Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO Specyfikacja isttnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

2 SPIS TREŚCI: Definicje i skróty... 6 Przedmit Zamówienia Infrmacja Zamawiającym Cel Zamówienia Przedmit Zamówienia Harmngram realizacji Zamówienia Wymagania frmaln-prawne Praw krajwe Praw dziedzinwe Praw cywilne i admisnistracyjne Praw dtyczące rejestrów publicznych Wymagnia dtyczące licencjnwnia Wymagania dtyczące gwarancji Wymagnia gólne dtyczące zamawianeg Systemu Wymagania architektury Systemu Wymagania bezpieczeństwa Systemu Wymagania pjemnści i wydajnści Systemu Wymagania administracji Systemem Wymagania mnitra Systemu Wymagania dtyczące prgramwania standardweg Wymagania dtyczące bazy danych Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 2 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

3 Wymagania dtyczące prgramwania GIS Aplikacja GIS klasy desktp Serwer map Kmpnent mapwy Wymagania gólne Wymagania dtyczące eydcji danych graficznych Wymagania dtyczące knfiguracji kmpnentu mapweg Wymagania dtyczące wydruków i ich knfiguracji Ogólne wymagania dtyczące Systemów Dziedzinwych Wymagnia gólne dtyczące Systemów Dziedzinwych Wymagania dtyczące interperacyjnści Systemów Dziedzinwych Wymagania w zakresie interfejsu Systemów Dziedzinwych Wymagania w zakresie funkcji raprtwania Systemów dziedzinwych Wymagania funkcjnalne prgramwania dziedzinweg Rejestr Interesantów Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Miejscwści Ulic i Adresów Ewidencja Nieruchmści Rejestr Ofert Inwestycyjnych Rejestr Planów Przestrzennych Rejestr Decyzji Lkalizacyjnych Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 3 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

4 Ewidencja Dróg i Obiektów Mstwych Ewidencja Zajęcia Pasa Drgweg Ewidencja Oświetlenia Dróg Ewidencja Zabytków Rejestr Pmników Przyrdy Rejestr Decyzji Śrdwiskwych Ewidencja Sieici Wdciągwej i Kanalizacyjnej Geprtal Intranet Geprtal Internet CMS Wymagnia dtyczące E-usług Systemu Wymagania gólne dtyczące e-usług Wykkaz e-usług będących przedmitem wdrżenia Wymagania dtyczące w drżenia e- usług Wymagania funkcjnalne e-usług Wymagania funkcjnalne repzytrium dkumentów Wymagania funkcjnalne dtyczące e-frmularzy Wymagania w zakresie pzyskania danych d Systemu Ogólne infrmacje zakresie danych d pzyskania Szczegółwe wymagania pzyskania danych planów miejscwych Szczegółwe wymagania pzyskania danych drgwych SzczegóŁwe wymagania pzyskania danych sieci wdciągwej i kanalizacyjnej Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 4 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

5 Wymagania dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg Szklenia Wymagania dtyczące wdrżenia Systemu Wymagania dtyczące szkleń Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 5 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

6 DEFINICJE I SKRÓTY 1. Architektura Systemu Teleinfrmatyczneg - pis składników Systemu teleinfrmatyczneg, pwiązań i relacji pmiędzy tymi składnikami; 2. 1 Autentycznść - właściwść plegającą na tym, że pchdzenie lub zawartść danych pisujących biekt są takie, jak deklarwane; 3. Baza Danych - zbiór danych lub jakichklwiek innych materiałów i elementów zgrmadznych według kreślnej Systematyki lub metdy, indywidualnie dstępnych w jakiklwiek spsób, w tym śrdkami elektrnicznymi, wymagający isttneg, c d jakści lub ilści, nakładu inwestycyjneg w celu sprządzenia, weryfikacji lub prezentacji jeg zawartści2 ; 4. Dane - wartści lgiczne, liczbwe, tekstwe, jakściwe lub ich zbiry, które mżna rzpatrywać w pwiązaniu z kreślnymi zasbami lub w derwaniu d jakichklwiek zasbów, pdlegające przetwarzaniu w tku kreślnych prcedur; 5. Dane Typu On-line - dane dstępne w czasie rzeczywistym tzn. natychmiast p wprwadzeniu d kreślneg mdułu Systemu; 6. Dane Typu Off-line - dane pchdzące z migracji z innych mdułów Systemu, dstępne w czasie zdefiniwanym przez administratra Systemu, np. z późnieniem 8 gdzinnym; 7. Dane Referencyjne - dane pisujące cechę infrmacyjną biektu pierwtnie wprwadzne d rejestru publiczneg w wyniku kreślneg zdarzenia, z dmniemania patrzne atrybutem autentycznści; 8. Dstępnść - właściwść kreślającą, że zasób Systemu teleinfrmatyczneg jest mżliwy d wykrzystania na żądanie, w załżnym czasie, przez pdmit uprawniny d pracy w Systemie teleinfrmatycznym 6 ; 9. E-usługi (usługi n-line) - usługi, których świadczenie dbywa się za pmcą Internetu, jest zautmatyzwane (mże wymagać niewielkieg udziału człwieka) i zdalne 3. Od usługi w 1 Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajwych Ram Interperacyjnści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w pstaci elektrnicznej raz minimalnych wymagań dla Systemów teleinfrmatycznych (Dz. U. z 2012 r.; pz. 526). 2 Ustawa z dnia r. chrnie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, pz z późn. zm.) 3 Strna www PARP, Według definicji Regulamin przeprwadzania knkursu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: 6 Specyfikacja isttnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

7 ujęciu tradycyjnym, e-usługę dróżnia brak udziału człwieka p drugiej strnie raz świadczenie na dległść. Realizacja danej e-usługi nie jest jednznaczna z załatwieniem sprawy, a wyłącznie wyknaniem jej na danym etapie w spsób elektrniczny. 10. epuap - elektrniczna Platfrma Usług Administracji Publicznej, System infrmatyczny, dzięki któremu bywatele mgą załatwiać sprawy urzędwe za pśrednictwem internetu, natmiast przedstawiciele pdmitów publicznych bezpłatnie udstępniać swje usługi w pstaci elektrnicznej. 11. ESP Elektrniczna Skrzynka Pdawcza epuap, aplikacja d kmunikacji elektrnicznej, która służy przekazywaniu infrmacji w frmie elektrnicznej d pdmitu publiczneg przy wykrzystaniu pwszechnie dstępnej sieci teleinfrmacyjnej. ESP umżliwia instytucjm publicznym wywiązanie się z bwiązku, wynikająceg z ustawy infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmwania dkumentów w pstaci elektrnicznej. 12. Ewidencja rejestr wraz z kreślnymi prcedurami aktualizacji, któreg atrybuty mgą stanwić referencję d biektów w innych rejestrach i ewidencjach; 13. Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) rzumie się przez t jednlity dla kraju, Systematycznie aktualizwany zbiór infrmacji gruntach, budynkach i lkalach, ich właścicielach raz innych sbach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lkalami 4 ; 14. Ewidencja Miejscwści Ulic i Adresów (EMUiA) zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscwści, ulic i adresów (tj. Dz. U r. pz. 125). 15. GML język znaczników gegraficznych, party na frmacie XML, którym mwa w przepisach wydanych na pdstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 luteg 2005 r. infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne, przeznaczny d zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między Systemami infrmatycznymi 5 ; Spłeczeństw Infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.1: Wspieranie działalnści gspdarczej w dziedzinie gspdarki elektrnicznej 4 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Praw gedezyjne i kartgraficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, pz. 1287) 5 Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscwści, ulic i adresów (Dz.U. 2012; Pz. 125). Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 7 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

8 16. Harmnizacji Zbirów Danych rzumie się przez t działania charakterze prawnym, technicznym i rganizacyjnym, mające na celu dprwadzenie d wzajemnej spójnści tych zbirów raz ich przystswanie d wspólneg łączneg wykrzystywania 6 ; 17. Integralnść właściwść plegającą na tym, że zasób Systemu teleinfrmatyczneg nie zstał zmdyfikwany w spsób nieuprawniny 7 ; 18. Infrmacja dane, które dstarczają pisu właściwści lub stanu wybranych biektów lub pisują relacje pmiędzy biektami lub wartściują pszczególne biekty lub pisują stan układu biektów należących d pewneg zbiru w dniesieniu d inneg układu; 19. Infrmatyczny Nśnik Danych materiał lub urządzenie służące d zapisywania, przechwywania i dczytywania danych w pstaci cyfrwej; 20. Interperacyjnść - zdlnść różnych pdmitów raz używanych przez nie systemów teleinfrmatycznych i rejestrów publicznych d współdziałania na rzecz siągnięcia wzajemnie krzystnych i uzgdninych celów, z uwzględnieniem współdzielenia infrmacji i wiedzy przez wspierane przez nie prcesy bizneswe realizwane za pmcą wymiany danych za pśrednictwem wykrzystywanych przez te pdmity systemów teleinfrmatycznych; 21. Metadane - W dniesieniu d zbiru danych przestrzennych, są t dane tym zbirze kreślające zawarte w nim dane pd względem: płżenia i rdzaju biektów raz ich atrybutów, pchdzenia, dkładnści, szczegółwści i aktualnści danych zbiru, zastswanych standardach, prawach własnści i prawach autrskich, cenach, warunkach i spsbach uzyskania dstępu d danych zbiru raz ich użycia w kreślnym celu; 22. Mdel Usługwy - mdel architektury, w którym dla Użytkwników zdefiniwan stanwiące drębną całść funkcje Systemu teleinfrmatyczneg (usługi sieciwe) raz pisan spsób krzystania z tych funkcji, inaczej System zrientwany na usługi (Service Oriented Architecture SOA) 7 ; 23. Mduł Systemu - kmpletny zestaw narzędzi infrmatycznych bejmujących wszystkie warstwy architektury Systemu, który dstarcza aplikację przeznaczną dla Użytkwnika kńcweg, adreswane d kreślnych dziedzin działania administracji; 6 Ustawa z dnia 17 luteg 2005 r. infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. pz. 235 j.t.) 7 Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajwych Ram Interperacyjnści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w pstaci elektrnicznej raz minimalnych wymagań dla Systemów teleinfrmatycznych (Dz. U. z 2012 r., pz. 526). Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 8 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

9 24. Oprgramwanie Dziedzinwe - prgramwanie i skrypty wraz z kmpletnymi kdami źródłwymi, wytwrzne i dstarczne lub dstarczne przez Wyknawcę w ramach realizacji Umwy dla każdeg z Systemów Dziedzinwych, wraz z Dkumentacją i Mdyfikacjami. Oprgramwanie ma stanwić pełny zestaw kdów źródłwych umżliwiających p kmpilacji prawidłwe działanie Systemów Dziedzinwych a także dalszy rzwój każdeg z Systemów Dziedzinwych. 25. Oprgramwanie Standardwe - wszelkie pzstałe prgramwanie pza prgramwaniem dziedzinwym niezbędne d prawidłweg i bezpieczneg działania Systemów Dziedzinwych raz prawidłwej i bezpiecznej integracji Systemów Dziedzinwych, w tym sterwniki, Systemy peracyjne, prgramwanie bazdanwe itp. Oprgramwanie pwszechnie dstępne i eksplatwane na dzień złżenia ferty, będące przedmitem dstawy w ramach realizacji Umwy, któreg prducentem jest Wyknawca lub pdmit trzeci, w tym pdlegającej licencjm FLOSS (Free Libre/Open Surce Sftware) lub na które prducent udziela Zamawiającemu licencji na warunkach i zasadach kreślnych w Umwie. Oprgramwanie stanwi śrdwisk, w którym kmpilwane jest i uruchamiane prgramwanie dziedzinwe (prgramwanie dziedzinwe nie wchdzi w skład prgramwania standardweg) 26. Pdmit - sba fizyczna, prawna, jednstka niepsiadająca sbwści prawnej; 27. Pdsystem - grupa mdułów, rejestrów lub ewidencji stanwiąca integralną całść i bsługująca kreślne zagadnienia dziedzinwe; 28. Prfil Zaufany - bezpłatna metda ptwierdzania tżsamści bywatela w Systemach elektrnicznej administracji dpwiednik bezpieczneg pdpisu elektrniczneg, weryfikwaneg certyfikatem kwalifikwanym. Wykrzystując prfil zaufany bywatel mże załatwić sprawy administracyjne (np. wnszenie pdań, dwłań, skarg) drgą elektrniczną bez kniecznści sbisteg udania się d urzędu. 29. Prjekt Infrmatyczny Publicznym Zastswaniu (prjekt) - kreślny w dkumentacji zespół czynnści rganizacyjnych i technicznych mających na celu zbudwanie, rzbudwanie lub unwcześnienie Systemu teleinfrmatyczneg utrzymania teg Systemu lub pracwanie prcedur realizwania zadań publicznych drgą elektrniczną 6 ; 30. Rejestr uprządkwany, wypsażny w System identyfikatrów wykaz zasbów wraz z atrybutami; 31. Rejestr Publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis alb inną frmę ewidencji, służące d realizacji zadań publicznych, prwadzne przez pdmit publiczny na pdstawie drębnych przepisów ustawwych 7 ; 32. Śrdki Kmunikacji Elektrnicznej - śrdki kmunikacji elektrnicznej w rzumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną 6 ; 33. SOA (ang. Service Oriented Architecture) - architektura zrientwana na usługi. Kncepcja twrzenia Systemów infrmatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiwanie usług, które spełnią wymagania Użytkwnika. Pjęcie SOA bejmuje zestaw metd rganizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze pwiązanie bizneswej strny rganizacji z jej zasbami infrmatycznymi. Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 9 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

10 34. System biekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utwrzny przez zbiór lub zbiry elementów, pwiązanych w kreślnej strukturze (pzstających w kreślnych relacjach fizycznych, lgicznych lub funkcjnalnych) związany z realizacją wskazaneg celu lub funkcjnalnści 6 ; 35. System Infrmacyjny System, któreg elementami są infrmacje i układy służące d zarządzania nimi; 36. System Infrmatyczny System infrmacyjny, zarządzający infrmacją z wykrzystaniem narzędzi infrmatycznych; 37. SQL - (ang. Structured Query Language) strukturalny język zapytań używany d twrzenia, mdyfikwania baz danych raz d umieszczania i pbierania danych z baz danych. 38. System Dziedzinwy (mduł dziedzinwy) - Systemy teleinfrmatyczne, które są wykrzystywane przez instytucję publiczną d realizacji zadania publiczneg, w szczególnści służące d bsługi rejestrów i ewidencji zamawianeg Systemu. 39. TERYT - Krajwy rejestr urzędwy pdziału terytrialneg kraju, którym mwa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. statystyce publicznej. 40. Usługa Sieciwa właściwść systemu teleinfrmatyczneg plegającą na pwtarzalnym wyknywaniu przez ten system z góry kreślnych funkcji p trzymaniu, za pmcą sieci teleinfrmatycznej, danych uprządkwanych w kreślnej strukturze. 41. Zasby biekty, którymi są przedmity materialne (rzeczy) i niematerialne (wartści, prawa, dane i infrmacje) raz zbiry tych biektów, stanwiące przedmit wymiany, przetwarzania lub zarządzania; 42. Zasby Infrmacyjne biekty, którymi są dane i infrmacje raz zbiry tych biektów, grmadzne jak rejestry, ewidencje, dkumenty raz zbiry dkumentów; 43. XML - Frmat XML (Extensible Markup Language) jest t becnie pwszechnie uznany standard publiczny, umżliwiający wymianę danych między różnymi Systemami. Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 10 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

11 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INOFRMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest miast gmina miejsk-wiejska Lubsk, płżna w wjewództwie lubuskim. Adres zamawiająceg: Urząd Miejski w Lubsku pl. Wlnści 1, Lubsk. Użytkwnikami zamawianeg Systemu będą pracwnicy jednstek rganizacyjnych Zamawiająceg, które mgą znajdwać się w różnych lkalizacjach. CEL ZAMÓWIENIA Załżn następujące cele główne, które zstaną siągnięte przez realizacje prjektu: 1. Przyrst ilściwy i jakściwy elektrnicznych usług publicznych świadcznych dla spłeczeństwa przez Zamawiająceg za pśrednictwem platfrmy epuap. 2. Wzrst kmpetencji spłeczeństwa z bszaru Zamawiająceg w krzystaniu z elektrnicznych usług publicznych. 3. Przyrst ilściwy i jakściwy zbirów raz usług danych przestrzennych w pstaci elektrnicznej dystrybuwanych w sieci wewnętrznej Zamawiająceg (dstęp autryzwany) i w sieci Internet (dstęp publiczny) z uwzględnieniem ptrzeb pdmitów gspdarczych. 4. Przyrst ilściwy i jakściwy elektrnicznych usług wspierających wyknywanie prcedur administracyjnych przez pracwników Zamawiająceg i jeg jednstek rganizacyjnych. 5. Wzrst kmpetencji pracwników Zamawiająceg w krzystaniu z nwczesnych rzwiązań IT w prcesie świadczenia elektrnicznych usług publicznych. 6. Przyrst ilściwy i jakściwy decyzji administracyjnych raz strategicznych pdejmwanych i wydawanych przez Zamawiająceg z wykrzystaniem Systemu. 7. Przyrst ilściwy krespndencji elektrnicznej wymienianej między Zamawiającym a spłeczeństwem. Cel Zamówienia zstanie siągnięty pprzez wdrżenie Systemu, który zgdnie z wymaganiami będzie zapewniał: 1. Prwadzenie w pstaci elektrnicznej rejestrów i ewidencji, będących w kmpetencjach Zamawiająceg. 2. Integrację danych i usług z wyżej wymieninych rejestrów i ewidencji pprzez zapewnienie ich interperacyjnści na pzime rganizacyjnym, semantycznym i technlgicznym. 3. Dystrybucję w sieci Zamawiająceg usług n-line zapewniających pracwnikm grmadzenie, przetwarzanie i udstępnianie danych w rejestrach i ewidencjach Zamawiająceg, w następujących dziedzinach: a. gspdarka nieruchmściami, b. kształtwanie ładu przestrzenneg, c. infrastruktura drgwa, d. chrna zabytków, Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 11 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

12 e. infrastruktura sieci wdn-kanalizacyjnej, f. chrna śrdwiska. 4. Udstępnienie infrmacji publicznej na Geprtalu Internetwym. 5. Udstępnienie e-usług publicznych dla bywateli i przedsiębirców. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmitem Zamówienia jest: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO. Przedmit Zamówienia bejmuje: 1. Dstawę sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem niezbędnym d jeg funkcjnwania. 2. Dstawę licencji prgramwania: a. standardweg, b. dziedzinweg. 3. Instalację, knfigurację i uruchmienie prgramwania standardweg i dziedzinweg. 4. Uruchmienie E-usług. 5. Przeprwadzenie szkleń z bsługi Systemu dla pracwników Zamawiająceg. 6. Przeprwadzenie szkleń dla administratrów Systemu. 7. Zapewnienie serwisu gwarancyjneg Systemu. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Harmngram Zamówienia bejmuje: 1. Dstawę sprzętu kmputerweg wraz z dstawą prgramwania standardweg d 2 miesięcy d daty pdpisania Umwy. 2. Dstawę prgramwania GIS d 3 miesięcy d daty pdpisania Umwy. 3. Dstawę prgramwania dziedzinweg d 3 miesięcy d daty pdpisania Umwy. 4. Pzyskanie danych i zasilenie Systemu w dane d 5 miesięcy d daty pdpisania Umwy. 5. Instalację i knfigurację prgramwania wraz z uruchmieniem E-usług dla bywateli d 6 miesięcy d daty pdpisania Umwy 6. Przeprwadzenie szkleń dla Użytkwników raz administratrów Systemu d 6 miesięcy d daty pdpisania Umwy. Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 12 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

13 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE PRAWO KRAJOWE PRAWO DZIEDZINOWE Gspdarka nieruchmściami: a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. gspdarce nieruchmściami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, pz. 651 z późn. zm.) b. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. przekształceniu prawa użytkwania wieczysteg w praw własnści nieruchmści (Dz.U. 2012r. pz. 83) c. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (Dz.U. 2013r. pz. 330 z późn. zm.) d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. chrnie zabytków i piece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, pz z późn. zm.) e. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrwaneg Systemu infrmacji nieruchmściach (Dz.U. 2013r. pz. 249) f. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie pwszechnej taksacji nieruchmści (Dz.U. z 2005r. Nr 131, pz. 1092) g. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchmści i sprządzania peratu szacunkweg (Dz.U. z 2004r. Nr 207, pz z późn. zm.) h. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Śrdków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010r. Nr 242, pz. 1622) i. Rzprządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Nardweg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prwadzenia rejestru zabytków, krajwej, wjewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków raz krajweg wykazu zabytków skradzinych lub wywiezinych za granicę niezgdnie z prawem (Dz.U. z 2011r. Nr 113, pz. 661) j. Rzprządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Nardweg z dnia 18 luteg 2011r. w sprawie wzrów dkumentów ceny wskazującej czas pwstania zabytku, wyceny zabytku raz ptwierdzenia wwzu zabytku na terytrium Rzeczypsplitej (Dz.U. z 2011r. Nr 50, pz. 256) Kształtwanie ładu przestrzenneg a. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. planwaniu i zagspdarwaniu przestrzennym (Dz.U r. pz. 647 z późn. zm.) b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, pz z późn. zm.) c. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganeg zakresu prjektu miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg 13 Specyfikacja isttnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

14 (Dz.U. z 2003r. Nr 164, pz. 1587) d. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, pz. 690 z późn. zm.) e. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki biektu budwlaneg (Dz.U. z 2003r. Nr 120, pz. 1134) Transprt, drgi publiczne a. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. drgach publicznych (Dz.U r. pz. 260) b. Ustawa z dnia 6 września 2001r. transprcie drgwym (Dz.U. 2012r. pz z późń. zm.) c. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Praw ruchu drgwym (Dz.U. 2012r. pz z późn. zm.) d. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luteg 2005r. w sprawie spsbu numeracji i ewidencji dróg publicznych, biektów mstwych, tuneli, przepustów i prmów raz rejestru numerów nadanych drgm, biektm mstwym i tunelm (Dz.U. z 2005r. Nr 67, pz. 582) e. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luteg 2005r. w sprawie trybu sprządzania infrmacji raz grmadzenia i udstępniania danych sieci dróg publicznych, biektach mstwych, tunelach raz prmach (Dz.U. z 2005r. Nr 67, pz. 583) f. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie kreślenia warunków udzielania zezwleń na zajęcie pasa drgweg (Dz.U. z 2004r. Nr 140, pz. 1481) g. Rzprządzenie Ministrów Infrastruktury raz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drgwych. (Dz.U. 2002r. Nr 170, pz z późn. zm.) h. Rzprządzenie Ministra Transprtu, Budwnictwa i Gspdarki Mrskiej z dnia 14 marca 2013r. w sprawie warunków lkalizacji, spsbu znakwania i dknywania pmiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. 2013r. pz. 366) i. Rzprządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółwych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drgwych raz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drgweg i warunków ich umieszczania na drgach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, pz z późn. zm.) Ochrna Śrdwiska a. zm.). Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Praw wdne (Dz.U. 2012r. pz. 145 z późn b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. chrnie przyrdy (Dz.U. 2013r. pz. 627 z późn. zm.). Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 14 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

15 4.1.4.c. Rzprządzenie Ministra Śrdwiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek płat dla pszczególnych rdzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. Nr 228, pz z późn. zm.) d. Obwieszczenie Ministra Śrdwiska z dnia 25 września 2012r. w sprawie stawek płat za usunięcie drzew i krzewów raz stawek kar za zniszczenie zieleni na rk 2013 (M.P. z 2012 r. pz. 747) Zarządzanie kryzyswe a. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. zarządzaniu kryzyswym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, pz. 590 z późn. zm.) b. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. stanie kęski żywiłwej (Dz.U. z 2002r. Nr 62, pz. 558 z późn. zm.) c. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. samrządzie pwiatwym (Dz.U. 2013r. pz. 595) d. Ustawa z dnia 24 sierpnia1991r. chrnie przeciwpżarwej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, pz z późn. zm.) e. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. Plicji (Dz.U. z 2011r. Nr 287, pz z późn. zm.) f. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. bezpieczeństwie imprez maswych (Dz.U. 2013r. pz. 611 z późn. zm.) g. zm.). Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Praw wdne (Dz.U. 2012r. pz. 145 z późn h. Ustawa z dnia 4 września 1997r. działach administracji rządwej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 65, pz. 437) i. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 20 luteg 2003r. w sprawie szczegółwych zasad udziału pdddziałów i ddziałów Sił Zbrjnych Rzeczypsplitej Plskiej w zapbieganiu skutkm klęski żywiłwej lub ich usuwaniu (Dz.U. z 2003r. Nr 41, pz. 347) j. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie Systemów wykrywania skażeń i pwiadamiania ich wystąpieniu raz właściwści rganów w tych sprawach (Dz.U. 2013r. pz. 96) Pdział administracyjny i sieć sadnicza a. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. urzędwych nazwach miejscwści i biektów fizjgraficznych (Dz.U. z 2003r. Nr 166, pz z późn. zm.) b. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółwych zasad prwadzenia, stswania i udstępniania krajweg rejestru urzędweg pdziału terytrialneg kraju raz związanych z tym bwiązków rganów administracji rządwej i jednstek samrządu terytrialneg. (Dz.U. z 1998r. Nr 157, pz z późn. zm.). Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 15 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

16 4.1.6.c. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscwści, ulic i adresów (Dz.U. 2012r. pz. 125) Gedezja i kartgrafia a. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Praw gedezyjne i kartgraficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, pz z późn. zm.) b. Rzprządzenie Ministra Rzwju Reginalneg i Budwnictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, pz. 454) c. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listpada 2013 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U pz. 1551) d. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscwści, ulic i adresów (Dz.U. 2012r. pz. 125) e. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 luteg 2013r. w sprawie bazy danych gedezyjnej ewidencji sieci uzbrjenia terenu, bazy danych biektów tpgraficznych raz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013r. pz. 383) f. Rzprządzenie Ministra Spraw Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listpada 2011r. w sprawie standardów technicznych wyknywania gedezyjnych pmiarów sytuacyjnych i wyskściwych raz pracwywania i przekazywania wyników tych pmiarów d państwweg zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg (Dz.U. z 2011r. Nr 263, pz. 1572) g. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie rganizacji i trybu prwadzenia państwweg zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg (Dz.U pz. 1183) h. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie frmularzy dtyczących zgłaszania prac gedezyjnych i prac kartgraficznych, zawiadmienia wyknaniu tych prac raz przekazywania ich wyników d państwweg zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg (Dz.U pz. 924) i. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie spsbu i trybu uwierzytelniania przez rgany Służby Gedezyjnej i Kartgraficznej dkumentów na ptrzeby pstępwań administracyjnych, sądwych lub czynnści cywilnprawnych (Dz.U pz. 914) j. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udstępniania materiałów państwweg zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg, wydawania licencji raz wzru Dkumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U pz. 917) k. Rzprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwweg Systemu dniesień przestrzennych (Dz.U. 2012r. pz. 1247) l. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 luteg 2012r. w sprawie snów gedezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012r. pz. 352) m. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie 16 Specyfikacja isttnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

17 państwweg rejestru granic i pwierzchni jednstek pdziałów terytrialnych kraju (Dz.U. 2012r. pz. 199) n. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 luteg 2012r. w sprawie państwweg rejestru nazw gegraficznych (Dz.U. 2012r. pz. 309) Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listpada 2011r. w sprawie bazy danych biektów tpgraficznych raz bazy danych biektów gólngegraficznych, a także standardwych pracwań kartgraficznych (Dz.U. 2011r. Nr 279, pz z pźn. zm.) p. Rzprządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie rdzajów materiałów gedezyjnych i kartgraficznych, które pdlegają chrnie zgdnie z przepisami chrnie infrmacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299, pz. 1772) q. Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listpada 2011r. w sprawie baz danych dtyczących zbrazwań ltniczych i satelitarnych raz rtftmapy i numeryczneg mdelu terenu (Dz.U. z 2011r. Nr 263, pz. 1571), r. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011r. w sprawie rdzajów kartgraficznych pracwań tematycznych i specjalnych (Dz.U. z 2011r. Nr 222, pz. 1328) s. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółwych zasad prwadzenia, stswania i udstępniania krajweg rejestru urzędweg pdziału terytrialneg kraju raz związanych z tym bwiązków rganów administracji rządwej i jednstek samrządu terytrialneg. (Dz.U. z 1998r. Nr 157, pz z późn. zm.) t. Ustawa z dnia 4 marca 2010r. infrastrukturze infrmacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, pz. 489 z późn. zm.) u. Rzprządzenie Kmisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wyknania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326/12 PL z r.) v. Rzprządzenie Kmisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wyknania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady w zakresie usług sieciwych (Dz. Urz. UE L 274/9 PL z r.). PRAWO CYWILNE I ADMISNISTRACYJNE Praw cywilne a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kdeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, pz. 93 z późn. zm.) Praw administracyjne a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kdeks pstępwania administracyjneg (Dz.U. 2013r. pz. 267) Samrząd terytrialny Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 17 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

18 4.1.3.a. 594). Ustawa z dnia 8 marca 1990r. samrządzie gminnym (Dz.U. 2013r. pz b. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. samrządzie pwiatwym (Dz.U. 2013r. pz. 595) Infrmacja publiczna, dane sbwe i infrmatyzacja a. Ustawa z dnia 6 września 2001r. dstępie d infrmacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, pz z pźń. zm.) b. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Praw telekmunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, pz z późn. zm.) c. Ustawa z dnia r. chrnie danych sbwych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, pz. 926 z późn. zm.) d. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. chrnie baz danych (Dz.U. z 2001r. Nr 128, pz z późn. zm.) e. Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. głaszaniu aktów nrmatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, pz z późn. zm.) f. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, pz z późn. zm.) g. Ustawa z dnia 18 września 2001r. pdpisie elektrnicznym (Dz.U. 2013r. pz.262) h. Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. chrnie niektórych usług świadcznych drgą elektrniczną partych lub plegających na dstępie warunkwym (Dz.U. z 2002r. Nr 126, pz z późn. zm.) i. Rzprządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dkumentów elektrnicznych zawierających akty nrmatywne i inne akty prawne, dzienników urzędwych wydawanych w pstaci elektrnicznej raz śrdków kmunikacji elektrnicznej i infrmatycznych nśników danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, pz. 1699) j. Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dkumentacji przetwarzania danych sbwych raz warunków technicznych i rganizacyjnych, jakim pwinny dpwiadać urządzenia i Systemy infrmatyczne służące d przetwarzania danych sbwych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, pz. 1024), k. Rzprządzenie Ministra Nauki i Infrmatyzacji z dnia 19 października 2005r. w sprawie testów akceptacyjnych raz badania prgramwania interfejsweg i weryfikacji teg badania art. 21 ust. 6 pkt 1-5 ustawy (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, pz. 1836). Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 18 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

19 4.1.4.l. Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania raz rzliczania śrdków finanswych na infrmatyzację art. 12 ust. 6 ustawy (Dz.U. z 2006r. Nr 53, pz. 388 z późn. zm.) m. Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005r. w sprawie szczegółwych wymagań dtyczących świadczenia usługi pwszechnej raz wymagań dtyczących świadczenia usługi szerkpasmweg dstępu d Internetu dla jednstek uprawninych (Dz.U. z 2005r. Nr 68, pz. 592 z późn. zm.) n. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z dnia 17 listpada 2003 r. w sprawie pnwneg wykrzystywania infrmacji sektra publiczneg (Dz. Urz. UE L 345/90 z r.). PRAWO DOTYCZĄCE REJESTRÓW PUBLICZNYCH Ustawa z dnia 17 luteg 2005r. infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2013r. pz. 235) Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie spsbu, zakresu i trybu udstępniania danych z rejestru publiczneg art. 15 ust. 3 ustawy (Dz.U. z 2005r. Nr 205, pz. 1692) Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajwych Ram Interperacyjnści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w pstaci elektrnicznej raz minimalnych wymagań dla Systemów teleinfrmatycznych (Dz.U. 2012r. pz. 526). WYMAGNIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWNIA Dstawa licencji dla Zamawiająceg musi bejmwać następujące prdukty: 1. Oprgramwanie standardwe: a. baza danych - nielimitwane, c d ilści Użytkwników, w wersji licencji prcesrwych, b. prgramwanie GIS klasy desktp 1 licencja, c. serwer danych przestrzennych - dla niegranicznej liczby Użytkwników, d. kmpnent mapwy - dla niegranicznej liczby Użytkwników. 2. Oprgramwanie dziedzinwe i narzędziwe - dla niegranicznej liczby Użytkwników: Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 19 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

20 a. prgramwanie GIS klasy desktp 1 licencja, b. serwer danych przestrzennych - dla niegranicznej liczby Użytkwników, c. kmpnent mapwy - dla niegranicznej liczby Użytkwników. Dstarczne licencje muszą spełniać następujące cechy: 1. Muszą być udzielne na czas niekreślny. 2. Zapewniać pprawne funkcjnwanie Systemu, zgdne z Opisem Przedmitu Zamówienia. 3. Wszystkie licencje pwinny bejmwać niegraniczną liczbę stanwisk Zamawiająceg. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 1. Wyknawca udzieli gwarancji na wyknane usługi i dstawy na kres nie krótszy niż 24 miesięcy (wyknawca zaprpnuje kres gwarancji w swjej fercie), liczny d daty kńcweg prtkłu dbiru. 2. Wyknawca gwarantuje, że przedmit Zamówienia będzie zasadnicz działał zgdnie z jeg pisem, raz dstarcznymi pisami i instrukcjami zgdnie z warunkami Zamówienia. Pwyższe nie znacza, że każdy mduł Systemu (aplikacja) działał będzie bez żadnych błędów lub nieprzerwanie. 3. Gwarancja na System bejmuje: nśniki elektrniczne, dkumentację techniczną dstarczną wraz z nim raz zgdnść Systemu ze specyfikacjami ficjalnie publikwanymi lub dstarcznymi Zamawiającemu przez Wyknawcę. 4. Wyknawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich indywidualnych wymagań Użytkwnika, który mże wprwadzać zmiany dstswujące System d indywidualnych ptrzeb i takich, które będą niezgdne z przepisami regulującymi zasady prwadzenia baz danych z wykrzystaniem Prduktu. Wyknawca nie udziela gwarancji na takie zmiany, nawet w wypadku, gdy zstały dknane za jeg wiedzą. Wyjątkiem d tej zasady jest sytuacja, w której Wyknawca dkna zmian w Systemie zgdnie z zbwiązaniem wynikającym z Umwy. Specyfikacja isttnych warunków zamówienia 20 Nazwa zamówienia: Budwa systemu infrmacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dstawa materiałów patrunkwych d Centrum Medyczneg Żelazna Sp. z.. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo