Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. W ramach realizacji prjektu Przedmitem, planwana jest mdernizacja platfrmy infrmatycznej w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach celem wdrżenia nwczesnych e-usług dstępnych dla spłeczeństwa, dświeżenia raz wymiany wyeksplatwaneg sprzętu kmputerweg, rzwinięcia dtychczas stswanych rzwiązań infrmatycznych w celu ich efektywniejszeg wykrzystania raz w celu pprawienia metd kntrli wykrzystywania zasbów MZOZ. D zadań MZOZ należy udzielanie świadczeń zdrwtnych w zakresie: a) Ambulatryjnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w ramach psiadanych specjalnści w Przychdni Rejnwej nr 1, 2 raz filia 2 Gławiec, Przychdni Specjalistycznej: neurlgii, prktlgii, nklgii,, rehabilitacji, gineklgii i płżnictwa, tlarynglgii, kulistyki, chirurgii gólnej, chirurgii urazwrtpedycznej, wad pstawy,urlgii, dermatlgii, reumatlgii b) stacjnarnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w zakresie rehabilitacji narządu ruchu c) Diagnstyki medycznej: pracwania EKG,, zakład diagnstyki brazwej (z pracwniami: USG, RTG, mammgrafii), pracwnia audimetryczna, pracwnia spirmetryczna, labratrium analityczne. d) Zapatrzenia pacjentów w leki i materiały medyczne. e) Medycyny pracy. f) Orzekania i piniwania stanie zdrwia, w tym czaswej niezdlnści d pracy. g) Prfilaktyki i prmcji zdrwia. h) Ambulatrium gólneg i) Rehabilitacji ambulatryjnej j) Świadczeń zdrwtnych w ramach pdstawwej pieki zdrwtnej w zakresie ncnej i świątecznej wyjazdwej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej, ncnej i świątecznej ambulatryjnej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej raz transprtu sanitarneg. k) stmatlgia Prjekt będzie realizwany w n/w lkalizacjach Zamawiająceg: 1

12 Lkalizacja Przychdnia Specjalistyczna - ul. Pkju 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 1 - ul. Fredry 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 2 - ul. Asnyka 2, Lędziny Filia Przychdni Rejnwej nr 2 - ul. Gławiecka 40, Lędziny Oddział MZOZ Rehabilitacji Narządu Ruchu - ul. Pkju 17, Lędziny Zespół Pracwni Rehabilitacyjnych - ul. Lędzińska 14, Lędziny Zakres Labratrium, Pracwnia RTG i USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Centralna rejestracja Pracwnia USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Rejestracja Gabinety lekarskie i zabiegwe, Administracja, Rejestracja Gabinet lekarski i zabiegwy, Rejestracja Oddział całdbwy, Rejestracja Pracwnie, Rejestracja Realizacja prjektu Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg bejmuje realizację n/w zadań: Część I zamówienia zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Część II zamówienia zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej Wyknawca pwinien być prducentem prgramwania lub w pełni autryzwanym dystrybutrem z uprawnieniami d bezpśrednieg serwisu d dknywania usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną strną dpwiedzialną za pprawne funkcjnwanie systemu. Zamawiający dpuszcza składanie rzwiązań równważnych. Wyknawca zbwiązany jest d wykazania ich równważnści zgdnie z art. 30, ust. 5 Ustawy Praw Zamówień Publicznych Wszędzie tam, gdzie przedmit zamówienia jest pisany pprzez wskazanie znaków twarwych, patentów lub pchdzenia lub innych wymagań Zamawiający dpuszcza zastswanie przez Wyknawcę rzwiązań równważnych w stsunku d pisanych w specyfikacji, pd warunkiem, że będą ne psiadały, c najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjnalne, i nie bniżą kreślnych w specyfikacji standardów. Zamawiający dpuszcza w ramach ferty mżliwść migracji baz danych pd pełną dpwiedzialnścią za integralnść, rzliczalnść, spójnść danych, a prces ten musi być zaakceptwany aż d stwierdzenia prawidłwści funkcjnwania systemów użytkwanych przez MZOZ. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów 2

13 istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie Oferent ptwierdza w złżnej fercie, iż wymagane przez Zamawiająceg minimalne funkcjnalnści są dstępne na dzień złżenia ferty pprzez złżenie świadczenia będąceg integralną częścią frmularza fertweg. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie. 3

14 I. Tabelaryczne zestawienie zamówienia Przedmit pstępwania jest pdzielny na dwie części Zadanie 1 Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Zadnie 2 Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej 1. Zestawienie zbircze w ramach Części 1 Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Rdzaj sprzętu Ilść sztuk łącznie Serwer baz danych serwer typ 1 1 Macierz dyskwa serwer typ 2 1 Szafa krswa U wraz z sprzętem 1 Zasilacz awaryjny UPS 1 Oprgramwanie systemwe d serwera 1 Oprgramwanie bazdanwe 1 Stacje rbcze wraz z mnitrem 60 Oprgramwanie dm wirtualizacji śrdwiska serwerweg 1 4

15 2. Zestawienie zbircze w ramach Części 2 - Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej e-usługi raz e-labratrium Ilść szt licencji Mduł e-rejestracji (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rzliczenie) 1 licencja na 50 jednczesnych użytkwników Mduł e-badań ( Zlecenia, Pracwnia diagnstyczna) licencja na 50 1 użytkwników Mduł e-pacjent (e-pacjent )- licencja na 50 jednczesnych użytkwników 1 Mduł e-labratrium (Labratrium - Analityczne / Mikrbilgicze, Labratrium - Punkt Pbrań,) - licencja 10 jednczesnych użytkwników 1 Mduł elektrnicznej dkumentacji medycznej (EDM - licencja OPEN) 1 Mduł MZOZ Prtalu Infrmacyjneg z strną www ( dla e-pacjent) - licencja OPEN 1 Mduł elektrniczneg Obiegu Dkumentów (ESOD) licencja na 150 jednczesnych użytkwników 1 Mduł Kancelaryjny (mduł d ESOD) licencja dla 5 jednczesnych użytkwników 1 Mduł aplikacji HIS/RIS 1 Dedykwany Infmat 1 e-pracwnia Ilść szt Stacja diagnstyczna dla TRG/ CR radilgii klasycznej Stacja diagnstyczna dla TRG/ CR mammgrafii Skaner d płyt brazwych 1 szt 1 szt 1 szt 5

16 Płyty z kasetami 1 kpl Stacja diagnstyka Urządzenie drukujące w systemie suchym Mduł archiwizacji PACS Mduł dystrybucji brazów WEB Duplikatr wraz ze stacją sterującą 1 szt 1 szt 1 lic 10 lic 1 szt II. Wymagania prawne Rzwiązania wchdzące w skład dstarczneg prgramwania pwinny być zgdne z aktami prawnymi regulującymi pracę MZOZ raz realizacji e-usług. W szczególnści dstarczne prgramwanie pwinn być zgdne z następującymi wymgami prawnymi: 1. Oferwane prgramwanie jest zgdne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi rganizację i działalnść sektra usług medycznych i pieki Zdrwtnej w kraju. w tym: 2. Rzprządzenie Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku ksztów w publicznych zakładach pieki zdrwtnej (Dz.U nr 164 pz. 1194) 3. Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dkumentacji przetwarzania danych sbwych raz warunków technicznych i rganizacyjnych, jakim pwinny dpwiadać urządzenia i systemy infrmatyczne służące d przetwarzania danych sbwych (Dz.U. z 2004 nr 100, pz.1024) 4. Ustawa z dnia 17 luteg 2005 infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami 5. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych (Dz.U Nr 212, pz. 1766). 6

17 6. Rzprządzenie Ministra Zdrwia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rzprządzenie w sprawie zakresu niezbędnych infrmacji grmadznych przez świadczenidawców, szczegółweg spsbu rejestrwania tych infrmacji raz ich przekazywania pdmitm zbwiązanym d finanswania świadczeń ze śrdków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) 7. Rzprządzenie Ministra Zdrwia w sprawie rdzajów i zakresu dkumentacji medycznej w zakładach pieki zdrwtnej raz spsbu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia System musi spełniać wymgi wynikające z ustawy Ochrnie Danych Osbwych z 29 czerwca 1997 rku raz z Rzprządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 rku, w szczególnści system musi przechwywać infrmacje : 9. dacie wprwadzenia danych sbwych -identyfikatr użytkwnika wprwadzająceg dane sbwe - źródł danych ( ile dane nie pchdzą d sby, której te dane dtyczą) - infrmacje dbircach danych którym dane sbwe zstały udstępnine, - dacie i zakresie teg udstępnienia - data mdyfikacji danych sbwych - identyfikatr peratra mdyfikująceg dane 10. Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących świadczeń ambulatryjnych i szpitalnych (I fazy) raz rzliczenia świadczeń ambulatryjnych i szpitalnych (II fazy) 11. Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrtnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrtneg rzliczenia deklaracji POZ / KAOS 12. Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących danych zbirczych świadczeniach udzielnych w ramach POZ 13. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 luteg 2009 r. 14. Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie kreślenia warunków zawierania i realizacji umów w rdzaju leczenie szpitalne w zakresie chemiterapia 7

18 15. Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie kreślenia warunków zawierania i realizacji umów w rdzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne prgramy zdrwtne 8

19 III. Opis Minimalnych Wymagań Dtyczących Oprgramwania Prjekt Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Zakłada planwy rzwój systemów infrmatycznych MZOZ. Celem bezpśrednim prjektu jest wzrst liczby raz pdniesienie pzimu usług publicznych świadcznych drgą elektrniczną. Ddatkwym celem realizacji prjektu jest pdniesienie jakści usług medycznych, świadcznych przez MZOZ Lędziny. Będzie t mżliwe w następstwie usprawnienia wewnętrznych prcesów kmunikacyjnych, usprawnienia prcesów związanych z cntrllingiem, zarządzaniem raz bardziej efektywneg, w stsunku d stanu becneg wykrzystania zasbów tej placówki przede wszystkim infrmacji pacjentach, które będą przez system pzyskiwane, przetwarzane, aktualizwane raz we właściwych miejscach (lkalizacjach i kmórkach rganizacyjnych MZOZ) prezentwane ich adresatm. Prjekt będzie plegał na rzbudwie systemów i infrastruktury infrmatycznej Miejskieg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Lędzinach służącej zwiększeniu dstępnści elektrnicznych usług publicznych w zakresie chrny zdrwia dla mieszkańców miasta Lędziny raz pzstałych sób wymagających pieki medycznej w Lędzinach. W ramach prjektu wdrażanych będzie kilka e-usług zarówn p strnie back jak i frnt-ffice. Efektem pwyższych działań będzie wzrst dstępnści elektrnicznych usług publicznych świadcznych przez MZOZ. Prjekt będzie realizwany we wszystkich Przychdniach należących d MZOZ w celu zapewnienia kmplekswej bsługi Pacjentów i usprawnieniu pracy pracwników. Aby zrealizwać cele, które się stawia dla takieg systemu knieczne będzie pdjęcie następujących działań inwestycyjnych: a) Mdernizacja i rerganizacja śrdwiska serwerweg (sprzętwe i sftwarwe), b) Zakup nwych stacji rbczych z dpwiednim prgramwaniem, c) Integracja urządzeń diagnstycznych (brazkwych) z pwstałym systemem infrmatycznych, d) Instalacja i wdrżenie prgramwania Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Celem bezpśrednim prjektu jest wzrst elektrnicznych usług publicznych świadcznych przez Placówkę pprzez wdrżenie kmpleksweg systemu infrmatyczneg służąceg świadczeniu usług drgą elektrniczną bejmująceg sprzęt, infrastrukturę infrmatyczną raz prgramwanie. W ramach planwaneg d realizacji prjektu planuje się aplikację zestawu rzwiązań techniczn - infrmatycznych, zmierzających d integracji istniejąceg systemu z nwczesnymi funkcjnalnściami, w knsekwencji czeg Beneficjent uzyska: - zwiększenie dstępu d infrmacji medycznych dla mieszkańców miasta, 9

20 - zmniejszenie ilści pmyłek i błędów w dkumentacji medycznej, - skrócenie czasu czekiwania na diagnzę lub pis chrby, - zwiększenie liczby pacjentów bsługiwanych przez daneg pracwnika w tym samym czasie, - skrócenie czasu biegu spraw i dkumentów, - skrócenie czasu czekiwania Pacjenta na rejestrację, ustalenie terminu wizyty, - zwiększenie efektywnści działania persnelu MZOZ. - wdrżenie nweg spsbu świadczenia usług medycznych pprzez zamianę tradycyjnej radilgii na cyfrwą, - zwiększenie jakści świadcznych usług medycznych, - plepszenie stsunku mieszkańców d publicznej pieki zdrwtnej, - umżliwienie sprządzania dwlnych statystyk na ptrzeby różnych instytucji, - dstswanie infrastruktury infrmatycznej raz prgramwania d nwych wymgów stawianych prawem, - ułatwianie knsultwania się z lekarzami bez względu na miejsce pbytu każdej ze strn - mżliwść knsultacji medycznych dla lekarzy mających dstęp d tych samych danych c Pacjent, - zmniejszenie ksztów funkcjnwania MZOZ w zakresie ksztów eksplatacyjnych, - wprwadzenie ewidencji elektrnicznej wielu rejestrów, wcześniej prwadznych wyłącznie w papierwej frmie. Dstarczne prgramwanie, licencje winny być zgdne z bwiązującym stanem przepisami prawnymi regulującymi działalnść we wszystkich dziedzinach funkcjnwania. System winien również zapewniać przestrzeganie prcedur kntrli finanswej, zgdnie z bwiązującymi przepisami w tym zakresie. Zastswane w prjekcie technlgie, sprzęt i prgramwanie muszą zapewnić kmpatybilną pracę z istniejącymi prgramami i urządzeniami w MZOZ. Dla każdeg dstarczneg prgramwania (każdeg mdułu) należy dstarczyć: 10

21 druk licencji z plikiem licencyjnym; kmpletne nśniki instalacyjne; Całść dstarczneg systemu ( wszystkie elementy i mduły prgramwania) muszą być bjęte mżliwścią prwadzenia dziennika wyknanych kpii bezpieczeństwa raz systemwym pwiadamianiem zaistniałych błędach i awariach wyknania kpii na pdany adres . 11

22 IV. Część 1 : Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem a) Serwer typ 1 - Serwer Baz Danych - 1szt. Kmpnent Obudwa Płyta główna Chipset Prcesr Chipset Pamięć RAM Slty PCI Express Karta graficzna Wbudwane prty Interfejsy sieciwe Wewnetrzny mduł SD Kntrler dysków Dyski twarde Napęd ptyczny Minimalne wymagania Obudwa Rack wyskści max 1U 19 z mżliwścią instalacji d 4 dysków 3.5" HtPlug wraz z kmpletem wysuwanych szyn umżliwiających mntaż w szafie rack i wysuwanie serwera d celów serwiswych ra innych elementów niezbędnych d mntażu w ferwanej szafie Psiadająca ddatkwy przedni panel zamykany na klucz, chrniący dyski twarde przed nieuprawninym wyjęciem z serwera. Płyta główna z mżliwścią zainstalwania dwóch prcesrów dwu, czter, sześci lub śmirdzeniwych. Płyta główna musi być zaprjektwana przez prducenta serwera i znaczna jeg znakiem firmwym. Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych Jeden prcesr dziesięcirdzeniwy klasy x86 dedykwany d pracy z zaferwanym serwerem umżliwiający siągnięcie wyniku min. 700 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dstępnym na strnie Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych 32 GB pamięci RAM RDIMM częsttliwści pracy 1600MHz Płyta pwinna bsługiwać d min. 384GB RAM, na płycie głównej pwinn znajdwać się minimum 12 sltów przeznacznych dla pamięci Mżliwe zabezpieczenia pamięci: Memry Rank Sparing, Memry Mirrr, Lckstep - Minimum jeden slt x8 prędkści x4 generacji 2 - minimum jeden slt x16 generacji 3 pełnej wyskści Zintegrwana karta graficzna umżliwiająca rzdzielczść min. 1280x1024 min. 5 prtów USB 2.0, 2 prty RJ45, 2 prty VGA (1 na przednim panelu budwy, drugi na tylnym), min. 1 prt RS232 Wbudwana w płytę główną dwuprtwa karta Gigabit Ethernet Zainstalwany wewnętrzny mdułu z redundantnymi kartami SD pjemnści min. 2GB. Mżliwść sknfigurwania mirrru pmiędzy redundantnymi kartami SD. Dedykwany sprzętwy kntrler dyskwy, mżliwe knfiguracje pzimów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Psiadający min 512MB nieultnej pamięci CACHE Mżliwść instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalwane 4-ry dyski twarde 600GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM (Ht Plug) Wbudwany napęd DVD RW 12

23 System diagnstyczny Zasilacze Wentylatry Bezpieczeństw Karta zarządzająca Gwarancja Certyfikaty Dkumentacja Panel LCD umieszczny na frncie budwy, umżliwiający wyświetlenie infrmacji stanie prcesra, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu raz temperaturze. Redundantne zasilacze mcy maks. 550W każdy Minimum 4 redundantne wentylatry Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Wbudwany czujnik twarcia budwy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalwana niezależna d zainstalwaneg na serwerze systemu peracyjneg karta psiadająca dedykwany prt RJ-45 Gigabit Ethernet umżliwiająca: - zdalny dstęp d graficzneg interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne mnitrwanie i infrmwanie statusie serwera (m.in. prędkści brtwej wentylatrów, knfiguracji serwera, ) - szyfrwane płączenie (SSLv3) raz autentykacje i autryzację użytkwnika - mżliwść pdmntwania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną knslę z dstępem d myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service fr Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - mżliwść zdalneg mnitrwania w czasie rzeczywistym pbru prądu przez serwer - mżliwść zdalneg ustawienia limitu pbru prądu przez knkretny serwer - integracja z Active Directry - mżliwść bsługi przez dwóch administratrów jedncześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie d administratra maila z pwiadmieniem awarii lub zmianie knfiguracji sprzętwej - mżliwść pdłączenia lkalneg pprzez złącze RS-232 Trzy lata gwarancji prducenta realizwanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji d czterech gdzin d zgłszenia Serwer musi być wyprdukwany zgdnie z nrmą ISO-9001 raz ISO Serwer musi psiadać deklaracja CE. Oferwany sewer musi znajdwać się na liście Windws Server Catalg i psiadać status Certified fr Windws dla systemów Micrsft Windws Server 2008 R2 x64, x64, x86, Micrsft Windws Server 2012 lub równważny Zamawiający wymaga dkumentacji w języku plskim lub angielskim. Mżliwść telefniczneg sprawdzenia knfiguracji sprzętwej serwera raz warunków gwarancji p pdaniu numeru seryjneg bezpśredni u prducenta lub jeg przedstawiciela. 13

24 b) Serwer typ 2 - Serwer- macierz dyskwa 1 szt Kmpnent Obudwa Płyta główna Chipset Prcesr Chipset Pamięć RAM Slty PCI Express Karta graficzna Wbudwane prty Interfejsy sieciwe Wewnetrzny mduł SD Kntrler dysków Dyski twarde Minimalne wymagania Obudwa Rack wyskści max 2U z mżliwścią instalacji d 8 dysków 3.5" HtPlug wraz z kmpletem wysuwanych szyn umżliwiających mntaż w szafie rack i wysuwanie serwera d celów serwiswych. Psiadająca ddatkwy przedni panel zamykany na klucz, chrniący dyski twarde przed nieuprawninym wyjęciem z serwera. Płyta główna z mżliwścią zainstalwania dwóch prcesrów dwu, czter, sześci lub śmirdzeniwych. Płyta główna musi być zaprjektwana przez prducenta serwera i znaczna jeg znakiem firmwym. Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych Dwa prcesry dziesięcirdzeniwe klasy x86 dedykwany d pracy z zaferwanym serwerem umżliwiający siągnięcie wyniku min. 460 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dstępnym na strnie Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych 64 GB pamięci RAM RDIMM częsttliwści pracy 1600MHz Płyta pwinna bsługiwać d min. 384GB RAM, na płycie głównej pwinn znajdwać się minimum 12 sltów przeznacznych dla pamięci Mżliwe zabezpieczenia pamięci: Memry Rank Sparing, Memry Mirrr, Lckstep Minimum jeden slt x16 PCIe prędkści x16, generacji 3.0, płówkwej wyskści Minimum jeden slt x16 PCIe prędkści x8, generacji 3.0, pełnej wyskści Minimum dwa slty x16 PCIe prędkści x8, generacji 3.0, half-length, pełnej wyskści Zintegrwana karta graficzna umżliwiająca rzdzielczść min. 1280x1024 min. 5 prtów USB 2.0, 2 prty RJ45, 2 prty VGA (1 na przednim panelu budwy, drugi na tylnym), min. 1 prt RS232 Wbudwana w płytę główną dwuprtwa karta Gigabit Ethernet Zainstalwany wewnętrzny mdułu z redundantnymi kartami SD pjemnści min. 2GB. Mżliwść sknfigurwania mirrru pmiędzy redundantnymi kartami SD. Dedykwany sprzętwy kntrler dyskwy, mżliwe knfiguracje pzimów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Psiadający min 512MB nieultnej pamięci CACHE Mżliwść instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 14

25 Napęd ptyczny System diagnstyczny Zasilacze Wentylatry Bezpieczeństw Karta zarządzająca Gwarancja Zainstalwane 4-ry dyski twarde - 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM (Ht- Plug) 4-ry dyski twarde - 1.2TB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid Hard Drive (Ht-plug) Wbudwany napęd DVD RW Panel LCD umieszczny na frncie budwy, umżliwiający wyświetlenie infrmacji stanie prcesra, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu raz temperaturze. Redundantne zasilacze mcy maks. 750W każdy Minimum 4 redundantne wentylatry Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Wbudwany czujnik twarcia budwy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalwana niezależna d zainstalwaneg na serwerze systemu peracyjneg karta psiadająca dedykwany prt RJ-45 Gigabit Ethernet umżliwiająca: - zdalny dstęp d graficzneg interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne mnitrwanie i infrmwanie statusie serwera (m.in. prędkści brtwej wentylatrów, knfiguracji serwera, ) - szyfrwane płączenie (SSLv3) raz autentykacje i autryzację użytkwnika - mżliwść pdmntwania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną knslę z dstępem d myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service fr Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - mżliwść zdalneg mnitrwania w czasie rzeczywistym pbru prądu przez serwer - mżliwść zdalneg ustawienia limitu pbru prądu przez knkretny serwer - integracja z Active Directry - mżliwść bsługi przez dwóch administratrów jedncześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie d administratra maila z pwiadmieniem awarii lub zmianie knfiguracji sprzętwej - mżliwść pdłączenia lkalneg pprzez złącze RS-232 Trzy lata gwarancji prducenta realizwanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji d czterech gdzin d zgłszenia Firma serwisująca musi psiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwiswych raz psiadać autryzacje prducenta serwera dkumenty ptwierdzające załączyć d ferty. Oświadczenie prducenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z bwiązków gwarancyjnych ferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 15

26 Certyfikaty Dkumentacja siebie wszelkie zbwiązania związane z serwisem -należy przedstawić przy dstawie sprzętu. Serwer musi być wyprdukwany zgdnie z nrmą ISO-9001 raz ISO Serwer musi psiadać deklaracja CE. Oferwany serwer musi znajdwać się na liście Windws Server Catalg i psiadać status Certified fr Windws dla systemów Micrsft Windws Server 2008 R2 x64, x64, x86, Micrsft Windws Server 2012 równważny Zamawiający wymaga dkumentacji w języku plskim lub angielskim. Mżliwść telefniczneg sprawdzenia knfiguracji sprzętwej serwera raz warunków gwarancji p pdaniu numeru seryjneg bezpśredni u prducenta lub jeg przedstawiciela. c) Szafa krswa 19 1 szt Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Wyskść wewnętrzna Wyskść Szerkść Głębkść Nśnść 42 U max 2055 mm min 800 mm min 1000 mm min. 800 kg Ddatkwe infrmacje Drzwi przednie stalwe perfrwane lub przeszklne z zamkiem Drzwi tylne stalwe dwuskrzydłwe uchylne z zamkiem Drzwi bczne demntwane na zatrzaskach z mżliwścią mntażu zamka Wypsażenie: 2 półki, listwa zasilająca, kszyki ze śrubami 16

27 Zgdnść z nrmami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 Zgdnść z nrmami PART1, IEC297-2, DIN41494 Zgdnść z nrmami PART7, GB/T Kmpatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI raz międzynardwym 19 Szkielet nśnści min. 800kg Stalwa blacha zimnwalcwana Wykńczenie pw.: dtłuszczanie, wytrawianie, fsfatwanie, malwanie prszkwe Zabezpieczna przed rdzą, utlenianiem, pryswaniem, krzją Dwa przepusty kablwe - jeden w suficie, drugi w pdłdze Regulwane nóżki i kółka dużej wytrzymałści Stpień chrny: IP20 Kmpatybilnść z pzstałym zaferwanym sprzętem szczególnie z zasilaczem awaryjnym, serwerami i urządzeniami sieciwymi zamntwanymi w szafie Wypsażna w autmatyczny system wentylatrów wyrzucający grące pwietrze z górnej części szafy na zewnątrz p przekrczeniu granicznej wartści temperatury kreślnej w nastawie termstatu Ddatkwe wymagania Wymagana pełna fizyczna instalacja szafy we wskazanym przez Zamawiająceg pmieszczeniu raz fizyczna instalacja zaferwanych w niniejszym pstępwaniu urządzeń i serwerów prace wyknane zstaną przez ferenta wraz z dstawą niezbędnej ilści path paneli, rganizerów, itp. 17

28 d) Zasilacz awaryjny UPS 1szt Nazwa kmpnentu Mc pzrna Wymagane minimalne parametry techniczne kmputerów VA Mc rzeczywista 8000 Wat Architektura UPSa n-line duble cnversin Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms Liczba i rdzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 1 x Screw Terminals Typ gniazda wejściweg płączenia stałe (1f, N, PE) Czas pdtrzymania dla bciążenia 100% 4 min Czas pdtrzymania przy bciążeniu 50% 20 min Zakres napięcia wejściweg w trybie pdstawwym V Zimny start Tak Układ autmatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus pdczas pracy na baterii Tak Gwarancja 36 miesięcy, z graniczeniem d baterii d 12 miesięcy e) Oprgramwanie systemwe d serwera system peracyjny 2 szt Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Windws Server Standard 2012 R2 - WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Prc lub system równważny/licencja równważna. Zamawiający wymaga dstarczenia kmpletu licencji (na każdy dstarczny fizycznie serwer) na system peracyjny raz licencji dstępwych na urządzenie w ilściach pzwalających na: 1. uruchmienie 2 wystąpień maszyn wirtualnych systemu Windws 2012 Standard lub równważneg na serwerze bazdanwym 2. uruchmienie 4 wystąpień maszyn wirtualnych systemu Windws 2012 Standard lub równważneg na serwerze tym 2 macierzy dyskwej 3. pdłączenie d śrdwiska serwerweg przynajmniej 60-ciu kmputerów lub innych urządzeń 18

29 Warunki równważnści serwerweg systemu peracyjneg Licencja na prgramwanie musi być przypisana d każdeg prcesra fizyczneg na serwerze. Liczba rdzeni prcesrów i ilść pamięci nie mgą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać d uruchamiania serwerweg systemu peracyjneg (SSO) w śrdwisku fizycznym i dwóch wirtualnych śrdwisk serwerweg systemu peracyjneg za pmcą wbudwanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerwy system peracyjny (SSO) typ II musi psiadać następujące, wbudwane cechy. 1) mżliwść wykrzystania, c najmniej 320 lgicznych prcesrów raz c najmniej 4TB pamięci RAM w śrdwisku fizycznym, 2) mżliwść wykrzystywania 64 prcesrów wirtualnych raz 1TB pamięci RAM i dysku pjemnści min. 64TB przez każdy wirtualny SSO, 3) mżliwść budwania klastrów składających się z 64 węzłów, 4) mżliwść migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchminym mechanizmem wirtualizacji (hypervisr) przez sieć Ethernet, bez kniecznści stswania ddatkwych mechanizmów współdzielenia pamięci, 5) wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, 6) wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany prcesrów bez przerywania pracy, 7) autmatyczna weryfikacja cyfrwych sygnatur sterwników w celu sprawdzenia, czy sterwnik przeszedł testy jakści przeprwadzne przez prducenta systemu peracyjneg, 8) mżliwść dynamiczneg bniżania pbru energii przez rdzenie prcesrów niewykrzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę prcesrów wypsażnych w mechanizmy Hyper-Threading. 9) wbudwane wsparcie instalacji i pracy na wlumenach, które: a) pzwalają na zmianę rzmiaru w czasie pracy systemu, b) umżliwiają twrzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkwnikm kńcwym (lkalnym i sieciwym) prsty wgląd w pprzednie wersje plików i flderów, c) umżliwiają kmpresję "w lcie" dla wybranych plików i/lub flderów, d) umżliwiają zdefiniwanie list kntrli dstępu (ACL), 10) wbudwany mechanizm klasyfikwania i indekswania plików (dkumentów) w parciu ich zawartść. 11) wbudwane szyfrwanie dysków przy pmcy mechanizmów psiadających certyfikat FIPS lub równważny wydany przez NIST lub inną agendę rządwą zajmującą się 19

30 bezpieczeństwem infrmacji, 12) mżliwść uruchamiania aplikacji internetwych wykrzystujących technlgię ASP.NET, 13) mżliwść dystrybucji ruchu sieciweg HTTP pmiędzy kilka serwerów, 14) wbudwana zapra internetwa (firewall) z bsługą definiwanych reguł dla chrny płączeń internetwych i intranetwych, 15) graficzny interfejs użytkwnika, 16) zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetwa, pmc, kmunikaty systemwe, 17) mżliwść zmiany języka interfejsu p zainstalwaniu systemu, dla c najmniej 5 języków pprzez wybór z listy dstępnych lkalizacji, 18) wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play), 19) mżliwść zdalnej knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu, 20) dstępnść bezpłatnych narzędzi prducenta systemu umżliwiających badanie i wdrażanie zdefiniwaneg zestawu plityk bezpieczeństwa, 21) pchdzący d prducenta systemu serwis zarządzania plityką knsumpcji infrmacji w dkumentach (Digital Rights Management), 22) mżliwść implementacji następujących funkcjnalnści bez ptrzeby instalwania ddatkwych prduktów (prgramwania) innych prducentów wymagających ddatkwych licencji: a) pdstawwe usługi sieciwe: DHCP raz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalgwe parte LDAP i pzwalające na uwierzytelnianie użytkwników stacji rbczych, bez kniecznści instalwania ddatkweg prgramwania na tych stacjach, pzwalające na zarządzanie zasbami w sieci (użytkwnicy, kmputery, drukarki, udziały sieciwe), z mżliwścią wykrzystania następujących funkcji: pdłączenie SSO d dmeny w trybie ffline bez dstępneg płączenia sieciweg z dmeną, ustanawianie praw dstępu d zasbów dmeny na bazie spsbu lgwania użytkwnika na przykład typu certyfikatu użyteg d lgwania, dzyskiwanie przypadkw skaswanych biektów usługi katalgwej z mechanizmu ksza, c) zdalna dystrybucja prgramwania na stacje rbcze, d) praca zdalna na serwerze z wykrzystaniem terminala (cienkieg klienta) lub dpwiedni sknfigurwanej stacji rbczej, 20

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług:

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług: Zał. nr 9 Parametry techniczne ferwaneg sprzętu, prgramwania i usług: Lp. Nazwa Typ Minimalne wymagania 1. Zestaw typu A Jednstka centralna Typ Zastswanie Wydajnść Pamięć peracyjna RAM Parametry pamieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.27.2014 Zamówienie na dstawę sprzętu kmputerweg z prgramwaniem

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN Kraków, dnia 4 październik 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN w pstępwaniu prwadznym wg Prcedury zakupu twarów i usług w ORLEN OIL Sp. z.. w trybie przetargu niegraniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo