PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH"

Transkrypt

1 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających sę o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach, jak do tych, które take śwadczene już otrzymują, ale chcą je oblczyć jeszcze raz, bo np.: znowu pracują albo odnalazły brakujące śwadectwa pracy / dokumenty potwerdzające zarobk, które pozwolą na korzystnejsze oblczene emerytury, podstawa wymaru ch śwadczena może być uzupełnona wynagrodzenam mnmalnym. O tym, kto ma prawo do emerytur ustalanych w myśl dotychczasowych zasad, mogą Państwo przeczytać w ulotce pt. Emerytury z FUS ustalane na dotychczasowych zasadach 1. Informacje zawarte w tej ulotce w częśc dotyczącej ustalana podstawy wymaru w chwl ubegana sę o emeryturę mogą być także przydatne dla osób, którym ZUS ustala emeryturę w tzw. sposób meszany, a węc częścowo na zreformowanych, a częścowo na dotychczasowych zasadach. Węcej nformacj na temat tej emerytury zawera ulotka pt. Nowa emerytura z Funduszu Ubezpeczeń Społecznych. Przed dalszą lekturą tej ulotk dobrze będze wedzeć, co oznaczają take termny jak: kwota bazowa, podstawa wymaru, część socjalna emerytury, wskaźnk wysokośc podstawy wymaru. Kwota bazowa to ustalana coroczne kwota stanowąca 100% przecętnego wynagrodzena z poprzednego roku kalendarzowego, pomnejszona o potrącone od ubezpeczonych składk na ubezpeczena społeczne. Kwota ta obowązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Ogłasza ją Prezes GUS. Przy jej udzale oblczana jest podstawa wymaru emerytury oraz tzw. część socjalna emerytury. 1 Ulotk są dostępne w wersj drukowanej w jednostkach ZUS oraz w wersj elektroncznej na strone Zakładu: w zakładce Poradnk, ulotk. PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 1

2 Na podstawę wymaru składają sę zarobk, ale tylko te, które stanową podstawę wymaru składk na ubezpeczene społeczne (przed 1999 r.) lub na ubezpeczena emerytalne rentowe (począwszy od 1 styczna 1999 r.), oraz kwoty, od których ne ma obowązku opłacana składek, a które jednak uwzględna sę przy ustalanu podstawy wymaru, m.n. kwoty zasłków (np. chorobowego czy opekuńczego), śwadczeń (np. wyrównawczego czy rehabltacyjnego), wynagrodzena za czas nezdolnośc do pracy, rekompensat penężnych z tytułu nepodwyższana płac w sferze budżetowej. Część socjalna emerytury to 24% kwoty bazowej przyjętej do oblczena wysokośc emerytury. Wskaźnk wysokośc podstawy wymaru to ustalona procentowo r e l a c j a s u m y zarobków nnych wypłat uwzględnanych przy oblczanu podstawy wymaru emerytury we wszystkch latach kalendarzowych, które też berze sę pod uwagę przy oblczanu tej podstawy, d o p r z e c ę t n e g o w y n a g r o d z e n a w danym roku kalendarzowym podzelona przez 10 lub 20 (w zależnośc od lczby lat, z jakej ustalana jest podstawa wymaru). Podstawę prawną ustalana prawa do emerytur ch wysokośc przyznawanych w myśl dotychczasowych zasad stanow ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń Społecznych 2, nazywana dalej ustawą emerytalną. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Jak ustala sę podstawę wymaru emerytury dla osoby neuprawnonej do żadnego śwadczena emerytalno-rentowego? r Zarobk z 10 kolejnych lat kalendarzowych Aby ustalć podstawę wymaru dla osoby, która w dnu ubegana sę o emeryturę ne jest uprawnona do renty z tytułu nezdolnośc do pracy, śwadczena przedemerytalnego czy wcześnejszej emerytury, berze sę pod uwagę zarobk uzyskane w cągu kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez ubezpeczonego z ostatnch 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośredno rok, w którym zgłoszono wnosek o emeryturę. Jeżel w którymkolwek roku z tych 10 kolejnych lat kalendarzowych wnoskodawca ne osągał zarobków przez cały rok lub jego część, to ne wyłącza sę tego roku. Przy ustalanu podstawy wymaru uwzględna sę faktyczną wysokość zarobków lub wysokość zerową. r Zarobk z 20 lat kalendarzowych Na wnosek ubezpeczonego można też ustalć podstawę wymaru emerytury od zarobków z 20 lat kalendarzowych dowolne wybranych z całego okresu podlegana ubezpeczenu, poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę. Ne ma żadnych ogranczeń czasowych co do wskazana zarobków z okresu 20 lat. Mogą to węc być zarobk uzyskane zarówno 10, jak 30 lat temu, ale te lata muszą przypadać w okrese poprzedzającym rok zgłoszena wnosku o emeryturę. 2 Tekst jednolty: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz z późn. zm. 2 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

3 Musce Państwo pamętać, aby w tych 20 latach wskazać wyłączne te, w których podlegalśce ubezpeczenu społecznemu (jeśl wskazujece lata przypadające przed 1999 r.) lub ubezpeczenom emerytalnemu rentowym (gdy lata te przypadają od 1999 r.). r Kedy przyjmuje sę mnmalne wynagrodzene pracownków, aby ustalć podstawę wymaru? Dla osób, które w okrese wskazywanym do ustalena podstawy wymaru śwadczena wykonywały pracę w ramach stosunku pracy, ale ne mogą udowodnć wysokośc uzyskwanego wynagrodzena, od 1 styczna 2009 r. ZUS przyjmuje za każdy rok, w którym była wykonywana ta praca, obowązujące wówczas mnmalne wynagrodzene pracownków. Możlwość uwzględnena mnmalnego wynagrodzena została wprowadzona ustawą z dna 4 wrześna 2008 r. o zmane ustawy o emeryturach rentach z FUS 3, która weszła w życe 1 styczna 2009 r. Ważne! Wysokość mnmalnego wynagrodzena przyjmuje sę wyłączne za okres, w którym wnoskodawca podlegał ubezpeczenu ubezpeczenom społecznym z tytułu zatrudnena w ramach stosunku pracy. Przy ustalanu mnmalnego wynagrodzena, które podlega uwzględnenu przy oblczanu podstawy wymaru, wynagrodzene to przyjmuje sę proporcjonalne do: wymaru czasu pracy oraz okresu pozostawana w ubezpeczenu pracownczym. Oznacza to, że jeżel pracownk wykonywał zatrudnene, np. w wymarze 2/3, 1/5 czy 1,5 etatu, ZUS uwzględn 2/3, 1/5 lub 1,5 mnmalnego wynagrodzena obowązującego w tym okrese, aby ustalć podstawę wymaru. ZUS ne uwzględn wysokośc mnmalnego wynagrodzena za okresy, w których pracownk ne otrzymywał wynagrodzena, np. przebywał na urlope bezpłatnym. Mnmalne wynagrodzene przyjmuje sę natomast za okresy poberana np. zasłków chorobowych czy też wynagrodzena za czas nezdolnośc do pracy. Ważne! Kwotę mnmalnego wynagrodzena organ rentowy przyjmuje z urzędu, węc zanteresowany ne mus składać wnosku w tej sprawe. Jak oblcza sę podstawę wymaru emerytury? W celu ustalena podstawy wymaru emerytury: oblcza sę sumę zarobków (tj. kwot stanowących podstawę wymaru składek) oraz kwot nestanowących podstawy wymaru składek, ale uwzględnanych przy ustalanu 3 Dz.U. z 2008 r. nr 192, poz PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 3

4 podstawy wymaru śwadczena (np. zasłków chorobowych), oddzelne dla każdego roku z wybranych przez ubezpeczonego lat kalendarzowych, oblcza sę stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przecętnego wynagrodzena, ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrąglenem do setnej częśc procentu, oblcza sę średną arytmetyczną tych procentów, która stanow wskaźnk wysokośc podstawy wymaru, wskaźnk wysokośc podstawy wymaru (po ogranczenu go do 250%) mnoży sę przez kwotę bazową. Zachęcamy do korzystana z kalkulatora emerytalnego dostępnego na strone nternetowej przy pomocy którego mogą Państwo sprawdzć, które zarobk są najkorzystnejsze. Nezależne od wynku tych oblczeń w organe rentowym wskazane jest przedłożyć wszystke dokumenty potwerdzające wysokość wynagrodzeń. ZUS ocen je (mogą one zawerać np. wpsy dotyczące składnków wynagrodzeń neuwzględnanych w podstawe wymaru emerytury) ustal podstawę wymaru emerytury zgodne z Państwa wnoskem. Jak ZUS oblczy wysokość emerytury? Wysokość emerytury to: 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy wymaru za każdy rok składkowy, z uwzględnenem pełnych mesęcy, po 0,7% podstawy wymaru za każdy rok neskładkowy, z uwzględnenem pełnych mesęcy. Do oblczena wysokośc emerytury, której podstawę oblczono od zarobków, przyjmuje sę kwotę bazową obowązującą w dnu przyznana śwadczena, tj.: w mesącu, w którym zgłoszono wnosek o emeryturę jeśl ubezpeczony przed tym mesącem lub najpóźnej w tym mesącu spełnł już wszystke warunk wymagane do jej przyznana, w mesącu, w którym zostały spełnone warunk wymagane do przyznana emerytury jeśl wnosek o jej przyznane został zgłoszony wcześnej, w okrese obowązywana poprzednej kwoty bazowej, w dnu, od którego powstało prawo do emerytury przyznawanej z urzędu. Jak sę ustala podstawę wymaru emerytury dla osób uprawnonych już wcześnej do renty z tytułu nezdolnośc do pracy? Osoby, które w dnu ubegana sę o emeryturę były uprawnone do renty z tytułu nezdolnośc do pracy (zwanej dalej rentą), do oblczena podstawy wymaru emerytury mogą wskazać: 4 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

5 1) zwaloryzowaną podstawę wymaru renty albo 2) zarobk z okresu: a) 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę lub b) dowolnych 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegana ubezpeczenu, przypadających przed rokem zgłoszena wnosku o emeryturę. Mogą to być: nne zarobk, tj. uzyskane w nnym okrese nż te, które przyjęto do oblczena podstawy wymaru renty, albo te same zarobk, jake zostały przyjęte do oblczena podstawy wymaru renty, jeśl można je przyjąć także do ustalena podstawy wymaru emerytury (tj. jeżel są to zarobk z okresu wskazanego w punkce 2). Jak ZUS zwaloryzuje podstawę wymaru renty? Jeżel podstawę wymaru emerytury stanow podstawa wymaru renty, podstawę tę przyjmuje sę w wysokośc uwzględnającej rewaloryzację wszystke waloryzacje od przyznana renty do przyznana emerytury. Przykład Jeżel podstawę wymaru emerytury przyznanej np. od czerwca 2013 r. stanow podstawa wymaru renty przyznanej w lpcu 2002 r., to oblczając tę podstawę ZUS uwzględnł waloryzacje: od 1 marca 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, r. Z takej możlwośc ustalena podstawy wymaru emerytury mogą skorzystać wyłączne osoby, które ubegając sę o to śwadczene są uprawnone do renty z tytułu nezdolnośc do pracy. Ne dotyczy ona tych osób, które wprawdze wcześnej mały prawo do renty, ale stracły je, bo np. odzyskały zdolność do pracy. Jak ZUS oblczy wysokość emerytury z podstawą wymaru taką jak przy rence? Każda emerytura (równeż ta, na którą przechodz sę po rence, do której ustalena przyjmuje sę podstawę wymaru renty) to suma: 24% kwoty bazowej, po 1,3% podstawy wymaru za każdy rok składkowy, z uwzględnenem pełnych mesęcy, PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 5

6 po 0,7% podstawy wymaru za każdy rok neskładkowy, z uwzględnenem pełnych mesęcy. Sposób oblczena wysokośc emerytury (a konkretne kwota bazowa, jaka zostane przyjęta do oblczena częśc socjalnej) będze zależeć od tego, czy przyszły emeryt przez co najmnej 30 mesęcy wykonywał jako rencsta pracę zarobkową podlegał z tego tytułu ubezpeczenu. Bez takego (udowodnonego) okresu ubezpeczena wysokość emerytury zostane oblczona od kwoty bazowej przyjętej do oblczena renty. Następne emerytura zostane odpowedno podwyższona z uwzględnenem wszystkch waloryzacj od dna przyznana renty do dna przyznana emerytury. Jeśl osoba ubegająca sę o emeryturę podlegała ubezpeczenu społecznemu lub ubezpeczenom emerytalnemu rentowym przez co najmnej 30 mesęcy po przyznanu renty, to: podstawa wymaru emerytury zostane oblczona od tej samej kwoty bazowej, od której oblczono rentę, a następne odpowedno zwaloryzowana, część socjalna emerytury (tzn. ten składnk emerytury, który stanow 24% kwoty bazowej) zostane oblczona jako 24% kwoty bazowej obowązującej w dnu przyznana tej emerytury, część emerytury zależna od podstawy wymaru okresów składkowych neskładkowych zostane oblczona od zwaloryzowanej podstawy wymaru renty. Kedy ZUS uwzględn przy ustalanu podstawy wymaru emerytury zarobk wskazane już do ustalena podstawy wymaru renty? Przyjęce do ustalena podstawy wymaru emerytury tych samych zarobków, jake przyjęto do oblczena podstawy wymaru renty, możlwe jest tylko wtedy, gdy zostały one uzyskane w okrese: kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z dwudzestoleca poprzedzającego rok, w którym zgłoszono wnosek o emeryturę, dowolne wybranych z całego okresu ubezpeczena 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę. ZUS ne ustal podstawy wymaru przy zastosowanu wskaźnka wysokośc podstawy wymaru od zarobków przyjętych do oblczena podstawy wymaru renty, jeżel: zostały wskazane z okresu krótszego nż 10 kolejnych lat kalendarzowych (dotyczy to wszystkch rent przyznanych przed 1 styczna 1999 r., kedy podstawa wymaru renty była ustalana z ostatnch 12 mesęcy lub kolejnych 24 mesęcy z ostatnch 12 lat zatrudnena, albo z okresu od 3 do 9 kolejnych lat kalendarzowych), zostały uzyskane w 10 kolejnych latach kalendarzowych, jednak przed dwudzestolecem poprzedzającym rok zgłoszena wnosku o emeryturę. 6 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

7 Kedy ZUS uwzględn przy ustalanu podstawy wymaru emerytury zarobk nne nż wskazane już do ustalena podstawy wymaru renty? Każdy rencsta przy ubeganu sę o emeryturę może wskazać zarobk nne nż te uwzględnane przy oblczanu podstawy wymaru renty. Podkreślamy, że mogą to być wyłączne zarobk uzyskane w okrese kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z dwudzestoleca poprzedzającego rok zgłoszena wnosku o emeryturę lub z dowolne wybranych 20 lat podlegana ubezpeczenom społecznym, równeż w tym przypadku poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę. Od jakej kwoty bazowej ZUS oblczy emeryturę, do której ustalena wskazano zarobk? Wysokość emerytury oraz podstawę jej wymaru, do której ustalena zostały wskazane zarobk (te same co do renty lub uzyskane w nnym okrese o le mogą być przyjęte do ustalena podstawy wymaru emerytury), oblcza sę przy zastosowanu kwoty bazowej obowązującej w dnu przyznana emerytury. Jest to węc kwota bazowa obowązująca: w mesącu, w którym został zgłoszony wnosek o emeryturę, albo w mesącu, w którym zostały spełnone wszystke warunk wymagane do przyznana emerytury, jeżel wnosek został zgłoszony przed ch spełnenem. Jak ZUS oblczy podstawę wymaru emerytury dla osoby uprawnonej do śwadczena przedemerytalnego? Osoby, które przed przejścem na emeryturę poberały śwadczene przedemerytalne przyznane na podstawe przepsów o zatrudnenu przecwdzałanu bezrobocu, do ustalena podstawy wymaru emerytury mogą wskazać: zwaloryzowaną podstawę wymaru emerytury oblczonej w celu ustalena wysokośc śwadczena przedemerytalnego albo zarobk uzyskane w okrese 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę lub z dowolne wybranych 20 lat poprzedzających rok zgłoszena wnosku o emeryturę, przy czym mogą to być: nne zarobk nż uwzględnone przy oblczanu podstawy wymaru emerytury oblczonej w celu ustalena wysokośc śwadczena przedemerytalnego albo PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 7

8 te same zarobk, które przyjęto do oblczena podstawy wymaru emerytury oblczonej w celu ustalena wysokośc śwadczena przedemerytalnego, o le mogą być przyjęte do ustalena podstawy wymaru emerytury. Obowązują tu węc take same zasady jak w przypadku ustalana emerytury dla osoby wcześnej uprawnonej do renty z tytułu nezdolnośc do pracy. Jak ZUS oblczy emeryturę przyznawaną z urzędu zamast renty z tytułu nezdolnośc do pracy? Osobom urodzonym przed 1 styczna 1949 r., uprawnonym do renty z tytułu częścowej lub całkowtej nezdolnośc do pracy poberającym tę rentę, organ rentowy przyznaje z urzędu emeryturę w mejsce poberanej renty. Emerytura ta jest przyznawana z chwlą osągnęca powszechnego weku emerytalnego ustalanego ndywdualne dla każdego ubezpeczonego w zależnośc od jego daty urodzena. Przy ustalanu podstawy wymaru emerytury stosuje sę wszystke przedstawone powyżej zasady. Oznacza to węc, że na podstawe dokumentów zgromadzonych w aktach rentowych podstawę wymaru ustala sę, uwzględnając: 1) zwaloryzowaną podstawę wymaru renty, 2) te same zarobk, które wskazano do oblczena podstawy wymaru renty, o le zostały uzyskane w okrese 10 kolejnych wybranych z dwudzestoleca poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest emerytura z urzędu, lub z 20 lat podlegana ubezpeczenom, 3) zarobk z okresu 10 czy 20 lat, nnych nż wskazano w punkce 2. W perwszym przypadku wysokość emerytury jest oblczana od tej samej kwoty bazowej, jaką ostatno przyjęto do oblczena renty. Jeżel jednak po przyznanu renty śwadczenoborca przez 30 mesęcy podlegał ubezpeczenu społecznemu lub ubezpeczenom emerytalnemu rentowym, część socjalną emerytury oblcza sę jako 24% kwoty bazowej obowązującej w dnu, od którego przysługuje emerytura przyznawana z urzędu. Od kwoty bazowej obowązującej w dnu, od którego przysługuje ta emerytura, oblczana jest jej wysokość w przypadku, gdy do ustalena podstawy wymaru zostaną przyjęte zarobk wskazane w punkce 2 lub 3. Nezależne od tego, w jak sposób zostane ustalona podstawa wymaru śwadczena, wysokość emerytury ne może być nższa od wysokośc dotychczas poberanej renty. Jak ZUS oblczy wysokość emerytury przyznawanej osobe uprawnonej już do wcześnejszej emerytury? Osoby, które spełnają warunk do kolejnej emerytury, a są już uprawnone do takego śwadczena, mogą zgłosć wnosek o przyznane emerytury z nnego tytułu. Dotyczy to osób uprawnonych do wcześnejszej emerytury (np. wcześnejszej emerytury pracown- 8 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

9 czej, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze czy emerytury przyznanej w zwązku z poberanem renty z tytułu nezdolnośc do pracy spowodowanej wypadkem przy pracy lub chorobą zawodową td.), które ukończyły powszechny wek emerytalny. Podstawę wymaru kolejnej emerytury może stanowć wyłączne podstawa wymaru emerytury przyznanej wcześnej, natomast część socjalna oblczana jest: od tej samej kwoty bazowej, którą ostatno przyjęto do oblczena wcześnejszej emerytury, lub od kwoty bazowej obowązującej w dnu przyznana kolejnej emerytury, jeżel po przyznanu emerytury wcześnejszej ubezpeczony podlegał ubezpeczenu społecznemu lub ubezpeczenom emerytalnemu rentowym przez co najmnej 30 mesęcy. II. PRZELICZENIE PODSTAWY WYMIARU EMERYTURY Ustawa emerytalna przewduje możlwość przelczena emerytury z uwzględnenem zarobków uzyskanych zarówno przed jej przyznanem (jeśl emeryt uzyska dokumentację potwerdzającą wyższe zarobk nż wskazane do oblczena emerytury), jak po jej przyznanu (jeśl emeryt pracował po przejścu na emeryturę osągał korzystne zarobk). Przelczene podstawy wymaru emerytury od zarobków uzyskanych przed jej przyznanem Emeryc, którzy wskazal już do ustalena podstawy wymaru zarobk, a późnej np. uzyskal dokumentację o wyższych zarobkach uzyskanych w nnym okrese, mogą w każdej chwl zgłosć wnosek o ponowne oblczene emerytury od podstawy wymaru uwzględnającej te korzystnejsze zarobk (art. 111 ustawy emerytalnej). Warunkem tego przelczena jest: wskazane zarobków uzyskanych w cągu 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnch 20 lat poprzedzających bezpośredno rok, w którym zgłoszono wnosek o emeryturę lub wnosek o przelczene podstawy jej wymaru, albo z dowolne wybranych 20 lat podlegana ubezpeczenom społecznym poprzedzających rok zgłoszena wnosku o to przelczene, wskaźnk wysokośc podstawy wymaru mus być wyższy nż poprzedno ustalony. Emerytura zostane ponowne oblczona przy zastosowanu tej samej kwoty bazowej. Możlwość przelczena podstawy wymaru z uwzględnenem zarobków uzyskanych przed przyznanem emerytury mają także osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1999 r., a podstawa wymaru emerytury została ustalona z okresu krótszego nż 10 kolejnych lat kalendarzowych, np. z 3 lat wybranych z 12 lat poprzedzających rok PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 9

10 zgłoszena wnosku o emeryturę. Osoby te mogą zgłosć wnosek o ponowne ustalene podstawy wymaru z tej samej lczby lat kalendarzowych wybranych z tego samego okresu co ostatno, np. z nnych 3 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z tych samych 12 lat. Za okresy pozostawana w stosunku pracy, za które śwadczenoborca ne może przedłożyć dokumentów potwerdzających wysokość uzyskanego wynagrodzena, ZUS przyjme mnmalne wynagrodzene pracownków obowązujące w okrese wykonywana tej pracy. Przelczene podstawy wymaru w trybe art. 111 ustawy emerytalnej następuje od mesąca zgłoszena wnosku. Przelczene podstawy wymaru emerytury od zarobków uzyskanych po jej przyznanu C z Państwa, którzy pracowal po przejścu na emeryturę uzyskwal dobre zarobk, mogą zgłosć wnosek o przelczene podstawy wymaru z ch uwzględnenem (art. 110 ustawy emerytalnej). Do przelczena podstawy wymaru należy wskazać zarobk (uzyskane w całośc lub w częśc po przyznanu emerytury) z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnch 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zgłoszono wnosek o przelczene, lub z dowolne wybranych 20 lat kalendarzowych ubezpeczena. ZUS dokona przelczena, jeżel wskaźnk wysokośc podstawy wymaru będze wyższy od ustalonego poprzedno. Wysokość emerytury oraz podstawa jej wymaru zostane oblczona od kwoty bazowej obowązującej w dnu zgłoszena wnosku o przelczene. Emeryc, którzy w ogóle ne poberal emerytury wskutek zaweszena prawa (np. osągal zarobk przekraczające 130% przecętnego wynagrodzena), ne muszą wykazywać wyższych zarobków do przelczena. Mogą węc wskazać zarobk nższe uzyskane, w całośc lub w częśc, po przyznanu emerytury, bo w takm przypadku ne wymaga sę, aby nowo ustalony wskaźnk wysokośc podstawy wymaru emerytury był wyższy od ostatno oblczonego. W takm przypadku ZUS równeż oblczy emeryturę od kwoty bazowej obowązującej w dnu zgłoszena wnosku o przelczene podstawy wymaru emerytury. Jeżel w wynku ponownego oblczena emerytura będze nższa, śwadczene to przysługuje w dotychczasowej wysokośc. ZUS przelczy także podstawę wymaru nawet jeżel wskaźnk jej wysokośc jest nższy lub równy poprzednemu temu emerytow, który do nowego ustalena wskaże zarobk wyłączne z okresu po przyznanu emerytury pod warunkem, że wskaźnk wysokośc podstawy wymaru wynese co najmnej 130%. Równeż w tym przypadku ZUS przyjmuje do przelczena kwotę bazową obowązującą w dnu zgłoszena wnosku o przelczene. 10 PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

11 Za okresy pozostawana w stosunku pracy, za które śwadczenoborca ne może przedłożyć dokumentów potwerdzających wysokość uzyskanego wynagrodzena, ZUS uwzględn mnmalne wynagrodzene pracownków obowązujące w okrese wykonywana tej pracy. Przelczene podstawy wymaru w trybe art. 110 ustawy emerytalnej następuje od mesąca zgłoszena wnosku. III. PRZELICZENIE PODSTAWY WYMIARU EMERYTURY Z UWZGLĘDNIENIEM WYNAGRODZEŃ MINIMALNYCH Osoby, którym do oblczena ostatno ustalonej podstawy wymaru emerytury przyznanej przed 1 styczna 2009 r. uwzględnono wynagrodzene zerowe, mogą zgłosć wnosek o przelczene podstawy wymaru śwadczena z uwzględnenem mnmalnego wynagrodzena. ZUS przelczy podstawę wymaru wysokość emerytury w przypadku, gdy wynagrodzena zerowe zostały przyjęte za okres, w którym ubezpeczony pozostawał w stosunku pracy, a ne mał możlwośc udowodnena wysokośc osąganych zarobków. Przelczene podstawy wymaru następuje na wnosek osoby zanteresowanej. Emerytura w przelczonej wysokośc przysługuje: od 1 styczna 2009 r. jeżel wnosek o przelczene został zgłoszony przed 1 styczna 2010 r., od perwszego dna mesąca, w którym zgłoszono wnosek o przelczene jeżel zgłoszono go po 31 grudna 2009 r. Ważne! Przelcza sę podstawę wymaru emerytury lub renty ostatno przyjętej do oblczena śwadczena. W przypadku zgłoszena wnosku o ponowne ustalene podstawy wymaru z uwzględnenem mnmalnego wynagrodzena ZUS przelczy podstawę wymaru, od której oblczona jest przyznana emerytura. ZUS mus wydać decyzję w sprawe przelczena emerytury z uwzględnenem wynagrodzeń mnmalnych w cągu 60 dn od dna wyjaśnena ostatnej okolcznośc nezbędnej do wydana decyzj. Zakończene Jeśl po zapoznanu sę z tą ulotką uznają Państwo, że możlwe jest uzyskane emerytury w wyższej wysokośc, należy zgłosć wnosek w oddzale lub nspektorace ZUS, który wypłaca Państwu emeryturę. PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH 11

12 We wnosku prosmy wskazać, o co sę Państwo ubegają (można przy tym skorzystać ze specjalne opracowanych druków, które są dostępne w każdej jednostce ZUS). Może też okazać sę, że będą potrzebne dokumenty, które wcześnej ne zostały złożone w ZUS, a teraz są koneczne do ponownego oblczena emerytury, np. zaśwadczene o zatrudnenu zarobkach (formularz ZUS Rp-7), legtymacja ubezpeczenowa, śwadectwo pracy lub zaśwadczene płatnka składek potwerdzające przebyte okresy ubezpeczena. Przedłożene kompletnego wnosku jeśl to możlwe precyzyjne wskazane, czego on dotyczy, pozwol unknąć postępowana wyjaśnającego znaczne przyspeszy załatwane sprawy. Warszawa, maj 2013 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych (Departament Śwadczeń Emerytalno-Rentowych) Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Skład: Polgrafa ZUS w Warszawe. Zam. nr 1172/13 Druk: Wydz. Polgr. ZUS w Słupsku. Nakł egz. Zam. nr 412/13

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R.

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Od dna 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych dokonuje podwyższena

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Do art. 26 ust. 5 i 6 ustawy emerytalnej Do ustawy emerytalnej

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Zasady ustalania wysokości starej emerytury z ZUS...strona 3 Uwzględnienie wynagrodzenia minimalnego zamiast zerowego...strona 10 Doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych...strona

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Podstawy prawne koordynacj Z dnem 1 marca 2010 r. weszła w życe umowa

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty z tytułu nezdolnośc do pracy oraz zasady ustalana jej wysokośc określa ustawa z

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił: t 60 lat dla kobiet, t 65 lat dla mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

Co to jest kapitał początkowy

Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy Spis treści Co to jest kapitał początkowy..................................... 3 Dla kogo ustalamy kapitał początkowy............................. 3 Jakie dokumenty powinieneś złożyć................................

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KANADĄ Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Symbole emerytury wcześniejszej

Symbole emerytury wcześniejszej Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) Ustawa z 11.5.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad To nie żadna tajemnica. Każdy emeryt, którego świadczenie obliczono na starych zasadach (z uwzględnieniem zarobków, stażu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 maja 2003 r. III UZP 2/03

Uchwała z dnia 7 maja 2003 r. III UZP 2/03 Uchwała z dnia 7 maja 2003 r. III UZP 2/03 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN Krystyna Bednarczyk, Roman Kuczyński. Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KANADĄ Do kogo skerowana jest ulotka? Kerujemy tę ulotkę do tych z Państwa,

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę 2010-09-24 To nie żadna tajemnica. Każdy emeryt, jeśli spełnia określone przepisami warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego świadczenia i dostawać więcej.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r.

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Od 1 marca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy w ramach waloryzacji wypłacane emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 zobowiązały

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1954) wprowadziła zasadę,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTA RODZINNA Warunki nabywania prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS EMERYTURY Z FUS CO TO JEST EMERYTURA? Art. 67 ust. 1. Konstytucji RP. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz.800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Spis treści Czym jest okresowa emerytura kapitałowa... 3 Kiedy możesz uzyskać okresową emeryturę kapitałową... 3 Jak ustalamy wysokość

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Emerytury i renty w 2008 roku. Pytania i odpowiedzi. jak są ustalane po zmianach. Poradnik dla każdego. Mechanizm marcowego wzrostu

Prawo i Życie. Emerytury i renty w 2008 roku. Pytania i odpowiedzi. jak są ustalane po zmianach. Poradnik dla każdego. Mechanizm marcowego wzrostu Prawo i Życie Poradnik dla każdego Emerytury i renty w 2008 roku jak są ustalane po zmianach nr 53 (2175) www.gazetaprawna.pl A Dział I Waloryzacja świadczeń Mechanizm marcowego wzrostu Tegoroczna, marcowa

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo