Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)"

Transkrypt

1 Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I ) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach RPO Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg, Oś prirytetwa 4. Rzwój infrastruktury spłeczeństwa infrmacyjneg, Działanie 4.1 Rzwój infrastruktury ICT. Zamawiający Wjewództw Kujawsk-Pmrskie Plac Teatralny Truń wartści szacunkwej pniżej eur I. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji: 1. W zakresie rganizacji prjektu i spsbu jeg funkcjnwania: 1.1. dradztw w zakresie kreślania prcedur związanych z kntrlą prjektu i raprtwaniem dla Zamawiająceg, 1.2. współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w zakresie przestrzegania prcedur, pracwywania dkumentacji prjektwej, sprawzdawczści, sprządzania wnisków i rzliczenia prjektu, 1.3. nadzór nad przestrzeganiem harmngramu rzeczw finansweg, jeg mnitring, wskazania d jeg mdyfikacji (wraz z uzasadnieniem pdstaw tych mdyfikacji), w dniesieniu d uwarunkwań wynikających z bieżąceg rzwju realizacji prjektu, 1.4. przegląd i cena zaprpnwaneg przez wyknawcę prjektu spsbu rganizacji technicznej realizacji prac, pisu kmpetencji, pdziału ról w prjekcie, spsbu kmunikacji, 1.5. dkumentwanie w frmie pisemnej, w pstaci raprtów i ntatek: ustaleń i decyzji wynikających z rzmów z Zamawiającym, ustaleń i decyzji wynikających z rzmów z wyknawcami pszczególnych elementów prjektu, sptkań i innych wydarzeń związanych z realizacją prjektu. 2. W zakresie wybru wyknawców prjektu: 2.1. udział w przygtwaniu i przeprwadzeniu pstępwań przetargwych zgdnie z Prawem Zamówień Publicznych: 2.2. pracwywanie kmpletnych dkumentacji przetargwych związanych z realizacją prjektu, tj. specyfikacji isttnych warunków zamówienia, warunków technicznych, prjektu umów 2.3. szacwanie wartści zamówienia, 2.4. zapewnienie udziału przedstawiciela Wyknawcy w pracach kmisji przetargwych w rli biegłeg na etapie merytrycznej ceny fert, przy czym na żądanie kmisji przetargwej biegły zbwiązany będzie d sprządzenia pinii na piśmie w przypadku pstępwania dwławczeg przed Krajwą Izbą Odwławczą pracwanie dpwiedzi na dwłanie, a w razie ptrzeby pracwanie skargi na rzeczenie Izby i innych dkumentów niezbędnych w pstępwaniu.

2 2.6. udział w kntrlach przeprwadzanych przez Instytucje uprawnine d kntrli prjektu w czasie trwania umwy i czynne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwści zgłaszanych przez kntrlujących, 3. W zakresie wdrżenia prjektu: 3.1. nadzór nad prawidłwą realizacją harmngramu rzeczw-finansweg wraz z dkumentwaniem jeg przebiegu w pstaci raprtów, 3.2. prwadzenie rzmów z wyknawcami prjektu w celu dprecyzwania rzwiązań technicznych i spsbu realizacji wszystkich etapów prjektu 3.3. uczestnictw w rzwiązywaniu kwestii sprnych natury technicznej, rganizacyjnej i prawnej pmiędzy Zamawiającym a wyknawcami prjektu, 3.4. identyfikacja wad i usterek, prpnwanie alternatywnych rzwiązań w prjekcie 3.5. nadzór nad prawidłwą realizacją dstaw i usług w prjekcie i kntrla ich zgdnści z zapisami warunków technicznych, dkumentacji i specyfikacji raz dkumentacji aplikacyjnej 3.6. rganizacja uruchmienia prcesów wdrżeniwych pszczególnych etapów realizacji prjektu, 3.7. nadzór nad instalacją i terminwą knfiguracją serwerów raz nad wyknaniem testów akceptacyjnych wdrażanych aplikacji (mdułów/pdsystemów), 3.8. pracwywanie i składanie Raprtów kreswych (miesięcznych, kwartalnych, rcznych) raz Raprtu Kńcweg zgdnie w wymaganiami RPO WK-P 4. Nadzór nad szkleniami (dla pracwników Urzędu Marszałkwskieg), 5. Dradztw z zakresie prmcji prjektu. II. Szczegółwy zakres zadań Menadżera Prjektu kreślny jest w prjekcie umwy stanwiącej załącznik d zapytania. Zadanie RPKP /13 realizwane jest ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Działania 4.1 Rzwój Infrastruktury ICT, Oś prirytetwa 4. Rzwój infrastruktury spłeczeństwa infrmacyjneg, Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg na lata Syntetyczny pis Prjektu Przedmitem prjektu jest budwa zintegrwanej i wielfunkcyjnej platfrmy telekmunikacyjnej Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg jak nwczesnej infrastruktury teleinfrmatycznej niezbędnej dla efektywneg świadczenia usług na rzecz bywateli, przedsiębirców raz innych jednstek samrządwych na terenie wjewództwa. Prjekt ma kluczwe znaczenie dla pełniejszej integracji systemów elektrnicznej administracji w skali lkalnej, reginalnej i gólnplskiej, a także dla rzwju spłeczeństwa infrmacyjneg na terenie wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Celem głównym prjektu jest stwrzenie bazy dla wdrżenia nwczesnych technlgii infrmacyjnych i kmunikacyjnych wspierających rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg w reginie pprzez budwę w Urzędzie Marszałkwskim Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg nwczesnej infrastruktury łącznści elektrnicznej. Cele pśrednie prjektu: Plepszenie dstępu d infrmacji raz usług publicznych świadcznych przez Jednstki Administracji Publicznej typu e-administracja dla bywateli; Zapewnienie sprawneg świadczenia przez Urząd, w pełni transakcyjnych elektrnicznych usług na rzecz spłeczeństwa; Wzrst dstępnści i bezpieczeństwa zasbów danych raz infrmacji publicznej;

3 Usprawnienie systemów raz prcesów zarządzania wjewództwem; Wzrst efektywnści raz usprawnienie pracy Urzędu Marszałkwskieg w zakresie kmunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; Usprawnienie wewnętrznych prcesów administracji i zarządzania w parciu ICT; Wzrst pzimu wykształcenia ludnści raz kadr administracji publicznej, przy jednczesnym upwszechnieniu umiejętnści krzystania z technik kmputerwych; Rzwój telekmunikacyjnych usług głswych (telefnii VIP) w brębie jednstek samrządu publiczneg i jednstek pdległych. W ramach prjektu pdjęte zstaną następujące działania: 1. Przygtwanie wdrżenia bejmujące pełny audyt infrastruktury wraz z wyknaniem dkumentacji technicznej i prjektwej; 2. Mdernizacja aktualnie psiadanej infrastruktury serwerwej raz sieciwej, bejmująca mdernizację centrali, bejmująca: a. Mdernizacja infrastruktury serwerwej b. System backup c. System bsługi zgłszeń i zarządzania zasbami IT d. UPS e. Macierz dyskwa 3. Zakup i wdrżenie elektrniczneg, zintegrwaneg systemu telekmunikacyjneg (platfrmy telekmunikacyjnej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, prgramwaniem raz urządzeniami klienckimi; a. System pczty elektrnicznej b. Stacje rbcze c. System telefnii VOIP d. Mbilne zestawy wideknferencyjne 4. Budwa gólndstępnej, bezprzewdwej sieci dstępwej Wi-Fi na terenie budynków należących d Urzędu Marszałkwskieg; a. Punkty sieci bezprzewdwej wewnętrzne b. Punkty sieci bezprzewdwej zewnętrzne 5. Szklenia administratrów raz użytkwników systemu z zakresu bjęteg prjektem i niezbędne d prawidłweg utrzymania rezultatów prjektu; a. Szklenie dla pracwników Urzędu Marszałkwskieg b. Szklenia dla administratrów systemów serwerwych Budwana infrastruktura będzie przygtwana d bsługi wielkanałwej i wielfunkcyjnej kmunikacji wewnątrz Urzędu, a także pmiędzy Urzędem i bywatelami raz innymi jednstkami administracji publicznej. Birąc pd uwagę wszystkie aspekty budwy współczesnych sieci teleinfrmatycznych stwierdzn, że najbardziej ptymalnym rzwiązaniem dla realizacji prjektu jest budwa zintegrwaneg systemu telekmunikacyjneg parteg na prtkle IP (ang. Unified Cmmunicatin). Zintegrwany system telekmunikacyjny klasy UC pzwli na zintegrwanie w czasie rzeczywistym usług kmunikacyjnych, takich jak kmunikatr internetwy (czat), infrmacja becnści, płączenie telefniczne wykrzystujące prtkół IP, mżliwść wideknferencji, udstępnianie danych (w tym wykrzystanie tablicy elektrnicznej) raz ujednlicnej kmunikacji (zintegrwana pczta głswa, e- mail, SMS i faks).

4 III. IV. Termin i miejsce wyknania zamówienia: Miejsce wyknania zamówienia: Departament Organizacyjny, Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg, ul. Plac Teatralny 2, Truń. Termin wyknania zamówienia: kres realizacji zadań Menadżera Prjektu: 1 czerwca 2014r. 30 czerwca 2015 r. tj. d czasu zakńczenia wszystkich zadań merytrycznych raz kńcweg rzliczenia finansweg prjektu, nie później jednak niż d 31 grudnia 2015r. Rdzaje i pis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierwał przy wybrze ferty 1. Wymagania d spełnia przez Wyknawcę w zakresie wiedzy i dświadczenia: Wyknawca wykaże, iż w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy niż trzy lata, t w tym kresie wyknali (a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych wyknują) z należytą starannścią następujące usługi: 1.1. jedną usługę plegająca na zarzadzaniu prjektem infrmatycznym lub teleinfrmatycznym w charakterze Menadżera Prjektu, Inżyniera Kntraktu, Dradcy Technlgiczneg lub równważneg czasie trwania dłuższym niż 1 rk, bejmująca wsparcie w zakresie rganizacji i zarządzania prjektem raz rzliczania wartści minimum zł jedną usługę plegająca na pracwaniu dkumentacji przetargwej (c najmniej głszenie zamówieniu, Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia wraz z prjektem umwy) dla prjektu infrmatyczneg lub teleinfrmatyczneg wartści minimum zł 1.3. jedną usługę plegająca na dradztwie prawnym przy przygtwaniu i przeprwadzenia c najmniej jedneg pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg zakńcznym zawarciem umwy, gdzie wartść umwy była nie mniejsza niż zł 2. Wymagania d spełnia przez Wyknawcę w zakresie persnelu: 2.1. Kierwnik Prjektu - c najmniej jedna sba psiadającą wykształcenie wyższe infrmatyczne lub pkrewne, psiada minimum 3 letnie dświadczenie w zarządzaniu prjektami infrmatycznymi lub teleinfrmatycznymi, psiada dświadczenie na stanwisku kierwnika/krdynatra prjektu infrmatyczneg lub teleinfrmatyczneg zakńczneg sukcesem czasie trwania nie krótszym niż 1 rk, psiada ważny certyfikat z metdyki zarzadzania prjektami Prince Fundatin lub równważny, 2.2. Ekspert ds. budwy systemów infrmatycznych i zarządzania IT c najmniej 1 sba psiadająca wykształcenie wyższe infrmatyczne, minimum 3 lat dświadczenia zawdweg, w tym minimum 2 lata na stanwisku zarządzająceg zespłem analityków/architektów/ prgramistów/ infrmatyków, udkumentwane dświadczenie w prjektwaniu, wdrażaniu raz zarządzaniu systemami infrmatycznymi bejmujących integrację systemów infrmatycznych, znajmść dbrych praktyk zarządzania budwą i utrzymania infrastruktury IT ptwierdzne certyfikatem ITIL lub równważnym, 2.3. Specjalista ds. zamówień publicznych c najmniej jedna sba psiadająca wykształcenie wyższe, psiada znajmść regulacji prawnych dtyczących zamówień publicznych, psiada dświadczenie w przygtwywaniu i nadzrwaniu w na rzecz lub w imieniu Zamawiająceg 2 pstepwań udzielenie zamówienia publiczneg, 2.4. Specjalista ds. rzliczenia prjektu c najmniej 1 sba psiadająca wykształcenie wyższe eknmiczne, bankwe lub prawnicze, psiada biegłą znajmść ustawy finansach publicznych ustawy rachunkwści, psiada dświadczenie w rzliczeniu c najmniej 2 prjektów wartści minimum zł współfinanswaneg ze śrdków UE, Nie dpuszcza się łączenia funkcji przez persnel Wyknawcy.

5 3. Wymagania dkumenty frmalne: 3.1. psiadanie aktualneg dpisu z właściweg rejestru na pdstawie załączneg aktualneg dpisu z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, wystawineg nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, 3.2. psiadanie aktualneg zaświadczenia właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzająceg że Wyknawca nie zalega z uiszczaniem pdatków na pdstawie aktualneg zaświadczenia właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzająceg że Wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawineg nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert, 3.3. psiadanie aktualneg zaświadczenia właściweg ddziału ZUS lub KRUS ptwierdzająceg, że Wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenie zdrwtne lub spłeczne - na pdstawie aktualneg zaświadczenia właściweg ddziału ZUS lub KRUS ptwierdzająceg, że Wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenie zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawineg nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert. V. Kryteria wybru ferty: Cena: 100% - kryterium znacza najniższą cenę. Szczegółwe warunki finanswe, rzliczenia, płatnści raz pdziała na etapy realizacyjne i rzliczeniwe zstały kreślne w prjekcie Umwy. VI. VII. VIII. Termin związania fertą Termin związania fertą upływa p 30 dniach d daty terminu składania fert. Miejsce, spsób i termin składania fert: Oferty należy składać w terminie d dnia: r. Oferta złżna pwinna zstać z pdaniem tytułu Oferta na Menadżera Prjektu na PZK-AD : sbiście: Departament Infrmatyzacji, Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawsk- Pmrskieg, ul. Plac Teatralny 2, Truń, Biur Pdawcz-Kancelaryjne przesłana na adres: Departament Infrmatyzacji, Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg, ul. Plac Teatralny 2, Truń, za pśrednictwem pczty elektrnicznej Osba uprawnina d kntaktów w sprawie ferty: Wjciech Rzemykwski Departament Infrmatyzacji, Biur Oprgramwania i Oprzyrządwania Techniczneg Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawsk-Pmrskieg Tel Opis warunków udziału w pstępwaniu: Oferta pwinna c najmniej zawierać: Nazwa, dane teleadreswe ferenta, Dkumenty frmalne kreślne w pkt IV.3, Ptwierdzenie d reprezentwania pdmitu składająceg fertę,

6 Nazwę zadania, Wartść ferty w złtych plskich (wartść nett, brutt raz stawkę pdatku VAT), Datę sprządzenia ferty, Ptwierdzenie spełnienia wymgów udziału w tym pstępwaniu raz referencje ptwierdzające spełnienie warunków kreślnych w pkt. IV 1 i 2, Akceptację warunków Zaprszenia raz prjektu Umwy, Wykaz realizwanych analgicznych prjektów bejmujących zakres dradztwa jak Inżynier kntraktu, Menadżer kntraktu, Dradca technlgiczny, Knsultant lub pdbneg z pdaniem nazwy prjektu, wartści prjektu, wartści usług dradczych, nazwy Zlecenidawcy, kresu realizacji. Opis metdlgii świadczenia usług Menadżera Prjektu (min. 8 strn, max. 15, nie wliczając strny tytułwej i spisu treści) bejmujący: rganizacja raz pdział na rle zespłu Menadżera Prjektu, metdlgię prwadzenia i zarządzania prjektem, rdzaje dkumentów jakie będą pwstawały pdczas realizacji prac spsób kmunikacji z Zamawiającym raz Wyknawcami, spsób mnitrwania pstępu prjektu, harmngramu cenę i analiza ryzyka raz jeg zapbieganie, Załącznik: - prjekt umwy na usługę plegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo