PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM"

Transkrypt

1 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM

2 Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa A Zachwania w rganizacji PK, E Zarządzanie strategiczne E Eknmiczne aspekty zarządzania PK, E Statystyka w biznesie A 9 6. Kierwanie zespłem A Etyka w biznesie PK 9 Semestr II Rachunkwść zarządcza PK, E 36 2 Zarządzanie prcesami i jakścią PK Zarządzanie finanswe PK, E Zarządzanie marketingwe PK, E 27 5 Metdlgia prjektu dyplmweg A 9 Semestr III Systemy infrmacyjne biznesu PK Zarządzanie zasbami ludzkimi PK, E Zarządzanie prjektem E Biznes glbalny PK, E Pdstawy prawa gspdarczeg PK, E Elementy prawa międzynardweg PK 9 Semestr IV Gra strategiczna A Przywództw i zarządzanie zmianą A Przedmit d wybru Zaawanswane zarządzanie finanswe* A Przedmit d wybru Psychlgiczne aspekty zarządzania* A Przedmit d wybru Negcjacje w biznesie* A Przedmit d wybru Przedmit fakultatywny* A Prjekty dyplmwe knsultacje A 18 RAZEM 585 Obszary tematyczne: Legenda: Psychlgia biznesu A - aktywnść E - egzamin Rachunkwść i Finanse PG - prjekt grupwy Otczenie biznesu PK - praca kntrlna Strategia zarządzania Prcesy i prjekty * - w wybranych dwóch przedmitach udział bwiązkwy, w pzstałych dwóch udział dbrwlny. 1

3 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 1. Zintegrwana symulacyjna gra bizneswa Otczenie biznesu Pgłębienie zrzumienia istty zarządzania przedsiębirstwem raz ważnści prcesów integracji zachdzących między jeg bszarami funkcjnalnymi, ukierunkwanymi na sprawne siąganie załżnych celów Nabycie umiejętnści analizwania, planwania i kntrli, jak działań naturalnych i niezbędnych w prcesie zarządzania przedsiębirstwem na szczeblu Zarządu raz Strategicznych Jednstek Biznesu - SBJ Przyspieszenie prcesu zdbywania dświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębirstwem w parciu infrmacje finanswe Umżliwienie sprawdzenia umiejętnści menedżerskich pprzez zespłwe działanie w cyklu: decyzje - wyniki - decyzje 1 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z wykrzystaniem kmputerwej symulacyjnej gry decyzyjnej. 1. Symulacyjna firma cena pzycji knkurencyjnej Analiza sytuacji rynkwej firmy Ocena kndycji finanswej firmy w kntekście jej mżliwści działania na rynku Identyfikacja szans i zagrżeń występujących w jej tczeniu 2. Planwanie, wdrażanie i kntrla strategii zarządzania firmą Frmułwanie misji raz kreślanie celów strategicznych Wybór i realizacja przyjętej strategii Integracja zarządzania finansami z działalnścią peracyjną Planwanie zysku raz przepływów gtówkwych 3. Ocena efektywnści działań firmy a mżliwści jej dalszeg rzwju Ocena efektywnści działań rynkwych firmy Interpretacja sprawzdań finanswych będących źródłem infrmacji działalnści firmy Sprawnść działań lgistycznych a wynik finanswy Racjnalizacja ksztów bieżącej działalnści Zarządzanie ryzykiem a analiza płacalnści Kntrla i krygwanie planu strategiczneg w zależnści d uzyskanych wyników rynkwych i finanswych Weryfikacja udsknalnej strategii na symulacyjnym rynku Analiza trzymanych wyników rynkwych i finanswych 4. Ocena kńcwej pzycji firmy na rynku raz jej kndycji finanswej Analiza przyczyn sukcesów raz niepwdzeń Sprządzenie raprtu kńcweg Prezentacja raprtu kńcweg 2

4 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 2. Zarządzanie strategiczne Strategia zarządzania Pdniesienie świadmści wpływu zarządzania strategiczneg na kierunek działalnści i rzwju przedsiębirstwa 1 Przedstawienie zarządzania strategiczneg jak dynamiczneg, ciągłeg prcesu Rzwinięcie praktycznej wiedzy metdach i narzędziach planwania strategiczneg raz umiejętnści ich stswania w przedsiębirstwie Zwiększenie skutecznści działania pdczas wdrażania strategii przedsiębirstwa Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztatu w parciu interaktywne prezentacje, analizę przypadków, pracę zespłwą, dyskusje i prezentacje. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów branży i Firmy. Prwadzący sesję kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu dpracwania szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. Zapznanie się przed sesją z wymaganymi i rekmendwanymi materiałami umżliwia uczestnikm pełne pznanie i wykrzystanie zarówn klasycznych jak i najnwszych kncepcji, metd i narzędzi zarządzania strategiczneg. 1. Kncepcje i elementy zarządzania strategiczneg: Strategia, wizja, misja, bszary i kierunki strategiczne Statyczne i dynamiczne pdejście d strategii strategia jak prces Pzimy planwania strategiczneg 2. Analiza tczenia: Makrtczenie Analiza branży Planwanie scenariuszwe 3. Przewaga knkurencyjna: Strategie knkurencyjne Zasby i kmpetencje Zrównważny rzwój i strategia knkurencyjna 4. Opcje strategiczne: Rzwój działalnści Strategiczne innwacje 5. Wdrażanie strategii Strategiczne przywództw: łączenie i synchrnizwanie działań Realizacja strategii w praktyce Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 3

5 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 3. Zachwania w rganizacji Wzbgacenie praktycznej wiedzy dtyczącej uwarunkwań pracy ludzi w rganizacji 1 Pznanie wpływu zmiennych sbwściwych na spsób funkcjnwania pracwnika w firmie Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Pznanie technik zarządzania knfliktem w rganizacji Wzmcnienie kmpetencji kmunikacyjnych Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje zachwań rejestrwane i dtwarzane w systemie audiwizualnym. Przykłady, ćwiczenia, case y, tematy dyskusji dnszą się d realiów Firmy. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Osbwść pracwnika a efektywnść działania w śrdwisku pracy: Typlgie sbwści przydatne w praktyce menedżerskiej Diagnza czynników sbwściwych niezbędnych w realizacji celów firmy Inteligencja IQ versus inteligencja emcjnalna EQ 2. Percepcja skąd birą się różnice w pstrzeganiu zjawisk gspdarczych: Psychlgiczna natura percepcji zjawisk Wpływ zmiennych sbwściwych na spstrzeganie Źródła i metdy minimalizacji błędów pznawczych 3. Uczenie się prces wzmacniania knkurencyjnści rynkwej: Prces uczenia się w świetle terii psychlgicznych C t jest rganizacja ucząca się Metdy wsparcia prcesu uczenia się pracwników 4. Znaczenie efektywnej kmunikacji w pracy zawdwej: Przebieg prces kmunikacji Kmunikacja werbalna i niewerbalna Zaawanswane techniki kmunikacji interpersnalnej Kmunikacja w nwczesnej rganizacji 5. Psychlgiczne aspekty knfliktu Opór pracwników przed zmianą i knfliktem Istta i przyczyny knfliktów w rganizacji Pzimy knfliktów w rganizacji Spsby rzwiązywania knfliktów 6. Wprwadzenie d prblematyki mtywacji Mdele mtywacji przydatne w praktyce menedżerskiej Rla mtywacji finanswej i pzafinanswej Techniki wspierające mtywację pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Strategia zarządzania 4

6 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 4. Eknmiczne aspekty zarządzania Otczenie biznesu Dstarczenie wiedzy na temat zachwania się pszczególnych uczestników rynku i ich knsekwencji dla jednstek indywidualnych i całej gspdarki 1 Dstarczenie wiedzy na temat relacji ppytu i pdaży i ich wpływu na ceny, ilści dóbr, zachwanie knsumenta i prducenta Wyjaśnienie zachwań przedsiębirstw, umiejętnść pdejmwania decyzji w długim i krótkim kresie Pdejmwanie decyzji i zachwanie przedsiębirstwa w różnych warunkach knkurencji rynkwej Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, ćwiczenia z wykrzystaniem metd aktywizujących, rzwiązywanie zadań i analiza przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Ppyt, pdaż, rynek Wprwadzenie, elementy mikreknmii, przedmit analizy mikreknmicznej i jej praktyczne wykrzystanie Gspdarka rynkwa, rynek, mechanizm rynkwy Ppyta wielkść ppytu, praw ppytu, determinanty zmian ppytu Pdaż a wielkść pdaży, praw pdaży, determinanty pdaży Równwaga rynkwa 2. Elastycznść ppytu i pdaży Elastycznść cenwa ppytu i pdaży Determinanty elastycznści cenwej ppytu i pdaży Elastycznść dchdwa ppytu Determinanty elastycznści dchdwej ppytu Klasyfikacja dóbr: nrmalne, niższeg rzędu/ substytucyjne, kmplementarne 3. Teria zachwania knsumenta Użytecznść całkwita i krańcwa Pjęcie i rdzaje krzywych bjętnści Linia budżetwa i punkt równwagi knsumenta Efekt substytucyjny i dchdwy zmiany ceny dbra 4. Teria zachwania prducenta Eknmiczne uwarunkwania decyzji przedsiębirstwa analiza gólna, kszt krańcwy i utarg krańcwy Kszty całkwite i przeciętne w długim kresie (krzyści skali) Kszty w krótkim kresie, praw malejących przychdów Decyzje w długim i krótkim kresie 5. Struktury rynku Cechy knkurencji dsknałej Mnpl Oligpl Knkurencja mnplistyczna 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 5

7 Prgram Metdy Prgram studiów MBA Pznanie technik zbierania danych w prcesach bizneswych Pznanie pdstawwych metd statystycznych mających zastswanie 1 w prcesach Opanwanie technik bliczeniwych w prgramie Excel Opanwanie metd statystycznej analizy prównawczej w prcesach 5. Statystyka w biznesie Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki aktywneg uczestnictwa. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, bliczenia, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwa terminlgia statystyczna 2. Sfery zastswania statystyki w biznesie 3. Analiza kształty rzkładu zmiennych prcesu Szeregi statystyczne Kncepcja rzkładu empiryczneg prcesu Symetria i asymetria rzkładów zmiennych prcesu Wizualna cena rzkładu zmiennej prcesu 4. Obliczanie i analiza parametrów płżenia w rzkładach zmiennych prcesu Średnia arytmetyczna; zasadnść i zakres stswania, graniczenia Percentyle; bliczanie i wartść pznawcza w rzkładach zmiennych prcesu Graficzna prezentacja parametrów płżenia w rzkładzie zmiennej prcesu 5. Obliczanie i analiza parametrów zmiennści w prcesach Pjecie i znaczenie zmiennści w prcesach Źródła zmiennści w prcesach Graficzna prezentacja zmiennści; wykres scylacyjny, histgram Parametry zmiennści; bszar zmiennści, różnica międzykwartylwa, różnica międzypercentylwa, dchylenie standardwe, współczynnik zmiennści 6. Wstęp d prbabilistyki Pjecie prawdpdbieństwa i zmiennej lswej Rzkłady zmiennej lswej Rzkład nrmalny i jeg praktyczne zastswanie w analizie prceswej 7. Wniskwanie statystyczne w analizie prcesu Lswanie próbek lswych; schematy lswania, ustalanie minimalnej liczebnści próby, techniki lswania Szacwanie średniej na pdstawie wyników próby Praktyczne wykrzystanie testwania hiptez statystycznych; test jednej średniej, test dwóch średnich, test jednej wariancji, test dwóch wariancji, test nrmalnści rzkładu 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej Rachunkwść i Finanse 6

8 Prgram Metdy Prgram studiów MBA Pznanie zasad budwania i cech efektywneg zespłu Wzmcnienie technik usprawniających kmunikację w zesple 1 Analiza ról, jakie mgę pełnić w zesple Pznanie słabści i pułapek działań zespłwych Rle i kmpetencje lidera zespłu 6. Kierwanie zespłem Psychlgia biznesu Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje mderwane, testy psychlgiczne, symulacje, praca z kamerą. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kluczwe cechy efektywneg zespłu Cechy różnicujące zespół d grupy lub zbirwiska Cechy sprawneg zespłu: cel, kd kmunikacyjny, plan działania Dbór i pdział ról grupwych zgdny z predyspzycjami sbistymi Optymalna wielkść i struktura zespłu w zależnści d zadania 2. Prces rzwju zespłu Etapy rzwju zespłu Działania przełżneg wpływające na skutecznść zespłu na różnych etapach jeg rzwju Wsparcie prcesów rzwju w zesple 3. Zarządzanie strukturą zespłu Elementy dbru struktury zespłu i jeg człnków w aspekcie merytrycznym, spłecznym i psychlgicznym, Zarządzanie dynamiką zespłu w ujęciu indywidualnych stylów pracy w zesple Pdejmwanie decyzji zespłwych 4. Kmunikacja w efektywnym zesple: Techniki skuteczne w kmunikacji zespłwej Bariery w kmunikacji zespłwej i spsby ich unikania Knflikt jak szansa na wzrst efektywnści kmunikacji w zesple 5. Słabści i pułapki działań zespłwych: Dyfuzja dpwiedzialnści i efekt gapwicza Syndrm myślenia grupweg Wpływ becnści innych na jakść i ilść wyknywanych zadań Knfrmizm i wpływ spłeczny 6. Działania przywódcze w zesple Rla lidera zespłu i jeg wpływ na rzwój pracwników, Metdy wzmacniania zaangażwania w działania w kntekście siągania celów Praktyczne zasady umiejętneg stawiania celów Wykrzystanie siły zespłu dla mtywacji pracwników 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 7

9 Prgram Metdy Prgram studiów MBA Refleksja etyczna nad życiem gspdarczym Analiza pstaw i zachwań pdmitów gspdarujących w dbie szybkich 1 cywilizacyjnych przemian. Dstarczenie narzędzi etycznych pzwalających działać skuteczniej zgdnie z zasadami Spłecznej Odpwiedzialnści Biznesu 7. Etyka w biznesie Otczenie biznesu Zajęcia mają charakter twarty, analizwane są sytuacje i zdarzenia gspdarcze, w których uwidaczniają się knflikty i dylematy mralne. Prwadzący kntaktuje się ze skazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Etyczny wymiar gspdarwania. Zakres i cel etyki biznesu Geneza etyki biznesu Dbra kulturwe świat wartści człwieka Natura działań gspdarczych. Cel definiujący biznes 2. Wlnść wybru i dpwiedzialnść Wybry i ich graniczenia Rdzaje i pzimy dpwiedzialnści Knflikt wartści. Wartści eknmiczne a wartści mralne 3. Praca i jej etyczny wymiar Przedsiębirstw pdmit mralny Ets pracy Przywództw etyczne Wewnętrzny system ujawniania nadużyć Spsby rzwiązywania prblemów mralnych 4. Spłeczna dpwiedzialnść biznesu Pdstawwe mdele spłecznej dpwiedzialnści biznesu Własnść i jej etyczny wymiar Odpwiedzialnść wbec interesariuszy 5. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 8

10 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 1. Rachunkwść zarządcza Rachunkwść i Finanse Przedstawienie pdstawwych zasad funkcjnwania rachunkwści zarządczej Nabycie umiejętnści analizwania wyników przedsiębirstwa na różnych 2 pzimach szczegółwści Nabycie umiejętnści efektywneg zarządzania ksztami Nabycie umiejętnści pdejmwania świadmych decyzji ksztwych Prezentacja zagadnień przez prwadząceg Warsztaty analiza matematyczna wybranych prblemów Prezentacje, przez studentów, narzędzi rachunkwści zarządczej, na pdstawie ich dświadczeń zawdwych Dyskusje i analizy z udziałem całej grupy uczestników Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Wstęp rachunkwść zarządcza Pdstawwe cele i zasady rachunkwści zarządczej Rachunkwść zarządcza a zarządzanie wartścią firmy Rachunkwść zarządcza a rachunkwść finanswa 2. Kszty Kszty definicja, pdział Metdy rzliczania i analizy ksztów 3. Klasyczna analiza prgu rentwnści (BEP) Kncepcja punktu krytyczneg (break even pint), analiza prgu rentwnści Specyfika działalnści a struktura ksztów 4. Metdy zarządzania ksztami Rachunek ksztów pełnych i rachunek ksztów zmiennych. Metda ksztów dcelwych Rachunek ksztów ABC (Activity Based Csting) i TD ABC (Time Driven Activity Based Csting) Kszty nrmatywne wyznaczanie i analiza Zarządzanie ksztami prcesów i prjektów Budżetwanie Wykrzystanie Balanced Screcard (BSC) jak narzędzia rachunkwści zarządczej 5. Zarządzanie efektywnścią Frmuły ustalania cen dla różnych mdeli rachunku ksztów Dlne granice cen i plityka cenwa przedsiębirstwa Symulacje wyniku finansweg w relacji: wlumen - cena kszty (C-V-P) Analiza relacji pmiędzy ksztami, wlumenem i wynikiem (zyskiem)(relacja C-V-P) 6. Rachunkwść zarządcza pdstawwe prblemy funkcjnwania Umiejscwienie rachunkwści zarządczej w strukturze przedsiębirstwa Pdstawwe prblemy Rachunkwść zarządcza, a inne systemy funkcjnujące w przedsiębirstwie 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 9

11 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 2. Zarządzanie prcesami i jakścią Prcesy i prjekty Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania prcesami bizneswymi Opanwanie techniki rganizacji prjektów, twrzenia lub reinżynierii prcesów bizneswych Pznanie metd analizy danych prcesu biznesweg Pznanie metd usprawniania prcesów bizneswych Pznanie istty i uwarunkwań zarządzania jakścią Uświadmienie znaczenia kultury jakści w firmie Pznanie dstępnych systemów zarządzania jakścią Opanwanie technik narzędziwych z diagnzwania i dsknalenia jakści 2 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w grupach, dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja prcesu Relacja między celami, zasbami i efektywnścią rganizacji gspdarczej Definicja prcesu Kategrie prcesów Funkcjnwanie prcesów w rganizacji funkcjnalnej 2. Zarządzanie prcesem bizneswym (BPM) Pjęcie prcesu biznesweg Istta BPM; definicja BPM, geneza BPM, krzyści z BPM Aspekty zarządzania prcesem bizneswym Organizacyjne uwarunkwania funkcjnwania BPM 3. Organizwanie prjektu BPM Twrzenie zespłu prcesweg Twrzenie zespłu prjektu BPM Mapa drgwa dla prjektu BPM 4. Organizacja pracy w prjekcie BPM Frmułwanie misji prcesu Mapwanie prcesu Ustalanie wymagań dla prcesu Ustalanie mierników i spsbów mierzenia w prcesie Twrzenie systemu kntrli i mnitrwania w prcesie Przygtwanie planu zbierania danych 5. Metdy usprawniania prcesów Organizacja grup usprawnieniwych Kaizen Lean Organizacja prjektów DMAIC 10

12 Prgram Prgram studiów MBA 6. Kncepcja jakści Definicje jakści Rzwój jakści Aspekty jakści 7. TQM Geneza TQM Zasady funkcjnwania TQM Dziesięć punktów Deminga 8. ISO Geneza i rzwój ISO ISO zasad jakści w ISO Prces certyfikacji ISO 9. Japńskie systemy jakści Kanban Kaizen 10. Lean Six Sigma Filzfia Six Sigma i Lean Aspekty rganizacyjne Lean Six Sigma Prjekty DMAIC i DFLSS-DMADV 11. Narzędzia jakści Drzew ptrzeb klienta QFD Schemat Ishikawy Technika 5 Whys Wykres Paret 12. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 11

13 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 3. Zarządzanie finanswe Pznanie pdstawwych technik ceny prjektów inwestycyjnych Nabycie umiejętnści wykrzystania arkuszy kalkulacyjnych w rzwiązywaniu prblemów dtyczących ceny prjektów inwestycyjnych Finanse 2 Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu z udziałem studentów; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w parach i grupach z zastswaniem narzędzi infrmatycznych (arkusz kalkulacyjny), dyskusje. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe dkumenty finanswe (bilans, rachunek wyniku, cash flw) Analiza wskaźnikwa cena efektywnści działań firmy Zarządzanie gtówką, aktywami i zyskiem Zarządzanie kapitałem pracującym Przygtwanie planów finanswych 2. Budżetwanie Twrzenie prgnz cash flw Plan zysku i plan przepływów gtówki Budżety elastyczne i warunkwe Zarządzanie gtówką 3. Kszty i zarządzanie ksztami Źródła i rdzaje ksztów Ustalanie cen w krótkim i długim hryzncie czasu, marża pkrycia 4. Ocena efektywnści inwestycji Wartść pieniądza w czasie Metdy ceny prjektów inwestycyjnych Narzędzia analizy strategicznej 5. Źródła finanswania Rynki kapitałwe Prdukty i usługi ferwane przez banki Alternatywne źródła kapitału, leasing 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 12

14 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 4. Zarządzanie marketingwe Otczenie biznesu Zapznanie uczestników z kncepcjami i pjęciami z zakresu zarządzania marketingweg 2 Zwiększenie prklienckiej rientacji uczestników prgramu Zapznanie się z metdlgią dchdzenia d kluczwych decyzji marketingwych Pznanie i przećwiczenie wybranych technik zakresu marketing - mix Zajęcia mają frmę warsztatwą przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej. Pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć t: prezentacjeinteraktywne, dyskusje mderwane, analiza case studies, zadania zespłwe i indywidualne. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Kncepcja i pdstawwe pjęcia zarządzania marketingweg Marketing jak prces budwania wartści Orientacja na klienta Zarządzanie marketingwe 2. System infrmacja rynkwej i badania marketingwe Zakres infrmacji marketingwej Techniki badań marketingwych Wykrzystanie badań w decyzjach zarządczych 3. Planwanie marketingwe Prces planwania marketingweg Segmentacja rynku, wybór rynku dcelweg i pzycjnwanie i strategie marketingwe Plan marketingwy 4. Krewanie wartści dla klienta Marketingwe rzumienie prduktu / usługi Kluczwe decyzje w zarządzaniu prduktem Budwa marki jak kluczwy prces marketingwy Kluczwe decyzje w zarządzaniu marką 5. Kmunikacja marketingwa Analizy kmunikacyjne Planwanie kmunikacji marketingwej Narzędzia kmunikacji marketingwej 6. Zarządzanie cenami i sprzedażą Strategie cenwe Taktyczne decyzje cenwe Elementy zarządzania sprzedażą 7. Zarządzanie relacjami z klientem Zadwlenie i ljalnść klientów Warunki skuteczneg budwania długfalwych relacji z klientami Działania wzmacniające ljalnść klientów 8. Kntrla działalnści marketingwej Narzędzia kntrli skutecznści i efektywnści działalnści marketingwej Wybrane wskaźniki wykrzystywane w kntrli marketingwej Interpretacja wskaźników i pdejmwanie decyzji 9. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 13

15 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 1. Systemy infrmacyjne biznesu Przedstawienie najnwszych trendów w biznesie elektrnicznym i marketingu internetwym 3 Prezentacja najciekawszych rzwiązań internetwych i infrmatycznych wspmagających wyszukiwanie infrmacji raz pracę grupwą Uświadmienie mżliwści i rli we współczesnej rganizacji systemów klasy Business Intelligence raz Custmer Relatinship Management Wprwadzenie w zagadnienia zarządzania dużymi prjektami infrmatycznymi (klasy ERP) raz strategii infrmatyzacji Prcesy i prjekty Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: interaktywne wykłady, dyskusje mderwane, studia przypadków. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Biznes elektrniczny i marketing internetwy Mdele e-biznesu Systemy spłecznściwe i ptencjał ich wykrzystania w biznesie 2. Wyszukiwanie infrmacji w sieci i narzędzia wspmagające pracę grupwą Zaawanswane funkcje wyszukiwarki Ggle Alternatywne wyszukiwarki raz źródła wiedzy Systemy pracy grupwej Ggle: kalendarze, dkumenty, frmularze, witryny 3. Techniki i strategie marketingu internetweg Mdele płat Efektywnść Marketing w wyszukiwarkach (Ggle AdWrds) Mnitring kampanii (Ggle Analytics) 4. Najlepsze i najgrsze praktyki prjektwania strn internetwych Pdstawy analizy funkcjnalnej Przegląd najciekawszych witryn www Warsztat: analiza przykładwej strny firmwej 5. Systemy BI raz CRM Business Intelligence prezentacja mżliwści Systemy CRM (Custmer Relatinship Management) 6. Strategie infrmatyzacji, systemy klasy ERP Strategie infrmatyzacji w dużych rganizacjach Systemy klasy ERP: a. Obszary funkcyjne b. Metdyki i narzędzia wspmagające zarządzanie prjektami c. Zarządzanie ryzykiem we wdrżeniach systemów klasy ERP Trendy: clud cmputing, SOA (Service Oriented Architecture) 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 14

16 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 2. Zarządzanie zasbami ludzkimi Psychlgia biznesu Pznanie pełneg prcesu zarządzania zasbami ludzkimi Nabycie umiejętnści niezbędnych d realizwania strategii persnalnej firmy Zajęcia prwadzne są metdami wykładwymi raz metdami aktywneg uczestnictwa (studia przypadków, ćwiczenia, rzwiązywanie prblemów i testów). Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów Zarządzanie zasbami ludzkimi: Integracja prcesów zarządzania zasbami ludzkimi z prcesami bizneswymi Kształtwanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi w parciu cele firmy Wdrażanie strategii zarządzania zasbami ludzkimi 2. Kultura rganizacyjna: Charakterystyka kultury rganizacyjnej Prfile kultur rganizacyjnych Ocenianie kultury rganizacyjnej Działania ukierunkwane na zmianę kultury i pstaw pracwników 3. Zarządzanie kmpetencjami pracwników: Istta kmpetencyjneg pdejścia d zarządzania ludźmi Definiwanie kmpetencji Kmpetencyjne pisy stanwisk pracy Metdy pmiaru i ceniania kmpetencji pracwników Wykrzystanie wyników ceny kmpetencji d zarządzania ludźmi Zagrżenia w zarządzaniu kmpetencjami i spsby ich eliminwania 5. Zarządzanie ludźmi w prcesie zmian: Przygtwywanie zmian - aspekt prawny, eknmiczny, rganizacyjny, spłeczny Audyt persnalny Identyfikacja bszarów niedpaswania zasbów ludzkich d strategii rganizacji Restrukturyzacja zatrudnienia - planwanie ilściwych raz jakściwych zmian Planwanie i wdrażanie działań słnwych 6. Ocenianie i wynagradzanie pracwników: Etapy prjektwania i wdrażania systemów cen kreswych Metdy dbru kryteriów ceny Prcedura i narzędzia ceniania Główne zagrżenia we wdrażaniu i funkcjnwaniu systemów cen Etapy prjektwania i wdrażania systemów wynagradzania Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkwania strategii i plityki wynagradzania Kształtwanie stałych i zmiennych składników wynagradzania Analiza rynku wynagrdzeń 7. Rzwój pracwników: Planwanie rzwju kadry menedżerskiej i specjalistów Zarządzanie talentami Szklenia analiza ptrzeb Frmy realizacji i spsby ceny efektywnści szkleń Pzaszkleniwe frmy rzwju, ścieżki karier Zarządzanie wiedzą 8. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 15

17 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 3. Zarządzanie prjektem Prcesy i prjekty Zrzumienie wpływu systemu i standardów zarządzania prjektami na usprawnienie realizacji prjektów 3 Przedstawienie prcesów w ramach cyklu życia prjektu Pznanie i nabycie praktycznych umiejętnści stswania metd, technik i narzędzi zarządzania prjektami Zrzumienie rli kluczwych dkumentów prjektwych Upwszechnienie metdyki zarządzania prjektami stswanymi Zajęcia mają frmę aktywneg warsztatu przy wykrzystaniu techniki partycypacyjnej; pdstawwe narzędzia stswane pdczas zajęć: wykłady interaktywne, praca w zespłach prjektwych, dyskusje mderwane. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. System zarządzania prjektami w firmie Główne bszary systemu zarządzania prjektami w firmie Wdrżenie systemu zarządzania prjektami w firmie Przykład wdrżneg systemu zarządzania prjektami 2. Inicjwanie Prjektu Różnice w inicjwaniu prjektu wewnętrzneg i zewnętrzneg Karta Prjektu jak dkument inicjujący prjekt Kick-ff meeting 3. Planwanie Prjektu Prces planwania prjektu Narzędzia planistyczne (m.in. WBS, metda ścieżki krytycznej, analiza ryzyka) Streszczenie Planu Prjektu jak dkument zatwierdzający plan prjektu 4. Realizacja i Kntrla Prjektu Narzędzia kntrli prjektu MS Prject narzędzie infrmatyczne Wprwadzanie zmian d prjektu 5. Zamknięcie Prjektu Spsby pdsumwania prjektu i wyciągnięcia wnisków Raprt Kńcwy jak dkument kńczący prjekt Archiwizacja prjektu i celebrwanie sukcesu 6. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 16

18 Prgram Metdy Prgram studiów MBA Pznanie głównych trendów i aktrów glbalnych Zdefiniwanie elementów knkurencyjnści firm na glbalnym rynku 3 Identyfikacja strategii glbalnych krpracji i firm niszwych Omówienie znaczenia fuzji i przejęć Identyfikacja kmpetencji glbalnych własnej firmy Wpływ zjawisk na rynku glbalnym na rynek firmy 4. Biznes glbalny Strategia zarządzania Zajęcia w frmie interaktywneg warsztatu z częścią wykładwą, pracami zespłwymi, studiami przypadków, mderwaną dyskusją. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Trendy w glbalnej gspdarce Czynniki wpływające na gspdarkę światwą Zasby i kmpetencje glbalne mjej firmy Gracze glbalni rla krajów i krpracji z rynków wschdzących Knkurencja z Chin i jej mżliwe frmy 2. Knkurencyjnść w gspdarce światwej Filary i ranking knkurencyjnści wg WEF Knkurencyjnść wg Prtera Rla i zagrżenia ff-shringu w budwaniu knkurencyjnści firmy glbalnej Kryteria lkalizacji biznesu 3. Rla i strategie krpracji glbalnych Rzwój mega krpracji najbardziej pdziwiane firmy świata Strategie glbalne i zmiana mdelu glbalizacji (reverse innvatins) Przykłady firm glbalnych 4. Szanse graczy niszwych w glbalnym biznesie Charakterystyka nisz Typwe strategie niszwe Prównanie strategii graczy niszwych i glbalnych Studium przypadku firma niszwa kntra glbalna 5. Sjusze, fuzje i przejęcia sjuszy i M&A Ocena skutecznści Przyczyny prażek M&A Analiza wybranych przykładów fuzji i przejęć 6. Integracja płącznych firm Synergia ksztów i przychdów Prblem dpaswania kultur Rla i zadania menedżera integracji Studium przypadku integracji 7. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 17

19 Prgram Metdy Prgram studiów MBA 5. Pdstawy prawa gspdarczeg Uzyskanie znajmści regulacji prawnych dtyczących spółek Przekazanie praktycznej wiedzy związanej z ceną prawną reprezentacji 3 kntrahentów Znajmść zasad funkcjnwania rganów spółki Wskazanie praktycznych aspektów zapewniania interesów przedsiębircy przy zawieraniu umów Otczenie biznesu Zajęcia prwadzne są w frmie seminaryjnej i bejmują ćwiczenia plegające na rzwiązywaniu kreślnych prblemów, jakie mgą wyniknąć w praktyce prwadznej działalnści. Zajęcia uwzględniają praktyczne dświadczenia uczestników. Prwadzący kntaktuje się ze wskazaną sbą z Firmy w celu uzgdnienia szczegółów i zaktualizwania zakresu sesji pd kątem aktualnych prirytetów. 1. Pdstawwe infrmacje z zakresu prawznawstwa 2. Praw cywilne w systemie prawnym Praw cywilne a praw gspdarcze Źródła prawa cywilneg Pdstawwe pjęcia prawa cywilneg 3. Elementy prawa kntraktów Rdzaje umów Frma umwy (świadczenia wli) Tryb zawarcia umwy (ferta, przetarg, negcjacje) 4. Zabezpieczenie wyknania zbwiązań umwnych Zastaw i hipteka Przewłaszczenie na zabezpieczenie Pręczenie, gwarancja bankwa, weksel 5. Rszczenia z tytułu niewyknania lub nienależyteg wyknania umwy Odpwiedzialnść kntraktwa Kara umwna, dsetki Przedawnienie rszczeń 6. Przegląd umów najczęściej zawieranych w brcie gspdarczym Umwy przenszące prawa Umwy regulujące zasady świadczenia usług Umwy używanie rzeczy i praw Inne umwy 7. Prwadzenie działalnści gspdarczej Zasady prwadzenia działalnści gspdarczej Przedsiębirca, przedsiębirstw, rejestry i ewidencje przedsiębirców 8. Spółki Spółki sbwe (cywilna, jawna, kmandytwa, partnerska, akcyjna) Spółki kapitałwe (z graniczną dpwiedzialnścią, akcyjna) Prcedury przekształcania, pdziału i łączenia spółek prawa handlweg Zasady dpwiedzialnści człnków władz spółek prawa handlweg 9. Zasady rzstrzygania sprów Ugdwe załatwianie sprów - umwa ugdy Pstępwanie sądwe Sądwnictw plubwne Pstępwanie układwe i upadłściwe 10. Praktyczne wniski dla Kadry Menedżerskiej 18

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo