7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera"

Transkrypt

1 Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n ( x ) 0; Km } h ( x ) C (7) Tw 7 (Kuhna - Tuckera) Jeśl w punkce regularnym X o funkca F(x) osąga mnmum lokalne, to w punkce tym stneą mnożnk λˆ, spełnaące następuące warunk F( ) + m h ( ) ˆ λ 0 (7) h ( ) 0 (7) ( ˆ λ ) ( ) 0 (74) h ˆ λ 0 (75) gdze: K m ; Kn W zapse wektorowo-macerzowym, wykorzystuąc funkcę Lagarnge a oraz przy oznaczenu ogranczeń ako wektora: h ( x) 0, otrzymuemy następuące sformułowane warunków Kuhna-Tuckera: xl(, ˆ) λ 0 L(, ˆ) λ 0 λ T ( ˆ) λ h( ) 0 ˆ λ 0 Wykład VII -9-

2 Wocech Grega, Metody Optymalzac Uzasadnene warunków Kuhna-Tuckera Def7 Warunek ogranczaący h ( x) 0 est aktywny w punkce dopuszczalnym, eśl ( ) 0 Gdy spełnone est h ( ) < 0 - warunek nazywamy neaktywnym Zatem w danym punkce dopuszczalnym ze zboru ogranczeń zadana (7) można wydzelć podzbór ogranczeń aktywnych, scharakteryzowany przez zbory ndeksów Oznaczene: Α ( ) zbór ndeksów ogranczeń aktywnych, tzn Α ( ) { : h ( ) 0 } Dla uzasadnena warunków Kuhna-Tuckera zostaną rozważone trzy przypadk - wszystke dla przykładu sformułowanego w przestrzen R (n, m dla zadana 7) Funkca Lagrange a (6) dla takego przykładu est w postac: L F( x) + λ h ( x) Załóżmy, że w punkce optymalnym mnożnk Lagrange a stneą rozważmy trzy przypadk: A, B, C W każdym z nch zbadamy zachowane sę warunków Lagrange a w punkce optymalnym: L(, ˆ) λ h ( ) ˆ F x + λ 0, (76) sprawdzaąc, w ak sposób należy e uzupełnć, aby uwzględnć ogranczena (7) h Przypadek A Brak ogranczeń aktywnych W punkce rozwązana (Rys 7) otrzymuemy): ( F ( x)) ˆ 0 oraz h ( ) 0 ; h ( ) 0 ; h ( ) 0, czyl Α (x ˆ) Warunek Lagrange a (76) będze spełnony, gdy: ˆ λ ˆ λ ˆ λ 0, wtedy: F( x) 0 x x ˆ < < < Wykład VII -9-

3 Wocech Grega, Metody Optymalzac Rys 7 Przypadek A: brak ogranczeń aktywnych Przypadek B Jedno ogranczene aktywne Rys 7 Przypadek B: poedyncze ogranczene aktywne W punkce rozwązana (Rys 7): h ( ) 0 ; h ( ) 0 ; h ( ) 0, czyl Α( x ˆ) { } < < W otoczenu, zadane B est równoznaczne z poszukwanem mn F ( x) przy ogranczenu h ( x) 0, co na podstawe warunku Lagrange a dae warunek koneczny optymalnośc: ˆF λ ˆh A zatem, warunek Lagrange a (76) est spełnony, gdy ˆ λ > 0, ˆ λ ˆ λ 0 x x Wykład VII -94-

4 Wocech Grega, Metody Optymalzac Dodatn znak mnożnka Lagrange a wynka z kerunku wektora h : dla ogranczena w postac h ( ) 0 est on skerowany na zewnątrz hperpowerzchn h ( ) 0, zatem mus być λ 0 dla zachowana F λ h > Przypadek C Dwa ogranczena aktywne Aktywne są ogranczena (Rys7): h ( ) 0 ; h ( ) 0; h ( ) 0, Α( x ˆ) {, } Warunek Lagrange a dla ogranczeń równoścowych est w postac: < h ( ) ˆ h F x + ˆ λ + λ co est spełnane przez (76), gdy: ˆ λ > 0, ˆ λ > 0, ˆ λ 0 (patrz uwaga dotycząca znaku mnożnka dla przypadku B) 0 Rys 7 Przypadek B: dwa ogranczene aktywne Podsumowuąc trzy przypadk (A, B, C) można stwerdzć, że: 0 λ 0 dla,, o Gdy ogranczene ne est aktywne ( h ( ) < 0 ), to zawsze ˆ λ 0 o gdy λ > 0, to zawsze ( ) 0 h Wykład VII -95-

5 Wocech Grega, Metody Optymalzac 4 o W szczególnym przypadku, gdy ogranczene est aktywne h ( ) 0, to może być ˆ λ 0 (gdy mnmum bezwarunkowe pokrye sę z warunkowym, patrz Rys 74) Rys74 Przypadek szczególny: rozwązana zadań z ogranczenam bez ogranczeń sę pokrywaą o, o, 4 o będą uwzględnone, gdy warunk Lagrange a uzupełnmy warunkem: lub ˆ λ ( ) 0, h ˆ L λ 0,,, λ Warunek ten nos nazwę warunku komplementarnośc Ostateczne węc dla rozważanego przykładu warunk optymalnośc wynkaące bezpośredno z metody Lagarnge a są w postac: L, ˆ λ Są węc one dentyczne z warunkam (7)-(75) 0, L 0, ˆ L λ 0 λ λ ˆ λ 0,,, Warto także zwrócć uwagę, że warunk koneczne optymalnośc dla zadań z ogranczenam równoścowym sformułowane w rozdzale 6 są szczególnym przypadkem warunków Kuhna-Tuckera Jedyna różnca polega na tym, że mnożnk Lagrange a mogą przymować wartośc uemne, a warunek komplementarnośc est tożsamoścą, nezależną od wartośc λ, a zatem może być pomnęty Wykład VII -96-

6 Wocech Grega, Metody Optymalzac Istnene mnożnków Lagrange a, czyl tzw regularność punktu rozwązana gwarantuą nam warunk regularnośc 7 Warunk regularnośc Jest to problem analogczny ak dla ogranczeń równoścowych (patrz rozdzał 6): należy sformułować krytera gwarantuące stnene mnożnków Lagrange a w punkce rozwązana W punkce rozwązana: ˆ λ ; ( h ) ( F ) A( ) n F R Mamy węc n równań o J newadomych, gdze: J lczba ogranczeń aktywnych w punkce ; J m h J ] x ˆ Macerze [ h K zbudowana z gradentów ogranczeń aktywnych mus meć odpowedn rząd, co gwarantue lnową nezależność tych wektorów Gdy rząd te macerzy wynos J to rozwązane λˆ est ednoznaczne Warunek ten sformułowal Facco Mc Cormck War7: Punkt est regularny, eśl stneące w nm gradenty ogranczeń aktywnych są lnowo nezależne Rys 75 lustrue sytuace, kedy warunek ten ne est spełnony Rys 75 Rozwązane ne est punktem regularnym Geometryczne oznacza to, że gradent funkc celu w punkce rozwązana może być reprezentowany przez lnową kombnacę gradentów ogranczeń aktywnych Inne warunk regularnośc: Wykład VII -97-

7 Wocech Grega, Metody Optymalzac War7 (Karlna): Jeżel funkce h (x) są lnowe, to każdy punkt x X o est regularny + + War7 (Slatera): Jeżel funkce h (x) są wypukłe, oraz stnee punkt x : h ( x ) < 0 m punkt x X 0 est regularny, to każdy Jeśl problem optymalzac spełna warunk regularnośc, oznacza to, że wszystke rozwązana są wykrywalne poprze rozwązane układu równań (7) (75) Poedyncze ogranczene est zawsze regularne Badane warunków Kuhna Tuckera sprowadza sę do rozwązana równań generowanych przez warunk komplementarnośc, to est ˆ λ ( ) 0 Na przykład, eśl mamy m ogranczeń nerównoścowych, to wtedy musmy przebadać h m przypadków Przykład 7 Znaleźć mnmum funkc (rys76): przy ogranczenu: x Rozwązane: Funkca Lagrange a est w postac: Warunk K-T są w postac: Do rozważena są dwa przypadk: mn( x x ), L( x, λ ) ( x x ) + λ( x ) x x + λ (x) 0, Ogranczene neaktywne: λ 0 ( x ) 0, lub x, λ 0, λ ( x ) 0 Wykład VII -98-

8 Wocech Grega, Metody Optymalzac Ogranczene aktywne: λ 0 ( x ) 0 Dla perwszego przypadku otrzymuemy: x x 0 co dae rozwązana: x lub x 0 Dla drugego przypadku mamy: x ˆ wtedy ˆ 5 λ, x ˆ wtedy ˆ λ (ne spełnony warunek λ 0) 5 A zatem rozwązanam są pary: ( 0,0), (, ), (,0) Problem neregularnośc ne występue F(x) - x - Rys 76 Funkca celu do przykładu 7 Przykład 7 (do samodzelnego rozwązana) Sprawdzć warunk regularnośc dla problemu max x ( x ) + ( x ) 0 -( x ) + ( x ) 0 w punkce rozwązana (,) Wykład VII -99-

9 Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Warunek koneczny dostateczny Kuhna-Tuckera Każdy punkt regularny będący rozwązanem zadana (7) spełna warunk Kuhna-Tuckera, ale ne każde spełnaące warunk mus być szukanym mnmum zadana (7) Tw 7 Jeśl dla zadana (7) są spełnone w punkce warunk Kuhna-Tuckera, a funkce h (x), Km oraz funkca F(x) są wypukłe, to est rozwązanem 7 Interpretaca geometryczna warunków Kuhna-Tuckera Def7 Kerunek d est dopuszczalny w punkce dla zboru ogranczeń aktywnych Α ( ), gdy: h ( x ˆ + τ d) 0 Α( ), τ [ 0, σ ] ; σ > 0 Rozwaąc w szereg Taylora w otoczenu otrzymuemy: Dla dostateczne małego τ otrzymuemy: h ( + τd) h ( ) + τ h ( ), d + O( τ ) 0 h ( ), d 0 dla A( ) Sektor (stożek) kerunków dopuszczalnych w punkce defnuemy ako: D { d : h ( ), d 0} ; Α( ) Def7 Kerunek d est w punkce kerunkem spadku, gdy: F ( ), d < 0 Sektor (stożek) kerunków spadku w punkce defnuemy ako D { d : F ( ), d < 0} Wykorzystuąc defnce 7 7 można określć sektor (stożek) kerunków poprawy ako D D { : h ( ), d 0 ; F ( ), d < 0} D D d Wykład VII -00-

10 Wocech Grega, Metody Optymalzac Lemat Farkasa (rys77) Nech będze dany w R n zbór wektorów { b, a, I} Nerówność b, x 0 zachodz dla każdego n x R, spełnaącego x 0 a,, wtedy tylko wtedy, gdy stneą λ 0 ; I, take: b + λ a I 0 Rys 77 Ilustraca lematu Farkasa Zastosowane lematu Farkasa dla warunków Kuhna-Tuckera est bezpośredne Podstawamy: b F(), a h () Α( ) Gdy spełnone są warunk K-T, czyl stneą λ 0, to uzyskuemy: Α ( h ( ) F ( ) λ ) Wnosek 7: W punkce spełnaącym warunk K-T, wektor F( ) można przedstawć w postac neuemne kombnac lnowe gradentów ogranczeń aktywnych Wnosek 7: W punkce spełnaącym warunk Kuhna-Tuckera stożek kerunków poprawy est zborem pustym (rys78) co oznacza, że D (Rys 76) n d R, D : F( ), d 0, : h ( ), d 0 D Wykład VII -0-

11 Wocech Grega, Metody Optymalzac Rys 78 Interpretaca geometryczna warunków Kuhna-Tuckera 74 Przypadek ogranczeń równoścowych nerównoścowych Dla zboru dopuszczalnego zdefnowanego ako warunk (7)-(74) przymuą postać X 0 g( x ) : F ( ) + { x : h( x ) 0, g( x ) 0} R m n R p, ˆ h ( ) λ + h( x ) : vˆ R n R k k k p h ( ) 0, g k ( ) 0, ( ˆ λ ) ( ) 0, h ˆ λ 0, m, g k ( ) 0 gdze: K m ; k p, Kn Łatwo stwerdzć, że ogranczene równoścowe dopuszczaą uemną wartość mnożnka Lagrange a Brak ogranczeń nerównoścowych (czyl m0 ) czyn zbędnym warunek komplementarnośc, który w tym Wykład VII -0-

12 Wocech Grega, Metody Optymalzac przypadku est tożsamoścą (nezależny od wartośc λ ) Równeż w przypadku ogranczeń równoścowych mus być ednak spełnony warunek regularnośc Warunk dostateczne otrzymue sę przy założenach dentycznych ak w Tw7 (wypukłość) Bardze ogólne warunk dostateczne (gdy są spełnone w punkce warunk koneczne Kuhna-Tuckera) formułue sę ako: d T F ( ) ˆ + h ( ) + vˆ g ( ) d > 0 A( ) p λ k k, k przy ogranczena doboru kerunku d w postac: T ( h ( )) d 0, A( ), T ( gk ( )) d 0, k p Warunek ten sprowadza sę do zapewnena lokalne wypukłośc funkc Lagrange a 75 Aspekty numeryczne Rozwązane układów równań nerównośc Lagrange a, K-T, czy też wykorzystane akekolwek metody gradentowe wymaga zastosowana procedur numerycznego różnczkowana g g F( ) + λ 0 0 Gradent odpowedno regularne funkc F oblczmy według przyblżone formuły F ( ) ( x ) F( x + ε e ) F( x ), (77) ε gdze,, n, est -tym wersorem, ε 0 est dostateczne małym odchylenem > podczas gdy dokładna wartość wynos: F F( x + ε e ) F( x ( x ) ) + ε δ ε, (78) gdze: L δ ε ε, L > 0, Wykład VII -0-

13 Wocech Grega, Metody Optymalzac co wynka z rozwnęca w szereg Taylora Wylczene gradentu wymaga zatem oblczena wartośc funkc w punkce x dodatkowo wartośc odchylonych w n punktach, w sume w n+ punktach Powyższe wyrażene sugerue, że właścwym wyborem parametru ε est przyęce ego ak namnesze wartośc Ne est to prawdą, eśl weźme sę pod uwagę skończoną precyzę oblczeń numerycznych Wększość oblczeń est wykonywana w podwóne precyz (64 bty): t e d, gdze część ułamkowa est zakodowana przez cąg zero-edynkowy d,d dt t Welkość est nazywana zaokrąglenem ednostkowym oznaczana przedzału [ ] L, U t u Każda lczba rzeczywsta z, gdze L U są odpowedno górną dolną grancą e, może zostać aproksymowana ze względną dokładnoścą : fl( x ) x( + ), u Dla oblczeń w podwóne precyz typowe 5 u 0 Gdy wykonywane są operace na lczbach zmennoprzecnkowych, wynk est też zapsywany ako zmennoprzecnkowy z określonym błędem Gdy zastosuemy powyższe oszacowana dla zależnośc (77) otrzymamy: compf ( x ) F( x ) F( x ) compf( x ) F( x ) F( x ) F( x )u L u, compf( x + ε e ) F( x + ε e ) L u f f gdze L est oszacowanem F ( x ) w obszarze w którym wylczamy gradent f Gdy wykorzystamy te oszacowana w zależnośc (77) (78), otrzymamy oszacowane błędu przyblżena składnków gradentu w postac: z mnmum dla ε 4 f L ul f ε + ε L u, co często w numerycznych procedurach optymalzac est zastępowane przez: L Wykład VII -04-

14 Wocech Grega, Metody Optymalzac ε u Analogczne szacowane zastosowane dla tzw schematu centralnego: dae oszacowane optymalnego kroku F ( x ) F( x + ε e / ε u ) F( x ε e ), ε Wykład VII -05-

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Wariacje na temat Zasady Banacha

Wariacje na temat Zasady Banacha Jest to rozszerzony zapis odczytu wygłoszonego na XLI Szkole Matematyki Poglądowej, Matematyczne obrazki, sierpień 2008. Stefan Banach, Kraków, 1919 r., źródło [3]. Wariacje na temat Zasady Banacha Jarosław

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym.

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym. 24 2.2. Generacja sygnału w lcznku scynylacyjnym. Proces generacj sygnału elekrycznego w lcznku scynylacyjnym dokonuje sę w jego drugm w porządku opologcznym podzespole funkcjonalnym, jak sanow foopowelacz.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy

Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Konstrukcja spójnego obrazu stanu globalnego algorytmy Plan wykładu Celem wykładu jest przedstawienie niektórych algorytmów służących do konstrukcji obrazu spójnego stanu globalnego. Wykład obejmie przedstawienie

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo