasami dmen, iv. Autmatyczne występwanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. f. Szyfrwanie plików i flderów. g. Szyfrwanie płączeń sieciwych pmiędzy serwerami raz serwerami i stacjami rbczymi (IPSec). h. Mżliwść twrzenia systemów wyskiej dstępnści (klastry typu fail-ver) raz rzłżenia bciążenia serwerów. i. Serwis udstępniania strn WWW. j. Wsparcie dla prtkłu IP w wersji 6 (IPv6), k. Wsparcie dla algrytmów Suite B (RFC 4869), l. Wbudwane usługi VPN pzwalające na zestawienie nielimitwanej liczby równczesnych płączeń i niewymagające instalacji ddatkweg prgramwania na kmputerach z systemem Windws, m. Wbudwane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisr) pzwalające na uruchamianie d 1000 aktywnych śrdwisk wirtualnych systemów peracyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalneg zmniejszenia ich dstępnści mgą być przenszne pmiędzy serwerami klastra typu failver z jednczesnym zachwaniem pzstałej funkcjnalnści. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: i. Dynamiczneg pdłączania zasbów dyskwych typu ht-plug d maszyn wirtualnych, ii. Obsługi ramek typu jumb frames dla maszyn wirtualnych. iii. Obsługi 4-KB sektrów dysków iv. Nielimitwanej liczby jedncześnie przensznych maszyn wirtualnych pmiędzy węzłami klastra 14

15 v. Mżliwści wirtualizacji sieci z zastswaniem przełącznika, któreg funkcjnalnść mże być rzszerzana jedncześnie pprzez prgramwanie kilku innych dstawców pprzez twarty interfejs API. vi. Mżliwści kierwania ruchu sieciweg z wielu sieci VLAN bezpśredni d pjedynczej karty sieciwej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mde) 26. Mżliwść autmatycznej aktualizacji w parciu pprawki publikwane przez prducenta wraz z dstępnścią bezpłatneg rzwiązania prducenta serwerweg systemu peracyjneg umżliwiająceg lkalną dystrybucję pprawek zatwierdznych przez administratra, bez płączenia z siecią Internet. 27. Wsparcie dstępu d zasbu dyskweg pprzez wiele ścieżek (Multipath). 28. Mżliwść instalacji pprawek pprzez wgranie ich d brazu instalacyjneg. 29. Mechanizmy zdalnej administracji raz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 30. Mżliwść zarządzania przez wbudwane mechanizmy zgdne ze standardami WBEM raz WS-Management rganizacji DMTF. 31. Zrganizwany system szkleń i materiałów edukacyjnych w języku plskim. Serwer pczty elektrnicznej 2 szt. Serwer systemu pczty elektrnicznej musi charakteryzwać się następującymi cechami, bez kniecznści użycia rzwiązań firm trzecich: 1. Funkcjnalnść pdstawwa: a. Odbieranie i wysyłanie pczty elektrnicznej d adresatów wewnętrznych raz zewnętrznych. b. Mechanizmy pwiadmień dstarczeniu i przeczytaniu wiadmści przez adresata. c. Twrzenie i zarządzanie sbistymi kalendarzami, listami kntaktów, zadaniami, ntatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartścią skrzynki pcztwej samdzielnie przez użytkwnika kńcweg, w tym: kategryzacja treści, nadawanie ważnści, flagwanie elementów d wyknania wraz z przypisaniem terminu i przypmnienia. e. Wsparcie dla zastswania pdpisu cyfrweg i szyfrwania wiadmści. f. Pełne wsparcie dla klienta pczty elektrnicznej MS Outlk 2007 i nwszych wersji. 2. Funkcjnalnść wspierająca pracę grupwą: a. Mżliwść przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadmści, np. d wyknania czy d przeczytania w kreślnym terminie. b. Mżliwść kreślenia terminu wygaśnięcia wiadmści. c. Udstępnianie kalendarzy sbistych d wglądu i edycji innym użytkwnikm, z mżliwścią definiwania pzimów dstępu. d. Pdgląd stanu dstępnści innych użytkwników w parciu ich kalendarze. 15

16 e. Mechanizm planwania sptkań z mżliwścią zapraszania wymaganych i pcjnalnych uczestników raz zasbów (np. sala, rzutnik), wraz z pdglądem ich dstępnści, raprtwaniem akceptacji bądź drzucenia zaprszeń, mżliwścią prpnwania alternatywnych terminów sptkania przez sby zaprszne. f. Mechanizm prsteg delegwania zadań d innych pracwników, wraz ze śledzeniem statusu ich wyknania. g. Twrzenie i zarządzanie współdzielnymi repzytriami kntaktów, kalendarzy, zadań. h. Mechanizm udstępniania współdzielnych skrzynek pcztwych. i. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. j. Dstęp ze skrzynki d pczty elektrnicznej, pczty głswej, wiadmści błyskawicznych i SMS-ów. k. Mżliwść infrmwania zewnętrznych użytkwników pczty elektrnicznej dstępnści lub niedstępnści. l. Mżliwść wybru pzimu szczegółwści udstępnianych infrmacji dstępnści. m. Widk rzmwy, autmatycznie rganizujący wątki wiadmści w parciu przebieg wymiany wiadmści między strnami. n. Knfigurwalna funkcja infrmująca użytkwników przed kliknięciem przycisku wysyłania szczegółach wiadmści, które mgą spwdwać jej niedstarczenie lub wysłanie pd niewłaściwy adres, bejmująca przypadkwe wysłanie pufnych infrmacji d dbirców zewnętrznych, wysyłanie wiadmści d dużych grup dystrybucyjnych lub dbirców, którzy pzstawili infrmacje niebecnści.. Transkrypcja tekstwa wiadmści głswej, pzwalająca użytkwnikm na szybkie prirytetyzwanie wiadmści bez ptrzeby dsłuchiwania pliku dźwiękweg. p. Mżliwść uruchmienia sbisteg autmatyczneg asystenta pczty głswej. q. Telefniczny dstęp d całej skrzynki dbirczej w tym pczty elektrnicznej, kalendarza i listy kntaktów. r. Udstępnienie użytkwnikm mżliwści aktualizacji danych kntaktwych i śledzenia dbierania wiadmści bez ptrzeby wsparcia ze strny infrmatyków. s. Mechanizm autmatyczneg dstswywania się funkcji wyszukiwania kntaktów d najczęstszych działań użytkwnika skutkujący prirytetyzacją wyników wyszukiwania. t. Mżliwść wyszukiwania i łączenia danych (zgdnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu pczty elektrnicznej raz innych systemów w rganizacji (prtali wielfunkcyjnych, kmunikacji wielkanałwej i serwerów plików). 16

17 u. Mżliwść dstępu d pczty elektrnicznej i dkumentów przechwywanych w prtalu wielfunkcyjnym z pzimu jedneg interfejsu zarządzaneg przez serwer pczty elektrnicznej. 3. Funkcjnalnść wspierająca zarządzanie systemem pczty: a. Oparcie się prfile użytkwników usługi katalgwej Active Directry. b. Wielfunkcyjna knsla administracyjna umżliwiająca zarządzanie systemem pczty raz dstęp d statystyk i lgów użytkwników. c. Definiwanie kwt na rzmiar skrzynek pcztwych użytkwników, z mżliwścią ustawiania prgu strzegawczeg pniżej górneg limitu. d. Mżliwść definiwania różnych limitów pjemnści skrzynek dla różnych grup użytkwników. e. Mżliwść przeniesienia lkalnych archiwów skrzynki pcztwej z kmputera na serwer. f. Mżliwść krzystania interfejsu internetweg w celu wyknywania częst sptykanych zadań związanych z pmcą techniczną. g. Narzędzia krewania, wdrażania i zarządzania plitykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. 4. Utrzymanie bezpieczeństwa infrmacji a. Centralne zarządzanie cyklem życia infrmacji przechwywanych w systemie pcztwym, w tym: śledzenie i rejestrwanie ich przepływu, wygaszanie p zdefiniwanym kresie czasu, raz archiwizacja danych. b. Mżliwść wprwadzenia mdelu kntrli dstępu, który umżliwia nadanie specjalistm uprawnień d wyknywania kreślnych zadań na przykład pracwnikm dpwiedzialnym za zgdnść z uregulwaniami uprawnień d przeszukiwania wielu skrzynek pcztwych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. c. Mechanizm zapbiegania wycieku danych graniczający mżliwść wysyłania danych pufnych d nieuprawninych sób pprzez knfigurwalne funkcje mnitringu i analizy treści, bazujący na ustalnych plitykach bezpieczeństwa. d. Mżliwść łatwiejszej klasyfikacji wiadmści dzięki definiwanym centralnie zasadm zachwywania, które mżna zastswać d pszczególnych wiadmści. e. Mżliwść wyszukiwania w wielu skrzynkach pcztwych pprzez interfejs przeglądarkwy i funkcja kntrli dstępu w parciu rle, która umżliwia przeprwadzanie ukierunkwanych wyszukiwań przez pracwników działu HR lub sby dpwiedzialne za zgdnść z uregulwaniami. f. Integracja z usługami zarządzania dstępem d treści pzwalająca na autmatyczne stswanie chrny za pmcą zarządzania prawami d infrmacji (IRM) w celu graniczenia dstępu d infrmacji zawartych w wiadmści i mżliwści ich 17

18 wykrzystania, niezależnie d miejsca nadania. Wymagana jest mżliwść użycia 2048-bitwych kluczy RSA, 256-bitwych kluczy SHA-1 raz algrytmu SHA-2. g. Odbieranie wiadmści zabezpiecznych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkwników raz dpwiadanie na nie nawet, jeśli nie dyspnują ni usługami ADRMS. h. Przeglądanie wiadmści wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez sby nimi zarządzające i blkwanie lub dpuszczanie transmisji. i. Wbudwane filtrwanie prgramwania złśliweg, wirusów i prgramwania szpiegująceg zawarteg w wiadmściach wraz z knfigurwalnymi mechanizmami pwiadamiania wykryciu i usunięciu takieg prgramwania. j. Mechanizm audytu dstępu d skrzynek pcztwych z krewaniem raprtów audytwych. 5. Wsparcie dla użytkwników mbilnych: a. Mżliwść pracy ff-line przy słabej łącznści z serwerem lub jej całkwitym braku, z pełnym dstępem d danych przechwywanych w skrzynce pcztwej raz z zachwaniem pdstawwej funkcjnalnści systemu. Autmatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pmiędzy trybem n-line i ff-line w zależnści d stanu płączenia z serwerem b. Mżliwść lekkiej synchrnizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabeg łącza (tylk nagłówki wiadmści, tylk wiadmści pniżej kreślneg rzmiaru itp.) c. Mżliwść krzystania z usług systemu pcztweg w pdstawwym zakresie przy pmcy urządzeń mbilnych typu PDA, SmartPhne. d. Mżliwść dstępu d systemu pcztweg spza sieci wewnętrznej pprzez publiczną sieć Internet z dwlneg kmputera pprzez interfejs przeglądarkwy, z własneg kmputera przenśneg z pzimu standardwej aplikacji klienckiej pczty bez ptrzeby zestawiania płączenia RAS czy VPN d firmwej sieci wewnętrznej. e. Umżliwienie w przypadku krzystania z systemu pcztweg przez interfejs przeglądarkwy pdglądu typwych załączników (dkumenty PDF, MS Office) w pstaci strn HTML, bez ptrzeby psiadania na stacji użytkwnika dpwiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dstępu d pczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explrer, Apple Safari i Mzilla Firefx. 6. Funkcje związane z niezawdnścią systemu: a. Zapewnienie pełnej redundancji serwerów pczty elektrnicznej bez kniecznści wdrażania klastrów raz niezależnych prduktów d replikacji danych. b. Autmatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjneg już dla dwóch serwerów pczty, a także w wypadku centrów danych rzprsznych gegraficznie. 18

19 c. Utrzymanie dstępnści i uzyskanie mżliwści szybkieg dzyskiwania p awarii dzięki mżliwści knfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pcztwej. d. Autmatyczne dtwarzanie redundancji pprzez twrzenie kpii zapaswych w miejsce kpii na uszkdznych dyskach według zadaneg schematu. e. Ograniczenie zakłócenia pracy użytkwników pdczas przenszenia skrzynek pcztwych między serwerami, pzwalające na przeprwadzanie migracji i knserwacji w dwlnym czasie nawet w gdzinach pracy biurwej. f. Zapewnienie chrny przed utratą i spwdwaną uaktualnianiem lub awarią rli serwera transprtu pprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierwywanie pczty na inną dstępną ścieżkę.. Pieczęć Wyknawcy 19

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b n. e d u. p l

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo