Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności."

Transkrypt

1 Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika zstaje przypisany jeden z dwóch predefiniwanych typów: administratr kmputera lub knt z graniczeniami. W zaleŝnści d metdy twrzenia knta zstaje mu autmatycznie lub manualnie przypisany typ. Pdczas twrzenia knta uŝytkwnika lkalneg za pmcą apletu Knta uŝytkwników z Panelu sterwania pdejmwana jest decyzja jeg typie. Gdy d twrzenia knta uŝywana jest knsla Zarządzanie kmputerem, zstaje n autmatycznie przypisane d grupy UŜytkwnicy, c znacza, Ŝe psiada graniczenia. Typ knta wynika bezpśredni z jeg przynaleŝnści d grup uŝytkwników. Pdział ten prezentuje się następując: Knt z graniczeniami t knt, które naleŝy d grupy UŜytkwnicy i psiada następujące prawa: Zmiana brazu skjarzneg z kntem uŝytkwnika. Zmiana własneg hasła. Usuwanie własneg hasła. Standardwe knt uŝytkwnika nie naleŝy d grupy knt predefiniwanych, mŝna je utwrzyć wyłącznie krzystając z knsli Zarządzanie kmputerem. Knt standardwe musi naleŝeć d grupy UŜytkwnicy zaawanswani. Przyłączenie knta d tej grupy nie jest autmatyczne i musi wyknać je sba twrząca lub mdyfikująca knt. Prawa przypisane d standardweg knta t: Prawa, jakie psiada knt z graniczeniami. MŜliwść zmiany pdstawwych ustawień kmputera takich jak zmiana ustawień wyświetlania raz zarządzania energią. Administratr kmputera naleŝy d grupy Administratrzy i psiada pełne prawa zarządzania kmputerem, które bejmują: Prawa knta standardweg. Twrzenie, zmiana i usuwanie knt uŝytkwników. Zmiany w knfiguracji kmputera. Dstęp d wszystkich plików na kmputerze. Instalacja sprzętu i prgramwania.

2 Twrzenie lkalnych knt uŝytkwników Pierwsze lkalne knt uŝytkwnika pwstaje pdczas instalacji Windws XP i jest t knt Administratr, dla któreg uŝytkwnik w trakcie instalacji pdaje hasł. Następne knta mŝna utwrzyć zaraz p instalacji, kiedy wyświetlany kreatr prpnuje załŝenie knt dla uŝytkwników kmputera. Wszystkie knta utwrzne w ten spsób trzymują uprawnienia administratra kmputera raz puste hasł. Puste hasł raz maksymalne prawa, jakie trzymują knta sprawiają, iŝ nie jest t zalecana metda twrzenia knt uŝytkwników lkalnych. Jeśli jednak zstanie na wykrzystana, naleŝy mŝliwie szybk zmienić typ knt na knt z graniczeniami. Aby t zrbić, wyknaj następujące czynnści: 1. Załguj się na uŝytkwnika, który pzstanie administratrem kmputera. 2. W Panelu sterwania uruchm Knta uŝytkwników. 3. Kliknij Zmień inne knt. 4. Następnie kliknij knt, któreg typ chcesz zmienić. 5. Kliknij Zmień typ knta. 6. Wybierz pcję Ograniczne i kliknij przycisk Zmień typ knta. JeŜeli w systemie jest tyk jedn knt administratra kmputera, Windws XP blkuje mŝliwść zmiany jeg typu na knt z graniczeniami d mmentu utwrzenia inneg knta administracyjneg. Pdczas pracy w systemie Windws XP mŝliwe jest twrzenie nwych knt z wykrzystaniem trzech metd. Metdy te róŝnią się interfejsem uŝytkwnika raz mŝliwściami. Pierwszy spsób, zalecany dla pczątkujących uŝytkwników, plega n na wykrzystaniu apletu Knta uŝytkwników z Panelu sterwania.

3 Knta uŝytkwników Strna główna Aby utwrzyć knt uŝytkwnika, wyknaj następujące czynnści: 1. Otwórz Panel sterwania. 2. Uruchm aplet Knta uŝytkwników. 3. Kliknij Utwórz nwe knt. 4. Na klejnym ekranie wpisz nazwę twrzneg knta i kliknij Dalej. 5. Przeczytaj infrmacje dstępnych typach knt i wybierz dpwiednie dla twrzneg uŝytkwnika. Dla większści uŝytkwników kmputera zalecane jest knt Ograniczne. 6. Kliknij Utwórz knt. JeŜeli kmputer pracuje w dmenie, wygląd i spsób bsługi apletu Knta uŝytkwników jest inny. W knie Knta uŝytkwników na karcie UŜytkwnicy prezentwane są lkalne raz dmenwe knta uŝytkwników, które trzymały uprawnienie d krzystania z kmputera. Knta dmenwe są wyróŝnine inną ikną. Na rysunku pniŝej pkazane są trzy knta, dwa pierwsze t knta lkalne natmiast knt trzecie, któreg ikna przedstawia głwę na tle glbu t knt dmenwe. Nie naleŝy sugerwać się tym, Ŝe przy wszystkich kntach w klumnie Dmena widnieją wpisy. Dwa pierwsze wpisy t nazwa kmputera, w któreg lkalnej bazie knt SAM zstały utwrzne knta, trzeci wpis t właściwa nazwa dmeny, w której pracuje kmputer.

4 Wygląd kna Knta uŝytkwników, gdy kmputer pracuje w dmenie P wybraniu przycisku Ddaj administratr kmputera ma mŝliwść wskazania knt dmenwych, które będą miały dstęp d kmputera. Jeśli znana jest nazwa knta uŝytkwnika, któremu ma zstać nadane praw krzystania z kmputera, mŝna wpisać tę nazwę raz dmenę knta. Lub, jeŝeli nazwa uŝytkwnika jest nieznana, mŝna skrzystać z przycisku Przeglądaj w celu zlkalizwania uŝytkwnika w dmenie. Psługiwanie knem Wybierania biektów dmenwych zstał pisane dalej w tym rzdziale. P wskazaniu prawidłweg knta dmenweg naleŝy zdecydwać pzimie uprawnień, jakie zstanie mu nadane. MŜliwe wybry t: UŜytkwnik standardwy, UŜytkwnik z granicznym dstępem, Inny. Wybierając Inny naleŝy wybrać grupę uŝytkwników, d której będzie naleŝał knt dmenwe. Wykrzystując przycisk Usuń na karcie UŜytkwnicy mŝna usunąć knt. JeŜeli jest t knt lkalne, zstanie n usunięte z lkalnej bazy knt SAM, jeŝeli dmenwe, t nie zstanie usunięte z Active Directry, lecz tylk z listy knt dmenwych, które mgą krzystać z kmputera. Wybierając przycisk Właściwści administratr kmputera mŝe ustawić pzim dstępu, jaki będzie psiadał uŝytkwnik, wybierając dpwiednie pcje. Mdyfikując właściwści knta lkalneg ddatkw mŝna zmienić jeg nazwę, imię i nazwisk raz pis. Klejny spsób zakładania uŝytkwników lkalnych wykrzystuje knslę MMC (ang. Micrsft Management Cnsle). Zakładanie uŝytkwnika z wykrzystanie knsli MMC dbywa się identycznie niezaleŝnie d przynaleŝnści kmputera. Wyską funkcjnalnść knsli siągnięt dzięki zastswaniu mechanizmu ddawania Przystawek. Zasady krzystania z knsli MMC zstały pisane w dalszej części ksiąŝki. Aby załŝyć knt uŝytkwnika z wykrzystaniem knsli MMC: 1. Panelu sterwania twórz grupę Narzędzia administracyjne. 2. W knie Narzędzia administracyjne dwukrtnie kliknij na Zarządzanie kmputerem. Zstanie uruchmina knsla Zarządzanie kmputerem. Alternatywną metdą uruchamiania knsli Zarządzanie kmputerem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Mój kmputer w menu Start lub na pulpicie raz wybranie z menu pdręczneg Zarządzaj. JeŜeli pdczas pracy w dmenie w knie Knta uŝytkwników na karcie Zaawanswane klikniesz przycisk Zaawanswane, twrzy się knsla UŜytkwnicy i grupy lkalne, która zawiera przystawkę d bsługi knt

5 uŝytkwników identyczną z tą, która jest elementem knsli Zarządzanie kmputerem. 3. W lewej części kna tzw. drzewie knsli wybierz i rzwiń przystawkę UŜytkwnicy i grupy lkalne. 4. Kliknij na UŜytkwnicy, w kienku p prawej strnie tzw. knie szczegółów pjawi się lista knt uŝytkwników, jakie juŝ zstały utwrzne w Twim kmputerze. Lista uŝytkwników kmputera lkalneg 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste ple w knie szczegółów lub flder UŜytkwnicy w drzewie knsli. Pjawi się menu pdręczne. 6. W menu pdręcznym wybierz Nwy uŝytkwnik 7. W knie Nwy uŝytkwnik wypełnij dpwiednie pla: a. Nazwa uŝytkwnika unikalna nazwa knta uŝytkwnika uŝywana d jeg identyfikacji. Nie mŝe się pwtórzyć w brębie lkalnej bazy knt SAM. Nie mŝe zawierać następujących znaków: " / \ [ ] : ; =, + *? < >. Maksymalna długść wynsi 20 znaków. b. Pełna nazwa nazwa uŝytkwnika wyświetlana w knsli MMC. c. Opis miejsce na wpisane pisu uŝytkwnika lub knta. Ple t jest infrmacyjne. d. Hasł tutaj wpisz hasł dla knta.

6 e. Ptwierdź hasł wpisz hasł pnwnie w celu uniknięcia pmyłki. 8. Następnie sknfiguruj pcje knta, d których naleŝy: f. UŜytkwnik musi zmienić hasł przy następnym lgwaniu wymusza zmianę hasła pdczas pierwszeg lgwania. Włączenie tej pcji wyklucza dwie następne. g. UŜytkwnik nie mŝe zmienić hasła dbiera sbie krzystającej z knta mŝliwść zmiany hasła. h. Hasł nigdy nie wygasa nadpisuje ustawienie Maksymalny kres waŝnści hasła knfigurwane w Zasadach grupy. Określa, Ŝe hasł nigdy nie traci swjej waŝnści. i. Knt jest wyłączne wyłącza knt. Wyłączenie knta nie pwduje jeg usunięcia, gdy knt jest wyłączne nie mŝna g wykrzystać d lgwania. 9. Kliknij Utwórz. Ostatnim spsbem zakładania knt uŝytkwników jest wykrzystanie Wiersza pleceń (ang. Cmmand line). Ta metda jest szczególnie przydatna, kiedy musimy załŝyć kilka knt uŝytkwników na róŝnych kmputerach. W tym celu naleŝy napisać dpwiedni plik wsadwy twrzący knta. W pliku tym pwinna zstać wykrzystane plecenie net user, dzięki któremu mŝna zakładać knta. PniŜej prezentujemy składnię plecenia, które mŝna wykrzystać w pliku wsadwym lub bezpśredni w Wierszu pleceń. net user nazwa_knta hasl_knta_ /add PwyŜsze plecenie zakłada uŝytkwnika lkalneg nazwa_knta z hasłem: hasł_knta. Mdyfikwanie knt UŜytkwnik z uprawnieniami administratra, twrząc knta dla innych sób ma dstęp d zmiennej ilści parametrów knta. Ilść dstępnych parametrów jest zaleŝna d wybranej metdy twrzenia knt, lecz nawet, jeśli administratr wybierze metdę najbardziej zaawanswaną, czyli przystawkę UŜytkwnicy i grupy lkalne nie mŝe d razu ustawić wszystkich parametrów. Jest t dpier mŝliwe pdczas mdyfikacji ustawień knta. Aby mieć dstęp d wszystkich ustawień knta: 1. Załguj się na knt administratra kmputera. 2. Uruchm knslę Zarządzanie kmputerem. 3. W drzewie knsli rzwiń flder UŜytkwnicy i grupy lkalne. 4. Kliknij flder UŜytkwnicy.

7 5. Prawym przyciskiem kliknij knt, któreg ustawienia chcesz mdyfikwać, z menu pdręczneg wybierz Właściwści. 6. Na ekranie pjawi się kn Właściwści knta. Okn słuŝące d mdyfikacji ustawień knta uŝytkwnika 7. Zmień ustawienia i kliknij przycisk OK. Na karcie Ogólne kna Właściwści knta znajdują się te same parametry, które zstały pisane wcześniej w tym rzdziale w prcedurze twrzenia knta uŝytkwnika za pmcą knsli Zarządzanie kmputerem. Jedynym nwym parametrem jest Knt jest zablkwane, który nie jest włączany manualnie, lecz autmatycznie p kreślnej w ustawieniach bezpieczeństwa kmputera ilści nieudanych prób lgwania. JeŜeli knt zstanie zablkwane, tylk sba psiadająca uprawnienia administratra kmputera mŝe je dblkwać wyłączając pcję. Na karcie Człnek grupy znajduje się lista grup, d których naleŝy mdyfikwane knt. Aby ddać knt d nwej grupy: 1. Na karcie Człnek grupy kliknij przycisk Ddaj. 2. Jeśli znasz nazwę grupy, d której chcesz ddać knt, wpisz ją w ple tekstwe Wprwadź nazwy biektów d wybrania (przykłady) i kliknij Sprawdź nazwy. 3. JeŜeli wpisałeś pprawną nazwę grupy, tekst zstanie uzupełniny nazwę kmputera. Na przykład jeŝeli wpisałeś grupę Administratrzy, a Twój kmputer nazywa się WindwsXP, pwinien pjawić się następujący tekst: WindwsXP\Administratrzy

8 lub JeŜeli nie znasz nazwy grupy, wybierz przycisk Zaawanswane i kliknij Znajdź teraz. Zbaczysz listę wszystkich dstępnych grup. Zaznacz tą, która Cię interesuje i kliknij OK. 4. Zamknij kn, klikając przycisk OK. 5. Jeśli nie wprwadzasz innych mdyfikacji knta, kliknij OK, aby zamknąć Właściwści knta. Aby usunąć knt z grupy: 1. Na karcie Człnek grupy wybierz grupę, z której chcesz usunąć knt. 2. Kliknij Usuń. 3. Klikni OK, aby zamknąć kn Właściwści knta Ostatnia karta t Prfil, na której znajdują się parametry dtyczące lkalizacji prfilu uŝytkwnika, skryptu lgwania raz flderu macierzysteg. Prfil uŝytkwnika t zbiór ustawień śrdwiska pracy, d któreg zaliczamy ustawienia pulpitu, menu Start, ustawienia aplikacji, flder Mje dkumenty, pliki ckies. Dmyślnie prfile uŝytkwników Windws XP są przechwywane na partycji rzruchwej w flderze Dcuments and Settings, w którym kaŝdy uŝytkwnik chć raz zalgwany d kmputera, psiada swój flder nazwie zgdnej z nazwą uŝytkwnika. Są t prfile lkalne przechwywane lkalnie na stacji. Drugi rdzaj prfili t prfile wędrujące inaczej nazywane mbilnymi (ang. Raming User Prfile) najczęściej wykrzystywane pdczas pracy w dmenie, lecz nie tylk. Prfile mbilne są przechwywane w sieciwym udziale (udstępninym flderze), d któreg uŝytkwnik ma dstęp z kaŝdeg kmputera pracująceg w sieci, pdczas gdy prfil lkalny dstępny jest wyłącznie pdczas pracy na kmputerze, gdzie nastąpił pierwsze lgwanie uŝytkwnika i związane z tym utwrzenie prfilu, który pwstaje przy pierwszym lgwaniu. JeŜeli uŝytkwnik krzystający z prfilu lkalneg zmieni ustawienia zapisywane w prfilu na swim kmputerze, a następnie zalguje się d inneg kmputera, jeg ustawienia nie będą dstępne, aby mŝna był krzystać z tych samych ustawień prfilu przy wszystkich kmputerach w sieci, naleŝy krzystać z prfili mbilnych. Pdczas gdy uŝytkwnik lguje się d kmputera na knt, dla któreg zstał kreślny prfil mbilny, prfil ten jest ściągany przez sieć d kmputera lkalneg i wykrzystywany pdczas pracy. Gdy uŝytkwnik wylguje się z kmputera, wszelkie zmiany w ustawieniach zstaną zapisane w udstępninym flderze, gdzie

9 przechwywany jest prfil. Zarządzanie prfilami dbywa się za pmcą karty Zaawanswane kna Właściwści systemu wywływaneg przez dwukrtne kliknięcie ikny System w Panelu sterwania. Aby zarządzać prfilami, naleŝy kliknąć przycisk Ustawienia w plu Prfile uŝytkwnika. Okn Prfile UŜytkwnika W knie Prfile uŝytkwnika mŝna przeglądać listę istniejących prfili ich rzmiarów, typu raz czasu statniej mdyfikacji. W przypadku wybrania prfilu mbilneg mŝna zmienić jeg typ na lkalny. Aby t zrbić: 1. Wybierz prfil mbilny. 2. Kliknij przycisk Zmień typ. 3. W knie Zmienianie typu prfilu wybierz Prfil lkalny 4. Kliknij OK. Inne peracje, które mŝna wyknać t usunięcie prfilu raz kpiwanie d innej lkalizacji. Skrypt lgwania t plik wyknywalny najczęściej napisany w jednym z bsługiwanych języków skryptwych np. Visual Basic Script Editin lub plik wsadwy. Skrypt ten jest uruchamiany pdczas kaŝdeg lgwania uŝytkwnika, któremu zstał przypisany i mŝe słuŝyć d autmatyczneg przeprwadzania ddatkwej knfiguracji. Flder macierzysty t miejsce, gdzie uŝytkwnik przechwuje swje dane, mŝna g sknfigurwać jak ścieŝkę lkalną lub pdłączyć jak dysk sieciwy. Najczęściej

10 wykrzystywana jest druga mŝliwść, aby uŝytkwnik mógł krzystać ze swjeg flderu macierzysteg jak z dysku dstępneg np. z pzimu kna Mój kmputer. Karta Prfil kna Właściwści uŝytkwnika Aby zmienić ustawienia na karcie Prfil: 1. W knie Właściwści kliknij na kartę Prfil. 2. W plu ŚcieŜka prfilu wpisz ścieŝkę lkalną lub sieciwą ścieŝkę UNC (ang. Universal Naming Cnventin) d katalgu, w którym będzie przechwywany prfil uŝytkwnika. Przykład: c:\prfile\kt Filemn lub \\Serwer\Nazwa_udzialu\nazwa_uzytkwnika. JeŜeli nie istnieje katalg pdanej nazwie, zstanie n załŝny pdczas pierwszeg lgwania uŝytkwnika. Pdczas wpisywania lkalizacji sieciwej naleŝy się upewnić, czy nazwa serwera i nazwa udziału są prawidłwe. D udziału wszyscy uŝytkwnicy, których prfile będą w nim przechwywane pwinni mieć minimalne uprawnienie Zapis i wyknanie. Istnieje mŝliwść uŝywania zmiennej %username%, zamiast wpisywania nazwy uŝytkwnika, która mŝe być długa lub skmplikwana. P ptwierdzeniu peracji

11 przyciskiem OK lub Zastsuj zmienna zstanie autmatycznie zastąpina nazwą uŝytkwnika. Windws XP autmatycznie nadaje uprawnienie Pełna kntrla dla właściciela prfilu raz systemu. Ma t miejsce wyłącznie na partycji NTFS. 3. W plu Skrypt lgwania wpisz lkalizację skryptu, który ma być uruchamiany pdczas lgwania na knt. 4. W ple ŚcieŜka lkalna wpisz ścieŝkę d flderu na dysku lkalnym lub wybierz pcję Pdłącz, wskaŝ literę dysku, na jaką zstanie zamapwany flder macierzysty następnie pdaj ścieŝkę UNC d udziału sieciweg. Pdbnie jak w przypadku prfilu mŝna uŝywać zmiennej, %username%, która działa w ten sam spsób. Zmiana brazu skjarzneg z kntem KaŜde knt uŝytkwnika lkalneg na kmputerze pracującym w grupie rbczej psiada skjarzny ze sbą braz, który jest wyświetlany na ekranie lgwania raz w menu Start. Knt mŝe zstać skjarzne z brazem predefiniwanym lub dwlnym zdjęciem w jednym z rzpznawanych frmatów plików brazów. Aby zmienić braz dla Twjeg knta, kliknij na ten braz w menu Start, c spwduje twarcie kna słuŝąceg d zmiany brazów. Alternatywną metdą jest uruchmienie apletu Knta uŝytkwników, wybranie knta d zmiany brazu i kliknięcie pcji Zmień mój braz.

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty e-mail. Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo