SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści"

Transkrypt

1 ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU... 4 REKONFIGURACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI SAN... 4 INSTALACJA I KONFIGURACJA ŚRODOWISKA SPRZĘTOWEGO... 4 TESTY ŚRODOWISKA I WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ... 4 SZKOLENIA... 5 DOKUMENTACJA SYSTEMU... 5 USTALENIA DODATKOWE LICENCJE ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 6 INFRASTRUKTURA I OPROGRAMOWANIE... 6 Infrastruktura blade 1 sztuka... 6 Serwer typu blade - 2 sztuki... 9 Macierz dyskwa 1 sztuka DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY WARTOŚCI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW WYDAJNOŚCIOWYCH SYSTEMU PNO.. 12 SYSTEMY OPERACYJNE, OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE I WIRTUALIZACYJNE ŚRODOWISKO PRACY GRUPOWEJ / APLIKACYJNE BĘDĄCE PODSTAWĄ ŚRODOWISKA EXTRANETOWEGO (PORTAL KLIENTA) I INTRANETOWEGO (PORTAL PRACOWNIKA) ŚRODOWISKO INTEGRACYJNE SILNIK WORKFLOW ŚRODOWISKO TWORZENIA APLIKACJI, ELEKTRONICZNYCH FORMULARZY I FORMATEK INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA: ŚRODOWISKO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW (ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT) SERWIS GWARANCYJNY I WSPARCIE TECHNICZNE... 19

2 1. Przedmit zamówienia Przedmitem zamówienia jest dstarczenie Systemu Przyłączania Nwych Odbirców i Źródeł Wytwórczych d Sieci (System PNO). W ramach realizacji zamówienia należy dstarczyć całą wymaganą infrastrukturę sprzętwą i aplikacyjną raz wszystkie wymagane licencje, które są knieczne d zapewnienia wymaganych przez Zamawiająceg funkcjnalnści. Zamawiający wymaga wyknania następujących prac w ramach prwadzneg wdrżenia: Wymagana kncepcja rzwiązania Systemu PNO Prpnwane rzwiązania ma zapewnić sprawną realizację prcesu przyłączania nwych dbirców i źródeł wytwórczych umżliwiając jedncześnie pmiar efektywnści realizwanych działań raz prwadzenie kmunikacji z klientem z wykrzystaniem prtalu internetweg. W strukturze prpnwaneg rzwiązania należy wyróżnić trzy kluczwe elementy: Prtal Klienta - punkt dstępwy dla klientów umżliwiający: złżenie wnisku, dwustrnną kmunikację klient OSD przekazanie danych kntaktwych d pracwnika OSD, który mże udzielić szczegółwych infrmacji mnitrwanie statusu realizacji sprawy Prtal będzie również realizwał mechanizm lgwania klientów. Knt na prtalu będą zakładali samdzielnie klienci chcący złżyć wnisek przyłączeniwy w frmie elektrnicznej raz klienci, którzy złżyli wnisek w frmie papierwej w BOK. Prtal Pracwnika punkt dstępwy dla pracwników Biur Obsługi Klienta raz back-ffice PGE Dystrybucja S.A., umżliwiający: przyjęcie wnisku elektrniczneg, wypełnienie w becnści klienta wnisku w frmularzu elektrnicznym, przyjęcie wnisku w frmie papierwej na dedykwanym frmularzu, jeg zeskanwanie i pddanie prceswi OCR, w celu uzyskania wersji elektrnicznej, Identyfikacje klienta, który znajduje się w trakcie prcesu przyłączeniweg, Identyfikacje knkretnej sprawy prcesu przyłączeniweg dwustrnną kmunikację klient OSD, mnitrwanie statusu realizacji sprawy rganizację prcesu PNO dzięki systemwi wrkflw zarządzającemu przebiegiem prac nad złżnym wniskiem, rganizację dkumentów dzięki mdułwi umżliwiającemu zarządzanie dkumentacją związaną z przyłączaniem nwych dbirców i źródeł wytwórczych, Baza danych PNO repzytrium przechwujące i udstępniające dane Klientów raz infrmacje i dkumenty z prwadznych i zakńcznych pstępwań, załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 2 z 19

3 umżliwiający miedzy innymi mnitrwanie i pmiar efektywnści realizacji prcesu przyłączeniweg. Schemat pisywaneg rzwiązania przedstawin na pniższym rysunku. Rysunek 1. Architektura systemu PNO w I Etapie wdrżenia Uruchmienie Systemu PNO umżliwi realizację isttnych celów bizneswych: Standaryzacje prcesu przyłączania nwych dbirców i źródeł wytwórczych we wszystkich ddziałach PGE Dystrybucja S.A. Wprwadzenie mierników efektywnści realizacji prcesu. Autmatyzację prcesu pprzez wdrżenie centralneg rzwiązania infrmatyczneg wspierająceg jeg realizację. Optymalizację realizwaną na pdstawie wyników prwadzneg mnitringu i analiz prcesu. Pprawę jakści bsługi Klienta i wizerunku firmy. Ddatkw, uruchmienie prtalu internetweg dla klientów usprawni składanie wnisków przyłączeniwych i prwadzenie kmunikacji z dbircami i wytwórcami. Szczegółwy pis prcesu przyłączeniweg znajduje się w załączniku nr 6 d siwz/nr 3 d umwy. Załącznik ten kreśla również wygląd, szablny dkumentów jakie mają być generwane w Systemie PNO. Zamawiający wymaga, aby System PNO umżliwiał dcelwym użytkwnikm/administratrm: samdzielne twrzenie i mdyfikwanie wyglądu, układu dkumentów, bez użycia narzędzi prgramistycznych, samdzielne twrzenie i mdyfikwanie wyglądu raprtów bez użycia narzędzi prgramistycznych, samdzielne twrzenie, mdyfikwanie raz zarządzanie słwnikami treści wspólnych występujących na dkumentach i raprtach pzwalających na wyknywanie zmian w jednym miejscu/słwniku raz ich autmatyczną zmianę w miejscach uprzedni zdefiniwanych np. nagłówki, stpki, klauzule, przypisy. System raprtwania musi być wypsażny w funkcjnalnść umżliwiającą przeknwertwanie danych d dkumentów prgramu MS Office (Excel, Access, Wrd) i plików PDF. System w mmencie startu prdukcyjneg ma zstać zasilny danymi z istniejących u Zamawiająceg systemów przyłączeniwych. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 3 z 19

4 Przygtwanie prjektu Zamawiający wymaga wyknania szczegółweg Prjektu Techniczneg wraz z harmngramem prac wdrżeniwych. Harmngram w szczególnści pwinien uwzględniać minimalizację niedstępnści systemów krpracyjnych. Zasadnicza część prac związana z kniecznścią reknfiguracji sieci SAN musi zstać wyknana p gdzinie 19 w dni rbcze lub w dni wlne d pracy. Wszelkie prace reknfiguracyjne w infrastrukturze Zamawiająceg pwinny zstać wyknane tak, aby w spsób maksymalny zagwarantwać bezpieczeństw zgrmadznych danych. Prjekt Techniczny musi przedstawiać architekturę systemu. Prjekt Techniczny musi zawierać prpzycje testów ptwierdzających siągniętą funkcjnalnść Systemu PNO raz ptwierdzających spełnienie wymagań technicznych. Zatwierdzenie przez Zamawiająceg Prjektu Techniczneg warunkuje rzpczęcie dalszych prac. Reknfiguracja istniejącej sieci SAN Sieć SAN Zamawiająceg musi zstać przeknfigurwana w spsób zapewniający prawidłwe funkcjnwanie systemu zabezpieczenia danych Zamawiająceg. Cała knfiguracja musi zstać wyknana zgdnie z najlepszymi praktykami. Ze względu na krytyczne znaczenie sieci SAN dla pprawneg funkcjnwania systemów Zamawiająceg wszelkie prace reknfiguracyjne w infrastrukturze SAN związane z pdłączaniem nwych urządzeń, reknfiguracją przełączników sieci SAN, reknfiguracją zningu mają zstać przeprwadzne dla każdej z fabryk SAN ddzielnie, tak aby nie zakłócać pracy śrdwiska. Instalacja i knfiguracja śrdwiska sprzętweg System PNO ma pracwać w śrdwisku wirtualnym uruchminym na dstarcznej infrastrukturze. Zamawiający wymaga, aby wdrażany System PNO zstał uruchminy na platfrmie wyknanej w parciu dstarczną macierz dyskwą i dwa serwery fizyczne w knfiguracji wyszczególninej w dalszej części dkumentu. Macierz ma być płączna z dwma serwerami fizycznymi. Pdłączenie ma zstać wyknane w spsób redundantny, gwarantujący ciągłść funkcjnwania wszystkich maszyn wirtualnych w przypadku awarii każdeg pjedynczeg serwera, dwlneg łącza, dwlneg kntrlera macierzy. Każdy z serwerów fizycznych musi zstać pdłączny c najmniej dwma linkami FC d dstarcznej macierzy a jedncześnie c najmniej jednym linkiem d istniejącej u Zamawiająceg infrastruktury SAN, przez którą zstaną zapewnine usługi zabezpieczenia danych. Wyknawca w ramach wdrżenia musi kreślić wymagane plityki zabezpieczenia danych, które zagwarantują bezpieczeństw systemu PNO i zgrmadznych w nim danych. Testy śrdwiska i wyknanie dkumentacji pwyknawczej P wyknaniu prac wdrżeniwych mają zstać przeprwadzne testy Systemu PNO wraz ze skjarzną infrastrukturą sprzętwą. Testy mają wykazać, że: 1. dstarczny System PNO spełnia wymagane przez Zamawiająceg funkcjnalnści, załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 4 z 19

5 2. zmiany pczynine w śrdwisku SAN i STORAGE nie spwdwały uszkdzeń, zmniejszenia istniejących funkcjnalnści i wydajnści, śrdwisk zabezpieczenia danych działa pprawnie. Prpzycję knkretnych testów zaprpnuje Wyknawca w Prjekcie Technicznym. Wdrżenie musi zakńczyć się wyknaniem dkumentacji pwyknawczej. Szklenia W ramach realizacji przedmitu zamówienie Zamawiający zbwiązany jest przeszklić : a) 30 sób-trenerów wskazanych przez Zamawiająceg z bsługi i funkcjnalnści wdrażaneg Systemu PNO, tak aby sby te w przyszłści, p wdrżeniu systemu mgły pełnić rlę trenerów prwadzących szklenia, 3 pracwników wskazanych przez Zamawiająceg na pzimie administracyjnym - umżliwiającym w szczególnści samdzielną zmianę knfiguracji Systemu PNO, twrzenie/edycję dkumentów raz raprtów, zmianę wyglądu prtalu internetweg, wyknywanie mdyfikacji knfiguracji wrkflw. Szklenia muszą zstać przeprwadzne w języku plskim, we wskazanych przez Zamawiająceg maksymalnie 3 lkalizacjach. Każda sba birąca udział w szkleniu musi trzymać kmplet dkumentacji w języku plskim. Szklenia pwinny być przeprwadzne na śrdwisku testwym przygtwanym z reprezentatywnych danych udstępninych przez Zamawiająceg. Wyknawca jest zbwiązany d przeprwadzenia ćwiczeń praktycznych raz sprawdzianów pzimu wiedzy z zakresu realizwanych szkleń raz wydania certyfikatu ptwierdzająceg pzytywne ukńczenie szklenia. Materiały szkleniwe muszą zstać dstarczne w frmie papierwej i elektrnicznej, wraz ze zgdą na ich pwielanie dla celów dalszeg, wewnętrzneg prwadzenia prcesu szkleniweg Dkumentacja Systemu Dkumentacja przekazywana w pstaci elektrnicznej pwinna być zredagwana w spsób umżliwiający jej wydruk i pwielenie w języku plskim. Wyknawca dstarczy: Dkumentację użytkwnika pisującą funkcje i prcesy bsługiwane przez aplikacje. Dkumentację administracyjną pisującą w spójny i usystematyzwany spsób parametry knfiguracyjne i funkcjnalnści. Dkumentację administracyjną pisującą spsób instalacji i knfiguracji mdułów, interfejsów i aplikacji użytych d budwy Systemu PNO. Dkumentację administracyjną pisującą mechanizmy knfiguracji i administracji i ich pwiązanie z mdułami raz prcesami w ramach udstępnianeg Wrkflw. Dkumentację administracyjną pisującą zarządzanie dstępem d Systemu PNO, zasady eksplatacji i utrzymania Systemu PNO w ruchu. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 5 z 19

6 Dkumentację prgramistyczną bejmująca strukturę bazy danych, pisy jej kmpnentów i pwiązań pmiędzy nimi. Dkumentację prgramistyczną bejmującą dstępne interfejsy raz śrdwisk d budwy interfejsów (ESB, BizTalk). Infrmacje zawarte w Dkumentacji prócz treści słwnej muszą być zilustrwane zrzutami z ekranów lub przykładami wpisów w plikach knfiguracyjnych. Ustalenia ddatkwe Termin wyknania zamówienia : dstawa sprzętu i licencji niezbędnych d realizacji przedmitu umwy 8 2. Licencje tygdni d daty pdpisania umwy. przeprwadzenie prcesu wdrżeniweg - d daty zawarcia umwy d dnia r. Zamawiający wymaga dstawy wszelkieg prgramwania raz licencji kniecznych d zbudwania Systemu PNO i administrwania nim. 3. Architektura rzwiązania Zamawiający zapewni niezbędną reknfigurację sieci LAN raz klkację dla dstarcznej infrastruktur sprzętwej. Infrastruktura i prgramwanie Infrastruktura blade 1 sztuka Lp Element knfiguracji Wymagania minimalne 1 Infrastruktura, typ budwy Infrastruktura musi być przystswana d mntażu w szafie typu rack 19, umżliwiającej bsadzenie wszystkich ferwanych serwerów. P zainstalwaniu dwóch ferwanych serwerów, musi pzstać w infrastrukturze minimum 12 wlnych miejsc (sltów) na rzbudwę. Oferwana infrastruktura musi zapewniać mntaż serwerów blade zarówn w technlgii x86 jak i w architekturze RISC lub EPIC ile znajdują się ne w fercie prducenta. 2 Rdzaj bsługiwanych serwerów 3 Spsób agregacji/wyprwadzeń W ramach infrastruktury (pjedynczeg zestawu), należy dstarczyć ilść budów zapewniających pwyższe mżliwści rzbudwy, każda budwa wchdząca w skład infrastruktury musi psiadać identyczną knfigurację. Mżliwść umieszczania w ramach pjedynczej budwy wszystkich typów serwerów blade daneg prducenta. Każda budwa musi psiadać minimum 2 mduły typu 10Gb Ethernet wyprwadzające sygnały z minimum 2 załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 6 z 19

7 sygnałów LAN dla pjedynczej budwy 4 Spsób agregacji/wyprwadzeń sygnałów FC dla pjedynczej budwy 5 Ddatkwa funkcjnalnść mdułów LAN 6 Chłdzenie dla pjedynczej budwy 7 Zasilanie dla pjedynczej budwy prtów sieciwych 10Gb na serwerach. Urządzenia te muszą umżliwiać agregację płączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą umżliwiać wyprwadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z zachwaniem redundancji płączeń. Każdy mduł pwinien psiadać minimum 8 prtów 10Gb przygtwanych d bsadzenia mdułami SFP+. Jeśli w serwerze znajdują się ddatkwe karty LAN (prócz wymaganych 2 prtów 10Gb), należy uwzględnić dpwiednie mduły LAN w celu wyprwadzenia ddatkwych prtów na zewnątrz budwy. Minimum dwa mduły typu 8Gb Fibre-Channel switch wyprwadzające sygnały ze wszystkich prtów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umżliwiać wyprwadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachwaniem redundancji płączeń. Wszystkie prty muszą być aktywne. Wraz ze switchami FC, należy dstarczyć minimum 16 mdułów SFP 8Gb SFP+ SW raz minimum 16 kabli FC LC/LC długści minimum 5m każdy. Mżliwść przydzielania adresów MAC predefiniwanych przez prducenta rzwiązania blade dla pszczególnych wnęk na serwery w budwie. Przydzielenie adresów musi pwdwać zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet na serwerze. Musi istnieć także mżliwść przenszenia przydzielnych adresów pmiędzy wnękami w budwie. Funkcjnalnść ta mże być realizwana zarówn pprzez mduły LAN w infrastrukturze jak i pprzez ddatkwe prgramwanie prducenta serwerów blade. Musi istnieć mżliwść stwrzenia niezależnych płączeń VLAN tak aby między wydzielnymi sieciami nie był kmunikacji. Wymagane wszystkie niezbędne licencje na pisaną funkcjnalnść dla całej infrastruktury blade. Musi istnieć mżliwść kreślenia pasma przepustwści pjedynczeg prtu LAN na serwerze d 100Mb/s d 10Gb/s. Każda z budów na serwery wypsażna w zestaw redundantnych wiatraków ( typ ht plug, czyli mżliwść wymiany pdczas pracy urządzenia) zapewniających chłdzenie dla maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalwanych w budwie blade. Wentylatry niezależne d zasilaczy, wymiana wentylatra (wentylatrów) nie mże pwdwać kniecznści wyjęcia zasilacza ( zasilaczy ). Każda z budów wypsażna w zestaw zasilaczy redundantnych typu Ht Plug. System zasilania zdlny d załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 7 z 19

8 bsługi awarii płwy z zainstalwanych zasilaczy (dwlne N zasilaczy przy załżeniu knfiguracji N + N), wymagane ciągłe dstarczenie mcy niezbędnej d zasilenia maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalwanych w budwie. Prcesry serwerów winny pracwać z nminalną, maksymalną częsttliwścią. Wymiana zasilacza nie mże pwdwać kniecznści dłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilająceg), jak również nie mże pwdwać kniecznści wyjęcia lub dłączenia wentylatrów (pjedynczeg wentylatra lub mdułu wentylatrów) 8 Inne standardy Mżliwść instalacji switchy w standardzie InfiniBand kmunikacyjne 9 Mduły zarządzające Dwa redundantne, sprzętwe mduły zarządzające, mduły typu Ht Plug 10 Wymagania ddatkwe Każda z budów wchdzących w skład infrastruktury musi psiadać identyczną knfigurację sprzętwą w zakresie zasilaczy, wiatraków raz mdułów I/O. Zarządzanie infrastrukturą Lp Element knfiguracji Wymagania minimalne 1 Pdstawwe peracje Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdeg serwera 2 Udstępnianie napędów, CD-ROM, USB Zdalne udstępnianie napędu CD-ROM/DVD/ISO na ptrzeby każdeg serwera z mżliwścią btwania z w/w napędów. 3 Spsób zarządzania Zdalny z pzimu przeglądarki internetwej, bez kniecznści instalacji specyficznych kmpnentów prgramwych prducenta sprzętu. 4 Liczba jednczesnych sesji zarządzania W danym mmencie musi być niezależny, równległy dstęp d knsl tekstwych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury 5 Zdalna identyfikacja Zdalna identyfikacja fizyczneg serwera i budwy za pmcą sygnalizatra ptyczneg 6 Knfiguracja sprzętwa serwera 7 Ddatkwe cechy prgramwania d zarządzania Autmatyzwana knfiguracja sprzętwa każdeg serwera niezależnie raz wielu serwerów równcześnie za pmcą skryptów zautmatyzwane instalacje systemu peracyjneg z wykrzystaniem mechanizmu PXE (btwanie z sieci) zautmatyzwane, persnalizwane, zrównleglne instalacje systemów peracyjnych raz aplikacji z wykrzystaniem tzw. plików dpwiedzi dstarczanych przez prducenta prgramwania użytkweg zautmatyzwane, zrównleglne kpiwanie śrdwisk, płączne z natychmiastwą persnalizacją systemu załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 8 z 19

9 zdalna dystrybucja prgramwania, autmatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalwanych w ramach infrastruktury (serwery, budwy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w pstaci graficznej mnitrwanie utylizacji następujących pdzespłów serwera: prcesr, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciwe Integracja z prgramwaniem d wirtualizacji, w zakresie wykrywania hstów, wirtualnych maszyn na nich pracujących, mżliwści sterwania wirtualnymi maszynami (start, stp, przejęcie knsli graficznej) 8 Licencje Licencje na pwyższą funkcjnalnść na wszystkie serwery blade mżliwe d bsadzenia w ferwanej infrastrukturze blade. Serwer typu blade - 2 sztuki Lp Element knfiguracji Wymagania minimalne 1 Prcesry (ilść i typ) Minimum dwa prcesry, minimum sześcirdzeniwe, x86-64 bity, Intel Xen X5650 lub równważne prcesry minimum sześcirdzeniwe, siągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie grszy niż 359 punktów. W przypadku zaferwania prcesra równważneg, wynik testu musi być publikwany na strnie Zamawiający nie wymaga złżenia wraz z fertą wyników w/w testów. 2 Pamięć RAM 24 GB RAM DDR3 Registred DIMMs, 1333MHz. Mżliwść instalacji w serwerze minimum 384 GB pamięci RAM 3 Sterwnik dysków Macierzwy, RAID 0,1 wewnętrznych 4 Dyski twarde Dwa dyski SAS 6G 146GB 15k rpm, ht-swap Lub równważnie: Cztery dyski SSD pjemnści minimum 50GB, w przypadku dysków SSD nie wymaga się funkcjnalnści Ht-Swap. 5 Interfejsy sieciwe (LAN) Minimum 2 Interfejsy sieciwe 10GbE z mżliwścią pdzielenia każdeg interfejsu na 4 karty sieciwe (psiadające własne adresy MAC raz będące widczne z pzimu systemu peracyjneg jak fizyczne karty sieciwe). Pdział musi być niezależny d zainstalwaneg na serwerze systemu peracyjneg/platfrmy wirtualizacyjnej. 6 Interfejsy FC (SAN) Minimum 4 Interfejsy Fibre-channel 8Gbps 7 Wspierane systemy MS Windws 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux,SUSE peracyjne Linux Enterprise Server, VMware. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 9 z 19

10 8 System peracyjny Wraz z każdym serwerem należy dstarczyć dpwiednią ilść licencji (uwzględniając liczbę prcesrów i pamięci) na prgramwanie VMware vsphere Enterprise Plus. Ddatkw należy dstarczyć jedną sztukę (dla wszystkich ferwanych serwerów) prgramwania VMware vcenter Standard. Macierz dyskwa 1 sztuka Lp Parametr Charakterystyka /Wymagania minimalne 1 Tryb pracy kntrlerów Praca w trybie active/active macierzwych 2 Prty Każdy z kntrlerów wypsażny w 4 prty FC 8Gb/s 3 Półki dyskwe Macierz wypsażna w c najmniej 1 półkę dyskwą, nie licząc półki z kntrlerami (jeśli w półce z kntrlerami mżna instalwać dyski, wymagana jest c najmniej 1 sbna i dedykwana półka dyskwa). 4 Wymagana pjemnść Przestrzeń dyskwa minimum 1,1TB zbudwana przy użyciu c najmniej 8 dysków 300GB/10K rpm w technlgii SAS 6Gb/s. 5 Rzbudwa Mżliwść rzbudwy macierzy (bez wymiany kntrlerów macierzy, jedynie przez dłżenie półek i dysków, bez ptrzeby dkupienia żadnych licencji), d c najmniej 200 dysków. 6 Obsługa dysków Macierz bsługuje c najmniej następujące dyski: SAS 6Gb/s RPM: 146GB 300GB SAS 6Gb/s RPM: 300GB 450GB Dyski wypsażne w 2 prty SAS 6Gb/s. 7 Spsób zabezpieczenia danych Macierz musi bsługiwać minimum mechanizmy RAID zgdne z RAID1, RAID5 i RAID6 realizwane sprzętw za pmcą dedykwaneg układu, z mżliwścią dwlnej ich kmbinacji w brębie ferwanej macierzy. 8 Zabezpieczenie dyskami SPARE Mżliwść definiwania glbalnych dysków SPARE lub dpwiedniej zapaswej przestrzeni. 9 Interfejsy dysków Dyski twarde typu Ht-Plug 10 Pamięć CACHE Minimalna wielkść zainstalwanej pamięci CACHE 4GB. 11 Zabezpieczenie pamięci CACHE Mirrrwanie pamięci CACHE kntrlerów macierzwych. Mechanizm wbudwany w kntrlery macierzwe załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 10 z 19

11 zapewniający pdtrzymanie danych w pamięci CACHE w przypadku awarii prądu - bateryjne pdtrzymanie przez c najmniej 90 gdzin lub zrzut danych d pamięci nieultnej. 12 Dyski lgiczne Mżliwść definiwanie c najmniej 64 dysków lgicznych. 13 Ochrna danych w śrdwiskach hetergenicznych Mżliwść dynamiczneg zwiększania pjemnści wluminów lgicznych raz wielkści grup dyskwych (przez ddanie dysków) z pzimu kntrlera macierzweg. Mżliwść wystawienia sbnych dysków lgicznych i jednczesneg pdłączenia dla c najmniej 30 niezależnych systemów MS Windws 2003, 2008, VMware 4/5. Wsparcie pwinn być dstępne w ramach ferwanych licencji prgramwania. 14 Replikacja danych Mżliwść rzbudwy funkcjnalnść blkwej replikacji danych z drugą macierzą tej samej klasy. Dstępna replikacja synchrniczna i asynchrniczna realizwana natywnie przy użyciu kntrlerów dyskwych. Mżliwść zrealizwania synchrnicznej replikacji dla c najmniej 30 dysków lgicznych. Licencje na tą funkcjnalnść nie są wymagane na tym etapie. 15 Kpie migawkwe Mżliwść rzbudwy funkcjnalnść wyknywania kpii migawkwych i fizycznych kpii danych. Licencje na tą funkcjnalnść nie są wymagane na tym etapie. 16 Obsługa kanałów I/O Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). Autmatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dstępu serwerów d macierzy. Przełączanie kanałów I/O parte natywne mechanizmy systemów peracyjnych wspieranych przez macierz lub parte na dedykwanym prgramwaniu dla systemów peracyjnych wspieranych przez macierz. Wymagane jest dstarczenie dpwiednich licencji d bsługi wszystkich ww. funkcjnalnści na maksymalną liczbę systemów wspieranych dla macierzy. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 11 z 19

12 17 Serwiswalnść i utrzymanie macierzy Macierz przystswana d napraw w miejscu instalacji. Brak pjedynczeg punktu awarii który spwdwałby brak dstępu d danych. Wymiana elementów systemu w trybie Ht-plug, a w szczególnści takich, jak: kntrler(y), zasilacz(e), wentylatry. 18 Zarządzanie Zarządzanie macierzą z pzimu pjedynczeg interfejsu graficzneg raz linii kmend (CLI). 19 Dkumentacja Dkumentacja techniczna w języku plskim lub angielskim. Ddatkwe wymagania dtyczące architektury System ma być rzwiązaniem centralnym dla PGE Dystrybucja S.A., psadwinym w jednym CPD zlkalizwanym w Skarżysku Kamiennej. System będzie udstępniany użytkwnikm zlkalizwanym w Oddziałach przez sieć LAN/WAN. System będzie dstępny dla użytkwników przez przeglądarkę internetwą. System musi zstać zbudwany z kmpnentów zgdnych z SOA. System PNO musi działać w śrdwisku zwirtualizwanym. System musi zstać zbudwany w spsób umżliwiający budwę interfejsów d systemów zewnętrznych przez systemy klasy ESB (Enterprise System Bus). W szczególnści System PNO musi umżliwiać budwę interfejsów z wykrzystaniem Micrsft BizTalk Server, Wartści niezbędne d kreślenia parametrów wydajnściwych Systemu PNO Szacwana ilść użytkwników nminalnych systemu PNO z pdziałem na pszczególne ddziały: OB OL OŁM OŁT OR OS OW OZ PGE Stanwisk pełne Stanwisk eksplatacyjne Stanwisk przeglądwe Stanwisk administratra Ogółem Rczny wlumen pszczególnych dkumentów prceswych kreślny zstał na pdstawie danych rzeczywistych zebranych ze wszystkich ddziałów za rk 2010 i przedstawia się następując: załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 12 z 19

13 Oddział Wniski Przyłączeniwe Wydane Warunki Przyłączeniwe Określne Umwy Zawarte Umwy Rzliczne Aneksy Zawarte OB OL OŁM OŁT OR OS OW OZ Ogółem Pdsumwanie: L.p. Nazwa parametru skalująceg Ilść 1. Liczba użytkwników wewnętrznych krzystających z części intranetwej Liczba składanych nwych wnisków w przeciągu rku Estymwana ilść Klientów krzystających z prtalu Klienta w ciągu rku Systemy Operacyjne, prgramwanie bazdanwe i wirtualizacyjne Ze względu na istniejące u Zamawiająceg plityki w zakresie standaryzacji śrdwiska IT, raz birąc pd uwagę kmpetencje pracwników jakimi dyspnuje Zamawiający wymagane jest: Zastswanie systemu peracyjneg Windws Server 2008 lub nwszy Zastswanie bazy Micrsft SQL Server 2008 R2 lub nwszej. Zastswanie prgramwania wirtualizacyjneg VMware vsphere Enterprise Plus. Ddatkw należy dstarczyć jedną sztukę (dla wszystkich ferwanych serwerów) prgramwania VMware vcenter Standard. Śrdwisk pracy grupwej / aplikacyjne będące pdstawą śrdwiska Extranetweg (Prtal Klienta) i intranetweg (Prtal Pracwnika) Micrsft Office SharePint Serwer 2010 Enterprise lub interfejs systemu klasy ECM (Enterprise Cntent Management) funkcjnujący w śrdwisku MS Windws Śrdwisk integracyjne Zaprpnwane rzwiązanie ma wykrzystywać istniejące u Zamawiająceg śrdwisk integracyjne parte Micrsft BizTalk Server. Zamawiający wymaga, aby wszystkie interfejsy, których zbudwanie jest knieczne d siągnięcia wymaganej funkcjnalnści systemu PNO, funkcjnwały w parciu istniejące śrdwisk MS BizTalk Server. Silnik wrkflw Wymaga się zastswania silnika wrkflw/bpm (Business Prcess Management) funkcjnująceg w istniejącym śrdwisku MS Windws. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 13 z 19

14 Śrdwisk twrzenia aplikacji, elektrnicznych frmularzy i frmatek interfejsu użytkwnika: Wymaga się zastswania rzwiązania klasy ECM (Enterprise Cntent Management) z silnikiem BPM funkcjnujące w istniejącym śrdwisku MS Windws Śrdwisk repzytrium dkumentów (ECM Enterprise Cntent Management) Zamawiający wymaga, aby platfrma repzytrium dkumentów wraz z mechanizmami zarządzania infrmacją zastswana w Systemie PNO spełniała następujące warunki: 1. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mechanizmy wersjnwania dkumentów, w szczególnści. 2. Repzytrium dkumentów musi zawierać mechanizm twrzenia wersji dkumentów. 3. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać dstęp zarówn d aktualnej jak i histrycznych wersji dkumentu raz mżliwść ustanwienia wcześniejszej wersji jak aktualnej. 4. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wyszukiwanie pprzez pełn-tekstwe przeszukiwanie treści dkumentów, według kreślnych parametrów (metadanych) dkumentu, raz przez kmbinację bu metd. 5. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wyszukiwanie dkumentu w wielu fizycznych repzytriach. 6. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać pzycjnwanie wyników wyszukiwania w zależnści d ppularnści dkumentów. 7. Repzytrium dkumentów musi zawierać mechanizm pisywania dkumentów za pmcą meta danych. 8. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać definiwanie zestawów metadanych dla pszczególnych typów dkumentów. 9. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać definiwanie i ddawanie własnych metadanych. 10. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczne nadawanie zestawu metadanych w zależnści d miejsca przechwywania dkumentu. 11. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać twrzenie dyskusji (kmentarzy) pwiązanych z danym dkumentem. 12. Repzytrium dkumentów musi psiadać mechanizm subskrypcji - pwiadamiania zmianach daneg dkumentu. 13. Repzytrium dkumentów musi minimalnie umżliwiać autmatyczną knwersję dkumentów MS Wrd, Excel, PwerPint, Prject, Publisher, Visi, RTF, ASCII, d pstaci umżliwiającej wyświetlenie w przeglądarce internetwej (HTML/XML i PDF). 14. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczne knwersje frmatów graficznych raz przechwywanie różnych wersji jedneg dkumentu graficzneg załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 14 z 19

15 np. system przechwuje ryginalne zdjęcie w wyskiej jakści, raz jeg autmatycznie sknwertwane wersje d umieszczania w publikacjach drukwanych, strnach internetwych, wyświetlania w urządzeniach przenśnych, etc. 15. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać przechwywanie zarówn rejestrwanych dkumentów, jak i innych, nierejestrwanych treści. 16. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać dłączanie załączników d dkumentów 17. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na twrzenie teczek tematycznych z dkumentami. Jeden dkument mże być przypisany d wielu teczek. 18. Repzytrium dkumentów musi zapewniać t, aby teczki tematyczne (abstrakcyjne biekty w repzytrium zawierające fizyczne biekty w repzytrium) mgły być pisane własnym zestawem metadanych. 19. Repzytrium dkumentów musi zapewniać t, aby teczki tematyczne mgły zawierać dwlną liczbę dkumentów dwlneg typu pisanych dwlnymi meta danymi. 20. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na lgiczne łączenie dkumentów. System musi umżliwiać przejście z pzimu widku dkumentu d innych, płącznych dkumentów. 21. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mechanizm rejestrwania i wyrejestrwania dkumentów d edycji (check-in/check-ut). Wyrejestrwanie d edycji uniemżliwia zmianę dkumentu przez inneg użytkwnika. Mżliwe jest jednak bejrzenie, bądź pbranie kpii ryginalnej wersji dkumentu. 22. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać przechwywanie dwlnych typów plików (dkumentów tekstwych, arkuszy, prezentacji, wiadmści , grafik, filmów, plików wyknywalnych, plików CAD, etc). 23. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać przechwywanie dkumentów w wielu fizycznych repzytriach różneg typu (w tym musi psiadać wsparcie dla takich jak systemy plików, bazy danych, inne systemy składwania treści). Knieczna jest mżliwść autmatyczneg przypisania d repzytrium w zależnści d metadanych. 24. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać twrzenie frmularzy dynamicznych (np. zlecenia zadania d realizacji, krespndencji lub krespndentek wewnętrznych). Wypełnienie frmularza musi wiązać się z rejestracją nweg dkumentu w repzytrium. 25. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać łączenie teczek tematycznych w zbiry i twrzenie frmularzy dynamicznych (j.w.) z wykrzystaniem mechanizmów krespndencji seryjnej i mżliwścią uruchmienia mechanizmu wrkflw. 26. Wypełnienie frmularza musi umżliwiać autmatyczne uruchmienie biegu dkumentu załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 15 z 19

16 27. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać skanwanie i przetwarzanie skanwanych dkumentów raz ddawanie ich d repzytrium 28. Repzytrium dkumentów musi bsługiwać skanery z bsługą standardu TWAIN raz wspierać bsługę skanerów sieciwych raz skanwanie maswe. 29. Przetwarzanie skanwanych dkumentów musi ferwać funkcję OCR raz przetwarzanie d frmatu PDF, z mżliwścią wyszukiwania słów zawartych w dkumencie. 30. Repzytrium dkumentów musi bsługiwać autmatyczny, elektrniczny bieg dkumentów i teczek tematycznych. 31. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczny przepływ dkumentów według zdefiniwanych wcześniej ścieżek. 32. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać twrzenie ad-hc ścieżki biegu dla daneg dkumentu 33. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na definiwanie wielu etapów biegu dkumentów. Na każdym etapie musi być mżliwe zdefiniwanie wielu recenzentów. 34. Ścieżki biegu dkumentów mgą być zarówn sekwencyjne jak i równległe i mgą zmieniać się w zależnści d akcji pdjętych przez użytkwników systemu 35. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczne uruchamianie prcesu biegu dla dkumentów ddanych d systemu, na pdstawie zdefiniwanych dla nich metadanych. 36. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wprwadzanie przez użytkwników kmentarzy d dkumentu, bez kniecznści nanszenia ich bezpśredni na dkumencie (bez kniecznści twrzenia klejnej wersji dkumentu w repzytrium). 37. Repzytrium dkumentów musi być wypsażny w mechanizm pwiadamiania dpwiednich sób zdarzeniach w biegu dkumentów. 38. Repzytrium dkumentów musi pwiadamiać klejne sby kniecznści pdjęcia działań w systemie biegu dkumentów. Pwiadmienie musi umżliwiać bezpśrednie przejście d widku dkumentu wymagająceg działania. 39. Repzytrium dkumentów musi infrmwać użytkwników zbliżającym się raz przekrcznym terminie realizacji knkretneg zadania. 40. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mżliwść definiwania graniczeń czaswych dla pszczególnych krków, jak i dla całej ścieżki biegu dkumentów. 41. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczną eskalację zadań w przypadku przeterminwania. 42. Repzytrium dkumentów musi zapewniać prwadzenie dziennika zdarzeń. Wszystkie peracje dtyczące biegu dkumentów muszą być zapisywane załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 16 z 19

17 w systemie w spsób umżliwiający kreślenie klejnści działań i wyknawców czynnści 43. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mżliwść pdglądu stanu realizacji zadań. 44. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać rejestrwanie wszelkich peracji wyknywanych na dkumentach w systemie, wraz przebytymi ścieżkami akceptacji. 45. W szczególnści Repzytrium dkumentów musi umżliwiać raprtwanie działań pdejmwanych przez daneg użytkwnika, bądź w danej lkalizacji (jednstce, dziale, kancelarii) 46. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać w każdej chwili utwrzenie raprtu prawach dstępu użytkwników. 47. Wszystkie wygenerwane raprty muszą mieć mżliwść trafienia jak dkumenty d repzytrium 48. Repzytrium dkumentów musi zapewnić jednlity panel administracyjny dstępny za pmcą przeglądarki WWW. 49. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mechanizm kntrli uprawnień i zabezpieczenia dstępu d dkumentów i funkcji systemu. 50. System zabezpieczeń musi być party mechanizm ról, pzwalający kreślić mżliwść wyknania knkretnych funkcji w systemie 51. Repzytrium dkumentów musi mieć mżliwść budwania hierarchiczneg mdelu uprawnień. 52. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mżliwść kreślenia dkładnych praw na pzimie pjedynczeg użytkwnika, pjedynczeg dkumentu raz pjedynczej funkcji systemu. 53. Repzytrium dkumentów musi zezwalać na delegwanie części uprawnień administracyjnych d administratrów lkalnych 54. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na integrację z Active Directry / LDAP na pzimie użytkwników i grup. Zmiany w katalgu użytkwników pwinny być natychmiastw adptwane przez Repzytrium dkumentów. 55. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na definiwanie grup bezpieczeństwa dla dkumentów. Dany dkument mże należeć jedynie d jednej grupy bezpieczeństwa. 56. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na integrację lgwania z lgwaniem dmenwym. 57. Repzytrium dkumentów musi pzwalać na rejestrwanie dkumentów raz teczek tematycznych. 58. Repzytrium dkumentów musi zapewniać centralne zarządzanie wielma repzytriami i archiwami, zarówn elektrnicznymi jak i tradycyjnymi. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 17 z 19

18 59. Repzytrium dkumentów musi zapewniać funkcjnwanie rejestrów kancelaryjnych 60. Repzytrium dkumentów musi zapewnić bsługę standardu Mdel Requirements fr the Management f Electrnic Recrds (MReq ) 61. Repzytrium dkumentów musi zapewnić niezmiennść zarejestrwanych dkumentów w czasie całeg czasu ich życia. 62. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wprwadzanie plityki przechwywania treści (czas przechwywania dkumentu, spsób archiwizacji, metda usuwania, uruchmienie prcesu decyzji c d dalszeg trybu życia dkumentu, etc) zarówn zarejestrwanych (rekrdów) jak i niezarejestrwanych. 63. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyzację zadań związanych z plityką przechwywania min. przenszenie d archiwów i pmiędzy nimi, usuwanie p kreślnym czasie przechwywania. 64. Repzytrium dkumentów musi zapewnić mżliwść uzyskania ptwierdzenia usunięcia daneg dkumentu. 65. Repzytrium dkumentów musi zapewnić mżliwść wprwadzania autmatycznych plityk zarządzania treścią. 66. Repzytrium dkumentów musi zapewniać zgdnść z bwiązującym prawdawstwem dnśnie przechwywania dkumentów 67. Repzytrium dkumentów musi zapewniać mżliwść blkwania dkumentów na ptrzeby kntrli, audytu raz pstępwań prawnych. 68. Repzytrium dkumentów musi zapewniać dstęp d dkumentów za pmcą standardwych narzędzi systemu MS Windws (Windws Explrer). 69. Repzytrium dkumentów musi zapewniać funkcjnalnść dstępu d repzytrium (check In dkumentu, check ut dkumentu, twarcie kpii dkumentu, skpiwanie na lkalną stację rbczą) przez uprawninych użytkwników przy pmcy techniki przeciągnij i upuść (ang. Drag and Drp). 70. Repzytrium dkumentów musi być wypsażny w mduł dla systemu MS Windws umżliwiający bezpśredni dstęp d repzytrium dkumentów z aplikacji pakietu MS Office i Outlk. 71. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać dstęp d dkumentów za pmcą przeglądarki internetwej. 72. Repzytrium dkumentów musi bsługiwać standard JSR170 (Java Cntent Repsitry). Oznacza t mżliwść bsługi prtalu wewnętrzneg lub zewnętrzneg zgdneg z tym standardem. 73. Interfejs webwy musi umżliwiać persnalizację i dstswanie d preferencji użytkwnika. Musi pzwalać na umieszczanie min. zachwanych wyszukiwań, własnych dnśników, linków d subskrybwanych dkumentów, najczęściej wykrzystywanych funkcji, etc. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 18 z 19

19 74. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać budwę Platfrmy wymiany infrmacji i bazy dkumentów 75. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać budwanie serwisów internetwych, tj.: wewnętrznych i zewnętrznych prtali infrmacyjnych, baz wiedzy, raz baz dkumentów w taki spsób, aby nie wymagał t d użytkwnika zaawanswanej wiedzy technicznej (przy pmcy graficznych edytrów dstępnych przez przeglądarkę). 76. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wielkrtne wykrzystywanie tych samych kmpnentów (fragmentów nawigacyjnych, menu, statycznych treści) d budwy wielu serwisów. 77. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać publikwanie w serwisach dkumentów przechwywanych w Repzytrium Dkumentów. Jeden dkument mże być wykrzystany w wielu serwisach. 78. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać publikację treści na strnach WWW, pbieranych bezpśredni z dkumentów MS Office, nadając im zdefiniwany, jednlity dla danej części serwisu styl i frmat. 79. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać edycję treści w serwisie, bezpśredni na strnie internetwej, za pmcą edytra WYSIWYG 80. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać wykrzystanie zintegrwaneg biegu dkumentów d akceptacji treści publikwanych w serwisach. 81. Repzytrium dkumentów musi umżliwiać autmatyczną aktualizację w serwisach treści, partych na dkumentach z repzytrium, w mmencie pjawienia się nwej wersji daneg dkumentu. 82. System praw dstępu d treści musi być zintegrwany z Repzytrium dkumentów. 4. Serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne Usługi gwarancyjne i wsparcie techniczne musza być świadczne na zasadach kreślnych pniżej przez kres 36 miesięcy d daty dbiru kńcweg Systemu PNO. Usługi gwarancyjne i wsparcie techniczne muszą dtyczyć całeg Systemu PNO a wiec zarówn warstwy sprzętwej jak i prgramwej. Szczegóły dtyczące serwisu gwarancyjneg i parametrów SLA (Service Level Agreement) dla dstarczneg Systemu PNO pisane są w załączniku nr 5 d siwz. załącznik nr 4 pis przedmitu Strna 19 z 19

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo