Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. W ramach realizacji prjektu Przedmitem, planwana jest mdernizacja platfrmy infrmatycznej w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach celem wdrżenia nwczesnych e-usług dstępnych dla spłeczeństwa, dświeżenia raz wymiany wyeksplatwaneg sprzętu kmputerweg, rzwinięcia dtychczas stswanych rzwiązań infrmatycznych w celu ich efektywniejszeg wykrzystania raz w celu pprawienia metd kntrli wykrzystywania zasbów MZOZ. D zadań MZOZ należy udzielanie świadczeń zdrwtnych w zakresie: a) Ambulatryjnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w ramach psiadanych specjalnści w Przychdni Rejnwej nr 1, 2 raz filia 2 Gławiec, Przychdni Specjalistycznej: neurlgii, prktlgii, nklgii,, rehabilitacji, gineklgii i płżnictwa, tlarynglgii, kulistyki, chirurgii gólnej, chirurgii urazwrtpedycznej, wad pstawy,urlgii, dermatlgii, reumatlgii b) stacjnarnej specjalistycznej pieki zdrwtnej w zakresie rehabilitacji narządu ruchu c) Diagnstyki medycznej: pracwania EKG,, zakład diagnstyki brazwej (z pracwniami: USG, RTG, mammgrafii), pracwnia audimetryczna, pracwnia spirmetryczna, labratrium analityczne. d) Zapatrzenia pacjentów w leki i materiały medyczne. e) Medycyny pracy. f) Orzekania i piniwania stanie zdrwia, w tym czaswej niezdlnści d pracy. g) Prfilaktyki i prmcji zdrwia. h) Ambulatrium gólneg i) Rehabilitacji ambulatryjnej j) Świadczeń zdrwtnych w ramach pdstawwej pieki zdrwtnej w zakresie ncnej i świątecznej wyjazdwej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej, ncnej i świątecznej ambulatryjnej pieki lekarskiej i pielęgniarskiej raz transprtu sanitarneg. k) stmatlgia Prjekt będzie realizwany w n/w lkalizacjach Zamawiająceg: 1

12 Lkalizacja Przychdnia Specjalistyczna - ul. Pkju 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 1 - ul. Fredry 17, Lędziny Przychdnia Rejnwa nr 2 - ul. Asnyka 2, Lędziny Filia Przychdni Rejnwej nr 2 - ul. Gławiecka 40, Lędziny Oddział MZOZ Rehabilitacji Narządu Ruchu - ul. Pkju 17, Lędziny Zespół Pracwni Rehabilitacyjnych - ul. Lędzińska 14, Lędziny Zakres Labratrium, Pracwnia RTG i USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Centralna rejestracja Pracwnia USG, Gabinety lekarskie i zabiegwe, Rejestracja Gabinety lekarskie i zabiegwe, Administracja, Rejestracja Gabinet lekarski i zabiegwy, Rejestracja Oddział całdbwy, Rejestracja Pracwnie, Rejestracja Realizacja prjektu Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg bejmuje realizację n/w zadań: Część I zamówienia zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Część II zamówienia zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej Wyknawca pwinien być prducentem prgramwania lub w pełni autryzwanym dystrybutrem z uprawnieniami d bezpśrednieg serwisu d dknywania usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną strną dpwiedzialną za pprawne funkcjnwanie systemu. Zamawiający dpuszcza składanie rzwiązań równważnych. Wyknawca zbwiązany jest d wykazania ich równważnści zgdnie z art. 30, ust. 5 Ustawy Praw Zamówień Publicznych Wszędzie tam, gdzie przedmit zamówienia jest pisany pprzez wskazanie znaków twarwych, patentów lub pchdzenia lub innych wymagań Zamawiający dpuszcza zastswanie przez Wyknawcę rzwiązań równważnych w stsunku d pisanych w specyfikacji, pd warunkiem, że będą ne psiadały, c najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjnalne, i nie bniżą kreślnych w specyfikacji standardów. Zamawiający dpuszcza w ramach ferty mżliwść migracji baz danych pd pełną dpwiedzialnścią za integralnść, rzliczalnść, spójnść danych, a prces ten musi być zaakceptwany aż d stwierdzenia prawidłwści funkcjnwania systemów użytkwanych przez MZOZ. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów 2

13 istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie Oferent ptwierdza w złżnej fercie, iż wymagane przez Zamawiająceg minimalne funkcjnalnści są dstępne na dzień złżenia ferty pprzez złżenie świadczenia będąceg integralną częścią frmularza fertweg. Zamawiający dpuszcza prces migracji i imprtu danych z systemów istniejących, użytkwanych w rganizacji d systemów ferwanych i zaprpnwanych w fercie. 3

14 I. Tabelaryczne zestawienie zamówienia Przedmit pstępwania jest pdzielny na dwie części Zadanie 1 Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Zadnie 2 Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej 1. Zestawienie zbircze w ramach Części 1 Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem Rdzaj sprzętu Ilść sztuk łącznie Serwer baz danych serwer typ 1 1 Macierz dyskwa serwer typ 2 1 Szafa krswa U wraz z sprzętem 1 Zasilacz awaryjny UPS 1 Oprgramwanie systemwe d serwera 1 Oprgramwanie bazdanwe 1 Stacje rbcze wraz z mnitrem 60 Oprgramwanie dm wirtualizacji śrdwiska serwerweg 1 4

15 2. Zestawienie zbircze w ramach Części 2 - Zakup i wdrżenie systemów e-usług, raz e-labratrium z wdrżeniem systemu zarzadzania z Elektrnicznym Systemem Obiegu Dkumentów, Prtalem Infrmacyjnym raz e-pracwni radilgicznej e-usługi raz e-labratrium Ilść szt licencji Mduł e-rejestracji (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rzliczenie) 1 licencja na 50 jednczesnych użytkwników Mduł e-badań ( Zlecenia, Pracwnia diagnstyczna) licencja na 50 1 użytkwników Mduł e-pacjent (e-pacjent )- licencja na 50 jednczesnych użytkwników 1 Mduł e-labratrium (Labratrium - Analityczne / Mikrbilgicze, Labratrium - Punkt Pbrań,) - licencja 10 jednczesnych użytkwników 1 Mduł elektrnicznej dkumentacji medycznej (EDM - licencja OPEN) 1 Mduł MZOZ Prtalu Infrmacyjneg z strną www ( dla e-pacjent) - licencja OPEN 1 Mduł elektrniczneg Obiegu Dkumentów (ESOD) licencja na 150 jednczesnych użytkwników 1 Mduł Kancelaryjny (mduł d ESOD) licencja dla 5 jednczesnych użytkwników 1 Mduł aplikacji HIS/RIS 1 Dedykwany Infmat 1 e-pracwnia Ilść szt Stacja diagnstyczna dla TRG/ CR radilgii klasycznej Stacja diagnstyczna dla TRG/ CR mammgrafii Skaner d płyt brazwych 1 szt 1 szt 1 szt 5

16 Płyty z kasetami 1 kpl Stacja diagnstyka Urządzenie drukujące w systemie suchym Mduł archiwizacji PACS Mduł dystrybucji brazów WEB Duplikatr wraz ze stacją sterującą 1 szt 1 szt 1 lic 10 lic 1 szt II. Wymagania prawne Rzwiązania wchdzące w skład dstarczneg prgramwania pwinny być zgdne z aktami prawnymi regulującymi pracę MZOZ raz realizacji e-usług. W szczególnści dstarczne prgramwanie pwinn być zgdne z następującymi wymgami prawnymi: 1. Oferwane prgramwanie jest zgdne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi rganizację i działalnść sektra usług medycznych i pieki Zdrwtnej w kraju. w tym: 2. Rzprządzenie Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku ksztów w publicznych zakładach pieki zdrwtnej (Dz.U nr 164 pz. 1194) 3. Rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dkumentacji przetwarzania danych sbwych raz warunków technicznych i rganizacyjnych, jakim pwinny dpwiadać urządzenia i systemy infrmatyczne służące d przetwarzania danych sbwych (Dz.U. z 2004 nr 100, pz.1024) 4. Ustawa z dnia 17 luteg 2005 infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami 5. Rzprządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych (Dz.U Nr 212, pz. 1766). 6

17 6. Rzprządzenie Ministra Zdrwia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rzprządzenie w sprawie zakresu niezbędnych infrmacji grmadznych przez świadczenidawców, szczegółweg spsbu rejestrwania tych infrmacji raz ich przekazywania pdmitm zbwiązanym d finanswania świadczeń ze śrdków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) 7. Rzprządzenie Ministra Zdrwia w sprawie rdzajów i zakresu dkumentacji medycznej w zakładach pieki zdrwtnej raz spsbu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia System musi spełniać wymgi wynikające z ustawy Ochrnie Danych Osbwych z 29 czerwca 1997 rku raz z Rzprządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 rku, w szczególnści system musi przechwywać infrmacje : 9. dacie wprwadzenia danych sbwych -identyfikatr użytkwnika wprwadzająceg dane sbwe - źródł danych ( ile dane nie pchdzą d sby, której te dane dtyczą) - infrmacje dbircach danych którym dane sbwe zstały udstępnine, - dacie i zakresie teg udstępnienia - data mdyfikacji danych sbwych - identyfikatr peratra mdyfikująceg dane 10. Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących świadczeń ambulatryjnych i szpitalnych (I fazy) raz rzliczenia świadczeń ambulatryjnych i szpitalnych (II fazy) 11. Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrtnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrtneg rzliczenia deklaracji POZ / KAOS 12. Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kreślenia szczegółwych kmunikatów sprawzdawczych XML dtyczących danych zbirczych świadczeniach udzielnych w ramach POZ 13. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 luteg 2009 r. 14. Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie kreślenia warunków zawierania i realizacji umów w rdzaju leczenie szpitalne w zakresie chemiterapia 7

18 15. Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie kreślenia warunków zawierania i realizacji umów w rdzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne prgramy zdrwtne 8

19 III. Opis Minimalnych Wymagań Dtyczących Oprgramwania Prjekt Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Zakłada planwy rzwój systemów infrmatycznych MZOZ. Celem bezpśrednim prjektu jest wzrst liczby raz pdniesienie pzimu usług publicznych świadcznych drgą elektrniczną. Ddatkwym celem realizacji prjektu jest pdniesienie jakści usług medycznych, świadcznych przez MZOZ Lędziny. Będzie t mżliwe w następstwie usprawnienia wewnętrznych prcesów kmunikacyjnych, usprawnienia prcesów związanych z cntrllingiem, zarządzaniem raz bardziej efektywneg, w stsunku d stanu becneg wykrzystania zasbów tej placówki przede wszystkim infrmacji pacjentach, które będą przez system pzyskiwane, przetwarzane, aktualizwane raz we właściwych miejscach (lkalizacjach i kmórkach rganizacyjnych MZOZ) prezentwane ich adresatm. Prjekt będzie plegał na rzbudwie systemów i infrastruktury infrmatycznej Miejskieg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Lędzinach służącej zwiększeniu dstępnści elektrnicznych usług publicznych w zakresie chrny zdrwia dla mieszkańców miasta Lędziny raz pzstałych sób wymagających pieki medycznej w Lędzinach. W ramach prjektu wdrażanych będzie kilka e-usług zarówn p strnie back jak i frnt-ffice. Efektem pwyższych działań będzie wzrst dstępnści elektrnicznych usług publicznych świadcznych przez MZOZ. Prjekt będzie realizwany we wszystkich Przychdniach należących d MZOZ w celu zapewnienia kmplekswej bsługi Pacjentów i usprawnieniu pracy pracwników. Aby zrealizwać cele, które się stawia dla takieg systemu knieczne będzie pdjęcie następujących działań inwestycyjnych: a) Mdernizacja i rerganizacja śrdwiska serwerweg (sprzętwe i sftwarwe), b) Zakup nwych stacji rbczych z dpwiednim prgramwaniem, c) Integracja urządzeń diagnstycznych (brazkwych) z pwstałym systemem infrmatycznych, d) Instalacja i wdrżenie prgramwania Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Celem bezpśrednim prjektu jest wzrst elektrnicznych usług publicznych świadcznych przez Placówkę pprzez wdrżenie kmpleksweg systemu infrmatyczneg służąceg świadczeniu usług drgą elektrniczną bejmująceg sprzęt, infrastrukturę infrmatyczną raz prgramwanie. W ramach planwaneg d realizacji prjektu planuje się aplikację zestawu rzwiązań techniczn - infrmatycznych, zmierzających d integracji istniejąceg systemu z nwczesnymi funkcjnalnściami, w knsekwencji czeg Beneficjent uzyska: - zwiększenie dstępu d infrmacji medycznych dla mieszkańców miasta, 9

20 - zmniejszenie ilści pmyłek i błędów w dkumentacji medycznej, - skrócenie czasu czekiwania na diagnzę lub pis chrby, - zwiększenie liczby pacjentów bsługiwanych przez daneg pracwnika w tym samym czasie, - skrócenie czasu biegu spraw i dkumentów, - skrócenie czasu czekiwania Pacjenta na rejestrację, ustalenie terminu wizyty, - zwiększenie efektywnści działania persnelu MZOZ. - wdrżenie nweg spsbu świadczenia usług medycznych pprzez zamianę tradycyjnej radilgii na cyfrwą, - zwiększenie jakści świadcznych usług medycznych, - plepszenie stsunku mieszkańców d publicznej pieki zdrwtnej, - umżliwienie sprządzania dwlnych statystyk na ptrzeby różnych instytucji, - dstswanie infrastruktury infrmatycznej raz prgramwania d nwych wymgów stawianych prawem, - ułatwianie knsultwania się z lekarzami bez względu na miejsce pbytu każdej ze strn - mżliwść knsultacji medycznych dla lekarzy mających dstęp d tych samych danych c Pacjent, - zmniejszenie ksztów funkcjnwania MZOZ w zakresie ksztów eksplatacyjnych, - wprwadzenie ewidencji elektrnicznej wielu rejestrów, wcześniej prwadznych wyłącznie w papierwej frmie. Dstarczne prgramwanie, licencje winny być zgdne z bwiązującym stanem przepisami prawnymi regulującymi działalnść we wszystkich dziedzinach funkcjnwania. System winien również zapewniać przestrzeganie prcedur kntrli finanswej, zgdnie z bwiązującymi przepisami w tym zakresie. Zastswane w prjekcie technlgie, sprzęt i prgramwanie muszą zapewnić kmpatybilną pracę z istniejącymi prgramami i urządzeniami w MZOZ. Dla każdeg dstarczneg prgramwania (każdeg mdułu) należy dstarczyć: 10

21 druk licencji z plikiem licencyjnym; kmpletne nśniki instalacyjne; Całść dstarczneg systemu ( wszystkie elementy i mduły prgramwania) muszą być bjęte mżliwścią prwadzenia dziennika wyknanych kpii bezpieczeństwa raz systemwym pwiadamianiem zaistniałych błędach i awariach wyknania kpii na pdany adres . 11

22 IV. Część 1 : Zakup i instalację sprzętu kmputerweg i serwerwni wraz z prgramwaniem a) Serwer typ 1 - Serwer Baz Danych - 1szt. Kmpnent Obudwa Płyta główna Chipset Prcesr Chipset Pamięć RAM Slty PCI Express Karta graficzna Wbudwane prty Interfejsy sieciwe Wewnetrzny mduł SD Kntrler dysków Dyski twarde Napęd ptyczny Minimalne wymagania Obudwa Rack wyskści max 1U 19 z mżliwścią instalacji d 4 dysków 3.5" HtPlug wraz z kmpletem wysuwanych szyn umżliwiających mntaż w szafie rack i wysuwanie serwera d celów serwiswych ra innych elementów niezbędnych d mntażu w ferwanej szafie Psiadająca ddatkwy przedni panel zamykany na klucz, chrniący dyski twarde przed nieuprawninym wyjęciem z serwera. Płyta główna z mżliwścią zainstalwania dwóch prcesrów dwu, czter, sześci lub śmirdzeniwych. Płyta główna musi być zaprjektwana przez prducenta serwera i znaczna jeg znakiem firmwym. Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych Jeden prcesr dziesięcirdzeniwy klasy x86 dedykwany d pracy z zaferwanym serwerem umżliwiający siągnięcie wyniku min. 700 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dstępnym na strnie Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych 32 GB pamięci RAM RDIMM częsttliwści pracy 1600MHz Płyta pwinna bsługiwać d min. 384GB RAM, na płycie głównej pwinn znajdwać się minimum 12 sltów przeznacznych dla pamięci Mżliwe zabezpieczenia pamięci: Memry Rank Sparing, Memry Mirrr, Lckstep - Minimum jeden slt x8 prędkści x4 generacji 2 - minimum jeden slt x16 generacji 3 pełnej wyskści Zintegrwana karta graficzna umżliwiająca rzdzielczść min. 1280x1024 min. 5 prtów USB 2.0, 2 prty RJ45, 2 prty VGA (1 na przednim panelu budwy, drugi na tylnym), min. 1 prt RS232 Wbudwana w płytę główną dwuprtwa karta Gigabit Ethernet Zainstalwany wewnętrzny mdułu z redundantnymi kartami SD pjemnści min. 2GB. Mżliwść sknfigurwania mirrru pmiędzy redundantnymi kartami SD. Dedykwany sprzętwy kntrler dyskwy, mżliwe knfiguracje pzimów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Psiadający min 512MB nieultnej pamięci CACHE Mżliwść instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalwane 4-ry dyski twarde 600GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM (Ht Plug) Wbudwany napęd DVD RW 12

23 System diagnstyczny Zasilacze Wentylatry Bezpieczeństw Karta zarządzająca Gwarancja Certyfikaty Dkumentacja Panel LCD umieszczny na frncie budwy, umżliwiający wyświetlenie infrmacji stanie prcesra, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu raz temperaturze. Redundantne zasilacze mcy maks. 550W każdy Minimum 4 redundantne wentylatry Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Wbudwany czujnik twarcia budwy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalwana niezależna d zainstalwaneg na serwerze systemu peracyjneg karta psiadająca dedykwany prt RJ-45 Gigabit Ethernet umżliwiająca: - zdalny dstęp d graficzneg interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne mnitrwanie i infrmwanie statusie serwera (m.in. prędkści brtwej wentylatrów, knfiguracji serwera, ) - szyfrwane płączenie (SSLv3) raz autentykacje i autryzację użytkwnika - mżliwść pdmntwania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną knslę z dstępem d myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service fr Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - mżliwść zdalneg mnitrwania w czasie rzeczywistym pbru prądu przez serwer - mżliwść zdalneg ustawienia limitu pbru prądu przez knkretny serwer - integracja z Active Directry - mżliwść bsługi przez dwóch administratrów jedncześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie d administratra maila z pwiadmieniem awarii lub zmianie knfiguracji sprzętwej - mżliwść pdłączenia lkalneg pprzez złącze RS-232 Trzy lata gwarancji prducenta realizwanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji d czterech gdzin d zgłszenia Serwer musi być wyprdukwany zgdnie z nrmą ISO-9001 raz ISO Serwer musi psiadać deklaracja CE. Oferwany sewer musi znajdwać się na liście Windws Server Catalg i psiadać status Certified fr Windws dla systemów Micrsft Windws Server 2008 R2 x64, x64, x86, Micrsft Windws Server 2012 lub równważny Zamawiający wymaga dkumentacji w języku plskim lub angielskim. Mżliwść telefniczneg sprawdzenia knfiguracji sprzętwej serwera raz warunków gwarancji p pdaniu numeru seryjneg bezpśredni u prducenta lub jeg przedstawiciela. 13

24 b) Serwer typ 2 - Serwer- macierz dyskwa 1 szt Kmpnent Obudwa Płyta główna Chipset Prcesr Chipset Pamięć RAM Slty PCI Express Karta graficzna Wbudwane prty Interfejsy sieciwe Wewnetrzny mduł SD Kntrler dysków Dyski twarde Minimalne wymagania Obudwa Rack wyskści max 2U z mżliwścią instalacji d 8 dysków 3.5" HtPlug wraz z kmpletem wysuwanych szyn umżliwiających mntaż w szafie rack i wysuwanie serwera d celów serwiswych. Psiadająca ddatkwy przedni panel zamykany na klucz, chrniący dyski twarde przed nieuprawninym wyjęciem z serwera. Płyta główna z mżliwścią zainstalwania dwóch prcesrów dwu, czter, sześci lub śmirdzeniwych. Płyta główna musi być zaprjektwana przez prducenta serwera i znaczna jeg znakiem firmwym. Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych Dwa prcesry dziesięcirdzeniwe klasy x86 dedykwany d pracy z zaferwanym serwerem umżliwiający siągnięcie wyniku min. 460 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dstępnym na strnie Dedykwany przez prducenta prcesra d pracy w serwerach dwuprcesrwych 64 GB pamięci RAM RDIMM częsttliwści pracy 1600MHz Płyta pwinna bsługiwać d min. 384GB RAM, na płycie głównej pwinn znajdwać się minimum 12 sltów przeznacznych dla pamięci Mżliwe zabezpieczenia pamięci: Memry Rank Sparing, Memry Mirrr, Lckstep Minimum jeden slt x16 PCIe prędkści x16, generacji 3.0, płówkwej wyskści Minimum jeden slt x16 PCIe prędkści x8, generacji 3.0, pełnej wyskści Minimum dwa slty x16 PCIe prędkści x8, generacji 3.0, half-length, pełnej wyskści Zintegrwana karta graficzna umżliwiająca rzdzielczść min. 1280x1024 min. 5 prtów USB 2.0, 2 prty RJ45, 2 prty VGA (1 na przednim panelu budwy, drugi na tylnym), min. 1 prt RS232 Wbudwana w płytę główną dwuprtwa karta Gigabit Ethernet Zainstalwany wewnętrzny mdułu z redundantnymi kartami SD pjemnści min. 2GB. Mżliwść sknfigurwania mirrru pmiędzy redundantnymi kartami SD. Dedykwany sprzętwy kntrler dyskwy, mżliwe knfiguracje pzimów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Psiadający min 512MB nieultnej pamięci CACHE Mżliwść instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 14

25 Napęd ptyczny System diagnstyczny Zasilacze Wentylatry Bezpieczeństw Karta zarządzająca Gwarancja Zainstalwane 4-ry dyski twarde - 4TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM (Ht- Plug) 4-ry dyski twarde - 1.2TB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hybrid Hard Drive (Ht-plug) Wbudwany napęd DVD RW Panel LCD umieszczny na frncie budwy, umżliwiający wyświetlenie infrmacji stanie prcesra, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu raz temperaturze. Redundantne zasilacze mcy maks. 750W każdy Minimum 4 redundantne wentylatry Zintegrwany z płytą główną mduł TPM. Wbudwany czujnik twarcia budwy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalwana niezależna d zainstalwaneg na serwerze systemu peracyjneg karta psiadająca dedykwany prt RJ-45 Gigabit Ethernet umżliwiająca: - zdalny dstęp d graficzneg interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne mnitrwanie i infrmwanie statusie serwera (m.in. prędkści brtwej wentylatrów, knfiguracji serwera, ) - szyfrwane płączenie (SSLv3) raz autentykacje i autryzację użytkwnika - mżliwść pdmntwania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną knslę z dstępem d myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service fr Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - mżliwść zdalneg mnitrwania w czasie rzeczywistym pbru prądu przez serwer - mżliwść zdalneg ustawienia limitu pbru prądu przez knkretny serwer - integracja z Active Directry - mżliwść bsługi przez dwóch administratrów jedncześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie d administratra maila z pwiadmieniem awarii lub zmianie knfiguracji sprzętwej - mżliwść pdłączenia lkalneg pprzez złącze RS-232 Trzy lata gwarancji prducenta realizwanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji d czterech gdzin d zgłszenia Firma serwisująca musi psiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwiswych raz psiadać autryzacje prducenta serwera dkumenty ptwierdzające załączyć d ferty. Oświadczenie prducenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z bwiązków gwarancyjnych ferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 15

26 Certyfikaty Dkumentacja siebie wszelkie zbwiązania związane z serwisem -należy przedstawić przy dstawie sprzętu. Serwer musi być wyprdukwany zgdnie z nrmą ISO-9001 raz ISO Serwer musi psiadać deklaracja CE. Oferwany serwer musi znajdwać się na liście Windws Server Catalg i psiadać status Certified fr Windws dla systemów Micrsft Windws Server 2008 R2 x64, x64, x86, Micrsft Windws Server 2012 równważny Zamawiający wymaga dkumentacji w języku plskim lub angielskim. Mżliwść telefniczneg sprawdzenia knfiguracji sprzętwej serwera raz warunków gwarancji p pdaniu numeru seryjneg bezpśredni u prducenta lub jeg przedstawiciela. c) Szafa krswa 19 1 szt Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Wyskść wewnętrzna Wyskść Szerkść Głębkść Nśnść 42 U max 2055 mm min 800 mm min 1000 mm min. 800 kg Ddatkwe infrmacje Drzwi przednie stalwe perfrwane lub przeszklne z zamkiem Drzwi tylne stalwe dwuskrzydłwe uchylne z zamkiem Drzwi bczne demntwane na zatrzaskach z mżliwścią mntażu zamka Wypsażenie: 2 półki, listwa zasilająca, kszyki ze śrubami 16

27 Zgdnść z nrmami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 Zgdnść z nrmami PART1, IEC297-2, DIN41494 Zgdnść z nrmami PART7, GB/T Kmpatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI raz międzynardwym 19 Szkielet nśnści min. 800kg Stalwa blacha zimnwalcwana Wykńczenie pw.: dtłuszczanie, wytrawianie, fsfatwanie, malwanie prszkwe Zabezpieczna przed rdzą, utlenianiem, pryswaniem, krzją Dwa przepusty kablwe - jeden w suficie, drugi w pdłdze Regulwane nóżki i kółka dużej wytrzymałści Stpień chrny: IP20 Kmpatybilnść z pzstałym zaferwanym sprzętem szczególnie z zasilaczem awaryjnym, serwerami i urządzeniami sieciwymi zamntwanymi w szafie Wypsażna w autmatyczny system wentylatrów wyrzucający grące pwietrze z górnej części szafy na zewnątrz p przekrczeniu granicznej wartści temperatury kreślnej w nastawie termstatu Ddatkwe wymagania Wymagana pełna fizyczna instalacja szafy we wskazanym przez Zamawiająceg pmieszczeniu raz fizyczna instalacja zaferwanych w niniejszym pstępwaniu urządzeń i serwerów prace wyknane zstaną przez ferenta wraz z dstawą niezbędnej ilści path paneli, rganizerów, itp. 17

28 d) Zasilacz awaryjny UPS 1szt Nazwa kmpnentu Mc pzrna Wymagane minimalne parametry techniczne kmputerów VA Mc rzeczywista 8000 Wat Architektura UPSa n-line duble cnversin Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms Liczba i rdzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 1 x Screw Terminals Typ gniazda wejściweg płączenia stałe (1f, N, PE) Czas pdtrzymania dla bciążenia 100% 4 min Czas pdtrzymania przy bciążeniu 50% 20 min Zakres napięcia wejściweg w trybie pdstawwym V Zimny start Tak Układ autmatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus pdczas pracy na baterii Tak Gwarancja 36 miesięcy, z graniczeniem d baterii d 12 miesięcy e) Oprgramwanie systemwe d serwera system peracyjny 2 szt Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Windws Server Standard 2012 R2 - WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Prc lub system równważny/licencja równważna. Zamawiający wymaga dstarczenia kmpletu licencji (na każdy dstarczny fizycznie serwer) na system peracyjny raz licencji dstępwych na urządzenie w ilściach pzwalających na: 1. uruchmienie 2 wystąpień maszyn wirtualnych systemu Windws 2012 Standard lub równważneg na serwerze bazdanwym 2. uruchmienie 4 wystąpień maszyn wirtualnych systemu Windws 2012 Standard lub równważneg na serwerze tym 2 macierzy dyskwej 3. pdłączenie d śrdwiska serwerweg przynajmniej 60-ciu kmputerów lub innych urządzeń 18

29 Warunki równważnści serwerweg systemu peracyjneg Licencja na prgramwanie musi być przypisana d każdeg prcesra fizyczneg na serwerze. Liczba rdzeni prcesrów i ilść pamięci nie mgą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać d uruchamiania serwerweg systemu peracyjneg (SSO) w śrdwisku fizycznym i dwóch wirtualnych śrdwisk serwerweg systemu peracyjneg za pmcą wbudwanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerwy system peracyjny (SSO) typ II musi psiadać następujące, wbudwane cechy. 1) mżliwść wykrzystania, c najmniej 320 lgicznych prcesrów raz c najmniej 4TB pamięci RAM w śrdwisku fizycznym, 2) mżliwść wykrzystywania 64 prcesrów wirtualnych raz 1TB pamięci RAM i dysku pjemnści min. 64TB przez każdy wirtualny SSO, 3) mżliwść budwania klastrów składających się z 64 węzłów, 4) mżliwść migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchminym mechanizmem wirtualizacji (hypervisr) przez sieć Ethernet, bez kniecznści stswania ddatkwych mechanizmów współdzielenia pamięci, 5) wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, 6) wsparcie (na umżliwiającym t sprzęcie) ddawania i wymiany prcesrów bez przerywania pracy, 7) autmatyczna weryfikacja cyfrwych sygnatur sterwników w celu sprawdzenia, czy sterwnik przeszedł testy jakści przeprwadzne przez prducenta systemu peracyjneg, 8) mżliwść dynamiczneg bniżania pbru energii przez rdzenie prcesrów niewykrzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę prcesrów wypsażnych w mechanizmy Hyper-Threading. 9) wbudwane wsparcie instalacji i pracy na wlumenach, które: a) pzwalają na zmianę rzmiaru w czasie pracy systemu, b) umżliwiają twrzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkwnikm kńcwym (lkalnym i sieciwym) prsty wgląd w pprzednie wersje plików i flderów, c) umżliwiają kmpresję "w lcie" dla wybranych plików i/lub flderów, d) umżliwiają zdefiniwanie list kntrli dstępu (ACL), 10) wbudwany mechanizm klasyfikwania i indekswania plików (dkumentów) w parciu ich zawartść. 11) wbudwane szyfrwanie dysków przy pmcy mechanizmów psiadających certyfikat FIPS lub równważny wydany przez NIST lub inną agendę rządwą zajmującą się 19

30 bezpieczeństwem infrmacji, 12) mżliwść uruchamiania aplikacji internetwych wykrzystujących technlgię ASP.NET, 13) mżliwść dystrybucji ruchu sieciweg HTTP pmiędzy kilka serwerów, 14) wbudwana zapra internetwa (firewall) z bsługą definiwanych reguł dla chrny płączeń internetwych i intranetwych, 15) graficzny interfejs użytkwnika, 16) zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetwa, pmc, kmunikaty systemwe, 17) mżliwść zmiany języka interfejsu p zainstalwaniu systemu, dla c najmniej 5 języków pprzez wybór z listy dstępnych lkalizacji, 18) wsparcie dla większści pwszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play), 19) mżliwść zdalnej knfiguracji, administrwania raz aktualizwania systemu, 20) dstępnść bezpłatnych narzędzi prducenta systemu umżliwiających badanie i wdrażanie zdefiniwaneg zestawu plityk bezpieczeństwa, 21) pchdzący d prducenta systemu serwis zarządzania plityką knsumpcji infrmacji w dkumentach (Digital Rights Management), 22) mżliwść implementacji następujących funkcjnalnści bez ptrzeby instalwania ddatkwych prduktów (prgramwania) innych prducentów wymagających ddatkwych licencji: a) pdstawwe usługi sieciwe: DHCP raz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalgwe parte LDAP i pzwalające na uwierzytelnianie użytkwników stacji rbczych, bez kniecznści instalwania ddatkweg prgramwania na tych stacjach, pzwalające na zarządzanie zasbami w sieci (użytkwnicy, kmputery, drukarki, udziały sieciwe), z mżliwścią wykrzystania następujących funkcji: pdłączenie SSO d dmeny w trybie ffline bez dstępneg płączenia sieciweg z dmeną, ustanawianie praw dstępu d zasbów dmeny na bazie spsbu lgwania użytkwnika na przykład typu certyfikatu użyteg d lgwania, dzyskiwanie przypadkw skaswanych biektów usługi katalgwej z mechanizmu ksza, c) zdalna dystrybucja prgramwania na stacje rbcze, d) praca zdalna na serwerze z wykrzystaniem terminala (cienkieg klienta) lub dpwiedni sknfigurwanej stacji rbczej, 20

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo