Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności."

Transkrypt

1 Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika zstaje przypisany jeden z dwóch predefiniwanych typów: administratr kmputera lub knt z graniczeniami. W zaleŝnści d metdy twrzenia knta zstaje mu autmatycznie lub manualnie przypisany typ. Pdczas twrzenia knta uŝytkwnika lkalneg za pmcą apletu Knta uŝytkwników z Panelu sterwania pdejmwana jest decyzja jeg typie. Gdy d twrzenia knta uŝywana jest knsla Zarządzanie kmputerem, zstaje n autmatycznie przypisane d grupy UŜytkwnicy, c znacza, Ŝe psiada graniczenia. Typ knta wynika bezpśredni z jeg przynaleŝnści d grup uŝytkwników. Pdział ten prezentuje się następując: Knt z graniczeniami t knt, które naleŝy d grupy UŜytkwnicy i psiada następujące prawa: Zmiana brazu skjarzneg z kntem uŝytkwnika. Zmiana własneg hasła. Usuwanie własneg hasła. Standardwe knt uŝytkwnika nie naleŝy d grupy knt predefiniwanych, mŝna je utwrzyć wyłącznie krzystając z knsli Zarządzanie kmputerem. Knt standardwe musi naleŝeć d grupy UŜytkwnicy zaawanswani. Przyłączenie knta d tej grupy nie jest autmatyczne i musi wyknać je sba twrząca lub mdyfikująca knt. Prawa przypisane d standardweg knta t: Prawa, jakie psiada knt z graniczeniami. MŜliwść zmiany pdstawwych ustawień kmputera takich jak zmiana ustawień wyświetlania raz zarządzania energią. Administratr kmputera naleŝy d grupy Administratrzy i psiada pełne prawa zarządzania kmputerem, które bejmują: Prawa knta standardweg. Twrzenie, zmiana i usuwanie knt uŝytkwników. Zmiany w knfiguracji kmputera. Dstęp d wszystkich plików na kmputerze. Instalacja sprzętu i prgramwania.

2 Twrzenie lkalnych knt uŝytkwników Pierwsze lkalne knt uŝytkwnika pwstaje pdczas instalacji Windws XP i jest t knt Administratr, dla któreg uŝytkwnik w trakcie instalacji pdaje hasł. Następne knta mŝna utwrzyć zaraz p instalacji, kiedy wyświetlany kreatr prpnuje załŝenie knt dla uŝytkwników kmputera. Wszystkie knta utwrzne w ten spsób trzymują uprawnienia administratra kmputera raz puste hasł. Puste hasł raz maksymalne prawa, jakie trzymują knta sprawiają, iŝ nie jest t zalecana metda twrzenia knt uŝytkwników lkalnych. Jeśli jednak zstanie na wykrzystana, naleŝy mŝliwie szybk zmienić typ knt na knt z graniczeniami. Aby t zrbić, wyknaj następujące czynnści: 1. Załguj się na uŝytkwnika, który pzstanie administratrem kmputera. 2. W Panelu sterwania uruchm Knta uŝytkwników. 3. Kliknij Zmień inne knt. 4. Następnie kliknij knt, któreg typ chcesz zmienić. 5. Kliknij Zmień typ knta. 6. Wybierz pcję Ograniczne i kliknij przycisk Zmień typ knta. JeŜeli w systemie jest tyk jedn knt administratra kmputera, Windws XP blkuje mŝliwść zmiany jeg typu na knt z graniczeniami d mmentu utwrzenia inneg knta administracyjneg. Pdczas pracy w systemie Windws XP mŝliwe jest twrzenie nwych knt z wykrzystaniem trzech metd. Metdy te róŝnią się interfejsem uŝytkwnika raz mŝliwściami. Pierwszy spsób, zalecany dla pczątkujących uŝytkwników, plega n na wykrzystaniu apletu Knta uŝytkwników z Panelu sterwania.

3 Knta uŝytkwników Strna główna Aby utwrzyć knt uŝytkwnika, wyknaj następujące czynnści: 1. Otwórz Panel sterwania. 2. Uruchm aplet Knta uŝytkwników. 3. Kliknij Utwórz nwe knt. 4. Na klejnym ekranie wpisz nazwę twrzneg knta i kliknij Dalej. 5. Przeczytaj infrmacje dstępnych typach knt i wybierz dpwiednie dla twrzneg uŝytkwnika. Dla większści uŝytkwników kmputera zalecane jest knt Ograniczne. 6. Kliknij Utwórz knt. JeŜeli kmputer pracuje w dmenie, wygląd i spsób bsługi apletu Knta uŝytkwników jest inny. W knie Knta uŝytkwników na karcie UŜytkwnicy prezentwane są lkalne raz dmenwe knta uŝytkwników, które trzymały uprawnienie d krzystania z kmputera. Knta dmenwe są wyróŝnine inną ikną. Na rysunku pniŝej pkazane są trzy knta, dwa pierwsze t knta lkalne natmiast knt trzecie, któreg ikna przedstawia głwę na tle glbu t knt dmenwe. Nie naleŝy sugerwać się tym, Ŝe przy wszystkich kntach w klumnie Dmena widnieją wpisy. Dwa pierwsze wpisy t nazwa kmputera, w któreg lkalnej bazie knt SAM zstały utwrzne knta, trzeci wpis t właściwa nazwa dmeny, w której pracuje kmputer.

4 Wygląd kna Knta uŝytkwników, gdy kmputer pracuje w dmenie P wybraniu przycisku Ddaj administratr kmputera ma mŝliwść wskazania knt dmenwych, które będą miały dstęp d kmputera. Jeśli znana jest nazwa knta uŝytkwnika, któremu ma zstać nadane praw krzystania z kmputera, mŝna wpisać tę nazwę raz dmenę knta. Lub, jeŝeli nazwa uŝytkwnika jest nieznana, mŝna skrzystać z przycisku Przeglądaj w celu zlkalizwania uŝytkwnika w dmenie. Psługiwanie knem Wybierania biektów dmenwych zstał pisane dalej w tym rzdziale. P wskazaniu prawidłweg knta dmenweg naleŝy zdecydwać pzimie uprawnień, jakie zstanie mu nadane. MŜliwe wybry t: UŜytkwnik standardwy, UŜytkwnik z granicznym dstępem, Inny. Wybierając Inny naleŝy wybrać grupę uŝytkwników, d której będzie naleŝał knt dmenwe. Wykrzystując przycisk Usuń na karcie UŜytkwnicy mŝna usunąć knt. JeŜeli jest t knt lkalne, zstanie n usunięte z lkalnej bazy knt SAM, jeŝeli dmenwe, t nie zstanie usunięte z Active Directry, lecz tylk z listy knt dmenwych, które mgą krzystać z kmputera. Wybierając przycisk Właściwści administratr kmputera mŝe ustawić pzim dstępu, jaki będzie psiadał uŝytkwnik, wybierając dpwiednie pcje. Mdyfikując właściwści knta lkalneg ddatkw mŝna zmienić jeg nazwę, imię i nazwisk raz pis. Klejny spsób zakładania uŝytkwników lkalnych wykrzystuje knslę MMC (ang. Micrsft Management Cnsle). Zakładanie uŝytkwnika z wykrzystanie knsli MMC dbywa się identycznie niezaleŝnie d przynaleŝnści kmputera. Wyską funkcjnalnść knsli siągnięt dzięki zastswaniu mechanizmu ddawania Przystawek. Zasady krzystania z knsli MMC zstały pisane w dalszej części ksiąŝki. Aby załŝyć knt uŝytkwnika z wykrzystaniem knsli MMC: 1. Panelu sterwania twórz grupę Narzędzia administracyjne. 2. W knie Narzędzia administracyjne dwukrtnie kliknij na Zarządzanie kmputerem. Zstanie uruchmina knsla Zarządzanie kmputerem. Alternatywną metdą uruchamiania knsli Zarządzanie kmputerem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Mój kmputer w menu Start lub na pulpicie raz wybranie z menu pdręczneg Zarządzaj. JeŜeli pdczas pracy w dmenie w knie Knta uŝytkwników na karcie Zaawanswane klikniesz przycisk Zaawanswane, twrzy się knsla UŜytkwnicy i grupy lkalne, która zawiera przystawkę d bsługi knt

5 uŝytkwników identyczną z tą, która jest elementem knsli Zarządzanie kmputerem. 3. W lewej części kna tzw. drzewie knsli wybierz i rzwiń przystawkę UŜytkwnicy i grupy lkalne. 4. Kliknij na UŜytkwnicy, w kienku p prawej strnie tzw. knie szczegółów pjawi się lista knt uŝytkwników, jakie juŝ zstały utwrzne w Twim kmputerze. Lista uŝytkwników kmputera lkalneg 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste ple w knie szczegółów lub flder UŜytkwnicy w drzewie knsli. Pjawi się menu pdręczne. 6. W menu pdręcznym wybierz Nwy uŝytkwnik 7. W knie Nwy uŝytkwnik wypełnij dpwiednie pla: a. Nazwa uŝytkwnika unikalna nazwa knta uŝytkwnika uŝywana d jeg identyfikacji. Nie mŝe się pwtórzyć w brębie lkalnej bazy knt SAM. Nie mŝe zawierać następujących znaków: " / \ [ ] : ; =, + *? < >. Maksymalna długść wynsi 20 znaków. b. Pełna nazwa nazwa uŝytkwnika wyświetlana w knsli MMC. c. Opis miejsce na wpisane pisu uŝytkwnika lub knta. Ple t jest infrmacyjne. d. Hasł tutaj wpisz hasł dla knta.

6 e. Ptwierdź hasł wpisz hasł pnwnie w celu uniknięcia pmyłki. 8. Następnie sknfiguruj pcje knta, d których naleŝy: f. UŜytkwnik musi zmienić hasł przy następnym lgwaniu wymusza zmianę hasła pdczas pierwszeg lgwania. Włączenie tej pcji wyklucza dwie następne. g. UŜytkwnik nie mŝe zmienić hasła dbiera sbie krzystającej z knta mŝliwść zmiany hasła. h. Hasł nigdy nie wygasa nadpisuje ustawienie Maksymalny kres waŝnści hasła knfigurwane w Zasadach grupy. Określa, Ŝe hasł nigdy nie traci swjej waŝnści. i. Knt jest wyłączne wyłącza knt. Wyłączenie knta nie pwduje jeg usunięcia, gdy knt jest wyłączne nie mŝna g wykrzystać d lgwania. 9. Kliknij Utwórz. Ostatnim spsbem zakładania knt uŝytkwników jest wykrzystanie Wiersza pleceń (ang. Cmmand line). Ta metda jest szczególnie przydatna, kiedy musimy załŝyć kilka knt uŝytkwników na róŝnych kmputerach. W tym celu naleŝy napisać dpwiedni plik wsadwy twrzący knta. W pliku tym pwinna zstać wykrzystane plecenie net user, dzięki któremu mŝna zakładać knta. PniŜej prezentujemy składnię plecenia, które mŝna wykrzystać w pliku wsadwym lub bezpśredni w Wierszu pleceń. net user nazwa_knta hasl_knta_ /add PwyŜsze plecenie zakłada uŝytkwnika lkalneg nazwa_knta z hasłem: hasł_knta. Mdyfikwanie knt UŜytkwnik z uprawnieniami administratra, twrząc knta dla innych sób ma dstęp d zmiennej ilści parametrów knta. Ilść dstępnych parametrów jest zaleŝna d wybranej metdy twrzenia knt, lecz nawet, jeśli administratr wybierze metdę najbardziej zaawanswaną, czyli przystawkę UŜytkwnicy i grupy lkalne nie mŝe d razu ustawić wszystkich parametrów. Jest t dpier mŝliwe pdczas mdyfikacji ustawień knta. Aby mieć dstęp d wszystkich ustawień knta: 1. Załguj się na knt administratra kmputera. 2. Uruchm knslę Zarządzanie kmputerem. 3. W drzewie knsli rzwiń flder UŜytkwnicy i grupy lkalne. 4. Kliknij flder UŜytkwnicy.

7 5. Prawym przyciskiem kliknij knt, któreg ustawienia chcesz mdyfikwać, z menu pdręczneg wybierz Właściwści. 6. Na ekranie pjawi się kn Właściwści knta. Okn słuŝące d mdyfikacji ustawień knta uŝytkwnika 7. Zmień ustawienia i kliknij przycisk OK. Na karcie Ogólne kna Właściwści knta znajdują się te same parametry, które zstały pisane wcześniej w tym rzdziale w prcedurze twrzenia knta uŝytkwnika za pmcą knsli Zarządzanie kmputerem. Jedynym nwym parametrem jest Knt jest zablkwane, który nie jest włączany manualnie, lecz autmatycznie p kreślnej w ustawieniach bezpieczeństwa kmputera ilści nieudanych prób lgwania. JeŜeli knt zstanie zablkwane, tylk sba psiadająca uprawnienia administratra kmputera mŝe je dblkwać wyłączając pcję. Na karcie Człnek grupy znajduje się lista grup, d których naleŝy mdyfikwane knt. Aby ddać knt d nwej grupy: 1. Na karcie Człnek grupy kliknij przycisk Ddaj. 2. Jeśli znasz nazwę grupy, d której chcesz ddać knt, wpisz ją w ple tekstwe Wprwadź nazwy biektów d wybrania (przykłady) i kliknij Sprawdź nazwy. 3. JeŜeli wpisałeś pprawną nazwę grupy, tekst zstanie uzupełniny nazwę kmputera. Na przykład jeŝeli wpisałeś grupę Administratrzy, a Twój kmputer nazywa się WindwsXP, pwinien pjawić się następujący tekst: WindwsXP\Administratrzy

8 lub JeŜeli nie znasz nazwy grupy, wybierz przycisk Zaawanswane i kliknij Znajdź teraz. Zbaczysz listę wszystkich dstępnych grup. Zaznacz tą, która Cię interesuje i kliknij OK. 4. Zamknij kn, klikając przycisk OK. 5. Jeśli nie wprwadzasz innych mdyfikacji knta, kliknij OK, aby zamknąć Właściwści knta. Aby usunąć knt z grupy: 1. Na karcie Człnek grupy wybierz grupę, z której chcesz usunąć knt. 2. Kliknij Usuń. 3. Klikni OK, aby zamknąć kn Właściwści knta Ostatnia karta t Prfil, na której znajdują się parametry dtyczące lkalizacji prfilu uŝytkwnika, skryptu lgwania raz flderu macierzysteg. Prfil uŝytkwnika t zbiór ustawień śrdwiska pracy, d któreg zaliczamy ustawienia pulpitu, menu Start, ustawienia aplikacji, flder Mje dkumenty, pliki ckies. Dmyślnie prfile uŝytkwników Windws XP są przechwywane na partycji rzruchwej w flderze Dcuments and Settings, w którym kaŝdy uŝytkwnik chć raz zalgwany d kmputera, psiada swój flder nazwie zgdnej z nazwą uŝytkwnika. Są t prfile lkalne przechwywane lkalnie na stacji. Drugi rdzaj prfili t prfile wędrujące inaczej nazywane mbilnymi (ang. Raming User Prfile) najczęściej wykrzystywane pdczas pracy w dmenie, lecz nie tylk. Prfile mbilne są przechwywane w sieciwym udziale (udstępninym flderze), d któreg uŝytkwnik ma dstęp z kaŝdeg kmputera pracująceg w sieci, pdczas gdy prfil lkalny dstępny jest wyłącznie pdczas pracy na kmputerze, gdzie nastąpił pierwsze lgwanie uŝytkwnika i związane z tym utwrzenie prfilu, który pwstaje przy pierwszym lgwaniu. JeŜeli uŝytkwnik krzystający z prfilu lkalneg zmieni ustawienia zapisywane w prfilu na swim kmputerze, a następnie zalguje się d inneg kmputera, jeg ustawienia nie będą dstępne, aby mŝna był krzystać z tych samych ustawień prfilu przy wszystkich kmputerach w sieci, naleŝy krzystać z prfili mbilnych. Pdczas gdy uŝytkwnik lguje się d kmputera na knt, dla któreg zstał kreślny prfil mbilny, prfil ten jest ściągany przez sieć d kmputera lkalneg i wykrzystywany pdczas pracy. Gdy uŝytkwnik wylguje się z kmputera, wszelkie zmiany w ustawieniach zstaną zapisane w udstępninym flderze, gdzie

9 przechwywany jest prfil. Zarządzanie prfilami dbywa się za pmcą karty Zaawanswane kna Właściwści systemu wywływaneg przez dwukrtne kliknięcie ikny System w Panelu sterwania. Aby zarządzać prfilami, naleŝy kliknąć przycisk Ustawienia w plu Prfile uŝytkwnika. Okn Prfile UŜytkwnika W knie Prfile uŝytkwnika mŝna przeglądać listę istniejących prfili ich rzmiarów, typu raz czasu statniej mdyfikacji. W przypadku wybrania prfilu mbilneg mŝna zmienić jeg typ na lkalny. Aby t zrbić: 1. Wybierz prfil mbilny. 2. Kliknij przycisk Zmień typ. 3. W knie Zmienianie typu prfilu wybierz Prfil lkalny 4. Kliknij OK. Inne peracje, które mŝna wyknać t usunięcie prfilu raz kpiwanie d innej lkalizacji. Skrypt lgwania t plik wyknywalny najczęściej napisany w jednym z bsługiwanych języków skryptwych np. Visual Basic Script Editin lub plik wsadwy. Skrypt ten jest uruchamiany pdczas kaŝdeg lgwania uŝytkwnika, któremu zstał przypisany i mŝe słuŝyć d autmatyczneg przeprwadzania ddatkwej knfiguracji. Flder macierzysty t miejsce, gdzie uŝytkwnik przechwuje swje dane, mŝna g sknfigurwać jak ścieŝkę lkalną lub pdłączyć jak dysk sieciwy. Najczęściej

10 wykrzystywana jest druga mŝliwść, aby uŝytkwnik mógł krzystać ze swjeg flderu macierzysteg jak z dysku dstępneg np. z pzimu kna Mój kmputer. Karta Prfil kna Właściwści uŝytkwnika Aby zmienić ustawienia na karcie Prfil: 1. W knie Właściwści kliknij na kartę Prfil. 2. W plu ŚcieŜka prfilu wpisz ścieŝkę lkalną lub sieciwą ścieŝkę UNC (ang. Universal Naming Cnventin) d katalgu, w którym będzie przechwywany prfil uŝytkwnika. Przykład: c:\prfile\kt Filemn lub \\Serwer\Nazwa_udzialu\nazwa_uzytkwnika. JeŜeli nie istnieje katalg pdanej nazwie, zstanie n załŝny pdczas pierwszeg lgwania uŝytkwnika. Pdczas wpisywania lkalizacji sieciwej naleŝy się upewnić, czy nazwa serwera i nazwa udziału są prawidłwe. D udziału wszyscy uŝytkwnicy, których prfile będą w nim przechwywane pwinni mieć minimalne uprawnienie Zapis i wyknanie. Istnieje mŝliwść uŝywania zmiennej %username%, zamiast wpisywania nazwy uŝytkwnika, która mŝe być długa lub skmplikwana. P ptwierdzeniu peracji

11 przyciskiem OK lub Zastsuj zmienna zstanie autmatycznie zastąpina nazwą uŝytkwnika. Windws XP autmatycznie nadaje uprawnienie Pełna kntrla dla właściciela prfilu raz systemu. Ma t miejsce wyłącznie na partycji NTFS. 3. W plu Skrypt lgwania wpisz lkalizację skryptu, który ma być uruchamiany pdczas lgwania na knt. 4. W ple ŚcieŜka lkalna wpisz ścieŝkę d flderu na dysku lkalnym lub wybierz pcję Pdłącz, wskaŝ literę dysku, na jaką zstanie zamapwany flder macierzysty następnie pdaj ścieŝkę UNC d udziału sieciweg. Pdbnie jak w przypadku prfilu mŝna uŝywać zmiennej, %username%, która działa w ten sam spsób. Zmiana brazu skjarzneg z kntem KaŜde knt uŝytkwnika lkalneg na kmputerze pracującym w grupie rbczej psiada skjarzny ze sbą braz, który jest wyświetlany na ekranie lgwania raz w menu Start. Knt mŝe zstać skjarzne z brazem predefiniwanym lub dwlnym zdjęciem w jednym z rzpznawanych frmatów plików brazów. Aby zmienić braz dla Twjeg knta, kliknij na ten braz w menu Start, c spwduje twarcie kna słuŝąceg d zmiany brazów. Alternatywną metdą jest uruchmienie apletu Knta uŝytkwników, wybranie knta d zmiany brazu i kliknięcie pcji Zmień mój braz.

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p)

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p) fabik@eiizk.waw.pl Aktualizwan: 18 wrzenia 2004 GENSBS 6.x 2004 Suplement: autmatyczne zakadanie knt w systemach SBS 2003 Windws95/98/Me/2000/XP w pracwni z serwerem SBS2003 (wstp) *** W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Prjektwanie Bezpieczeństwa Sieci Bartsz Matusiak Knfiguracja autryzacji Ćwiczenie 1 Zarządzanie grupami 1. Uruchm Server Manager. Rzwiń Rles -> Active Directry Dmain Services -> Active Directry Users and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R Instrukcja uŝytkwnika Prtal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R B&R zastrzega sbie praw zmiany zawartści niniejszej dkumentacji bez pwiadmienia Infrmacje zawarte w niniejszej dkumentacji są aktualne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Do zadań należy wykorzystać wirtualną maszynę z systemem Windows 7 Professional "Nowak" oraz Windows 2008 R2 Server.

Do zadań należy wykorzystać wirtualną maszynę z systemem Windows 7 Professional Nowak oraz Windows 2008 R2 Server. Przygtwanie śrdwiska d zadań: D zadań należy wykrzystać wirtualną maszynę z systemem Windws 7 Prfessinal "Nwak" raz Windws 2008 R2 Server. Obie wirtualne maszyny pwinny mieć swój interfejs sieciwy w trybie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW.

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW. 2012-01-02 Temat: Knfiguracja ekranu. Knfiguracja kart dźwiękwych. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. 1. Knfiguracja ekranu. Użytkwnicy Windws pwinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłwe ustawienie częsttliwści

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...4 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, 21.05.2014 ul. Mstwa 5 87-100 Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dotyczący przedkładania danych

Podręcznik dotyczący przedkładania danych Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Część 12 - Jak przygtwać i przedłżyć zgłszenie klasyfikacji i znakwania w prgramie IUCLID 2 Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty e-mail. Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 5 GPal Navigatr Wersja 5 Spis treści ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE... 1 Pwitanie... 1 Zawartść CD/DVD... 1 Wymagania systemwe... 3 Knwencje instrukcji... 3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo