ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A."

Transkrypt

1 Wrcław, r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich dziedzinach jak: rachunkwść, dradztw w zakresie pzyskiwania i rzliczania śrdków z funduszy unijnych, dradztw pdatkwe, dradztw kadrwe i płacwe, dradztw finanswe, w tym m.in. sprządzanie analiz finanswych, wnisków kredytwych i biznes planów, dradztw prawne i dradztw gspdarcze dtyczące prawa handlweg i upadłściweg, a zwłaszcza prwadzenia dkumentacji na ptrzeby KRS. Pierwtna strategia rzwju Spółki Blue Tax Grup S.A. kreślała prirytety i cele, jakie Spółka wyznaczyła sbie w przedziale czaswym d debiutu na rynku NewCnnect d rku 2012 włącznie. Długfalwym celem Spółki stał się stwrzenie kmplekswej ferty usług niezbędnych mikr, małym i średnim przedsiębirstwm w ich cdziennym działaniu i w ich rzwju, c Spółka knsekwentnie realizuje. Spółka Blue Tax Grup S.A. działa w branży utsurcingu usług dradczfinanswych. Główny trzn usług firmy stanwi działalnść związana z bsługą rachunkwą i kadrw-płacwą firm z sektra MŚP. Pnadt ferta Spółki bejmuje szereg usług dradcz-finanswych, w skład których wchdzą: dradztw pdatkwe, usługi finanswe, usługi z zakresu pzyskiwania i rzliczaniem dtacji unijnych, usługi prawn-gspdarcze. Ddatkw, Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) w. 181 NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

2 pprzez nawiązanie współpracy ze znaczącymi pdmitami gspdarczymi, świadczącymi usługi uzupełniające, firma ma d zaferwania swim klientm z sektra MSP szereg ddatkwych usług, tj.: usługi audytrskie, badania sprawzdań finanswych, kmplekswe usługi związane z pzyskiwaniem zewnętrznych inwestrów i rynkiem kapitałwym. Misją firmy jest ferwanie wszystkich niezbędnych przedsiębircm usług w jednym miejscu. Pakiet usług w zależnści d ptrzeb Klienta jest bardz elastyczny. W zależnści d specyfiki działalnści Klienta i jeg ptrzeb, p rzpznaniu mżliwści działania, Klient trzymuje infrmacje dtyczące działań wspierających rzwój jeg działalnści. Spółka stwrzyła pakiet usług bejmujący zakres usług z zakresu: dradztwa prawneg i gspdarczeg: rejestracja firm, pmc w wybrze frmy pdatkwania, uzyskanie kncesji, licencji, zezwleń na prwadzenie działalnści gspdarczej; bieżąca bsługa prawna (praw działalnści gspdarczej, handlwe, cywilne, pdatkwe, praw pracy); zastępstw prceswe przed sądami, urzędami administracyjnymi, rganami pdatkwymi, rganami celnymi; windykacja wierzytelnści. rachunkwści: prwadzenie ksiąg handlwych; dradztw i nadzór księgwy; sprządzanie raprtów, analiz i sprawzdań finanswych, sprządzanie deklaracji pdatkwych; prwadzenie dkumentacji i rzliczeń z ZUS; prwadzenie spraw pracwniczych (sprządzanie umów pracę, umów zleceń, umów dzieł, sprządzanie listy płac, instrukcji i regulaminów). dradztwa pdatkweg: prwadzenie rzliczeń pdatkwych; 2

3 stały nadzór pdatkwy; audyty pdatkwe; reprezentacja Klientów w pstępwaniach pdatkwych przed rganami pdatkwymi; reprezentacja przed rganami kntrlnymi; piniwanie i ptymalizacja pdatkwa. dradztwa finansweg: załżenie rachunku firmweg; dradztw i pmc w uzyskaniu kredytu; leasing; faktring na zbwiązania i należnści; ubezpieczenia kmunikacyjne, inwestycyjne, majątkwe etc. dtacji unijnych: analiza planwanej inwestycji pd kątem mżliwści pzyskania dtacji; sprządzanie wnisków dtacje; biznes plany i studia wyknalnści; rzliczanie dtacji. Innwacyjnść teg pmysłu plega na dstarczeniu Klientm bizneswym dedykwaneg pakietu usług dradcz-finanswych, dstswanych d ich indywidualnych preferencji raz sprawwaniu pieczy w wywiązywaniu się z bwiązków nakładanych na przedsiębirców. Spółka pracwała i realizuje plan rzwju Sieci Franczyzwej Blue Tax Grup S.A. Dzięki knsekwentnej rzbudwie sieci Spółka pzyskuje klientów (w tym głównie mikr, małych i średnich przedsiębirców), którzy długfalw krzystają z kmplekswych usług niezbędnych przedsiębircm. 3

4 Dtychczaswa strategia firmy Z uwagi na duże rzdrbnienie firm dradcz-rachunkwych na rynku utsurcingu usług knsultingwych, Spółka pstanwiła jak jeden z pierwszych pdmitów w Plsce stwrzyć silną Sieć Partnerską biur kmpleksw bsługujących sektr MŚP pcząwszy d bsługi rachunkwej pprzez dradztw prawn-pdatkwe p pzyskiwanie finanswania na rzwój firm. Cel strategiczny: Rzwój firmy i pzyskanie klientów na kmplekswe usługi dradcz-finanswe przeznaczne dla firm pprzez budwę własnej sieci franczyzwej na terenie całej Plski. Rzszerzenie usług i dpaswanie katalgu usług dradcz-finanswych d ptrzeb klientów, d których w szczególnści należy zaliczyć mikr, małe i średnie przedsiębirstwa. Cele cząstkwe: budwa Centrum Kmpetencyjneg Blue Tax Grup S.A., które ma składać się z następujących działów: Dział Rachunkwści, Dział Dradztwa Pdatkweg, Dział Usług Prawnych, Dział Prduktów Finanswych, Dział Funduszy Unijnych, Dział Szkleń i Dradztwa Persnalneg; stwrzenie bgateg katalgu usług kmplementarnych dla klientów bizneswych, m.in. rzszerzenie g usługi knsultingwe związane z pzyskiwaniem śrdków finanswych dla klientów charakterze udziałwym (m.in. emisje akcji, bligacji); rzwój sieci franczyzwej, dzięki której pwstałe Centrum Kmpetencyjne Blue Tax Grup S.A. będzie bsługiwać przekazywane przez partnerów franczyzwych zlecenia d realizacji z zakresu świadcznych w Sieci Partnerskiej usług; budwa ddziałów własnych. 4

5 Ze względu na trudny czas, na jaki przypadł rzwój Spółki Blue Tax Grup S.A., p pierwszym półrczu 2009 rku plany strategiczne zstały zweryfikwane. Rzwój spółki Blue Tax Grup S.A. przypadł na trudny dla rynku finansweg kres. Rzpczynający się gólnświatwy kryzys finanswy, który najbardziej dtknął Spółki działające w branży finanswdradczej, przyczynił się d trudnści, z jakimi musiał zmierzyć się również Blue Tax Grup. Odntwany spadek ppytu na niektóre usługi świadczne przez Spółkę sprawił, że zweryfikwan dtychczaswą Strategię Rzwju Spółki i pdjęt działania restrukturyzacyjne. Zmiany w strategii działania Spółki Cel strategiczny: Rzwój firmy i ustabilizwanie kndycji finanswej Spółki pprzez budwę silnej Grupy firm dradczych rekmendujących wzajemnie kmplementarne względem siebie usługi Cele cząstkwe: - skncentrwanie działań Spółki na działalnści peracyjnej i samdzielne pzyskiwanie zleceń d klientów bizneswych - dalszy rzwój sieci franczyzwej i realizacja zleceń kierwanych d Centrum Kmpetencyjneg Blue Tax Grup S.A. przez franczyzbirców, - budwa sieci biur współpracujących i realizacja kierwanych d Spółki zleceń, - budwa Grupy firm dradczych, - budwa bgateg katalgu usług dradcz-finanswych w parciu budwę Grupy firm dradczych ściśle ze sbą współpracujących i rekmendujących wzajemnie swje usługi, - bjęcie udziałów w spółkach świadczących usługi kmplementarne w stsunku d usług ferwanych bezpśredni przez Blue Tax Grup. 5

6 Pierwtnie Spółka zakładała, iż głównym kanałem pzyskiwania zleceń na realizację usług dradcz-finanswych przez Spółkę będzie gólnplska sieć franczyzwa. Jednak ze względu na gólnświatwe spwlnienie gspdarcze Spółka zstała zmuszna d zweryfikwania planów dtyczących ilści sprzedanych licencji franczyzwych. Jedncześnie pdjęt decyzję pdjęciu działań zmierzających d samdzielneg pzyskiwania klientów raz nawiązywania współpracy z innymi pdmitami działającymi na rynku usług finanswych. W celu realizacji działań zmierzających d samdzielneg pzyskiwania zleceń Spółka zamierza płżyć nacisk na rzwój sieci sprzedaży swich usług przy jednczesnej analizie rynku usług dradcz-finanswych i mnitwaniu krajwej i międzynardwej sytuacji gspdarczej. Spółka zamierza siągnąć ten cel pprzez działania własne: m.in. działania marketingwe i działania public relatins, a także przez wdrżenie skrdynwaneg prcesu sprzedaży. Zarząd Spółki zamierza kntynuwać budwę Sieci Partnerskiej, c jest jej celem na klejne lata. Jednak z uwagi na niesprzyjającą kniunkturę, Spółka zrezygnwała z uruchamiania ddziałów własnych. Zamiast nich wybrani partnerzy franczyzwi trzymają wsparcie ze strny Centrum Kmpetencyjneg Blue Tax Grup S.A. i będą funkcjnwać na zasadzie ddziałów. Z uwagi na dużą skalę spływających d Spółki zapytań z biur rachunkwych i kancelarii pdatkwych dtyczących realizacji pjedynczych zleceń w ramach świadcznych przez Blue Tax Grup S.A. usług, Spółka pdjęła decyzję zawieraniu umów współpracy z zaintereswanymi pdmitami. Dzięki temu pwstała baza firm współpracujących, która stanwi ddatkwe wsparcie sprzedaży usług Spółki Blue Tax Grup S.A. Transakcje bjęcia znaczących pakietów akcji Spółki Blue Tax Grup S.A. przez BIO-MED Investrs S.A. i Public Image Advisrs S.A. w miesiącu wrześniu 6

7 2010 rku, wpłynęły na znaczące zmiany w akcjnariacie Spółki. Działania te mają związek z realizacją nwej strategii rzwju Spółki plegającej na budwie silnej Grupy firm dradczych. Budwa Grupy wyspecjalizwanych firm pzwli na rzszerzenie działalnści i pdniesie jakści świadcznych przez Grupę usług. Działania świadczne w Grupie będą pierały się na skrdynwanym prcesie sprzedaży i wymiany infrmacji, wzajemnym plecaniu swich usług raz realizacji kmplekswych prgramów dradczych pzwalających zaferwać klientwi prdukt dstswany d jeg indywidualnych ptrzeb i czekiwań. W ramach Grupy Spółka będzie świadczyć usługi z zakresu: dradztwa prawneg i gspdarczeg: rejestracja firm, pmc w wybrze frmy pdatkwania, uzyskanie kncesji, licencji, zezwleń na prwadzenie działalnści gspdarczej; przekształcenia spółek, fuzje, przejęcia; bieżąca bsługa prawna (praw działalnści gspdarczej, kdeks prawa handlweg, cywilne, pdatkwe, praw pracy); zastępstw prceswe przed sądami, urzędami administracyjnymi, rganami pdatkwymi, rganami celnymi; windykacja wierzytelnści. rachunkwści: prwadzenie ksiąg handlwych; dradztw i nadzór księgwy; sprządzanie raprtów, analiz i sprawzdań finanswych, sprządzanie deklaracji pdatkwych; prwadzenie dkumentacji i rzliczeń z ZUS; prwadzenie spraw pracwniczych (sprządzanie umów pracę, umów zleceń, umów dzieł, sprządzanie listy płac, instrukcji i regulaminów). dradztwa pdatkweg: prwadzenie rzliczeń pdatkwych; 7

8 stały nadzór pdatkwy; audyty pdatkwe; reprezentacja Klientów w pstępwaniach pdatkwych przed rganami pdatkwymi; reprezentacja przed rganami kntrlnymi; piniwanie i ptymalizacja pdatkwa. dradztwa finansweg: załżenie rachunku firmweg; dradztw i pmc w uzyskaniu kredytu; leasing; faktring na zbwiązania i należnści; ubezpieczenia kmunikacyjne, inwestycyjne, majątkwe etc. dtacji unijnych: analiza planwanej inwestycji pd kątem mżliwści pzyskania dtacji; sprządzanie wnisków dtacje; biznes plany i studia wyknalnści; rzliczanie dtacji. dradztw kapitałwe: pzyskiwanie zewnętrznych inwestrów przekształcenia Spółek zakres usług świadcznych przez Grupę firm dradczych: crprate finance przejęcia relacje inwestrskie i działania PR private placement badania sprawzdań finanswych audyty. Spółka również przeprwadziła analizę rynku i ppytu na świadczne przez nią usługi w wyniku której zstały pdjęte działania restrukturyzacyjne plegające 8

9 na likwidacji nierentwnych działów Spółki. Jedncześnie w parciu analizę knkurencji i ppytu na świadczne przez Blue Tax Grup S.A. usługi zredefiniwan zakres pdstawwej ferty. Spółka rzszerzyła zakres ferty Działu Funduszy Unijnych i Działu Prduktów Finanswych ddatkwe usługi, których wcześniej Spółka nie ferwała. I tak Dział Funduszu Unijnych rzszerzył zakres ferwanych przez siebie usług rzliczanie dtacji unijnych raz dradztw eurpejskie i pzyskiwanie funduszy unijnych dla: rlników, jednstek samrządów terytrialnych, a także dużych firm. Oferta Działu Prduktów Finanswych zstała wzbgacna ddatkwe prdukty finanswe skierwane d przedsiębirców, a także prdukty finanswe przeznaczne dla klientów indywidualnych. W wyniku analizy ppytu na usługi knsultingwe Spółka uzupełniła swją fertę ddatkwe usługi z zakresu pzyskiwania śrdków finanswych na rzwój firm z zewnętrznych źródeł finanswania, związanych m.in. z usługami rynku kapitałweg. Wiele z tych usług mże być zrealizwana dzięki pdpisaniu przez Blue Tax Grup S.A. umów współpracy ze znaczącymi pdmitami, tj.: dmy maklerskie, autryzwani dradcy, czy kancelarie biegłych rewidentów. Ddatkw Spółka zamierza w ramach dalszeg rzwju swich usług raz budwy silnej Grupy Firm Dradczych bejmwać udział w innych pdmitach działających na rynku usług dradcz-finanswych. Pdsumwanie Realizacja pwyższych celów jest mżliwa d siągnięcia dzięki nawiązaniu współpracy ze znaczącymi, wyspecjalizwanymi pdmitami i twrzeniu Grupy Firm Dradczych knkurencyjnej pzycji na rynku, c pzytywnie wpłynie na kndycję finanswą Spółki, a jedncześnie pzwli na dalszą kmplementarną bsługę klientów. 9

10 Oczekiwana pprawa kndycji finanswej Spółki związana ze zmianą strategii jej rzwju pwinna być widczna w wynikach Finanswych Spółki za IV kwartał 2010 rku. 10

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo